Don Xin Vao Dang

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2011-08-08 23:09:34 Tác giả Thuỳ Lê Thị Thanh loại .doc kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam -------------- Hµ V©n, ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2011 ®¬n xin vµo ®¶ng KÝnh göi: Chi uû: Chi bé 9 Tr­êng THCS Hµ V©n §¶ng uû: x· Hµ V©n T«i tªn lµ: Lª ThÞ Thanh Thuú . Sinh ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 1983 N¬i sinh: §¨kt« - Kon Tum D©n téc: Kinh . T«n gi¸o: Kh«ng . NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12 Quª qu¸n: H¶i Ch©u, TÜnh Gia. Thanh Ho¸. N¬i ë hiÖn nay: Tæ 1, khu 7, Ba §×nh, BØm S¬n, Thanh Ho¸. §¬n vÞ c«ng t¸c: Tr­êng THCS Hµ V©n Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ: PBT Chi §oµn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
--------------
Hµ V©n, ngµy 4 th¸ng 3 n¨m  2011
®¬n xin vµo ®¶ng
 
KÝnh göi:  Chi uû:  Chi bé 9 Tr­êng THCS Hµ V©n
    §¶ng uû:  x· Hµ V©n
T«i tªn lµ:  Lª ThÞ Thanh Thuú .  Sinh ngµy 17 th¸ng  6 n¨m 1983
N¬i sinh:  §¨kt« - Kon Tum
D©n téc:  Kinh .  T«n gi¸o: Kh«ng .   NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn
Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12
Quª qu¸n:   H¶i Ch©u, TÜnh Gia. Thanh Ho¸.
N¬i ë hiÖn nay:  Tæ 1, khu 7, Ba §×nh, BØm S¬n, Thanh Ho¸.
§¬n vÞ c«ng t¸c:   Tr­êng THCS Hµ V©n
Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ: PBT Chi §oµn
Ngµy vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: ngµy 18 th¸ng 5  n¨m 1997
T¹i:    Tr­êng THCS Lý Tù Träng, Kon Tum.
§­îc chi bé xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng: ngµy  02  th¸ng  10 n¨m 2009
T¹i: Chi bé 9 Tr­êng THCS Hµ V©n
Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®­îc sù gi¸o dôc, båi d­ìng cña chi bé vµ cña §oµn, t«i ®· nhËn thøc ®­îc:
§¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc. Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y dùng n­íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, thùc hiÖn thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa céng s¶n. §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng, kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i, ®Ò ra c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®­êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. §¶ng lµ mét tæ chøc chÆt chÏ, thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng, lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n, yªu th­¬ng ®ång chÝ, kû luËt nghiªm minh, ®oµn kÕt. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn, §¶ng g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ, chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n, dùa vµo d©n ®Ó x©y dùng §¶ng, ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng. §¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu n­íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n thÕ giíi. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®­îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, th­êng xuyªn tù ®æi míi, tù chØnh ®èn, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ n¨ng lùc l·nh d¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng.
Nay t«i tù nguyÖn viÕt ®¬n nµy kÝnh göi chi uû Tr­êng THCS Hµ V©n, §¶ng uû x· Hµ V©n xÐt cho t«i ®­îc kÕt n¹p vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.
T«i nguyÖn trung thµnh víi lý t­ëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, xøng ®¸ng lµ §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.
 Ng­êi lµm ®¬n
 

 
Tr­íc cê §¶ng, tr­íc ch©n dung Hå Chñ tÞch, t«i xin høa thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña ng­êi ®¶ng viªn:
1. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých, lÝ t­ëng cña §¶ng, chÊp hµnh nghiªm chØnh c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, phôc tïng tuyÕt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng.
2. Kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lèi sèng lµnh m¹nh, ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, c¬ héi, côc bé, quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c.
3. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n, tÝch cùc tham  gia c«ng t¸c quÇn chóng, c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë, tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc.
4. Tham gia x©y dùng, b¶o vÖ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng, phôc tïng kû luËt, gi÷ g×n sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt trong §¶ng, th­êng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng, lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn, sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ quy ®Þnh.
 
Xin thÒ! Xin thÒ! Xin thÒ!
 

Nguồn:Thuỳ Lê Thị Thanh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử don xin vao dang
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDon_xin_vao_Dang.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
zvl9wq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-08-08 23:09:34
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
giáo án điện tử don xin vao dang

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • don xin vao dang
  Giáo án khác
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2013

  Xem: 0

 • Don xin vao Dang
  GD hướng nghiệp 9
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2012

  Xem: 0

 • ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
  Lớp 1
  ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2012

  Xem: 0

 • Đơn xin vào Đảng
  Mỹ thuật
  Đơn xin vào Đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2009

  Xem: 4

 • don xin vao dang
  Giáo án khác
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2013

  Xem: 0

 • Dơn xin vào đảng
  Giáo án khác
  Dơn xin vào đảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2010

  Xem: 4

 • don xin vao dang
  Mỹ thuật
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2011

  Xem: 0

 • Don xin vao Dang
  Giáo án khác
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2010

  Xem: 51

 • Don xin vao Dang
  Tập đọc 4
  Don xin vao Dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2009

  Xem: 71

 • don xin vao dang
  Tư liệu tham khảo
  don xin vao dang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2010

  Xem: 62

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU