don xin vao dang

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 36       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
zvl9wq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/8/2011 11:09:34 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
36
File đã kiểm duyệt an toàn

Đảng Cộng sản Việt Nam -------(------- Hà Vân, ngày 4 tháng 3 năm 2011 đơn xin vào đảng Kính gửi: Chi uỷ: Chi bộ 9 Trường THCS Hà Vân Đảng uỷ: xã Hà Vân Tôi tên là: Lê Thị Thanh Thuỳ . Sinh ngày 17 th,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử don xin vao dang, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử don xin vao dang, doc, 1 trang, 0.03 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Thuỳ Lê Thị Thanh đã có 36 download

 
LINK DOWNLOAD

don-xin-vao-dang.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Đảng Cộng sản Việt Nam
-------(-------
Hà Vân, ngày 4 tháng 3 năm 2011
đơn xin vào đảng
Kính gửi: Chi uỷ: Chi bộ 9 Trường THCS Hà Vân
Đảng uỷ: xã Hà Vân
Tôi tên là: Lê Thị Thanh Thuỳ . Sinh ngày 17 tháng 6 năm 1983
Nơi sinh: Đăktô - Kon Tum
Dân tộc: Kinh . Tôn giáo: Không . Nghề nghiệp: Giáo viên
Trình độ văn hoá: 12/12
Quê quán: Hải Châu, Tĩnh Gia. Thanh Hoá.
Nơi ở hiện nay: Tổ 1, khu 7, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá.
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Vân
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: PBT Chi Đoàn
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ngày 18 tháng 5 năm 1997
Tại: Trường THCS Lý Tự Trọng, Kon Tum.
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng: ngày 02 tháng 10 năm 2009
Tại: Chi bộ 9 Trường THCS Hà Vân
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức được:
Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên và năng lực lãnh dạo cách mạng của Đảng.
Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi uỷ Trường THCS Hà Vân, Đảng uỷ xã Hà Vân xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng

 


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam

--------------

Hµ V©n, ngµy 4 th¸ng 3 n¨m  2011

®¬n xin vµo ®¶ng

 

KÝnh göi:  Chi uû:  Chi bé 9 Tr­êng THCS Hµ V©n

    §¶ng uû:  Hµ V©n

T«i tªn lµ:  Lª ThÞ Thanh Thuú .  Sinh ngµy 17 th¸ng  6 n¨m 1983

N¬i sinh:  §¨kt« - Kon Tum

D©n téc:  Kinh .  T«n gi¸o: Kh«ng .   NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn

Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12

Quª qu¸n:   H¶i Ch©u, TÜnh Gia. Thanh Ho¸.

N¬i ë hiÖn nay:  Tæ 1, khu 7, Ba §×nh, BØm S¬n, Thanh Ho¸.

§¬n vÞ c«ng t¸c:   Tr­êng THCS Hµ V©n

Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ: PBT Chi §oµn

Ngµy vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: ngµy 18 th¸ng 5  n¨m 1997

T¹i:    Tr­êng THCS Lý Tù Träng, Kon Tum.

§­îc chi bé xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng: ngµy  02  th¸ng  10 n¨m 2009

T¹i: Chi bé 9 Tr­êng THCS Hµ V©n

Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®­îc sù gi¸o dôc, båi d­ìng cña chi bé vµ cña §oµn, t«i ®· nhËn thøc ®­îc:

§¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc. Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y dùng n­íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, thùc hiÖn thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa céng s¶n. §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng, kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i, ®Ò ra c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®­êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. §¶ng lµ mét tæ chøc chÆt chÏ, thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng, lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n, yªu th­¬ng ®ång chÝ, kû luËt nghiªm minh, ®oµn kÕt. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn, §¶ng g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ, chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n, dùa vµo d©n ®Ó x©y dùng §¶ng, ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng. §¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu n­íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n thÕ giíi. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®­îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, th­êng xuyªn tù ®æi míi, tù chØnh ®èn, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ n¨ng lùc l·nh d¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng.

Nay t«i tù nguyÖn viÕt ®¬n nµy kÝnh göi chi uû Tr­êng THCS Hµ V©n, §¶ng uû x· Hµ V©n xÐt cho t«i ®­îc kÕt n¹p vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.

T«i nguyÖn trung thµnh víi lý t­ëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, xøng ®¸ng lµ §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.

 Ng­êi lµm ®¬n

 


 

Tr­íc cê §¶ng, tr­íc ch©n dung Hå Chñ tÞch, t«i xin høa thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña ng­êi ®¶ng viªn:

1. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých, lÝ t­ëng cña §¶ng, chÊp hµnh nghiªm chØnh c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, phôc tïng tuyÕt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng.

2. Kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lèi sèng lµnh m¹nh, ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, c¬ héi, côc bé, quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c.

3. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n, tÝch cùc tham  gia c«ng t¸c quÇn chóng, c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë, tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc.

4. Tham gia x©y dùng, b¶o vÖ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng, phôc tïng kû luËt, gi÷ g×n sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt trong §¶ng, th­êng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng, lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn, sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ quy ®Þnh.

 

Xin thÒ! Xin thÒ! Xin thÒ!

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về don xin vao dang
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN