Đơn xin vào Đảng

giáo án Mẫu Chi Bộ
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
8bv2wq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/30/2011 5:50:50 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẢNG CỘNG SẢNVIỆT NAM ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG Kính gửi: …………………………………………………………….. ……………………………………………………………. Tôi là: ……………………………………………..………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………………... Nơi sinh: …………………………………………………,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Đơn xin vào Đảng, Giáo Án Mẫu Chi Bộ , Giáo án điện tử Đơn xin vào Đảng, doc, 1 trang, 0.03 M, Mẫu Chi Bộ chia sẽ bởi Vệ Lê Hoàng đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Don-xin-vao-Dang.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẢNG CỘNG SẢNVIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
Tôi là: ……………………………………………..………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………………...
Nơi sinh: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………..
Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Dân tộc: …………………………………………………… Tôn giáo: …………………………………….………………………
Trình độ học vấn: …………………………………………………………..…………………………………………………………
Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………….………………………………………………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Đơn vị công tác:………………………………………………………..……………………………………………………………...
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………..……………………………
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …… tháng …… năm ……… tại ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Được xét là cảm tình Đảng ngày …… tháng …… năm ……………tại ……………………..…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qua nghiên cứu điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của Chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
………………….., ngày ….. tháng …… năm 20 …….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ và tên)

 


ÑAÛNG COÄNG SAÛNVIEÄT NAM

 

 

ÑÔN XIN VAØO ÑAÛNG

 

 

Kính göûi:   ……………………………………………………………..

   …………………………………………………………….

 

Toâi laø: ……………………………………………..………………, sinh ngaøy …… thaùng …… naêm ………………...

Nôi sinh: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………..

Queâ quaùn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Daân toäc: …………………………………………………… Toân giaùo: …………………………………….………………………

Trình ñoä hoïc vaán: …………………………………………………………..…………………………………………………………

Nôi ôû hieän nay: ………………………………………………………….………………………………………………………………

Ngheà nghieäp: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Ñôn vò coâng taùc:………………………………………………………..……………………………………………………………...

Chöùc vuï chính quyeàn, ñoaøn theå: …………………………………………………………..……………………………

Vaøo Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh ngaøy …… thaùng …… naêm ……… taïi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ñöôïc xeùt  laø caûm tình Ñaûng ngaøy …… thaùng …… naêm ……………taïi ……………………..…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qua nghieân cöùu ñieàu leä Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam; ñöôïc söï giaùo duïc, boài döôõng cuûa Chi boä hoaëc cuûa toå chöùc Ñoaøn, Coâng ñoaøn (neáu coù) toâi ñaõ nhaän thöùc ñöôïc:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Toâi nguyeän trung thaønh vôùi lyù töôûng vaø muïc tieâu caùch maïng cuûa Ñaûng, phaán ñaáu hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao, xöùng ñaùng laø ñaûng vieân Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam.

 

………………….., ngaøy ….. thaùng …… naêm 20 …….

                                     NGÖÔØI LAØM ÑÔN

                                             (kyù, ghi roõ hoï vaø teân)

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Đơn xin vào Đảng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU