giao an 11 tron bo giáo án Tiếng Anh 12

  Đánh giá    Viết đánh giá
 75       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
awosuq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/5/2009 1:22:18 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.81 M
Lần xem
0
Lần tải
75

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
The first term of grade 10
The 1st period
Date: 11/8
Grade 10
Theme: Guiding how to learn and to do English tests
Time: 45 minutes
I. Objectives:
1. Educational aim: Students know about English book in grade 10
2. Knowledge:
Student know: - How to learn English in grade 10
- How to do English tests
- How to use student’s book and workbook
3. Skill : - Reading
- Speaking
- Listening
- Writing
- Doing English tests
II. Teaching aids: Student’s book, student’s workbook, dictionary, some test papers, etc.
III. Procedure:
Teacher’s activities
Students’ activities
Notes

Warm-up :(7 minutes)
- Introduce to students about the teache
- Ask students about their names and English knowledge etc.
Guiding: 35 minutes
1. Guiding student’s book and workbook:
* Introduce to students how to use their book and workbook
* Introduce to students how to learn reading, speaking, listening, writing, language focus in their books and how to do the exercises in their books
2. Guiding English tests in grade 10:
* Introduce to students about oral tests, 15 minute tests, 45 minute tests, etc. and how to do them
* The tests in grade 10 include:
eading : 25%
listening: 25%
writing: 25%
language focus: 25%
3. Guiding other books and tape, disc, etc.
Homework: 3 minutes
- Ask students to prepare textbook, notebooks and the things for learning andprepare lesson reading - Unit 1

- Listen to the teache
- Answer the teacher’s questions
- put the student’s book and workbook on the table
- listen to the teacher and look through the books
- Listen to the teache
- listen to the teacher and write down the things which will be prepared at homeUnit 1 : A day in the life of...
The 2nd period
Date : 11/8
Grade 10
Theme: A day in the life of...
Unit 1
Reading
Time: 45 minutes
I. Objectives:
1. Educational aim: Students should know what a farmer’s day of work is and sympathize with farmers’ work everyday.
2. Knowledge:
- General knowledge: Students know about activities on a day in the life of farmers.
- Language: Sentences and expression for describing someone’s daily routines.
- New words: Words related to a farmer’s daily work.
3. Skills: Guessing meaning in context, scanning for specific information and passage comprehension.
II. Method: Integrated, mainly communicative.
III. Teaching aids: Student’s book and pictures showing farmers’ daily routines, etc.
IV. Procedure:
Teacher’s activities
Students’ activities
Notes

Warm-up: (5 minutes)
- Lead out the hand out and introduce how to put the name of the job on its place
1. teache
2. docto
3. worke
4. selle
5. farme
- Ask students some questions
Where does a teacher work?
Where does a worker work?
Where does a farmer work?
……………………………
- Let students understand more about the life of a farmer, today we learn Unit 1- part A: Reading
Before you read : (7 minutes)
- Ask students to use the suggestion in their books to work in pairs
- Ask and answer questions about your daily routine
- Listen to students and co
ect pronunciation and grammar if necessary
- Ask students to look at the picture in the book
Show students to know about farmers’
daily routine
While you read : (23 minutes)
- Ask students to look through the passage and read in silence
- Help students read the passage
- Explain pronunciation and meaning of new words which appear in the passage
Task 1 : (3 minutes)
- Ask students to choose the option A, B or C that best suits the meaning of the italicised words
- Let students work individual or in groups
- Help students if necessary
Keys:
1C; 2C; 3A; 4A
Task 2: (4 minutes)
- Ask students to answer the following questions
- Ask students look through the passages then try to answer the questions in right way
- Let them work in pairs
- Help students if necessary
(the answers in the passage)
Task 3: (6 minutes)
- Ask students to scan the passage and make
ief note about Mr Vy and Mrs Tuyet’s daily routines
- Walk round the classroom and

 


                                                                               Ng­êi so¹n: Giang L­¬ng Hïng

The first term of grade 10

 

The 1st period

Date: 11/8

Grade 10

Theme: Guiding how to learn and to do English tests

Time: 45 minutes

 

I. Objectives:

1. Educational aim: Students know about English book in grade 10

2. Knowledge:

Student know: - How to learn English in grade 10

- How to do English tests

- How to use student’s book and workbook

3. Skill : - Reading

- Speaking

- Listening

- Writing

- Doing English tests

 

II. Teaching aids: Student’s book, student’s workbook, dictionary, some test papers, etc.

III. Procedure:

 

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up :(7 minutes)

- Introduce to students about the teacher

- Ask students about their names and English knowledge etc.

 

Guiding: 35 minutes

1. Guiding student’s book and workbook:

* Introduce to students how to use their book and workbook

* Introduce to students how to learn reading, speaking, listening, writing, language focus in their books and how to do the exercises in their books

2. Guiding English tests in grade 10:

* Introduce to students about oral tests, 15 minute tests, 45 minute tests, etc. and how to do them

* The tests in grade 10 include:

reading : 25%

 

- Listen to the teacher

- Answer the teacher’s questions

 

 

- put the student’s book and workbook on the table

 

- listen to the teacher and look through the books

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lesson plans of grade 10                             Nguyen Trai Upper secondary school

 


                                                                               Ng­êi so¹n: Giang L­¬ng Hïng

listening: 25%

writing: 25%

language focus: 25%

3. Guiding other books and tape, disc, etc.

 

Homework: 3 minutes

- Ask students to prepare textbook, notebooks and the things for learning andprepare lesson reading - Unit 1

 

 

 

- Listen to the teacher

 

 

- listen to the teacher and write down the things which will be prepared at home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lesson plans of grade 10                             Nguyen Trai Upper secondary school

 


                                                                               Ng­êi so¹n: Giang L­¬ng Hïng

Unit 1 : A day in the life of...

The 2nd period

Date : 11/8

Grade 10

Theme: A day in the life of...

Unit 1

Reading 

Time: 45 minutes

 

I. Objectives:

1. Educational aim: Students should know what a farmer’s day of work is and sympathize with farmers’ work everyday.

2. Knowledge:

- General knowledge: Students know about activities on a day in the life of farmers.

- Language: Sentences and expression for describing someone’s daily routines.

- New words: Words related to a farmer’s daily work.

3. Skills: Guessing meaning in context, scanning for specific information and passage comprehension.

II. Method: Integrated, mainly communicative.

III. Teaching aids: Student’s book and pictures showing farmers’ daily routines, etc.

IV. Procedure:

 

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up: (5 minutes)

- Lead out the hand out and introduce how to put the name of the job on its place

1. teacher

2. doctor

3. worker

4. seller

5. farmer

- Ask students some questions

Where does a teacher work?

Where does a worker work?

Where does a farmer work?

……………………………

- Let students understand more about the life of a farmer, today we learn Unit 1- part A: Reading

 

Before you read : (7 minutes)

- Ask students to use the suggestion in their books to work in pairs

 

- Open the book

- Listen to the teacher

- Look at the blackboard and put two words together

1.b  2.c   3.e   4.a   5.d

 

 

 

- Answer questions:

He works in a school

He works in a factory

He works in the field

 

- Listen to the teacher and open the book – Unit 1, part A: reading

 

 

- Look at the book, listen to the teacher and work in pairs:

 

1

Lesson plans of grade 10                             Nguyen Trai Upper secondary school

 


                                                                               Ng­êi so¹n: Giang L­¬ng Hïng

- Ask and answer questions about your daily routine

- Listen to students and correct pronunciation and grammar if necessary

 

 

 

 

- Ask students to look at the picture in the book

-         Show students to know about farmers’

daily routine

 

While you read : (23 minutes)

- Ask students to look through the passage and read in silence

- Help students read the passage

- Explain pronunciation and meaning of new words which appear in the passage

Task 1 : (3 minutes)

- Ask students to choose the option A, B or C that best suits the meaning of the italicised words

- Let students work individual or in groups

- Help students if necessary

Keys:

1C; 2C; 3A;  4A

 

Task 2: (4 minutes)

- Ask students to answer the following questions

- Ask students look through the passages then try to answer the questions in right way

- Let them work in pairs

- Help students if necessary

(the answers in the passage)

Task 3: (6 minutes)

- Ask students to scan the passage and make brief note about Mr Vy and Mrs Tuyet’s daily routines

- Walk round the classroom and correct mistakes

 

*A: What time do you often get up?

B: I often get up at six

*C: What do you often do in the evening?

D: I often do my home work and watch T.V

 

- Look at the picture

- Listen to the teacher

 

 

 

 

- Listen to the teacher then read the passages

- Ask some new words if necessary

 

 

- Keep the book open

- Listen to the teacher then do task 1

- Ask the teacher if necessary

- work individual or in group

- Write down in the notebook

 

- Listen to the teacher

- Try to answer the questions

- Practice with a partner then write them down in the note books

- Ask the teacher if necessary

 

- Listen to the teacher and make a brief note about Mr Vy and Mrs Tuyet’s daily routines

4.30: alarm goes off..

5.15: leaves the house

 

1

Lesson plans of grade 10                             Nguyen Trai Upper secondary school

 


                                                                               Ng­êi so¹n: Giang L­¬ng Hïng

 

After you read : (8 minutes)

- Ask students to close their books

- Ask them to talk about Mr Vy and Mrs Tuyet’s daily routines or their parents’ daily routines

- Listen to students and correct mistakes

 

Home work: (2 minutes)

- Ask students to write a passage about a farmer’s daily routines (80 words)

- Ask students to do Reading exercise of Unit 1 in workbook and prepare Part B : Speaking at home

5.30: arrives the field

 

- Listen to the teacher

- Try to talk about Mr Vy and Mrs Tuyet’s daily routines

- The students who are called to stand up to talk loudly are intelligent ones

 

 

- Listen to the teacher and write down homework

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lesson plans of grade 10                             Nguyen Trai Upper secondary school

 


                                                                               Ng­êi so¹n: Giang L­¬ng Hïng

The 3rd Period

Date 12/8

Grade 10

Theme: A day in the life of

Unit 1

Speaking

Time: 45 minutes

 

I. Objectives:

1. Educational aim: Students should know how to spend their daily time

2. Knowledge:

- General knowledge: Students learn about daily activities

- Language: asking for and giving information from a timetable

- New words: words related to students’ daily activities

3. Skills: talking about daily activities

II. Method: integrated, mainly communicative

III. Teaching aids: pictures

IV. Procedure:

 

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up: (5 minutes)

- Ask students to keep book close

- Write on the board names of ten subjects which are learnt in secondary school:

1. Civic education     

2. Maths                    

3. Techonology         

4. Physics          

5. Literature

6. Biology

7. Chemistry

8. Geography

9. Physical education

10. History

- Ask students to repeat

- The winners who repeat most

- Give marks

- Tell students to understand more about students’ daily activities.

(We learn Unit 1, part- speaking)

 

Pre-speaking : (12 minutes)

Task 1

- Ask students to ask and answer about Quan’s weekly timetable using the information from the timetable

 

- Keep books close

- Listen to the teacher

- Look at the board and try to remember names of ten subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Try to repeat from memory

 

 

 

 

 

 

 

- Look at student’s book

 

1

Lesson plans of grade 10                             Nguyen Trai Upper secondary school

 


                                                                               Ng­êi so¹n: Giang L­¬ng Hïng

- Let them work in pairs

- Listen to students and correct mistakes

 

 

 

 

 

 

While-speaking : (15 minutes)

Task 2

- Ask students to talk about Quan’s activities, using the pictures in Task 2

- Let them work in groups

- Walk round and help them

- Ask some students to stand up to talk again loudly

- Listen and correct mistakes

 

Post-speaking : (10 minutes)

Task 3

- Ask students to close books

- Ask students to tell the classmates about their daily rountine

- Walk round and help them

- Let them work in groups

- Ask some students to stand up and tell loudly

- Listen and correct mistakes

 

 

 

Homework: (3 minutes)

- Ask students to write a passage about their daily routine (50 words)

- Ask students to prepare Part C- Listening and do homework

- Listen to the teacher

- Ask and answer about Quan’s weekly timetable

A: What time does Quan have physics on Tuesday?

B: He has physics at 7.15 on Tuesday.

A: What lesson does Quan have at 8.55 on Monday?

B: He has maths at 8.55 on Monday.

 

 

- Open the books

- Do task 2 in groups

A: Quan gets up at 14.00

B: He does his homework at 14.15

C: He watches T.V at 16.30

 

 

 

 

- Close the books

- Listen to the teacher

- Do task 3

- Work in groups

- The students are called stand up and tell loudly

A: Everyday, I get up at 5.30, I have breakfast at 6.00 and go to school at 6.30

 

 

 

- Listen to the teacher

- Write down the homework

 

 

 

 

 

 

1

Lesson plans of grade 10                             Nguyen Trai Upper secondary school

 


                                                                               Ng­êi so¹n: Giang L­¬ng Hïng

The 4th period

Date : 13/8

Grade 10

Theme: A day in the life of

Unit 1

Listening

Time: 45 minutes

 

I. Objectives:

1. Educational aim: Students should know about a working-day of a cyclo driver and sympthize with him

2. Knowledge:

- General knowledge: Students learn more about traffic, a cyclo driver’s activities

- New words: Words related to traffic activities

3. Skills: - Listening and numbering pictures

               - Listening and deciding on True or False statements

II. Method: Intergrated, mainly communicative

III. Teaching aids: Student’s book, pictures showing a cyclo driver’s activities, tape and cassette player

IV. Procedure:

 

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up: (5 minutes)

- Ask students to close the books

- Give Jumpled words:

C C L O Y, R I E D V, N S S E G E R P A, D O F O S A L L T

- Ask students to arrange those letters in right orders

- Check some students and mark

- Give some statements:

 He has a cyclo

He drives passenger everyday

He usually has meal at a foodstall

- Give question: Who is he?

- If you want to know more details about daily activities of a cyclo driver, we will go to Unit 1- part Listening

Pre-listening: (7 minutes)

- Ask students to look at the part: Before listening

- Let them work in pairs and make questions

- Walk round, listen and help students

 

- Close the books

- Listen to the teacher

- Work in groups

 

Key:cyclo-driver-passenger-foodstall

 

- Listen to the teacher and answer the question:

He is a cyclo driver

 

 

- Listen to the teacher and open textbooks

 

 

- Look at the books

- Listen to the teacher

- Work in pairs

A: Have you ever travelled by cyclo?

 

1

Lesson plans of grade 10                             Nguyen Trai Upper secondary school

 


                                                                               Ng­êi so¹n: Giang L­¬ng Hïng

 

 

- Read loudly the words:

distric; routine; office; drop; passenger; ride pedal; purchases parkl foodstall

- Ask students to repeat loudly the words

- Listen and check pronunciation

While-listening: (20 minutes)

Task 1

- Ask students to look at the pictures about some activities of Mr Lam, a cyclo driver

- Let them describe the pictures

- Read loudly or turn on the tapescript three times

- Ask students to number the pictures

- Help them if necessary

Task 2

- Ask students to look through the sentences in task 2

- Ask students to listen to the tapescript again and decide whether the statements are T or F

- Ask students to give reasons for their answers

Key: 1.F- 2.T- 3.F- 4.F- 5.F- 6.F

 

After-listening: (10 minutes)

- Ask students to open the books

- Ask them to ask and answer questions about Mr Lam’s activities, using the cues below

- Let them work in pairs

- Walk round and help students

 

- Ask some students to stand up and retell Mr Lam’s story to the class

- Listen and correct mistakes

 

 

 

Homework: (3 minutes)

- Ask students to write a story about Mr Lam

- Remember them to prepare Part- Writing at home

B: Yes, I have

A: When was it?

B: Last summer

A: Is it interesting to travel by cyclo?

B: Yes, it is

- Repeat loudly the words and try to remember them

 

- Keep book open

- Look at the pictures in task 1

- Describe the pictures

- Listen to the tapescript and number the pictures

Key: a.3, b.5, c.4, d.6, e.1, f.2

 

- Keep book open and listen to the teacher

- Read the sentences in task 2 and try to understand them

- Listen to the tapescript again and decide the statements that are T or F then explain them

 

- Open the books

- Ask and answer about Mr Lam

A: What’s his name?

B: His name is Lam

A: What’s his job?

B: He’s a cyclo driver

- The students who are called stand up and retell Mr Lam’s story to the class:

Mr Lam is a cyclo driver in HCM city. He usually has a busy working day. He gets up at 5.30. ….

-Listen to the teacher and write down homework

 

1

Lesson plans of grade 10                             Nguyen Trai Upper secondary school

 


                                                                               Ng­êi so¹n: Giang L­¬ng Hïng

The 5th period

Date: 14/8

Grade 10

Theme: A day in the life of

Unit 1

Writing

Time 45 minutes

 

I. Objectives:

1. Educational aim: Students should identify the events

2. General knowledge: Students learn how to write a narrative, stages of a narrative

- Language: The simple past of verbs and the connectors often used in a narrative

- New words: Words related to problems on a flight or a fire

3. Skills: Writing a narrative

II. Method: Intergrated, mainly communicative

III. Teaching aids: Student’s book, notebook, some pictures showing flying accidents of hotel fires

IV. Procedure:

 

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up: (5 minutes)

- Ask students to keep book close

- Ask students some following questions:

1. Have you ever heard a frightenning story?

2. When and where did it happen?

3. How did you feel?

- Check and explain them to the class:

There are a lot of accidents in our lives, to understand them we learn part Writing

 

Pre-writing: (10 minutes)

- Ask student to read the narrative in task 1

- Explain some new words

- Ask students to look through the passage again and find all the verbs that are used in the past simple and the connectors (time expression)

 

- Let them work in groups

- Walk around, check and help students

 

- Keep book close

- Listen to the teacher and answer the questions

1. Yes, I have

2. It happened when I was young

- It happened in my neigborhood

- It made me frightened

- Listen to the teacher

and open the books

 

 

- Read the narrative

- Ask the teacher if necessary

- Look through the passage again and find all the verbs that used in the past simple and the connectors

- Work in groups

Key: stared; was; arrived;

 

1

Lesson plans of grade 10                             Nguyen Trai Upper secondary school

 


                                                                               Ng­êi so¹n: Giang L­¬ng Hïng

- Explain to students to use the simple past to rewrite a story

 

 

 

 

While-writing: (18 minutes)

Task 2

- Ask students to do task 2

- Let them work in groups

- Go round, check and help students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 3

- Ask students to keep book open

- Ask them to use the prompts to build up a narrative about a hotel fire

- Let students work individually

- Walk round and help students

Post-writing: (10 minutes)

- Give suggestions and corrections

- Ask students to read another’s narrative

- Ask some students to read loudly their narratives

- Correct mistakes and mark

 

Homework: (2 minutes)

- Ask students to do part writing of Unit 1 in the student’s work book and preapare part Language Focus

got; took off; began; thought; were told; seemed; realised; were; screamed; thought; felt; announced; was; were; landedl; was; at first; then; just then; a few minutes later; one hour later

 

- Do task 2 in groups

Student A: identify the events: got on plane; plane took off; hostesses were just beginning to serve lunch when plane began to shake; plane seemed to clip; people screamed in panic

Student B: identify the climax: we thought we had only minutes to live

Student C: identify the conclusion of the story: everything was all right, we landed safely

- Listen to the teacher

- Use the prompts to build up a narrative about a hotel fire (work individually)

 

- Listen to the teacher

- Finish the narrative

- Read a narrative of one classmate

 

 

 

 

- Some students read loudly their products in front of the class

 

 

- Listen to the teacher and write down homework

 

 

 

1

Lesson plans of grade 10                             Nguyen Trai Upper secondary school

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

giao-an-11-tron-bo.doc[0.81 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)