Giáo án LS 10 cả năm

giáo án Lịch sử 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 846       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
rzsjwq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/15/2011 11:32:34 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.23 M
Lần xem
1
Lần tải
846
File đã kiểm duyệt an toàn

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 10 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI CHƯƠNG I XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ Bài 1 SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ (Tiết 1) I. ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án LS 10 cả năm, Giáo Án Lịch Sử 10 , Giáo án điện tử Giáo án LS 10 cả năm, doc, 1 trang, 0.23 M, Lịch sử 10 chia sẽ bởi Ái Nguyễn Văn đã có 846 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-LS-10-ca-nam.doc[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


GIÁO ÁN LỊCH SỬ 10
(CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN)
PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI
CHƯƠNG I
XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ
Bài 1
SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ
(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
HS cần hiểu những móc và bước tiến trên chặng đường dài, phấn đấu qua hàng triệu năm của loài người nhằm cải thiện đời sống và cải bến bản thân con người.
2. Tư tưởng
Giáo dục lòng yêu lao động vì lao động không những nâng cao đời sống của con người mà còn hoàn thiện bản thân con người.
3. Kỹ năng
Rèn kỹ năng sử dụng SGK - kỹ năng phân tích, đánh giá và tổng hợp về đặc điểm tiến hoá của loài người trong quá trình hoàn thiện mình đồng thời thấy sự sáng tạo và phát triển không ngừng của xã hội loài người.
II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC
1. Giới thiệu khái quát về chương trình lịch sử lớp 10
Yêu cầu và hướng dẫn phương pháp học bộ môn ở nhà, ở lớp.
2. Dẫn dắt vào bài học
GV nêu tình hướng qua câu hỏi tạo không khí học tập: Chương trình lịch sử chúng ta đã học ở THCS được phân chia thành mấy thời kỳ? Kể tên các thời kỳ đó? Hình thái chế độ xã hội gắn liền với mỗi thời kỳ? Xã hội loài người và loài người xuất hiện như thế nào? Để hiểu điều đó, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
3. Tổ chức các hoạt động trên lớp
Các hoạt động của thầy và trò
Những kiến thức HS cần nắm vững

Hoạt động 1: Làm việc cá nhân
Trước hết GV kể câu chuyện về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam (Bà Âu Cơ với cái bọc trăm trứng và chuyện Thượng Đế sáng tạo ra loài người) sau đó nêu câu hỏi: Loài người từ đâu mà ra? Câu chuyện kể trên có ý nghĩa gì?
- HS qua hiểu biết, qua câu chuyện GV kể và đọc SGK trả lời câu hỏi?
GV dẫn dắt, tạo không khí tranh luận.
- GV nhận xét bổ sung và chốt ý:
+ Câu chuyện truyền thuyết đã phản ảnh xa xưa con người muốn lý giải về nguồn gốc của mình, song chưa đủ cơ sở khoa học nên gửi gắm điều đó vào sự thần thánh.
+ Ngày nay, khoa học phát triển, đặc biệt là khảo cổ học và cổ sinh học đã tìm được bằng cứ nói lên sự phát triển lâu dài của sinh giới, từ động vật bậc thấp lên động vật bậc cao mà đỉnh cao của quá trình này là sự chuyển biến từ vượn thành người.
- GV nêu câu hỏi: Vậy con người do đâu mà ra? Căn cứ vào cơ sở nào? Thời gian? Nguyên nhân quan trọng quyết định đến sự chuyển biến đó? Ngày nay quá trình chuyển biến đó có diễn ra không? Tại sao?
(. Sự xuất hiện loài người và đời sống bầy người nguyên thuỷ.
- Loài người do một loài vượn chuyển biến thành? Chặng đầu của quá trình hình thành này có khoảng 6 triệu năm trước đây.

Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm
- GV: Chặng đường chuyển biến từ vượn đến người diễn ra rất dài. Bước phát triển trung gian là Người tối cổ (Người thượng cổ).
( Nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm là:
+ Nhóm 1: Thời gian tìm được dấu tích Người tối cổ? Địa điểm? Tiến hoá trong cơ cấu tạo cơ thể?
+ Nhóm 2: Đời sống vật chất và quan hệ xã hội của người tối cổ.
- HS: Từng nhóm đọc SGK, tìm ý trả lời và thảo luận thống nhất ý kiến trình bày trên giấy A1.
Đại diện của nhóm trình bày kết quả của mình.
GV yêu cầu HS nhóm khác bổ sung.
Cuối cùng GV nhận xét và chốt ý.
Nhóm 1:
+ Thời gian tìm được dấu tích của Người tối cổ bắt đầu khoảng 4 triệu năm trước đây.
+ Di cốt tìm thấy ở Đông Phi, Giava (Inđônêxia), Bắc Kinh (trung Quốc)… Thanh Hoá (Việt Nam).
+ Người tối cổ hoàn toàn đi bằng hai chân, đôi tay được tự do cầm nắm, kiếm thức ăn. Cơ thể có nhiều biến đổi: trán, hộp sọ …
Nhóm 2: Đời sống vật chất đã có nhiều thay đổi.
+ Biết chế tạo công cụ lao động: Họ lấy mảnh đá hay cuội lớn đem ghè vỡ tạo nên một

 


 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN LÒCH SÖÛ 10

(CHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giaùo aùn liïch söû lôùp 10

Phaàn moät

Trang 1


Giaùo aùn liïch söû lôùp 10

Phaàn moät

Trang 1


Giaùo aùn liïch söû lôùp 10

Phaàn moät

Trang 1


Giaùo aùn liïch söû lôùp 10

Phaàn moät

Trang 1


Giaùo aùn liïch söû lôùp 10

Phaàn moät

Trang 1


Giaùo aùn liïch söû lôùp 10

LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙi THÔØI NGUYEÂN THUYÛ, COÅ ÑAÏI VAØ TRUNG ÑAÏI

 

Chöông I

XAÕ HOÄI NGUYEÂN THUYÛ

 

Baøi 1

SÖÏ XUAÁT HIEÄN LOAØI NGÖÔØI VAØ BAÀY NGÖÔØI NGUYEÂN THUYÛ

(Tieát 1)

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1. Kieán thöùc

 HS caàn hieåu nhöõng moùc vaø böôùc tieán treân chaëng ñöôøng daøi, phaán ñaáu qua haøng trieäu naêm cuûa loaøi ngöôøi nhaèm caûi thieän ñôøi soáng vaø caûi beán baûn thaân con ngöôøi.

2. Tö töôûng

 Giaùo duïc loøng yeâu lao ñoäng vì lao ñoäng khoâng nhöõng naâng cao ñôøi soáng cuûa con ngöôøi maø coøn hoaøn thieän baûn thaân con ngöôøi.

3. Kyõ naêng

 Reøn kyõ naêng söû duïng SGK - kyõ naêng phaân tích, ñaùnh giaù vaø toång hôïp veà ñaëc ñieåm tieán hoaù cuûa loaøi ngöôøi trong quaù trình hoaøn thieän mình ñoàng thôøi thaáy söï saùng taïo vaø phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi.

II. Tieán trình toå chöùc daïy - hoïc

1. Giôùi thieäu khaùi quaùt veà chöông trình lòch söû lôùp 10

 Yeâu caàu vaø höôùng daãn phöông phaùp hoïc boä moân ôû nhaø, ôû lôùp.

2. Daãn daét vaøo baøi hoïc

 GV neâu tình höôùng qua caâu hoûi taïo khoâng khí hoïc taäp: Chöông trình lòch söû chuùng ta ñaõ hoïc ôû THCS ñöôïc phaân chia thaønh maáy thôøi kyø? Keå teân caùc thôøi kyø ñoù? Hình thaùi cheá ñoä xaõ hoäi gaén lieàn vôùi moãi thôøi kyø? Xaõ hoäi loaøi ngöôøi vaø loaøi ngöôøi xuaát hieän nhö theá naøo? Ñeå hieåu ñieàu ñoù, chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay.

3. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng treân lôùp

 

 

Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø

Nhöõng kieán thöùc HS caàn naém vöõng

Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc caù nhaân

 Tröôùc heát GV keå caâu chuyeän veà nguoàn goác cuûa daân toäc Vieät Nam (Baø AÂu Cô vôùi caùi boïc traêm tröùng vaø chuyeän Thöôïng Ñeá saùng taïo ra loaøi ngöôøi) sau ñoù neâu caâu hoûi:

. Söï xuaát hieän loaøi ngöôøi vaø ñôøi soáng baày ngöôøi nguyeân thuyû.

 

Trang 1


Giaùo aùn liïch söû lôùp 10

Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø

Nhöõng kieán thöùc HS caàn naém vöõng

Loaøi ngöôøi töø ñaâu maø ra? Caâu chuyeän keå treân coù yù nghóa gì?

 - HS qua hieåu bieát, qua caâu chuyeän GV keå vaø ñoïc SGK traû lôøi caâu hoûi?

 GV daãn daét, taïo khoâng khí tranh luaän.

 - GV nhaän xeùt boå sung vaø choát yù:

 + Caâu chuyeän truyeàn thuyeát ñaõ phaûn aûnh xa xöa con ngöôøi muoán lyù giaûi veà nguoàn goác cuûa mình, song chöa ñuû cô sôû khoa hoïc neân göûi gaém ñieàu ñoù vaøo söï thaàn thaùnh.

 + Ngaøy nay, khoa hoïc phaùt trieån, ñaëc bieät laø khaûo coå hoïc vaø coå sinh hoïc ñaõ tìm ñöôïc baèng cöù noùi leân söï phaùt trieån laâu daøi cuûa sinh giôùi, töø ñoäng vaät baäc thaáp leân ñoäng vaät baäc cao maø ñænh cao cuûa quaù trình naøy laø söï chuyeån bieán töø vöôïn thaønh ngöôøi.

 - GV neâu caâu hoûi: Vaäy con ngöôøi do ñaâu maø ra? Caên cöù vaøo cô sôû naøo? Thôøi gian? Nguyeân nhaân quan troïng quyeát ñònh ñeán söï chuyeån bieán ñoù? Ngaøy nay quaù trình chuyeån bieán ñoù coù dieãn ra khoâng? Taïi sao?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loaøi ngöôøi do moät loaøi vöôïn chuyeån bieán thaønh? Chaëng ñaàu cuûa quaù trình hình thaønh naøy coù khoaûng 6 trieäu naêm tröôùc ñaây.

Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc theo nhoùm

 - ­GV: Chaëng ñöôøng chuyeån bieán töø vöôïn ñeán ngöôøi dieãn ra raát daøi. Böôùc phaùt trieån trung gian laø Ngöôøi toái coå (Ngöôøi thöôïng coå).

  Nhieäm vuï cuï theå cuûa töøng nhoùm laø:

 + Nhoùm 1: Thôøi gian tìm ñöôïc daáu tích Ngöôøi toái coå? Ñòa ñieåm? Tieán hoaù trong cô caáu taïo cô theå?

 + Nhoùm 2: Ñôøi soáng vaät chaát vaø quan heä xaõ hoäi cuûa ngöôøi toái coå.

 - HS: Töøng nhoùm ñoïc SGK, tìm yù traû lôøi vaø thaûo luaän thoáng nhaát yù kieán trình baøy treân giaáy A1.

 Ñaïi dieän cuûa nhoùm trình baøy keát quaû cuûa mình.

 GV yeâu caàu HS nhoùm khaùc boå sung.

 Cuoái cuøng GV nhaän xeùt vaø choát yù.

 

 

 Nhoùm 1:

 + Thôøi gian tìm ñöôïc daáu tích cuûa Ngöôøi toái coå baét ñaàu khoaûng 4 trieäu naêm tröôùc ñaây.

 + Di coát tìm thaáy ôû Ñoâng Phi, Giava (Inñoâneâxia), Baéc Kinh (trung Quoác)… Thanh Hoaù (Vieät Nam).

 + Ngöôøi toái coå hoaøn toaøn ñi baèng hai chaân, ñoâi tay ñöôïc töï do caàm naém, kieám thöùc aên. Cô theå coù nhieàu bieán ñoåi: traùn, hoäp soï …

 Nhoùm 2: Ñôøi soáng vaät chaát ñaõ coù nhieàu thay ñoåi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Baét ñaàu khoaûng 4 trieäu naêm tröôùc ñaây tìm thaáy daáu veát cuûa Ngöôøi toái coå ôû moät soá nôi nhö Ñoâng Phi, Inñoâneâxia, Trung Quoác, Vieät Nam.

 

 

- Ñôøi soáng vaät chaát cuûa ngöôøi nguyeân thuyû:

+ Cheá taïo coâng cuï ñaù (ñoà ñaù cuõ).

Trang 1


Giaùo aùn liïch söû lôùp 10

Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø

Nhöõng kieán thöùc HS caàn naém vöõng

 + Bieát cheá taïo coâng cuï lao ñoäng: Hoï laáy maûnh ñaù hay cuoäi lôùn ñem gheø vôõ taïo neân moät maët cho saéc vaø vöøa tay caàm rìu ñaù (ñoà ñaù cuõ - sô kyø).

 + Bieát laøm ra löûa (phaùt minh lôùn) ñieàu quan troïng caûi thieän caên baûn cuoäc soáng töø aên soáng aên chín.

 + Cuøng nhau lao ñoäng tìm kieám thöùc aên. Chuû yeáu laø haùi löôïm vaø saên baét thuù.

 + Quan heä hôïp quaàn xaõ hoäi, coù ngöôøi ñöùng ñaàu, coù phaân coâng lao ñoäng giöõa nam - nöõ, cuøng chaêm soùc con caùi, soáng quaây quaàn theo quan heä ruoät thòt goàm 5 - 7 gia ñình. Soáng trong hang ñoäng hoaëc maùi ñaù, leàu döïng baèng caønh caây… Hôïp quaàn ñaàu tieân baày ngöôøi nguyeân thuyû.

+ Laøm ra löûa.

 

 

+ Tìm kieám thöùc aên, saên baét - haùi löôïm.

- Quan heä xaõ hoäi cuûa Ngöôøi Toái coå ñöôïc goïi laø baày ngöôøi nguyeân thuyû.

 

 

Hoaït ñoäng 3: caû lôùp

 GV  duøng aûnh vaø bieåu ñoà ñeå giaûi thích giuùp HS hieåu vaø naém chaéc hôn: aûnh veà Ngöôøi toái coå , aûnh veà caùc coâng cuï ñaù, bieåu ñoà thôøi gian cuûa Ngöôøi toái coå.

 - Veà hình daùng: Tuy coøn nhieàu daáu tích vöôïn treân ngöôøi nhöng Ngöôøi toái coå khoâng coøn laø vöôïn.

 -­ Ngöôøi toái coå laø Ngöôøi vì ñaõ cheá taùc vaø söû duïng coâng cuï (maëc duø chieác rìu ñaù coøn thoâ keäch ñôn giaûn).

 - Thôøi gian:

 

 4 tr.naêm     1 tr.naêm     4 vaïn naêm     1 vaïn naêm

 (Ngöôøi toái coå) - ñi ñöùng thaúng.

 - Hoøn ñaù gheø ñeõo sô qua.

 - Haùi löôïm, saên baét thuù.

 - Baày ngöôøi.

 

 

 

Hoaït ñoäng 4: laøm vieäc theo nhoùm

 GV trình baøy: Qua quaù trình lao ñoäng, cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ngaøy caøng phaùt trieån hôn. Ñoàng thôøi con ngöôøi töï hoaøn thaønh quaù trình hoaøn thieän mình taïo böôùc nhaûy voït töø vöôïn thaønh Ngöôøi toái coå. Ta tìm hieåu böôùc nhaûy voït thöù 2 cuûa quaù trình naøy.

 - GV chia lôùp thaønh 3 nhoùm, neâu caâu hoûi cho töøng nhoùm:

 + Nhoùm 1: Thôøi ñaïi Ngöôøi tinh khoân baét ñaàu xuaát hieän vaøo thôøi gian naøo? Böôùc hoaøn thieän veà hình daùng vaø caáu taïo cô theå ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo?

 + Nhoùm 2: Söï saùng taïo cuûa Ngöôøi tinh khoân trong vieäc cheá taïo coâng cuï lao ñoäng baèng ñaù.

 + Nhoùm 3: Nhöõng tieán boä khaùc trong cuoäc soáng lao ñoäng vaø vaät chaát.

 

. Ngöôøi tinh khoân vaø oùc saùng taïo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1


Giaùo aùn liïch söû lôùp 10

Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø

Nhöõng kieán thöùc HS caàn naém vöõng

 - HS ñoïc SGK, thaûo luaän tìm yù traû lôøi. Sau khi ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thoáng nhaát cuûa nhoùm. HS nhoùm khaùc boå sung. Cuoái cuøng GV nhaän xeùt vaø choát yù.

 Nhoùm 1: Ñeán cuoái thôøi ñoà ñaù cuõ, khoaûng 4 vaïn naêm tröôùc ñaây Ngöôøi tinh khoân (hay coøn goïi laø ngöôøi hieän ñaïi) xuaát hieän. Ngöôøi tinh khoân coù caáu taïo cô theå nhö ngöôøi ngaøy nay: xöông coát nhoû nhaén, baøn tay nhoû kheùo leùo, ngoùn tay linh hoaït. Hoäp soï vaø theå tích naõo phaùt trieån, traùn cao, maët phaúng, hình daùng goïn vaø linh hoaït, lôùp loâng moûng khoâng coøn nöõa ñöa ñeán söï xuaát hieän nhöõng maøu da khaùc nhau (3 ñaïi chuûng lôùn vaøng - ñen - traéng).

 Nhoùm 2: Söï  saùng taïo cuûa Ngöôøi tinh khoân trong kyõ thuaät cheá taïo coâng cuï ñaù: Ngöôøi ta bieát gheø 2 caïnh saéc hôn cuûa maûnh ñaù laøm cho noù goïn vaø saéc hôn vôùi nhieàu kieåu, loaïi khaùc nhau. Sau khi ñöôïc maøi nhaün, ñöôïc khoan loã hay naác ñeå tra caùn Coâng cuï ña daïng hôn, phuø hôïp vôùi töøng coâng vieäc lao ñoäng, trau chuoát vaø coù hieäu quaû hôn Ñoà ñaù môùi.

 

 Nhoùm 3: OÙc saùng taïo cuûa Ngöôøi tinh khoân coøn cheá taïo ra nhieàu coâng cuï lao ñoäng khaùc: Xöông caù, caønh caây laøm lao, cheá cung teân, ñan löôùi ñaùnh caù, laøm ñoà goám. Cuõng töø ñoù ñôøi soáng vaät chaát ñöôïc naâng leân. Thöùc aên taêng leân ñaùng keå. Con ngöôøi rôøi hang ñoäng ra ñònh cö ôû ñòa ñieåm thuaän lôïi hôn. Cö truù nhaø cöûa trôû neân phoå bieán.

 

 

 

 

- Khoaûng 4 vaïn naêm tröôùc ñaây Ngöôøi tinh khoân xuaát hieän. Hình daùng vaø caáu taïo cô theå hoaøn thieän nhö ngöôøi ngaøy nay.

 

 

 

 

- OÙc saùng taïo laø söï saùng taïo cuûa Ngöôøi tinh khoân trong coâng vieäc caûi tieán coâng cuï ñoà ñaù vaø bieát cheá taùc theâm nhieàu coâng cuï môùi.

+ Coâng cuï ñaù: Ñaù cuõ ñaù môùi (gheø - maøi nhaün - ñuïc loã tra caùn).

+ Coâng cuï môùi: Lao, cung teân.

Hoaït ñoäng 5: laøm vieäc caû lôùp vaø caù nhaân

 GV trình baøy: - Cuoäc caùch maïng ñaù môùi - ñaây laø moät thuaät ngöõ khaûo coå hoïc nhöng raát thích hôïp vôùi thöïc teá phaùt trieån cuûa con ngöôøi. Töø khi Ngöôøi tinh khoân xuaát hieän thôøi ñaù cuõ haäu kì, con ngöôøi ñaõ coù moät böôùc tieán daøi: Ñaõ coù cö truù  nhaø cöûa, ñaõ soáng oån ñònh vaø laâu daøi (lôùp voû oác saâu 1m noùi leân coù theå laâu tôùi caû nghìn naêm).

 Nhö theá cuõng phaûi keùo daøi tích luyõ kinh nghieäm tôùi 3 vaïn naêm. Töø 4 vaïn naêm ñeán 1 vaïn naêm tröôùc ñaây môùi baét ñaàu thôøi ñaù môùi.

 GV neâu caâu hoûi: - Ñaù môùi laø coâng cuï ñaù coù ñieåm khaùc nhö theá naøo so vôùi coâng cuï ñaù cuõ?

 HS ñoïc SGK traû lôøi. HS khaùc boå sung, cuoái cuøng GV nhaän xeùt vaø choát laïi: ñaù môùi laø coâng cuï ñaù ñöôïc gheø saéc, maøi nhaün, tra caùn duøng toát hôn. Khoâng nhöõng vaäy ngöôøi ta coøn söû duïng cung teân thuaàn thuïc.

 GV ñaët caâu hoûi: Sang thôøi ñaïi ñaù môùi cuoäc soáng vaät chaát cuûa con ngöôøi coù bieán ñoåi nhö theá naøo?

 HS ñoïc SGK traû lôøi. HS khaùc boå sung, cuoái cuøng GV nhaän xeùt vaø choát yù.

. Cuoäc caùch maïng thôøi ñaù môùi.

 

 

 

 

 

 

- 1 vaïn naêm tröôùc ñaây thôøi kyø ñaù môùi baét ñaàu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1


Giaùo aùn liïch söû lôùp 10

Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø

Nhöõng kieán thöùc HS caàn naém vöõng

 - Sang thôøi ñaïi ñaù môùi cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ñaõ coù nhöõng thay ñoåi lôùn lao.

 + Töø choã haùi löôïm, saên baén troàng troït vaø chaên nuoâi (ngöôøi ta troàng moät soá caây löông thöïc vaø thöïc phaåm nhö luùa, baàu bí… Ñi saên baén ñöôïc thuù nhoû ngöôøi ta giöõ laïi nuoâi vaø thuaàn döôõng thaønh gia suùc nhoû nhö choù, cöøu, lôïn, boø …).

 + Ngöôøi ta bieát laøm saïch nhöõng taám da thuù ñeå che thaân cho aám vaø "cho coù vaên hoaù" (tìm thaáy cuùc, kim xöông).

 + Ngöôøi ta bieát laøm ñoà trang söùc (voøng baèng voû oác vaø haït xöông, voøng tay, voøng coå chaân, hoa tai baèng ñaù maøu).

 + Con ngöôøi bieát ñeán aâm nhaïc (caây saùo xöông, ñaøn ñaù …)

 GV keát luaän: Nhö theá, töøng böôùc, töøng böôùc con ngöôøi khoâng ngöøng saùng taïo, kieám ñöôïc thöùc aên nhieàu hôn , soáng toát hôn vaø vui hôn. Cuoäc soáng bôùt daàn söï leä thuoäc vaø thieân nhieân. Cuoäc soáng con ngöôøi tieán boä vôùi toác ñoä nhanh hôn vaø oån ñònh hôn töø thôøi ñaù môùi.

 

 

 

 

- Cuoäc soáng con ngöôøi ñaõ coù nhöõng thay ñoåi lôùn lao, ngöôøi ta bieát:

+ Troàng troït, chaên nuoâi.

 

+ Laøm saïch taám da thuù che thaân.

 

 

 

 

+ Laøm nhaïc cuï.

 

Cuoäc soáng no ñuû hôn, ñeïp hôn vaø vui hôn, bôùt leä thuoäc vaøo thieân nhieân.

 

4. Sô keát baøi hoïc

- GV kieåm tra hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa HS vôùi vieäc yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi.

- Nguoàn goác cuûa loaøi ngöôøi, nguyeân nhaân quyeát ñònh ñeán quaù trình tieán hoaù.

- Theá naøo laø Ngöôøi toái coå? Cuoäc soáng vaät chaát vaø xaõ hoäi cuûa Ngöôøi toái coå?

- Nhöõng tieán boä veà kyõ thuaät khi Ngöôøi tinh khoân xuaát hieän?

5. Daën doø - ra baøi taäp veà nhaø

 - Naém ñöôïc baøi cuõ. Ñoïc tröôùc baøi môùi vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK.

 - Baøi taäp:

 Laäp baûng so saùnh

Noäi dung

Thôøi kyø ñaù cuõ

Thôøi kyø ñaù môùi

Thôøi gian

 

 

Chuû nhaân

 

 

Kyõ thuaät cheá taïo coâng cuï ñaù

 

 

Ñôøi soáng lao ñoäng

 

 

 

Baøi 2

Trang 1


Giaùo aùn liïch söû lôùp 10

XAÕ HOÄI NGUYEÂN THUYÛ

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1. Kieán thöùc

 - Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm toå chöùc thò toäc, boä laïc, moái quan heä trong toå chöùc xaõ hoäi ñaàu tieân cuûa loaøi ngöôøi.

 - Moác thôøi gian quan troïng cuûa quaù trình xuaát hieän kim loaïi vaø heä quaû xaõ hoäi cuûa coâng cuï kim loaïi.

2. Tö töôûng

 - Nuoâi döôõng giaác mô chính ñaùng - xaây döïng moät thôøi ñaïi Ñaïi Ñoàng trong vaên minh.

3. Kyõ naêng

 Reøn cho Hs kyõ naêng phaân tích vaø ñaùnh giaù toå chöùc xaõ hoäi thò toäc, boä laïc. Kyõ naêng phaân tích vaø toång hôïp veà quaù trình ra ñôøi cuûa kim loaïi - nguyeân nhaân - heä quaû cuûa cheá ñoä tö höõu ra ñôøi.

II. THIEÁT BÒ, TAØI LIEÄU DAÏY - HOÏC

 - Tranh aûnh.

 - Maãu truyeän ngaén veà sinh hoaït cuûa thò toäc, boä laïc.

III. Tieán trình toå chöùc daïy - hoïc

1. Kieåm tra baøi cuõ

  Caâu hoûi 1: Laäp nieân bieåu thôøi gian veà quaù trình tieán hoaù töø vöôïn thaønh ngöôøi ? Moâ taû ñôøi soáng vaät chaát vaø xaõ hoäi cuûa Ngöôøi toái coå?

  Caâu hoûi 2: taïi sao noùi thôøi ñaïi Ngöôøi tinh khoân cuoäc soáng cuûa con ngöôøi toát hôn, ñuû hôn, ñeïp hôn vaø vui hôn?

2. Daãn daét baøi môùi

 Baøi moät cho chuùng ta hieåu quaù trình tieán hoaù vaø töï hoaøn thieän cuûa con ngöôøi. Söï hoaøn thieän veà voùc daùng vaø caáu taïo cô theå. Söï tieán boä trong cuoäc soáng vaät chaát. Ñôøi soáng cuûa con ngöôøi toát hôn - ñuû hôn - ñeïp hôn - vui hôn. Vaø trong söï phaùt trieån aáy ta thaáy söï hôïp quaàn cuûa baày ngöôøi nguyeân thuyû - moät toå chöùc xaõ hoäi quaù ñoä. Toå chöùc aáy coøn mang tính giaûn ñôn, hoang sô, coøn ñaày daáu aán baày ñaøn cuøng söï töï hoaøn thieän cuûa con ngöôøi. Baày ñaøn phaùt trieån taïo neân söï gaén keát vaø ñònh hình cuûa moät toå chöùc xaõ hoäi loaøi ngöôøi khaùc haún vôùi toå chöùc baày, ñaøn. Ñeå hieåu toå chöùc thöïc chaát, ñònh hình ñaàu tieân cuûa loaøi ngöôøi ñoù, ta tìm hieåu baøi hoâm nay.

3. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng treân lôùp

 

Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø

Nhöõng kieán thöùc HS caàn naém vöõng

 

Trang 1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án LS 10 cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU