ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

giáo án Toán 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 58       3      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
wm50xq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/1/2012 1:08:37 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Lần xem
3
Lần tải
58
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------(------- Trùng Khánh, ngày 21 tháng 10 năm 2030 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG Kính gửi: Chi uỷ: Trường THPT Pò Tấu. Đảng uỷ: Huyện Trùng Khánh – Cao Bằng. Tôi tên là: Nguyễn Văn Tình.,xem chi tiết và tải về giáo án ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG, Giáo Án Toán 12 , Giáo án điện tử ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG, doc, 1 trang, 0.01 M, Toán 12 chia sẽ bởi Tình Nguyễn Văn đã có 58 download

LINK DOWNLOAD

DoN-XIN-VAO-DANG.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------(-------
Trùng Khánh, ngày 21 tháng 10 năm 2030
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi uỷ: Trường THPT Pò Tấu.
Đảng uỷ: Huyện Trùng Khánh – Cao Bằng.
Tôi tên là: Nguyễn Văn Tình. Sinh ngày 09 tháng 01 năm 1984.
Nơi sinh: Hưng Đạo – Đông Lỗ – Hiệp Hòa – Bắc Giang.
Dân tộc: Kinh . Tôn giáo: Không . Nghề nghiệp: Giáo viên
Trình độ văn hoá: 12/12
Quê quán: Hưng Đạo – Đông Lỗ – Hiệp Hòa – Bắc Giang.
Nơi ở hiện nay: Xã Chí Viễn – Trùng Khánh – Cao Bằng.
Đơn vị công tác: Trường THPT Pò Tấu – Trùng Khánh – Cao Bằng.
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: .................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Ngày 17 tháng 10 năm 1999.
Tại: Trường THCS Đông Lỗ – Hiệp Hòa – Bắc Giang.
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng: Ngày ….. tháng .…. năm .........
Tại: ..............................................................................................................................
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức được:
Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên và năng lực lãnh dạo cách mạng của Đảng.
Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi uỷ Trường THPT Pò Tấu, Đảng uỷ huyện Trùng Khánh xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi xin hứa:
Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyết đối sự phân công và điều động của Đảng.
Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí quy định.
Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Người làm đơn
Nguyễn Văn Tình

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------

Trùng Khánh, ngày 21 tháng 10 năm  2030

 

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

 

Kính gửi:  Chi uỷ:  Trường THPT Pò Tấu.

    Đảng uỷ:  Huyện Trùng Khánh – Cao Bằng.

 

Tôi tên là:  Nguyễn Văn Tình.  Sinh ngày 09 tháng 01 năm 1984.

Nơi sinh:  Hưng ĐạoĐông LỗHiệp HòaBắc Giang.

Dân tộc:  Kinh .  Tôn giáo: Không .   Nghề nghiệp: Giáo viên

Trình độ văn hoá: 12/12

Quê quán:   Hưng Đạo – Đông Lỗ – Hiệp Hòa – Bắc Giang.

Nơi ở hiện nay:  Xã Chí Viễn – Trùng Khánh – Cao Bằng.

Đơn vị công tác:    Trường THPT Pò Tấu – Trùng Khánh – Cao Bằng.

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: .................................................................................

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Ngày 17 tháng 10 năm 1999.

Tại: Trường THCS Đông Lỗ – Hiệp Hòa – Bắc Giang.

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng: Ngày ….. tháng .…. năm .........

Tại: ..............................................................................................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức được:

Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên và năng lực lãnh dạo cách mạng của Đảng.

Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi uỷ Trường THPT Pò Tấu, Đảng uỷ huyện Trùng Khánh xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi xin hứa:

Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyết đối sự phân công và điều động của Đảng.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham  gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí quy định.

 

 

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

 

 Người làm đơn

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Tình

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự