Giao an buoi hai tuan 10 theo sach thưc hanh toan và tieng viet

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Kể chuyện 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 20       8      0
Ngày đăng 2011-10-20 21:40:35 Tác giả Phòng Phạm Xuân loại .doc kích thước 0.08 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tr­êng TiÓu häc Kh¸nh Th­îng - N¨m häc 2011 – 2012 ********************************************************************************************************************************** TuÇn 10 Thø ba ngµ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tr­êng TiÓu häc Kh¸nh Th­îng -  N¨m häc 2011 – 2012
**********************************************************************************************************************************  

TuÇn 10
Thø  ba  ngµy 25  th¸ng 10  n¨m 2011
TiÕng viÖt
LuyÖn viÕt
I. Môc tiªu:
           - ViÕt ®óng ch÷  hoa vë luyÖn viÕt.
           - ViÕt c©u øng dông theo kiÓu ch÷ nghiªng vµ ch÷ th¼ng.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
A. Bµi cò:
- 2 HS viÕt b¶ng líp, c¶ líp viÕt b¶ng con : Kim §ång, Dao.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm .
B. D¹y bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
2. H­­­íng dÉn viÕt trªn b¶ng con
a. LuyÖn ch÷ viÕt hoa
- HS t×m c¸c ch÷ hoa cã trong bµi:
- GV viÕt mÉu, kÕt hîp nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng ch÷.
- HS tËp viÕt tõng ch÷ trªn b¶ng con.
b.HS viÕt tõ øng dông (tªn riªng)
- HS ®äc tõ øng dông
- HS tËp viÕt trªn b¶ng con.
c. LuyÖn viÕt c©u øng dông
- HS ®äc c©u øng dông.
- HS nghe
- GV gióp HS hiÓu néi dung c©u tôc ng÷.
- HS tËp viÕt trªn b¶ng con:
3. Hu­­íng dÉn viÕt vµo vë tËp viÕt
- HS viÕt vµo vë.
- GV nªu yªu cÇu vÒ ch÷ viÕt. Nh¾c nhë HS ngåi viÕt ®óng thÕ.
4. ChÊm, ch÷a bµi
- GV chÊm nhanh 5, 7 bµi.
- Nªu nhËn xÐt ®Ó c¶ líp rót kinh nghiÖm.
5. Cñng cè, dÆn dß:
                - GV nhËn xÐt tiÕt häc. BiÓu d­u¬ng nh÷ng HS viÕt ch÷ ®óng, ®Ñp.
***************************************
TiÕng viÖt
Thùc hµnh tiÕt 1 To¸n vµ tiÕng viÖt
I Môc tiªu:- BiÕt nghØ h¬i sau dÊu chÊm, dÊu phÈy, gi÷a c¸c côm tõ
- HS n¾m ®­­­­îc nghÜa c¸c tõ ng÷ trong bµi: r¬i bép, l¹nh lïng, n¨m tr¬.
- HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn : hiÓu sù Êm cóng cña c¨n bÕp.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
A.  KiÓm tra bµi cò :
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi :- GV ghi tªn bµi lªn b¶ng .
2. Bµi1:LuyÖn ®äc
a/ GV®äc mÉu
Giäng ®äc râ rµng, rµnh m¹ch, døt kho¸t.
b/ LuyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ
+ LuyÖn ®äc c©u:GV yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp c©u,HS ®äc thÇm ph¸t hiÖn nh÷ng tõ khã ®äc, ®äc dÔ lÉn, tõ cÇn gi¶i nghÜa
- Tõ luyÖn ®äc:
3. Bµi 2: TLCH
HS tr¶ lêi c©u hái TH trang 65 - 66.
- GV nhËn xÐt.
? C©u truyÖn cã ý nghÜa g×?
GV nhËn xÐt vµ cho HS nªu  l¹i.
BT3: Nèi c©u víi kiÓu c©u t­¬ng øng
- HS lµm GV quan s¸t.
Ch÷a bµi + nhËn xÐt.
4. LuyÖn ®äc diÔn c¶m.
%.Cñng cè, dÆn dß: GV kh¾c s©u néi dung bµi
           - Nh¾c HS vÒ nhµ xem l¹i bµi
*************************************
To¸n
LuyÖn tËp
I. Môc tiªu: Gióp HS :
- LuyÖn tËp cñng cè vÒ T×m sè chia.
- Gi¶i c¸c bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.
 II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1.Bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy, trß
Néi dung
Bµi 1. HS nªu yªu cÇu cña bµi
- HS lµm bµi vµo vë, mét HS lªn ch÷a bµi
* GV cñng cè vÒ T×m sè chia
Bµi 2. HS ®äc bµi, lµm bµi vµo vë
Bèn HS ch÷a bµi, HS kh¸c ®æi vë kiÓm tra
GV, HS nhËn xÐt ch÷a bµi
 
 
 
Bµi 3: T×m x
HS lªn b¶ng lµm bµi
Líp lµm vë, ch÷a bµi.
* GV cñng cè gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®ÕnT×m sè chia
Bµi 4 HS ®äc ®Ò bµi , lµm bµi vµo vë, ®æi vë kiÓm tra. HS, GV ch÷a bµi
3. Cñng cè - dÆn dß: VÒ xem l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi sau
Bµi 1 Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: T×m x:   49 : x = 7
A. x = 7    B. x = 8       C. x = 42        D. x = 54
Bµi 2 §óng ghi §, sai ghi S
a)    NÕu 32 : x = 4 th× x = 8
 
b)    NÕu 29 : x = 7 th× x = 21
 
c)     NÕu 45 : x = 5 th× x = 9
Bµi 3: T×m x
a) 48 : x = 4  (d­ 2)        b)    X x 6 = 41 + 7 
 
c) x : 4 = 19  (d­ 3)        d)    215 : x = 25 : 5
 
Bµi 4: TÊm v¶i xanh dµi 32 m, TÊm v¶i hoa dµi h¬n tÊm v¶i xanh 7 m. Hái c¶ hai tÊm dµi bao nhiªu mÐt?
****************************************************************************
Thø  t­   ngµy 26  th¸ng 10  n¨m 2011
TiÕng viÖt
TiÕt 2 Thùc hµnh to¸n vµ tiÕng viÖt
I. Môc tiªu:
  - Gióp häc sinh vËn dông lµm c¸c bµi tËp ph©n biÖt oai hoÆc oay, l hoÆc n. N¾m ®­îc nh÷ng ©m thanh ®­îc so s¸nh víi nhau.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.  KiÓm tra bµi cò :
- 2 HS lªn b¶ng viÕt sèt ruét, s¾p tµn
- GV nhËn xÐt , chÊm ®iÓm.
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi :- GV ghi tªn bµi lªn b¶ng .
2. Bµi1 (67): §iÒn oai hoÆc oay (67)
HS lµm vë + GV theo dâi
GV ch÷a bµi
Bµi 2: (67) §iÒn l hoÆc n  
Tæ chøc trß ch¬i nèi tiÕp
GV + HS nhËn xÐt
Bµi 3: (67) G¹ch ch©n c¸c tõ ng÷ chØ ©m thanh ®­îc so s¸nh víi nhau trong mçi c©u v¨n sau. ViÕt kÕt qu¶ vµo b¶ng d­íi.
HS lµm vë + GV quan s¸t HS lµm bµi.
Gäi HS tr¶ lêi miÖng.
Líp nhËn xÐt + Gv cho ®iÓm.
 
***************************************
To¸n
LuyÖn tËp chung
I. Môc tiªu: Gióp HS :
- LuyÖn tËp cñng cè vÒ §Ò- ca- mÐt, hÐc- t«- mÐt. B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi
- Gi¶i c¸c bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1.Bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy, trß
Néi dung
Bµi 1. HS nªu yªu cÇu cña bµi
- HS lµm bµi vµo vë
- GV gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi. Líp, GV nhËn xÐt
* GV cñng cè §Ò- ca- mÐt, hÐc- t«- mÐt
Bµi 2. HS ®äc bµi, mét HS lµm mÉu, HS lµm bµi vµo vë
Bèn HS ch÷a bµi, HS kh¸c ®æi vë kiÓm tra
GV, HS nhËn xÐt ch÷a bµi
 
 
 
 
 
 
 
Bµi 3:
- Ba HS lªn b¶ng lµm bµi. Líp lµm vë, ch÷a bµi.
* GV cñng cè B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi
Bµi 4 HS ®äc bµi, nªu yªu cÇu bµi
HS lµm bµi vµo vë, ®æi vë kiÓm tra
Bµi 1 §iÒn vµo chç chÊm
a) 1 dam = ... m                      1 hm = ...m
    1m = ... dm                         1 dm = ...cm
b) 100cm = ...  dm                  100 dm = ... m                    
    100 mm = ... cm                  100m = ... dam                     
 
Bµi 2: §óng ghi §, sai ghi S
a) 9 hm = 90 m                 
2m = 20 cm
b) 8 dam + 7 dam = 16 dm
31 m - 8 m + 19 m = 22 m
25 hm - 6 hm = 19 hm
c) 13 dm x 4 = 52 dm
49 hm : 7 = 7 dm
24 km x 5 = 100 km
54 m : 6 = 9 m
Bµi 3: T×m x
X + 5 = 125 x 5          X : 7 = 63 : 7
X : 4 = 2 (d­ 3)           64 : x = 9 (d­ 1)
Bµi 4: Ng­êi ta cÇn xe « t« cã 4 chç ngåi ®Ó chë 195 ng­êi ®i dù héi nghÞ. Hái Ýt nhÊt ph¶i ®iÒu mÊy xe « t« cïng lo¹i ®ã ®Ó chë hÕt sè ng­êi ®i dù héi nghÞ.
3. Cñng cè - dÆn dß:  GV kh¾c s©u néi dung bµi.
- VÒ xem l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi Thùc hµnh ®o ®é dµi.
***************************************
To¸n
TiÕt 1 Thùc hµnh to¸n vµ tiÕng viÖt
I. Môc tiªu: Gióp HS:
- BiÕt dïng th­­­íc vµ bót ®Ó vÏ c¸c ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­­­íc.
- BiÕt c¸ch ghi vµ ®äc ®­îc kÕt qu¶ ®o ®é dµi.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1.Bµi míi:
H§ cña thÇy vµ trß
Néi dung
Bµi 1:
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm c¸ nh©n
HS ch÷a bµi
Bµi 2:
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm c¸ nh©n - ch÷a bµi
- NhËn xÐt
 
Bµi 3:
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm c¸ nh©n - HS ch÷a bµi- Nªu c¸ch lµm
NhËn xÐt
Bµi 4: 
Nªu kÕt qu¶ - NhËn xÐt
* Cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n cã phÐp tÝnh trõ. 
 
 
Bµi5/71
HS lµm bµi theo nhãm ®«i  (2’ )
- HS lµm c¸ nh©n - HS ch÷a bµi- Nªu c¸ch lµm
 
 
Cñng cè: NhËn xÐt tiÕt häc.
Bµi1/ 70(THTV-T) VÏ ®o¹n th¼ng AB cã ®é dµi 3 cm.
Bµi 2/ ViÕt tiÕp vµo chç chÊm:
ChiÒu cao cña c¸c b¹n.
Kh¸nh cao:……..;    Hång cao:………….;
Lª cao:……..;    Söu cao:………….;
Khoa cao:……..;   
Trong n¨m b¹n trªn, b¹n  cao nhÊt lµ:…..
Bµi 3/70: TÝnh nhÈm
7 x 9 =
56 : 7 =
6 x 9 =
63 : 7 =
7 x 8 =
35 : 7 =
6 x 4 =
54 : 6 =
6 x 7 =
42 : 6 =
7 x 5 =
40 : 5 =
Bµi4/71 TÝnh
  30
x
   6
 
  25
x   
    7
60  6
77  7
Bµi5/71 ViÕt c¸c ®¬n vÞ ®o thÝch hîp vµo  chç chÊm:
a)    C¸i bót ch× dµi kho¶ng 19……..
b)    MÐp bµn häc ë nhµ cña em cã chiÒu dµi kho¶ng 14 ….
**************************************************************************
Thø  s¸u ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2010
TiÕng viÖt
¤n tiÕt 3 thùc hµnh TiÕng ViÖc vµ To¸n
I.Môc tiªu:
1. BiÕt  dïng dÊu chÊm ®Ó ng¾t c©u trong mét ®o¹n v¨n
2. BiÕt viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ c¨n bÕp cña gia ®×nh em.
II.§å dïng d¹y häc: B¶ng líp viÕt s½n b¶ng  bµi tËp.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
A.Bµi cò: - GV kiÓm tra miÖng 2 HS lµm l¹i c¸c bµi tËp 1, 3 tiÕt tr­íc.
                - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
B.D¹y bµi míi:
Bµi 1: Dïng dÊu chÊm ng¾t ®o¹n v¨n sau thµnh 4 c©u. ViÕt hoa l¹i ch÷ ®Çu c©u.
Häc sinh lµm vµo vë.
GV theo dâi gióp ®ì.
NX ch÷a bµi.
Bµi 2: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ c¨n bÕp cña gia ®×nh em.
Häc sinh lµm vµo vë.
GV theo dâi gióp ®ì.
Gäi vµi em ®äc bµi lµm cua rm×nh.
GV chÊm 1 sè bµi.
NX tiÕt häc.
******************************************
To¸n
TiÕt 2 Thùc hµnh to¸n vµ tiÕng viÖt
I. Môc tiªu: Gióp HS:
- B­íc ®Çu biÕt ®äc, viÕt sè ®o ®é dµi cã hai tªn ®¬n vÞ ®o.
- B­­íc ®Çu biÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1.Bµi míi:
H§ cña thÇy vµ trß
Néi dung
Bµi 1:
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm c¸ nh©n
HS ch÷a bµi
Bµi 2:
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm c¸ nh©n - ch÷a bµi
- NhËn xÐt
Bµi 3:
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm c¸ nh©n - HS ch÷a bµi- Nªu c¸ch lµm
NhËn xÐt
Bµi 4:
HS ®äc bµi.
HS lªn b¶ng tãm t¾t + gi¶i
Líp lµm vë + GV theo dâi.
Cñng cè: NhËn xÐt tiÕt häc.
Bµi1/ 71(THTV-T)  >;
6m 8 cm… 6m
2 m 6 dm … 20 dm
6m 8 cm… 7m
8 m 5 cm … 805 cm
5m 5 dm … 55 dm
8 m 5 cm … 850 cm
Bµi 2/ 71 TÝnh:
8 dam + 9 dam =
630 dam + 47 dam =
86 hm - 35 hm =
876 hm - 90 hm =
Bµi3/71
     Can thø nhÊt cã 27 l dÇu, can thø hai cã nhiÒu h¬n can thø nhÊt 5 l dÇu. Hái c¶ hai can ®ùng bao nhiªu lÝt dÇu?
Bµi 4/ 22 To¸n N©ng cao
       Mét thïng cã 135 L. Ng­êi ta ®· b¸n 47 lÝt. Sè cßn l¹i ®ãng vµo c¸c canmçi can cã 8 lÝt. Hái ®ãng ®­îc bao nhiªu can?
 
****************************************************************************
 
Ký duyÖt cña ban gi¸m hiÖu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

******************************************************************************************************************************
Ng­êi thùc hiÖn:   Bïi ThÞ Huª                                                       Líp: 3 B


Nguồn:Phòng Phạm Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giao an buoi hai tuan 10 theo sach thưc hanh toan và tieng viet
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_10_2011.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
66mhxq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-10-20 21:40:35
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần tải
20
Lần xem
8
giáo án điện tử Giao an buoi hai tuan 10 theo sach thưc hanh toan và tieng viet

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan