dia li 8 bài dạy chủ đề

giáo án điện tử Địa lí Địa lí 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-06-02 07:29:51 loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ngay dạy:7/12/2017 GV dạy:Nguyễn Ngọc Trúc Môn ĐỊA 8 LỚP DẠY 8a2 CHỦ ĐỀ BIỂN ĐẢO Baøi 14: T16. ÑOÂNG NAM AÙ – ÑAÁT LIEÀN VAØ HAÛI ÑAÛO *** I. Muïc tieâu: 1.Kiến thức: HS naém: - Laøm vieäc vôùi löôït

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
                                                                        Ngay dạy:7/12/2017
                                                                                      GV dạy:Nguyễn Ngọc Trúc
                                                           Môn ĐỊA 8
                                                                 LỚP DẠY 8a2
 
 
 
CHỦ ĐỀ BIỂN ĐẢO
Baøi 14:
T16.  ÑOÂNG NAM AÙ – ÑAÁT LIEÀN VAØ HAÛI ÑAÛO
***
I. Muïc tieâu:
     1.Kiến thức:
HS naém:
-         Laøm vieäc vôùi löôït ñoà, bieåu ñoà, aûnh ñeå nhaän bieát laõnh thoå, vò trí khu vöïc Ñoâng Nam AÙ trong Chaâu AÙ. Vò trí treân toaøn caàu: trong vaønh ñai xích ñaïo vaø nhieät ñôùi, nôi tieáp giaùp giöõa Thaùi Bình Döông vaø AÁn Ñoä Döông, laø caàu noái Chaâu AÙ vôùi Chaâu Ñaïi Döông.
     2.Kỉ năng:
           -Phân tích bản đồ tự nhiên ĐNA, biểu đồ khí hậu, lập bản đồ tư duy.
     3. Thaùi ñoä: YÙ thöùc phoøng choáng thieân tai.Bảo vệ MT biển đảo
II. Chuaån bò:
-         GV: Baûn ñoà töï nhieân Chaâu AÙ.
-         HS: Baûng phuï ñeå thaûo luaân nhoùm.
III. Hoaït ñoâng daïy vaø hoïc:
1.     OÅn ñònh tình hình lôùp. (1)
2.     Kieåm tra baøi cuõ: (3’)
? Khu vöïc Ñoâng AÙ goàm caùc nöôùc vaø vuøng laõnh thoå naøo?  vai troø caùc nöôùc vaø vuøng laõnh thoå Ñoâng AÙ trong söï phaùt trieån hieän nay treân theá giôùi?
? Cho bieát trong saûn xuaát coâng nghieäp, Nhaät Baûn coù nhöõng ngaønh naøo noåi tieáng ñöùng ñaàu theá giôùi?
3.     Giaûng baøi môùi: (36’)
Giôùi thieäu: (1’)
GV duøng baûn ñoà töï nhieân Chaâu AÙ khaùi quaùt nhöõng khu vöïc ñaõ hoïc vaø daån daét vaøo tìm hieåu khu vöïc môùi.
Baøi môùi: (35’)

TG
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung
10p
Hoaït ñoäng1. VÒ TRÍ VAØ GIÔÙI HAÏN KHU VÖÏC ÑOÂNG NAM AÙ
 
HĐ. Caù nhaân
- GV giôùi thieäu vò trí, giôùi haïn khu vöïc Ñoâng Nam AÙ treân baûn ñoà.
 
? Vì sao baøi ñaàu tieân veà Ñoâng Nam AÙ laïi coù teân nhö treân?
? Quan saùt hình 15.1,  nhaän xeùt caùc ñieåm cöïc Baéc, Nam, Ñoâng, Taây?
? Cho bieát Ñoâng Nam AÙ laø caàu noái giöõa 2 ñaïi döông vaø Chaâu luïc naøo?
? Giöõa caùc baùn ñaûo vaø quaàn ñaûo cuûa khu vöïc coù heä thoáng caùc bieån naøo? ñoïc teân, xaùc ñònh vò trí?
? Phaân tích yù nghóa vò trí cuûa khu vöïc?Vai trò của Biển đông và quần đảo Trường sa Hoàng sa?
Khí haäu aûnh höôûng saâu saéc ñeán neàn saûn xuaát noâng nghieäp luùa nöôùc, laø nôi thuaàn hoùa taïo ñöôïc gioáng luau troàng ñaàu tieân, phaùt trieån caây coâng nghieäp töø sôùm. Vò trí trung gian giöõa hai luïc ñòa AÙ – AÂu vaø Chaâu Ñaïi Döông  yù nghóa quan troïng chieán löôïc caû veà kinh teá laãn quaân söï.của Biển đông và các đảo trên biển,
-GV liên hệ thực tế và GD tinh thần yêu biển đảo và giữ gìn MT Biển Đảo
- Quan saùt
 
 
 
- Traû lôøi xaùc ñònh laïi vò trí laõnh thoå khu vöïc.
- Xaùc ñònh ñieåm cöïc.
 
 
- Hai HS leân chæ baûn ñoà,  1 HS ñoïc teân, 1 HS xaùc ñònh vò trí caùc ñaïi döông, bieån, Chaâu luïc.
- Ñoïc teân vaø xaùc ñònh.
 
 
- Taïo neân ñôùi khí haäu thuoäc ñôùi kieåu nhieät ñôùi gioù muøa cuûa laõnh thoå, aûnh höôûng ñeán thieân nhieân khu vöïc.
 
- Ñoâng Nam AÙ goàm phaàn ñaá lieàn laø baùn ñaûo Trung AÁn vaø phaàn haûi ñaûo laø quaàn ñaûo Maõ Lai.
 
 
 
- Laø caàu noái giöõa AÁn Ñoä Döông vaø Thaùi Bình Döông, giöõa Chaâu AÙ vaø Chaâu Ñaïi Döông.
 
 
 
 
 
- Vò trí ñòa lí aûnh höôûng saâu saéc ñeán khí haäu, caûnh quan khu vöïc. Coù yù nghóa lôùn veà kinh teá quaân söï.
Hoaït ñoäng2. ÑAËC ÑIEÅM TÖÏ NHIEÂN
22p
. HĐNhoùm
? Döïa vaøo hình 14.1, nhaän xeùt SGK muïc 2  vaø kieán thöùc ñaõ hoïc, giaûi thích ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa khu vöïc?
Ñaëc ñieåm
Baùn ñaûo Trung AÁn
Quaàn ñaûo Maõ Lai

 
 Nhoùm 1: Ñòa hình.
- Neùt ñaëc tröng cuûa ñòa hình Ñoâng Nam AÙ theå hieän nhö theá naøo? Ñaëc ñieåm 2 khu vöïc luïc ñòa vaø haûi ñaûo?
- Daïng ñòa hình chuû yeáu, höôùng? Neùt noåi baät? Ñaëc ñieåm phaân boá vaø giaù trò caùc ñoàng baèng?
 Nhoùm 2: Khí haäu.
- Quan saùt hình 14.1, neâu caùc höôùng gioù ôû Ñoâng Nam AÙ vaøo muøa haï vaø muøa ñoâng?
- Nhaän xeùt bieåu ñoà nhieät ñoä löôïng möa cuûa hai ñòa ñieåm taïi hình 14.2, cho bieát chuùng thuoäc ñôùi, kieåu khí haäu naøo? Vò trí caùc ñieåm ñoù treân hình 14.1.
 Nhoùm 3: Soâng ngoøi.
- Ñaëc ñieåm soâng ngoøi treân baùn ñaûo Trung AÁn vaø quaàn ñaûo? Nôi baét nguoàn, höôùng chaûy, nguoàn ôû caáp nöôùc, cheá ñoä nöôùc. Giaûi thích nguyeân nhaân cheá ñoä nöôùc.
 Nhoùm 4: Ñaëc ñieåm caûnh quan
- Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa caûnh quan Ñoâng Nam AÙ? Giaûi thích veà röøng caän nhieät ñôùi?
 
 
 
Nhoùm 1: Ñòa hình
1. Chuû yeáu laø nuùi cao höôùng Baéc - Nam vaø Taây Baéc - Ñoâng
1. Heä thoáng nuùi höôùng voøng cung Ñoâng
 
Nam. Caùc cao nguyeân thaáp.
  - Caùc thung luõng saâu chia caét maïnh ñòa hình.
2. Ñoàng baèng phuø sa maøu môõ, giaù trò kinh teá lôùn, taäp trung daân ñoâng.
- Taây vaø Ñoâng Baéc - Taây Nam nuùi löûa.
2. Ñoàng baèng raát nhoû heïp ven bieån.
Nhoùm 2: Khí haäu
- Nhieät ñôùi gioù muøa, Baõo veà muøa heø – thu. (Y-an-gun)
Xích ñaïo vaø nhieät ñôùi gioù muøa (Pa-ñaêng). Baõo nhieàu.
Nhoùm 3: Soâng ngoøi
Soâng lôùn baét nguoàn töø nuùi phía Baéc, höôùng chaûy Baéc - Nam, nguoàn cung caáp chính laø nöôùc möa neân cheá ñoä nöôùc theo muøa möa, haøm löôïng phuø sa nhieàu.
Soâng ngaén, doác, cheá ñoä nöôùc ñieàu hoøa, ít giaù trò giao thoâng, coù giaù trò thuûy ñieän.
Nhoùm 4: Caûnh quan
- Röøng nhieät ñôùi
- Röøng thöa ruïng laù vaøo muøa khoâ, xa van
- Röøng raäm boán muøa xanh toát.
 
? Döïa vaøo SGK vaø hieåu bieát baûn thaân cho bieát Ñoâng Nam AÙ coù nguoàn taøi nguyeân quan troïng gì?
- Khu vöïc Ñoâng Nam AÙ coù nhieàu taøi nguyeân quan troïng, ñaëc bieät laø daàu moû vaø khí ñoát.
Taøi nguyeân quan troïng laø daàu moû vaø khí ñoát.
Hoaït ñoäng3: 3 p.Thuận lợi và khó khăn do Tự Nhiên mang lại:
GV cho HS trình bày những thuận lơi khó khăn
-Tiềm năng kinh tế,an ninh quốc phòng
-Bão nhiệt đới-cách phòng chống thiên tai
HD4:Cuûng coá vaø höôùng daãn hoïc ôû nhaø: 4p
-         Ñaëc ñieåm ñòa hình phaàn ñaát lieàn khaùc ñòa hình phaàn haûi ñaûo nhö theá naøo?
-         Giaûi thích söï khaùc nhau cuûa gioù muøa haï vaø gioù muøa muøa ñoâng.
4. Daën doø: 1p
-         Hoïc baøi cuõ, xem baøi môùi.

IV.Ruùt kinh nghieäm:

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử dia li 8 bài dạy chủ đề
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDAY_CHU_DE_DIA_8.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
g7000q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-06-02 07:29:51
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử dia li 8 bài dạy chủ đề

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • dia li 8 bài dạy chủ đề
  Địa lý 8
  dia li 8 bài dạy chủ đề

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Địa lí dạy học theo chủ đề địa lí 8
  Địa lý 8
  Giáo án Địa lí dạy học theo chủ đề địa lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2017

  Xem: 1

 • CHỦ ĐỀ DẠY HỌC MỚI BÀI 10,11 ĐỊA LÍ 8
  Địa lý 8
  CHỦ ĐỀ DẠY HỌC MỚI BÀI 10,11 ĐỊA LÍ 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2015

  Xem: 1

 • chủ đề địa 8
  Địa lý 8
  chủ đề địa 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2017

  Xem: 17

 • chủ đề địa lí 6
  Lưu trữ tạm thời
  chủ đề địa lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 1

 • Địa Lí 8
  Địa lý 8
  Địa Lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2011

  Xem: 3

 • dia li 8
  Địa lý 8
  dia li 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2010

  Xem: 0

 • Địa lí 8
  Địa lý 8
  Địa lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2009

  Xem: 172

 • Dia li 8
  Ngữ văn 7
  Dia li 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2010

  Xem: 0

 • Địa lí 8
  Công nghệ 8
  Địa lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2009

  Xem: 25

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU