GA hình học 8 theo phương pháp mới - giaoanhinh8canam doc

  • 19/08/2019 10:21:34
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 4.33 M, số trang : 1 ,tên giaoanhinh8canam doc

Chi tiết

Ngày soạn: 20/ 8 / 2017 Ngày dạy: / / 2017

Chương I: TỨ GIÁC
Tiết 1+2: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

I. Mục tiêu: Học sinh
1.Kiến thức:
+Nhớ được tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước, tính chất của các đường thẳng song song cách đều.
+Nhớ được một số ứng dụng trong thực tế của các đường thẳng song song cách đều.
2.Kỹ năng:
+Biết xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.
+Biết vận dụng tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước, tính chất của các đường thẳng song2 cách đều để giải một số dạng toán có liên quan.
3.Thái độ:
+ Nhiêm túc, tập trung, cẩn thận .
4.Năng lực và phẩm chất được hình thành và phát triển:
+Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
+ Pt năng lực tự chủ, tư duy, lô gic, hợp tác nhóm.
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên: Kế hoạch bài học, TBDH.
2.Học sinh: Một tờ giấy có dòng kẻ ngang, một vật thẳng có chiều dài khoảng 10cm, đồ dung học tập.
III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
Phương pháp: Gợi mở, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não và động não không công khai, thảo luận viết…..
IV. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy và hoạt động học
1.Ổn định và kiểm tra sĩ số lớp
8A…………………………………. 8B……………………………………..
2.Tổ chức các hoạt động học tập:
Hoạt động khởi động
Nhóm trưởng kiểm tra phần chuẩn bị của các thành viên trong nhóm
Cá nhân thực hiện 4 bước như sách HDH trang 81+82
Cặp đôi đổi vở kiểm tra lại
Chấp nhận kết quả sai số 1mm
→Có thể chia được một băng giấy thành 6 phần bằng nhau, thực hiện tương tự.
Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của GV & HS
Nội dung chính
Tình huống và cách sử lí

GV yêu cầu hs hoạt động cặp đôi phần 1/82-83
HĐ trải nghiệm: HS đo trực tiếp hình 3/82 trên sách HDH và nêu nhận xét ( có thể sai số 1mm)
GV: K/c giữa 2 đường thẳng song song là gì?
HS: Thảo luận cặp đôi và trả lời.
GV chốt lại k/c giữa 2 đường thẳng song song ( HĐ chung cả lớp)
HS hoàn thiện nhận xét vào vở : hình vẽ và tóm tắt.


HS: xác định 2 đường thẳng song2 , đường thẳng thứ nhất và đường thẳng thứ 2, đoạn vuông góc giữa 2 đường thẳng đó.

GV yêu cầu hs hoạt động cặp đôi phần 2/83-84

HĐ trải nghiệm: Hs kiểm tra trực tiếp trên hình 6/83 sách HDH (Dùng thước thẳng): M’  a’
GV: Tập hợp các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên đường thẳng nào?
HS thảo luận cặp đôi trả lời
GV chốt lại kiến thức
HS thảo luận cặp đôi phần luyện tập và trình bày vào vở
Hoặc:
( cùng phụ )
(c.g.c)
GV yêu cầu hs hoạt động nhóm phần 3/84-85
HS thảo luận và trả lời câu hỏi. Từ đó đưa ra nhận xét.
GV chốt lại kiến thức và cách vận dụng.
1.Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

+) a // b, AH = BK
K/c giữa 2 đường thẳng song2 là độ dài đường vuông góc từ 1 điểm thuộc đường thẳng này tới đường thẳng kia.
+) a // b, Aa, AH  b = {H}: độ dài đoạn AH là k/c giữa 2 đường thẳng a và b.

+)K/c giữa 2 đường thẳng AB và HK là AH=BK=b
K/c giữa 2 đường thẳng AH và BK là HK=AB=a

2.Tính chất khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

+) Luyện tập3.Các đường thẳng song song cách đều
+)Các đường thẳng được tô màu ở phần khởi động là các đường thẳng song song cách đều
+)Các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng tạo ra các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.
+)Hình 9/85
AE = 4. BC = 4.7 = 28 (cm) vì coi AH//BI//CJ
AE ko tính được vì AH ko song2 IB, IB ko song2 JC

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ