Giáo án Bài 1 Sinh 12 CB

giáo án Sinh học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
qvnutq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/2/2008 8:27:53 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Phân phối chương trình môn sinh học lớp 12 chương trình chuẩn Cả năm: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 53 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết Học kỳ I Ph,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án Bài 1 Sinh 12 CB, Giáo Án Sinh Học 12 , Giáo án điện tử Giáo án Bài 1 Sinh 12 CB, doc, 1 trang, 0.06 M, Sinh học 12 chia sẽ bởi Thục Lê Khắc đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-Bai-1-Sinh-12-CB.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phân phối chương trình môn sinh học lớp 12
chương trình chuẩn
Cả năm: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 53 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết
Học kỳ I
Phần Năm: Di truyền học
Chương I. Cơ chế biến dị và di truyền
Tiết 1. Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
Tiết 2. Bài 2. Phiên mã và dịch mã
Tiết 3. Bài 3. Điều hoà hoạt động của gen
Tiết 4. Bài 4. Đột biến gen
Tiết 5. Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Tiết 6. Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Tiết 7. Bài 7. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời
Chương II. Tính qui luật của hiện tượng di truyền
Tiết 8. Bài 8. Quy luật phân li
Tiết 9. Bài 9. Quy luật phân li độc lập
Tiết 10. Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Tiết 11. Bài 11. Liên kết và hoán vị gen
Tiết 12. Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
Tiết 13. Bài 13. ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen
Tiết 14. Bài 14. Thực hành: Lai giống
Tiết 15. Bài 15. Bài tập chương I và chương II
Tiết 16. Kiểm tra chương I và II
Chương III. Di truyền học quần thể
Tiết 17. Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể
Tiết 18. Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)
Chương IV. dụng Di truyền học
Tiết 19. Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Tiết 20. Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp đột biến và công nghệ tế bào
Tiết 21. Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen
Chương IV. Di truyền học người
Tiết 22. Bài 21. Di truyền y học
Tiết 23. Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
Tiết 24. Bài 23. Ôn tập phần Di truyền học
Tiết 25. Kiểm tra chương III, IV và V
Phần Sáu: Tiến hoá
Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hoá
Tiết 26. Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá
Tiết 27. Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đácuyn
Tiết 28. Bài 26. Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại
Tiết 29. Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi
Tiết 30. Bài 28. Loài
Tiết 31. Bài 29. Quá trình hình thành loài
Tiết 32. Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
Tiết 33. Bài 31. Tiến hoá lớn
Chương II. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
Tiết 34. Bài 32. Nguồn gốc sự sống
Tiết 35. Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Tiết 36. Bài 34. Sự phát sinh loài người

 


Lª Kh¾c Thôc Tr­êng THPT T©n Kú Gi¸o ¸n sinh 12 CB

Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh m«n sinh häc líp 12

ch­¬ng tr×nh chuÈn

C¶ n¨m: 35 tuÇn x 1,5 tiÕt/tuÇn = 53 tiÕt

Häc kú I: 18 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn = 36 tiÕt

Häc kú II: 17 tuÇn x 1 tiÕt/tuÇn = 17 tiÕt

Häc kú I

PhÇn N¨m: Di truyÒn häc

Ch­¬ng I. C¬ chÕ biÕn dÞ vµ di truyÒn

TiÕt 1. Bµi 1. Gen, m· di truyÒn vµ qu¸ tr×nh nh©n ®«i cña ADN

TiÕt 2. Bµi 2. Phiªn m· vµ dÞch m·

TiÕt 3. Bµi 3. §iÒu hoµ ho¹t ®éng cña gen

TiÕt 4. Bµi 4. §ét biÕn gen

TiÕt 5. Bµi 5. NhiÔm s¾c thÓ vµ ®ét biÕn cÊu tróc nhiÔm s¾c thÓ

TiÕt 6. Bµi 6. §ét biÕn sè l­îng nhiÔm s¾c thÓ

TiÕt 7. Bµi 7. Thùc hµnh: Quan s¸t c¸c d¹ng ®ét biÕn sè l­îng nhiÔm s¾c thÓ trªn tiªu b¶n cè ®Þnh vµ trªn tiªu b¶n t¹m thêi

Ch­¬ng II. TÝnh qui luËt cña hiÖn t­îng di truyÒn

TiÕt 8. Bµi 8. Quy luËt ph©n li

TiÕt 9. Bµi 9. Quy luËt ph©n li ®éc lËp

TiÕt 10. Bµi 10. T­¬ng t¸c gen vµ t¸c ®éng ®a hiÖu cña gen

TiÕt 11. Bµi 11. Liªn kÕt vµ ho¸n vÞ gen

TiÕt 12. Bµi 12. Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh vµ di truyÒn ngoµi nh©n

TiÕt 13. Bµi 13. nh h­ëng cña m«i tr­êng ®Õn sù biÓu hiÖn cña gen

TiÕt 14. Bµi 14. Thùc hµnh: Lai gièng

TiÕt 15. Bµi 15. Bµi tËp ch­¬ng I vµ ch­¬ng II

TiÕt 16. KiÓm tra ch­¬ng I vµ II

Ch­¬ng III. Di truyÒn häc quÇn thÓ

TiÕt 17. Bµi 16. CÊu tróc di truyÒn cña quÇn thÓ

TiÕt 18. Bµi 17. CÊu tróc di truyÒn cña quÇn thÓ (tiÕp theo)

Ch­¬ng IV. øng dông Di truyÒn häc

TiÕt 19. Bµi 18. Chän gièng vËt nu«i vµ c©y trång dùa trªn nguån biÕn dÞ tæ hîp

TiÕt 20. Bµi 19. T¹o gièng b»ng ph­¬ng ph¸p ®ét biÕn vµ c«ng nghÖ tÕ bµo

TiÕt 21. Bµi 20. T¹o gièng nhê c«ng nghÖ gen

Ch­¬ng IV. Di truyÒn häc ng­êi

TiÕt 22. Bµi 21. Di truyÒn y häc

TiÕt 23. Bµi 22. B¶o vÖ vèn gen cña loµi ng­êi vµ mét sè vÊn ®Ò x· héi cña di truyÒn häc

TiÕt 24. Bµi 23. ¤n tËp phÇn Di truyÒn häc

TiÕt 25. KiÓm tra ch­¬ng III, IV vµ V

PhÇn S¸u: TiÕn ho¸

Ch­¬ng I. B»ng chøng vµ c¬ chÕ tiÕn ho¸

TiÕt 26. Bµi 24. C¸c b»ng chøng tiÕn ho¸

TiÕt 27. Bµi 25. Häc thuyÕt Lamac vµ häc thuyÕt §¸cuyn

TiÕt 28. Bµi 26. ThuyÕt tiÕn ho¸ tæng hîp hiÖn ®¹i

TiÕt 29. Bµi 27. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh quÇn thÓ thÝch nghi

TiÕt 30. Bµi 28. Loµi

TiÕt 31. Bµi 29. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh loµi

TiÕt 32. Bµi 30. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh loµi (tiÕp theo)

TiÕt 33. Bµi 31. TiÕn ho¸ lín

Ch­¬ng II. Sù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña sù sèng trªn tr¸i ®Êt

TiÕt 34. Bµi 32. Nguån gèc sù sèng

TiÕt 35. Bµi 33. Sù ph¸t triÓn cña sinh giíi qua c¸c ®¹i ®Þa chÊt


Lª Kh¾c Thôc Tr­êng THPT T©n Kú Gi¸o ¸n sinh 12 CB

TiÕt 36. Bµi 34. Sù ph¸t sinh loµi ng­êi

TiÕt 37. KiÓm tra ch­¬ng I vµ II

PhÇn B¶y: Sinh th¸i häc

Ch­¬ng I. C¸ thÓ vµ quÇn thÓ sinh vËt

TiÕt 38. Bµi 35. M«i tr­êng vµ c¸c nh©n tè sinh th¸i

TiÕt 39. Bµi 36. QuÇn thÓ sinh vËt vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¸ thÓ trong quÇn thÓ

TiÕt 40. Bµi 37. C¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña quÇn thÓ sinh vËt

TiÕt 41. Bµi 38. C¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña quÇn thÓ sinh vËt (tiÕp theo)

TiÕt 42. Bµi 39. BiÕn ®éng sè l­îng c¸ thÓ cña quÇn thÓ sinh vËt

Ch­¬ng II. QuÇn X· sinh vËt

TiÕt 43. Bµi 40. QuÇn x· sinh vËt vµ mét sè ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña quÇn x·

TiÕt 44. Bµi 41. DiÔn thÕ sinh th¸i

Ch­¬ng IV. HÖ sinh th¸i, sinh quyÓn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng

TiÕt 45. Bµi 42. HÖ sinh th¸i

TiÕt 46. Bµi 43. Trao ®æi chÊt trong hÖ sinh th¸i

TiÕt 47. Bµi 44. Chu tr×nh sinh ®Þa ho¸ vµ sinh quyÓn

TiÕt 48. Bµi 45. Dßng n¨ng l­îng trong hÖ sinh th¸i vµ hiÖu suÊt sinh th¸i

TiÕt 49. Bµi tËp

TiÕt 50. Bµi 46. Thùc hµnh: Qu¶n lÝ vµ sö dông bÒn v÷ng tµi nguyªn thiªn nhiªn

TiÕt 51. Bµi 47. ¤n tËp phÇn TiÕn ho¸ vµ Sinh th¸i häc

TiÕt 52. Bµi 48. ¤n tËp ch­¬ng tr×nh Sinh häc cÊp Trung häc phæ th«ng

TiÕt 53. KiÓm tra cuèi n¨m


Lª Kh¾c Thôc Tr­êng THPT T©n Kú Gi¸o ¸n sinh 12 CB

Ngµy so¹n: 24/08/2008

PhÇn N¨m: Di truyÒn häc

Ch­¬ng I. C¬ chÕ biÕn dÞ vµ di truyÒn

TiÕt 1. Bµi 1. Gen, m· di truyÒn vµ qu¸ tr×nh nh©n ®«i cña ADN

I. Môc tiªu

1. KiÕn thøc: Sau khi häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i:

- Nªu ®­îc kh¸i niÖm gen vµ tr×nh bµy cÊu tróc cña gen.

- Tr×nh bµy ®­îc kh¸i niÖm m· di truyÒn vµ ®Æc ®iÓm cña m· di truyÒn.

- M« t¶ ®­îc qu¸ tr×nh nh©n ®«i cña ADN ë sinh vËt nh©n s¬ vµ nªu ®­îc nh÷ng ®iÓm kh¸c ë sinh vËt nh©n chuÈn.

2. Kü n¨ng: RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn kü n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp.

3. T­ t­ëng: Cã ý thøc cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ nguån gen, tÝnh ®a d¹ng cña c¸c vèn gen tÊt c¶ c¸c loµi, ®Æc biÖt lµ nguån gen quý tõ ®ã cã hµnh ®éng ñng hé hoÆc tham gia b¶o vÖ nu«i d­ìng, ch¨m sãc ®éng thùc vËt quý hiÕm.

II. ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn

1. Gi¸o viªn: H×nh vÏ 1.1, 1.2 SGK, h×nh 1SGV vµ b¶ng m· di truyÒn.

2. Häc sinh: B¶ng nhãm, bót l«ng.

III. Träng t©m - Ph­¬ng ph¸p

1. Träng t©m: CÊu tróc cña gen, m· di truyÒn vµ sù nh©n ®«i cña ADN

2. Ph­¬ng ph¸p: VÊn ®¸p t×m tßi

IV. TiÕn tr×nh lªn líp

1. æn ®Þnh líp: 1 phót

2. KiÓm tra bµi cò: 2 phót

(Bµi ®Çu tiªn chØ giíi thiÖu s¬ qua ch­¬ng tr×nh sinh häc 12 ban KHTN)

3. Néi dung bµi míi: 37 phót

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung

GV: VÝ dô:

- Gen hem«gl«bin anpha lµ gen m· ho¸ chuçi p«lipeptit anpha gãp phÇn t¹o nªn ph©n tö Hb trong tÕ bµo hång cÇu.

- Gen tARN m· ho¸ cho ARN vËn chuyÓn.

- Gen lµ g×?

HS: Gen lµ mét ®o¹n cña ph©n tö ADN mang th«ng tin m· ho¸ cho mét s¶n phÈm x¸c ®Þnh.

GV: Sö dông h×nh 1.1 SGK yªu cÇu HS cho biÕt c¸c vïng cÊu tróc cña gen m· ho¸ pr«tªin ®iÓn h×nh?

HS: Mçi gen m· ho¸ pr«tªin ®iÓn h×nh gåm ba vïng tr×nh tù  nuclª«tit :

+ Vïng ®iÒu hoµ n»m ë ®Çu gen, mang tÝn hiÖu khëi ®éng vµ kiÓm so¸t qu¸ tr×nh phiªn m·.

+ Vïng m· ho¸ mang th«ng tin m· ho¸ c¸c aa

+ Vïng kÕt thóc mang tÝn hiÖu kÕt thóc qu¸ tr×nh phiªn m·.

GV: (Bæ sung) Trong 2 m¹ch cña gen chØ cã mét m¹ch cã chiÒu 3’-5’ lµ chøa th«ng tin di truyÒn  ®Ó phiªn m· cßn m¹ch cã chiÒu 5’-3’ lµ m¹ch bæ sung kh«ng lµm khu«n.

GV: H·y ph©n biÖt gen ph©n m¶nh vµ gen kh«ng ph©n m¶nh?

I. Gen

1. Kh¸i niÖm

 

 

 

Gen lµ mét ®o¹n cña ph©n tö ADN mang th«ng tin m· ho¸ cho mét s¶n phÈm x¸c ®Þnh

2. CÊu tróc chung cña gen cÊu tróc

Gåm 3 vïng:

- Vïng ®iÒu hoµ: Mang m· gèc cña gen, mang tÝn hiÖu khëi ®éng, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh phiªn m·.

- Vïng m· ho¸: Mang th«ng tin m· ho¸ c¸c axit amin.

+ ë sinh vËt nh©n s¬: C¸c gen cã vïng m· ho¸ liªn tôc gäi lµ gen kh«ng ph©n m¶nh.

+ ë sinh vËt nh©n thùc: HÇu hÕt c¸c gen cã vïng m· ho¸ kh«ng liªn tôc (c¸c ®o¹n ªxon xen kÏ c¸c ®o¹n intron) gäi lµ gen ph©n m¶nh.

- Vïng kÕt thóc: Mang tÝn hiÖu kÕt thóc phiªn m·.


Lª Kh¾c Thôc Tr­êng THPT T©n Kú Gi¸o ¸n sinh 12 CB

HS: Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi.

GV: ThÕ nµo lµ m· di truyÒn?

HS: Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi.

GV: Cã bao nhiªu bé ba m· ho¸?

HS: Cã tÊt c¶ 43 = 64 bé ba.

- GV ®­a ra c¸c gi¶ thiÕt vÒ m· bé 1, 2, … nh­ng ®Òu kh«ng tho¶ m·n ®ñ sè 20 aa… ®Ó hs ®­a ra kÕt luËn.

M· di truyÒn cã ®Æc ®iÓm g×?

- Trong 64 bé ba cã 3 bé ba kÕt thóc (UAA, UAG, UGA) vµ mét bé ba më ®Çu (AUG) m· ho¸ aa mªti«nin ë sv nh©n thùc (ë sv nh©n s¬ lµ foocmin mªtionin).

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Qu¸ tr×nh tù nh©n ®«i cña ADN dùa trªn nguyªn t¾c nµo?

HS: Liªn hÖ kiÕn thøc líp 9 vµ líp 10 tr¶ lêi ®ã lµ nguyªn t¾c bæ sung (A- T vµ G- X) vµ b¸n b¶o tån (gi÷ l¹i mét nöa).

GV: ADN thùc hiÖn nh©n ®«i vµo thêi ®iÓm nµo?

HS ???

GV: H·y quan s¸t h×nh 1.2 vµ cho biÕt:

- Qu¸ tr×nh nh©n ®«i ADN cã sù tham gia cña c¸c thµnh phÇn nµo?

- Chøc n¨ng mçi enzim khi tham gia qu¸ tr×nh?

HS: Quan s¸t h×nh vµ tr¶ lêi: C¸c enzim tham gia gåm: c¸c en th¸o xo¾n, enzim ARN polimeraza tæng hîp tõng ®o¹n måi (§o¹n ARN m¹ch ®¬n), enzim ADN polimeraza bæ sung c¸c nuclª«tit ®Ó kÐo dµi m¹ch míi, enzim nèi ligaza ®Ó nèi c¸c ®o¹n Okazaki (1000-2000Nu).

GV: Nhê c¸c enzim:

- Gyraza (Derulaza, privotaza) më xo¾n.

- Hªlicaza c¾t liªn kÕt hi®r«.

- Pr«tªin SSB b¸m sîi ®¬n gi÷ m¹ch. ADN th¸o xo¾n, ph©n tö ADN ®­îc t¸ch lµm 2 m¹ch t¹o ra ch¹c ch÷ Y.

- Primer (ARN polymeraza) tæng hîp måi (ARN).

- ADN polymeraza III kÐo dµi m¹ch.

- ADN polymeraza I tæng hîp bæ sung thay thÕ ®o¹n måi.

- Ligaza nèi c¸c ®o¹n bæ sung víi ®o¹n cò.

HS: Quan s¸t h×nh 1.2 vµ chó ý theo dâi.

 

II. M· di truyÒn

M· di truyÒn lµ tr×nh tù c¸c nuclª«tit trong gen quy ®Þnh tr×nh tù c¸c  aa trong ph©n tö pr«tªin . M· di truyÒn  ®­îc ®äc trªn c¶  mARN vµ ADN. M· di truyÒn lµ m· bé ba.

 

Cã tÊt c¶ 43 = 64 bé ba, trong ®ã cã 61 bé ba m· ho¸ cho 20 lo¹i axit amin

* §Æc ®iÓm cña m· di truyÒn

- Lµ m· bé ba: cø 3 nu ®øng kÕ tiÕp nhau m· ho¸ mét axit amin.

- TÝnh phæ biÕn: gièng nhau ë hÇu hÕt c¸c sinh vËt.

- Cã tÝnh ®Æc hiÖu: mçi bé 3 m· ho¸ 1 aa.

- TÝnh tho¸i ho¸: nhiÒu bé 3 cïng m· cho 1 aa (trõ AUG: Methionin vµ UGG: Triptophan).

- Trong 64 bé ba cã 3 bé ba kÕt thóc (UAA, UAG, UGA) vµ mét bé ba më ®Çu (AUG) m· ho¸ aa mªti«nin ë sv nh©n thùc (ë sv nh©n s¬ lµ foocmin mªtionin).

III. Qu¸ tr×nh nh©n ®«i cña ADN

1. Nguyªn t¾c

- Nguyªn t¾c bæ sung, nguyªn t¾c b¸n b¶o tån vµ nöa gi¸n ®o¹n.

2. Thêi ®iÓm

   DiÔn ra ngay tr­íc khi tÕ bµo b¾t ®Çu b­íc vµo giai ®o¹n ph©n chia tÕ bµo

 

3. Thµnh phÇn

- ADN lµm khu«n.

- C¸c nuclª«tit tù do cña m«i tr­êng néi bµo

- C¸c enzim xóc t¸c.

- ATP.

4. DiÔn biÕn qu¸ tr×nh

a. Nh©n ®«i ADN ë sinh vËt nh©n s¬ (VK E. coli)

B­íc 1: Th¸o xo¾n, t¸ch m¹ch

- Nhê c¸c enzim gyraza, hªlicaza vµ pr«tªin SSB b¸m sîi ®¬n xóc t¸c, ADN th¸o xo¾n, ph©n tö ADN ®­îc t¸ch lµm 2 m¹ch t¹o ra ch¹c ch÷ Y (mét m¹ch cã ®Çu 3- OH, mét m¹ch cã ®Çu 5- P).

B­íc 2: Tæng hîp c¸c m¹ch ADN míi

- Trªn m¹ch cã ®Çu 3- OH (m¹ch khu«n), sau khi tæng hîp ARN måi th× enzim ADN polimeraza sÏ tæng hîp m¹ch míi mét c¸ch liªn tôc b»ng sù liªn kÕt c¸c nuclª«tit theo nguyªn t¾c bæ sung.

- Trªn m¹ch cã ®Çu 5- P (m¹ch bæ sung), viÖc liªn kÕt c¸c nuclª«tit ®­îc thùc hiÖn gi¸n ®o¹n theo tõng ®o¹n


Lª Kh¾c Thôc Tr­êng THPT T©n Kú Gi¸o ¸n sinh 12 CB

GV: Qu¸ tr×nh liªn kÕt c¸c nuclª«tit diÔn ra trªn nguyªn t¾c nµo?

HS: Nguyªn t¾c bæ sung (A lk víi T vµ G lk víi X).

GV: 2 m¹ch cña AND cã chiÒu ng­îc nhau mµ ezim ADN polimeraza chØ xóc t¸c theo chiÒu 5 – 3, vËy qu¸ tr×nh liªn kÕt c¸c nuclª«tit diÔn ra trªn 2 m¹ch cña AND lµ gièng nhau hay kh¸c nhau?

GV: Nguyªn t¾c b¸n b¶o tån thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo trong qu¸ tr×nh tæng hîp ADN ?

HS: Mçi ADN con cã 1 m¹ch lµ cña mÑ vµ mét m¹ch míi ®­îc tæng hîp.

GV: H·y nghiªn cøu h×nh vÏ vµ néi dung trong SGK ®Ó t×m ra sù gièng vµ kh¸c nhau trong c¬ chÕ tù nh©n ®«i cña ADN ë sv nh©n s¬ vµ sv nh©n thùc?

HS: ë sinh vËt nh©n thùc:

- C¬ chÕ nh©n ®«i vÒ c¬ b¶n gièng víi sv nh©n s¬.

- Tuynhiªn cã mét sè ®iÓm kh¸c:

+ Nh©n ®«i ë sv nh©n thùc cã nhiÒu ®¬n vÞ nh©n ®«i, ë sv nh©n s¬ chØ cã mét (§iÓm O).

+ Nh©n ®«i ë sv nh©n thùc cã nhiÒu en tham gia.

Okazaki.

+ ë mçi ®o¹n Okazaki, sau khi enzim. ARN polimeraza tæng hîp ®o¹n måi th× th× enzim ADN polimeraza xóc t¸c liªn kÕt c¸c nu ®Ó tæng hîp ®o¹n Okazaki.

+ Enzim ligaza sÏ nèi c¸c ®o¹n Okazaki l¹i víi nhau.

B­íc 3: Hai ph©n tö ADN ®­îc t¹o thµnh.

Trong mçi ph©n tö ADN ®­îc t¹o thµnh th× mét m¹ch lµ míi ®­îc tæng hîp cßn m¹ch kia lµ cña ADN mÑ ban ®Çu (b¸n b¶o tån).

b. Nh©n ®«i ADN ë sinh vËt nh©n thùc

C¬ chÕ gièng víi sù nh©n ®«i ADN ë sinh vËt nh©n s¬. Tuy nhiªn cã mét sè ®iÓm kh¸c:

+ Nh©n ®«i ë sv nh©n thùc cã nhiÒu ®¬n vÞ nh©n ®«i, ë sv nh©n s¬ chØ cã mét.

+ Nh©n ®«i ë sv nh©n thùc cã nhiÒu enzim tham gia.

4. Cñng cè: 4 phót

- Gen lµ g×? CÊu tróc mét gen ®iÓn h×nh lµ nh­ thÕ nµo? Cã nh÷ng lo¹i gen nµo?

- Tr×nh bµy ®Æc  tÝnh cña m· di truyÒn?

- Tãm t¾t qu¸ tr×nh tù nh©n ®«i ë sv nh©n s¬?  So s¸nh víi qu¸ tr×nh ®ã ë sv nh©n thùc?

5. DÆn dß: 1 phót

- Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c bµi tËp cuèi bµi.

- Xem b¶ng m· di truyÒn.

- So¹n tr­íc bµi 2: Phiªn m· vµ dÞch m·.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án Bài 1 Sinh 12 CB
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU