G.A NHAC(MOI)

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Ngày đăng 2013-01-03 10:12:14 Tác giả Biền Dương Văn loại .doc kích thước 0.62 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n: 19/8/2012 TuÇn d¹y: TuÇn 1 TiÕt 1: - Häc bµi h¸t: M¸i tr­êng mÕn yªu - Bµi ®äc thªm: Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t §i häc I/ Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi M¸i tr­êng mÕn yªu - HS ®­îc h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. - Qua néi dung bµi h¸t h­íng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn m¸i tr­êng, thÇy c«, bÌ b¹n. - LuyÖn kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca. II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t M¸i tr­êng mÕn yªu -

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                                  Ngµy so¹n: 19/8/2012
                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 1
         TiÕt 1:
                        - Häc bµi h¸t: M¸i tr­êng mÕn yªu
                      - Bµi ®äc thªm: Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o
                                                 vµ bµi h¸t §i häc
 
I/ Môc tiªu:
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi M¸i tr­êng mÕn yªu
- HS ®­îc h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t.
- Qua néi dung bµi h¸t h­íng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn m¸i tr­êng, thÇy c«, bÌ b¹n.
- LuyÖn kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca.
II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t M¸i tr­êng mÕn yªu
- Nh¹c cô, b¨ng mÉu. b¶ng phô chÐp bµi h¸t.
- M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c bµi h¸t §i häc
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:
- KiÓm tra sÜ sè häc sinh
- T¹o kh«ng khÝ ©m nh¹c : ¤n l¹i mét bµi h¸t líp 6.
2/ Gi¶ng bµi míi:
 
H§ cña gi¸o viªn - häc sinh
Yªu cÇu cÇn ®¹t
GV ghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
TiÕt 1: Häc bµi h¸t
M¸i tr­êng mÕn yªu
GV thuyÕt tr×nh
 
 
 
 
HS nghe
 
 
 
 
 
1. Giíi thiÖu bµi h¸t : Trong cuéc ®êi mçi con ng­êi, h×nh ¶nh vÒ m¸i tr­êng tuæi Êu th¬ vµ c¸c thÇy c« lu«n ®Ó l¹i trong lßng chóng ta nh÷ng t×nh c¶m trong s¸ng vµ ch©n thµnh. §ã lµ bµi h¸t “M¸i tr­êng mÕn yªu” cña t¸c gi¶ Lª Quèc Th¾ng.
GV hái: Em h·y giíi thiÖu vÒ néi dung bh.
HS tr¶ lêi
Bµi h¸t vÒ m¸i tr­êng, nh¾c nhë chóng ta biÕt yªu quÝ nh÷ng ngµy cßn ®i häc vµ biÕt tr©n träng c«ng søc cña c¸c thÇy c«.
1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

GV ®iÒu khiÓn
HS nghe
2 . Nghe b¨ng h¸t mÉu.
 
GV h­íng dÉn
 
HS theo dâi, ghi nhí vµ nh¾c l¹i.
3 . Chia ®o¹n, chia c©u:
Bµi h¸t gåm 3®o¹n. Theo cÊu tróc a - a’ - b
§o¹n a: Tõ ®Çu ®Õn thiÕt tha.
§o¹n a’: TiÕp ®Õn khóc nh¹c dÞu ªm.
§o¹n b: PhÇn cßn l¹i, cã thÓ coi ®o¹n b lµ ®iÖp khóc cña bµi h¸t, mçi ®o¹n cã 4 c©u, mçi c©u ®Òu cã 2 « nhÞp.
GV ®µn 
HS luyÖn
4. HS luyÖn thanh (1-2 phót)
 
GV h­íng dÉn
 
HS tËp h¸t
5. TËp h¸t tõng c©u: ( §o¹n a)
GV h¸t mÉu c©u 1, ®µn giai ®iÖu c©u nµy 3 lÇn, nh¾c HS võa nghe giai ®iÖu võa nhÈm theo.
GV ®µn l¹i c©u 1 vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t cïng ®µn. NÕu cã HS h¸t sai th× GV söa l¹i ngay cho ®óng.
TËp t­¬ng tù theo c¸ch ®ã víi c¸c c©u tiÕp theo trong bµi.
Sau khi tËp song c©u 2 GV nèi 2 c©u l¹i víi nhau vµ cho HS h¸t l¹i 2 c©u nµy. TiÕn hµnh t­¬ng tù cho ®Õn hÕt bµi.
 
GV ®µn, h¸t h­íng dÉn
 
HS tr×nh bµy
6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi:
GV h¸t ®o¹n a, nöa líp h¸t ®o¹n a’ nöa cßn l¹i h¸t ®o¹n b. GV söa cho HS ph¸t ©m, lÊy h¬i, chç sai råi ®æi l¹i thø tù tr×nh bµy.
 
 
GV yªu cÇu
 
 
HS thùc hiÖn
7. Tr×nh bµy bµi hoµn chØnh:
Mét HS h¸t lÜnh x­íng ®o¹n a , mét HS h¸t ®o¹n a’ . C¶ líp h¸t ®o¹n b.
GV h­íng dÉn
HS tr×nh bµy
Bµi h¸t nµy cÇn ®­îc sù thÓ hiÖn hån nhiªn, cÇn h¸t ªm nhÑ trong s¸ng.
   3/ Cñng cè: Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t.
   4/ DÆn dß : HS vÒ nhµ: ¤n bµi h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK.
 
                                                                        Ngµy      th¸ng 8 n¨m 2012
                                                                DuyÖt cña BGH - Tæ chuyªn m«n
1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                                   Ngµy so¹n: 26/8/2012
                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 2
 
           TiÕt 2:
                             - ¤n bµi h¸t : M¸i tr­êng mÕn yªu
                             - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1
                             - Bµi häc thªm: C©y ®µn bÇu
 
I/ Môc tiªu:
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi M¸i tr­êng mÕn yªu.
- HS ®­îc h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t.
- §äc ®óng giai ®iÖu vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N: Ca ngîi Tæ quèc
- LuyÖn kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca, h¸t hoµ giäng.
II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t M¸i tr­êng mÕn yªu
- Nh¹c cô, b¨ng mÉu. b¶ng phô chÐp bµi h¸t vµ bµi T§N.
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc: 
     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:
2/ Gi¶ng bµi míi:
H§ cña gi¸o viªn - häc sinh
Yªu cÇu cÇn ®¹t
GV ghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 1: ¤n bµi h¸t
M¸i tr­êng mÕn yªu
GV h­íng dÉn
HS luyÖn
LuyÖn thanh ( 1-2 phót)
GV §. khiÓn
HS nghe
Nghe b¨ng mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy.
GV h­íng dÉn
HS thùc hiÖn
C¶ líp h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi víi yªu cÇu cao h¬n lµ thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy bµi ë møc ®é hoµn chØnh.
GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, GV h¸t mÉu vµ yªu cÇu c¸c em söa l¹i cho ®óng. Sau khi ®­îc «n l¹i, GV ®éng viªn c¸c em lªn b¶ng h¸t ®¬n ca ®Ó kiÓm tra
GV ghi b¶ng 
HS ghi bµi
Néi dung 2 : T§N Sè 1
Ca ngîi tæ quèc
GV giíi thiÖu
HS nghe
GV ®¸nh ®µn toµn bé bµi h¸t cho HS nghe 1 lÇn.
1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

GV h­íng dÉn
HS ghi nhí vµ nh¾c l¹i
1.Chia tõng c©u: B¶n nh¹c ®­îc chia lµm 4 c©u, mçi c©u cã 2 « nhÞp, c©u 1 vµ 3 hoµn toµn gièng nhau .
GV chØ ®Þnh, GV ®µn
GV h­íng dÉn
§äc tªn nèt
HS ®äc gam
HS thùc hiÖn
2.TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u
3. §äc gam §« tr­ëng.
4. §äc tõng c©u: GV ®µn  c©u mét 3 lÇn HS nghe vµ nhÈm theo.
GV ®µn l¹i c©u 1 vµ b¾t nhÞp cho HS ®äc nh¹c theo tiÕng ®µn.
TiÕp tôc víi c¸c c©u cßn l¹i sau ®ã nèi c¸c c©u l¹i thµnh bµi.GV kiªm tra HS ®äc vµ söa nh÷ng chç sai.
5. TËp h¸t lêi: Chia líp thµnh 2 nöa, mét nöa T§N, mét nöa h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i.
TËp riªng cho tõng bªn ®Ó HS n¾m v÷ng råi ghÐp l¹i .
GV nhËn xÐt vÒ ­u khuyÕt ®iÓm cña tõng bªn , nh¾c HS kh«ng nªn h¸t vµ T§N qu¸ to ®Ó cßn nghe ®­îc bµi cña b¹n .
 
GV h­íng dÉn
 
HS tr×nh bµy
6. Hoµn chØnh bµi.
GV lÊy tiÕt tÊu ®Öm ®µn Polka, tèc ®é 118, yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi c¶ bµi 2 lÇn.
 
   3/ Cñng cè:
  KiÓm tra HS tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi theo nhãm vµ c¸ nh©n
          ¤n l¹i bµi h¸t : M¸i tr­êng mÕn yªu.
   4/ DÆn dß: VÒ nhµ «n bµi h¸t vµ T§N, tr¶ lêi c©u hái trong SGK.
 
                                                               Ngµy      th¸ng 8 n¨m 2012
                                                        DuyÖt cña BGH (Tæ chuyªn m«n)
 
 
 
1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                                   Ngµy so¹n: 01/9/2012
                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 3
 
                TiÕt 3:
                                   - ¤n bµi h¸t: M¸i tr­êng mÕn yªu
                                 - ¤n tËp ®äc nh¹c: T§N sè 1
                                 - ¢m nhac th­êng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt
                                                                             vµ bµi h¸t Nh¹c rõng
 
I/ Môc tiªu:
- HS h¸t thuÇn thôc bµi h¸t M¸i tr­êng mÕn yªu vµ ®äc nh¹c chÝnh x¸c bµi T§N sè 1
- Cã hiÓu biÕt thªm vÒ ©m nh¹c ViÖt nam qua phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c rõng
     - Gi¸o dôc HS cã th¸i ®é tr©n träng víi nh÷ng nh¹c sÜ cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù nghiÖp ©m nh¹c cña ®Êt n­íc.
II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t M¸i tr­êng mÕn yªu
- Nh¹c cô, b¨ng mÉu. b¶ng phô chÐp bµi T§N.
- B¨ng ®Üa nh¹c c¸c bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt.
- GV h¸t thuéc mét sè bµi h¸t hoÆc trÝch ®o¹n bµi Lªn ngµn, T×nh ca .
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:
2/ Gi¶ng bµi míi:
H§ cña gi¸o viªn - häc sinh
Yªu cÇu cÇn ®¹t
GV ghi b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 1: ¤n bµi h¸t
M¸i tr­êng mÕn yªu
GV h­íng dÉn
HS luyÖn thanh
LuyÖn thanh (1-2 phót)
GV thùc hiÖn
HS nghe
GV h¸t l¹i hoÆc cho HS nghe qua b¨ng mÉu
GV ®iÒu khiÓn
HS thùc hiÖn
C¶ líp tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t ë møc ®é cao h¬n lµ thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy bµi hoµn chØnh .
GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç sai, GV h¸t mÉu vµ söa l¹i cho ®óng sau ®ã GV chØ
 
 
®Þnh nhãm HS lªn b¶ng tr×nh bµy ®Ó kiÓm
1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

 
 
tra vµ cho ®iÓm.
GV ghi b¶ng 
HS ghi bµi
Néi dung 2: ¤n tËp ®äc nh¹c
Ca ngîi tæ quèc
GV hái: B¶n nh¹c nµy cã thÓ chia lµm mÊy c©u?
GV yªu cÇu
HS tr¶ lêi
 
 
 
HS thùc hiÖn
Chia tõng c©u:  4 c©u, mçi c©u cã 2 « nhÞp, C©u 1 vµ 3 gièng nhau.
§äc cao ®é cña gam §« tr­ëng .
Mét nöa líp T§N cßn mét nöa h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. GV nhËn xÐt vµ söa nh÷ng chç sai råi ®µn l¹i giai ®iÖu ®Ó HS nghe vµ tù söa .
GV h­íng dÉn
HS tr×nh bµy
C¶ líp cïng tr×nh bµy bµi ®äc nh¹c ®­îc xem s¸ch, cßn h¸t ph¶i thuéc lêi. GV kiÓm tra bµi  b»ng c¸ch cho HS xung phong hoÆc  chØ ®Þnh.
GV ghi b¶ng
 
 
GV h­íng dÉn
 
Gv tr×nh bµy
 
GV chØ ®Þnh
GV më ®Üa nh¹c
HS ghi bµi
 
 
HS ®äc
 
HS nghe
 
HS ®äc
HS nghe
Néi dung 3: ¢m nh¹c th­êng thøc
Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t
Nh¹c rõng
Chia bµi viÕt lµm 2 phÇn yªu cÇu HS ®äc râ rµng phÇn giíi thiÖu nh¹c sÜ Hoµng ViÖt.
Nghe mét sè trÝch ®o¹n c¸c bµi h¸t: Lªn ngµn, T×nh ca,... .
HS ®äc to, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu bµi h¸t: Nh¹c rõng.
Gv cho HS nghe bµi h¸t “Nh¹c rõng” qua b¨ng mÉu. 
GV h­íng dÉn
HS tr×nh bµy
Tæ chøc thi h¸t gi÷a c¸c tæ trong líp:
Mçi tæ ®­îc tù chän 1 trong sè c¸c bµi h¸t cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. LÇn l­ît tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t.
      3/ DÆn dß: HS vÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t vµ T§N, tr¶ lêi c©u hái trong SGK.
 
Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2012
    DuyÖt cña BGH (tæ chuyªn m«n)
 
1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                                   Ngµy so¹n: 15/9/2011
                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 4
 
           TiÕt 4:
                                  Häc bµi h¸t:  LÝ c©y ®a
                                                                     (D©n ca Quan hä B¾c Ninh)
 
I/ Môc tiªu:
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi “LÝ c©y ®a”Mét bµi d©n ca quan hä B¾c Ninh
- LuyÖn kü n¨ng h¸t tËp thÓ vµ h¸t ®¬n ca , lèi h¸t hoµ giäng vµ ®èi ®¸p.
     - Qua néi dung cña bµi h¸t, h­íng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o vÖ.
II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “LÝ c©y ®a”
- Nh¹c cô, b¨ng mÉu. b¶ng phô chÐp bµi h¸t.
- ChuÈn bÞ mét sè tranh ¶nh, b¨ng ®Üa giíi thiÖu vÒ d©n ca quan hä B¾c Ninh.
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:
2/ Bµi míi:
H§ cña gi¸o viªn - häc sinh
Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t
GV ghi lªn b¶ng
HS ghi bµi
TiÕt 4: Häc bµi h¸t
lÝ c©y ®a.
GV chØ ®Þnh
HS ®äc
1. Giíi thiÖu bµi h¸t :
GV thùc hiÖn
HS nghe
2. Nghe b¨ng mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy.
 
GV ®iÒu khiÓn
 
HS theo dâi vµ ghi nhí
3. Chia ®o¹n, chia c©u:
Bµi h¸t gåm 4 c©u cã ®é dµi kh«ng b»ng nhau, c©u 2 vµ c©u 4 gièng nhau
GV ®µn 
HS luyÖn
4.LuyÖn thanh (1-2 phót)
 
GV h­íng dÉn
 
HS thùc hiÖn
5. TËp h¸t tõng c©u: DÞch giäng =-5
Bµi h¸t viÕt ë giäng §« tr­ëng, ®Öm bµi h¸t ë giäng Son tr­ëng.
TËp c©u 1 kho¶ng 3- 4 lÇn, GV h¸t
 
 
mÉu råi ®µn giai ®iÖu cho HS nghe vµ h¸t theo.
1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

GV h­íng dÉn c©u 2, 3, 4
HS thùc hiÖn
TËp c©u 2 kho¶ng 2- 3 lÇn. Nèi c©u 1 vµ 2 kho¶ng 1- 2 lÇn.
C©u 3- 4 kho¶ng 3- 4 lÇn, tËp kü nh÷ng chç luyÕn, ®©y lµ c©u dµi nhÊt trong bµi.
TËp c©u 4 kho¶ng 2-3 lÇn , tuy lêi ca gièng nh­ c©u 1 nh­ng kh¸c nhau vÒ cao ®é.
H¸t nèi tiÕp c©u 3 vµ 4 råi nèi tiÕp c¶ bµi.
GV h­íng dÉn
HS tËp h¸t
6. H¸t ®µy ®ñ c¶ bµi: H¸t 2 lÇn
GV yªu cÇu
HS thùc hiÖn
7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh.
LÊy tèc ®é = 102 sö dông lèi h¸t ®èi ®¸p. Nöa líp h¸t c©u 1 vµ 3 , nöa líp h¸t c©u 2 vµ 4 . Bµi h¸t ng¾n nªn h¸t 2 lÇn c¶ bµi.
GV h­íng dÉn
HS tr×nh bµy
§Ó t¹o kh«ng khÝ thi ®ua häc tËp, GV tæ chøc cuéc thi h¸t gi÷a HS nam vµ HS n÷.
 
   3/ Cñng cè:
  HÖ thèng l¹i bµi gi¶ng. C¶ líp h¸t l¹i mét lÇn.
   4/ DÆn dß:
 HS vÒ nhµ: «n l¹i bµi h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK.
 
                                                         Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2011
                                                   DuyÖt cña BGH (Tæ chuyªn m«n)
 
 
 
 
 
                                                                                   Ngµy so¹n: 17/9/2011
1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 5
 
             TiÕt 5:
                                 - ¤n bµi h¸t: LÝ c©y ®a
                                 - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2
                                 - Nh¹c lÝ: NhÞp 4/4
 
I/ Môc tiªu:
- HS «n tËp l¹i bµi “LÝ c©y ®a” ®Ó tr×nh bµy bµi h¸t thuÇn thôc, mÒm m¹i, tù nhiªn.
- HS ®äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi tËp ®äc nh¹c “ ¸nh tr¨ng”.
- HS ghi nhí mét sè kh¸i niÖm nhÞp 4/4
II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §äc nh¹c ,®µn, h¸t vµ ®¸nh nhÞp thuÇn thôc bµi  T§N sè 2
- Nh¹c cô, b¨ng mÉu, b¶ng phô chÐp bµi T§N sè 2
- T×m mét sè vÝ dô vÒ nhÞp 4/4
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
    1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:
2/ Gi¶ng bµi míi:
H§ cña gi¸o viªn - häc sinh
Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t
GV ghi b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 1: ¤n bµi h¸t
lÝ c©y ®a
GV §iÒu khiÓn
HS nghe
Nghe l¹i b¨ng mÉu 1-2 lÇn
HS tr×nh bµy ë møc ®é hoµn chØnh.
GV h­­íng dÉn
HS thùc hiÖn
GV söa nh÷ng chç sai nÕu cã vµ nh¾c c¸c em h¸t víi s¾c th¸i nhÞp nhµng, s«i næi.
KiÓm tra mét vµi häc sinh hoÆc theo nhãm.
GV ghi b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c sè 2
¸nh tr¨ng
GV chØ ®Þnh
 
GV yªu cÇu
GV ®µn
HS thùc hiÖn
HS ®äc
 
HS thùc hiÖn
HS nhËn xÐt bµi T§N sè 2
Chia bµi thµnh 4 c©u nh­ng ®­îc nh¾c l¹i ë c©u 1 vµ 2.
§äc ®óng tªn nèt nh¹c cña tõng c©u
GV h­íng dÉn
HS thùc hiÖn
§äc gam §« tr­ëng
1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

 
 
§äc tõng c©u,  dÞch giäng = +5.
GV ®µn giai ®iÖu c©u mét  kho¶ng 2 – 3 lÇn yªu cÇu HS l¾ng nghe vµ nhÈm theo.
GV ®µn l¹i c©u 1 HS ®äc hoµ theo víi tiÕng ®µn .
TËp t­¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i.
Trong qu¸ tr×nh ®äc nh¹c vµ h¸t lêi GV chó ý h­íng dÉn söa nh÷ng chç sai.
TËp ®äc c¶ bµi cã quay l¹i , sau ®ã h­íng dÉn HS ghÐp lêi ca.
GV lÊy tiÕt tÊu POP tèc ®é 120, b¾t nhÞp cho HS tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi c¶ bµi.
GV ghi b¶ng
HS ghi bµi
Néi dung 3: Nh¹c lý
nhÞp 4/4
GV h­­íng dÉn gi¶i thÝch t¸c dông
HS theo dâi
Sè chØ nhÞp cho biÕt ®iÒu g×?
Tõ nhÞp 2/4, nhÞp 3/4 cho HS suy luËn ra nhÞp 4/4 .
GV cho mét sè VD trªn khu«ng nh¹c sau ®ã cho HS lªn v¹ch nhÞp 4/4, nÕu sai GV söa l¹i cho ®óng .
GV cho HS sinh tËp ®¸nh nhÞp theo s¬ ®å trong SGK.
GV t×m mét bµi h¸t nhÞp 4/4 cho HS nghe trªn b¨ng, ®Üa . Võa nghe võa chØ huy theo nhÞp 4/4.
   3/ Cñng cè:
 HS tr×nh bµy l¹i bµi T§N – GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
   4/ DÆn dß:
 HS vÒ nhµ: Tr¶ lêi c©u hái trong SGK.
 
    Ngµy      th¸ng 9 n¨m 2011
                                                            DuyÖt cña BGH (Tæ chuyªn m«n)
 
 
1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


GV §ç ThÞ Lan - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 7

                                                                              Ngµy so¹n: 25/9/2011
                                                                                   TuÇn d¹y: TuÇn 6
               TiÕt 6: 
                              -TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3
                              - Nh¹c lý: NhÞp lÊy ®µ
                              - ¢m nh¹c th­êng thøc: S¬ l­îc vÒ mét sè
                                                                        nh¹c cô ph­¬ng t©y
I/ Môc tiªu:
- §äc ®óng giai ®iÖu vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N :§Êt n­íc t­¬i ®Ñp sao
- Cung cÊp cho HS kiÕn thøc ©m nh¹c cÇn thiÕt vµ hay gÆp ®ã lµ nhÞp lÊy ®µ.
- HS nghe giíi thiÖu vÒ mét sè nh¹c cô phæ biÕn réng r·i trªn thÕ giíi.
II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t §Êt n­íc t­¬i ®Ñp sao
- Nh¹c cô, b¨ng mÉu mét sè bµi h¸t ®Ó lµm dÉn chøng vÒ nhÞp lÊy ®µ.
- ChuÈn bÞ mét sè tranh ¶nh , b¨ng nh¹c vÒ c¸c nh¹c cô ph­¬ng t©y.
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
     1/ æn ®Þnh tæ chøc líp:
2/ Gi¶ng bµi míi:
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t
 
Hái: Xem l¹i b¶n nh¹c bµi h¸t LÝ c©y ®a cho biÕt nhÞp ®Çu cña bµi cã mÊy ph¸ch? Bµi viÕt ë nhÞp bao nhiªu? Sè ph¸ch ®ñ- thiÕu hay thõa so víi b¶n nh¹c?
 
 
 
 
Hái: Nh¾c l¹i KN vÒ nhÞp lÊy ®µ?
 
1. Nh¹c lÝ:
* Th«ng th­êng c¸c « nhÞp trong b¶n nh¹c ph¶i cã  ®ñ sè ph¸ch theo sè chØ nhÞp. Tuy nhiªn« nhÞp ®Çu cã thÓ ®ñ hoÆc thiÕu ph¸ch. NÕu « nhÞp ®Çu thiÕu ph¸ch  th× ®­îc gäi lµ nhÞp lÊy ®µ
2.TËp §äc Nh¹c:  T§N sè 3
               §Êt n­íc t­¬i ®Ñp sao
* T×m hiÓu bµi:
 
 
 
 
1

          Tr­êng THCS Nam Giang                                                   N¨m häc 2012 - 2013


Nguồn:Biền Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử G.A NHAC(MOI)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGA_am_nhac_7.doc[0.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
dubuyq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-01-03 10:12:14
Loại file
doc
Dung lượng
0.62 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
8
giáo án điện tử G.A NHAC(MOI)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • G A NHẠC 6
  Thể dục 8
  G A NHẠC 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2012

  Xem: 0

 • g/a ankađien(mới)
  Hóa học
  g/a ankađien(mới)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/2/2009

  Xem: 107

 • G)A Âm nhạc 7 ( Hàng VIP Mới nhất )
  Âm nhạc 7
  G)A Âm nhạc 7 ( Hàng VIP Mới nhất )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/7/2010

  Xem: 546

 • g G A
  Hình ảnh
  g G A

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hình ảnh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • G A Nhạc t 35
  Âm nhạc
  G A Nhạc t 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2013

  Xem: 0

 • G A Âm nhạc t34
  Âm nhạc
  G A Âm nhạc t34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2013

  Xem: 0

 • G A Nhạc t 35
  Âm nhạc
  G A Nhạc t 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2013

  Xem: 0

 • G A Nhạc t 35
  Lớp 5
  G A Nhạc t 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2013

  Xem: 12

 • G A Âm nhạc t 34
  Âm nhạc 1
  G A Âm nhạc t 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2013

  Xem: 7

 • G A Âm nhạc t34
  Âm nhạc 5
  G A Âm nhạc t34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2013

  Xem: 0