Đơn xin vào Đảng

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 14       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0cksyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/13/2012 12:58:30 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
14
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngàythángnăm ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG (phải viết tay) Kính gửi: Chi ủy Đảng ủy Tên tôi là: Sinh ngàytháng năm Nơi sinh Dân tộc:Tôn giáoNghề nghiệp Trình độ học vấn Quê quán: Nơi ở hiệ,xem chi tiết và tải về giáo án Đơn xin vào Đảng, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Đơn xin vào Đảng, doc, 1 trang, 0.02 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Lực Nguyễn Văn đã có 14 download

LINK DOWNLOAD

Don-xin-vao-Dang.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
, ngày tháng năm
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
(phải viết tay)
Kính gửi: Chi ủy
Đảng ủy
Tên tôi là: Sinh ngày tháng năm
Nơi sinh
Dân tộc: Tôn giáo Nghề nghiệp
Trình độ học vấn
Quê quán:
Nơi ở hiện nay:
Đơn vị công tác:
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày tháng năm
Tại
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày tháng năm tại

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM

 ........., ngaøy....thaùng....naêm .....

 

 

ÑÔN XIN VAØO ÑAÛNG

(phaûi vieát tay)

 

 Kính göûi: Chi uûy..............................................

 Ñaûng uûy.............................................

 

 Teân toâi laø:............................. Sinh ngaøy.......thaùng...... naêm .......

 Nôi sinh..........................................................................

 Daân toäc:..............Toân giaùo...............Ngheà nghieäp......................

 Trình ñoä hoïc vaán.................................................................

 Queâ quaùn:...................................................

 Nôi ôû hieän nay:...............................................

 Ñôn vò coâng taùc:...............................................

 Chöùc vuï chính quyeàn, ñoaøn theå:....................................

 Vaøo Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh ngaøy.............thaùng........ naêm..............

 Taïi ..............................................................................

 Ñöôïc chi boä xeùt laø caûm tình Ñaûng ngaøy ........ thaùng....... naêm.............. taïi

 ..........................................................

 Qua nghieân cöùu Ñieàu leä Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam; ñöôïc söï giaùo duïc, boài döôõng cuûa chi boä vaø cuûa Ñoaøn (neáu coù) toâi ñaõ nhaän thöùc ñöôïc:

 ..........................................................                                                                                                                                           

 ..........................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 Toâi nguyeän trung thaønh vôùi lyù töôûng vaø muïc tieâu caùch maïng cuûa Ñaûng, phaán ñaáu hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao, xöùng ñaùng laø Ñaûng vieân cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam.

 Ngöôøi laøm ñôn

 (Kyù vaø ghi roõ hoï, teân)

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Đơn xin vào Đảng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN