G.A NHAC(HK 2.CHUAN)

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 89       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
5tbuyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/3/2013 10:11:21 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.66 M
Lần xem
1
Lần tải
89
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 19/8/2012 Tuần dạy: Tuần 1 Tiết 1: Học hát: Mùa thu ngày khai trường Nhạc và lời : Vũ Trọng Tường I/ Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Mùa thu ngày khai trường. - Biết trình b,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử G.A NHAC(HK 2.CHUAN), Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử G.A NHAC(HK 2.CHUAN), doc, 1 trang, 0.66 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Biền Dương Văn đã có 89 download

 
LINK DOWNLOAD

G.A-NHAC-HK-2.CHUAN.doc[0.66 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 19/8/2012
Tuần dạy: Tuần 1
Tiết 1:
Học hát: Mùa thu ngày khai trường
Nhạc và lời : Vũ Trọng Tường
I/ Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Mùa thu ngày khai trường.
- Biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hoà giọng, nối tiếp, lĩnh xướng.
- Qua nội dung bài hát hướng HS đến tình cảm yêu mến những tháng năm đi học, để những kỷ niệm đẹp về mái trường sẽ khắc sâu trong trí nhớ các em.
II/ Giáo viên chuẩn bị:
Đàn và hát thuần thục bài hát: Mùa thu ngày khai truờng.
Nhạc cụ, băng mẫu bài hát.
Bảng phụ.
III/ Tiến trình dạy học:
1/ định tổ chức lớp:
Kiểm tra sĩ số học sinh.
2/ Bài mới:
HĐ của giáo viên - học sinh
 Yêu cầu cần đạt

GV ghi lên bảng
HS ghi bài
Học hát
Mùa thu ngày khai trường


GV hỏi: Đọc kỹ lời ca, qua đó các em thấy nội dung bài hát nói về điều gì?

Học sinh phát biểu
Giới thiệu bài hát( SGK) :
Những tháng năm đi học là thời gian rất đẹp trong cuộc đời mỗi chúng ta, khi thời gian đó trôi qua, chúng ta mới nhận thấy điều đó. Hình ảnh về mái trường, về thầy cô giáo, kỉ niệm về những người bạn thân sẽ lắng đọng trong tâm trí mỗi người. Bài hát đầu tiên trong năm học sẽ làm ta nhớ về mái trường thân thuộc trong một ngày khó quên - ngày khai trường.

GV thực hiện
HS nghe
Giới thiệu về tác giả: Nhạc sĩ :Vũ Trọng Tường

GV điều khiển
HS nghe
2. Nghe băng mẫu hoặc giáo viên trình bày .


GV hướng dẫn
HS nhắc lại
3. Chia đoạn, chia câu: Bài hát viết ở hình thức hai đoạn đơn: a- b.Viết ở giọng đô trưởng, diễn tả tình cảm sâu sắc.
Đoạn 1: Gồm 2 câu, mỗi câu 8 nhịp.
Đoạn 2: gồm 4 câu, mỗi câu 8 nhịp

GV đánh đàn
Luyện thanh
4. Luyện thanh: 1-2 phút
5. Tập hát từng câu

GV đàn, hát hướng dẫn
HS tập hát
GV hát mẫu câu 1, đàn giai diệu câu này 2 lần,yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo.GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp cho HS hát.
Tập tương tự với các câu tiếp theo. Tập xong 2 câu hát nối liền 2 câu với nhau.
Gv chỉ định 2 HS hát lại 2 câu này

GV hướng dẫn
GV lưu ý
HS thực hiện
HS thực hiện
Cho HS hát toàn bộ đoạn 1 sau đó dạy tiếp đoạn 2.
6. Hát đầy đủ cả bài:
Nửa lớp hát đoạn 1, nửa kia hát đoạn 2, rồi đổi ngược lại.
- Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh:
- Thể hiện sắc thái: Đoạn 1 bài hát là hình ảnh về mùa hè còn vương lại, các em

 


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                       Ngµy so¹n: 19/8/2012

                                                                                       TuÇn d¹y: TuÇn 1

            TiÕt 1:

Häc h¸t: Mïa thu ngµy khai tr­êng

                                                                       Nh¹c vµ lêi : Vò Träng T­êng

 

I/ Môc tiªu:

- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Mïa thu ngµy khai tr­êng.

- BiÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh­ h¸t hoµ giäng, nèi tiÕp, lÜnh x­íng.

- Qua néi dung bµi h¸t h­íng HS ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng th¸ng n¨m ®i häc, ®Ó nh÷ng kû niÖm ®Ñp vÒ m¸i tr­êng sÏ kh¾c s©u trong trÝ nhí c¸c em.

II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:

-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t:  Mïa thu ngµy khai truêng.

-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu bµi h¸t.

-         B¶ng phô.

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:

     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:

-         KiÓm tra sÜ sè häc sinh.

2/ Bµi míi:

H§ cña gi¸o viªn - häc sinh

                             Yªu cÇu cÇn ®¹t

GV ghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

Häc h¸t

Mïa thu ngµy khai tr­êng

 

GV hái: §äc kü lêi ca, qua ®ã c¸c em thÊy néi dung bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×?

 

Häc sinh ph¸t biÓu

  1. Giíi thiÖu bµi h¸t( SGK) :

Nh÷ng th¸ng n¨m ®i häc lµ thêi gian rÊt ®Ñp trong cuéc ®êi mçi chóng ta, khi thêi gian ®ã tr«i qua, chóng ta míi nhËn thÊy ®iÒu ®ã. H×nh ¶nh vÒ m¸i tr­êng, vÒ thÇy c« gi¸o, kØ niÖm vÒ nh÷ng ng­êi b¹n th©n sÏ l¾ng ®äng trong t©m trÝ mçi ng­êi. Bµi h¸t ®Çu tiªn trong n¨m häc sÏ lµm ta nhí vÒ m¸i tr­êng th©n thuéc trong mét ngµy khã quªn - ngµy khai tr­êng.

GV thùc hiÖn

HS nghe

Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶: Nh¹c sÜ :Vò Träng T­êng

GV ®iÒu khiÓn

HS nghe

2. Nghe b¨ng mÉu hoÆc gi¸o viªn tr×nh bµy .

 

GV h­íng dÉn

HS nh¾c l¹i

3. Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t viÕt ë h×nh thøc hai ®o¹n ®¬n: a- b.

1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

 

 

ViÕt ë giäng ®« tr­ëng, diÔn t¶ t×nh c¶m s©u s¾c.

§o¹n 1: Gåm 2 c©u, mçi c©u 8 nhÞp.

§o¹n 2: gåm 4 c©u, mçi c©u 8 nhÞp

GV ®¸nh ®µn

LuyÖn thanh

4. LuyÖn thanh: 1-2 phót

5. TËp h¸t tõng c©u

GV ®µn, h¸t h­íng dÉn

HS tËp h¸t

GV h¸t mÉu c©u 1, ®µn giai diÖu c©u nµy 2 lÇn,yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo.GV tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t.

TËp t­¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. TËp xong 2 c©u h¸t nèi liÒn 2 c©u víi nhau.

Gv chØ ®Þnh 2 HS h¸t l¹i 2 c©u nµy

GV h­íng dÉn

 

 

 

 

 

GV l­u ý

HS thùc hiÖn

 

 

 

 

 

HS thùc hiÖn

 

 

 

 

Cho HS h¸t toµn bé ®o¹n 1 sau ®ã d¹y tiÕp ®o¹n 2.

6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi:

Nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa kia h¸t ®o¹n 2, råi ®æi ng­îc l¹i.

- Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh:

- ThÓ hiÖn s¾c th¸i: §o¹n 1 bµi h¸t lµ h×nh ¶nh vÒ mïa hÌ cßn v­¬ng l¹i, c¸c em h¸t víi sù s«i næi, nhiÖt t×nh. §o¹n 2 lµ h×nh ¶nh mïa thu, cÇn thÓ hiÖn sù tha thiÕt, mªnh mang.

§o¹n 1 h¸t ®èi ®¸p theo hai d·y. §o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng.

 

 

3 / Cñng cè, dÆn dß: Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t

HS vÒ nhµ:   Häc thuéc bµi h¸t, tr¶ lêi c©u hái ( SGK)

 

 

                                                                    Ngµy      th¸ng 8 n¨m 2012

                                                             DuyÖt cña BGH - Tæ chuyªn m«n.

 

 

 

 

 

1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                           Ngµy so¹n: 26/8/2012

                                                                         TuÇn d¹y: TuÇn 2

          TiÕt 2

                    - ¤n bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai tr­êng

                                 - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1

 

I/ Môc tiªu:

-         HS «n tËp ®Ó h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Mïa thu ngµy khai tr­êng

-         HS tiÕp tôc tr×nh bµt bµi h¸t víi c¸ch h¸t hoµ giäng , lÜnh x­íng, ®èi ®¸p.

-         Cñng cè cho HS n¾m v÷ng vÞ trÝ nh÷ng nèt nh¹c trªn khu«ng.

-         HS ®äc nh¹c vµ h¸t tr«i ch¶y bµi “ChiÕc ®Ìn «ng sao ”.

II/ chuÈn bÞ:

-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t : “Mïa thu ngµy khai tr­êng”.

-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu, b¶ng phô chÐp bµi T§N.

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:

    1.æn ®Þnh tæ chøc líp:

KiÓm tra sÜ sè häc sinh

2/ Gi¶ng bµi míi:

H§ cña gi¸o viªn - häc sinh

Yªu cÇu cÇn ®¹t

GV ghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 1:  ¤n bµi h¸t

Mïa thu ngµy khai tr­êng

GV ®iÒu khiÓn

HS thùc hiÖn

GV ®Öm ®µn vµ thÓ hiÖn bµi h¸t HS nghe ®Ó so s¸nh vµ tù söa sai. Mét vµi HS tr×nh bµy, c¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t .

GV yªu cÇu

HS h¸t

H¸t lÇn 1: HS nam vµ HS n÷ h¸t ®èi ®¸p ë ®o¹n 1 . §o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng.

H¸t lÇn 2: §o¹n 1 GV h¸t lÜnh x­íng, ®o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng

GV kiÓm tra

HS h¸t

KiÓm tra c¸ nh©n: GV cho c¸c em lªn h¸t ®Ó cho ®iÓm

GVghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c

ChiÕc ®Ìn «ng sao

GV yªu cÇu

 

GV hái: - Trong bµi cã nh÷ng kÝ hiÖu nµo?

- B¶n nh¹c cã thÓ chia lµm mÊy c©u?

HS tham gia

1. Ghi nhí cao ®é c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng.

2. T×m hiÓu bµi T§N :

- DÊu nh¾c l¹i

- B¶n nh¹c cã 4 c©u trong ®ã c©u 1 vµ c©u 3 gièng nhau vÒ tiÕt tÊu vµ lêi ca.

3. §äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u.

1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

 

 

4.TËp ®äc gam §« tr­ëng. TËp ®äc cao ®é cña nèt nh¹c. GV chØ trªn gam c¸c nèt cña c©u ®Ó HS ®äc theo.

GV h­íng dÉn

HS thùc hiÖn

5. T§N tõng c©u:

- GV ®µn giai ®iÖu c©u mét 3 lÇn ®Ó HS nghe vµ nhÈm theo, GV ®µn l¹i giai ®iÖu c©u 1, yªu cÇu HS ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn, GV söa cho HS nh÷ng chç hieen.

- GV ®µn giai ®iÖu c©u 2 ®Ó HS ®äc theo.

GV yªu cÇu

HS thùc hiÖn

- TËp t­¬ng tù víi 2 c©u cßn l¹i.

6. TËp h¸t lêi ca:

Nöa líp ®äc nh¹c c¶ bµi , nöa kia h¸t lêi . Sau ®ã ®æi l¹i.

GV thuyÕt tr×nh

HS tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t

7. Nöa líp ®äc nh¹c h¸t lêi c©u 1 vµ 3. Nöa kia ®äc nh¹c h¸t lêi c©u 2 vµ 4 .

C¶ líp cïng ®äc vµ h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch.

 GV cã thÓ gäi mét sè em lªn kiÓm tra, nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.

Khi ®Öm ®µn GV lÊy tiÕt tÊu pop vµ lÊy tèc ®é = 108.

L­u ý: HS cã thÓ võa ®äc võa gâ theo ©m h×nh tiÕt tÊu cã trong bµi( Cã thÓ gâ b»ng thanh ph¸ch hoÆc gâ nhÑ 5 ngãn tay xuèng mÆt bµn ).

 

3 / Cñng cè:

GV cho c¶ líp tr×nh bµy l¹i bµi T§N.

4 / DÆn dß:

HS vÒ nhµ: Häc thuéc bµi h¸t vµ T§N, tr¶ lêi c©u hái ( SGK)

 

                                                            Ngµy      th¸ng 8 n¨m 2012

                                                      DuyÖt cña BGH - Tæ chuyªn m«n

 

 

 

 

 

 

1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                            Ngµy so¹n: 01/9/2012

                                                                       TuÇn d¹y: TuÇn 3

 

TiÕt 3:

- ¤n bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai tr­êng

                             - ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 1

                        - ¢m nh¹c th­êng thøc: Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn

                                                          vµ bµi h¸t: Mét mïa xu©n nho nhá

 

I/ Môc tiªu:

-         HS thuéc lêi vµ h¸t thuÇn thôc bµi Mïa thu ngµy khai ttr­êng

-         HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh­ hatý hoµ giäng, h¸t lÜnh x­íng.

-         HS ®äc nh¹c vµ h¸t tr«i ch¶y ®o¹n trÝch bµi “ChiÕc ®Ìn «ng sao”.

-         Qua néi dung bµi h¸t , h­íng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn m¸i tr­êng, thÇy, c« gi¸o vµ réng h¬n n÷a lµ t×nh c¶m yªu mÕn quª h­¬ng ®Êt n­íc.

II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:

-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai ttr­êng

-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu bµi “ChiÕc ®Ìn «ng sao”.

-         ChuÈn bÞ , tranh ¶nh b¨ng ®Üa nh¹c minh ho¹ vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:

    1.æn ®Þnh tæ chøc líp:

KiÓm tra sÜ sè häc sinh

2/ Gi¶ng bµi míi:

 

H§ cña gi¸o viªn - häc sinh

Yªu cÇu cÇn ®¹t

GV ghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 1: ¤n bµi h¸t

Mïa thu ngµy khai tr­êng

GV ®iÒu khiÓn

HS thùc hiÖn

GV ®Öm ®µn ®Ó HS h¸t c¶ bµi, GV h­íng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh nh÷ng chç cÇn thiÕt.GV cho HS tù lùa chän nhãm.

GV yªu cÇu

HS h¸t

Mçi tæ tr×nh bµy tõng ®o¹n trong bµi h¸t.

1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

GV kiÓm tra

H¸t, T§N

KiÓm tra c¸ nh©n

GVghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 2: ¤n tËp ®äc nh¹c sè 1

ChiÕc ®Ìn «ng sao

GV ®iÒu khiÓn

HS tham gia

Mét vµi HS ®äc tèt tr×nh bµy l¹i bµi “ chiÕc

 

 

®Ìn «ng sao”

NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N.

GV h­íng dÉn

HS thùc hiÖn

GV ®µn vµ ®äc nh¹c ®Ó c¸c em nghe, tù so s¸nh vµ ®iÒu chØnh, c¶ líp cïng tr×nh bµy l¹i bµi.

KiÓm tra mét sè HS tr×nh bµy bµi T§N sè 1.

GV ghi b¶ng

HS theo dâi

Néi dung 3:  ¢m nh¹c th­êng thøc

Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t

Mét mïa xu©n nho nhá

GV thuyÕt tr×nh

 

 

 

 

 

GV më ®µi

HS nghe

 

 

 

 

 

 

HS nghe, c¶m nhËn.

Tù ®äc s¸ch vµ giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn (SGK)

GV «n l¹i mét vµi kiÕn thøc ®· häc ë líp 7 nh­: B¶n giao h­ëng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam tªn lµ g×, do ai s¸ng t¸c.

Vë nh¹c kÞch ®Çu tiªn cña ViÖt Nam lµ g× ,do ai s¸ng t¸c.

GV cho HS nghe b¨ng toµn bé bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá vµ ph¸t biÓu c¶m nhËn.

Cã thÓ cho c¸c em nghe thªm mét sè bµi h¸t kh¸c cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn : Lêi ru trªn n­¬ng, Lêi ng­êi ra ®i, T×nh ca mïa xu©n.....

3 / Cñng cè:

GV cho c¶ líp tr×nh bµy l¹i bµi T§N.

4 / DÆn dß:

HS vÒ nhµ: Häc thuéc bµi h¸t vµ T§N, tr¶ lêi c©u hái ( SGK)

 

 

                                                            Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2012

                                                              DuyÖt cña BGH - Tæ chuyªn m«n

 

 

1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                         Ngµy so¹n: 15/9/2011

                                                                       TuÇn d¹y: TuÇn 4

 

          TiÕt 4:

                               Häc h¸t:    Lý dÜa b¸nh bß

 

I/ Môc tiªu:

-         HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi “Lý dÜa b¸nh bß”.

-         BiÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh­ h¸t hoµ giäng, nèi tiÕp , lÜnh x­íng.

-         HS ®­îc h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t.

II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:

-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t: “Lý dÜa b¸nh bß”.

-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu bµi h¸t.

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:

    1.æn ®Þnh tæ chøc líp:

KiÓm tra sÜ sè häc sinh

2/ Gi¶ng bµi míi:

 

H§ cña gi¸o viªn -  häc sinh

                             Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

GV ghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

Häc h¸t

Lý dÜa b¸nh bß

GV hái: Néi dung bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×?

Häc sinh ph¸t biÓu

1. Giíi thiÖu bµi h¸t:

Nãi vÒ sù t­¬ng th©n t­¬ng ¸i, gióp ®ì nhau trong häc tËp còng nh­ trong cuéc sèng.

GV thùc hiÖn

HS nghe

Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶: §©y lµ mét bµi h¸t d©n ca nam bé ®­îc xuÊt ph¸t tõ 2 c©u th¬ lôc b¸t .

Hai tay b­ng dÜa b¸nh bß

GiÊu cha, giÊu mÑ, cho trß ®i thi.

GV ®iÒu khiÓn

HS nghe

2. Nghe b¨ng mÉu hoÆc gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t míi

GV h­íng dÉn

HS luyÖn

3. LuyÖn thanh: 1-2 phót

 

GV h­íng dÉn

HS h¸t

4. TËp h¸t tõng c©u:

 

 

GV ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy 4 lÇn, lÇn thø nhÊt c¸c em chØ l¾ng nghe, lÇn 2 nhÈm theo, lÇn 3

1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

 

 

h¸t hoµ cïng , lÇn cuèi chØ m×nh HS h¸t.

 

 

6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: HS h¸t toµn bé bµi h¸t, GV ®iÒu chØnh nh÷ng chç cÇn thiÕt cho c¸c em h¸t ®óng h¬n .

GV h­íng dÉn

HS thùc hiÖn

7.Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh: TËp sö dông c¸ch h¸t ®èi ®¸p ë ®o¹n mét cßn ®o¹n hai c¶ líp h¸t hoµ giäng.

GV chØ ®Þnh

HS tr×nh bµy

- GV chia nöa líp, mét nöa h¸t ®o¹n 1, mét nöa h¸t ®o¹n 2 sau ®ã ®æi l¹i.

- Häc sinh thÓ hiÖn b»ng t×nh c¶m hån nhiªn trong s¸ng, kÕt thóc nh¾c l¹i 2 lÇn c©u cuèi.

GV chó ý Bµi h¸t cã thÓ dÞch ë giäng Son tr­ëng , tèc ®é = 112. H¸t c¶ bµi 2 lÇn.

 

 

     3 / Cñng cè:

GV lÊy tinh thÇn xung HS tù chän nhãm 2 em mét nhãm lªn tr×nh bµy bµi h¸t.

     4 / DÆn dß:

HS vÒ nhµ: Häc thuéc bµi h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái ( SGK)

 

 

Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2011

  DuyÖt cña BGH – Tæ chuyªn m«n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                            Ngµy so¹n: 17/9/2011

                                                                         TuÇn d¹y: TuÇn 5

 

             TiÕt 5:

                                  - ¤n bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß

                                  - Nh¹c lý: Gam thø, giäng thø

                                  - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2

 

I/ Môc tiªu:

-         HS thuéc lêi vµ h¸t thuÇn thôc bµi “LÝ dÜa b¸nh bß”

-         BiÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh­ h¸t hoµ giäng, nèi tiÕp, lÜnh x­íng.

-         HS cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ gam thø, giäng thø.

-         HS ®äc nh¹c vµ h¸t tr«i ch¶y, hoµn chØnh bµi: trë vÒ Su- ri- en- t«”

II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:

-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “LÝ dÜa b¸nh bß”

-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu bµi “Trë vÒ Su- ri- en- t«”.

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:

     1.æn ®Þnh tæ chøc líp:

KiÓm tra sÜ sè häc sinh

2/ Gi¶ng bµi míi:

 

H§ cña gi¸o viªn - häc sinh

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

GV ghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 1: ¤n bµi h¸t

LÝ dÜa b¸nh bß

GV ®µn

HS tr×nh bµy

GV ®Öm ®µn ®Ó mçi tæ tr×nh bµy bµi h¸t mét lÇn.

GV nhËn xÐt vµ h­íng dÉn HS ®iÒu chØnh l¹i nh÷ng chç ch­a ®¹t.

GV yªu cÇu

HS h¸t

HS h¸t l¹i bµi h¸t 2 lÇn.

GV kiÓm tra

HS thùc hiÖn

KiÓm tra c¸ nh©n

GVghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 2: Nh¹c lÝ

Gam thø, giäng thø

GV ®iÒu khiÓn

HS tham gia

HS «n kiÕn thøc cò ®Ó lµm quen kiÕn thøc míi qua c¸c c©u hái sau:

GV hái: Gam

HS theo dâi

T×m nh÷ng b¶n nh¹c trong SGK viÕt ë

1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

-         thø, giäng thø cho biÕt ®iÒu g×?

 

-         giäng thø vµ giäng tr­ëng ®Ó HS nghe vµ ph©n biÖt.

-         C«ng thøc giäng thø:

-         I – II – III – IV – V – VI – VII  - VIII

-            1c  1/2c   1c  1c    1/2c   1c      1c

GV giíi thiÖu

HS ghi nhí

Nh÷ng b¶n nh¹c, bµi h¸t viÕt ë gam thø th­êng cã tÝnh chÊt nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn, giai ®iÖu duyªn d¸ng, tr÷ t×nh . 

GV ghi b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 3: TËp ®äc nh¹c sè2

Trë vÒ su- ri- en- t«

GV h­íng dÉn

HS thùc hiÖn

-T×m hiÓu bµi T§N : (SGK)

-§äc tªn nèt nh¹c tõng c©u.

-§äc gam La thø, lång giai ®iÖu bµi T§N vµo gam ®Ó luyÖn.

- TËp ®äc nh¹c tõng c©u:

GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u HS nghe vµ ®äc. Chó ý c©u 1 HS hay sai ë nèt “Rª”

TËp xong 2 c©u cho HS ®äc nèi liÒn vµ h¸t lêi. GV söa sai (nÕu cã)

TËp 2 c©u cuèi t­¬ng tù.

- §äc nh¹c c¶ bµi, nöa líp ®äc nh¹c, nöa kia h¸t lêi vµ ®æi l¹i. GV chØ ®Þnh 4 HS thÓ hiÖn ( §äc nh¹c 2 c©u, h¸t 2 c©u)

 

 3 / DÆn dß:

HS vÒ nhµ: Häc thuéc bµi h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái ( SGK)

 

Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2011

                                                                   DuyÖt cña BGH – Tæ chuyªn m«n

 

 

 

 

 

1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                         

                                                                                           Ngµy so¹n: 25/9/2011

                                                                         TuÇn d¹y: TuÇn 6

 

            TiÕt 6:

                                       - ¤n bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß

                                       - ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 2

                                 - ¢m nh¹c th­êng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng V©n

                                                      vµ bµi h¸t: Hß kÐo ph¸o

 

I/ Môc tiªu:

-         HS «ntËp ®Ó tr×nh bµy thuÇn thôc bµi h¸t “Lý dÜa b¸nh bå”

-         HS ®äc nh¹c vµ h¸t tr«i ch¶y ®o¹n trÝch bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«”.

-         HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t tËp thÓ nh­ hoµ giäng vµ lÜnh x­íng.

-         HS hiÓu biÕt vÒ sù ®ãng gãp cña nh¹c sÜ Hoµng V©n cho nÒn ©m nh¹c ViÖt nam.

II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:

-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “Lý dÜa b¸nh bß”

-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t« ”.

-         ChuÈn bÞ , tranh ¶nh b¨ng ®Üa nh¹c minh ho¹ vÒ nh¹c sÜ Hoµng V©n

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:

    1.æn ®Þnh tæ chøc líp:

KiÓm tra sÜ sè häc sinh

2/ Gi¶ng bµi míi:

 

H§ cña gi¸o viªn - häc sinh

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

GV ghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 1:  ¤n bµi h¸t

Lý dÜa b¸nh bß

GV ®iÒu khiÓn

HS thùc hiÖn

GV ®Öm ®µn ®Ó HS h¸t c¶ bµi, GV h­íng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh nh÷ng chç cÇn thiÕt.GV cho HS tù lùa chän nhãm.

GV yªu cÇu

HS h¸t

Mçi tæ tr×nh bµy tõng ®o¹n trong bµi h¸t.

GV kiÓm tra

H¸t, T§N

KiÓm tra c¸ nh©n

GVghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 2:  ¤n tËp ®äc nh¹c sè 2

Trë vÒ su-ri-en-t«

GV ®iÒu khiÓn

HS tham gia

Mét vµi HS ®äc tèt tr×nh bµy l¹i bµi “trë vÒ Su-ri-en-t«”.

 

1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về G.A NHAC(HK 2.CHUAN)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU