Giáo Án Chi Bộ Đảng:Đơn Xin Vào Đảng

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
zcksyq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2012-12-13 12:58:30
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM ........., ngaøy....thaùng....naêm ..... ÑÔN XIN VAØO ÑAÛNG (phaûi vieát tay) Kính göûi: Chi uûy.............................................. Ñaûng uûy.....................

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM  ........., ngaøy....thaùng....naêm .....
 
 
ÑÔN XIN VAØO ÑAÛNG (phaûi vieát tay)  
 Kính göûi: Chi uûy..............................................  Ñaûng uûy.............................................  
 Teân toâi laø:............................. Sinh ngaøy.......thaùng...... naêm .......  Nôi sinh..........................................................................  Daân toäc:..............Toân giaùo...............Ngheà nghieäp......................  Trình ñoä hoïc vaán.................................................................  Queâ quaùn:...................................................
 Nôi ôû hieän nay:...............................................
 Ñôn vò coâng taùc:...............................................
 Chöùc vuï chính quyeàn, ñoaøn theå:....................................
 Vaøo Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh ngaøy.............thaùng........ naêm..............  Taïi ..............................................................................  Ñöôïc chi boä xeùt laø caûm tình Ñaûng ngaøy ........ thaùng....... naêm.............. taïi  ..........................................................
 Qua nghieân cöùu Ñieàu leä Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam; ñöôïc söï giaùo duïc, boài döôõng cuûa chi boä vaø cuûa Ñoaøn (neáu coù) toâi ñaõ nhaän thöùc ñöôïc:
 ..........................................................                                                                                                                                           
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 Toâi nguyeän trung thaønh vôùi lyù töôûng vaø muïc tieâu caùch maïng cuûa Ñaûng, phaán ñaáu hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao, xöùng ñaùng laø Ñaûng vieân cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam.
 Ngöôøi laøm ñôn  (Kyù vaø ghi roõ hoï, teân)
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Đơn xin vào Đảng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDon_xin_vao_Dang.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Don xin vao Dang
  Giáo án khác
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2012

  Xem: 0

 • ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
  Giáo án khác
  ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2009

  Xem: 182

 • Don xin vao Dang
  Ngữ văn
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2010

  Xem: 83

 • Đơn xin vào đảng
  Giáo án khác
  Đơn xin vào đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2013

  Xem: 0

 • don xin vao dang
  Giáo án khác
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2012

  Xem: 0

 • don xin vao dang
  Tư liệu tham khảo
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2012

  Xem: 0

 • don xin vao dang
  Tập viết 1
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập viết 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2011

  Xem: 11

 • Don xin vao Dang
  Tiểu học
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2012

  Xem: 0

 • Đơn Xin vào Đảng
  Giáo án khác
  Đơn Xin vào Đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2013

  Xem: 0

 • Đơn xin vào Đảng
  Giáo án khác
  Đơn xin vào Đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2015

  Xem: 0