GA mi thuat 9

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       8      0
Ngày đăng 2013-02-09 09:18:57 Tác giả Trỗi Nguyễn Văn loại .doc kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TuÇn 9 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 9: VÏ trang trÝ: TËp phãng tranh ¶nh I/ Môc tiªu bµi häc - HS biÕt c¸ch phãng tranh, ¶nh phôc vô cho sinh ho¹t vµ häc tËp. - HS phãng ®­îc tranh ¶nh ®¬n gi¶n - HS cã thãi quen quan s¸t vµ c¸ch lµm viÖc kiªn tr×, chÝnh x¸c. II/ ChuÈn bÞ. 1. §å dïng d¹y häc: - GV: + Tranh mÉu vµ ¶nh phãng to + Ch×, th­íc, mµu vÏ. - HS: + H×nh mÉu(tranh, ¶nh) + Ch×, th­íc, mµu vÏ. 2. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph­¬ng ph¸p trùc quan. - Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p vµ gîi më. - Ph­¬ng ph¸p luyÖn t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TuÇn 9
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
 
TiÕt 9:        VÏ trang trÝ:
              TËp phãng tranh ¶nh
 
I/ Môc tiªu bµi häc
- HS biÕt c¸ch phãng tranh, ¶nh phôc vô cho sinh ho¹t vµ häc tËp.
- HS phãng ®­îc tranh ¶nh ®¬n gi¶n
- HS cã thãi quen quan s¸t vµ c¸ch lµm viÖc kiªn tr×, chÝnh x¸c.
II/ ChuÈn bÞ.
1. §å dïng d¹y häc:
- GV:      + Tranh mÉu vµ ¶nh phãng to
+ Ch×, th­íc, mµu vÏ.
- HS:       + H×nh mÉu(tranh, ¶nh)
+  Ch×, th­íc, mµu vÏ.
2. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:
- Ph­¬ng ph¸p trùc quan.
- Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p vµ gîi më.
- Ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp.
II/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè
2. KiÓm tra bµi cò:
3. Bµi míi:
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung cÇn ®¹t

 
 
GV: Cã nh÷ng bøc tranh, ¶nh rÊt cÇn cho viÖc häc tËp, vui ch¬i gi¶i trÝ vµ nhiÒu ho¹t trong cuéc sèng, nh­ng l¹i cã khu«n khæ nhá, §Ó ph¸t huy t¸c dông cña tranh ¶nh cã thÓ dïng kÜ thuËt phãng tranh, ¶nh ®¬n gi¶n ®Ó phãng to gÊp nhiÒu lÇn theo ý muèn.
 
 
GV: Chän mét sè tranh, ¶nh ®¬n gi¶n, h­íng dÉn HS kÎ « vu«ng.
HS: Theo dâi vµ vÏ.
 
 
GV: Dùa vµo « vu«ng ë tranh mÉu vµ giÊy vÏ ®Ó phãng h×nh 1 trong SGK?
- T×m  vÞ trÝ c¸c h×nh qua c¸c ®­êng kÎ « vu«ng.
- VÏ h×nh cho gièng víi mÉu.
HS: vÏ.
 
GV: Treo mét sè tranh ®¬n gi¶n nh»m h­íng HS kÎ theo ®­êng chÐo. VÏ h×nh minh ho¹ lªn b¶ng.
HS: Quan s¸t vµ theo dâi.
 
I/ Quan s¸t nhËn xÐt.
 
 
 
 
 
 
 
II/ C¸ch phãng tranh ¶nh
1. C¸ch 1: KÎ « vu«ng
 
- Dïng th­íc kÎ theo chiÒu däc vµ chiÒu ngang.
- Phãng to tØ lÖ « vu«ng vµo giÊy vÏ.
 
 
 
 
 
 
 
2. C¸ch 2: KÎ « theo ®­êng chÐo
 
- KÎ ®­êng chÐo vµ « h×nh ch÷ nhËt ë tranh mÉu.
 

GV: §Æt tranh mÉu vµo tê giÊy, kÐo dµi ®­êng chÐo kÎ c¸c « h×nh lín. Nh×n mÉu dùa vµo c¸c ®­êng kÎ ®Ó vÏ ph¸c h×nh.
- §iÒu chØnh tØ lÖ vµ hoµn chØnh bµi vÏ.
 
 
 
GV: H­íng dÉn HS thùc hµnh nh­ c¸ch vÏ.
HS: VÏ.
 
 
 
GV: NhËn xÐt mét sè bµi vÏ cña HS.
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Thùc hµnh:
 
 
 
 
 
4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp
 
 
4. Cñng cè vµ dÆn dß:
- S­u tÇm, tËp phãng tranh, ¶nh
- ChuÈn bÞ bµi giê sau.
 
 
 
 
 
 

TuÇn 10
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
 
TiÕt 10: VÏ tranh:
           §Ò tµi lÔ héi
             (KiÓm tra 1 tiÕt)
 
I/ Môc tiªu bµi häc
- HS hiÓu ý nghÜa vµ néi dung cña mét sè lÔ héi ë n­íc ta.
- HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh vÒ ®Ò tµi lÔ héi.
- HS yªu quª h­¬ng vµ nh÷ng lÔ héi cña d©n téc.
II/ ChuÈn bÞ.
1. Tµi liÖu tham kh¶o:
- Tranh, ¶nh c¸c bµi viÕt vÒ ®Ò tµi lÔ héi.
2. §å dïng d¹y häc:
- GV:      + ¶nh vÒ c¸c lÔ héi.
+ Bµi vÏ vÒ ®Ò tµi cña HS
+ S­u tÇm mét sè tranh ¶nh cña ho¹ sÜ vµ häc sinh.
- HS:       + Tranh, ¶nh.
+ Bµi cò cña häc sinh n¨m tr­íc.
+ §å dïng häc tËp.
3. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
Trùc quan - gîi më - LuyÖn tËp.
III/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
1. æn ®iÞnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè
2. KiÓm tra bµi cò: kÕt hîp trong giê.
3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung cÇn ®¹t
 
 
 
GV:  Hµng n¨m n­íc ta cã nhiÒu lÔ héi chung vµ nhiÒu lÔ héi riªng cña tõng vïng, miÒn víi néi dung vµ ý nghÜa kh¸c nhau.
HS: nghe
GV: Giíi thiÖu mét sè ¶nh chôp vÒ lÔ héi.
 
 
 
 
GV: Cho HS xem mét sè tranh vÏ cña HS c¸c n¨m häc tr­íc vµ mét sè c¸c tranh vÏ vÒ ®Ò tµi cña ho¹ sÜ.
HS: Quan s¸t tranh
GV: KÕt luËn.
ë mét ®Ò tµi lÔ héi cã thÓ vÏ nhiÒu tranh kh¸c nhau.
 
 
 
 
GV: HS thùc hµnh lµm bµi trªn giÊy A4
 
I/ T×m vµ chon néi dung ®Ò tµi.
 
 
 
 
- LÔ héi th­êng t­ng bõng nhén nhÞp, ®«ng ng­êi.
- Trong lÔ héi th­êng cã: DiÔu hµnh, r­íc, tÕ, lÔ, móa l©n, rång, ca h¸t, thÓ thao, v¨n ho¸ rÊt s«i næi...
 
 
 
II/ C¸ch vÏ tranh.
 
 
 
 
 
 
- Dù kiÕn s¾p xÕp h×nh m¶ng cho hîp lÝ.
- VÏ c¸c h×nh ¶nh chÝnh, h×nh ¶nh phô.
- VÏ mµu t­¬i s¸ng, lµm râ träng t©m bøc tranh.
 
III/ H­íng dÉn HS lµm bµi.
 

nh­ h­íng dËn c¸ch vÏ.
HS: VÏ
GV: Quan s¸t vµ gîi ý cho HS.
 
 
 
GV: NhËn xÐt mét sè bµi cña HS, qua ®ã ®¸nh gi¸ mét sè bµi vÏ cña HS.
 
 
 
 
III/ §¸nh gi¸ kÕt qu¶
 
4. Cñng cè vµ dÆn dß
TuÇn 11
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
 
TiÕt 11: VÏ trang trÝ
Trang trÝ héi tr­êng
 
I/ Môc tiªu bµi häc
- HS hiÓu mét sè kiÕn thøc s¬ l­îc vÒ kiÕn thøc héi tr­êng.
- HS thÊy ®­îc vÎ ®Ñp vµ sù cÇn thiÕt cña trang trÝ héi tr­êng.
II/ ChuÈn bÞ
1. Tµi liÖu tham kh¶o:
- S¸ch häc vÏ - Trang trÝ( NXB Gi¸o dôc - DDT)
2. §å dïng d¹y häc
* Gi¸o viªn:
- Tranh ¶nh vÒ trang trÝ héi tr­êng
- Mét sè bµi vÏ
- H×nh gîi ý c¸ch vÏ
- Bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc.

* Häc sinh:
- Tranh ¶nh
- §å dïng häc tËp
3. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:
- Trùc quan - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p gîi më - LuyÖn tËp
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc:
1.Óm tra sü sè
2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong giê
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung cÇn ®¹t
 
GV: Ngµy lÔ, ngµy héi cÇn ®­îc trang trÝ ®Ñp. Trong ®ã, trang trÝ héi tr­êng lu«n cã vai trß quan träng, gãp phÇn t¹o nªn thµnh c«ng cña lÔ héi
HS: Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh vÒ trang trÝ héi tr­êng
 
 
 
 
 
 
 
 
I/ Quan s¸t, nhËn xÐt.
 
 
 
 
 
 
 
- Trang trÝ héi tr­êng lµ s©n khÊu cã ph«ng mµn.
- C¸ch trang trÝ tuú thuéc vµo buæi lÔ. Th­êng cã; Quèc k×, ¶nh l·nh tô, ,khÈu hiÖu, bôc nãi chuyÖn...
- Cã thÓ trang trÝ ®èi cøng hoÆc kh«ng ®èi xøng, nh­ng ®¶m b¶o c©n ®èi thuËn m¾t.

 
 
GV: Gîi ý HS t×m néi dung trang trÝ héi tr­êng: LÔ kØ niÖm, héi th¶o, lÔ kÕt n¹p...
GV: Cho HS xem h×nh minh ho¹ c¸ch trang trÝ héi tr­êng vµ mét vµi vÝ dô vÒ c¸c néi dung kh¸c nhau.
HS: Quan s¸t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Ph©n nhãm HS  thùc hµnh lµm bµi trªn giÊy A3
HS: VÏ.
GV: Quan s¸t vµ h­íng dÉn HS
GV: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp
 
 
II/ C¸ch trang trÝ héi tr­êng.
 
 
 
 
 
 
 
 
*C¸c b­íc:
- X¸c ®Þnh néi dung.
- ChuÈn bÞ con ch÷ vµ c¸c h×nh ¶nh cÇn thiÕt cho trang trÝ.
- X¾p xÕp hoµn thiÖn c¸c h×nh ¶nh vµ m¶ng ch÷( bè côc cã träng t©m)
III/ Thùc hµnh
 
 
4. Cñng cè, dÆn dß.

TuÇn 12
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
 
TiÕt 12: Th­êng thøc mÜ thuËt
S¬ l­îc vÒ mÜ thuËt c¸c d©n téc Ýt ng­êi ViÖt Nam.
 
I/ Môc tiªu bµi häc
- HS hiÓu soq l­îc vÒ mÜ thuËt c¸c d©n téc Ýt ng­êi ViÖt Nam
- HS thÊy ®­îc sù phong phó, ®a d¹ng cña nÒn nghÖ thuËt d©n téc ViÖt Nam.
- HS cã th¸i ®é tr©n träng, yªu quÝ vµ cã ý thøc b¶o vÖ c¸c di s¶n nghÖ thËt cña d©n téc
II/ ChuÈn bÞ.
1. Tµi liÖu tham kh¶o.
- Trang trÝ d©n téc thiÓu sè.
- T­îng gç T©y Nguyªn.
- Mµu s¾c rõng nói
- C¸c tµi liÖu vÒ mÜ thuËt cã liªn quan.
2. §å dïng d¹y - häc
* Gi¸o viªn:
- Mét sè h×nh ¶nh, phiªn b¶n vÒ mÉu thªu, thæ cÈm, nhµ sµn, nhµ må...
- Nh÷ng phiªn b¶n tranh ¶nh cã liªn quan.
* Häc sinh:
- S­u tÇm tranh ¶nh, bµi viÕt liªn quan
3. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:
- VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p.
III/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè.
2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong giê.
3. Bµi míi:
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung cÇn ®¹t
 
 
GV: ViÖt Nam cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u ®êi, trªn m¶nh ®Êt tr¶i dµi tõ B¾c tíi Nam, tõ §«ng sang T©y. Cã 45 céng ®ång c¸c d©n téc sinh sèng
- C¸c d©n téc ViÖt Nam lu«n kÒ vai s¸t c¸nh trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh víi giÆc ngo¹i x©m, víi thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt ®Ó bo¶ vÖ vµ x©y dùng ®Êt n­íc
GV: Em h·y kÓ mét sè d©n téc mµ em biÕt?
 
Gi¶ng: Bªn c¹nh nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vÒ kinh tÕ, x· héi, mçi céng ®ång c¸c d©n téc trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam l¹i cã nh÷ng nÐt ®Æc s¾c riªng vÒ v¨n ho¸. ChÝnh nh÷ng nÐt ®Æc s¾c ®ã ®· t¹o nªn sù phong phó, ®a d¹ng cho nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam.
 
 
 
 
GV: Gäi HS ®äc môc 1 trong SGK
HS: §äc
GV: Em h·y giíi thiÖu ®«I nÐt vÒ tranh thê?
I Vµi nÐt kh¸i qu¸t.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kinh, M­êng, Tµy, Nïng, Th¸i, H'Mong, Ba- na, Gia rai...
 
 
 
 
 
II/ §Æc ®iÓm cña mÜ thuËt c¸c d©n téc Ýt ng­êi ë ViÖt Nam
              Tranh thê vµ thæ cÈm
 
 

HS; Tr¶ lêi
GV gi¶ng: Tranh thê cña ®ång bµo Dao, HM«ng, Cao Lan, Tµy, Nïng… ë phÝa B¾c n­íc ta, ph¶n ¸nh ý thøc hÖ l©u ®êi cña hä: H­íng thiÖn, r¨n ®e c¸I ¸c vµ cÇu may m¾n, phóc lµnh cho mäi ng­êi.
HS: Nghe
GV: Em h·y giíi thiÖu ®«I nÐt vÒ thæ cÈm?
HS: Dùa vµo SGK ®Ó tr¶ lêi?
GV bæ sung: Lµ nghÖ thuËt trang trÝ trªn v¶I ®Æc s¾c, ®ùoc thÓ hiÖn b»ng bµn tay khÐo lÐo, tinh x¶o cña ng­êi phô n÷ d©n téc
Mçi d©n téc cã c¸ch trang trÝ trang phôc vµ ¨n mÆc kh¸c nhau.
Hoa v¨n trang trÝ th­êng lµ nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn quen thuéc.
Bè côc trang trÝ ë thæ cÈm th­êng c©n xøng, c¸c ho¹ tiÕt ®­îc nh¾c ®I nh¾c l¹i vµ cã nhiÒu lo¹i h×nh nÐt kh¸c nhau.
 
 
GV: Gäi HS ®äc
HS: §äc
GV: Em h·y giíi thiÖu qua vÒ nhµ r«ng ë T©y Nguyªn?
HS: Dùa vµo SGK tr¶ lêi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Nhµ r«ng vµ t­îng nhµ må T©y Nguyªn
-                     Nhµ r«ng
+ Lµ ng«I nhµ chung cña bu«n lµng, cã vÞ trÝ t­¬ng tù nh­ ®×nh lµng cña ng­êi kinh
+ Cã h×nh d¸ng ®Ñp, ®­îc trnag trÝ b»ng nhiÒu ho¹ tiÕt c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi.
 

Nguồn:Trỗi Nguyễn Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GA mi thuat 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGA Mi thuat 9.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
u5kxyq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-02-09 09:18:57
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
4
Lần xem
8
giáo án điện tử GA mi thuat 9

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • GA Mĩ thuật 9
  Mỹ thuật 9
  GA Mĩ thuật 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2009

  Xem: 34

 • GA Mĩ thuật 9
  Mỹ thuật 9
  GA Mĩ thuật 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2009

  Xem: 55

 • GA Mĩ thuật 9
  Mỹ thuật 9
  GA Mĩ thuật 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2009

  Xem: 9

 • GA Mĩ thuật 9
  Mỹ thuật 9
  GA Mĩ thuật 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2009

  Xem: 5

 • GA Mĩ thuật 9
  Mỹ thuật 9
  GA Mĩ thuật 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2009

  Xem: 48

 • GA Mĩ thuật 9
  Mỹ thuật 9
  GA Mĩ thuật 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2009

  Xem: 0

 • GA Mĩ thuật 9
  Mỹ thuật 9
  GA Mĩ thuật 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2009

  Xem: 9

 • GA Mĩ thuật 9
  Mỹ thuật 9
  GA Mĩ thuật 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2009

  Xem: 10

 • GA Mĩ thuật 9
  Mỹ thuật
  GA Mĩ thuật 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2009

  Xem: 35

 • GA Mĩ thuật 9
  Mỹ thuật 9
  GA Mĩ thuật 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2009

  Xem: 0