Giáo án: Âm nhạc

Đăng ngày 11/20/2012 8:11:32 PM | Thể loại: Lớp 4 tuổi | Chia sẽ bởi: Oanh Vũ Thị Kim | Lần tải: 469 | Lần xem: 51 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

Gi¸o ¸n dù thi

LÜnh vùc ph¸t triÓn thÈm mü

Chñ ®iÓm: ThÕ giíi ®éng vËt

®Ò tµi :   Néi dung träng t©m : D¹y vËn ®éng ‘‘§µn gµ trong s©n’’

                Néi dung kÕt hîp : - Nghe h¸t  ‘‘Con mÌo mµ trÌo c©y cau’’

                                   Trß ch¬i  ‘‘§o¸n tµi h¸t hay’’

                                  §èi t­­îng d¹y:    TrÎ mÉu gi¸o nhì B2

                                  Sè l­­îng:            21 trÎ

                                 Thêi gian:          20 - 25 phót.

                       Ng­­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Nh­ Quúnh

I. Môc ®Ých - yªu cÇu

  1. KiÕn thøc:

        - TrÎ nhí néi dung, giai ®iÖu, ®éng t¸c cña bµi h¸t, biÕt kÕt hîp gi÷a ®éng t¸c vËn ®éng vµ lêi ca.

    - TrÎ biÕt thªm bµi ca dao cæ vÒ con mÌo vµ con chuét ®­îc t¸c gi¶ Lª Yªn phæ nh¹c ®ã lµ bµi h¸t: "Con mÌo mµ trÌo c©y cau"

         - N¾m ®­îc luËt ch¬i, c¸ch ch¬i cña trß ch¬i “ §o¸n tµi, h¸t hay” .

 2. Kü n¨ng:

         - TrÎ cã kü n¨ng vËn ®éng minh ho¹ cho bµi h¸t: " §µn gµ trong s©n". TrÎ biÕt phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a vËn ®éng vµ lêi ca .

 - TrÎ chó ý nghe c« h¸t vµ xem c« biÓu diÔn.

        - TrÎ ch¬i trß ch¬i ®óng c¸ch ch¬i, ®óng luËt ch¬i.

3. Th¸i ®é:

      - TrÎ ý thøc kû luËt, tËp trung chó ý trong giê häc.

       - TrÎ høng thó víi c¸c ho¹t ®éng do c« tæ chøc.

        - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ.

II. ChuÈn bÞ:

1. VÒ phÝa gi¸o viªn

 - Trang phôc gän, ®Ñp, phï hîp.

         -  §µn ghi s½n bµi: §µn gµ trong s©n, Con mÌo mµ trÌo c©y cau, mét con vÞt, Con gµ trèng, Röa mÆt nh­ mÌo, Con heo ®Êt- cã tiÕt tÊu nhÞp ®iÖu phï hîp víi néi dung bµi häc.

   - ThiÕt kÕ Powerpoint tr×nh chiÕu vµo bµi phÇn d¹y vËn ®éng: §µn gµ trong s©n vµ phÇn Trß ch¬i: “ §o¸n tµi h¸t hay”

 - ChuÈn bÞ tèt t©m thÕ tr­íc khi tæ chøc ho¹t ®éng cho trÎ.

 - Sa bµn phôc vô ho¹t ®éng h¸t cho trÎ nghe.

 - VÏ vµ thiÕt kÕ mò gµ trèng; gµ m¸i vµ gµ con. ( Mçi lo¹i 3 chiÕc ).

 §Þa ®iÓm häc: Phßng häc ®a n¨ng s¹ch, s¾p xÕp gän ®Ñp phï hîp.

2. VÒ phÝa trÎ

 - Trang phôc cña trÎ s¹ch, gän.

- T« mµu mò gµ. Cïng c« chuÈn bÞ mò gµ phôc vô ho¹t ®éng.

           - T©m thÕ trÎ tho¶i m¸i.

iii. TiÕn hµnh

 

C¸c b­íc tiÕn hµnh

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. B­íc 1: æn ®Þnh tæ chøc - G©y høng thó

 

 

 

2. B­íc 2: Néi dung chÝnh

a. D¹y vËn ®éng : §µn gµ trong s©n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nghe h¸t               ‘‘Con mÌo mµ trÌo c©y cau’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Trß ch¬i ©m nh¹c: §o¸n tµi h¸t hay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. B­íc 3: KÕt thóc tiÕt häc

 

- C« cïng trÎ ch¬i trß ch¬i: Ngãn tay

- C« giíi thiÖu: “ Ng«i nhµ cña nh÷ng ng­êi b¹n ngé nghÜnh”.

 h­íng trÎ nh×n lªn mµn h×nh, nghe tiÕng kªu vµ ®o¸n xem con vËt nµo xuÊt hiÖn. ( C« cho lÇn l­ît tiÕng kªu cña gµ trèng, gµ m¸i vµ gµ con ®Ó trÎ ®o¸n. Khi trÎ ®o¸n xong c« cho h×nh ¶nh c¸c con vËt bay ra).

 

* ¤n  h¸t: §µ gµ trong s©n

- C« yªu cÇu trÎ t×m bµi h¸t liªn quan ®Õn gia ®×nh nhµ gµ mµ trÎ ®· biÕt.

 

 

- h­íng trÎ ®Õn bµi h¸t cã gµ trèng vµ gµ con (§µn gµ trong s©n ) vµ khuyÕn khÝch trÎ ®øng dËy h¸t l¹i bµi h¸t cïng ®µn ( H¸t ®óp 2 lÇn )

* TrÎ vËn ®éng theo ý thÝch:

- Con thÊy bµi h¸t nµy thÕ nµo?

 

Lµm thÕ nµo ®Ó bµi sinh ®éng h¬n?

B©y giê mçi b¹n h·y nghÜ ra 1 c¸ch ®Ó lµm cho bµi h¸t thªm sinh ®éng vµ thÓ hiÖn l¹i ý t­ëng cña m×nh nhÐ!

- C« bËt ®µn- KhuyÕn khÝch trÎ h¸t vµ vËn ®éng.

* D¹y vËn ®éng ( D­íi h×nh thøc c« giíi thiÖu c¸ch vËn ®éng kh¸c )

+ C« lµm mÉu:

     - LÇn 1: C« yªu cÇu trÎ h¸t, c« vËn ®éng minh ho¹ cho trÎ xem.

     - LÇn 2 : C« nãi vÒ h×nh con gµ trèng; gµ m¸i vµ gµ con kÕt hîp vËn ®éng vµ ph©n tÝch kü ®éng t¸c cho trÎ n¾m ®­îc ( Gµ trèng th× rÊt oai phong hïng dòng nªn c¸c ®éng t¸c døt kho¸t; kháe kho¾n; Cßn gµ con rÊt nhá bÐ, non nít nªn c« sö dông c¸c ®éng t¸c nhÝ nh¶nh vµ ®¸ng yªu h¬n)

      . C©u 1: “ Gµ kh«ng biÕt g¸y”  2 khuûu tay c« gËp s¸t th©n, lµm ®éng t¸c vç c¸nh, ®¸nh h«ng sang 2 bªn.

“ Lµ con gµ con” 1 tay c« ®­a ra tr­íc miÖng, 1 tay c« ®Ó sau h«ng vµ l¾c h«ng, 2 ch©n dËm.

      . C©u 2: “ Gµ mµ g¸y s¸ng” Lµm t­¬ng tù nh­ c©u 1. “ Lµ con gµ cha” tõng tay ®­a lªn lµm ®éng t¸c gièng gµ g¸y s¸ng.

      . C©u 3: “ §i lang thang ….. cã con gµ””, 2 khuûu tay c« gËp s¸t th©n lµm ®éng t¸c vç c¸nh ®ång thêi tõng ch©n ®­a ra phÝa tr­íc vµ kÝ b»ng gãt ch©n.

     . C©u 4: “ §i lang thang… cã con gµ” 1 tay ®Ó tr­íc miÖng, 1 tay ®Ó sau h«ng vµ dËm ch©n t¹i chç sau ®ã ®æi bªn.

+ TrÎ thùc hiÖn

- D¹y c¶ líp vËn ®éng: Mêi c¶ líp ®øng theo ®éi h×nh vßng trßn vµ h¸t + vËn ®éng cïng c«. ( 2 – 3 lÇn )

 

- D¹y tæ, nhãm vËn ®éng: Mêi c¸c b¹n trai (c¸c b¹n g¸i ) ®øng dËy vËn ®éng cïng c« - KhuyÕn khÝch nhãm cßn l¹i h¸t cïng b¹n.

- Mêi nhãm trÎ lªn biÓu diÔn- KhuyÕn khÝch c¸c b¹n cßn l¹i h¸t.

 

- Mêi c¸ nh©n trÎ biÓu diÔn - C¶ líp h¸t

 

- Mêi c¶ líp ®øng dËy theo ®éi h×nh vßng trßn võa ®i võa h¸t vµ vËn ®éng cïng c«.

 

* Cßn 1 ng­êi b¹n n÷a ®ang chèn trong ng«i nhµ, chóng m×nh cã muèn biÕt kh«ng. C« ®­a ra c¸c d÷ kiÖn ®Ó trÎ ®o¸n vÒ con mÌo . H×nh ¶nh mÌo xuÊt hiÖn.

- Cã mét bµi h¸t rÊt hay vÒ con mÌo, ®ã lµ bµi h¸t sö dông lêi ca dao cæ “Con mÌo mµ trÌo c©y cau”, do nh¹c sÜ Lª Yªn phæ nh¹c

 C« sÏ ®µn cho c¶ líp nghe. C¸c con l¾ng nghe vµ nãi cho c« biÕt giai ®iÖu b¶n nh¹c nh­ thÕ nµo nhÐ.

LÇn 1: C« ®µn cho trÎ nghe giai ®iÖu bµi h¸t.

- B¶n nh¹c c« võa ®µn cã tªn lµ g×?  Ai ®· phæ nh¹c bµi h¸t nµy?

- Con thÊy giai ®iÖu b¶n nh¹c nh­ thÕ nµo? ( Vui t­¬i, s«i næi hay nhÑ nhµng? )

- C« chÝnh x¸c l¹i: T¸c gi¶ Lª Yªn ®· dïng lêi ca dao cæ ®Ó phæ nh¹c thµnh bµi h¸t: “Con mÌo mµ trÌo c©y cau” ®Êy! Giai ®iÖu bµi h¸t rÊt vui t­¬i, nhÝ nh¶nh.

LÇn 2:  C« h¸t kÕt hîp biÓu diÔn minh ho¹ b»ng ®éng t¸c

 

 

- C¸c con thÊy bµi h¸t nµy nh­ thÕ nµo?

Bµi h¸t sÏ hay h¬n rÊt nhiÒu nÕu c¸c con võa nghe lêi bµi h¸t võa xem h×nh ¶nh ngé nghÜnh cña chó mÌo vµ chó chuét trong bµi h¸t ®Êy!

LÇn 3: C« h¸t kÕt hîp diÔn rèi cho trÎ xem

 

* C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.

- C¸ch ch¬i:

cho trÎ chia lµm 3 ®éi

C« giíi thiÖu: Trªn mµn h×nh h×nh ¶nh con vËt; mét ®o¹n nh¹c hoÆc lµ ®o¹n nh¹c ®· bÞ lµm mÐo tiÕng. C¸c ®éi ch¬i sÏ quan s¸t, l¾ng nghe, bµn b¹c ®Ó t×m ra ®¸p ¸n tªn bµi h¸t sau ®ã ®­a ra tÝn hiÖu ®Ó giµnh quyÒn tr¶ lêi.

- LuËt ch¬i:

§éi nµo tr¶ lêi ®óng ®­îc tªn bµi h¸t h¸t ®óng sÏ ®­îc th­ëng 1 trµng ph¸o tay thËt lín, ®éi nµo kh«ng tr¶ lêi ®­îc hoÆc tr¶ lêi sai ph¶i nh¶y lß cß.

LÇn 1: C« tr×nh chiÕu h×nh ¶nh con vÞt

LÇn 2: C« cho trÎ nghe 1 ®o¹n nh¹c bµi " Con gµ trèng"

LÇn 3: Cho trÎ nghe 1 ®o¹n nh¹c ®· lµm mÐo tiÕng

LÇn 4: Cho trÎ xem h×nh ¶nh con heo ®Êt ®­îc më ra tõng phÇn

C« tæ chøc cho trÎ ch¬i, cïng trÎ kiÓm tra kÕt qu¶ sau mçi lÇn ch¬i.

 

* Hái l¹i c¶m nhËn cña trÎ sau c¸c ho¹t ®éng. C« nhËn xÐt chung, khen ®éng viªn trÎ.

Ho¹t ®éng chuyÓn tiÕp: H­íng trÎ tíi trß ch¬i ©m nh¹c c« võa tæ chøc vµ vÒ c¸c m¸y tÝnh cïng ch¬i.

TrÎ ch¬i cïng c« vµ b¹n

 

 

 TrÎ l¾ng nghe vµ cïng nhau ®o¸n tªn con vËt

 

- TrÎ kÓ tªn c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn c¸c chó gµ mµ trÎ biÕt.

- TrÎ h¸t vµ nhón nhÈy theo giai ®iÖu bµi h¸t.

 

 

- TrÎ tr¶ lêi theo c¶m nhËn

- TrÎ tr¶ lêi

TrÎ h¸t vµ vËn ®éng theo ý thÝch

 

 

 

TrΠ h¸t

 

TrÎ vÒ chç vµ quan s¸t c« vËn ®éng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C¶ líp ®øng theo ®éi h×nh vßng trßn vµ vËn ®éng cïng c«.

Nhãm b¹n trai

( b¹n g¸i ) ®øng dËy vËn ®éng

- Nhãm trÎ lªn biÓu diÔn, c¸c b¹n cßn l¹i h¸t

- 1 trÎ lªn biÓu diÔn, c¶ líp h¸t.

C¶ líp ®øng dËy h¸t vµ vËn ®éng

 

 

TrÎ l¾ng nghe vµ ®o¸n

 

 

 

 

 

TrÎ nghe vµ nãi vÒ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶ vµ giai ®iÖu bµi h¸t theo c¶m nhËn

 

 

 

 

- TrÎ l¾ng nghe c« h¸t vµ xem c« biÓu diÔn

- TrÎ nªu c¶m nhËn cña m×nh vÒ bµi h¸t

 

 

 

 

TrÎ l¾ng nghe c« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i cña trß ch¬i, sau ®ã bµn b¹c, th¶o luËn ®Ó ®­a ra ®¸p ¸n.

 

 

 

 

TrÎ ®o¸n tªn vµ h¸t l¹i bµi h¸t

 

 

 

 

 

 

TrÎ nªu c¶m nhËn cña m×nh vÒ c¸c ho¹t ®éng

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc