ĐS10NC. Giáo án Đại số 10 (Nâng cao) giáo án Đại số 10

Đăng ngày 8/26/2009 11:42:48 PM | Thể loại: Đại số 10 | Lần tải: 2878 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.08 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chương trình đại số lớp 10 ban A_ Nâng cao


Môn toán nâng cao
(Aùp dụng từ năm học 2006-2007)
Cả năm : 35 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết .
Học kỳ I : 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết .
Học kỳ II : 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết .

Các loại bài kiểm tra trong 1 học kỳ:
Kiểm tra miệng :1 lần /1 học sinh.
Kiểm tra 15’ : Đs 2 bài, Hh 2 bài. T/hành toán 1 bài
Kiểm tra 45’ : Đại số 2 bài, Hình học 1 bài.
Kiểm tra 90’ : 1 bài (Đs,Hh) cuối HK I, cuối năm .
I. Phân chia theo học kỳ và tuần học :

Cả năm
140 tiết
Đại số 90 tiết
Hình học 50 tiết

Học kỳ I
18 tuần
72 tiết
46 tiết
10 tuần đầu x 3 tiết = 30 tiết
8 tuần cuối x 2 tiết = 16 tiết
26 tiết
10 tuần đầu x 1 tiết = 10 tiết
8 tuần cuối x 2 tiết = 16 tiết

Học kỳ II
17 tuần
68 tiết
44 tiết
10 tuần đầu x 3 tiết = 30 tiết
7 tuần cuối x 2 tiết = 14 tiết
24 tiết
10 tuần đầu x 1 tiết = 10 tiết
7 tuần cuối x 2 tiết = 14 tiết

II. Phân phối chương trình :Đại số
Chương
 Mục
Tiết thứ

I). Mệnh đề-Tập hợp(13 tiết)
1) Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
1-2


2) Aùp dụng mệnh đề vào suy luận toán học
3-4


 Luyện tập
5-6


3) Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
7


 Luyện tập
8-9


4) Số gần đúng và sai số
10-11


 Câu hỏi và bài tập ôn tập chương
12


 Kiểm tra 45 phút (tuần thứ 5)
13

II) Hàm số bậc nhất và bậc hai (10 tiết)
1) Đại cương về hàm số
14-15-16


 Luyện tập
17


2) Hàm số bậc nhất tuần 6
18


 Luyện tập
19


3) Hàm số bậc hai
20-21


 Luyện tập
22


 Câu hỏi và bài tập ôn tập chương
23

III) Phương trình và hệ phương trình (17 tiết)
1) Đại cương về phương trình
24-25


2) Phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn
26-27


 Luyện tập
28-29


3)Một số ptrình quy về pt bậc nhất hoặc bậc hai t10,11
30-31


 Ltập ( thhành gtoán trên mtính #500MS, 570MS) t11,12
32-33


 Kiểm tra . t12
34


4) Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn t13
35-36


 Luyện tập(thhành gtoán trên mtính #500MS,570MS)t14
37


5) Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai 2 ẩn t14
38


 Câu hỏi và bài tập ôn tập chương t15
39

IV) Bất đẳng thức và bất phương trình (26 tiết)1) Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức t15,16
40-41


 Kiểm tra cuối học kỳ I t16
42


1) Bất đẳng thức và chminh bđthức(tiếp) Luyện tập t17
43-44


 Ôn tập cuối học kỳ I t18
45


 Trả bài kiểm tra cuối học kỳ I t18
46


2) Đại cương về bất phương trình t19
47


3) Bất phương trình và hệ bất ph trình bâïc nhất một ẩn t19
48-49


 Luyện tập t20
50


4) Dấu của nhị thức bậc nhất t20
51


 Luyện tập t20
52


5) Bất phương trình và hệ bất ptrình bậc nhất hai ẩn t21
53-54


 Luyện tập t21
55


6) Dấu của tam thức bậc hai t22
56


7) Bất phương trình bậc hai t22
57-58


 Luyện tập t23
59-60


8)Một số Phương trình và bpt quy về bậc hai t23,24
61-62


 Luyện tập t24
63


 Câu hỏi và bài tập ôn tập chương

Sponsor Documents