Đơn xin vào Đảng

giáo án Tư liệu tham khảo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 99       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
2p4juq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/3/2009 2:00:48 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
99
File đã kiểm duyệt an toàn

đảng Cộng sản Việt Nam đơn xin vào đảng Kính gửi: - Chi bộ - Đảng uỷ trường.   Tôi là: Sinh ngày tháng năm Nơi sinh : Quê quán : Dân tộc: Tôn giáo: Trình độ học vấn: Nơi ở hiện nay: Nghề nghiệp : Đ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Đơn xin vào Đảng, Giáo Án Tư Liệu Tham Khảo , Giáo án điện tử Đơn xin vào Đảng, doc, 1 trang, 0.03 M, Tư liệu tham khảo chia sẽ bởi H� Nguy�?n Th�? Thu đã có 99 download

 
LINK DOWNLOAD

Don-xin-vao-Dang.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

đảng Cộng sản Việt Nam
đơn xin vào đảng
Kính gửi:
- Chi bộ
- Đảng uỷ trường.


Tôi là:
Sinh ngày tháng năm
Nơi sinh :
Quê quán :
Dân tộc: Tôn giáo:
Trình độ học vấn:
Nơi ở hiện nay:
Nghề nghiệp :
Đơn vị công tác:
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:
Vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ngày tháng năm
tại
Được xét là cảm tình Đảng ngày tháng năm
tại Chi bộ
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của Chi bộ và của tổ chức Đoàn (hoặc Công đoàn), tôi đã nhận thức được:
(Nêu những nhận thức của bản thân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; lý do xin vào Đảng.)
Tôi xin hứa:
1)
2)
3)

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hà Nội, ngày tháng năm
người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đơn phải viết tay, dài không dưới 2 trang, không được viết tắt, không được dập xoá hoặc sửa chữa bằng bút xoá)

®¶ng Céng s¶n ViÖt Nam

 

 

®¬n xin vµo ®¶ng

 

 

KÝnh göi:

- Chi bé

- §¶ng uû tr­êng.

 

T«i lµ:

Sinh ngµy          th¸ng          n¨m

N¬i sinh :

Quª qu¸n :

D©n téc:                               T«n gi¸o:                     

Tr×nh ®é häc vÊn:

N¬i ë hiÖn nay:

NghÒ nghiÖp :

§¬n vÞ c«ng t¸c:

Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ:

Vµo §oµn Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh ngµy          th¸ng         n¨m

t¹i

§­îc xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng ngµy          th¸ng          n¨m

t¹i Chi bé 

Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam; ®­îc sù gi¸o dôc, båi d­ìng cña Chi bé vµ cña tæ chøc §oµn (hoÆc C«ng ®oµn), t«i ®· nhËn thøc ®­îc:

(Nªu nh÷ng nhËn thøc cña b¶n th©n ®èi víi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam; vai trß cña §¶ng trong sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa; lý do xin vµo §¶ng.)

T«i xin høa:

1)

2)

3)

T«i nguyÖn trung thµnh víi lý t­ëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao, xøng ®¸ng lµ ®¶ng viªn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam.

 

 

Hµ Néi, ngµy         th¸ng          n¨m

ng­êi lµm ®¬n

(Ký vµ ghi râ hä tªn)

(§¬n ph¶i viÕt tay, dµi kh«ng d­íi 2 trang,  kh«ng ®­îc viÕt t¾t,  kh«ng ®­îc dËp xo¸ hoÆc söa ch÷a b»ng bót xo¸)

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Đơn xin vào Đảng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU