Ga phu dao

giáo án điện tử Toán học Toán học 12 Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       9      0
Ngày đăng 2014-02-09 00:49:58 Tác giả Hùng Nguyễn loại .doc kích thước 1.89 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

GA – phu đạo 10 - HK I 1 Chöông I : Meänh ñeà – taäp hôïp §1: Meänh ñeà vaø meänh ñeà chöùa bieán A: Toùm taét lyù thuyeát 1.Ñònh nghóa : Meänh ñeà laø moät caâu khaúng ñònh Ñuùng hoaëc Sai . Moät meänh ñeà khoâng theå vöøa ñuùng hoaëc vöøa sai 2.Meänh ñeà phuû ñònh: Cho meänh ñeà P.Meänh ñeà “Khoâng phaûi P ” goïi laø meänh ñeà phuû ñònh cuûa P Kyù hieäu laø . Neáu P ñuùng thì sai, neáu P sai thì ñuùng Ví duï: P: “ 3 > 5 ” thì : “ 3 5 ” 3. Meänh ñeà keùo theo vaø meänh ñeà ñaûo : Cho 2 meänh ñe

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1
 

Chöông I : Meänh ñeà – taäp hôïp
 
§1: Meänh ñeà vaø meänh ñeà chöùa bieán
 
A: Toùm taét lyù thuyeát
 
1.Ñònh nghóa :
  Meänh ñeà laø moät caâu khaúng ñònh  Ñuùng hoaëc Sai . 
   Moät meänh ñeà khoâng theå vöøa ñuùng hoaëc vöøa sai
2.Meänh ñeà phuû ñònh:
Cho meänh ñeà P.Meänh ñeà “Khoâng phaûi P ” goïi laø meänh ñeà phuû ñònh cuûa P
Kyù hieäu laø . Neáu  P ñuùng thì sai, neáu P sai thì ñuùng  
  Ví duï: P: “  3 > 5 ”  thì  : “ 3 5 ”
3. Meänh ñeà keùo theo vaø meänh ñeà ñaûo :
 Cho 2 meänh ñeà P vaø Q. Meänh ñeà “neáu P thì Q”  goïi laø meänh ñeà keùo theo
Kyù hieäu laø P  Q. Meänh ñeà P  Q  chæ sai khi P ñuùng Q sai
Cho meänh ñeà P  Q. Khi ñoù meänh ñeà Q  P goïi laø meänh ñeà ñaûo cuûa P  Q 4. Meänh ñeà töông ñöông
  Cho 2 meänh ñeà P vaø Q. Meänh ñeà “P neáu vaø chæ neáu Q”  goïi laø meänh ñeà töông    ñöông , kyù hieäu P  Q.Meänh ñeà P  Q ñuùng khi caû P vaø Q cuøng ñuùng
5. Phuû ñònh cuûa meänh ñeà “ x X, P(x) ”  laø meänh ñeà “xX, ”
    Phuû ñònh cuûa meänh ñeà “ x X, P(x) ”  laø meänh ñeà “xX, ”

 
Ví duï:
  Cho  x laø soá nguyeân döông ;P(x) : “ x chia heát cho 6”  ; Q(x): “ x chia heát cho 3”
Ta coù :     P(10) laø meänh ñeà sai ; Q(6) laø meänh ñeà ñuùng
       : “ x khoâng chia heát cho 6”
      Meänh ñeà keùo theo  P(x) Q(x) laø meämh ñeà ñuùng.
       “x N*, P(x)” ñuùng coù phuû ñònh laø  “x N*, ”  coù tính sai
B: baøi taäp
Baøi 1:   Caùc caâu sau daây, caâu naøo laø meänh ñeà, vaø meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai :
a)       ÔÛ ñaây laø nôi naøo ?
b)      Phöông trình x2 + x – 1 = 0 voâ nghieäm
c)      x + 3 = 5
d)      16 khoâng laø soá nguyeân toá
 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1
 

Baøi 2: Neâu meänh ñeà phuû ñònh cuûa caùc meänh ñeà sau :
a)       “Phöông trình x2 –x – 4 = 0 voâ nghieäm ”
b)      “ 6 laø soá nguyeân toá ”
c)       “nN ; n2 – 1 laø soá leû ”
 
Baøi 3: Xaùc ñònh tính ñuùng sai cuûa meänh ñeà A , B vaø tìm phuû ñònh cuûa noù :
A = “  x R : x3 >  x2 ”
B = “   x N , : x chia heát cho x +1”
 
Baøi 4: Phaùt bieåu meänh ñeà P  Q vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù  vaø phaùt bieåu meänh ñeà ñaûo :
a) P: “ ABCD laø hình chöõ nhaät ” vaø Q:“ AC vaø BD caét nhau taïi trung ñieåm moãi ñöôøng”
b) P: “ 3 > 5” vaø Q : “7 > 10”
c) P: “Tam giaùc ABC laø tam giaùc vuoâng caân taïi A”  vaø Q :“ Goùc B = 450 ”
 
Baøi 5: Phaùt bieåu meänh ñeà P  Q baèng 2 caùch vaø vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù
 a) P : “ABCD laø hình bình haønh ” vaø Q : “AC vaø BD caét nhau taïi trung ñieåm moãi ñöôøng”
b) P : “9 laø soá nguyeân toá ” vaø Q:  “ 92 + 1 laø soá nguyeân toá ”
 
Baøi 6:Cho caùc meänh ñeà sau
a) P: “ Hình thoi ABCD coù 2 ñöôøng cheùo AC vuoâng goùc vôùi BD”
b) Q: “ Tam giaùc caân coù 1 goùc = 600 laø  tam giaùc ñeàu”
c) R : “13 chia heát cho 2 neân 13 chia heát cho 10 ”
 - Xeùt tính ñuùng sai cuûa caùc meänh ñeà vaø phaùt bieåu meänh ñeà ñaûo :
 - Bieåu dieãn caùc meänh ñeà treân döôùi daïng A  B
 
Baøi 7: Cho meänh ñeà chöùa bieán P(x) : “ x > x2” , xeùt tính ñuùng sai  cuûa caùc meänh ñeà sau:
a) P(1)             b)   P( )               c) xN ; P(x)                d)  x N ; P(x)
Baøi 8: Phaùt bieåu meänh ñeà A  B vaø A  B cuûa caùc caëp meänh ñeà sau vaø xeùt tính ñuùng sai
a) A : “Töù giaùc T laø hình bình haønh ”       B: “Hai caïnh ñoái dieän baèng nhau”
b)  A: “Töù giaùc ABCD laø hình vuoâng ”    B:  “ töù giaùc coù 3 goùc vuoâng”
c) A: “ x > y ”                                           B:  “ x2 > y2”   ( Vôùi x y laø soá thöïc )
d)  A: “Ñieåm M caùch ñeàu 2 caïnh cuûa goùc xOy ”
     B:  “Ñieåm M naèm treân ñöôøng phaân giaùc goùc xOy”
 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1
 

Baøi 9: Haõy xem xeùt caùc meänh ñeà sau ñuùng hay sai vaø laäp phuû ñònh cuûa noù :
a)       xN : x2  2x
b)      x N : x2 + x khoâng chia heát cho 2
c)       xZ : x2 –x – 1 = 0
Baøi 10 : Trong caùc meänh ñeà sau, meänh ñeà naøo coù meänh ñeà ñaûo ñuùng
a)       A : “Moät soá töï nhieân taän cuøng laø 6 thì soá ñoù chia heát cho 2”
b)      B: “ Tam giaùc caân coù 1 goùc = 600 laø tam giaùc ñeàu ”
c)       C: “ Neáu tích  3 soá  laø soá döông thì caû 3 soá ñoù ñeàu laø soá döông  ”
d)      D : “Hình thoi coù 1 goùc vuoâng thì laø hình vuoâng”
 
Baøi 11:Phaùt bieåu thaønh lôøi caùc meänh ñeà  x: P(x) vaø  x : P(x)  vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa chuùng :
 a) P(x) : “x2    b)P(x) :“ > x + 1”
 c) P(x) : “= x+ 2”  x) P(x): “x2-3x + 2 > 0”
 
 
§2: Aùp duïng meänh ñeà vaøo pheùp suy luaän toaùn hoïc
 
A: Toùm taét lyù thuyeát
 
1:Trong toaùn hoïc ñònh lyù laø 1 meänh ñeà ñuùng
Nhieàu ñònh lyù ñöôïc phaùt bieåu döôùi daïng  “xX , P(x)  Q(x)”
2  Chöùng minh phaûn chöùng ñinh lyù  “xX , P(x)  Q(x)” goàm 2 böôùc sau:
-       Giaû söû toàn taïi x0 thoûa P(x0)ñuùng vaø Q(x0) sai
-       Duøng suy luaän vaø caùc kieán thöùc toaùn hoïc ñeå ñi ñeán maâu thuaãn
3: Cho ñònh lyù “xX , P(x)  Q(x)” . Khi ñoù
  P(x) laø ñieàu kieän ñuû ñeå coù Q(x)
  Q(x) laø ñieàu kieän caàn ñeå coù P(x)
4: Cho ñònh lyù “xX , P(x)  Q(x)”                (1)
Neáu meänh ñeà ñaûo “xX , Q(x)  P(x)” ñuùng  ñöôïc goïi laø dònh lyù ñaûo cuûa  (1)
Luùc ñoù (1) ñöôïc goïi laø ñònh lyù thuaän  vaø khi ñoù coù theå goäp laïi
 “xX , P(x)  Q(x)” Goïi laø P(x) laø ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå coù Q(x)
 
 
B: Baøi taäp :
 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1
 

Baøi 1: Phaùt bieåu caùc meänh ñeà sau vôùi thuaät ngöõ “Ñieàu kieän caàn”, “Ñieàu kieän ñuû”
a)       Neáu 2 tam giaùc baèng nhau thì chuùng coù cuøng dieän tích
b)      Soá nguyeân döông chia heát cho 6 thì chia heát cho 3
c)       Moäthình thang coù 2 ñöôøng cheùo baèng nhau laø hình thang caân
 
Baøi 2: Duøng phöông phaùp chöùng minh phaûn chöùng ñeå chöùng minh :
             a) Vôùi n laø soá nguyeân döông, neáu  n2 chia heát cho 3 thì n chia heát cho 3
 b) Chöùng minh raèng   laø soá voâ tyû
 c) Vôùi n laø soá nguyeân döông , neáu  n2 laø soá leû thì n laø soá leû
 
Baøi 3: Phaùt bieåu caùc ñònh lyù sau baèng caùch söû duïng khaùi nieäm “Ñieàu kieän ñuû ”
a)Neáu trong maët phaúng, hai ñöôøng thaúng cuøng vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng thöù 3 thì hai ñöôøng thaúng ñoù song song vôùi nhau
b)Neáu 2 tam giaùc baèng nhau thì chuùng coù dieän tích baèng nhau
c)Neáu soá nguyeân döông a taän cuøng baèng 5 thì chia heát cho 5
d)Neáu töù giaùc laø hình thoi thì 2 ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau
 
Baøi 4: Phaùt bieåu caùc ñònh lyù sau ñaây baèng caùch söû duïng khaùi nieäm“Ñieàu kieän caàn ”
a)Neáu trong maët phaúng, hai ñöôøng thaúng cuøng song song vôùi ñöôøng thaúng thöù 3 thì hai ñöôøng thaúng ñoù song song vôùi nhau
b)Neáu 2 tam giaùc baèng nhau thì chuùng coù caùc goùc töông öùng baèng nhau
c)soá nguyeân döông a chia heát cho 24 thì chia heát cho 4 vaø 6
d)Neáu töù giaùc ABCD laø hình vuoâng thì 4 caïnh baèng nhau
Baøi 5: Chöùng minh baèng phöông phaùp phaûn chöùng
a) Neáu abc thì   a2 +b2 + c2 > ab + bc + ca
b) Neáu a.b chia heát cho 7 thì a hoaëc b chia heát cho 7
c) Neáu x2 + y2 = 0 thì  x = 0 vaø y = 0
 
Baøi 6 :Cho caùc ñinh lyù sau, ñònh lyù naøo coù ñònh lyù ñaûo, haõy phaùt  bieåu :
a)       “Neáu 1 soá töï nhieân chia heát cho 3 vaø 4  thì chia heát cho 12”
b)      “Moät tam giaùc vuoâng thì coù trung tuyeán töông öùng baèng nöûa caïnh huyeàn ”
c)       “Hai tam giaùc ñoàng daïng vaø coù 1 caïnh baèng nhau thì hai tam giaùc ñoù baèng nhau”
d)      “Neáu 1 soá töï nhieân n khoâng chia heát cho 3 thì n2  chia 3 dö 1”
 
 
 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§3 TAÄP HÔÏP VAØ CAÙC PHEÙP TOAÙN TREÂN TAÄP HÔÏP
 
A.Toùm taét lyù thuyeát :
 
 1. Taäp hôïp  laø khaùi nieäm cuûa toaùn hoïc . Coù 2 caùch trình baøy taäp hôïp
 Lieätkeâ caùc phaàn töû : 
   VD : A = a; 1; 3; 4; b hoaëc  N =  0 ; 1; 2; . . . . ; n ; . . . . 
     Chæ roõ tính chaát ñaëc tröng cuûa  caùc phaàn töû trong taäp hôïp ; daïng  A = {x/ P(x)
           VD : A = x N/ x leû vaø x    A = 1 ; 3; 5
         *. Taäp con : A B (x, xA  xB)
  Cho A ≠  coù ít nhaát 2 taäp con laø  vaø A
 
2. caùc pheùp toaùn treân taäp hôïp :
 
Pheùp giao
Pheùp hôïp
Hieäu cuûa 2 taäp hôïp
 
 
 
 
AB = x /xA vaø xB
 
 
 
 
AB = x /xA hoaëc xB
 
 
 
 
A\ B = x /xA vaø xB
  Chuù yù: Neáu A  E  thì   CEA = A\ B = x /xE vaø xA     
 
3. caùc taäp con cuûa taäp hôïp soá thöïc
Teân goïi, kyù hieäu
Taäp hôïp
Hình bieåu dieãn
Ñoaïn [a ; b]
xR/ a  x  b
 
 
Khoaûng (a ; b )
xR/ a 
 
 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1
 

Khoaûng (- ; a)
Khoaûng(a ; + )
xR/ x 
xR/ a
 
Nöûa khoaûng [a ; b)
Nöûa khoaûng (a ; b]
Nöûa khoaûng (- ; a]
Nöûa khoaûng [a ;  )
R/ a  x 
xR/ a  b
xR/ x   a
xR/ a  x 
 
 
 
 
B: Baøi taäp :
Baøi 1: Cho taäp hôïp A = {x N / x2 – 10 x +21 = 0 hay  x3 – x = 0} Haõy lieät keâ taát caû caùc taäp con cuûa A chæ chöùa ñuùng 2 phaàn töû
Baøi 2:  Cho A = {x R/  x2 +x – 12 = 0 vaø 2x2 – 7x + 3 = 0}
            B = {x R /  3x2 -13x +12 =0  hay  x2 – 3x = 0 }
          Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sauA  B ;   A \ B  ; B \ A ;  AB
Baøi 3: Cho A = {xN / x
a) Xaùc ñònh AUB ; AB ; A\B ; B\ A
b) CMR :   (AUB)\ (AB) =   (A\B)U(B\ A)
Baøi 4: Cho A = {2 ; 5} ; B = {5 ; x} C = {x; y; 5}
 Tìm caùc giaù trò cuûa caëp soá (x ; y) ñeå  taäp hôïp A = B = C
Baøi 5: Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau baúng caùch neâu tính chaát ñaëc tröng
A = {0 ; 1; 2; 3; 4}                               B = {0 ; 4; 8; 12;16}
C = {-3 ; 9; -27; 81}                             D = {9 ; 36; 81; 144}
E  = Ñöôøng trung tröïc ñoaïn thaúng AB
F =  Ñöôøng troøn taâm I coá ñònh coù baùn kính = 5 cm
Baøi 6: Bieåu dieãn hình aûnh taäp hôïp A ; B ; C baèng bieåu ñoà Ven
A = {0 ; 1; 2; 3}            B = {0 ; 2; 4; 6}      C = {0 ; 3; 4; 5}
Baøi 7 : Haõy lieät keâ taäp A, B:
A= {(x;x2) / x  {-1 ; 0 ; 1}}  B= {(x ; y) / x2 + y2  2 vaø x ,y Z}
 Baøi 8:  Cho A = {x R/  x  4} ; B = {x R /   -5  8 }
              Vieát caùc taäp hôïp sau döôùi daïng khoaûng – ñoaïn – nöûa khoaûng
   A  B ;   A \ B  ; B \ A ;  R \ ( AB)
Baøi 9:  Cho A = {x R/  x2  4} ; B = {x R /   -2   x +1
            Vieát caùc taäp hôïp sau döôùi daïng khoaûng – ñoaïn – nöûa khoaûng
   A  B ;   A \ B  ; B \ A ;  R \ ( AB)
Baøi 10: Goïi N(A) laø soá phaàn töû cuûa taäp A . Cho N(A) = 25; N(B)=29,
N(AUB)= 41.Tính N(AB) ; N(A\B); N(B\A)
 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1
 

Baøi 11:    a) Xaùc ñònh caùc taäp hôïp X sao cho {a ; b} X  {a ; b ;c ;d ; e}   b) Cho A = (1 ; 2}; B = {1; 2; 3; 4; 5}  Xaùc ñònh caùc taäp hôïp X sao cho  A  X = B
c) Tìm A; B bietá   A B = {0;1;2;3;4}; A\B = {-3 ; -2} ; B\A = {6 ; 9;10}
Baøi 12: Cho A = {xR/  x  -3 hoaëc  x >6 }  B={xR / x2 – 25  0}
a) Tìm caùc khoaûng , doaïn, nöûa khoaûng sau : A\B ; B\ A ; R \ ( AB); R \ (AB) ; R \(A\B)
b)Cho  C={xR / x   a} ;  D={xR / x  b }. Xaùc ñònh  a  vaø b bieát raèng
CB vaø DB laø caùc ñoaïn coù chieàu daøi laàn löôït laø 7 vaø 9. Tìm CD
Baøi 13:  Cho A = {x R/  x2  4} ; B = {x R /   -3   x  B ;   A \ B  ; B \ A ;  R \ ( AB)
Baøi 14: Vieát phaàn buø trong R cuûa caùc taäp hôïp sau :
A=  {xR /  – 2  x        B=   {xR /   x> 2}     C = {xR /   -4  5}
Baøi 15: Cho  Tv = taäp hôïp taát caû caùc tam giaùc  vuoâng 
   T = taäp hôïp taát caû caùc tam giaùc
  Tc = taäp hôïp taát caû caùc tam giaùc caân
  Tñ = taäp hôïp taát caû caùc tam giaùc ñeàu
  Tvc= taäp hôïp taát caû caùc tam giaùc vuoâng caân
 Xaùc ñònh taát caû caùc quan heä bao haøm giöõa caùc taäp hôïp treân
Baøi 16: Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau baèng caùch lieät keâ
A= { xQ / (2x + 1)(x2 + x - 1)(2x2 -3x + 1) =0}        B= { xZ / 6x2 -5x + 1 =0}
C= { xN / (2x + x2)(x2 + x - 2)(x2 -x - 12) =0}          D= { xN / x2 > 2 vaø x E= { xZ /  2 vaø x > -2}
Baøi 17:Cho  A = {x Z /  x2       B = { xZ / (5x - 3x2)(x2 -2 x - 3) = 0}
 a) Lieät keâ A ; B
 b) CMR  (A B) \ (A B) = (A \ B)  (B \ A)
Baøi 18: Cho  E = { xN / 1  x }      A= { xN / (x2-9)(x2 – 5x – 6) = 0 }
 B = { xN / x laø soá nguyeân toá   5}
a) Chöùng minh raèng A E vaø B  E
b) Tìm CEA ; CEB ;  CE(AB)
c) Chöùng minh raèng :  E \ (A B)= (E \A)  ( E \B)
                                           E \ ( AB) = ( E \A)  ( E \ B)
 Baøi 19 :
a)       Cho A  C vaø B D , chöùng minh raèng (AB) (CD)
b)      CMR : A \(B C) = (A\B)(A\C)
c)       CMR : A \(B C) = (A\B)(A\C)
 
 
 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1
 

 
 
 
 
 
 
 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1
 

Chöông II: Haøm soá
§1: Ñaïi cöông veà haøm soá
 
A:Toùm taét lyù thuyeát
 
1: Cho D  R. haøm soá f xaùc ñònh treân  D laø 1 quy taéc öùng vôùi moãi xD laø 1 vaø chæ 1 soá  Khi ñoù f(x) goïi laø giaù trò haøm soá, x goïi laø bieán soá , D goïi laø taäp xaùc ñònh
2: Söï bieán thieân haøm soá Cho f(x) xaùc ñònh treân K   
 f ñoàng bieán ( taêng) treân K x1;x2K ; x1 2  f(x1) 2)
 f nghòch bieán ( giaûm) treân K x1;x2K ; x1 2  f(x1) > f(x2)
3: Haøm soá chaün, haøm soá leû :
  f goïi laø chaün treân D neáu xD   -x D vaø f(-x) = f(x), ñoà thò nhaän Oy laøm truïc ñoái xöùng
 f goïi laø leû treân D neáu xD     -x D vaø f(-x) = - f(x), ñoà thò  nhaän  O laøm taâm ñoái xöùng
4: Tònh tieán ñoà thò song song vôùi truïc toïa ñoä (NC)
Cho (G) laø ñoà thò cuûa y = f(x) vaø p;q > 0; ta coù
 Tònh tieán (G) leân treân q ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò y = f(x) + q
 Tònh tieán (G) xuoáng döôùi q ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò y = f(x) – q
Tònh tieán (G) sang traùi p ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò y = f(x+ p)
Tònh tieán (G) sang phaûi p ñôn vò thì ñöôïc ñoà thò y = f(x – p)
 
 
B.  Ví duï :Tìm mieàn xaùc ñònh vaø xeùt tính taêng , giaûm cuûa haøm soá
GIAÛI.
.
Xeùt tæ soá   
Ta coù :Vôùi 
Vôùi
Vaäy haøm soá ñaõ cho ñoàng bieán trong .
 
C:BAØI TAÄP
 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1
 

Baøi 1:Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá sau:
a)                b)              
c)    d) y = + 
Baøi 2:Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá sau:
a) y= +                         b) y =                                     c)   y= +              d)  y =  
Baøi 3: Cho haøm soá y = +
Ñònh a ñeå taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá laø ñoaïn thaúng coù ñoä daøi = 2 ñôn vò
Baøi 4:Cho haøm soá   
a)       Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá y=f(x).
b)      Tính f(0), f(2),f(-3),f(-1).
 
Baøi 5: Cho haøm soá
a) Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá.
b) Tính giaù trò gaàn ñuùng cuûa f(4), chính xaùc ñeán haøng phaàn traêm.
Baøi 6: Baèng caùch xeùt tæ soá  , haõy neâu söï bieán thieân cuûa caùc haøm soá  sau (khoâng yeâu caàu laäp baûng bieán thieân cuûa noù) treân caùc khoûang ñaõ cho:
a) y = x2 + 2x – 3    treân moãi khoûang vaø
b) y = - x2 – 4x + 2 treân moãi khoûang vaø     
c) treân moãi khoûang vaø
d) treân moãi khoûang vaø
 
Baøi 7: Xeùt tính chaün leû cuûa caùc haøm soá sau:
  a)                         b)             
 


GA – phu đạo 10  - HK I                                                                                       1
 

c)                                     d)      
Baøi 8: Xeùt tính chaün leû cuûa caùc haøm soá sau:
 a)                       b)   y =  x( x - 2)
c) y =                                     d) y = 
Baøi 9 : Cho haøm soá y = f(x) coù mieàn xaùc ñònh laø R . Tìm coâng thöùc cuûa haøm soá ñoù bieát raèng haøm soá y = f(x) vöùa laø haøm soá chaün , vöøa leû
 
Baøi 10: Giaû söû haøm soá coù ñoà thò laø (H)
  a) Neáu tònh tieán (H) xuoáng döôùi 3 ñôn vò thì ta ñöôïc ñoà thò cuûa  haøm soá naøo?
  b) Neáu tònh tieán (H) sang phaûi  2  ñôn vò thì ta ñöôïc ñoà thò cuûa  haøm soá naøo? 
  c) Neáu tònh tieán (H) leân treân 1 ñôn vò, roài sang traùi  4 ñôn vò thì ta ñöôïc ñoà thò  cuûa haøm soá naøo?
 
Baøi 11: Cho haøm soá y = f(x) coù mieàn xaùc ñònh R thoûa
  f(x + y) = f(x) + f(y) , x,y R
a)       Tính f(0)
b)      CMR : y = f(x) laø haøm soá leû
 
Baøi 12: Cho haøm soá y = f(x) coù mieàn xaùc ñònh R thoûa
  f(x + y) + f( x – y)  = 2f(x).f(y) , x,y R
c)       Tính f(0)
d)      Xeùt tính chaün leû cuûa haøm soá
 
 
§2: Haøm soá baäc nhaát
 
A:Toùm taét lyù thuyeát
 
1:  Haøm soá  daïng  y = ax = b , a;b R vaø a≠ 0.
     Haøm soá baäc nhaát coù taäp xaùc ñònh D = R
   a > 0 haøm soá ñoàng bieán treân R
   a
2. Baûng bieán thieân :
        X
-                         +
 
        x
-                         +
y = ax + b
  (a > 0)
                             +
-
 
y = ax + b
  (a
+
                             -
 
 


Nguồn:Hùng Nguyễn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Ga phu dao
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngPhu_dao__10_HK_I_PB1.doc[1.89 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
iwqz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2014-02-09 00:49:58
Loại file
doc
Dung lượng
1.89 M
Trang
1
Lần tải
3
Lần xem
9
giáo án điện tử Ga phu dao

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Ga phu dao
  Ngữ văn 8
  Ga phu dao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2012

  Xem: 0

 • GA phu dao
  Vật lý 8
  GA phu dao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2012

  Xem: 0

 • ga phụ đạo
  Tiếng Anh 9
  ga phụ đạo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2011

  Xem: 0

 • GA Phụ đạo
  Vật lý 8
  GA Phụ đạo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2012

  Xem: 9

 • GA phu dao
  Vật lý 8
  GA phu dao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2012

  Xem: 8

 • GA phu dao
  Ngữ văn 7
  GA phu dao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2013

  Xem: 0

 • GA phụ đạo
  Vật lý 10
  GA phụ đạo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2011

  Xem: 11

 • GA phụ đạo
  Lớp 10
  GA phụ đạo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2011

  Xem: 0

 • GA phu dao
  Toán học 9
  GA phu dao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2009

  Xem: 12

 • Ga phu dao
  Hình học 10
  Ga phu dao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2014

  Xem: 0