Đièu chế

giáo án điện tử Hóa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       15      0
Ngày đăng 2008-07-12 06:13:19 Tác giả Hải Nguyễn Trọng loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

MéT Sè BµI TËP VÒ §iÒu chÕ c¸c chÊt v« c¬ C©u 1: a) Nªu mét sè ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ clo. ph­¬ng ph¸p nµo ®­îc dïng trong c«ng nghiÖp? v× sao? b) Ng­êi ta cã thÓ ®iÒu chÕ iot nguyªn tè (I2) b»ng c¸ch oxihãa I- cã trong n­íc kho¸ng, n­íc biÓn nhê clo hoÆc natri hipoclorit, natri nitrit, ozon. ViÕt c¸c ptp­ x¶y ra. c) Tr×nh bµy “ph­¬ng ph¸p sunfat” vµ “ph­¬ng ph¸p tæng hîp” ®Ó ®iÒu chÕ hi®ro clorua. ph­¬ng ph¸p nµo ®­îc dïng trong c«ng nghiÖp. d) ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ n­íc javen, clor

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

MéT Sè BµI TËP VÒ §iÒu chÕ c¸c chÊt v« c¬
 
C©u 1: a) Nªu mét sè ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ clo. ph­¬ng ph¸p nµo ®­îc dïng trong c«ng nghiÖp? v× sao?
b) Ng­êi ta cã thÓ ®iÒu chÕ iot nguyªn tè (I2) b»ng c¸ch oxihãa I- cã trong n­íc kho¸ng, n­íc biÓn nhê clo hoÆc natri hipoclorit, natri nitrit, ozon. ViÕt c¸c ptp­ x¶y ra.
c) Tr×nh bµy “ph­¬ng ph¸p  sunfat” vµ “ph­¬ng ph¸p tæng hîp” ®Ó ®iÒu chÕ hi®ro clorua. ph­¬ng ph¸p nµo ®­îc dïng trong c«ng nghiÖp.
d) ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ n­íc javen, clorua v«i, kali clorat vµ øng dông cña c¸c hîp chÊt nµy.
C©u 2: a) H·y viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ hi®ro sunfua. Trong phßng thÝ nghiÖm ng­êi ta ®iÒu chÕ hi®ro sunfua b»ng c¸ch nµo?
b) Tõ Fe, HCl, S, h·y tr×nh bµy hai ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ hi®ro sunfua.
c) Tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm vµ trong c«ng nghiÖp.
C©u 3: a) Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ N2, NH3, HNO3 trong phßng thÝ nghiÖm vµ trong c«ng nghiÖp.
b) Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ: P, H3PO4, urª, supephotphat ®¬n vµ supephotphat kÐp.
c) Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p solvay (ph­¬ng ph¸p amoniac) ®iÒu chÕ so®a trong c«ng nghiÖp.
C©u 4: Nguyªn t¾c chung ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i lµ g×? Nªu c¸c ph­¬ng ph¸p th­êng dïng ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i. LÊy vÝ dô minh ho¹.
C©u 5: Tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ muèi ¨n, ®¸ v«i, n­íc, kh«ng khÝ, chÊt xóc t¸c. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ c¸c chÊt sau:
a) Na2CO3.  b) NH4NO3.  c) NH4HCO3
C©u 6: Tõ Na2SO3, NH4HCO3, Al, MnO2 vµ c¸c dung dÞch Ba(OH)2, HBr, cã thÓ ®iÒu chÕ ®­îc nh÷ng khÝ g×? Cho c¸c khÝ ®ã lÇn l­ît t¸c dông víi c¸c dung dÞch NaOH vµ HI. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra (biÕt Br2 tho¸t ra ë d¹ng khÝ).
C©u 7: Ng­êi ta s¶n xuÊt supephotphat kÐp tõ quÆng firit (FeS2) vµ quÆng apatit cã thµnh phÇn chÝnh lµ Ca3(PO4)2. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
C©u 8: Trªn nguyªn t¾c, lµm thÕ nµo ®iÒu chÕ ®­îc:
a) H2 tõ CH4    b) Na tõ Na2CO3, CaCO3, H2O
c) Al tõ AlCl3 , NaCl   d) N2 tõ NH4Cl, NaOH, O2 
e) O2 tõ KMnO4    f) Cl2 tõ dung dÞch HCl
C©u 9: Tõ c¸c chÊt vµ dung dÞch: Ba(NO3)2, CH3COOH, NaOH, CaCO3 h·y ®iÒu chÕ NaNO3, NaHCO3, Ba(CH3COO)2.
C©u 10: a) ChØ cã n­íc, muèi ¨n, s¾t kim lo¹i lµm thÕ nµo ®Ó ®iÒu chÕ ®­îc s¾t (III) hi®roxit. ViÕt c¸c ph¶n øng vµ cho biÕt ®iÒu kiÖn cña ph¶n øng.
b) ViÕt 3 ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ FeSO4 tinh khiÕt tõ chÊt ®Çu lµ s¾t.
C©u 11: a) Tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ FeS2, quÆng boxit (Al2O3 cã lÉn s¾t Fe2O3 vµ c¸c t¹p chÊt tr¬ kh¸c), kh«ng khÝ, than ®¸ vµ c¸c ho¸ chÊt phô kh¸c. H·y tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Fe vµ muèi nh«m sunfat.
b) Tõ phÌn nh«m kali, b»ng nh÷ng ph¶n øng nµo thu ®­îc Al(OH)3 vµ KOH.
c) Tõ dung dÞch hçn hîp M (Al2(SO4)3, CuSO4, NiSO4); ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng qu¸ tr×nh biÕn ®æi t¹o thµnh: Al2O3, Cu(CH3COO)2, Ni(NO3)2.
C©u 12: a) Tõ c¸c chÊt MnO2, NaCl, H2SO4, Fe, Cu, H2O, h·y ®Ò nghÞ c¸ch ®iÒu chÕ c¸c chÊt:                             FeCl2;  FeCl3 vµ CuSO4
b) Nªu 2 ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ hai muèi ®ång riªng biÖt tan ®­îc trong n­íc tõ hîp kim Cu-Ag. ViÕt ph¶n øng minh ho¹.
c) Tõ hçn hîp chøa CuO, CaCO3, Fe2O3; cïng víi dung dÞch HCl vµ Fe, nhiÖt vµ dông cô phßng thÝ nghiÖm, h·y tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Cu nguyªn chÊt.
d) Tõ c¸c chÊt sau: H2O, FeS2, NaOH vµ c¸c chÊt xóc t¸c cÇn thiÕt, viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ FeSO4.
1

 


e) Hçn hîp gåm: FeCO3, FeS2, CuS, (NH4)2S. Dïng thªm n­íc, dung dÞch NaOH, chÊt xóc t¸c h·y viÕt c¸c ph¶n øng ®Ó ®iÒu chÕ c¸c dung dÞch FeSO4, Cu(NO3)2, Na2CO3.
C©u 13: a) Cã hçn hîp M chøa MgCO3, K2CO3, BaCO3. ViÕt qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ nã thµnh 3 kim lo¹i riªng biÖt.
b) Tõ s¾t firit, v«i sèng, n­íc, viÕt c¸c ph¶n øng ®Ó ®iÒu chÕ FeSO4, Fe3O4.
c) ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ amoni nitrat tõ N2 vµ n­íc.
C©u 14: a) Tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ muèi ¨n vµ s¾t firit, h·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ muèi natri sunfat, s¾t (III) hi®roxit, s¾t (III) clorua.
b) Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i riªng biÖt tõ hçn hîp CuS, FeS2, Al2O3 , MgCO3.
c) Tõ NaCl, CaCO3, H2O viÕt c¸c ph¶n øng ®iÒu chÕ 9 hîp chÊt v« c¬ chøa 1 trong c¸c nguyªn tè Ca, Na, Cl hoÆc Ca vµ Cl; Na vµ Cl.
d) §iÒu chÕ c¸c dung dÞch muèi riªng biÖt tõ hçn hîp c¸c chÊt sau: NaCl, MgCl2 , AlCl3, NH4Cl.
C©u 15: a) H·y kÓ tªn vµ c«ng thøc cña c¸c lo¹i quÆng s¾t quan träng trong tù nhiªn.
b) Tõ mét lo¹i qu¹ng s¾t bÊt kú ë trªn lµ nguyªn liÖu chÝnh, viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ Fe(OH)2 vµ  Fe(OH)3.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §HQG TPHCM n¨m 1999/2000)
C©u 16: Tõ FeS2, v«i sèng, n­íc vµ c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, chÊt xóc t¸c cÇn thiÕt viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ FeSO4.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H LuËt Hµ Néi n¨m 1999/2000)
C©u 17: Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ muèi tõ axit. LÊy c¸c axit HCl, HNO3 ®Ó viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Má ®Þa chÊt n¨m 1999/2000)
C©u 18: ViÕt 6 ph­¬ng tr×nh ph¶n øng trùc tiÕp ®iÒu chÕ CaCl2 tõ Canxi vµ c¸c hîp chÊt cña canxi.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Th­¬ng m¹i n¨m 1999/2000)
C©u 19: a) H·y cho 2 ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Na tõ 2 hîp chÊt kh¸c nhau cña natri.
b) T×m 4 ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó ®iÒu chÕ NaOH vµ viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ ®ã.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Thuû s¶n Nha Trang n¨m 1999/2000)
C©u 20: Trong phßng thÝ nghiÖm oxi ®­îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch nhiÖt ph©n kaliclorat hoÆc kalipemanganat.
a) ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ O2 theo hai c¸ch ®· nªu. Cho biÕt 2 ph¶n øng ®ã thuéc lo¹i g× (trao ®æi, oxi ho¸ - khö).
b) Tõ 1 gam mçi chÊt ban ®Çu, ph¶n øng nµo sÏ cho nhiÒu oxi h¬n? (NÕu hiÖu suÊt nh­ nhau).
(TrÝch §TTS vµo Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT n¨m 1999/2000)
C©u 21: Tõ muèi ¨n, ®¸ v«i, n­íc, kh«ng khÝ, chÊt xóc t¸c h·y tr×nh bµy c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó ®iÒu chÕ nh÷ng hîp chÊt sau ®©y: Na2CO3, NH4NO3, NH4HCO3.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng Cao ®¼ng KS n¨m 1999/2000)
C©u 22: ChØ tõ quÆng firit, kh«ng khÝ vµ n­íc. H·y viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ FeSO4, Fe2(SO4)3. (Cã ®ñ chÊt xóc t¸c vµ ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt).
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng C§SP Hµ Néi n¨m 1999/2000)
C©u 23: a) T×m 3 ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®iÒu chÕ CaCO3. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
b) ChØ tõ FeS2 , kh«ng khÝ, NaCl, H2O, c¸c chÊt xóc t¸c, viÕt c¸c ph¶n ®iÒu chÕ 4 axit vµ 3 hi®roxit.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §HDL Ph­¬ng §«ng n¨m 1999/2000)
C©u 24: Cho c¸c ho¸ chÊt: Cu, HCl, KOH, Hg(NO3)2, H2O. H·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ CuCl2 (tinh khiÕt).
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H KTQD n¨m 2000/2001)
C©u 25: a) Tõ hçn hîp gåm KCl, AlCl3, CuCl2 (víi c¸c chÊt cÇn thiÕt kh¸c vµ ®iÒu kiÖn thÝch hîp) viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ 3 kim lo¹i K, Cu, Al riªng biÖt.
b) Tõ NaCl, FeS2, H2O, kh«ng khÝ víi c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ c¸c chÊt sau: Na2SO3, FeCl2, Fe2(SO4)3, NH4NO3.
1

 


(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Th­¬ng m¹i n¨m 2000/2001)
C©u 26: a) ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng vµ tr×nh bµy c¸ch ®iÒu chÕ kali tõ quÆng sinvinit (gåm chñ yÕu lµ NaCl, KCl) vµ ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i chøa trong quÆng ®olomit.
b) Tr×nh bµy nguyªn t¾c ®iÖn ph©n dung dÞch muèi ®Ó ®­îc dung dÞch axit, dung dÞch baz¬. Cho vÝ dô.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §HSP TPHCM n¨m 2000/2001)
C©u 27: a) Mét hçn hîp gåm CuO, Fe2O3 , chØ dïng thªm dung dÞch HCl vµ bét Al nªu 3 c¸ch ®iÒu chÕ Cu kim lo¹i.
b) Tõ ®¸ v«i, muèi ¨n, n­íc vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt tuú ý chän. H·y nªu ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ c¸c chÊt sau: Na, NaOH, HCl, CaCl2, Na2CO3, NaHCO3 vµ clorua v«i.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §HSP Vinh n¨m 2000/2001)
C©u 28: Nguyªn t¾c chung ®iÒu chÕ Na, Cl2. LÊy vÝ dô minh ho¹.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H D­îc Hµ Néi n¨m 2000/2001)
C©u 29: ChØ tõ nguyªn liÖu ban ®Çu lµ: FeS2, C, O2 , H2O vµ xóc t¸c V2O5. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ c¸c muèi sunfat s¾t vµ s¾t kim lo¹i.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Y H¶i Phßng n¨m 2000/2001)
C©u30: a) ChØ tõ nguyªn liÖu ban ®Çu lµ Nh«m, S¾t (III) oxit, dung dÞch KCl vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cã ®ñ. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ: Al(OH)3, KAlO2, FeCl2, FeCl3.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Thuû lîi n¨m 2000/2001)
C©u 31: Nªu nguyªn t¾c chung ®iÒu chÕ kim lo¹i vµ viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i Na, Al, Fe tõ c¸c chÊt: Na2CO3, Al(NO3)3, FeS2.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H KiÕn tróc n¨m 2000/2001)
C©u 32: Tõ muèi ¨n, ®¸ v«i, n­íc vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt h·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ Ca(OH)2, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, n­íc javen, clorua v«i, HCl, Na, Ca.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H HuÕ n¨m 2000/2001)
C©u 33: §iÒu chÕ Hg tõ HgCl2 b»ng 2 ph­¬ng ph¸p vµ ng­îc l¹i ®iÒu chÕ HgCl2 tõ Hg b»ng 2 ph­¬ng ph¸p.
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H Thuû s¶n Nha Trang n¨m 2000/2001)
C©u 34: Tr×nh bµy qui tr×nh s¶n xuÊt s«®a theo ph­¬ng ph¸p amoniac trong c«ng nghiÖp (Gi¶i thÝch vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng)
(TrÝch §TTS vµo Tr­êng §H An ninh n¨m 2000/2001)
1

 


Nguồn:Hải Nguyễn Trọng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Đièu chế
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDieuche.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
cd9stq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2008-07-12 06:13:19
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
3
Lần xem
15
giáo án điện tử Đièu chế

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • điều chế ôxi
  Hóa học 8
  điều chế ôxi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2011

  Xem: 0

 • dieu che hidro
  Hóa học 8
  dieu che hidro

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2009

  Xem: 1

 • Điều chế hidro
  Bai 33 Dieu che khi hidro-Phan ung the
  Điều chế hidro

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bai 33 Dieu che khi hidro-Phan ung the

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2011

  Xem: 0

 • dieu che hidro
  Hóa học 8
  dieu che hidro

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2009

  Xem: 0

 • điều chế clo
  Hóa học 10
  điều chế clo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2010

  Xem: 74

 • Dieu che Na

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2009

  Xem: 78

 • Dieu che SO2
  Hóa học
  Dieu che SO2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2010

  Xem: 2

 • Dieu che H2
  Hóa học
  Dieu che H2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2009

  Xem: 30

 • DIEU CHE ANKIN
  Hóa học 11
  DIEU CHE ANKIN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2011

  Xem: 0

 • dieu che hidro
  Hóa học 8
  dieu che hidro

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2008

  Xem: 125