Đơn xin vào Đảng

giáo án điện tử Tin học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2011-05-30 17:50:50 Tác giả Vệ Lê Hoàng loại .doc kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ÑAÛNG COÄNG SAÛNVIEÄT NAM ÑÔN XIN VAØO ÑAÛNG Kính göûi: …………………………………………………………….. ……………………………………………………………. Toâi laø: ……………………………………………..………………, sinh ngaøy …… thaùng …… naêm ………………... Nôi sinh: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………….. Queâ quaùn: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Daân toäc: …………………………………………………… Toân giaùo: …………………………………….……………………… Trình ñoä hoïc vaán: …………………………………………………………..………………………………………………………… Nôi ôû hieän nay: ………………………………………………………….………………………………

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

ÑAÛNG COÄNG SAÛNVIEÄT NAM
   
ÑÔN XIN VAØO ÑAÛNG  
 
Kính göûi:   ……………………………………………………………..
   …………………………………………………………….
 
Toâi laø: ……………………………………………..………………, sinh ngaøy …… thaùng …… naêm ………………...
Nôi sinh: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………..
Queâ quaùn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Daân toäc: …………………………………………………… Toân giaùo: …………………………………….………………………
Trình ñoä hoïc vaán: …………………………………………………………..…………………………………………………………
Nôi ôû hieän nay: ………………………………………………………….………………………………………………………………
Ngheà nghieäp: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Ñôn vò coâng taùc:………………………………………………………..……………………………………………………………...
Chöùc vuï chính quyeàn, ñoaøn theå: …………………………………………………………..……………………………
Vaøo Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh ngaøy …… thaùng …… naêm ……… taïi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ñöôïc xeùt  laø caûm tình Ñaûng ngaøy …… thaùng …… naêm ……………taïi ……………………..…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qua nghieân cöùu ñieàu leä Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam; ñöôïc söï giaùo duïc, boài döôõng cuûa Chi boä hoaëc cuûa toå chöùc Ñoaøn, Coâng ñoaøn (neáu coù) toâi ñaõ nhaän thöùc ñöôïc:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Toâi nguyeän trung thaønh vôùi lyù töôûng vaø muïc tieâu caùch maïng cuûa Ñaûng, phaán ñaáu hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao, xöùng ñaùng laø ñaûng vieân Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam.
 
………………….., ngaøy ….. thaùng …… naêm 20 …….
                                     NGÖÔØI LAØM ÑÔN
                                             (kyù, ghi roõ hoï vaø teân)

Nguồn:Vệ Lê Hoàng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Đơn xin vào Đảng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngdon_xin_vao_dang.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
8bv2wq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-05-30 17:50:50
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
giáo án điện tử Đơn xin vào Đảng

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • don xin vao dang
  Giáo án khác
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2013

  Xem: 0

 • Don xin vao Dang
  GD hướng nghiệp 9
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2012

  Xem: 0

 • ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
  Lớp 1
  ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2012

  Xem: 0

 • Đơn xin vào Đảng
  Mỹ thuật
  Đơn xin vào Đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2009

  Xem: 4

 • don xin vao dang
  Giáo án khác
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2013

  Xem: 0

 • Dơn xin vào đảng
  Giáo án khác
  Dơn xin vào đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2010

  Xem: 4

 • don xin vao dang
  Mỹ thuật
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2011

  Xem: 0

 • Don xin vao Dang
  Giáo án khác
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2010

  Xem: 51

 • Don xin vao Dang
  Tập đọc 4
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2009

  Xem: 71

 • don xin vao dang
  Tư liệu tham khảo
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2010

  Xem: 62

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU