Tuần: 24
Tiết PPCT: 42
Ngày soạn: 28/02/2020

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức.
- Nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 31 đến bài 34, biết hệ thống hóa kiến thức các bài đã học.
- Biết vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi cuối bài.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng tự học.
- Kĩ năng khai thác kiến thức qua các kênh hình trong SGK.
- Kĩ năng nhận xét bảng số liệu.
3. Thái độ
- Nhận thức đúng đắn về vai trò, đặc điểm và các ngành công nghiệp ở Việt Nam.
4. Định hướng năng lực:
+ Năng lực chung: giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác, giao tiếp, tự học.
+ Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng số liệu thống kê, xử lí số liệu, vẽ biểu đồ.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- SGK, Giáo án.
- Bảng phụ, phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh
- SGK,vở ghi chép.
- ôn tập các nội dung chương địa lí công nghiệp .
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu
- Giúp giáo viên kiểm kê, đánh giá kiến thức cũ của học sinh.
- Giúp học sinh nhớ lại các kiến thức đã có về các ngành công nghiệp
- Giúp học sinh định hướng về các nội dung chưa biết và hứng thú với bài học mới.
b. Phương pháp, kĩ thuật dạy học
- Học sinh làm việc cá nhân sau đó thống nhất cả lớp.
- Trò chơi “Ai nhiều hơn”.
c. Phương tiện
- Máy chiếu .
- Bảng phụ.
d. Tiến trình
* Bước 1 – Chuyển giao nhiệm vụ
- Trong thời gian 03 phút, đại diện các nhóm sẽ trả lời nhanh các câu hỏi bằng cách đặt tay vào đáp án đúng trên bảng phụ. Ai đặt tay vào đáp án đúng nhanh nhất là người chiến thắng.
* Bước 2 - Thực hiện nhiệm vụ:Học sinh nghe câu hỏi và đặt tay lên đáp án đúng.
* Bước 3 - Báo cáo kết quả: các nhóm báo cáo kết quả các câu trả lời đúng .
* Bước 4 - Đánh giá, chốt kiến thức: Giáo viên đánh giá hoạt động học của học sinh và dẫn dắt vào bài học mới.
2. Bài mới (35 phút)
2.1. Hoạt động 1 – bài 31, VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP (7hút)
a. Mục tiêu
Giúp học sinh khái quát lại kiến thức đã học về vai trò, đặc điểm công nghiệp , phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố công nghiệp
b. Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Tổ chức hoạt động cá nhân/cả lớp. Kỹ thuật động não/ tia chớp
c. Phương tiện: Tivi.
d. Tiến trình
* Bước 1 – Chuyển giao nhiệm vụ
- Làm việc cá nhân/cả lớp.
-Từ kiến đã học hãy nêu vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp.
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm về vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố công nghiệp.
* Bước 2 - Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả
- Từng cá nhân động não suy nghĩ nhanh các vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh
- Giáo viên lần lượt gọi Hs trả lời theo hình thức tiếp nối. Mỗi HS một câu trả lời người sau không được trùng với người trước.
* Bước 3 - Đánh giá, chốt kiến thức: Giáo viên chốt kiến thức, Hs vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Phiếu học tập 1
Câu 1:  Vai trò của công nghiệp không phải là
A. sản xuất ra khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội.
B. đóng vai trò chủ đạo trong toàn bộ nền kinh tế quôc dân.
C. tạo cơ sở vững chắc cho an ninh lương thực đất nước.
D. cung cấp các tư liệu sản xuất, tạo sản phẩm tiêu dùng.
Câu 2: Biểu hiện nào sau đây thể hiện không rõ vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?
A. Cung câp tư liệu sản xuất cho tất cả các ngành kinh tế.
B. Mở rộng thị trường lao động, tạo ra nhiều việc làm mới.
C. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế.
D. Xây dựng
nguon VI OLET