dia li 8 bài dạy chủ đề

giáo án Địa lý 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
g7000q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
6/2/2018 7:29:51 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngay :7/12/2017 GV :Nguyễn Ngọc Trúc Môn ĐỊA 8 LỚP DẠY 8a2 ĐỀ BIỂN ĐẢO Bài 14: T16. ĐÔNG NAM Á – ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO *** I. Mục tiêu: 1.thức: HS nắm: Làm việc với lượt đồ, biểu đồ, ảnh để nhận biết lã,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử dia li 8 bài dạy chủ đề, Giáo Án Địa Lý 8 , Giáo án điện tử dia li 8 bài dạy chủ đề, doc, 1 trang, 0.06 M, Địa lý 8 chia sẽ bởi Nga Võ Thị đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

dia-li-8-bai-day-chu-de.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Ngay :7/12/2017
GV :Nguyễn Ngọc Trúc
Môn ĐỊA 8
LỚP DẠY 8a2
ĐỀ BIỂN ĐẢO
Bài 14:
T16. ĐÔNG NAM Á – ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO
***
I. Mục tiêu:
1.thức:
HS nắm:
Làm việc với lượt đồ, biểu đồ, ảnh để nhận biết lãnh thổ, vị trí khu vực Đông Nam Á trong Châu Á. Vị trí trên toàn cầu: trong vành đai xích đạo và nhiệt đới, nơi tiếp giáp giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là cầu nối Châu Á với Châu Đại Dương.
2.năng:
-Phân tích bản đồ tự nhiên ĐNA, biểu đồ khí hậu, lập bản đồ tư duy.
3. Thái độ: Ý thức phòng chống thiên tai.vệ MT biển đảo
II. Chuẩn bị:
GV: Bản đồ tự nhiên Châu Á.
HS: Bảng phụ để thảo luân nhóm.
III. Hoạt đông dạy và học:
Ổn định tình hình lớp. (1)
Kiểm tra bài cũ: (3’)
? Khu vực Đông Á gồm các nước và vùng lãnh thổ nào? vai trò các nước và vùng lãnh thổ Đông Á trong sự phát triển hiện nay trên thế giới?
? Cho biết trong sản xuất công nghiệp, Nhật Bản có những ngành nào nổi tiếng đứng đầu thế giới?
Giảng bài mới: (36’)
Giới thiệu: (1’)
GV dùng bản đồ tự nhiên Châu Á khái quát những khu vực đã học và dẩn dắt vào tìm hiểu khu vực mới.
Bài mới: (35’)
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

10p
Hoạt động1. VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU VỰC ĐÔNG NAM Á


. Cá nhân
- GV giới thiệu vị trí, giới hạn khu vực Đông Nam Á trên bản đồ.
? Vì sao bài đầu tiên về Đông Nam Á lại có tên như trên?
? Quan sát hình 15.1, nhận xét các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây?
? Cho biết Đông Nam Á là cầu nối giữa 2 đại dương và Châu lục nào?
? Giữa các bán đảo và quần đảo của khu vực có hệ thống các biển nào? đọc tên, xác định vị trí?
? Phân tích ý nghĩa vị trí của khu vực?Vai trị Biển đông và quần đảo Trường sa Hoàng sa?
Khí hậu ảnh hưởng sâu sắc đến nền sản xuất nông nghiệp lúa nước, là nơi thuần hóa tạo được giống luau trồng đầu tiên, phát triển cây công nghiệp từ sớm. Vị trí trung gian giữa hai lục địa Á – Âu và Châu Đại Dương ( ý nghĩa quan trọng chiến lược cả về kinh tế lẫn quân sự.Biển đông và các đảo trên biển,
-GV liên hệ thực tế và GD tinh thần yêu biển đảo và giữ gìn MT Biển Đảo
- Quan sát
- Trả lời xác định lại vị trí lãnh thổ khu vực.
- Xác định điểm cực.
- Hai HS lên chỉ bản đồ, 1 HS đọc tên, 1 HS xác định vị trí các đại dương, biển, Châu lục.
- Đọc tên và xác định.
- Tạo nên đới khí hậu thuộc đới kiểu nhiệt đới gió mùa của lãnh thổ, ảnh hưởng đến thiên nhiên khu vực.
- Đông Nam Á gồm phần đấ liền là bán đảo Trung Ấn và phần hải đảo là quần đảo Mã Lai.
- Là cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa Châu Á và Châu Đại Dương.
- Vị trí địa lí ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu, cảnh quan khu vực. Có ý nghĩa lớn về kinh tế quân sự.

Hoạt động2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

22p
.
? Dựa vào hình 14.1, nhận xét SGK mục 2 và kiến thức đã học, giải thích đặc điểm tự nhiên của khu vực?
( Nhóm 1: Địa hình.
- Nét đặc trưng của địa hình Đông Nam Á thể hiện như thế nào? Đặc điểm 2 khu vực lục địa và hải đảo?
- Dạng địa hình chủ yếu, hướng? Nét nổi bật? Đặc điểm phân bố và giá trị các đồng bằng?
( Nhóm 2: Khí hậu.
- Quan sát hình 14.1, nêu các hướng gió ở Đông Nam Á vào mùa hạ và mùa đông?
- Nhận xét biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của hai địa điểm tại hình 14.2, cho biết chúng thuộc đới, kiểu khí hậu nào? Vị trí các điểm đó trên hình 14.1.
( Nhóm 3: Sông ngòi.
- Đặc điểm sông ngòi trên bán đảo Trung Ấn và quần đảo? Nơi bắt nguồn, hướng chảy, nguồn

 


 

 

                                                                        Ngay dạy:7/12/2017

                                                                                      GV dạy:Nguyễn Ngọc Trúc

                                                           Môn ĐỊA 8

                                                                 LỚP DẠY 8a2

 

 

 

CH ĐỀ BIỂN ĐẢO

Baøi 14:

T16.  ÑOÂNG NAM AÙ – ÑAÁT LIEÀN VAØ HAÛI ÑAÛO

***

I. Muïc tieâu:

     1.Kiến thức:

HS naém:

-         Laøm vieäc vôùi löôït ñoà, bieåu ñoà, aûnh ñeå nhaän bieát laõnh thoå, vò trí khu vöïc Ñoâng Nam AÙ trong Chaâu AÙ. Vò trí treân toaøn caàu: trong vaønh ñai xích ñaïo vaø nhieät ñôùi, nôi tieáp giaùp giöõa Thaùi Bình Döông vaø AÁn Ñoä Döông, laø caàu noái Chaâu AÙ vôùi Chaâu Ñaïi Döông.

     2.Kỉ năng:

           -Phân tích bản đồ tự nhiên ĐNA, biểu đồ khí hậu, lập bản đồ tư duy.

     3. Thaùi ñoä: YÙ thöùc phoøng choáng thieân tai.Bảo vệ MT biển đảo

II. Chuaån bò:

-         GV: Baûn ñoà töï nhieân Chaâu AÙ.

-         HS: Baûng phuï ñeå thaûo luaân nhoùm.

III. Hoaït ñoâng daïy vaø hoïc:

1.     OÅn ñònh tình hình lôùp. (1)

2.     Kieåm tra baøi cuõ: (3’)

? Khu vöïc Ñoâng AÙ goàm caùc nöôùc vaø vuøng laõnh thoå naøo?  vai troø caùc nöôùc vaø vuøng laõnh thoå Ñoâng AÙ trong söï phaùt trieån hieän nay treân theá giôùi?

? Cho bieát trong saûn xuaát coâng nghieäp, Nhaät Baûn coù nhöõng ngaønh naøo noåi tieáng ñöùng ñaàu theá giôùi?

3.     Giaûng baøi môùi: (36’)

Giôùi thieäu: (1’)

GV duøng baûn ñoà töï nhieân Chaâu AÙ khaùi quaùt nhöõng khu vöïc ñaõ hoïc vaø daån daét vaøo tìm hieåu khu vöïc môùi.

Baøi môùi: (35’)


TG

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung

10p

Hoaït ñoäng1. VÒ TRÍ VAØ GIÔÙI HAÏN KHU VÖÏC ÑOÂNG NAM

 

HĐ. Caù nhaân

- GV giôùi thieäu vò trí, giôùi haïn khu vöïc Ñoâng Nam AÙ treân baûn ñoà.

 

? Vì sao baøi ñaàu tieân veà Ñoâng Nam AÙ laïi coù teân nhö treân?

? Quan saùt hình 15.1,  nhaän xeùt caùc ñieåm cöïc Baéc, Nam, Ñoâng, Taây?

? Cho bieát Ñoâng Nam AÙ laø caàu noái giöõa 2 ñaïi döông vaø Chaâu luïc naøo?

? Giöõa caùc baùn ñaûo vaø quaàn ñaûo cuûa khu vöïc coù heä thoáng caùc bieån naøo? ñoïc teân, xaùc ñònh vò trí?

? Phaân tích yù nghóa vò trí cuûa khu vöïc?Vai trò của Biển đông và quần đảo Trường sa Hoàng sa?

Khí haäu aûnh höôûng saâu saéc ñeán neàn saûn xuaát noâng nghieäp luùa nöôùc, laø nôi thuaàn hoùa taïo ñöôïc gioáng luau troàng ñaàu tieân, phaùt trieån caây coâng nghieäp töø sôùm. Vò trí trung gian giöõa hai luïc ñòa AÙ – u vaø Chaâu Ñaïi Döông yù nghóa quan troïng chieán löôïc caû veà kinh teá laãn quaân söï.của Biển đông và các đảo trên biển,

-GV liên hệ thực tế và GD tinh thần yêu biển đảo và giữ gìn MT Biển Đảo

- Quan saùt

 

 

 

- Traû lôøi xaùc ñònh laïi vò trí laõnh thoå khu vöïc.

- Xaùc ñònh ñieåm cöïc.

 

 

- Hai HS leân chæ baûn ñoà,  1 HS ñoïc teân, 1 HS xaùc ñònh vò trí caùc ñaïi döông, bieån, Chaâu luïc.

- Ñoïc teân vaø xaùc ñònh.

 

 

- Taïo neân ñôùi khí haäu thuoäc ñôùi kieåu nhieät ñôùi gioù muøa cuûa laõnh thoå, aûnh höôûng ñeán thieân nhieân khu vöïc.

 

- Ñoâng Nam AÙ goàm phaàn ñaá lieàn laø baùn ñaûo Trung AÁn vaø phaàn haûi ñaûo laø quaàn ñaûo Maõ Lai.

 

 

 

- Laø caàu noái giöõa AÁn Ñoä Döông vaø Thaùi Bình Döông, giöõa Chaâu AÙ vaø Chaâu Ñaïi Döông.

 

 

 

 

 

- Vò trí ñòa lí aûnh höôûng saâu saéc ñeán khí haäu, caûnh quan khu vöïc. Coù yù nghóa lôùn veà kinh teá quaân söï.

Hoaït ñoäng2. ÑAËC ÑIEÅM TÖÏ NHIEÂN

22p

. HĐNhoùm

? Döïa vaøo hình 14.1, nhaän xeùt SGK muïc 2  vaø kieán thöùc ñaõ hoïc, giaûi thích ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa khu vöïc?

Ñaëc ñieåm

Baùn ñaûo Trung AÁn

Quaàn ñaûo Maõ Lai


 

Nhoùm 1: Ñòa hình.

- Neùt ñaëc tröng cuûa ñòa hình Ñoâng Nam AÙ theå hieän nhö theá naøo? Ñaëc ñieåm 2 khu vöïc luïc ñòa vaø haûi ñaûo?

- Daïng ñòa hình chuû yeáu, höôùng? Neùt noåi baät? Ñaëc ñieåm phaân boá vaø giaù trò caùc ñoàng baèng?

Nhoùm 2: Khí haäu.

- Quan saùt hình 14.1, neâu caùc höôùng gioù ôû Ñoâng Nam AÙ vaøo muøa haï vaø muøa ñoâng?

- Nhaän xeùt bieåu ñoà nhieät ñoä löôïng möa cuûa hai ñòa ñieåm taïi hình 14.2, cho bieát chuùng thuoäc ñôùi, kieåu khí haäu naøo? Vò trí caùc ñieåm ñoù treân hình 14.1.

Nhoùm 3: Soâng ngoøi.

- Ñaëc ñieåm soâng ngoøi treân baùn ñaûo Trung AÁn vaø quaàn ñaûo? Nôi baét nguoàn, höôùng chaûy, nguoàn ôû caáp nöôùc, cheá ñoä nöôùc. Giaûi thích nguyeân nhaân cheá ñoä nöôùc.

Nhoùm 4: Ñaëc ñieåm caûnh quan

- Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa caûnh quan Ñoâng Nam AÙ? Giaûi thích veà röøng caän nhieät ñôùi?

 

 

 

Nhoùm 1: Ñòa hình

1. Chuû yeáu laø nuùi cao höôùng Baéc - Nam vaø Taây Baéc - Ñoâng

1. Heä thoáng nuùi höôùng voøng cung Ñoâng

 

Nam. Caùc cao nguyeân thaáp.

  - Caùc thung luõng saâu chia caét maïnh ñòa hình.

2. Ñoàng baèng phuø sa maøu môõ, giaù trò kinh teá lôùn, taäp trung daân ñoâng.

- Taây vaø Ñoâng Baéc - Taây Nam nuùi löûa.

2. Ñoàng baèng raát nhoû heïp ven bieån.

Nhoùm 2: Khí haäu

- Nhieät ñôùi gioù muøa, Baõo veà muøa heø thu. (Y-an-gun)

Xích ñaïo vaø nhieät ñôùi gioù muøa (Pa-ñaêng). Baõo nhieàu.

Nhoùm 3: Soâng ngoøi

Soâng lôùn baét nguoàn töø nuùi phía Baéc, höôùng chaûy Baéc - Nam, nguoàn cung caáp chính laø nöôùc möa neân cheá ñoä nöôùc theo muøa möa, haøm löôïng phuø sa nhieàu.

Soâng ngaén, doác, cheá ñoä nöôùc ñieàu hoøa, ít giaù trò giao thoâng, coù giaù trò thuûy ñieän.

Nhoùm 4: Caûnh quan

- Röøng nhieät ñôùi

- Röøng thöa ruïng laù vaøo muøa khoâ, xa van

- Röøng rm boán muøa xanh toát.

 

? Döïa vaøo SGK vaø hieåu bieát baûn thaân cho bieát Ñoâng Nam AÙ coù nguoàn taøi nguyeân quan troïng gì?

- Khu vöïc Ñoâng Nam AÙ coù nhieàu taøi nguyeân quan troïng, ñaëc bieät laø daàu moû vaø khí ñoát.

Taøi nguyeân quan troïng laø daàu moû vaø khí ñoát.

Hoaït ñoäng3: 3 p.Thuận lợi và khó khăn do Tự Nhiên mang lại:

GV cho HS trình bày những thuận lơi khó khăn

-Tiềm năng kinh tế,an ninh quốc phòng

-Bão nhiệt đới-cách phòng chống thiên tai

HD4:Cuûng coá vaø höôùng daãn hoïc ôû nhaø: 4p

-         Ñaëc ñieåm ñòa hình phaàn ñaát lieàn khaùc ñòa hình phaàn haûi ñaûo nhö theá naøo?

-         Giaûi thích söï khaùc nhau cuûa gioù muøa haï vaø gioù muøa muøa ñoâng.

4. Daën doø: 1p

-         Hoïc baøi cuõ, xem baøi môùi.


IV.Ruùt kinh nghieäm:

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về dia li 8 bài dạy chủ đề
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU