E - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 - CẨM THỦY 1 - THANH HOÁ

giáo án Tiếng Anh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 367       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hx29xq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
6/21/2012 9:02:38 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
367
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GD & ĐT THANH HOÁĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2010-2011 TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1Mụn thi: TIẾNG ANH **************Thời gian làm bài 180 phỳt Họ và tờn:.................................................,xem chi tiết và tải về giáo án E - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 - CẨM THỦY 1 - THANH HOÁ, Giáo Án Tiếng Anh , Giáo án điện tử E - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 - CẨM THỦY 1 - THANH HOÁ, docx, 1 trang, 0.03 M, Tiếng Anh chia sẽ bởi Tâm Nguyễn Thành đã có 367 download

LINK DOWNLOAD

E-DE-THI-THU-DH-LAN-3-CAM-THUY-1-THANH-HOA.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


SỞ GD & ĐT THANH HOÁ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3  NĂM 2010-2011
TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 Mụn thi: TIẾNG ANH
************** Thời gian làm bài 180 phỳt
Họ và tờn: .........................................................................  Số bỏo danh .........................
Question I: Choose the best answer.
1. “ Thanh didn’t understand it.” “ …………………………”
A. so did I B. I did too C. I did either D. neither did I
2. “ My watch is 
oken” “ Why don’t you ………..?
A. have it repair B. have it repairing C. have it for repair D. have it repaired
3. “ Have you read his new book?”
“Yes, it’s ……..interesting than his first four books.”
A. the most B. very much C. much more D. the more
4. “ Did you finish your test?”
“Yes, but I ………..better if I had had more time.”
A. could do B. could have done C. should do D. should be doing
5. He passed the examination………..his laziness.
A. because of B. because C. in spite of D. instead of
6. Do you want this …………?
A. black box tin B. tin box black C. tin black box D. black tin box
7. Some people are born rich;   ............  are born poor.
A. another B. the other C. others D. othe
8. Although she is unkind, I can’t help ............  her.
A. like B. likes C. to like D. liking
9. He’d rather read newspaper than ............  to his wife.
A. talk B. to talk C. talking D. talked
10. He told me that he ............
A. had already the film seen B. the film had already seen
C. had seen already the film D. had seen the film already
11. The Prime Minister made an excelllent ............  in the house yesterday.
A. discourse B. discussion C. lecture D. speech
12. “ Were any of the question difficult?” “Yes, look at ...........  ”
A. three item B. the third item C. item third D. three’item
13. “ Who is the new teacher?” “ He is the man ...........  ”
A. which is talking to Mr Linh now B. that talked to Mr Linh now
C. talk to Mr Linh now D. talking to Mr Linh now
14. I’m a little ............  money. Can you lend me some?
A. short with B. short of C. lack of D. lack with
15. Because his argument was so confusing ............  people understand it.
A. few B. less C. many D. more
16. Can you tell me the ............  of these shoes?
A. charge B. price C. amount D. expense
17. John said that no other car could go ............  .
A. so fast like his car B. as fastly as his car C. as fast like the car of him D. as fast as his ca
18. The train will be leaving ............  a few minutes.
A. in B. for C. since D. during
19. She wanted to know ............
A. how long had I been working in my present job. B. how long I had been working in my present job.
C. how long I was working in my present job. D. how long I was working in my present job.
20. He is used to ............  on the floor.
A. sleep B. slept C. be slept D. sleeping
21. Did you meet ............  at the party?
A. interesting anyone B. anyone interesting C. interested anyone D. anyone interested
22. A seventeen-year-old is not ............  to vote in an election.
A. as old enough B. enough old C. old enough D. enough old as
23. Yesterday we did nothing but ............
A. talking B. talked C. talk D. had talked
24. You musn’t ............  these difficult exercise; do them all.
A. leave off B. leave behind C. leave for D. leave out
25. “ Are you leaving?” “Yes, but I wish I ............  to go.”
A. didn’t have B. will not have C. don’t have D. may not�

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về E - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 - CẨM THỦY 1 - THANH HOÁ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU