giao an anh 6 chieu giáo án Tiếng Anh 6

  Đánh giá    Viết đánh giá
 262       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
7o3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 4:17:53 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.57 M
Lần xem
0
Lần tải
262

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

giao-an-anh-6-chieu.doc[0.57 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
LESSON 1 TO BE
A. Grammar.
* Form : be => is/ am/ are.
I - am
We, you, they, N (plural) - are
She, he, it, N (singular) - is
* Positions of ‘be” in a sentence:
(+) S + be + …..
(-) S + be + not + …..
(?) Be + S + ….? Yes, S + be.
No, S + be not.
S in the short answers must be a personal pronoun (I, she, he, they, it)
Wh – be + S + …..?
S + be + …….
B. Practice
I. Fill in the sentences with is, am, are.
1. I ……… a teacher.
2. ……… that your student?
3. This ……… my classroom.
4. We…. …….fine.
5. What………. this?
6. Who…… …they?
7. My name… ……..John
8. How old…….. your
others?
9. …… ….you twelve years old?
10. ……… these your pens?
11. ……….Lan and Nam in the classroom?
12. They………….. her students.
13. His sister and my
other........ classmates.
14. Those schoolbags ………….new.

II. Change the sentences below into the negative and the inte
ogative.
Her name is Linh.
They are nurses.
I am a doctor.
Those are his pens.
My father is an engineer.
Her
other is a good student.
They are in the class.
Phong’s school is in the country.
I am in class 6A.
The books are in Minh’s desk.
III. Answer the questions below:
Are they your notebooks? Yes, ………….
Is that her clock? No, ………
Are you a student? Yes, ………
Are the teachers in the room? No, ………
Is her father forty years old? Yes, ………
Is Hung a good student? No, ………
Is she Lan? Yes, ………
Are those chairs? No, ………
Are her
others Nam and Duong? Yes, ………
Are you Loan? No, ………
IV. Supply the co
ect form of be
1. -They (be) your sisters?
- Yes, they (be)
2. -Where Lan (be)? She (be) in the house?
- No, she (be not). She (be) in the garden.
3. This (be not) my school bag. That (be) my schoolbag.
4. -Those (be) her stools?
- Yes, they (be.)
5. - What they (be)?
- They (be) nurses.
6.- Who Hoa and Hai (be)?
-Hoa (be) my sister and Hai (be) Hung’s
other.
7. My father (be) a doctor and my mother (be) a nurse.
8. There (be) five stools in the living room.
9. - There (be) four people in your family?
- Yes, there (be).
10.- How many lamps there (be) in the classroom?
- There (be) only one..
1.……………………….
……………………….
2. ………………………
……………………….
3……………………….
4……………………….
……………………….
5……………………….
……………………….
6……………………….
……………………….
7……………………….
8……………………….
9……………………….
……………………….
10……………………….
………………………..

V. Make up sentences using the words given.
1. this/ Lan’s book. => ……………………………………………………………….
2. this / Lan’s schoolbag? => ………………………………………………………….
4. there/ be/ ten/ students/ my class => ………………………………………………..
5. she/ a doctor? => ………………………………………………………………….
6. my mother/ a nurse. => …………………………………………………………….
7. What/ her/ name? => …………………………………………………………………
8. Who/ they? => ………………………………………………………………………..
9. how many/ telephones/ her living room? => ………………………………………………
10. there/ be/ three/ pens/ in/ desk? => …………………………………………………
11. they/ be not/ Mr. Hung’s students=> ………………………………………………
12. his name/ Minh. => ……………………………………………………………….
13. these/ your pencils? => ……………………………………………………………
14. What/ these? => ……………………………………………………………….
They/ stereos=> ……………………………………………………………………
15.What/ it?=> ………………………………………………………………………..
16. your house/ in the country? => ……………………………………………………
17. her school/ small? => ……………………………………………………………….
18. that waste basket/ big. => …………………………………………………………

LESSON 2 TO BE AND QUESTIONS
ViÕt c©u hái vµ c©u tr¶ lêi víi tõ gỵi ý
Your school / big? (
……………………………………………………………………………………….
Those clocks

 


 

LESSON 1              TO BE

 

A. Grammar.

* Form : be => is/ am/ are.

                        I                          -  am

We, you, they, N (plural)            -  are

She, he, it, N (singular)               -  is

* Positions of ‘be” in a sentence:

(+)   S + be + …..

(-)    S + be + not + …..

(?)    Be + S + ….?      Yes, S + be.

                                    No, S + be not.

            S in the short answers must be a personal pronoun (I, she, he, they, it)

                   Wh – be + S + …..?

                                     S + be + …….

B. Practice

I. Fill in the sentences with is, am, are.

1. I ……… a teacher.

2.  ……… that your student?

3. This ……… my classroom.

4. We…. …….fine.

5. What………. this?

6. Who…… they?

7. My name… ……..John

8. How old…….. your brothers?

9.  …… ….you twelve years old?

10.  ……… these  your pens?

11. ……….Lan and Nam in the classroom?

12. They………….. her students.

13.  His sister and my brother........ classmates.

14. Those schoolbags ………….new.

II. Change the sentences below into the negative and the interrogative.

 1. Her name is Linh.
 2. They are nurses.
 3. I am a doctor.
 4. Those are his pens.
 5. My father is an engineer.
 6. Her brother is a good student.
 7. They are in the class.
 8. Phong’s school is in the country.
 9. I am in class 6A.
 10. The books are in Minh’s desk.

III. Answer the questions below:

 1. Are they your notebooks?        Yes, ………….
 2. Is that her clock?                        No, ………
 3. Are you a student?                     Yes, ………
 4. Are the teachers in the room?    No, ………
 5. Is her father forty years old?       Yes, ………
 6. Is Hung a good student?              No, ………
 7. Is she Lan?                                               Yes, ………
 8. Are those chairs?                                     No, ………
 9. Are her brothers Nam and Duong?         Yes, ………
 10. Are you Loan?                                        No, ………

IV. Supply the correct form of be

1. -They (be) your sisters?

1.……………………….

1                                               


 

   - Yes, they (be)

2. -Where Lan (be)?    She (be) in the house?

    - No, she (be not). She (be) in the garden.

3. This (be not) my school bag. That (be) my schoolbag.

4. -Those (be) her stools?

    - Yes, they (be.)

5. - What they (be)?

    - They (be) nurses.

6.- Who Hoa and Hai (be)?

    -Hoa (be) my sister and Hai (be) Hung’s  brother.

     7. My father (be) a doctor and my mother (be) a nurse.

     8. There (be) five stools in the living room.

      9. - There (be) four people in your family?

          - Yes, there (be).

     10.- How many lamps there (be) in the classroom?

          - There (be) only one..

 

  ……………………….

2. ………………………

……………………….

3……………………….

4……………………….

……………………….

5……………………….

……………………….

6……………………….

……………………….

7……………………….

8……………………….

9……………………….

……………………….

10……………………….

………………………..

V. Make up sentences using the words given.

1. this/ Lan’s book. => ……………………………………………………………….

2. this / Lan’s schoolbag? => ………………………………………………………….

4. there/ be/ ten/ students/ my class => ………………………………………………..

5. she/ a doctor?  => ………………………………………………………………….

6. my mother/ a nurse. => …………………………………………………………….

7. What/ her/ name? => …………………………………………………………………

8. Who/ they? => ………………………………………………………………………..

9. how many/ telephones/ her living room? => ………………………………………………

10. there/ be/ three/ pens/ in/ desk? => …………………………………………………

11. they/ be not/ Mr. Hung’s students=> ………………………………………………

12. his name/ Minh. => ……………………………………………………………….

13. these/ your pencils? => ……………………………………………………………

14. What/ these? => ……………………………………………………………….    

      They/ stereos=> ……………………………………………………………………

15.What/ it?=> ………………………………………………………………………..

16. your house/ in the country? => ……………………………………………………

17. her school/ small? => ……………………………………………………………….

18. that waste basket/ big. => …………………………………………………………                      

 

 

1                                               


 

LESSON 2                    TO BE AND QUESTIONS

 

 1. ViÕt  c©u hái vµ c©u tr¶ lêi víi tõ gîi ý
 1. Your school / big?

……………………………………………………………………………………….

 1. Those clocks / small?

……………………………………………………………………………………….

 1. His room / big?

……………………………………………………………………………………….

 1. Her house/ in the country?

……………………………………………………………………………………….

 1. Thu’s books/ in the desk?

……………………………………………………………………………………….

 1. Lan’s father/ a doctor?

……………………………………………………………………………………….

 1. Minh’s house/ Le Loi street?

……………………………………………………………………………………….

 1. Mr Trung and Mr. Huan/ engineers?

……………………………………………………………………………………….

 1. Binh and Mai/ class 6B?

……………………………………………………………………………………….

 1. your class/ the third floor?

……………………………………………………………………………………….

II. §iÒn nh÷ng tõ cßn thiÕu vµo chç trèng.

1. …………  ……………. this?                    It’s  an armchair.

2. …………  ……………. that?                    It’s a stereo.

3. …………  ……………. these?                  They  are lamps.

4. …………  ……………. those?                  They  are telephones.

III. GhÐp c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.

 1. What’s your name?
 2. How are you?
 3. How old are you?
 4. How do you spell your name?
 5. Where do you live?
 6. Where is your calss?
 7. What’s that?
 8. Which grade is  Lan in?
 9. How many students are there in your class?
 10. What do you do?
 11. Who’s that?
 12. Is that your teacher?
 13. Where is your schoolbag?
 14. Which class are they in?
 1. There are twenty six.
 2.   That is Mr Cuong.
 3.   They are in class 8A
 4.   My name’s Lan.
 5.   It’s in my classroom.
 6. No. that’s Mrs Hoa. My teacher is Mrs Nga.
 7.   I’m fine, thank you.
 8.   She ‘s in grade 7
 9.     I’m a doctor.
 10.     I live in the city.
 11.   That’s an eraser.
 12.     N_H_U_N_G, Nhung.
 13. I’m eleven.
 14.   It’s on the fourth floor.

IV. §Æt c©u hái cho nh÷ng tõ g¹ch ch©n

 1. My sister is a nurse.    ………………………………………………………….
 2. There are 29 students in my class. ………………………………………………
 3. That is my teacher. ………………………………………………………….

1                                               


 

 1. These are pencils. ………………………………………………………….
 2. I’m 20 years old. ………………………………………………………….
 3. Her father is 45 years old. ………………………………………………………….
 4. We are fine, thank you. ………………………………………………………….
 5. His name is Tuan. ………………………………………………………….
 6. We are in the classroom. …………………………………………………
 7. I live in Quang Ninh………………………………………………………….
 8. They live in a house in Ha Noi. ………………………………………………
 9. Yes, that is my book. ………………………………………………………….
 10. Yes, these are her pens. ………………………………………………………….
 11. She is in class 9C……………………………………………………………….
 12. I’m in grade 6…………………………………………………………………….
 13. Her class is on the second floor. ……………………………………………..

V. G¹ch ch©n lçi sai trong c¸c c©u sau vµ söa l¹i cho ®óng.

1. What’s your name?       Your name is phuong…..………………………………

2. What is he name?  He name is Tam. …………………………………………………

3. How many chair there are in your house? …………………………………………

4. What do your father do? …………………………………………………………

5. My sister is a engineer. …………………………………………………………

6. They are a nurses.………………………………………………………………

7. Who’s they? …………………………………………………………………………

8. Is Nam and Ba students?…………………………………………………………

9. Who they are?   They are engineer. ………………………………………………

10. Where  Ha’s house? ……………………………………………………………

VI. ChuyÓn c¸c c©u sau sang sè nhiÒu.

1. It is a ruler . ………………………………………………………

2. There is a desk in the classroom. (3) . ……………………………………………

3. This is a flower. . ……………………………………………

4. There is a bench in the room (5). . ……………………………………………

5. That is my book. ……………………………………………

6. The ruler is on the table. . ……………………………………………

7. What is this? . ……………………………………………

8. Is that your student? . ……………………………………………

9. Who is this? . ……………………………………………

10. Where is my color pencil? . ……………………………………………

 

 

 

 

1                                               


 

LESSON 3              TO DO

A. Grammar.

(+)  I/ We/ You/ They/ N sè nhiÒu         + V

       She/ He/ it/ N sè Ýt                            + Vs/es.

(-)  I/ We/ You/ They/ N sè nhiÒu          + don’t + V

       She/ He/ it/ N sè Ýt                          + doesn’t + V.

(?)   Do       + We/ You/ They/ N sè nhiÒu    + V?

        Does   + She/ He/ it/ N sè Ýt                   + V?             

           Yes, S + do/ does

            No,  S + do/ does + not.

        Wh- + do/does + S + V…..?

                                   S + V (e/ es) + ……..

B. Practice

1. ViÕt d¹ng thÝch hîp cña ®éng tõ vµo c¸c b¶ng sau:

I

We

You

They

She

He

My father

His brothers

Lan

Minh and Hoa

get

………

………

………

………

………

………

………

………

………

 

 

 

 

dressed

 

I

We

You

They

She

He

My father

His brothers

Lan

Minh and Hoa

have

………

………

………

………

………

………

………

………

………

 

 

 

 

breakfast

 

I

We

You

They

She

He

My father

His brothers

Lan

Minh and Hoa

go

………

………

………

………

………

………

………

………

………

 

 

 

to school

 

 

I

We

You

They

She

He

My father

His brothers

Lan

Minh and Hoa

live

………

………

………

………

………

………

………

………

………

 

 

 

in Bac Giang

 

 

I

We

You

They

She

He

My father

His brothers

Lan

Minh and Hoa

brush

………

………

………

………

………

………

………

………

………

my

our

your

their

her

his

his

their

her

their

 

 

 

 

teeth

 

I

We

You

They

She

He

My father

His brothers

Lan

   Minh and Hoa

wash

……

………

………

………

………

………

………

………

………

my

our

your

their

her

his

his

their

her

their

 

 

 

 

face

2. G¹ch ch©n tõ thÝch hîp

1. (Do/ Does) your mother (go/ goes) to work at 5.00?

1                                               


 

    My mother (go/ goes)  to work at 5.00.

2. (Do/ Does) the students (has/have) much homework?

  The students (has/have) much homework.

3.. (Do/ Does) her school (has/have)  three floors?

     Her school (has/have)  three floors.

4.. (Do/ Does)  Mr. and Mrs. Smith (live/ lives) in New York?

    Mr. and Mrs. Smith (live/ lives) in New York.

5. (Do/ Does) she (get/ gets) up early every morning?

    She (get/ gets) up early every morning.

6.. (Do/ Does) their fathers (has/have)  big breakfast?

   Their fathers (has/have)  big breakfast.

7.. (Do/ Does)  Nga (brush/ brushes) her teeth every evening?

    Nga (brush/ brushes) her teeth every evening.

8.. (Do/ Does) Trung (wash/ washes) his face?

    Trung (wash/ washes) his face. 

9.. (Do/ Does) your sister and brother (do / does) all the homework?

     Your sister and brother (do / does) all the homework.

10.. (Do/ Does) his teacher (live/ lives) on the second floor?

      His teacher (live/ lives) on the second floor.

 

3. ChuyÓn c¸c c©u sau sang (-) vµ (?)

1. They live in a house.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

2. I get up at 6.00 in the morning.

(-)…………………………………………………………………………………

     (?)…………………………………………………………………………………   

3. My school has two floors

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

4. Binh brushes his teeth every evening.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

5. Mr Dung watches TV every morning.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

6. My father goes to work  at 6.45.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

7. The students do their homework every afternoon.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

4. §Æt c©u hái vµ tr¶ lêi theo gîi ý.

Example:   you/ grade 6/ class 6A             A: Which grade are you in?

B: I am in grade 6.

A: Which class are you in?

B:  I am in class 6A

1. you/ grade 7/ class 7C                             A: ……………………………………….

                                                                    B: ……………………………………….

1                                               


 

                                                                   A: ……………………………………….

                                                                    B: ……………………………………….

 

2. she/ grade 8/ class 8A                             A: ……………………………………….

                                                                    B: ……………………………………….

                                                                   A: ……………………………………….

                                                                    B: ……………………………………….

 

3. Hoa / grade 9/ class 9D                          A: ……………………………………….

                                                                    B: ……………………………………….

                                                                   A: ……………………………………….

                                                                    B: ……………………………………….

 

4. Toan / grade 6/ class 6E                         A: ……………………………………….

                                                                    B: ……………………………………….

                                                                   A: ……………………………………….

                                                                    B: ……………………………………….

Example:

your school/ 3 floors.                          A: How many floors does your school have?

your  classroom/ 1st floor.                   B: It has 3 floors.

A: Where is your classroom?

                                                             B: It’s on the 1st floor.

 

1. Phong’s school/ 3 floors.               A: ……………………………………………….

    his  classroom/ 2ndfloor.                  B: ……………………………………………

A: ………………………………………

B: ……………………………………….

 

2. their school/ 4 floors.                     A: ……………………………………….

   their  classroom/ 3rd floor.               B: ……………………………………………

A: ………………………………………

B: ………………………………………

 

3. Lan’s school/ 3 floors.                   A: ……………………………………….

    her  classroom/ 3rd floor.               B: ……………………………………………

A: ………………………………………

B: ……………………………………….

5. ViÕt c©u theo mÉu (c¸ch dïng tÝnh tõ)

0. School/ big                    - The  school is big.

                                          - It ‘s a big school.     

1. Schoolbags/  small        - …………………………………..

                                          - ………………………………….

2. television/  new             - …………………………………..

                                          - ………………………………….

3. house/  old                     - …………………………………..

                                          - ………………………………….

4. students/  good              - …………………………………..

                                          - ………………………………….

5. street/  long                   - …………………………………..

1                                               


 

                                          - ………………………………….

6. city/  small                    - …………………………………..

                                          - ………………………………….

6. Hoµn thµnh b¶ng sau:

 

Sè ®Õm

one

two

three

four

five

six

seven

eight

nine

ten

Sè TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nèi tõ ë cét A víi tõ ë cét B, viÕt kÕt qu¶ ë cét C vµ nghÜa ë cét D

 

A

B

C

D

 

Get

Sit

Get

Have

Go

Wash 

Brush

 

Breakfast

Up

Down

Dressed

My teeth

To school

My face

 

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

 

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

7. Chia ®éng tõ trong c¸c c©u sau:

1. Nams school (be) big?

2. There (be) 45 Students in your class?

3. I (be) in grade 6.

4. Is (be) my book.

5. Which class she (be) in?

6. This (be) your ruler?

7. - Your classroom (be) on the fourth floor?

    - No, it (be) on the third floor.

8. Lan (get) up at 6.00 and (go) to school at 6.30.

9. What she (do)?    She (be) a nurse.

10.- What he (do) every afternoon?

     - He (do) his homework.

 

1…………………..

2…………………..

3…………………..

4…………………..

5…………………..

6…………………..

7…………………..

…………………..

8…………………..

9…………………..

10…………………..

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1                                               


 

LESSON 4             TO DO- TO BE

 

I. §iÒn d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc.

A. 1. This (be) _____________ Lan’s mother.

2. Her name (be) _____________ Hang.

3. She (be) _____________ 39 years old.

4. She (be) _____________ a doctor.

5. She (work) _____________ in a factory.

6. Everyday, she (get) _____________ up early. She (get) _____________ up at 5 o’clock.

7. She (brush) _____________ her teeth and (wash) _____________ her face.

8. Then, she (do) _____________ the housework.

9. She (have) _____________ breakfast at half past six.

10. Then, she (go) _____________ to work at fifteen to seven.

11. She (go) _____________ home at half past four.

12. They (work) _____________ very hard.

 

B. 1. I (be not) _____________ a student. I (be) _____________ a nurse. 

2. They (be not) _____________ her father and mother.

3. The doctors (be not) _____________ in the room.

4. Their classroom (be not) _____________ on the fourth floor.

5. Hung’s house (be not) _____________  on Tran Phu street.

6. These (be not) _____________ her father’s books

7. Huong (be not) _____________  in class 7A. Her teacher (be not) __________  Mr. Tien.

8. We (not get) _____________ up at 6. 00.

9. They (not brush) _____________ their teeth very often.

10. Tung’s father (not have) _____________ lunch at home.

11. She (not listen) _____________ to the radio after school.

12. My Mom (not watch) _____________ TV in the morning.

13. I (not play) _____________ games with them.

 

C. 1. You (be) _____________ a nurse?

2. They (be) _____________ in the classroom?

3. Your house (be) _____________ in Da Mai?

4. It (be) _____________ 10 o’clock now?

5. These schoolbags (be) _____________ Lan’s and Hoa’s?

6. Huong’s classroom (be) _____________ on the second floor? 

7. The students (go) _____________ to school at 6.30?

8. Her father (have) _____________ breakfast at a food stall?

9. You (get) _____________ up at 6.00?

10. Phuong (brush) _____________ her teeth every evening?

11. He (play) _____________ games after school?

12. They (do) _____________ their homework every afternoon?

II. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau dïng tõ trong ngoÆc

 1. What does your father do? (engineer)

…………………………………………………………………………….

 1. Where does Mr. Phu live? (Hang Trong street)

…………………………………………………………………………….

 1. What do Bien and his sister do everyday? (go to school)

1                                               


 

…………………………………………………………………………….

 1. What time is it? (fifteen to eleven)

…………………………………………………………………………….

 1. What time do Mr. and Mrs. Smith do every evening? (watch TV)

…………………………………………………………………………….

 1. What do you do? (student)

…………………………………………………………………………….

 1. Where is your class? (the third floor)

…………………………………………………………………………….

 1. What time does Lan do her homework? (at 7 o’clock)

…………………………………………………………………………….

 1. How many rooms does your house have? (three)

…………………………………………………………………………….

 1. What does your brother do after school? (do his homework)

…………………………………………………………………………….

 1. How many classes are there in your school?

…………………………………………………………………………….

 1. Where are the children? (in the room)

…………………………………………………………………………….

III. §Æt c©u hái vµ tr¶ lêi

 1. get up?/ 5.30 

 

 1. get dressed?/ 6 o’clock

 

 1.   brush your teeth?/ 6.15

 

 1. have breakfast?/ 6.30.

 

 1. she/ have breakfast?/ 6.00

 

 1. He/ go to school?/ 6.45

 

 1. Hai/do his homework?/ 2.00

 

 1. your father/ go home?/ 5.00

 

9. Nam/ play games?/ 5 o’clock

 

What time do you get up? 

  I get up at 5.30

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

IV. Chän ®¸p ¸n ®óng

1.Those lamps (is/ are/ isn’t) new.

2. (Are/ is/ isn’t) these your books?

3. Is this her (eraser/ books/ pencils)?

4. Who (is he/ are they/ is she)?They are Mai and Lan.

5. What’s your father ‘s name? (His/ My/ Her) name is Hoan.

6. Are they (big/ small)?   No, they are small.

1                                               


 

7. Is she a doctor an (teacher/ nurse/ engineer)?

8. Are Mr. and Mrs. Ba doctors or engineers?  They’re (teacher/ doctor/ engineers)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1                                               

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn: