Đơn xin thôi làm tổ trưởng giáo án Giáo án khác

Đăng ngày 2/26/2017 11:09:10 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG Kính gửi: - BGH trường ....THPT......... - Tổ Chuyên môn Tổ …………… Tôi tên: ...Lê Thị Mỹ Duyên ...................... - Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ............................ Nay tôi làm đơn này để xin thôi giữ..

Bình luận

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG


Kính gửi: - BGH trường ....THPT.........
- Tổ Chuyên môn Tổ ……………

Tôi tên: ...Lê Thị Mỹ Duyên ......................
- Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ............................
Nay tôi làm đơn này để xin thôi giữ chức vụ TỔ TRƯỞNG
Lí do : Chăm sóc cha mẹ già không thể đảm nhiệm nhiệm vụ Tổ trưởng
Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH xem xét và tạo điều kiện cho tôi .

Tôi xin chân thành cảm ơn !

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
........, ngày .... tháng .... năm 2017...
Người làm đơnLÊ THỊ MỸ DUYÊNSponsor Documents