Giáo Án Gdqp - An:Gdqp 10 Tiết 13-14

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
zsj4tq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2008-11-11 14:16:32
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 10/11 /2008 Giáo án số:13 Tiết: 13 BÀI 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Kiến thức: Giuïp cho hoüc sinh hiãøu âæåüc thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, laìm cå

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày soạn: 10/11 /2008
Giáo án số:13
Tiết: 13
BÀI 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
 
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức: Giuïp cho hoüc sinh hiãøu âæåüc thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, laìm cå såí âãø váûn duûng caïc hoaût âäüng cuía nhaì træåìng.
2. kỹ năng: Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội.
3. Yãu cáöu: Tæû giaïc reìn luyãûn âãø thaình thaûo caïc âäüng taïc, hoüc âãún âáu váûn duûng thæûc hiãûn ngay âãún âoï.
B. ÂËA ÂIÃØM: Sán váûn âäüng træåìng
C. CHUÁØN BË: - Giaïo viãn: Giaïo aïn, váût cháút huáún luyãûn.
          - Hoüc sinh: Vãû sinh sán baîi, trang phuûc âuïng quy âënh.
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
Phương pháp - tổ chức
TG
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 phút
12 phút
 
8 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
5 phút
 
5 phút
 
- Lớp tập trung theo đội hình 4 hàng ngang.
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 
                       X (GV)
- GV thuyết trình nội dung, câu hỏi.
- HS lên trước đội hình thực hiện, ở dưới theo dõi.
- GV nhận xét cho điểm.
 
 
 
- GV giới thiệu nội dung theo 3 bước:
+ Bước 1: Làm nhanh
+ Bước 2: Làm chậm có phân tích.
+ Bước 2: Làm tổng hợp.
kết hợp nêu ý nghĩa, những điểm chú ý.
- HS trong hàng chú ý quan sát GV thực hiện, ghi nhớ ý nghĩa và những điểm chú ý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Phần mở đầu:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
 
- Phổ biến mục đích, yêu cầu của bài học.
 
- Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Em hãy thực hiện động tác “Đi đêu, đứng lại”; “Giậm chân, đứng lại”, động tác “Ngồi xuống, đứng dậy”?
 
 
 
 
II. Phần nội dung:
A, Nội dung:
I. VĐHL 1: Đội hình tiểu đội  hàng ngang:
1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang:
Ý nghĩa: Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thường dùng trong học tập, hạ mệnh lệnh khi sinh hoạt, kiểm tra, điểm nghiệm, khám súng, giá súng. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thực hiện theo 4 bước như sau:
* Bước 1: Tập hợp:
- Khẩu lệnh: “Tiểu đội x, thành 1 hàng ngang…tập hợp”, có dự lệnh và động lệnh.
Hô khẩu lệnh xong tiểu độ trưởng quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn.
- Động tác:
Nghe nói đến tên tiểu đội mình, các chiến sĩ quay về phía tiểu đội trưởng đứng nghiêm chờ lệnh. Dứt động lệnh “Tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng chạy vào đứng bên trái tiểu đội trưởng theo giản cách, cự ly quy định, tự động gióng hàng, xong đứng nghỉ; theo thứ tự từ số 1 đến số 8.
Khi đã có từ 2-3 chiến sĩ đứng vào bên trái mình, tiểu đội trưởng ra vị trí chỉ huy đôn đốc tiểu đội tập hợp.
* Bước 2: “Điểm số”
- Khẩu lệnh: “Điểm số” không có dự lệnh.
- Động tác: Tiểu đội đang đứng nghỉ, nghe động lệnh “Điểm số”, từng chiến sĩ theo thứ tự từ phải sang tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV giới thiệu nội dung theo 3 bước:
+ Bước 1: Làm nhanh
+ Bước 2: Làm chậm có phân tích.
+ Bước 2: Làm tổng hợp.
kết hợp nêu ý nghĩa, những điểm chú ý.
- HS trong hàng chú ý quan sát GV thực hiện, ghi nhớ ý nghĩa và những điểm chú ý
 
- GV chia vị trí tập luyện cho các tổ, đội hình tập luyện
**********
(tổ 1)
**********    X     *********
(tổ 2)       (GV)        (tổ 3)
**********
(tổ 4)
Đội hình hội thao và xuống lớp: Đội hình 4 hàng ngang
**********
**********
**********
**********
 
         X (GV)
- GV nhận xét, ra nhiệm vụ về nhà.
- HS nhận nhiệm vụ, làm thủ tục xuống lớp.
ái trở về tư thế đứng nghiêm,hô rỏ số của mình, đồng thời quay mặt sang trái 450, khi điểm số xong quay mặt trở lại. Người đứng cuối cùng không quay mặt, sau khi điểm số của mình xong thì hô “hết”. Điểm số phải hô rỏ, to, gọn, dứt khoát, liên tục
* Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ
- Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái)…thẳng”, có dự lệnh và động lệnh.
- Động tác:
+ Nghe dứt động lệnh, trừ người làm chuẩn, còn lại phải quay mặt hết cỡ sang phải (trái), gióng hàng cho thẳng và đúng cự ly.
+ Nghe động lệnh “Thôi” tất cả quay mặt nhìn trước
+ Tiểu đội trưởng kiểm tra giản cách của tiểu đội, sau đó đến cách người làm chuẩn 2-3 bước chân nhìn vao hàng để kiểm tra. Người nào chưa đứng thẳng, tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh “Đồng chí…lên (xuống)”.
* Bước 4: Giải tán
- Khẩu lệnh: “Giải tán”, không có dự lệnh
- Động tác: Khi nghe dứt động lệnh, mọi người nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rồi tản ra.
 2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang:
Cơ bản giống như đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, chỉ khác:
- Khẩu lệnh:
“Tiểu đội x, thành 2 hàng ngang…tập hợp”.
- Động tác: Vị trí đứng của chiến sĩ trong tiểu đội: Các số lẻ đứng hàng trên, các số chẳn đứng hàng dưới, cự ly giữa hàng trên và hàng dưới là 1m.
Không có bước điểm số.
Khi gióng hàng, những người đứng hàng thứ 2 vừa gióng hàng ngang vừa gióng hàng dọc.
Tiểu đội trưởng phải kiểm tra cự ly giữa hàng trên và hàng dưới.
B, Tập luyện:
- Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
- Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
 
 
 
 
C, Hội thao đánh giá:
Gọi đại diện các tổ lên thực hiện các VĐHL.
III. Phần kết thúc:
1. Nhận xét giờ học.
- Mặt mạnh....
- Mặt yếu.......
2. Ra nhiệm vụ về nhà.
- Về nhà tích cực tập luyện các động tác trên để chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết.
3.Kiểm tra vật chất,làm thủ tục xuống lớp.
Ngày soạn: 10/11 /2008
Giáo án số:14

Tiết: 14
BÀI 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
 
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức: Giuïp cho hoüc sinh hiãøu âæåüc thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, laìm cå såí âãø váûn duûng caïc hoaût âäüng cuía nhaì træåìng.
2. kỹ năng: Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội.
3. Yãu cáöu: Tæû giaïc reìn luyãûn âãø thaình thaûo caïc âäüng taïc, hoüc âãún âáu váûn duûng thæûc hiãûn ngay âãún âoï.
B. ÂËA ÂIÃØM: Sán váûn âäüng træåìng
C. CHUÁØN BË: - Giaïo viãn: Giaïo aïn, váût cháút huáún luyãûn.
          - Hoüc sinh: Vãû sinh sán baîi, trang phuûc âuïng quy âënh.
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
 
Phương pháp - tổ chức
TG
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 phút
12 phút
 
8 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
5 phút
 
5 phút
 
- Lớp tập trung theo đội hình 4 hàng ngang.
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 
                       X (GV)
- GV thuyết trình nội dung, câu hỏi.
- HS lên trước đội hình thực hiện, ở dưới theo dõi.
- GV nhận xét cho điểm.
 
 
 
- GV giới thiệu nội dung theo 3 bước:
+ Bước 1: Làm nhanh
+ Bước 2: Làm chậm có phân tích.
+ Bước 2: Làm tổng hợp.
kết hợp nêu ý nghĩa, những điểm chú ý.
- HS trong hàng chú ý quan sát GV thực hiện, ghi nhớ ý nghĩa và những điểm chú ý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Phần mở đầu:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
 
- Phổ biến mục đích, yêu cầu của bài học.
 
- Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Em hãy thực hiện động tác “Đi đêu, đứng lại”; “Giậm chân, đứng lại”, động tác “Ngồi xuống, đứng dậy”?
 
 
 
 
II. Phần nội dung:
A, Nội dung:
I. VĐHL 2: Đội hình tiểu đội  hàng dọc:
1. Đội hình tiểu đội một hàng dọc:
Ý nghĩa: Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc thường dùng khi di chuyển đội hình, hành quân. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thực hiện theo 4 bước như sau:
* Bước 1: Tập hợp:
- Khẩu lệnh: “Tiểu đội x, thành 1 hàng dọc…tập hợp”, có dự lệnh và động lệnh.
Hô khẩu lệnh xong tiểu độ trưởng quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn.
- Động tác:
Nghe nói đến tên tiểu đội mình, các chiến sĩ quay về phía tiểu đội trưởng đứng nghiêm chờ lệnh. Dứt động lệnh “Tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng chạy vào đứng sau tiểu đội trưởng theo giản cách, cự ly quy định, tự động gióng hàng, xong đứng nghỉ.
Khi đã có từ 2-3 chiến sĩ đứng vào sau mình, tiểu đội trưởng ra vị trí chỉ huy đôn đốc tiểu đội tập hợp.
* Bước 2: “Điểm số”
- Khẩu lệnh: “Điểm số” không có dự lệnh.
- Động tác: Tiểu đội đang đứng nghỉ, nghe động lệnh “Điểm số”, từng chiến sĩ theo thứ tự từ trên xuống dưới trở về tư thế đứng nghiêm, hô rỏ số của mình, đồng thời quay mặt sang trái hết cở, khi điểm số xong quay mặt trở lại. Người đứng cuối cùng không quay mặt, sau khi điểm số của mình xong thì h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV giới thiệu nội dung theo 3 bước:
+ Bước 1: Làm nhanh
+ Bước 2: Làm chậm có phân tích.
+ Bước 2: Làm tổng hợp.
kết hợp nêu ý nghĩa, những điểm chú ý.
- HS trong hàng chú ý quan sát GV thực hiện, ghi nhớ ý nghĩa và những điểm chú ý
 
- GV chia vị trí tập luyện cho các tổ, đội hình tập luyện
**********
(tổ 1)
**********    X     *********
(tổ 2)       (GV)        (tổ 3)
**********
(tổ 4)
Đội hình hội thao và xuống lớp: Đội hình 4 hàng ngang
**********
**********
**********
**********
 
         X (GV)
- GV nhận xét, ra nhiệm vụ về nhà.
- HS nhận nhiệm vụ, làm thủ tục xuống lớp.
ô “hết”.
* Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ
- Khẩu lệnh: “Nhìn trước…thẳng”, có dự lệnh và động lệnh.
- Động tác:
+ Nghe dứt động lệnh, trừ người làm chuẩn, mọi người gióng hàng, nhìn thẳng gáy người đứng trước, để xê dịch, qua trái, qua phải gióng hàng.
+ Nghe động lệnh “Thôi” thì không xê dịch nữa.
+ Tiểu đội trưởng kiểm tra giản cách của tiểu đội, sau đó đến cách người làm chuẩn 2-3 bước chân nhìn vao hàng để kiểm tra. Người nào chưa đứng thẳng, tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh “Đồng chí…qua trái (phải)”.
* Bước 4: Giải tán
- Khẩu lệnh: “Giải tán”, không có dự lệnh
- Động tác: Khi nghe dứt động lệnh, mọi người nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rồi tản ra.
 2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang:
Cơ bản giống như đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, chỉ khác:
- Khẩu lệnh:
“Tiểu đội x, thành 2 hàng dọc…tập hợp”.
- Động tác: Vị trí đứng của chiến sĩ trong tiểu đội: Các số lẻ đứng hàng dọc bên trái, các số chẳn đứng hàng dọc bên phải
Không có bước điểm số.
Khi gióng hàng, những người đứng hàng bên phải vừa gióng hàng ngang vừa gióng hàng dọc.
B, Tập luyện:
- Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
- Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
 
 
 
 
 
 
C, Hội thao đánh giá:
Gọi đại diện các tổ lên thực hiện các VĐHL.
III. Phần kết thúc:
1. Nhận xét giờ học.
- Mặt mạnh....
- Mặt yếu.......
2. Ra nhiệm vụ về nhà.
- Về nhà tích cực tập luyện các động tác trên để chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết.
3.Kiểm tra vật chất,làm thủ tục xuống lớp.
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GDQP 10 Tiết 13-14
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGDQP10tiet13-14.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • GDQP 10 Tiết 13-14
  Giáo án khác
  GDQP 10 Tiết 13-14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2008

  Xem: 120