Giáo án: Âm nhạc

giáo án Chồi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 469       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
4bxoyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/20/2012 8:11:32 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
1
Lần tải
469
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án dự thi Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ Chủ điểm: Thế giới động vật đề tài : Nội dung trọng tâm : Dạy vận động ‘‘Đàn gà trong sân’’ Nội dung kết hợp : - Nghe hát ‘‘Con mèo mà trèo cây cau’’ - Trò c,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án: Âm nhạc, Giáo Án Chồi , Giáo án điện tử Giáo án: Âm nhạc, doc, 1 trang, 0.09 M, Chồi chia sẽ bởi Oanh Vũ Thị Kim đã có 469 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-Am-nhac.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giáo án dự thi
Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
Chủ điểm: Thế giới động vật
đề tài : Nội dung trọng tâm : Dạy vận động ‘‘Đàn gà trong sân’’
Nội dung kết hợp : - Nghe hát  ‘‘Con mèo mà trèo cây cau’’
- Trò chơi  ‘‘Đoán tài hát hay’’
Đối tượng dạy: Trẻ mẫu giáo nhỡ B2
Số lượng: 21 trẻ
Thời gian: 20 - 25 phút.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Như Quỳnh
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ nội dung, giai điệu, động tác của bài hát, biết kết hợp giữa động tác vận động và lời ca.
- Trẻ biết thêm bài ca dao cổ về con mèo và con chuột được tác giả Lê Yên phổ nhạc đó là bài hát: "Con mèo mà trèo cây cau"
- Nắm được luật chơi, cách chơi của trò chơi “ Đoán tài, hát hay” .
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng vận động minh hoạ cho bài hát: " Đàn gà trong sân". Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng giữa vận động và lời ca .
- Trẻ chú ý nghe cô hát và xem cô biểu diễn.
- Trẻ chơi trò chơi đúng cách chơi, đúng luật chơi.
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức kỷ luật, tập trung chú ý trong giờ học.
- Trẻ hứng thú với các hoạt động do cô tổ chức.
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
II. Chuẩn bị:
1. Về phía giáo viên
- Trang phục gọn, đẹp, phù hợp.
- Đàn ghi sẵn bài: Đàn gà trong sân, Con mèo mà trèo cây cau, một con vịt, Con gà trống, Rửa mặt như mèo, Con heo đất- có tiết tấu nhịp điệu phù hợp với nội dung bài học.
- Thiết kế Powerpoint trình chiếu vào bài phần dạy vận động: Đàn gà trong sân và phần Trò chơi: “ Đoán tài hát hay”
- Chuẩn bị tốt tâm thế trước khi tổ chức hoạt động cho trẻ.
- Sa bàn phục vụ hoạt động hát cho trẻ nghe.
- Vẽ và thiết kế mũ gà trống; gà mái và gà con. ( Mỗi loại 3 chiếc ).
Địa điểm học: Phòng học đa năng sạch, sắp xếp gọn đẹp phù hợp.
2. Về phía trẻ
- Trang phục của trẻ sạch, gọn.
- Tô màu mũ gà. Cùng cô chuẩn bị mũ gà phục vụ hoạt động.
- Tâm thế trẻ thoải mái.
iii. Tiến hành
Các bước tiến hành
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ

1. Bước 1: định tổ chức - Gây hứng thú
2. Bước 2: Nội dung chính
a. Dạy vận động : Đàn gà trong sân
. Nghe hát ‘‘Con mèo mà trèo cây cau’’
c.Trò chơi âm nhạc: Đoán tài hát hay
3. Bước 3: Kết thúc tiết học
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: Ngón tay
- Cô giới thiệu: “ Ngôi nhà của những người bạn ngộ nghĩnh”.
Cô h

Gi¸o ¸n dù thi

LÜnh vùc ph¸t triÓn thÈm mü

Chñ ®iÓm: ThÕ giíi ®éng vËt

®Ò tµi :   Néi dung träng t©m : D¹y vËn ®éng ‘‘§µn gµ trong s©n’’

                Néi dung kÕt hîp : - Nghe h¸t  ‘‘Con mÌo mµ trÌo c©y cau’’

                                   Trß ch¬i  ‘‘§o¸n tµi h¸t hay’’

                                  §èi t­­îng d¹y:    TrÎ mÉu gi¸o nhì B2

                                  Sè l­­îng:            21 trÎ

                                 Thêi gian:          20 - 25 phót.

                       Ng­­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Nh­ Quúnh

I. Môc ®Ých - yªu cÇu

  1. KiÕn thøc:

        - TrÎ nhí néi dung, giai ®iÖu, ®éng t¸c cña bµi h¸t, biÕt kÕt hîp gi÷a ®éng t¸c vËn ®éng vµ lêi ca.

    - TrÎ biÕt thªm bµi ca dao cæ vÒ con mÌo vµ con chuét ®­îc t¸c gi¶ Lª Yªn phæ nh¹c ®ã lµ bµi h¸t: "Con mÌo mµ trÌo c©y cau"

         - N¾m ®­îc luËt ch¬i, c¸ch ch¬i cña trß ch¬i “ §o¸n tµi, h¸t hay” .

 2. Kü n¨ng:

         - TrÎ cã kü n¨ng vËn ®éng minh ho¹ cho bµi h¸t: " §µn gµ trong s©n". TrÎ biÕt phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a vËn ®éng vµ lêi ca .

 - TrÎ chó ý nghe c« h¸t vµ xem c« biÓu diÔn.

        - TrÎ ch¬i trß ch¬i ®óng c¸ch ch¬i, ®óng luËt ch¬i.

3. Th¸i ®é:

      - TrÎ ý thøc kû luËt, tËp trung chó ý trong giê häc.

       - TrÎ høng thó víi c¸c ho¹t ®éng do c« tæ chøc.

        - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ.

II. ChuÈn bÞ:

1. VÒ phÝa gi¸o viªn

 - Trang phôc gän, ®Ñp, phï hîp.

         -  §µn ghi s½n bµi: §µn gµ trong s©n, Con mÌo mµ trÌo c©y cau, mét con vÞt, Con gµ trèng, Röa mÆt nh­ mÌo, Con heo ®Êt- cã tiÕt tÊu nhÞp ®iÖu phï hîp víi néi dung bµi häc.

   - ThiÕt kÕ Powerpoint tr×nh chiÕu vµo bµi phÇn d¹y vËn ®éng: §µn gµ trong s©n vµ phÇn Trß ch¬i: “ §o¸n tµi h¸t hay”

 - ChuÈn bÞ tèt t©m thÕ tr­íc khi tæ chøc ho¹t ®éng cho trÎ.

 - Sa bµn phôc vô ho¹t ®éng h¸t cho trÎ nghe.

 - VÏ vµ thiÕt kÕ mò gµ trèng; gµ m¸i vµ gµ con. ( Mçi lo¹i 3 chiÕc ).

 §Þa ®iÓm häc: Phßng häc ®a n¨ng s¹ch, s¾p xÕp gän ®Ñp phï hîp.

2. VÒ phÝa trÎ

 - Trang phôc cña trÎ s¹ch, gän.

- T« mµu mò gµ. Cïng c« chuÈn bÞ mò gµ phôc vô ho¹t ®éng.

           - T©m thÕ trÎ tho¶i m¸i.

iii. TiÕn hµnh

 

C¸c b­íc tiÕn hµnh

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. B­íc 1: æn ®Þnh tæ chøc - G©y høng thó

 

 

 

2. B­íc 2: Néi dung chÝnh

a. D¹y vËn ®éng : §µn gµ trong s©n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nghe h¸t               ‘‘Con mÌo mµ trÌo c©y cau’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Trß ch¬i ©m nh¹c: §o¸n tµi h¸t hay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. B­íc 3: KÕt thóc tiÕt häc

 

- C« cïng trÎ ch¬i trß ch¬i: Ngãn tay

- C« giíi thiÖu: “ Ng«i nhµ cña nh÷ng ng­êi b¹n ngé nghÜnh”.

 h­íng trÎ nh×n lªn mµn h×nh, nghe tiÕng kªu vµ ®o¸n xem con vËt nµo xuÊt hiÖn. ( C« cho lÇn l­ît tiÕng kªu cña gµ trèng, gµ m¸i vµ gµ con ®Ó trÎ ®o¸n. Khi trÎ ®o¸n xong c« cho h×nh ¶nh c¸c con vËt bay ra).

 

* ¤n  h¸t: §µ gµ trong s©n

- C« yªu cÇu trÎ t×m bµi h¸t liªn quan ®Õn gia ®×nh nhµ gµ mµ trÎ ®· biÕt.

 

 

- h­íng trÎ ®Õn bµi h¸t cã gµ trèng vµ gµ con (§µn gµ trong s©n ) vµ khuyÕn khÝch trÎ ®øng dËy h¸t l¹i bµi h¸t cïng ®µn ( H¸t ®óp 2 lÇn )

* TrÎ vËn ®éng theo ý thÝch:

- Con thÊy bµi h¸t nµy thÕ nµo?

 

Lµm thÕ nµo ®Ó bµi sinh ®éng h¬n?

B©y giê mçi b¹n h·y nghÜ ra 1 c¸ch ®Ó lµm cho bµi h¸t thªm sinh ®éng vµ thÓ hiÖn l¹i ý t­ëng cña m×nh nhÐ!

- C« bËt ®µn- KhuyÕn khÝch trÎ h¸t vµ vËn ®éng.

* D¹y vËn ®éng ( D­íi h×nh thøc c« giíi thiÖu c¸ch vËn ®éng kh¸c )

+ C« lµm mÉu:

     - LÇn 1: C« yªu cÇu trÎ h¸t, c« vËn ®éng minh ho¹ cho trÎ xem.

     - LÇn 2 : C« nãi vÒ h×nh con gµ trèng; gµ m¸i vµ gµ con kÕt hîp vËn ®éng vµ ph©n tÝch kü ®éng t¸c cho trÎ n¾m ®­îc ( Gµ trèng th× rÊt oai phong hïng dòng nªn c¸c ®éng t¸c døt kho¸t; kháe kho¾n; Cßn gµ con rÊt nhá bÐ, non nít nªn c« sö dông c¸c ®éng t¸c nhÝ nh¶nh vµ ®¸ng yªu h¬n)

      . C©u 1: “ Gµ kh«ng biÕt g¸y”  2 khuûu tay c« gËp s¸t th©n, lµm ®éng t¸c vç c¸nh, ®¸nh h«ng sang 2 bªn.

“ Lµ con gµ con” 1 tay c« ®­a ra tr­íc miÖng, 1 tay c« ®Ó sau h«ng vµ l¾c h«ng, 2 ch©n dËm.

      . C©u 2: “ Gµ mµ g¸y s¸ng” Lµm t­¬ng tù nh­ c©u 1. “ Lµ con gµ cha” tõng tay ®­a lªn lµm ®éng t¸c gièng gµ g¸y s¸ng.

      . C©u 3: “ §i lang thang ….. cã con gµ””, 2 khuûu tay c« gËp s¸t th©n lµm ®éng t¸c vç c¸nh ®ång thêi tõng ch©n ®­a ra phÝa tr­íc vµ kÝ b»ng gãt ch©n.

     . C©u 4: “ §i lang thang… cã con gµ” 1 tay ®Ó tr­íc miÖng, 1 tay ®Ó sau h«ng vµ dËm ch©n t¹i chç sau ®ã ®æi bªn.

+ TrÎ thùc hiÖn

- D¹y c¶ líp vËn ®éng: Mêi c¶ líp ®øng theo ®éi h×nh vßng trßn vµ h¸t + vËn ®éng cïng c«. ( 2 – 3 lÇn )

 

- D¹y tæ, nhãm vËn ®éng: Mêi c¸c b¹n trai (c¸c b¹n g¸i ) ®øng dËy vËn ®éng cïng c« - KhuyÕn khÝch nhãm cßn l¹i h¸t cïng b¹n.

- Mêi nhãm trÎ lªn biÓu diÔn- KhuyÕn khÝch c¸c b¹n cßn l¹i h¸t.

 

- Mêi c¸ nh©n trÎ biÓu diÔn - C¶ líp h¸t

 

- Mêi c¶ líp ®øng dËy theo ®éi h×nh vßng trßn võa ®i võa h¸t vµ vËn ®éng cïng c«.

 

* Cßn 1 ng­êi b¹n n÷a ®ang chèn trong ng«i nhµ, chóng m×nh cã muèn biÕt kh«ng. C« ®­a ra c¸c d÷ kiÖn ®Ó trÎ ®o¸n vÒ con mÌo . H×nh ¶nh mÌo xuÊt hiÖn.

- Cã mét bµi h¸t rÊt hay vÒ con mÌo, ®ã lµ bµi h¸t sö dông lêi ca dao cæ “Con mÌo mµ trÌo c©y cau”, do nh¹c sÜ Lª Yªn phæ nh¹c

 C« sÏ ®µn cho c¶ líp nghe. C¸c con l¾ng nghe vµ nãi cho c« biÕt giai ®iÖu b¶n nh¹c nh­ thÕ nµo nhÐ.

LÇn 1: C« ®µn cho trÎ nghe giai ®iÖu bµi h¸t.

- B¶n nh¹c c« võa ®µn cã tªn lµ g×?  Ai ®· phæ nh¹c bµi h¸t nµy?

- Con thÊy giai ®iÖu b¶n nh¹c nh­ thÕ nµo? ( Vui t­¬i, s«i næi hay nhÑ nhµng? )

- C« chÝnh x¸c l¹i: T¸c gi¶ Lª Yªn ®· dïng lêi ca dao cæ ®Ó phæ nh¹c thµnh bµi h¸t: “Con mÌo mµ trÌo c©y cau” ®Êy! Giai ®iÖu bµi h¸t rÊt vui t­¬i, nhÝ nh¶nh.

LÇn 2:  C« h¸t kÕt hîp biÓu diÔn minh ho¹ b»ng ®éng t¸c

 

 

- C¸c con thÊy bµi h¸t nµy nh­ thÕ nµo?

Bµi h¸t sÏ hay h¬n rÊt nhiÒu nÕu c¸c con võa nghe lêi bµi h¸t võa xem h×nh ¶nh ngé nghÜnh cña chó mÌo vµ chó chuét trong bµi h¸t ®Êy!

LÇn 3: C« h¸t kÕt hîp diÔn rèi cho trÎ xem

 

* C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.

- C¸ch ch¬i:

cho trÎ chia lµm 3 ®éi

C« giíi thiÖu: Trªn mµn h×nh h×nh ¶nh con vËt; mét ®o¹n nh¹c hoÆc lµ ®o¹n nh¹c ®· bÞ lµm mÐo tiÕng. C¸c ®éi ch¬i sÏ quan s¸t, l¾ng nghe, bµn b¹c ®Ó t×m ra ®¸p ¸n tªn bµi h¸t sau ®ã ®­a ra tÝn hiÖu ®Ó giµnh quyÒn tr¶ lêi.

- LuËt ch¬i:

§éi nµo tr¶ lêi ®óng ®­îc tªn bµi h¸t h¸t ®óng sÏ ®­îc th­ëng 1 trµng ph¸o tay thËt lín, ®éi nµo kh«ng tr¶ lêi ®­îc hoÆc tr¶ lêi sai ph¶i nh¶y lß cß.

LÇn 1: C« tr×nh chiÕu h×nh ¶nh con vÞt

LÇn 2: C« cho trÎ nghe 1 ®o¹n nh¹c bµi " Con gµ trèng"

LÇn 3: Cho trÎ nghe 1 ®o¹n nh¹c ®· lµm mÐo tiÕng

LÇn 4: Cho trÎ xem h×nh ¶nh con heo ®Êt ®­îc më ra tõng phÇn

C« tæ chøc cho trÎ ch¬i, cïng trÎ kiÓm tra kÕt qu¶ sau mçi lÇn ch¬i.

 

* Hái l¹i c¶m nhËn cña trÎ sau c¸c ho¹t ®éng. C« nhËn xÐt chung, khen ®éng viªn trÎ.

Ho¹t ®éng chuyÓn tiÕp: H­íng trÎ tíi trß ch¬i ©m nh¹c c« võa tæ chøc vµ vÒ c¸c m¸y tÝnh cïng ch¬i.

TrÎ ch¬i cïng c« vµ b¹n

 

 

 TrÎ l¾ng nghe vµ cïng nhau ®o¸n tªn con vËt

 

- TrÎ kÓ tªn c¸c bµi h¸t liªn quan ®Õn c¸c chó gµ mµ trÎ biÕt.

- TrÎ h¸t vµ nhón nhÈy theo giai ®iÖu bµi h¸t.

 

 

- TrÎ tr¶ lêi theo c¶m nhËn

- TrÎ tr¶ lêi

TrÎ h¸t vµ vËn ®éng theo ý thÝch

 

 

 

TrΠ h¸t

 

TrÎ vÒ chç vµ quan s¸t c« vËn ®éng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C¶ líp ®øng theo ®éi h×nh vßng trßn vµ vËn ®éng cïng c«.

Nhãm b¹n trai

( b¹n g¸i ) ®øng dËy vËn ®éng

- Nhãm trÎ lªn biÓu diÔn, c¸c b¹n cßn l¹i h¸t

- 1 trÎ lªn biÓu diÔn, c¶ líp h¸t.

C¶ líp ®øng dËy h¸t vµ vËn ®éng

 

 

TrÎ l¾ng nghe vµ ®o¸n

 

 

 

 

 

TrÎ nghe vµ nãi vÒ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶ vµ giai ®iÖu bµi h¸t theo c¶m nhËn

 

 

 

 

- TrÎ l¾ng nghe c« h¸t vµ xem c« biÓu diÔn

- TrÎ nªu c¶m nhËn cña m×nh vÒ bµi h¸t

 

 

 

 

TrÎ l¾ng nghe c« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i cña trß ch¬i, sau ®ã bµn b¹c, th¶o luËn ®Ó ®­a ra ®¸p ¸n.

 

 

 

 

TrÎ ®o¸n tªn vµ h¸t l¹i bµi h¸t

 

 

 

 

 

 

TrÎ nªu c¶m nhËn cña m×nh vÒ c¸c ho¹t ®éng

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án: Âm nhạc
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU