Đơn xin vào Đảng

giáo án điện tử Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2009-07-03 02:00:48 Tác giả Hà Nguyễn Thị Thu loại .doc kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

®¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®¬n xin vµo ®¶ng KÝnh göi: - Chi bé - §¶ng uû tr­êng. T«i lµ: Sinh ngµy th¸ng n¨m N¬i sinh : Quª qu¸n : D©n téc: T«n gi¸o: Tr×nh ®é häc vÊn: N¬i ë hiÖn nay: NghÒ nghiÖp : §¬n vÞ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

®¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
 
 
®¬n xin vµo ®¶ng
 
 
KÝnh göi:
- Chi bé
- §¶ng uû tr­êng.
 
T«i lµ:
Sinh ngµy          th¸ng          n¨m
N¬i sinh :
Quª qu¸n :
D©n téc:                               T«n gi¸o:                     
Tr×nh ®é häc vÊn:
N¬i ë hiÖn nay:
NghÒ nghiÖp :
§¬n vÞ c«ng t¸c:
Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ:
Vµo §oµn Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh ngµy          th¸ng         n¨m
t¹i
§­îc xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng ngµy          th¸ng          n¨m
t¹i Chi bé 
Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam; ®­îc sù gi¸o dôc, båi d­ìng cña Chi bé vµ cña tæ chøc §oµn (hoÆc C«ng ®oµn), t«i ®· nhËn thøc ®­îc:
(Nªu nh÷ng nhËn thøc cña b¶n th©n ®èi víi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam; vai trß cña §¶ng trong sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa; lý do xin vµo §¶ng.)
T«i xin høa:
1)
2)
3)

T«i nguyÖn trung thµnh víi lý t­ëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao, xøng ®¸ng lµ ®¶ng viªn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam.
 
 
Hµ Néi, ngµy         th¸ng          n¨m
ng­êi lµm ®¬n
(Ký vµ ghi râ hä tªn)
(§¬n ph¶i viÕt tay, dµi kh«ng d­íi 2 trang,  kh«ng ®­îc viÕt t¾t,  kh«ng ®­îc dËp xo¸ hoÆc söa ch÷a b»ng bót xo¸)

Nguồn:Hà Nguyễn Thị Thu

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Đơn xin vào Đảng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png20090319170784.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
2p4juq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-07-03 02:00:48
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
giáo án điện tử Đơn xin vào Đảng

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • don xin vao dang
  Giáo án khác
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2013

  Xem: 0

 • Don xin vao Dang
  GD hướng nghiệp 9
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2012

  Xem: 0

 • ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
  Lớp 1
  ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2012

  Xem: 0

 • DON XIN VAO DANG
  Giáo án khác
  DON XIN VAO DANG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2011

  Xem: 8

 • Đơn xin vào Đảng
  Mỹ thuật
  Đơn xin vào Đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2009

  Xem: 4

 • don xin vao dang
  Giáo án khác
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2013

  Xem: 0

 • Dơn xin vào đảng
  Giáo án khác
  Dơn xin vào đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2010

  Xem: 4

 • don xin vao dang
  Mỹ thuật
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2011

  Xem: 0

 • Don xin vao Dang
  Giáo án khác
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2010

  Xem: 51

 • Don xin vao Dang
  Tập đọc 4
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2009

  Xem: 71

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU