Giáo Án Toán Học:Đs6 Tuần8. Tiết25.Số Nguyên Tố- Hợp Số- Bảng Số Nguyên Tố

giáo án điện tử Toán học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
8m0lyq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2012-10-28 21:39:10
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tröôøng THCS Ñaï Long Giaùo Aùn Soá Hoïc 6 I. Muïc Tieâu: 1. Kieán thöùc :- HS bieát ñònh nghóa soá nguyeân toá, hôïp soá. 2. Kó naêng : - HS bieát nhaän ra moät soá nguyeân toá, hay hôïp soá trong ca

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                            Giaùo Aùn Soá Hoïc 6
 

 
 
 
 
I. Muïc Tieâu:
     1. Kieán thöùc :- HS bieát ñònh nghóa soá nguyeân toá, hôïp soá.
    2. Kó naêng : - HS bieát nhaän ra moät soá  nguyeân toá, hay hôïp soá trong caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn, thuoäc möôøi soá nguyeân toá ñaàu tieân, hieåu caùch laäp baûng soá nguyeân toá.
 - HS bieát vaän duïng hôïp lí caùc kieán thöùc veà chia heát ñaõ hoïc ñeå nhaän bieát moät hôïp soá.
3.Thaùi ñoä : - Phaùt trieån tö duy nhanh nheïn.
II. Chuaån Bò:
 - GV:SGK, baûng phuï.
 - HS:SGK, ñoïc tröôùc baøi. 
III. Phöông Phaùp:
 - Höôùng daãn, gôïi môû, vaán ñaùp, neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän.
IV. Tieán Trình:
1. OÅn ñònh lôùp: (1’)  6A1 : .....................................................
 2. Kieåm tra baøi cuõ: (6’)
    - HS1: Khi naøo thì b ñöôïc goïi laø öôùc cuûa a ? tìm caùc öôùc cuûa caùc soá : 2; 3; 4
  - HS2: Tìm caùc öôùc cuûa 5;6;7
 3. Noäi dung baøi môùi:
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH
GHI BAÛNG
Hoaït ñoäng 1: (18’)
    Caùc soá 2;3;5  vaø 4;6 gioáng nhau ôû ñieåm naøo?
 
 
 
    GV giôùi thieäu caùc soá nguyeân toá, hôïp soá.
 
 
 
 
 
 
    0; 1 coù phaûi laø soá nguyeân  
 
    2; 3; 5 chæ coù öôùc laø 1 vaø chính noù.
    4 vaø 6 ngoaøi caùc öôùc 1 vaø chính noù coøn coù caùc öôùc khaùc nöõa.
    HS nhaéc laïi.
 
 
 
 
 
 
 
   Khoâng vì 0 vaø 1 ñeàu nhoû
1. Soá nguyeân toá, hôïp soá
Xeùt baûng :
a
2
3
4
5
6
Ö(a)
1;2
1;3
1;2;4
1;5
1;2;3;6
 
 
 - Caùc soá 2;3;5 laø soá nguyeân toá
 - Caùc soá 4;6 laø hôïp soá
 
    Soá nguyeân toá laø soá töï nhieân lôùn hôn 1, chæ coù hai öôùc laø 1 vaø chính noù. Hôïp soá laø soá töï nhieân lôùn hôn 1, coù nhieàu hôn hai öôùc.
 
Chuù yù: Trong caùc soá nhoû hôn 10:
  GV: Nguyeãn Vaên Giaùp                                                                          Naêm Hoïc:2012-2013
 


 
Tröôøng THCS Ñaï Long                                                                            Giaùo Aùn Soá Hoïc 6
 

 
 
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH
GHI BAÛNG
toá hay khoâng?
      Caùc soá 
    GV giôùi thieäu chuùù yù.
Hoaït ñoäng 2: (10’)
    Xeùt xem coù nhöõng soá nguyeân toá naøo khoâng vöôït quaù 100, GV treo baûng.
    Taïi sao trong baûng khoâng coù soá 0 vaø soá 1.
    GV höôùng daãn HS laøm nhö trong SGK.
 Choát yù.
hôn 2.
    Soá nguyeân toá:2;3;5;7
    Hôïp soá:4;6;8;9
 
    HS nhaéc laïi. 
 
 
 
 
    Vì chuùng khoâng laø soá nguyeân toá .
    HS laøm theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
+ Soá ñaëc bieät :0;1
+ Soá nguyeân toá:2;3;5;7
+ Hôïp soá:4;6;8;9
 
 
2. Laäp baûng caùc soá nguyeân toá
(SGK)
 
          4. Cuûng Coá : ( 8’)
             Cuûng coá laïi cho hoïc sinh baèng caùc caâu hoûi :
 - Coù soá nguyeân toá naøo laø soá chaün khoâng?
 - Tìm hai soá nguyeân toá naøo hôn keùm nhau 1 ñôn vò
  - Laøm baøi taäp 116,118 (giaùo vieân höôùng daãn ).
          5. Höôùng Daãn Vaø Daën Doø Veà Nhaø: ( 2’)
               - Veà nhaø xem laïi caùc VD vaø laøm caùc baøi taäp 119; 120; 121; 122.
6. Ruùt Kinh Nghieäm : ................................................................                                         
  GV: Nguyeãn Vaên Giaùp                                                                          Naêm Hoïc:2012-2013
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Đs6 tuần8. tiết25.Số nguyên tố- Hợp số- Bảng số nguyên tố
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngSH6T25.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU