GA đại số 8 theo phương pháp mới - giaoandaiso8 docx

  • 19/08/2019 10:19:11
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: docx , dung lượng : 1.28 M, số trang : 1 ,tên giaoandaiso8 docx

Chi tiết

 


 

 

  Tuần 1                                                                                Ngày soạn: 17/8/2017

                                                                                           Ngày dạy: ......../8/2017

CHƯƠNG I:  PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Tiết 1: §1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

I. Mục tiêu

1, Kiến thức

- Nhớ được quy tắc nhân đơn thức với đa thức

2, Kĩ năng

- Thực hiện được thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức

- Biết suy luận từ những kiến thức cũ

3, Thái độ

- Yêu thích môn học, cẩn thận chính xác.

4.Định hướng hình thành năng lực,phẩm chất

-Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm

-Năng lực, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên

-  Bài tập tình huống.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, TBDH ..

 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra)

3. Tiến trình bài học

                                             Trang 1

 


 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CHÍNH

A : Hoạt động khởi động

+Giao nhiệm vụ

- GV:   Cho HS hoạt động nhóm

- HS: Nhận nhiêm vụ

 

- GV: chốt lại ở các nhóm vào bài mới

GV: cho 2 HS đọc mục tiêu bài học

a.Diện tích của hình chữ nhật AMND là        a.k

    Diện tích của hình chữ nhật MBCN là b.k

b.Diện tích hình chữ nhật ABCD theo hai cách là

  C1:  a.k + b.k

C2:  k. (a+b)

c. k.(a+b) = a.k + b.k

 

 

B: Hoạt động hình thành kiến thức

+. Giao nhiệm vụ hoạt động chung cả lớp1.2

- GV:Cho HSđọc nội dung 1.2

- HS: Nhận nhiệm vụ

GV? Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm như thế nào?

HS trả lời

+. Thực hiện nhiệm vụ hoạt động nhóm mục 3

HS: làm mục 3

GV:  Hướng dẫn hs thực hiện

+. Thảo luận, trao đổi, báo cáo

- GV:  Gọi 4HS lên bảng trình bày

 

3.

    a,(-3x3).( x2 + 5x- )

= -3x3 . x2 + (-3x3).5x+ (-3x3). (- )

= - 3x5- 15x4 + x3

     b,5 p.(4p2 + 7p -3)

=   20p3+ 35p2 -15p)

  c, (4y2-5y+ 7).3y

= 12y3- 15y2 + 21y

d.(2x3 x2 +).6x2 y3

  = 12x5y3- 2x4 + 3xy2

C. Hoạt động  luyện tập

+. Giao nhiệm vụ cho HS hoạt động bài 1 câu a,b nhóm sau đó gọi HS lên bảng trình bầy

+. Thực hiện nhiệm vụ bài 2 cau a (mẫu

Bài 1/6

a,x3( 3x2 –x- )

                                             Trang 1

 


 

 

để HS về làm tương tự)

 

=   3x5 - x4 - x3

b.(5xy –x2+ y) xy2

= 2x2y3 - x3 y2 + xy3

Bài 2/6

a,x(x+y)+ y(x-y)

= x2+ xy + xy – y2

= x2+ 2xy  – y2

Thay x= -8 và y=7 vào biểu thức trên ta có

   (-8)2 + 2.(-8).7 - 72

= 64 - 112-49

= - 97

D,E Hoạt động : Vận dụng và tìm tòi, mở rộng

GV: cho HS về nhà làm bài 1c,2b,3,  sgk trang 6

Phần D,E Không bắt buộc nhưng khuyến khích các e về nhà làm

 

Rút kinh nghiệm, điều chỉnh và nhận xét:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

  Ngày soạn:18/8/2017

                                             Trang 1

 


 

 

                                                                    Ngày dạy: 2  /8 /2017

       Tiết 2,3                             §2.  NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

I/ MỤC TIÊU

  1.               Kiến thức:   

-Học sinh biếtđược quy tắc nhân đa thức với đa thức

    2. Kỹ năng:   

-Thực hiện được quy tắc nhân đa thức với đa thức

     3. Thái độ: 

-                     Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

-                     Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

    4. Định hướng hình thành năng lực, phẩm chất

- Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm

- Năng lực, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán

II/ CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Hình chữ nhật, Bài tập tình huống.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, miếng bìa hình chữ nhật

 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

Phát biểu được quy tắc nhân đơn thức với đa thức và làm bài 3a/6

- HS lên bảng trả lời

- HS+GV nhận xét

3. Tiến trình bài học:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

A. Hoạt đông khởi động

                                             Trang 1

 


 

 

1.Bước 1: Giao nhiệm vụ hoạt động nhóm mục 1a

HS nhận nhiệm vụ.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ

-HS thảo luận nhóm 

Bước 3: T:hảo luận, trao đổi, báo cáo

-                     Gv quan sát giúp đỡ các nhóm HS gặp khó khăn.

-                     Đại diện các nhóm HS trả lời.

2.GV cho HS hoạt đông cặp đôi mục2

-                     Gv quan sát giúp đỡ các nhóm HS gặp khó khăn.

-                     Đại diện cạp đôi lên bảng trình bày

 

GV cho các nhóm khác nhận xét

1

 a.Diện tích mỗi hình là:ac,ad,bc,bd

b. Có thể tínhdiện tích mặt dưới của hình hộp quà đó bằng những cách là

- Cộng(4)  hình nhỏ

- Cộng(2)  hình nhỏ

-Tính trực tiếp cả hình  lớn

......................................

2.a(c+d) = ac+ad

   b. (c+d) = bc+bd

 

(a+ b)(c+d) = a(c+d)+ b. (c+d)

= ac+ad+ bc+bd

 

  1.             Hoạt động hình thành kiến thức

GV giao nhiệm vụ cho Hs hoạt động chung cả lớp mục 1,2

Bước 1: Giao nhiệm vụ

-                     GV cho HS nghiên cứu mục

-                     HS nhận nhiệm vụ.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ

- HS Đọc

Bước 3:GV? Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta làm như thế nào?

Tích của hai đa thức sẽ được kết quả là gì

2. GV cho HS hoạt động chung cả lớpmục 2

Muốn nhân đa thức với đa thức ta có thể trình bày như thế nào?

Quy tắc trình bày như thế nào?

 

 

 

 

c.a.(xy-2)(xy+5)

= x2y2+ 5xy-2xy-10

b.(xy-2)(x3-3x+ 6)

=x4y- x2y + 2xy -2 x3+6x-12

2.

 

C.Hoạt động luyện tập

1.GV cho HS hoạt động cặp đôi bài 1

Bước 1: Giao nhiệm vụ

GV cho HS làm

HS nhận nhiệm vụ

Bài 1/10

a.(x2+2x+1)(x+1)

=x3 +x2+ 2x2+2x+x+1

= x3 +3x2+3x

                                             Trang 1

 


 

 

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động cá nhân mục 2a; 2b

mục 2c hoạt động nhóm

Bước 3:T:hảo luận, trao đổi, báo cáo

-                     GV quan sát giúp đỡ  HS nếu

cần.

-                     HS thảo luận báo cáo kết quả.

Bước 4: Phương án KTĐG

GV cho HS các nhóm nhận xét

GV nhận xét chốt kiến thức.

Baì 2 GV gọi HS lên bảng làm câu a,b

 

 

 

 

 

Bài 3 GV cho hS  thi giữa các nhóm bằng hình thức Gv treo bảng phụ và các nhóm lên điền nhóm nào đúng và nhanh sẽ chiến thắng

 

 

 

Bài 4 GV cho HS làm thêm bài tập 4 thực hiện nhân hai đa thức theo cột dọc

HS hoạt động cặp đôi

Thảo luận, trao đổi, báo cáo

 

 

 

 

 

Bài 5:GV cho HS lên bảng làm bài

GV cho hoạt đông nhóm

T:hảo luận, trao đổi, báo cáo

-                     GV quan sát giúp đỡ  HS nếu

b,(x3-x2+2x-1)(5-x)

=5 x3-x4-5x2+x3+10x-2x2-5+x

= 6x3-x4-7x2+11x-5

 

Suy ra: ,(x3-x2+2x-1)(x-5)

       = -6x3+x4+7x2-11x+5

 

 

 

 

Bài 2/10

a.(x2y2-xy+3y)(x-3y)

=x3y2-3x2y3-x2y+xy2+3xy-9y2

b.(x2+xy+y2)(x-y)

=x3-x2y+x2y-xy2+xy2-y3

=x3-y3

Baì 3/10

Kết quả:

-999

-1

7

1,828125

Bài tập: Thực hiện phép tính theo cột dọc

                              X2 - 2x + 1

                                       2x -3

 

                                -3x2 +6x -3

                         2x- 4x2 + 2x

                         2x3 -7x2 + 2x - 3

 

Bài tập :Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá tri của biến: 

( x -5) . ( 2x +3) -2x ( x - 3 ) + x + 7

       = 2x2 + 3x - 10x - 15 -2x2 + 6x +x + 7

       = - 8

                                             Trang 1

 


 

 

cần.

 

Vậy giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá tri của biến: 

D,EHoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng

GV yêu cầu HS về làm bài tập  2cd+3+4 SGK và làm bài 2,3SGK

Rút kinh nghiệm, điều chỉnh và nhân xét:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Duyệt 21/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2+3

                                                                                              Ngày soạn: 22/8 /2017

                                                                                             Ngày dạy: ......../9/2017

Tiết 4+5: §3.  NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

I/MỤC TIÊU

1. Kiến thức:   

-Học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả  bằng công thừc và phát biểu thành     lời về bình phương của tổng  bìng phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương

2. Kỹ năng:   

                                             Trang 1

 


 

 

-Học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm  tính nhanh một cách hợp lý giá  trị của biểu thức đại số

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

-         Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

4. Định hướng hình thành năng lực phẩm chất.

- Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm

- Năng lực, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Bảng phụ bài2/13 và bài 4/16, Bài tập tình huống.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, TBDH ..

 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. n định lớp           8A:                                      8B

2. KiÓm tra bµi cò:

+ Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức.

Làm bài Tính (a+b)(a+b)=> lấy kết quả này vào mục A

- HS lên bảng trả lời

- GV nhận xét

3. Kế hoạch bài học:

Hoạt động của GV và HS

NỘI DUNG CHÍNH

A,B Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

                                             Trang 1

 


 

 

  1.a

* Giao nhiệm vụ thực hiện ý 2 mục 1a hoạt động nhóm

 

HS nhận nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ cá nhân

HS thảo luận

-         GV quan sát giúp đỡ  HS nếu

cần.

 

GV chốt lại và chuyển muc b

*Giao nhiệm vụ thực hiện  mục 1b hoạt động chung cả lớp

- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân

- GV? Phát biểu bằng lời sau đó gọi HS

 

 

 

* Giao nhiệm vụ thực hiện  mục c hoạt động  nhóm

HS HĐ cá nhân

- HS thảo luận nhóm

-GV quan sát giúp đỡ  HS nếu

cần.

GV chốt lại và chuyển muc

 

2.GV cho HS hoạt động cặp đôi ý a

-HS HĐ cá nhân

- HS thảo luận cặp đôi

-         GV quan sát giúp đỡ  HS nếu

cần.

-         GV cho 2 nhóm lên bảng điền bảng phụ

1a.

a,b > 0: CT được minh hoạ            

                  a          b                    

a2

  
b

 

ab

 

   b2

Diện tích HCN là

C1:(a+b)(a+b)

C2: a2 + 2ab +b2.

Vậy ta có:

 (a+b)(a+b) = a2 + 2ab +b2.

b. Với A, B là các biểu thức :

(A +B)2 = A2 +2AB+ B2

  c.

(2a+1)2 = (2a)2 + 2.2a + 1=4a2+4a+1

  X2+ 4x+ 4=(x+2)2

4012 = (400+1)2

 

2. a.Thực hiện phép tính

2 = a2 - 2ab + b2

 

(a-b)(a-b)= a2 - 2ab + b2

 

b.Với A, B là các biểu thức ta có:

    ( A - B )2 = A2 - 2AB + B2

                                             Trang 1

 


 

 

b. GV cho HS HĐ chung cả lớp mục b

- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân

- GV? Phát biểu bằng lời sau đó gọi HS phát biểu

C .GV cho HĐ nhóm mục 2c

-HS HĐ cá nhân

- HS thảo luận nhóm

- GV quan sát giúp đỡ  HS nếu

cần.

 

3. a. GV cho HS HDD nhóm nhanh muc 3a

b. GV cho HS HĐ chung cả lớp mục b

- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân

- GV? Phát biểu bằng lời sau đó gọi HS phát biểu

c. GV cho HĐ nhóm mục 3c

-HS HĐ cá nhân

- HS thảo luận nhóm

- GV quan sát giúp đỡ  HS nếu

cần hoặc cho lên bảng trình bày

 

c.

(2x-y)2= (2x)2- 2.2xy+y2

=4x2-4xy+y2+

9992=(1000-1)2 = 10002- 2.1000 + 1=

1000000-2000+1= 9998001

3.

a.Với a, b là 2 số tuỳ ý ta có

(a + b) (a - b) = ...........= a2 - b2

b.Với A, B là các biểu thức tuỳ ý

      A2 - B2 = (A + B) (A - B)

c. Tính

*. (x - 2y) (x + 2y) = x2 - 4y2

* Tính nhanh

56. 64 = (60 - 4) (60 + 4)

= 602 - 42 = 3600 -16 = 3584

77. 83 = (80 - 3) (80 + 3)

= 802 - 32 = 6400 -9 = 6391

D.E.Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

GV yêu cầu HS về nhà làm bài tập  3c,d.5,6 SGK.

Phần D,E Không bắt buộc nhưng khuyến khích các e về nhà làm

Rút kinh nghiệm, điều chỉnh,nhận xét:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                             Trang 1

 


 

 

 Duyệt 28/8/2017

 

 

 

Tuần 3                                                                                              Ngày soạn: 22/8 /2017  

                                                                                   Ngày dạy :         /9/2017                                                 

 Tiết 6                    §4.  NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tiếp)

I/ MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:   

Học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả  bằng công thức và phát biểu thành lời về lập phương của tổng  lập phương của 1 hiệu.

2. Kỹ năng:   

    Học sinh biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để giải toán

3. Thái độ: 

-         Hoạt động tích cực và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

-         Chủ động trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

4.-Định hướng hình thành năng lực

-Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm

-Năng lực, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Bảng phụ, Bài tập tình huống.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, TBDH, Thuộc ba hằng đẳng thức 1,2,3

 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Ổn định tổ chức

                                             Trang 1

 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ