G.A NHAC(MOI)

giáo án Âm nhạc 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 93       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
dubuyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/3/2013 10:12:14 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.62 M
Lần xem
1
Lần tải
93
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 19/8/2012 Tuần dạy: Tuần 1 Tiết 1: - Học bài hát: Mái trường mến yêu - Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học I/ Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Mái trường mế,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử G.A NHAC(MOI), Giáo Án Âm Nhạc 7 , Giáo án điện tử G.A NHAC(MOI), doc, 1 trang, 0.62 M, Âm nhạc 7 chia sẽ bởi Biền Dương Văn đã có 93 download

 
LINK DOWNLOAD

G.A-NHAC-MOI.doc[0.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 19/8/2012
Tuần dạy: Tuần 1
Tiết 1:
- Học bài hát: Mái trường mến yêu
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo
và bài hát Đi học
I/ Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Mái trường mến yêu
- HS được hướng dẫn cách trình bày hoàn chỉnh bài hát.
- Qua nội dung bài hát hướng các em đến tình cảm yêu mến mái trường, thầy cô, bè bạn.
- Luyện kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca.
II/ Giáo viên chuẩn bị:
- Đàn và hát thuần thục bài hát Mái trường mến yêu
- Nhạc cụ, băng mẫu. bảng phụ chép bài hát.
- Máy nghe và băng nhạc bài hát Đi học
III/ Tiến trình dạy học:
1/ định tổ chức lớp:
- Kiểm tra sĩ số học sinh
- Tạo không khí âm nhạc : Ôn lại một bài hát lớp 6.
2/ Giảng bài mới:

HĐ của giáo viên - học sinh
Yêu cầu cần đạt

GV ghi lên bảng
HS ghi bài
Tiết 1: Học bài hát
Mái trường mến yêu

GV thuyết trình
HS nghe
1. Giới thiệu bài hát : Trong cuộc đời mỗi con người, hình ảnh về mái trường tuổi ấu thơ và các thầy cô luôn để lại trong lòng chúng ta những tình cảm trong sáng và chân thành. Đó là bài hát “Mái trường mến yêu” của tác giả Lê Quốc Thắng.

GV hỏi: Em hãy giới thiệu về nội dung bh.
HS trả lời
Bài hát về mái trường, nhắc nhở chúng ta biết yêu quí những ngày còn đi học và biết trân trọng công sức của các thầy cô.

GV điều khiển
HS nghe
2 . Nghe băng hát mẫu.


GV hướng dẫn

HS theo dõi, ghi nhớ và nhắc lại.
3 . Chia đoạn, chia câu:
Bài hát gồm 3đoạn. Theo cấu trúc a - a’ - b
Đoạn a: Từ đầu đến thiết tha.
Đoạn a’: Tiếp đến khúc nhạc dịu êm.
Đoạn b: Phần còn lại, có thể coi đoạn b là điệp khúc của bài hát, mỗi đoạn có 4 câu, mỗi câu đều có 2 ô nhịp.

GV đàn
HS luyện
4. HS luyện thanh (1-2 phút)


GV hướng dẫn

HS tập hát
5. Tập hát từng câu: ( Đoạn a)
GV hát mẫu câu 1, đàn giai điệu câu này 3 lần, nhắc HS vừa nghe giai điệu vừa nhẩm theo.
GV đàn lại câu 1 và bắt nhịp cho HS hát cùng đàn. Nếu có HS hát sai thì GV sửa lại ngay cho đúng.
Tập tương tự theo cách đó với các câu tiếp theo trong bài.
Sau khi tập song câu 2 GV nối 2 câu lại với nhau và cho HS hát lại 2 câu này. Tiến hành tương tự cho đến hết bài.


GV đàn, hát hướng dẫn

HS trình bày
6. Hát đầy đủ cả bài:
GV hát đoạn a, nửa lớp hát đoạn a’ nửa còn lại hát đo

 


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                                  Ngµy so¹n: 19/8/2012

                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 1

         TiÕt 1:

                        - Häc bµi h¸t: M¸i tr­êng mÕn yªu

                      - Bµi ®äc thªm: Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o

                                                 vµ bµi h¸t §i häc

 

I/ Môc tiªu:

- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi M¸i tr­êng mÕn yªu

- HS ®­îc h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t.

- Qua néi dung bµi h¸t h­íng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn m¸i tr­êng, thÇy c«, bÌ b¹n.

- LuyÖn kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca.

II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:

- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t M¸i tr­êng mÕn yªu

- Nh¹c cô, b¨ng mÉu. b¶ng phô chÐp bµi h¸t.

- M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c bµi h¸t §i häc

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:

     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:

- KiÓm tra sÜ sè häc sinh

- T¹o kh«ng khÝ ©m nh¹c : ¤n l¹i mét bµi h¸t líp 6.

2/ Gi¶ng bµi míi:

 

H§ cña gi¸o viªn - häc sinh

Yªu cÇu cÇn ®¹t

GV ghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

TiÕt 1: Häc bµi h¸t

M¸i tr­êng mÕn yªu

GV thuyÕt tr×nh

 

 

 

 

HS nghe

 

 

 

 

 

1. Giíi thiÖu bµi h¸t : Trong cuéc ®êi mçi con ng­êi, h×nh ¶nh vÒ m¸i tr­êng tuæi Êu th¬ vµ c¸c thÇy c« lu«n ®Ó l¹i trong lßng chóng ta nh÷ng t×nh c¶m trong s¸ng vµ ch©n thµnh. §ã lµ bµi h¸t “M¸i tr­êng mÕn yªu” cña t¸c gi¶ Lª Quèc Th¾ng.

GV hái: Em h·y giíi thiÖu vÒ néi dung bh.

HS tr¶ lêi

Bµi h¸t vÒ m¸i tr­êng, nh¾c nhë chóng ta biÕt yªu quÝ nh÷ng ngµy cßn ®i häc vµ biÕt tr©n träng c«ng søc cña c¸c thÇy c«.

1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

GV ®iÒu khiÓn

HS nghe

2 . Nghe b¨ng h¸t mÉu.

 

GV h­íng dÉn

 

HS theo dâi, ghi nhí vµ nh¾c l¹i.

3 . Chia ®o¹n, chia c©u:

Bµi h¸t gåm 3®o¹n. Theo cÊu tróc a - a’ - b

§o¹n a: Tõ ®Çu ®Õn thiÕt tha.

§o¹n a’: TiÕp ®Õn khóc nh¹c dÞu ªm.

§o¹n b: PhÇn cßn l¹i, cã thÓ coi ®o¹n b lµ ®iÖp khóc cña bµi h¸t, mçi ®o¹n cã 4 c©u, mçi c©u ®Òu cã 2 « nhÞp.

GV ®µn 

HS luyÖn

4. HS luyÖn thanh (1-2 phót)

 

GV h­íng dÉn

 

HS tËp h¸t

5. TËp h¸t tõng c©u: ( §o¹n a)

GV h¸t mÉu c©u 1, ®µn giai ®iÖu c©u nµy 3 lÇn, nh¾c HS võa nghe giai ®iÖu võa nhÈm theo.

GV ®µn l¹i c©u 1 vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t cïng ®µn. NÕu cã HS h¸t sai th× GV söa l¹i ngay cho ®óng.

TËp t­¬ng tù theo c¸ch ®ã víi c¸c c©u tiÕp theo trong bµi.

Sau khi tËp song c©u 2 GV nèi 2 c©u l¹i víi nhau vµ cho HS h¸t l¹i 2 c©u nµy. TiÕn hµnh t­¬ng tù cho ®Õn hÕt bµi.

 

GV ®µn, h¸t h­íng dÉn

 

HS tr×nh bµy

6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi:

GV h¸t ®o¹n a, nöa líp h¸t ®o¹n a’ nöa cßn l¹i h¸t ®o¹n b. GV söa cho HS ph¸t ©m, lÊy h¬i, chç sai råi ®æi l¹i thø tù tr×nh bµy.

 

 

GV yªu cÇu

 

 

HS thùc hiÖn

7. Tr×nh bµy bµi hoµn chØnh:

Mét HS h¸t lÜnh x­íng ®o¹n a , mét HS h¸t ®o¹n a’ . C¶ líp h¸t ®o¹n b.

GV h­íng dÉn

HS tr×nh bµy

Bµi h¸t nµy cÇn ®­îc sù thÓ hiÖn hån nhiªn, cÇn h¸t ªm nhÑ trong s¸ng.

   3/ Cñng cè: Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t.

   4/ DÆn dß : HS vÒ nhµ: ¤n bµi h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK.

 

                                                                        Ngµy      th¸ng 8 n¨m 2012

                                                                DuyÖt cña BGH - Tæ chuyªn m«n

1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                                   Ngµy so¹n: 26/8/2012

                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 2

 

           TiÕt 2:

                             - ¤n bµi h¸t : M¸i tr­êng mÕn yªu

                             - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1

                             - Bµi häc thªm: C©y ®µn bÇu

 

I/ Môc tiªu:

- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi M¸i tr­êng mÕn yªu.

- HS ®­îc h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t.

- §äc ®óng giai ®iÖu vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N: Ca ngîi Tæ quèc

- LuyÖn kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, h¸t hoµ giäng.

II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:

- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t M¸i tr­êng mÕn yªu

- Nh¹c cô, b¨ng mÉu. b¶ng phô chÐp bµi h¸t vµ bµi T§N.

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc: 

     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:

2/ Gi¶ng bµi míi:

H§ cña gi¸o viªn - häc sinh

Yªu cÇu cÇn ®¹t

GV ghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 1: ¤n bµi h¸t

M¸i tr­êng mÕn yªu

GV h­íng dÉn

HS luyÖn

LuyÖn thanh ( 1-2 phót)

GV §. khiÓn

HS nghe

Nghe b¨ng mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy.

GV h­íng dÉn

HS thùc hiÖn

C¶ líp h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi víi yªu cÇu cao h¬n lµ thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy bµi ë møc ®é hoµn chØnh.

GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, GV h¸t mÉu vµ yªu cÇu c¸c em söa l¹i cho ®óng. Sau khi ®­îc «n l¹i, GV ®éng viªn c¸c em lªn b¶ng h¸t ®¬n ca ®Ó kiÓm tra

GV ghi b¶ng 

HS ghi bµi

Néi dung 2 : N Sè 1

Ca ngîi tæ quèc

GV giíi thiÖu

HS nghe

GV ®¸nh ®µn toµn bé bµi h¸t cho HS nghe 1 lÇn.

1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

GV h­íng dÉn

HS ghi nhí vµ nh¾c l¹i

1.Chia tõng c©u: B¶n nh¹c ®­îc chia lµm 4 c©u, mçi c©u cã 2 « nhÞp, c©u 1 vµ 3 hoµn toµn gièng nhau .

GV chØ ®Þnh, GV ®µn

GV h­íng dÉn

§äc tªn nèt

HS ®äc gam

HS thùc hiÖn

2.TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u

3. §äc gam §« tr­ëng.

4. §äc tõng c©u: GV ®µn  c©u mét 3 lÇn HS nghe vµ nhÈm theo.

GV ®µn l¹i c©u 1 vµ b¾t nhÞp cho HS ®äc nh¹c theo tiÕng ®µn.

TiÕp tôc víi c¸c c©u cßn l¹i sau ®ã nèi c¸c c©u l¹i thµnh bµi.GV kiªm tra HS ®äc vµ söa nh÷ng chç sai.

5. TËp h¸t lêi: Chia líp thµnh 2 nöa, mét nöa T§N, mét nöa h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i.

TËp riªng cho tõng bªn ®Ó HS n¾m v÷ng råi ghÐp l¹i .

GV nhËn xÐt vÒ ­u khuyÕt ®iÓm cña tõng bªn , nh¾c HS kh«ng nªn h¸t vµ T§N qu¸ to ®Ó cßn nghe ®­îc bµi cña b¹n .

 

GV h­íng dÉn

 

HS tr×nh bµy

6. Hoµn chØnh bµi.

GV lÊy tiÕt tÊu ®Öm ®µn Polka, tèc ®é 118, yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi c¶ bµi 2 lÇn.

 

   3/ Cñng cè:

  KiÓm tra HS tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi theo nhãm vµ c¸ nh©n

          ¤n l¹i bµi h¸t : M¸i tr­êng mÕn yªu.

   4/ DÆn dß: VÒ nhµ «n bµi h¸t vµ T§N, tr¶ lêi c©u hái trong SGK.

 

                                                               Ngµy      th¸ng 8 n¨m 2012

                                                        DuyÖt cña BGH (Tæ chuyªn m«n)

 

 

 

1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                                   Ngµy so¹n: 01/9/2012

                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 3

 

                TiÕt 3:

                                   - ¤n bµi h¸t: M¸i tr­êng mÕn yªu

                                 - ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 1

                                 - ¢m nhac th­êng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt

                                                                             vµ bµi h¸t Nh¹c rõng

 

I/ Môc tiªu:

- HS h¸t thuÇn thôc bµi h¸t M¸i tr­êng mÕn yªu vµ ®äc nh¹c chÝnh x¸c bµi T§N sè 1

- Cã hiÓu biÕt thªm vÒ ©m nh¹c ViÖt nam qua phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c rõng

     - Gi¸o dôc HS cã th¸i ®é tr©n träng víi nh÷ng nh¹c sÜ cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù nghiÖp ©m nh¹c cña ®Êt n­íc.

II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:

- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t M¸i tr­êng mÕn yªu

- Nh¹c cô, b¨ng mÉu. b¶ng phô chÐp bµi T§N.

- B¨ng ®Üa nh¹c c¸c bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt.

- GV h¸t thuéc mét sè bµi h¸t hoÆc trÝch ®o¹n bµi Lªn ngµn, T×nh ca .

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:

     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:

2/ Gi¶ng bµi míi:

H§ cña gi¸o viªn - häc sinh

Yªu cÇu cÇn ®¹t

GV ghi b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 1: ¤n bµi h¸t

M¸i tr­êng mÕn yªu

GV h­íng dÉn

HS luyÖn thanh

LuyÖn thanh (1-2 phót)

GV thùc hiÖn

HS nghe

GV h¸t l¹i hoÆc cho HS nghe qua b¨ng mÉu

GV ®iÒu khiÓn

HS thùc hiÖn

C¶ líp tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t ë møc ®é cao h¬n lµ thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy bµi hoµn chØnh .

GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç sai, GV h¸t mÉu vµ söa l¹i cho ®óng sau ®ã GV chØ

 

 

®Þnh nhãm HS lªn b¶ng tr×nh bµy ®Ó kiÓm

1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

 

 

tra vµ cho ®iÓm.

GV ghi b¶ng 

HS ghi bµi

Néi dung 2: ¤n tËp ®äc nh¹c

Ca ngîi tæ quèc

GV hái: B¶n nh¹c nµy cã thÓ chia lµm mÊy c©u?

GV yªu cÇu

HS tr¶ lêi

 

 

 

HS thùc hiÖn

Chia tõng c©u:  4 c©u, mçi c©u cã 2 « nhÞp, C©u 1 vµ 3 gièng nhau.

§äc cao ®é cña gam §« tr­ëng .

Mét nöa líp T§N cßn mét nöa h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. GV nhËn xÐt vµ söa nh÷ng chç sai råi ®µn l¹i giai ®iÖu ®Ó HS nghe vµ tù söa .

GV h­íng dÉn

HS tr×nh bµy

C¶ líp cïng tr×nh bµy bµi ®äc nh¹c ®­îc xem s¸ch, cßn h¸t ph¶i thuéc lêi. GV kiÓm tra bµi  b»ng c¸ch cho HS xung phong hoÆc  chØ ®Þnh.

GV ghi b¶ng

 

 

GV h­íng dÉn

 

Gv tr×nh bµy

 

GV chØ ®Þnh

GV më ®Üa nh¹c

HS ghi bµi

 

 

HS ®äc

 

HS nghe

 

HS ®äc

HS nghe

Néi dung 3: ¢m nh¹c th­êng thøc

Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t

Nh¹c rõng

Chia bµi viÕt lµm 2 phÇn yªu cÇu HS ®äc râ rµng phÇn giíi thiÖu nh¹c sÜ Hoµng ViÖt.

Nghe mét sè trÝch ®o¹n c¸c bµi h¸t: Lªn ngµn, T×nh ca,... .

HS ®äc to, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu bµi h¸t: Nh¹c rõng.

Gv cho HS nghe bµi h¸t “Nh¹c rõng” qua b¨ng mÉu. 

GV h­íng dÉn

HS tr×nh bµy

Tæ chøc thi h¸t gi÷a c¸c tæ trong líp:

Mçi tæ ®­îc tù chän 1 trong sè c¸c bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. LÇn l­ît tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t.

      3/ DÆn dß: HS vÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t vµ T§N, tr¶ lêi c©u hái trong SGK.

 

Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2012

    DuyÖt cña BGH (tæ chuyªn m«n)

 

1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                                   Ngµy so¹n: 15/9/2011

                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 4

 

           TiÕt 4:

                                  Häc bµi h¸t:  LÝ c©y ®a

                                                                     (D©n ca Quan hä B¾c Ninh)

 

I/ Môc tiªu:

- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi “LÝ c©y ®a”Mét bµi d©n ca quan hä B¾c Ninh

- LuyÖn kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca , lèi h¸t hoµ giäng vµ ®èi ®¸p.

     - Qua néi dung cña bµi h¸t, h­íng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o vÖ.

II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:

- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “LÝ c©y ®a”

- Nh¹c cô, b¨ng mÉu. b¶ng phô chÐp bµi h¸t.

- ChuÈn bÞ mét sè tranh ¶nh, b¨ng ®Üa giíi thiÖu vÒ d©n ca quan hä B¾c Ninh.

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:

     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:

2/ Bµi míi:

H§ cña gi¸o viªn - häc sinh

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

GV ghi lªn b¶ng

HS ghi bµi

TiÕt 4: Häc bµi h¸t

lÝ c©y ®a.

GV chØ ®Þnh

HS ®äc

1. Giíi thiÖu bµi h¸t :

GV thùc hiÖn

HS nghe

2. Nghe b¨ng mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy.

 

GV ®iÒu khiÓn

 

HS theo dâi vµ ghi nhí

3. Chia ®o¹n, chia c©u:

Bµi h¸t gåm 4 c©u cã ®é dµi kh«ng b»ng nhau, c©u 2 vµ c©u 4 gièng nhau

GV ®µn 

HS luyÖn

4.LuyÖn thanh (1-2 phót)

 

GV h­íng dÉn

 

HS thùc hiÖn

5. TËp h¸t tõng c©u: DÞch giäng =-5

Bµi h¸t viÕt ë giäng §« tr­ëng, ®Öm bµi h¸t ë giäng Son tr­ëng.

TËp c©u 1 kho¶ng 3- 4 lÇn, GV h¸t

 

 

mÉu råi ®µn giai ®iÖu cho HS nghe vµ h¸t theo.

1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

GV h­íng dÉn c©u 2, 3, 4

HS thùc hiÖn

TËp c©u 2 kho¶ng 2- 3 lÇn. Nèi c©u 1 vµ 2 kho¶ng 1- 2 lÇn.

C©u 3- 4 kho¶ng 3- 4 lÇn, tËp kü nh÷ng chç luyÕn, ®©y lµ c©u dµi nhÊt trong bµi.

TËp c©u 4 kho¶ng 2-3 lÇn , tuy lêi ca gièng nh­ c©u 1 nh­ng kh¸c nhau vÒ cao ®é.

H¸t nèi tiÕp c©u 3 vµ 4 råi nèi tiÕp c¶ bµi.

GV h­íng dÉn

HS tËp h¸t

6. H¸t ®µy ®ñ c¶ bµi: H¸t 2 lÇn

GV yªu cÇu

HS thùc hiÖn

7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh.

LÊy tèc ®é = 102 sö dông lèi h¸t ®èi ®¸p. Nöa líp h¸t c©u 1 vµ 3 , nöa líp h¸t c©u 2 vµ 4 . Bµi h¸t ng¾n nªn h¸t 2 lÇn c¶ bµi.

GV h­íng dÉn

HS tr×nh bµy

§Ó t¹o kh«ng khÝ thi ®ua häc tËp, GV tæ chøc cuéc thi h¸t gi÷a HS nam vµ HS n÷.

 

   3/ Cñng cè:

  HÖ thèng l¹i bµi gi¶ng. C¶ líp h¸t l¹i mét lÇn.

   4/ DÆn dß:

 HS vÒ nhµ: «n l¹i bµi h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK.

 

                                                         Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2011

                                                   DuyÖt cña BGH (Tæ chuyªn m«n)

 

 

 

 

 

                                                                                   Ngµy so¹n: 17/9/2011

1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 5

 

             TiÕt 5:

                                 - ¤n bµi h¸t: LÝ c©y ®a

                                 - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2

                                 - Nh¹c lÝ: NhÞp 4/4

 

I/ Môc tiªu:

- HS «n tËp l¹i bµi “LÝ c©y ®a” ®Ó tr×nh bµy bµi h¸t thuÇn thôc, mÒm m¹i, tù nhiªn.

- HS ®äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi tËp ®äc nh¹c “ ¸nh tr¨ng”.

- HS ghi nhí mét sè kh¸i niÖm nhÞp 4/4

II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:

- §äc nh¹c ,®µn, h¸t vµ ®¸nh nhÞp thuÇn thôc bµi  T§N sè 2

- Nh¹c cô, b¨ng mÉu, b¶ng phô chÐp bµi T§N sè 2

- T×m mét sè vÝ dô vÒ nhÞp 4/4

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:

    1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:

2/ Gi¶ng bµi míi:

H§ cña gi¸o viªn - häc sinh

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

GV ghi b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 1: ¤n bµi h¸t

lÝ c©y ®a

GV §iÒu khiÓn

HS nghe

Nghe l¹i b¨ng mÉu 1-2 lÇn

HS tr×nh bµy ë møc ®é hoµn chØnh.

GV h­­íng dÉn

HS thùc hiÖn

GV söa nh÷ng chç sai nÕu cã vµ nh¾c c¸c em h¸t víi s¾c th¸i nhÞp nhµng, s«i næi.

KiÓm tra mét vµi häc sinh hoÆc theo nhãm.

GV ghi b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c sè 2

¸nh tr¨ng

GV chØ ®Þnh

 

GV yªu cÇu

GV ®µn

HS thùc hiÖn

HS ®äc

 

HS thùc hiÖn

HS nhËn xÐt bµi T§N sè 2

Chia bµi thµnh 4 c©u nh­ng ®­îc nh¾c l¹i ë c©u 1 vµ 2.

§äc ®óng tªn nèt nh¹c cña tõng c©u

GV h­íng dÉn

HS thùc hiÖn

§äc gam §« tr­ëng

1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

 

 

§äc tõng c©u,  dÞch giäng = +5.

GV ®µn giai ®iÖu c©u mét  kho¶ng 2 – 3 lÇn yªu cÇu HS l¾ng nghe vµ nhÈm theo.

GV ®µn l¹i c©u 1 HS ®äc hoµ theo víi tiÕng ®µn .

TËp t­¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i.

Trong qu¸ tr×nh ®äc nh¹c vµ h¸t lêi GV chó ý h­íng dÉn söa nh÷ng chç sai.

TËp ®äc c¶ bµi cã quay l¹i , sau ®ã h­íng dÉn HS ghÐp lêi ca.

GV lÊy tiÕt tÊu POP tèc ®é 120, b¾t nhÞp cho HS tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi c¶ bµi.

GV ghi b¶ng

HS ghi bµi

Néi dung 3: Nh¹c lý

nhÞp 4/4

GV h­­íng dÉn gi¶i thÝch t¸c dông

HS theo dâi

Sè chØ nhÞp cho biÕt ®iÒu g×?

Tõ nhÞp 2/4, nhÞp 3/4 cho HS suy luËn ra nhÞp 4/4 .

GV cho mét sè VD trªn khu«ng nh¹c sau ®ã cho HS lªn v¹ch nhÞp 4/4, nÕu sai GV söa l¹i cho ®óng .

GV cho HS sinh tËp ®¸nh nhÞp theo s¬ ®å trong SGK.

GV t×m mét bµi h¸t nhÞp 4/4 cho HS nghe trªn b¨ng, ®Üa . Võa nghe võa chØ huy theo nhÞp 4/4.

   3/ Cñng cè:

 HS tr×nh bµy l¹i bµi T§N – GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.

   4/ DÆn dß:

 HS vÒ nhµ: Tr¶ lêi c©u hái trong SGK.

 

    Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2011

                                                            DuyÖt cña BGH (Tæ chuyªn m«n)

 

 

1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                              Ngµy so¹n: 25/9/2011

                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 6

               TiÕt 6: 

                              -TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3

                              - Nh¹c lý: NhÞp lÊy ®µ

                              - ¢m nh¹c th­êng thøc: S¬ l­îc vÒ mét sè

                                                                        nh¹c cô ph­¬ng t©y

I/ Môc tiªu:

- §äc ®óng giai ®iÖu vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N :§Êt n­íc t­¬i ®Ñp sao

- Cung cÊp cho HS kiÕn thøc ©m nh¹c cÇn thiÕt vµ hay gÆp ®ã lµ nhÞp lÊy ®µ.

- HS nghe giíi thiÖu vÒ mét sè nh¹c cô phæ biÕn réng r·i trªn thÕ giíi.

II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:

- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t §Êt n­íc t­¬i ®Ñp sao

- Nh¹c cô, b¨ng mÉu mét sè bµi h¸t ®Ó lµm dÉn chøng vÒ nhÞp lÊy ®µ.

- ChuÈn bÞ mét sè tranh ¶nh , b¨ng nh¹c vÒ c¸c nh¹c cô ph­¬ng t©y.

III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:

     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:

2/ Gi¶ng bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

 

Hái: Xem l¹i b¶n nh¹c bµi h¸t LÝ c©y ®a cho biÕt nhÞp ®Çu cña bµi cã mÊy ph¸ch? Bµi viÕt ë nhÞp bao nhiªu? Sè ph¸ch ®ñ- thiÕu hay thõa so víi b¶n nh¹c?

 

 

 

 

Hái: Nh¾c l¹i KN vÒ nhÞp lÊy ®µ?

 

1. Nh¹c lÝ:

* Th«ng th­êng c¸c « nhÞp trong b¶n nh¹c ph¶i cã  ®ñ sè ph¸ch theo sè chØ nhÞp. Tuy nhiªn« nhÞp ®Çu cã thÓ ®ñ hoÆc thiÕu ph¸ch. NÕu « nhÞp ®Çu thiÕu ph¸ch  th× ®­îc gäi lµ nhÞp lÊy ®µ

2.TËp §äc Nh¹cT§N sè 3

               §Êt n­íc t­¬i ®Ñp sao

* T×m hiÓu bµi:

 

 

 

 

1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về G.A NHAC(MOI)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU