ga lớp 3 tuần 2

giáo án Đạo đức 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
9bgv0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/12/2017 6:39:57 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

TUẦN 2 Thứ hai ngày 11tháng 9 năm 2017 Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) 1. Mục tiêu: 1.1.Kiếnthức -Biết cách thực hiện phép tính trừ có ba chữ số (có nhớ 1 lần ở hàng chục hoặc ở hàng trăm). 1,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử ga lớp 3 tuần 2, Giáo Án Đạo Đức 3 , Giáo án điện tử ga lớp 3 tuần 2, docx, 1 trang, 0.05 M, Đạo đức 3 chia sẽ bởi Sơn Đào Xuân đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

ga-lop-3-tuan-2.docx[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TUẦN 2
Thứ hai ngày 11tháng 9 năm 2017
Trừ các số có ba chữ số
(có nhớ một lần)
1. Mục tiêu:
1.1.Kiếnthức
-Biết cách thực hiện phép tính trừ có ba chữ số (có nhớ 1 lần ở hàng chục hoặc ở hàng trăm).
1.2 Kỹ năng.
- Vận dụng được vào giải bài toán có lời văn (bằng một phép trừ).
1.3 Tháiđộ : Yêu thích môn toán
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.
2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK
2.2 Nhóm: Phiếu thảo luận
3. Tổ chức dạy học trên lớp.
- Hoạt động 1: Khởi động:Tổ chức chơi trò chơi( văn nghệ)
- GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học.
Hoạt động 2: Giới thiệu phép trừ : 432 - 215 = ?
Viết phép tính lên bảng và y/ c học sinh tính theo cột dọc:
432 *2 không trừ được 5, lấy 12
- 215 trừ 5 bằng 7, viết 7.
217 * 1thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2
bằng1, viết 1
* 4 trừ 2 bằng 2, viết 2
* Giáo viên hướng dẫn :
? Chúng ta bắt đầu tính từ hàng nào?
?2 không trừ được 5 ta phải làm thế nào?
Giáo viên củng cố lại bước tính, học sinh nhắc lại và giáo viên ghi bảng.
2 học sinh lên bảng
Cả lớp làm bảng con.
- Học sinh nhận xét - bổ sung
Lưu ý: Cách trả khi mượn để trừ, thêm 1 vào hàng trước của số trừ vừa mượn, rồi thực hiện trừ bình thường, tiếp tục đến hết.
.Hoạt động 2: Hướng dẫn phép tính thứ 2: 627- 143 =?
-Giáo viên hướng dẫn tương tự :(Lưu ý lần này phép tính có nhớ một lần ở hàng ở hàng trăm)
627- 143 = 484
- Học sinh đặt tính và tính vào giấy nháp và thứ tự nêu bài tính.
3. Thực hành:
Bài 1:
-Nêu yêu cầu bài toán
-Theo dõi nhận xét, giúp đỡ học sinh yếu.
Nêu cách tính. 3 HS lên bảng, cả lớp làm vào bảng con.
541 422 564
- 127 -114 -215
414 308 348
- Lớp nhận xét sửa sai.
- Nhận xét chung.
Bài 2:
- YC Học sinh làm tương tự bài 1.
- HS thực hiện 3 ý tương tự BT 1. Kết quả đúng:
627 746 516
- 443 -251 -342
184 485 174
Bài 3:Đọc yêu cầu:
Giáo viên treo tóm tắt lên bảng , học sinh dựa vào tóm tắt nêu bài toán.
Giáo viên yêu cầu học sinh làm vào vở
Theo dõi giúp đỡ - hướng dẫn cho học sinh yếu.
-Tổng số tem hai bạn là bao nhiêu?
-Trong đó bạn Bình sưu tầm được bao nhiêu con tem?
- Bài toán hỏi gì?
Bài giải:
Số tem của bạn Hoa sưu tầm được là:
335 - 128 = 207( tem)
Đáp số: 207 tem
-Học sinh cùng theo dõi và thực hiện
Nhận xét.
Bài 4: HD HS về nhà làm.
Đọc yêu cầu:
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì ?
HDHS làm bài

4. Kiểm tra, đánh giá.
- Đối với sản phẩm cá nhân: Thu vở bài tập chấm nhận xét tuyên dương.
- Đối với sản phẩm nhóm:
5. Định hướng học tập tiếp theo.
5.1 Bài tập củng cố - Hôm nay các em đã được học cách trừ các số như thế nào ?
5.2 Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Cá nhân: Chuẩn bị bài kế tiếp
- Nhóm: Thống nhất với nhau về nội

 


TUẦN 2

Thứ hai ngày 11tháng 9 năm 2017

TOÁN

Trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè

(cã nhí mét lÇn)

1. Môc tiªu:

1.1.Kiếnthức

-BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh trõ cã  ba ch÷ sè (cã nhí 1 lÇn ë hµng chôc hoÆc ë hµng tr¨m).

1.2 Kỹ năng.

- VËn dông ®­îc vµo gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n (b»ng mét phÐp trõ).

1.3 Tháiđộ : Yêu thích môn toán

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.

2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK

2.2 Nhóm: Phiếu  thảo  luận

3. Tổ chức dạy học trên lớp.

- Hoạt động 1: Khởi động:Tổ chức chơi trò chơi( văn nghệ)

- GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học.

Ho¹t ®éng 2:  Giíi thiÖu phÐp trõ : 432 - 215 = ?

ViÕt phÐp tÝnh lªn b¶ng vµ y/ c häc sinh tÝnh theo cét däc:

   432         *2 kh«ng trõ ®­îc 5, lÊy 12    

 - 215          trõ 5 b»ng 7, viÕt 7.

   217          * 1thªm 1 b»ng 2, 3 trõ 2      

                b»ng1, viÕt 1

                   * 4 trõ 2 b»ng 2, viÕt 2

* Gi¸o viªn h­íng dÉn :

? Chóng ta b¾t ®Çu tÝnh tõ hµng nµo?

?2 kh«ng trõ ®­îc 5 ta ph¶i lµm thÕ nµo?

Gi¸o viªn cñng cè l¹i b­íc tÝnh, häc sinh nh¾c l¹i vµ gi¸o viªn ghi b¶ng.

2 häc sinh lªn b¶ng

C¶ líp lµm b¶ng con.

- Häc sinh nhËn xÐt - bæ sung

L­u ý: C¸ch tr¶ khi m­în ®Ó trõ, thªm 1 vµo hµng tr­íc cña sè trõ võa m­în, råi thùc hiÖn trõ b×nh th­êng, tiÕp tôc ®Õn hÕt.

b.Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn phÐp tÝnh thø 2: 627- 143 =?

-Gi¸o viªn h­íng dÉn t­¬ng tù :(L­u ý lÇn nµy phÐp tÝnh cã nhí mét lÇn ë hµng ë hµng tr¨m)

627- 143 = 484

- Häc sinh ®Æt tÝnh vµ tÝnh vµo giÊy nh¸p vµ thø tù nªu bµi tÝnh.

 

 


3. Thùc hµnh:

Bµi 1:

-Nªu yªu cÇu bµi to¸n

-Theo dâi nhËn xÐt, gióp ®ì häc sinh yÕu.

Nªu c¸ch tÝnh. 3 HS lªn b¶ng, c¶ líp lµm vµo b¶ng con.

               541     422        564  

           -  127    -114       -215

              414      308        348  

- Líp nhËn xÐt söa sai.

- NhËn xÐt chung.

Bµi 2:

- YC Häc sinh lµm t­¬ng tù bµi 1.

- HS thùc hiÖn 3 ý t­¬ng tù BT 1. KÕt qu¶ ®óng:

               627     746        516  

           -  443    -251       -342

              184      485        174  

Bµi 3:§äc yªu cÇu:

Gi¸o viªn treo tãm t¾t lªn b¶ng , häc sinh dùa vµo tãm t¾t nªu bµi to¸n.

Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë

Theo dâi gióp ®ì - h­íng dÉn cho häc sinh yÕu.

-Tæng sè tem hai b¹n  lµ bao nhiªu?

-Trong ®ã b¹n B×nh s­u tÇm ®­îc bao nhiªu con tem?  

    - Bµi to¸n hái g×?

Bµi gi¶i:

Sè tem cña b¹n Hoa s­u tÇm ®­îc lµ:

335 - 128 =  207( tem)

                               §¸p sè: 207 tem

-Häc sinh cïng theo dâi vµ thùc hiÖn

Nhận xét.

Bµi 4: HD HS vÒ nhµ lµm.

§äc yªu cÇu:

Bµi to¸n cho biÕt g×?

Bµi to¸n hái  g× ?

HDHS làm bài

4. Kiểm tra, đánh giá.

- Đối với sản phẩm cá nhân: Thu vở bài tập chấm nhận xét tuyên dương.

- Đối với sản phẩm nhóm:

5. Định hướng học tập tiếp theo.

5.1 Bài tập củng cố - H«m nay c¸c em ®· ®­îc häc c¸ch trõ c¸c sè nh­ thÕ nµo ?

5.2 Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.

- Cá nhân: Chuẩn bị bài kế tiếp

 

 


- Nhóm: Thống nhất với nhau về nội dung bài

* Bổ sung điều chỉnh tiết dạy:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017

TOÁN

LUYEÄN TP

1.Môc tiªu:

1.1.Kiếnthức

-BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh trõ cã  ba ch÷ sè (cã nhí 1 lÇn ë hµng chôc hoÆc ë hµng tr¨m).

1.2 Kỹ năng.

- VËn dông ®­îc vµo gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n (b»ng mét phÐp trõ).

1.3 Thái  độ:  yêu thích môn toán

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.

2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK

2.2 Nhóm: Phiếu  thảo  luận

3. Tổ chức dạy học trên lớp.

- Hoạt động 1: Khởi động:Tổ chức chơi trò chơi( văn nghệ)

- GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học.

 - Hoạt động 1:Hướng dẫn HS luyện tập

Baøi 1

- 1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi.

- Yeâu caàu HS  töï laøm baøi.

- Yeâu caàu hoïc töøng sinh vöøa leân baûng neâu roõ caùch thöïc hieän pheùp tính cuûa mình.

-  4 HS  laøm baûng, HS caû lôùp laøm vôû

- HS caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt baøi cuûa baïn.

- Baøi toaùn yeâu caàu gì ?

- Yeâu caàu HS suy nghó vaø töï laøm baøi.

+ Taïi sao trong oâ thöù nhaát laïi ñieàn 326 ?

-  1 HS leân baûng, caû lôùp laøm vaøo vôû.

 

 


+ Vì sao caàn ñieàn laïi hieäâu trong pheùp tröø. Laáy soá bò tröø 752 tröø ñi soá tröø 426 thì ñöôïc hieäu laø 326.

+ Laø soá bò tröø trong pheùp tröø. Muoán tìm soá bò tröø ta laáy hieäu coäng vôùi soá tröø.

- Y/c HS ñoïc phaàn toùm taét cuûa baøi toaùn.

- Baøi toaùn cho ta bieát nhöõng gì?

 

- Baøi toaùn hoûi gì ?

- Yeâu caàu HS döïa vaøo toùm taét ñeå ñoïc thaønh ñeà baøi hoaøn chænh.

- Yeâu caàu HS laøm baøi.

Giaûi

Soá ki - loâ - gam caû 2 ngaøy baùn ñöôïc laø :

415  +   325   =   740 (kg)

Ñaùp soá : 740 kg gaïo

- Chöõa baøi HS

4. Kiểm tra, đánh giá.

- Đối với sản phẩm cá nhân: Thu vở bài tập chấm nhận xét tuyên dương.

- Đối với sản phẩm nhóm:

5. Định hướng học tập tiếp theo.

5.1 Bài tập củng cố - H«m nay c¸c em ®· ®­îc häc c¸ch trõ c¸c sè nh­ thÕ nµo ?

5.2 Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.

- Cá nhân: Chuẩn bị bài kế tiếp

- Nhóm: Thống nhất với nhau về nội dung bài

* Bổ sung điều chỉnh tiết dạy:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TỰ NHIEN XÃ HỘI

VỆ SINH HÔ HẤP

1.Mục tiêu:

1.1.Kiếnthức

Nêu được những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh hô hấp.

 

 


- Nêu ích lợi tập thể dục buổi sáng và giữ sạch mũi, miệng.

1.2 Kỹnăng.

- HS biết một số việc làm có lợi, có hại cho sức khỏe.

1.3 Thái  độ:

 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.

2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK

2.2 Nhóm: Phiếu  thảo  luận

3. Tổ chức dạy học trên lớp.

Hoạt động 1:

Bước 1: Làm việc theo nhóm.

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, các nhóm quan sát  h. 1, 2, 3 SGK trả lời câu hỏi:

+ Hãy cho biết ích lợi việc thở sâu vào buổi sáng?

  2 HS trả lời câu hỏi:

- Thở không khí trong lành có lợi gì?

- Thở khôngkhí cókhói bụi có hại gì?

- Lớp theo dõi vài HS nhắc lại tựa bài

- Tiến hành thực hiện chia nhóm, thảo luận và báo cáo kết quả.

- Đại diện trả lời.

Thở sâu vào buổi sáng có lợi cho sức khoẻ vì có không khí trong lành, ít khỏi bụi...Cơ thể được vận động để mạch máu lưu thông...

+ Hàng ngày em nên làm gì để giữ sạch mũi họng?

Ta cần lau sạch mũi và súc miệng bằng nước muối để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.

Bước 2:   Làm việc cả lớp.

- Y/c đại diện nhóm trả lời 1 câu hỏi.

- GV theo dõi nhận xét và bổ sung.

 

 


- Nhắc HS có thói quen tập thể dục buổi sáng và có ý thức giữ vệ sinh mũi họng.

Hoạt động 2: 

Bước 1:   Làm việc theo cặp.

- Làm việc với sách SGK.

- Y/c từng cặp HS mở SGK quan sát các hình tr.9, lần lượt bạn hỏi bạn trả lời.

Lần lượt kể ra một số việc làm nhằm bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp và giữ cho bầu không khí trong lành.

+ Bạn hãy chỉ vào hình và nói tên các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh hô hấp? - Hướng dẫn giúp HS đặt thêm câu hỏi.

+ Hình này vẽ gì? Việc làm của các bạn trong hình có lợi hay có hại đối với đường hô hấp? Tại sao?

Bước 2: - Làm việc cả lớp.

- Gọi 2-3 cặp HS lên hỏi đáp trước lớp.

- Y/c chỉ và phân tích một bức tranh.

- Theo dõi sửa chữa bổ sung và khen cặp nào có câu hỏi sáng tạo.

* Yêu cầu HS cả lớp liên hệ thực tế:

+ Kể ra những việc nên làm và có thể làm được để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp?

+ Nêu những việc làm để giữ cho bầu khôn khí trong lành xung quanh nhà ở.

* GV kết luận.

4. Kiểm tra, đánh giá.

- Đối với sản phẩm cá nhân:  nhận xét tuyên dương.

- Đối với sản phẩm nhóm:

5. Định hướng học tập tiếp theo.

5.1 Bài tập củng cố -

5.2 Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.

 

 


- Cá nhân: Về nhà áp dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày.

Chuẩn bị bài kế tiếp

- Nhóm: Thống nhất với nhau về nội dung bài

* Bổ sung điều chỉnh tiết dạy:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

TOÁN

ÔN  TẬP CÁC BẢNG NHÂN

1. Môc tiªu:

1.1.Kiếnthức

- Thuoäc caùc baûng nhaân 2, 3, 4, 5.

- Bieát nhaân nhẩm vôùi soá troøn traêm vaø tính giaù trò bieåu thöùc.

1.2 Kỹ năng.

- Vaän duïng ñöôïc vaøo tính chu vi hình tam giaùc vaø giaûi toaùn coù lôøi vaên (coù moät pheùp nhaân).

1.3 Tháiđộ : Yêu thích môn toán

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.

2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK

2.2 Nhóm: Phiếu  thảo  luận

3. Tổ chức dạy học trên lớp.

- Hoạt động 1: Khởi động:Tổ chức chơi trò chơi( văn nghệ)

- GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học.

 - Hoạt động 1:Hướng dẫn HS luyện tập

Baøi 1 

a) OÂn taäp caùc baûng nhaân

-Toå chöùc cho HS thi ñoïc thuoäc loøng caùc baûng nhaân 2, 3, 4, 5.

- Y/c HS töï laøm phaàn a baøi taäp 1 vaøo vôû sau ñoù y/c 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau.

b) Thöïc hieän nhaân nhaåm vôùi soá troøn traêm: 

 

 


- Höôùng daãn HS nhaåm, sau ñoù y/c caùc em töï laøm baøi 1 phaàn b.(tính2  traêm x 3 baèng caùch nhaåm 2 x 3 = 6, vaäy 2 traêm x 3 = 6 traêm, vieát laø 200 x 3 = 600)

- Y/c HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn.

- 2HsTB leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû

- Chöõa baøi HS.

Baøi 2 (a,c )

- GV vieát leân baûng bieåu thöùc 4 x 3 + 10

- Y/c HS caû lôùp suy nghó ñeå tính giaù trò cuûa bieåu thöùc naøy.

- HS thöïc hieän pheùp tính

- 3 HS leân baûng, HS caû lôùp laøm vaøo vôû

Baøi 3

- Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.

- Trong phoøng aên coù maáy caùi baøn?

- Moãi caùi baøn xeáp maáy caùi gheá?

- Vaäy 4 caùi gheá ñöôïc laáy maáy laàn ?

- Muoán tính soá gheá trong phoøng aên ta laøm nhö theáù naøo ?

- Y/c HS laøm baøi.

- 1 HS leân baûng, HS caû lôùp laøm vaøo vôû

                     Giaûi:

          Soá gheá trong aên coù laø :

               4 x 8 = 32 (caùi gheá)

                    Ñaùp soá:32 caùi gheá

Baøi 4

- Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.

- Haõy neâu caùch tính chu vi cuûa 1 hình tam giaùc.

- Haõy neâu ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC

- Hình tam giaùc ABC coù ñieåm gì ñaëc bieät?

- Caùch 1 :

Chu vi hình tam giaùc ABC laø :

100 + 100 + 100 = 300 (cm)

Ñaùp soá: 300 cm

- Caùch 2 :

Chu vi hình tam giaùc ABC laø :

100 x 3 = 300 (cm)

Ñaùp soá: 300 cm

 

 


4. Kiểm tra, đánh giá.

- Đối với sản phẩm cá nhân: Thu vở bài tập chấm nhận xét tuyên dương.

- Đối với sản phẩm nhóm:

5. Định hướng học tập tiếp theo.

5.1 Bài tập củng cố - Bài 2 b

5.2 Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.

- Cá nhân: Chuẩn bị bài kế tiếp

- Nhóm: Thống nhất với nhau về nội dung bài

* Bổ sung điều chỉnh tiết dạy:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------

TỰ NHIÊN XÃ HỘI         

PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

1.Mục tiêu:

1.1.Kiếnthức

- Kể được tên một số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phối.
- Biết cách giữ ấm cơ thể, giữ vệ sinh mũi, miệng.

- Nêu nguyên nhân mắc các bệnh đường hô hấp và giữ sạch mũi, miệng.

1.2 Kỹnăng.

- HS biết một số việc làm có lợi, có hại cho sức khỏe.

1.3 Thái  độ:

 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.

2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK

2.2 Nhóm: Phiếu  thảo  luận

3. Tổ chức dạy học trên lớp.

 

 


Hoạt động 1:  Động não.

*GD KNS:-KN tìm kiếm và xử lí thông tin.

-Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau:

+ Hãy kể tên các bộ phận của cơ quan hô hấp

Các cơ quan hô hấp: mũi, khí quản...

+Hãy kể một số bệnh về đường hô hấp mà em biết ?

Một số bệnh đường hô hấp: Viêm mũi , viêm họng , viêm phế quản , viêm phổi …

Giáo viên giảng thêm :

Hoạt động 2: làm việc với SGK.

Bước 1 : làm việc theo cặp

-Yêu cầu 2 em cùng quan sát  các hình 1, 2, 3, , 4, 5 , 6  trang 10 và 11 SGK và thảo luận :

-Từng cặp quan sát  tranh và trả lời câu hỏi theo tranh

Bước 2 : Làm việc cả lớp

-Gọi một số cặp HS lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

- Yêu cầu lớp theo dõi bổ sung.

Hoạt động 3Chơi trò chơi “Bác sĩ “

-Hướng dẫn  học sinh cách chơi

-Yêu cầu học sinh đóng vai bệnh nhân và bác sĩ và cách thực hiện trò chơi .

- Cho HS chơi thử trong nhóm, sau đó mời 1 số cặp biểu diễn trước lớp..

- GV nhận xét , tuyên dương.

4. Kiểm tra, đánh giá.

- Đối với sản phẩm cá nhân:  nhận xét tuyên dương.

- Đối với sản phẩm nhóm:

5. Định hướng học tập tiếp theo.

 

 


5.1 Bài tập củng cố -

5.2 Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.

- Cá nhân: Về nhà áp dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày.

Chuẩn bị bài kế tiếp

- Nhóm: Thống nhất với nhau về nội dung bài

* Bổ sung điều chỉnh tiết dạy:

 

---------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2017

TOÁN

ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA

1. Môc tiªu:

1.1.Kiếnthức

- Thuéc c¸c b¶ng chia ( chia cho 2,3,4,5 )

 - BiÕt nhÈm th­¬ng cña c¸c sè trßn tr¨m khi chia cho 2,3,4( phÐp chia hÕt )

1.2 Kỹ năng.

- Vaän duïng ñöôïc giaûi toaùn coù lôøi vaên (coù moät pheùp chia).

1.3 Tháiđộ : Yêu thích môn toán

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.

2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK

2.2 Nhóm: Phiếu  thảo  luận

3. Tổ chức dạy học trên lớp.

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về ga lớp 3 tuần 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN