Ga phu dao

giáo án Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
iwqz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2/9/2014 12:49:58 AM
Loại file
doc
Dung lượng
1.89 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Chương I : MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP §1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Định nghĩa : Mệnh đề là một câu khẳng định Đúng hoặc Sai . Một mệnh đề không thể vừa đúng hoặc vừa sai 2.Mệnh đề ph,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Ga phu dao, Giáo Án Giải Tích 12 , Giáo án điện tử Ga phu dao, doc, 1 trang, 1.89 M, Giải tích 12 chia sẽ bởi Hùng Nguyễn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Ga-phu-dao.doc[1.89 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Chương I : MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP
§1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1.Định nghĩa :
Mệnh đề là một câu khẳng định Đúng hoặc Sai .
Một mệnh đề không thể vừa đúng hoặc vừa sai
2.Mệnh đề phủ định:
Cho mệnh đề P.Mệnh đề “Không phải P ” gọi là mệnh đề phủ định của P
Ký hiệu là Nếu P đúng thì sai, nếu P sai thì đúng
Ví dụ: P: “ 3 > 5 ” thì “ 3 5 ”
3. Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo :
Cho 2 mệnh đề P và Q. Mệnh đề “nếu P thì Q” gọi là mệnh đề kéo theo
Ký hiệu là P ( Q. Mệnh đề P ( Q chỉ sai khi P đúng Q sai
Cho mệnh đề P ( Q. Khi đó mệnh đề Q ( P gọi là mệnh đề đảo của P ( Q 4. Mệnh đề tương đương
Cho 2 mệnh đề P và Q. Mệnh đề “P nếu và chỉ nếu Q” gọi là mệnh đề tương đương , ký hiệu P ( Q.Mệnh đề P ( Q đúng khi cả P và Q cùng đúng
5. Phủ định của mệnh đề “ (x( X, P(x) ” là mệnh đề “(x(X, ”
Phủ định của mệnh đề “ (x( X, P(x) ” là mệnh đề “(x(X, ”
Ví dụ:
Cho x là số nguyên dương ;P(x) : “ x chia hết cho 6” ; Q(x): “ x chia hết cho 3”
Ta có : ( P(10) là mệnh đề sai ; Q(6) là mệnh đề đúng
( “ x không chia hết cho 6”
( Mệnh đề kéo theo P(x)( Q(x) là mệmh đề đúng.
( “(x( N*, P(x)” đúng có phủ định là “(x( N*, có tính sai
B: BÀI TẬP
Bài 1: Các câu sau dây, câu nào là mệnh đề, và mệnh đề đó đúng hay sai :
Ở đây là nơi nào ?
Phương trình x2 + x – 1 = 0 vô nghiệm
x + 3 = 5
16 không là số nguyên tố
Bài 2: Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :
“Phương trình x2 –x – 4 = 0 vô nghiệm ”
“ 6 là số nguyên tố ”
“(n(N ; n2 – 1 là số lẻ ”
Bài 3: Xác định tính đúng sai của mệnh đề A , B và tìm phủ định của nó :
A = “ (x( R : x3 > x2 ”
B = “ ( x( N , : x chia hết cho x +1”
Bài 4: Phát biểu mệnh đề P ( Q và xét tính đúng sai của nó và phát biểu mệnh đề đảo :
a) P: “ ABCD là hình chữ nhật ” và Q:“ AC và BD cắt nhau tại trung điểm mỗi đường”
) P: “ 3 > 5” và Q : “7 > 10”
c) P: “Tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A” và Q :“ Góc B = 450 ”
Bài 5: Phát biểu mệnh đề P ( Q bằng 2 cách và và xét tính đúng sai của nó
a) P : “ABCD là hình bình hành ” và Q : “AC và BD cắt nhau tại trung điểm mỗi đường”
) P : “9 là số nguyên tố ” và Q: “ 92 + 1 là số nguyên tố ”
Bài 6:Cho các mệnh đề sau
a) P: “ Hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC vuông góc với BD”
) Q: “ Tam giác cân có 1 góc = 600 là tam giác đều”
c) R : “13 chia hết cho 2 nên 13 chia hết cho 10 ”
- Xét tính đúng sai của các mệnh đề và phát biểu mệnh đề đảo :
- Biểu diễn các mệnh đề trên dưới dạng A ( B
Bài 7: Cho mệnh đề chứa biến P(x) : “ x > x2” , xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
a) P(1) b) P( c) (x(N ; P(x) d) (x( N ; P(x)
Bài 8: Phát biểu mệnh đề A ( B và A ( B của các cặp mệnh đề sau và xét tính đúng sai
a) A : “Tứ giác T là hình bình hành ” B: “Hai cạnh đối diện bằng nhau”
) A: “Tứ giác ABCD

 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1

 

Chöông I : Meänh ñeà – taäp hôïp

 

§1: Meänh ñeà vaø meänh ñeà chöùa bieán

 

A: Toùm taét lyù thuyeát

 

1.Ñònh nghóa :

  Meänh ñeà laø moät caâu khaúng ñònh  Ñuùng hoaëc Sai . 

   Moät meänh ñeà khoâng theå vöøa ñuùng hoaëc vöøa sai

2.Meänh ñeà phuû ñònh:

Cho meänh ñeà P.Meänh ñeà “Khoâng phaûi P ” goïi laø meänh ñeà phuû ñònh cuûa P

Kyù hieäu laø . Neáu  P ñuùng thì sai, neáu P sai thì ñuùng  

  Ví duï: P: “  3 > 5 ”  thì  : “ 3 5 ”

3. Meänh ñeà keùo theo vaø meänh ñeà ñaûo :

 Cho 2 meänh ñeà P vaø Q. Meänh ñeà “neáu P thì Q”  goïi laø meänh ñeà keùo theo

Kyù hieäu laø P Q. Meänh ñeà P Q  chæ sai khi P ñuùng Q sai

Cho meänh ñeà P Q. Khi ñoù meänh ñeà Q P goïi laø meänh ñeà ñaûo cuûa P Q 4. Meänh ñeà töông ñöông

  Cho 2 meänh ñeà P vaø Q. Meänh ñeà “P neáu vaø chæ neáu Q”  goïi laø meänh ñeà töông    ñöông , kyù hieäu P Q.Meänh ñeà P Q ñuùng khi caû P vaø Q cuøng ñuùng

5. Phuû ñònh cuûa meänh ñeà “ x X, P(x) ”  laø meänh ñeà “xX,

    Phuû ñònh cuûa meänh ñeà “ x X, P(x) ”  laø meänh ñeà “xX,

 

Ví duï:

  Cho  x laø soá nguyeân döông ;P(x) : “ x chia heát cho 6”  ; Q(x): “ x chia heát cho 3”

Ta coù :     P(10) laø meänh ñeà sai ; Q(6) laø meänh ñeà ñuùng

       : “ x khoâng chia heát cho 6”

     Meänh ñeà keùo theo  P(x) Q(x) laø meämh ñeà ñuùng.

       “x N*, P(x)” ñuùng coù phuû ñònh laø  “x N*,   coù tính sai

B: baøi taäp

Baøi 1:   Caùc caâu sau daây, caâu naøo laø meänh ñeà, vaø meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai :

a)       ÔÛ ñaây laø nôi naøo ?

b)      Phöông trình x2 + x – 1 = 0 voâ nghieäm

c)      x + 3 = 5

d)      16 khoâng laø soá nguyeân toá

 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1

 

Baøi 2: Neâu meänh ñeà phuû ñònh cuûa caùc meänh ñeà sau :

a)       “Phöông trình x2 –x – 4 = 0 voâ nghieäm ”

b)      6 laø soá nguyeân toá

c)       nN ; n2 – 1 laø soá leû ”

 

Baøi 3: Xaùc ñònh tính ñuùng sai cuûa meänh ñeà A , B vaø tìm phuû ñònh cuûa noù :

A = “  x R : x3 >  x2

B = “  x N , : x chia heát cho x +1

 

Baøi 4: Phaùt bieåu meänh ñeà P Q vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù  vaø phaùt bieåu meänh ñeà ñaûo :

a) P: “ ABCD laø hình chöõ nhaät ” vaø Q:“ AC vaø BD caét nhau taïi trung ñieåm moãi ñöôøng”

b) P: “ 3 > 5” vaø Q : “7 > 10”

c) P: “Tam giaùc ABC laø tam giaùc vuoâng caân taïi A”  vaø Q :“ Goùc B = 450

 

Baøi 5: Phaùt bieåu meänh ñeà P Q baèng 2 caùch vaø vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù

 a) P : “ABCD laø hình bình haønh ” vaø Q : “AC vaø BD caét nhau taïi trung ñieåm moãi ñöôøng”

b) P : “9 laø soá nguyeân toá ” vaø Q:  “ 92 + 1 laø soá nguyeân toá ”

 

Baøi 6:Cho caùc meänh ñeà sau

a) P: “ Hình thoi ABCD coù 2 ñöôøng cheùo AC vuoâng goùc vôùi BD”

b) Q: “ Tam giaùc caân coù 1 goùc = 600 laø  tam giaùc ñeàu”

c) R : “13 chia heát cho 2 neân 13 chia heát cho 10 ”

 - Xeùt tính ñuùng sai cuûa caùc meänh ñeà vaø phaùt bieåu meänh ñeà ñaûo :

 - Bieåu dieãn caùc meänh ñeà treân döôùi daïng A B

 

Baøi 7: Cho meänh ñeà chöùa bieán P(x) : “ x > x2 , xeùt tính ñuùng sai  cuûa caùc meänh ñeà sau:

a) P(1)             b)   P( )               c) xN ; P(x)                d)  x N ; P(x)

Baøi 8: Phaùt bieåu meänh ñeà A B vaø A B cuûa caùc caëp meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai

a) A : “Töù giaùc T laø hình bình haønh ”       B: “Hai caïnh ñoái dieän baèng nhau”

b)  A: “Töù giaùc ABCD laø hình vuoâng ”    B:  “ töù giaùc coù 3 goùc vuoâng”

c) A: “ x > y ”                                           B:  “ x2 > y2”   ( Vôùi x y laø soá thöïc )

d)  A: “Ñieåm M caùch ñeàu 2 caïnh cuûa goùc xOy ”

     B:  “Ñieåm M naèm treân ñöôøng phaân giaùc goùc xOy”

 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1

 

Baøi 9: Haõy xem xeùt caùc meänh ñeà sau ñuùng hay sai vaø laäp phuû ñònh cuûa noù :

a)       xN : x2 2x

b)      x N : x2 + x khoâng chia heát cho 2

c)       xZ : x2 –x – 1 = 0

Baøi 10 : Trong caùc meänh ñeà sau, meänh ñeà naøo coù meänh ñeà ñaûo ñuùng

a)       A : “Moät soá töï nhieân taän cuøng laø 6 thì soá ñoù chia heát cho 2”

b)      B: “ Tam giaùc caân coù 1 goùc = 600 laø tam giaùc ñeàu ”

c)       C: “ Neáu tích  3 soá  laø soá döông thì caû 3 soá ñoù ñeàu laø soá döông  ”

d)      D : “Hình thoi coù 1 goùc vuoâng thì laø hình vuoâng

 

Baøi 11:Phaùt bieåu thaønh lôøi caùc meänh ñeà  x: P(x) vaø  x : P(x)  vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa chuùng :

 a) P(x) : “x2 < 0”   b)P(x) :“ > x + 1”

 c) P(x) : “= x+ 2”  x) P(x): “x2-3x + 2 > 0”

 

 

§2: Aùp duïng meänh ñeà vaøo pheùp suy luaän toaùn hoïc

 

A: Toùm taét lyù thuyeát

 

1:Trong toaùn hoïc ñònh lyù laø 1 meänh ñeà ñuùng

Nhieàu ñònh lyù ñöôïc phaùt bieåu döôùi daïng  “xX , P(x) Q(x)”

2  Chöùng minh phaûn chöùng ñinh lyù  xX , P(x) Q(x)” goàm 2 böôùc sau:

-       Giaû söû toàn taïi x0 thoûa P(x0)ñuùng vaø Q(x0) sai

-       Duøng suy luaän vaø caùc kieán thöùc toaùn hoïc ñeå ñi ñeán maâu thuaãn

3: Cho ñònh lyù “xX , P(x) Q(x)” . Khi ñoù

  P(x) laø ñieàu kieän ñuû ñeå coù Q(x)

  Q(x) laø ñieàu kieän caàn ñeå coù P(x)

4: Cho ñònh lyù “xX , P(x) Q(x)”                (1)

Neáu meänh ñeà ñaûo “xX , Q(x) P(x)” ñuùng  ñöôïc goïi laø dònh lyù ñaûo cuûa  (1)

Luùc ñoù (1) ñöôïc goïi laø ñònh lyù thuaän  vaø khi ñoù coù theå goäp laïi

 xX , P(x) Q(x)” Goïi laø P(x) laø ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå coù Q(x)

 

 

B: Baøi taäp :

 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1

 

Baøi 1: Phaùt bieåu caùc meänh ñeà sau vôùi thuaät ngöõ “Ñieàu kieän caàn”, “Ñieàu kieän ñuû

a)       Neáu 2 tam giaùc baèng nhau thì chuùng coù cuøng dieän tích

b)      Soá nguyeân döông chia heát cho 6 thì chia heát cho 3

c)       Moäthình thang coù 2 ñöôøng cheùo baèng nhau laø hình thang caân

 

Baøi 2: Duøng phöông phaùp chöùng minh phaûn chöùng ñeå chöùng minh :

             a) Vôùi n laø soá nguyeân döông, neáu  n2 chia heát cho 3 thì n chia heát cho 3

 b) Chöùng minh raèng   laø soá voâ tyû

 c) Vôùi n laø soá nguyeân döông , neáu  n2 laø soá leû thì n laø soá leû

 

Baøi 3: Phaùt bieåu caùc ñònh lyù sau baèng caùch söû duïng khaùi nieäm “Ñieàu kieän ñuû ”

a)Neáu trong maët phaúng, hai ñöôøng thaúng cuøng vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng thöù 3 thì hai ñöôøng thaúng ñoù song song vôùi nhau

b)Neáu 2 tam giaùc baèng nhau thì chuùng coù dieän tích baèng nhau

c)Neáu soá nguyeân döông a taän cuøng baèng 5 thì chia heát cho 5

d)Neáu töù giaùc laø hình thoi thì 2 ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau

 

Baøi 4: Phaùt bieåu caùc ñònh lyù sau ñaây baèng caùch söû duïng khaùi nieäm“Ñieàu kieän caàn ”

a)Neáu trong maët phaúng, hai ñöôøng thaúng cuøng song song vôùi ñöôøng thaúng thöù 3 thì hai ñöôøng thaúng ñoù song song vôùi nhau

b)Neáu 2 tam giaùc baèng nhau thì chuùng coù caùc goùc töông öùng baèng nhau

c)soá nguyeân döông a chia heát cho 24 thì chia heát cho 4 vaø 6

d)Neáu töù giaùc ABCD laø hình vuoâng thì 4 caïnh baèng nhau

Baøi 5: Chöùng minh baèng phöông phaùp phaûn chöùng

a) Neáu abc thì   a2 +b2 + c2 > ab + bc + ca

b) Neáu a.b chia heát cho 7 thì a hoaëc b chia heát cho 7

c) Neáu x2 + y2 = 0 thì  x = 0 vaø y = 0

 

Baøi 6 :Cho caùc ñinh lyù sau, ñònh lyù naøo coù ñònh lyù ñaûo, haõy phaùt  bieåu :

a)       “Neáu 1 soá töï nhieân chia heát cho 3 vaø 4  thì chia heát cho 12”

b)      “Moät tam giaùc vuoâng thì coù trung tuyeán töông öùng baèng nöûa caïnh huyeàn ”

c)       “Hai tam giaùc ñoàng daïng vaø coù 1 caïnh baèng nhau thì hai tam giaùc ñoù baèng nhau”

d)      “Neáu 1 soá töï nhieân n khoâng chia heát cho 3 thì n2  chia 3 dö 1”

 

 

 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 TAÄP HÔÏP VAØ CAÙC PHEÙP TOAÙN TREÂN TAÄP HÔÏP

 

A.Toùm taét lyù thuyeát :

 

 1. Taäp hôïp  laø khaùi nieäm cuûa toaùn hoïc . Coù 2 caùch trình baøy taäp hôïp

 Lieätkeâ caùc phaàn töû : 

   VD : A = a; 1; 3; 4; b hoaëc  N = 0 ; 1; 2; . . . . ; n ; . . . .

     Chæ roõ tính chaát ñaëc tröng cuûa  caùc phaàn töû trong taäp hôïp ; daïng  A = {x/ P(x)

           VD : A = x N/ x leû vaø x < 6  A = 1 ; 3; 5

         *. Taäp con : A B (x, xA xB)

  Cho A coù ít nhaát 2 taäp con laø vaø A

 

2. caùc pheùp toaùn treân taäp hôïp :

 

Pheùp giao

Pheùp hôïp

Hieäu cuûa 2 taäp hôïp

 

 

 

 

AB = x /xA vaø xB

 

 

 

 

AB = x /xA hoaëc xB

 

 

 

 

A\ B = x /xA vaø xB

  Chuù yù: Neáu A E  thì   CEA = A\ B = x /xE vaø xA     

 

3. caùc taäp con cuûa taäp hôïp soá thöïc

Teân goïi, kyù hieäu

Taäp hôïp

Hình bieåu dieãn

Ñoaïn [a ; b]

xR/ a x b

 

 

Khoaûng (a ; b )

xR/ a < x < b

 

 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1

 

Khoaûng (- ; a)

Khoaûng(a ; + )

xR/ x < a

xR/ a<  x

 

Nöûa khoaûng [a ; b)

Nöûa khoaûng (a ; b]

Nöûa khoaûng (- ; a]

Nöûa khoaûng [a ; )

R/ a x < b

xR/ a < x b

xR/ x   a

xR/ a x

 

 

 

 

B: Baøi taäp :

Baøi 1: Cho taäp hôïp A = {x N / x2 – 10 x +21 = 0 hay  x3 – x = 0} Haõy lieät keâ taát caû caùc taäp con cuûa A chæ chöùa ñuùng 2 phaàn töû

Baøi 2:  Cho A = {x R/  x2 +x – 12 = 0 vaø 2x2 – 7x + 3 = 0}

            B = {x R /  3x2 -13x +12 =0  hay  x2 – 3x = 0 }

          Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sauA B ;   A \ B  ; B \ A ;  AB

Baøi 3: Cho A = {xN / x < 7} vaø B = {1 ; 2 ;3 ; 6; 7; 8}

a) Xaùc ñònh AUB ; AB ; A\B ; B\ A

b) CMR :   (AUB)\ (AB) =   (A\B)U(B\ A)

Baøi 4: Cho A = {2 ; 5} ; B = {5 ; x} C = {x; y; 5}

 Tìm caùc giaù trò cuûa caëp soá (x ; y) ñeå  taäp hôïp A = B = C

Baøi 5: Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau baúng caùch neâu tính chaát ñaëc tröng

A = {0 ; 1; 2; 3; 4}                               B = {0 ; 4; 8; 12;16}

C = {-3 ; 9; -27; 81}                             D = {9 ; 36; 81; 144}

E  = Ñöôøng trung tröïc ñoaïn thaúng AB

F =  Ñöôøng troøn taâm I coá ñònh coù baùn kính = 5 cm

Baøi 6: Bieåu dieãn hình aûnh taäp hôïp A ; B ; C baèng bieåu ñoà Ven

A = {0 ; 1; 2; 3}            B = {0 ; 2; 4; 6}      C = {0 ; 3; 4; 5}

Baøi 7 : Haõy lieät keâ taäp A, B:

A= {(x;x2) / x {-1 ; 0 ; 1}}  B= {(x ; y) / x2 + y2 2 vaø x ,y Z}

 Baøi 8:  Cho A = {x R/  x 4} ; B = {x R /   -5 < x -1 8 }

              Vieát caùc taäp hôïp sau döôùi daïng khoaûng – ñoaïn – nöûa khoaûng

   A B ;   A \ B  ; B \ A ;  R \ ( AB)

Baøi 9:  Cho A = {x R/  x2 4} ; B = {x R /   -2   x +1 < 3 }

            Vieát caùc taäp hôïp sau döôùi daïng khoaûng – ñoaïn – nöûa khoaûng

   A B ;   A \ B  ; B \ A ;  R \ ( AB)

Baøi 10: Goïi N(A) laø soá phaàn töû cuûa taäp A . Cho N(A) = 25; N(B)=29,

N(AUB)= 41.Tính N(AB) ; N(A\B); N(B\A)

 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1

 

Baøi 11:    a) Xaùc ñònh caùc taäp hôïp X sao cho {a ; b} X {a ; b ;c ;d ; e}   b) Cho A = (1 ; 2}; B = {1; 2; 3; 4; 5}  Xaùc ñònh caùc taäp hôïp X sao cho  A X = B

c) Tìm A; B bietá   A B = {0;1;2;3;4}; A\B = {-3 ; -2} ; B\A = {6 ; 9;10}

Baøi 12: Cho A = {xR/  x -3 hoaëc  x >6 }  B={xR / x2 – 25 0}

a) Tìm caùc khoaûng , doaïn, nöûa khoaûng sau : A\B ; B\ A ; R \ ( AB); R \ (AB) ; R \(A\B)

b)Cho  C={xR / x   a} ;  D={xR / x b }. Xaùc ñònh  a  vaø b bieát raèng

CB vaø DB laø caùc ñoaïn coù chieàu daøi laàn löôït laø 7 vaø 9. Tìm CD

Baøi 13:  Cho A = {x R/  x2 4} ; B = {x R /   -3   x < 2 }  Vieát caùc taäp hôïp sau döôùi daïng khoaûng – ñoaïn – nöûa khoaûng A B ;   A \ B  ; B \ A ;  R \ ( AB)

Baøi 14: Vieát phaàn buø trong R cuûa caùc taäp hôïp sau :

A=  {xR /  – 2 x < 1 0}       B=   {xR /   x> 2}     C = {xR /   -4 < x + 2 5}

Baøi 15: Cho  Tv = taäp hôïp taát caû caùc tam giaùc  vuoâng 

   T = taäp hôïp taát caû caùc tam giaùc

  Tc = taäp hôïp taát caû caùc tam giaùc caân

  Tñ = taäp hôïp taát caû caùc tam giaùc ñeàu

  Tvc= taäp hôïp taát caû caùc tam giaùc vuoâng caân

 Xaùc ñònh taát caû caùc quan heä bao haøm giöõa caùc taäp hôïp treân

Baøi 16: Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau baèng caùch lieät keâ

A= { xQ / (2x + 1)(x2 + x - 1)(2x2 -3x + 1) =0}        B= { xZ / 6x2 -5x + 1 =0}

C= { xN / (2x + x2)(x2 + x - 2)(x2 -x - 12) =0}          D= { xN / x2 > 2 vaø x < 4} E= { xZ / 2 vaø x > -2}

Baøi 17:Cho  A = {x Z /  x2 < 4}      B = { xZ / (5x - 3x2)(x2 -2 x - 3) = 0}

 a) Lieät keâ A ; B

 b) CMR  (A B) \ (A B) = (A \ B) (B \ A)

Baøi 18: Cho  E = { xN / 1 x < 7}      A= { xN / (x2-9)(x2 – 5x – 6) = 0 }

 B = { xN / x laø soá nguyeân toá  5}

a) Chöùng minh raèng A E vaø B E

b) Tìm CEA ; CEB ;  CE(AB)

c) Chöùng minh raèng :  E \ (A B)= (E \A) ( E \B)

                                           E \ ( AB) = ( E \A) ( E \ B)

 Baøi 19 :

a)       Cho A C vaø B D , chöùng minh raèng (AB) (CD)

b)      CMR : A \(B C) = (A\B)(A\C)

c)       CMR : A \(B C) = (A\B)(A\C)

 

 

 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1

 

 

 

 

 

 

 

 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1

 

Chöông II: Haøm soá

§1: Ñaïi cöông veà haøm soá

 

A:Toùm taét lyù thuyeát

 

1: Cho D R. haøm soá f xaùc ñònh treân  D laø 1 quy taéc öùng vôùi moãi xD laø 1 vaø chæ 1 soá  Khi ñoù f(x) goïi laø giaù trò haøm soá, x goïi laø bieán soá , D goïi laø taäp xaùc ñònh

2: Söï bieán thieân haøm soá Cho f(x) xaùc ñònh treân K   

 f ñoàng bieán ( taêng) treân K x1;x2K ; x1 < x2 f(x1) < f(x2)

 f nghòch bieán ( giaûm) treân K x1;x2K ; x1 < x2 f(x1) > f(x2)

3: Haøm soá chaün, haøm soá leû :

  f goïi laø chaün treân D neáu x -x D vaø f(-x) = f(x), ñoà thò nhaän Oy laøm truïc ñoái xöùng

 f goïi laø leû treân D neáu xD    -x D vaø f(-x) = - f(x), ñoà thò  nhaän  O laøm taâm ñoái xöùng

4: Tònh tieán ñoà thò song song vôùi truïc toïa ñoä (NC)

Cho (G) laø ñoà thò cuûa y = f(x) vaø p;q > 0; ta coù

 Tònh tieán (G) leân treân q ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò y = f(x) + q

 Tònh tieán (G) xuoáng döôùi q ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò y = f(x) – q

Tònh tieán (G) sang traùi p ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò y = f(x+ p)

Tònh tieán (G) sang phaûi p ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò y = f(x – p)

 

 

B.  Ví duï :Tìm mieàn xaùc ñònh vaø xeùt tính taêng , giaûm cuûa haøm soá

GIAÛI.

.

Xeùt tæ soá   

Ta coù :Vôùi 

Vôùi

Vaäy haøm soá ñaõ cho ñoàng bieán trong .

 

C:BAØI TAÄP

 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1

 

Baøi 1:Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá sau:

a)                b)              

c)    d) y =

Baøi 2:Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá sau:

a) y= +                         b) y =                                     c)   y= +              d)  y =  

Baøi 3: Cho haøm soá y = +

Ñònh a ñeå taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá laø ñoaïn thaúng coù ñoä daøi = 2 ñôn vò

Baøi 4:Cho haøm soá   

a)       Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá y=f(x).

b)      Tính f(0), f(2),f(-3),f(-1).

 

Baøi 5: Cho haøm soá

a) Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá.

b) Tính giaù trò gaàn ñuùng cuûa f(4), chính xaùc ñeán haøng phaàn traêm.

Baøi 6: Baèng caùch xeùt tæ soá  , haõy neâu söï bieán thieân cuûa caùc haøm soá  sau (khoâng yeâu caàu laäp baûng bieán thieân cuûa noù) treân caùc khoûang ñaõ cho:

a) y = x2 + 2x – 3    treân moãi khoûang vaø

b) y = - x2 – 4x + 2 treân moãi khoûang vaø     

c) treân moãi khoûang vaø

d) treân moãi khoûang vaø

 

Baøi 7: Xeùt tính chaün leû cuûa caùc haøm soá sau:

  a)                         b)             

 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1

 

c)                                     d)      

Baøi 8: Xeùt tính chaün leû cuûa caùc haøm soá sau:

 a)                       b)   y =  x( x - 2)

c) y =                                     d) y = 

Baøi 9 : Cho haøm soá y = f(x) coù mieàn xaùc ñònh laø R . Tìm coâng thöùc cuûa haøm soá ñoù bieát raèng haøm soá y = f(x) vöùa laø haøm soá chaün , vöøa leû

 

Baøi 10: Giaû söû haøm soá coù ñoà thò laø (H)

  a) Neáu tònh tieán (H) xuoáng döôùi 3 ñôn vò thì ta ñöôïc ñoà thò cuûa  haøm soá naøo?

  b) Neáu tònh tieán (H) sang phaûi  2  ñôn vò thì ta ñöôïc ñoà thò cuûa  haøm soá naøo? 

  c) Neáu tònh tieán (H) leân treân 1 ñôn vò, roài sang traùi  4 ñôn vò thì ta ñöôïc ñoà thò  cuûa haøm soá naøo?

 

Baøi 11: Cho haøm soá y = f(x) coù mieàn xaùc ñònh R thoûa

  f(x + y) = f(x) + f(y) , x,y R

a)       Tính f(0)

b)      CMR : y = f(x) laø haøm soá leû

 

Baøi 12: Cho haøm soá y = f(x) coù mieàn xaùc ñònh R thoûa

  f(x + y) + f( x – y)  = 2f(x).f(y) , x,y R

c)       Tính f(0)

d)      Xeùt tính chaün leû cuûa haøm soá

 

 

§2: Haøm soá baäc nhaát

 

A:Toùm taét lyù thuyeát

 

1:  Haøm soá  daïng  y = ax = b , a;b R vaø a 0.

     Haøm soá baäc nhaát coù taäp xaùc ñònh D = R

   a > 0 haøm soá ñoàng bieán treân R

   a < 0 haøm soá nghòch bieán treân R

2. Baûng bieán thieân :

        X

-                         +

 

        x

-                         +

y = ax + b

  (a > 0)

                             +

-

 

y = ax + b

  (a < 0)

+

                             -

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Ga phu dao
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU