G.A NHAC(HK 2.CHUAN)

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       9      0
Ngày đăng 2013-01-03 10:11:21 Tác giả Biền Dương Văn loại .doc kích thước 0.66 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tr­êng THCS Nam Giang Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Ngµy so¹n: 19/8/2012 TuÇn d¹y: TuÇn 1 TiÕt 1: Häc h¸t: Mïa thu ngµy khai tr­êng Nh¹c vµ lêi : Vò Träng T­êng I/ Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Mïa thu ngµy khai tr­êng. - BiÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh­ h¸t hoµ giäng, nèi tiÕp, lÜnh x­íng. - Qua néi dung bµi h¸t h­íng HS ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng th¸ng n¨m ®i häc, ®Ó nh÷ng kû niÖm ®Ñp vÒ m¸i tr­êng sÏ kh¾c s©u trong trÝ nhí c¸c em. II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn vµ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                       Ngµy so¹n: 19/8/2012
                                                                                       TuÇn d¹y: TuÇn 1
            TiÕt 1:
Häc h¸t: Mïa thu ngµy khai tr­êng
                                                                       Nh¹c vµ lêi : Vò Träng T­êng
 
I/ Môc tiªu:
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Mïa thu ngµy khai tr­êng.
- BiÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh­ h¸t hoµ giäng, nèi tiÕp, lÜnh x­íng.
- Qua néi dung bµi h¸t h­íng HS ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng th¸ng n¨m ®i häc, ®Ó nh÷ng kû niÖm ®Ñp vÒ m¸i tr­êng sÏ kh¾c s©u trong trÝ nhí c¸c em.
II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t:  Mïa thu ngµy khai truêng.
-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu bµi h¸t.
-         B¶ng phô.
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:
-         KiÓm tra sÜ sè häc sinh.
2/ Bµi míi:
H§ cña gi¸o viªn - häc sinh
                             Yªu cÇu cÇn ®¹t
GV ghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
Häc h¸t
Mïa thu ngµy khai tr­êng
 
GV hái: §äc kü lêi ca, qua ®ã c¸c em thÊy néi dung bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×?
 
Häc sinh ph¸t biÓu
Giíi thiÖu bµi h¸t( SGK) :
Nh÷ng th¸ng n¨m ®i häc lµ thêi gian rÊt ®Ñp trong cuéc ®êi mçi chóng ta, khi thêi gian ®ã tr«i qua, chóng ta míi nhËn thÊy ®iÒu ®ã. H×nh ¶nh vÒ m¸i tr­êng, vÒ thÇy c« gi¸o, kØ niÖm vÒ nh÷ng ng­êi b¹n th©n sÏ l¾ng ®äng trong t©m trÝ mçi ng­êi. Bµi h¸t ®Çu tiªn trong n¨m häc sÏ lµm ta nhí vÒ m¸i tr­êng th©n thuéc trong mét ngµy khã quªn - ngµy khai tr­êng.
GV thùc hiÖn
HS nghe
Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶: Nh¹c sÜ :Vò Träng T­êng
GV ®iÒu khiÓn
HS nghe
2. Nghe b¨ng mÉu hoÆc gi¸o viªn tr×nh bµy .
 
GV h­íng dÉn
HS nh¾c l¹i
3. Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t viÕt ë h×nh thøc hai ®o¹n ®¬n: a- b.
1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

 
 
ViÕt ë giäng ®« tr­ëng, diÔn t¶ t×nh c¶m s©u s¾c.
§o¹n 1: Gåm 2 c©u, mçi c©u 8 nhÞp.
§o¹n 2: gåm 4 c©u, mçi c©u 8 nhÞp
GV ®¸nh ®µn
LuyÖn thanh
4. LuyÖn thanh: 1-2 phót
5. TËp h¸t tõng c©u
GV ®µn, h¸t h­íng dÉn
HS tËp h¸t
GV h¸t mÉu c©u 1, ®µn giai diÖu c©u nµy 2 lÇn,yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo.GV tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t.
TËp t­¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. TËp xong 2 c©u h¸t nèi liÒn 2 c©u víi nhau.
Gv chØ ®Þnh 2 HS h¸t l¹i 2 c©u nµy
GV h­íng dÉn
 
 
 
 
 
GV l­u ý
HS thùc hiÖn
 
 
 
 
 
HS thùc hiÖn
 
 
 
 
Cho HS h¸t toµn bé ®o¹n 1 sau ®ã d¹y tiÕp ®o¹n 2.
6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi:
Nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa kia h¸t ®o¹n 2, råi ®æi ng­îc l¹i.
- Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh:
- ThÓ hiÖn s¾c th¸i: §o¹n 1 bµi h¸t lµ h×nh ¶nh vÒ mïa hÌ cßn v­¬ng l¹i, c¸c em h¸t víi sù s«i næi, nhiÖt t×nh. §o¹n 2 lµ h×nh ¶nh mïa thu, cÇn thÓ hiÖn sù tha thiÕt, mªnh mang.
§o¹n 1 h¸t ®èi ®¸p theo hai d·y. §o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng.
 
 
3 / Cñng cè, dÆn dß: Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t
HS vÒ nhµ:   Häc thuéc bµi h¸t, tr¶ lêi c©u hái ( SGK)
 
 
                                                                    Ngµy      th¸ng 8 n¨m 2012
                                                             DuyÖt cña BGH - Tæ chuyªn m«n.
 
 
 
 
 
1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                           Ngµy so¹n: 26/8/2012
                                                                         TuÇn d¹y: TuÇn 2
          TiÕt 2
                    - ¤n bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai tr­êng
                                 - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1
 
I/ Môc tiªu:
-         HS «n tËp ®Ó h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Mïa thu ngµy khai tr­êng
-         HS tiÕp tôc tr×nh bµt bµi h¸t víi c¸ch h¸t hoµ giäng , lÜnh x­íng, ®èi ®¸p.
-         Cñng cè cho HS n¾m v÷ng vÞ trÝ nh÷ng nèt nh¹c trªn khu«ng.
-         HS ®äc nh¹c vµ h¸t tr«i ch¶y bµi “ChiÕc ®Ìn «ng sao ”.
II/ chuÈn bÞ:
-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t : “Mïa thu ngµy khai tr­êng”.
-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu, b¶ng phô chÐp bµi T§N.
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
    1.æn ®Þnh tæ chøc líp:
KiÓm tra sÜ sè häc sinh
2/ Gi¶ng bµi míi:
H§ cña gi¸o viªn - häc sinh
Yªu cÇu cÇn ®¹t
GV ghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 1:  ¤n bµi h¸t
Mïa thu ngµy khai tr­êng
GV ®iÒu khiÓn
HS thùc hiÖn
GV ®Öm ®µn vµ thÓ hiÖn bµi h¸t HS nghe ®Ó so s¸nh vµ tù söa sai. Mét vµi HS tr×nh bµy, c¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t .
GV yªu cÇu
HS h¸t
H¸t lÇn 1: HS nam vµ HS n÷ h¸t ®èi ®¸p ë ®o¹n 1 . §o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng.
H¸t lÇn 2: §o¹n 1 GV h¸t lÜnh x­íng, ®o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng
GV kiÓm tra
HS h¸t
KiÓm tra c¸ nh©n: GV cho c¸c em lªn h¸t ®Ó cho ®iÓm
GVghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c
ChiÕc ®Ìn «ng sao
GV yªu cÇu
 
GV hái: - Trong bµi cã nh÷ng kÝ hiÖu nµo?
- B¶n nh¹c cã thÓ chia lµm mÊy c©u?
HS tham gia
1. Ghi nhí cao ®é c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng.
2. T×m hiÓu bµi T§N :
- DÊu nh¾c l¹i
- B¶n nh¹c cã 4 c©u trong ®ã c©u 1 vµ c©u 3 gièng nhau vÒ tiÕt tÊu vµ lêi ca.
3. §äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u.
1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

 
 
4.TËp ®äc gam §« tr­ëng. TËp ®äc cao ®é cña nèt nh¹c. GV chØ trªn gam c¸c nèt cña c©u ®Ó HS ®äc theo.
GV h­íng dÉn
HS thùc hiÖn
5. T§N tõng c©u:
- GV ®µn giai ®iÖu c©u mét 3 lÇn ®Ó HS nghe vµ nhÈm theo, GV ®µn l¹i giai ®iÖu c©u 1, yªu cÇu HS ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn, GV söa cho HS nh÷ng chç hieen.
- GV ®µn giai ®iÖu c©u 2 ®Ó HS ®äc theo.
GV yªu cÇu
HS thùc hiÖn
- TËp t­¬ng tù víi 2 c©u cßn l¹i.
6. TËp h¸t lêi ca:
Nöa líp ®äc nh¹c c¶ bµi , nöa kia h¸t lêi . Sau ®ã ®æi l¹i.
GV thuyÕt tr×nh
HS tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t
7. Nöa líp ®äc nh¹c h¸t lêi c©u 1 vµ 3. Nöa kia ®äc nh¹c h¸t lêi c©u 2 vµ 4 .
C¶ líp cïng ®äc vµ h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch.
 GV cã thÓ gäi mét sè em lªn kiÓm tra, nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.
Khi ®Öm ®µn GV lÊy tiÕt tÊu pop vµ lÊy tèc ®é = 108.
L­u ý: HS cã thÓ võa ®äc võa gâ theo ©m h×nh tiÕt tÊu cã trong bµi( Cã thÓ gâ b»ng thanh ph¸ch hoÆc gâ nhÑ 5 ngãn tay xuèng mÆt bµn ).
 
3 / Cñng cè:
GV cho c¶ líp tr×nh bµy l¹i bµi T§N.
4 / DÆn dß:
HS vÒ nhµ: Häc thuéc bµi h¸t vµ T§N, tr¶ lêi c©u hái ( SGK)
 
                                                            Ngµy      th¸ng 8 n¨m 2012
                                                      DuyÖt cña BGH - Tæ chuyªn m«n
 
 
 
 
 
 
1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                            Ngµy so¹n: 01/9/2012
                                                                       TuÇn d¹y: TuÇn 3
 
TiÕt 3:
- ¤n bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai tr­êng
                             - ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 1
                        - ¢m nh¹c th­êng thøc: Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn
                                                          vµ bµi h¸t: Mét mïa xu©n nho nhá
 
I/ Môc tiªu:
-         HS thuéc lêi vµ h¸t thuÇn thôc bµi Mïa thu ngµy khai ttr­êng
-         HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh­ hatý hoµ giäng, h¸t lÜnh x­íng.
-         HS ®äc nh¹c vµ h¸t tr«i ch¶y ®o¹n trÝch bµi “ChiÕc ®Ìn «ng sao”.
-         Qua néi dung bµi h¸t , h­íng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn m¸i tr­êng, thÇy, c« gi¸o vµ réng h¬n n÷a lµ t×nh c¶m yªu mÕn quª h­¬ng ®Êt n­íc.
II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai ttr­êng
-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu bµi “ChiÕc ®Ìn «ng sao”.
-         ChuÈn bÞ , tranh ¶nh b¨ng ®Üa nh¹c minh ho¹ vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
    1.æn ®Þnh tæ chøc líp:
KiÓm tra sÜ sè häc sinh
2/ Gi¶ng bµi míi:
 
H§ cña gi¸o viªn - häc sinh
Yªu cÇu cÇn ®¹t
GV ghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 1: ¤n bµi h¸t
Mïa thu ngµy khai tr­êng
GV ®iÒu khiÓn
HS thùc hiÖn
GV ®Öm ®µn ®Ó HS h¸t c¶ bµi, GV h­íng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh nh÷ng chç cÇn thiÕt.GV cho HS tù lùa chän nhãm.
GV yªu cÇu
HS h¸t
Mçi tæ tr×nh bµy tõng ®o¹n trong bµi h¸t.
1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

GV kiÓm tra
H¸t, T§N
KiÓm tra c¸ nh©n
GVghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 2: ¤n tËp ®äc nh¹c sè 1
ChiÕc ®Ìn «ng sao
GV ®iÒu khiÓn
HS tham gia
Mét vµi HS ®äc tèt tr×nh bµy l¹i bµi “ chiÕc
 
 
®Ìn «ng sao”
NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N.
GV h­íng dÉn
HS thùc hiÖn
GV ®µn vµ ®äc nh¹c ®Ó c¸c em nghe, tù so s¸nh vµ ®iÒu chØnh, c¶ líp cïng tr×nh bµy l¹i bµi.
KiÓm tra mét sè HS tr×nh bµy bµi T§N sè 1.
GV ghi b¶ng
HS theo dâi
Néi dung 3:  ¢m nh¹c th­êng thøc
Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t
Mét mïa xu©n nho nhá
GV thuyÕt tr×nh
 
 
 
 
 
GV më ®µi
HS nghe
 
 
 
 
 
 
HS nghe, c¶m nhËn.
Tù ®äc s¸ch vµ giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn (SGK)
GV «n l¹i mét vµi kiÕn thøc ®· häc ë líp 7 nh­: B¶n giao h­ëng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam tªn lµ g×, do ai s¸ng t¸c.
Vë nh¹c kÞch ®Çu tiªn cña ViÖt Nam lµ g× ,do ai s¸ng t¸c.
GV cho HS nghe b¨ng toµn bé bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá vµ ph¸t biÓu c¶m nhËn.
Cã thÓ cho c¸c em nghe thªm mét sè bµi h¸t kh¸c cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn : Lêi ru trªn n­¬ng, Lêi ng­êi ra ®i, T×nh ca mïa xu©n.....
3 / Cñng cè:
GV cho c¶ líp tr×nh bµy l¹i bµi T§N.
4 / DÆn dß:
HS vÒ nhµ: Häc thuéc bµi h¸t vµ T§N, tr¶ lêi c©u hái ( SGK)
 
 
                                                            Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2012
                                                              DuyÖt cña BGH - Tæ chuyªn m«n
 
 
1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                         Ngµy so¹n: 15/9/2011
                                                                       TuÇn d¹y: TuÇn 4
 
          TiÕt 4:
                               Häc h¸t:    Lý dÜa b¸nh bß
 
I/ Môc tiªu:
-         HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi “Lý dÜa b¸nh bß”.
-         BiÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh­ h¸t hoµ giäng, nèi tiÕp , lÜnh x­íng.
-         HS ®­îc h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t.
II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t: “Lý dÜa b¸nh bß”.
-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu bµi h¸t.
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
    1.æn ®Þnh tæ chøc líp:
KiÓm tra sÜ sè häc sinh
2/ Gi¶ng bµi míi:
 
H§ cña gi¸o viªn -  häc sinh
                             Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t
GV ghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
Häc h¸t
Lý dÜa b¸nh bß
GV hái: Néi dung bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×?
Häc sinh ph¸t biÓu
1. Giíi thiÖu bµi h¸t:
Nãi vÒ sù t­¬ng th©n t­¬ng ¸i, gióp ®ì nhau trong häc tËp còng nh­ trong cuéc sèng.
GV thùc hiÖn
HS nghe
Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶: §©y lµ mét bµi h¸t d©n ca nam bé ®­îc xuÊt ph¸t tõ 2 c©u th¬ lôc b¸t .
Hai tay b­ng dÜa b¸nh bß
GiÊu cha, giÊu mÑ, cho trß ®i thi.
GV ®iÒu khiÓn
HS nghe
2. Nghe b¨ng mÉu hoÆc gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t míi
GV h­íng dÉn
HS luyÖn
3. LuyÖn thanh: 1-2 phót
 
GV h­íng dÉn
HS h¸t
4. TËp h¸t tõng c©u:
 
 
GV ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy 4 lÇn, lÇn thø nhÊt c¸c em chØ l¾ng nghe, lÇn 2 nhÈm theo, lÇn 3
1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

 
 
h¸t hoµ cïng , lÇn cuèi chØ m×nh HS h¸t.
 
 
6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: HS h¸t toµn bé bµi h¸t, GV ®iÒu chØnh nh÷ng chç cÇn thiÕt cho c¸c em h¸t ®óng h¬n .
GV h­íng dÉn
HS thùc hiÖn
7.Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh: TËp sö dông c¸ch h¸t ®èi ®¸p ë ®o¹n mét cßn ®o¹n hai c¶ líp h¸t hoµ giäng.
GV chØ ®Þnh
HS tr×nh bµy
- GV chia nöa líp, mét nöa h¸t ®o¹n 1, mét nöa h¸t ®o¹n 2 sau ®ã ®æi l¹i.
- Häc sinh thÓ hiÖn b»ng t×nh c¶m hån nhiªn trong s¸ng, kÕt thóc nh¾c l¹i 2 lÇn c©u cuèi.
GV chó ý Bµi h¸t cã thÓ dÞch ë giäng Son tr­ëng , tèc ®é = 112. H¸t c¶ bµi 2 lÇn.
 
 
     3 / Cñng cè:
GV lÊy tinh thÇn xung HS tù chän nhãm 2 em mét nhãm lªn tr×nh bµy bµi h¸t.
     4 / DÆn dß:
HS vÒ nhµ: Häc thuéc bµi h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái ( SGK)
 
 
Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2011
  DuyÖt cña BGH – Tæ chuyªn m«n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                            Ngµy so¹n: 17/9/2011
                                                                         TuÇn d¹y: TuÇn 5
 
             TiÕt 5:
                                  - ¤n bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß
                                  - Nh¹c lý: Gam thø, giäng thø
                                  - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2
 
I/ Môc tiªu:
-         HS thuéc lêi vµ h¸t thuÇn thôc bµi “LÝ dÜa b¸nh bß”
-         BiÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh­ h¸t hoµ giäng, nèi tiÕp, lÜnh x­íng.
-         HS cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ gam thø, giäng thø.
-         HS ®äc nh¹c vµ h¸t tr«i ch¶y, hoµn chØnh bµi: “trë vÒ Su- ri- en- t«”
II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “LÝ dÜa b¸nh bß”
-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu bµi “Trë vÒ Su- ri- en- t«”.
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
     1.æn ®Þnh tæ chøc líp:
KiÓm tra sÜ sè häc sinh
2/ Gi¶ng bµi míi:
 
H§ cña gi¸o viªn - häc sinh
Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t
GV ghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 1: ¤n bµi h¸t
LÝ dÜa b¸nh bß
GV ®µn
HS tr×nh bµy
GV ®Öm ®µn ®Ó mçi tæ tr×nh bµy bµi h¸t mét lÇn.
GV nhËn xÐt vµ h­íng dÉn HS ®iÒu chØnh l¹i nh÷ng chç ch­a ®¹t.
GV yªu cÇu
HS h¸t
HS h¸t l¹i bµi h¸t 2 lÇn.
GV kiÓm tra
HS thùc hiÖn
KiÓm tra c¸ nh©n
GVghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 2: Nh¹c lÝ
Gam thø, giäng thø
GV ®iÒu khiÓn
HS tham gia
HS «n kiÕn thøc cò ®Ó lµm quen kiÕn thøc míi qua c¸c c©u hái sau:
GV hái: Gam
HS theo dâi
T×m nh÷ng b¶n nh¹c trong SGK viÕt ë
1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

-         thø, giäng thø cho biÕt ®iÒu g×?
 
-         giäng thø vµ giäng tr­ëng ®Ó HS nghe vµ ph©n biÖt.
-         C«ng thøc giäng thø:
-         I – II – III – IV – V – VI – VII  - VIII
-            1c  1/2c   1c  1c    1/2c   1c      1c
GV giíi thiÖu
HS ghi nhí
Nh÷ng b¶n nh¹c, bµi h¸t viÕt ë gam thø th­êng cã tÝnh chÊt nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn, giai ®iÖu duyªn d¸ng, tr÷ t×nh . 
GV ghi b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 3: TËp ®äc nh¹c sè2
Trë vÒ su- ri- en- t«
GV h­íng dÉn
HS thùc hiÖn
-T×m hiÓu bµi T§N : (SGK)
-§äc tªn nèt nh¹c tõng c©u.
-§äc gam La thø, lång giai ®iÖu bµi T§N vµo gam ®Ó luyÖn.
- TËp ®äc nh¹c tõng c©u:
GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u HS nghe vµ ®äc. Chó ý c©u 1 HS hay sai ë nèt “Rª”
TËp xong 2 c©u cho HS ®äc nèi liÒn vµ h¸t lêi. GV söa sai (nÕu cã)
TËp 2 c©u cuèi t­¬ng tù.
- §äc nh¹c c¶ bµi, nöa líp ®äc nh¹c, nöa kia h¸t lêi vµ ®æi l¹i. GV chØ ®Þnh 4 HS thÓ hiÖn ( §äc nh¹c 2 c©u, h¸t 2 c©u)
 
 3 / DÆn dß:
HS vÒ nhµ: Häc thuéc bµi h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái ( SGK)
 
Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2011
                                                                   DuyÖt cña BGH – Tæ chuyªn m«n
 
 
 
 
 
1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Tr­êng THCS Nam Giang                                                     Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8

                                                                                         
                                                                                           Ngµy so¹n: 25/9/2011
                                                                         TuÇn d¹y: TuÇn 6
 
            TiÕt 6:
                                       - ¤n bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß
                                       - ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 2
                                 - ¢m nh¹c th­êng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng V©n
                                                      vµ bµi h¸t: Hß kÐo ph¸o
 
I/ Môc tiªu:
-         HS «ntËp ®Ó tr×nh bµy thuÇn thôc bµi h¸t “Lý dÜa b¸nh bå”
-         HS ®äc nh¹c vµ h¸t tr«i ch¶y ®o¹n trÝch bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«”.
-         HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t tËp thÓ nh­ hoµ giäng vµ lÜnh x­íng.
-         HS hiÓu biÕt vÒ sù ®ãng gãp cña nh¹c sÜ Hoµng V©n cho nÒn ©m nh¹c ViÖt nam.
II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
-         §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “Lý dÜa b¸nh bß”
-         Nh¹c cô, b¨ng mÉu bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t« ”.
-         ChuÈn bÞ , tranh ¶nh b¨ng ®Üa nh¹c minh ho¹ vÒ nh¹c sÜ Hoµng V©n
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
    1.æn ®Þnh tæ chøc líp:
KiÓm tra sÜ sè häc sinh
2/ Gi¶ng bµi míi:
 
H§ cña gi¸o viªn - häc sinh
Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t
GV ghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 1:  ¤n bµi h¸t
Lý dÜa b¸nh bß
GV ®iÒu khiÓn
HS thùc hiÖn
GV ®Öm ®µn ®Ó HS h¸t c¶ bµi, GV h­íng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh nh÷ng chç cÇn thiÕt.GV cho HS tù lùa chän nhãm.
GV yªu cÇu
HS h¸t
Mçi tæ tr×nh bµy tõng ®o¹n trong bµi h¸t.
GV kiÓm tra
H¸t, T§N
KiÓm tra c¸ nh©n
GVghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 2:  ¤n tËp ®äc nh¹c sè 2
Trë vÒ su-ri-en-t«
GV ®iÒu khiÓn
HS tham gia
Mét vµi HS ®äc tèt tr×nh bµy l¹i bµi “trë vÒ Su-ri-en-t«”.
 
1

              GV §ç ThÞ Lan                                                              N¨m häc 2012 – 2013


Nguồn:Biền Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử G.A NHAC(HK 2.CHUAN)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGA_am_nhac_8.doc[0.66 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5tbuyq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-01-03 10:11:21
Loại file
doc
Dung lượng
0.66 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
9
giáo án điện tử G.A NHAC(HK 2.CHUAN)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • G A NHẠC 6
  Thể dục 8
  G A NHẠC 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2012

  Xem: 0

 • G A 2
  Lớp 1
  G A 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2012

  Xem: 0

 • G a 2
  Giáo án
  G a 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 9

 • G.A NHAC(HK 2.CHUAN)
  Âm nhạc 8
  G.A NHAC(HK 2.CHUAN)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2013

  Xem: 0

 • g G A
  Hình ảnh
  g G A

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hình ảnh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • g a k 2
  GDCD - GDNGLL 9
  g a k 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2009

  Xem: 9

 • G A lớp 2
  Lớp 2
  G A lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2010

  Xem: 370

 • g a tuan 2
  Chồi
  g a tuan 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2010

  Xem: 156

 • G A Nhạc t 35
  Âm nhạc
  G A Nhạc t 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2013

  Xem: 0

 • G A Âm nhạc t34
  Âm nhạc
  G A Âm nhạc t34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2013

  Xem: 0