Giáo Án Mỹ Thuật:Đơn Xin Vào Đảng

giáo án điện tử Mĩ thuật
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
byaguq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-06-04 05:03:17
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
8
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

bµi thu ho¹ch Hä vµ tªn: Phan V¨n TuÊn Quª qu¸n: An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ §¬n vÞ c«ng t¸c: Tr­êng THCS T«n ThÊt ThuyÕt §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam -------------- VÜnh Th¹ch, ngµy 4 th

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 
bµi thu ho¹ch
 
Hä vµ tªn:   Phan V¨n TuÊn
Quª qu¸n:   An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ
§¬n vÞ c«ng t¸c:  Tr­êng THCS T«n ThÊt ThuyÕt
 
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
--------------
VÜnh Th¹ch, ngµy 4 th¸ng 7 n¨m  2008
 
®¬n xin vµo ®¶ng
KÝnh göi:  Chi uû:  Tr­êng THCS T«n ThÊt ThuyÕt
    §¶ng uû:  x· VÜnh Th¹ch
T«i tªn lµ:  Phan V¨n TuÊn   .  Sinh ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1984
N¬i sinh:  An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ
D©n téc:  Kinh .  T«n gi¸o: Kh«ng .   NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn
Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12
Quª qu¸n:   An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ
N¬i ë hiÖn nay:  An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ
§¬n vÞ c«ng t¸c:   Tr­êng THCS T«n ThÊt ThuyÕt
Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ: ..................................................................................
Ngµy vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1998
T¹i:    Tr­êng THPT Cöa Tïng – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ
§­îc chi bé xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng: ngµy ... th¸ng ... n¨m .....
T¹i: ..............................................................................................................................
Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®­îc sù gi¸o dôc, båi d­ìng cña chi bé vµ cña §oµn, t«i ®· nhËn thøc ®­îc:
§¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc. Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y dùng n­íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, thùc hiÖn thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa céng s¶n. §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng, kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i, ®Ò ra c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®­êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. §¶ng lµ mét tæ chøc chÆt chÏ, thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng, lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n, yªu th­¬ng ®ång chÝ, kû luËt nghiªm minh, ®oµn kÕt. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn, §¶ng g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ, chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n, dùa vµo d©n ®Ó x©y dùng §¶ng, ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng. §¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu n­íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n thÕ giíi. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®­îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, th­êng xuyªn tù ®æi míi, tù chØnh ®èn, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ n¨ng lùc l·nh d¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng.
Nay t«i tù nguyÖn viÕt ®¬n nµy kÝnh göi chi uû Tr­êng THCS T«n ThÊt ThuyÕt, §¶ng uû x· VÜnh Th¹ch xÐt cho t«i ®­îc kÕt n¹p vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Khi ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng, t«i xin høa:
TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých, lÝ t­ëng cña §¶ng, chÊp hµnh nghiªm chØnh c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, phôc tïng tuyÕt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng.
Kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lèi sèng lµnh m¹nh, ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, c¬ héi, côc bé, quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c.
Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n, tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng, c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë, tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc.
Tham gia x©y dùng, b¶o vÖ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng, phôc tïng kû luËt, gi÷ g×n sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt trong §¶ng, th­êng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng, lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn, sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ quy ®Þnh.
 
 
T«i nguyÖn trung thµnh víi lý t­ëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, xøng ®¸ng lµ §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.
 
 
 Ng­êi lµm ®¬n
 
 
 
 
 Phan V¨n TuÊn
 
bµi thu ho¹ch
 
Hä vµ tªn:   TrÞnh Thanh Huúnh
Quª qu¸n:   TriÖu Giang – TriÖu Phong – Qu¶ng TrÞ
§¬n vÞ c«ng t¸c:  Tr­êng THCS T«n ThÊt ThuyÕt
 
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
--------------
VÜnh Th¹ch, ngµy 5 th¸ng 7 n¨m  2008
 
®¬n xin vµo ®¶ng
KÝnh göi:  Chi uû:  Tr­êng THCS T«n ThÊt ThuyÕt
   §¶ng uû:  x· VÜnh Th¹ch
T«i tªn lµ:  TrÞnh Thanh Huúnh   .  Sinh ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 1975
N¬i sinh:  VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ
D©n téc:  Kinh .  T«n gi¸o: Kh«ng .   NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn
Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12
Quª qu¸n:   TriÖu Giang – TriÖu Phong – Qu¶ng TrÞ
N¬i ë hiÖn nay:  VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ
§¬n vÞ c«ng t¸c:    Tr­êng THCS T«n ThÊt ThuyÕt
Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ: ..................................................................................
Ngµy vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 1991
T¹i:   VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ
§­îc chi bé xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng: ngµy ... th¸ng ... n¨m .....
T¹i: ..............................................................................................................................
Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®­îc sù gi¸o dôc, båi d­ìng cña chi bé vµ cña §oµn, t«i ®· nhËn thøc ®­îc:
§¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc. Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y dùng n­íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, thùc hiÖn thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa céng s¶n. §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng, kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i, ®Ò ra c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®­êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. §¶ng lµ mét tæ chøc chÆt chÏ, thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng, lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n, yªu th­¬ng ®ång chÝ, kû luËt nghiªm minh, ®oµn kÕt. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn, §¶ng g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ, chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n, dùa vµo d©n ®Ó x©y dùng §¶ng, ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng. §¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu n­íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n thÕ giíi. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®­îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, th­êng xuyªn tù ®æi míi, tù chØnh ®èn, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ n¨ng lùc l·nh d¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng.
Nay t«i tù nguyÖn viÕt ®¬n nµy kÝnh göi chi uû Tr­êng THCS T«n ThÊt ThuyÕt, §¶ng uû x· VÜnh Th¹ch xÐt cho t«i ®­îc kÕt n¹p vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Khi ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng, t«i xin høa:
- TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých, lÝ t­ëng cña §¶ng, chÊp hµnh nghiªm chØnh c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, phôc tïng tuyÕt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng.
- Kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lèi sèng lµnh m¹nh, ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, c¬ héi, côc bé, quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c.
- Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n, tÝch cùc tham  gia c«ng t¸c quÇn chóng, c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë, tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc.
- Tham gia x©y dùng, b¶o vÖ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng, phôc tïng kû luËt, gi÷ g×n sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt trong §¶ng, th­êng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng, lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn, sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ quy ®Þnh.
 
 
T«i nguyÖn trung thµnh víi lý t­ëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, xøng ®¸ng lµ §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.
 
 
 
 Ng­êi lµm ®¬n
 
 
 
 TrÞnh Thanh Huúnh
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Đơn xin vào Đảng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngdonxinvaoDang.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Don xin vao Dang
  Giáo án khác
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2012

  Xem: 0

 • ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
  Giáo án khác
  ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2009

  Xem: 182

 • Don xin vao Dang
  Ngữ văn
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2010

  Xem: 83

 • Đơn xin vào đảng
  Giáo án khác
  Đơn xin vào đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2013

  Xem: 0

 • don xin vao dang
  Giáo án khác
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2012

  Xem: 0

 • don xin vao dang
  Tư liệu tham khảo
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2012

  Xem: 0

 • don xin vao dang
  Tập viết 1
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập viết 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2011

  Xem: 11

 • Don xin vao Dang
  Tiểu học
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2012

  Xem: 0

 • Đơn Xin vào Đảng
  Giáo án khác
  Đơn Xin vào Đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2013

  Xem: 0

 • Đơn xin vào Đảng
  Giáo án khác
  Đơn xin vào Đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2015

  Xem: 0