Giáo án cả năm theo 5 hđ

giáo án điện tử Vật lí Vật lí 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-11-12 23:09:43 Tác giả Anh Minh loại .doc kích thước 0.22 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN PHẦN I. ĐIỆN HỌC. ĐIỆN TỪ HỌC Chương I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG Tiết 1. ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LễNG Ngày soạn: 15/08/2018 I. MỤC TIấU 1. Kiến thức: -

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

PHẦN I. ĐIỆN HỌC. ĐIỆN TỪ HỌC
 Chương I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG 
                                      Tiết 1.  ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LễNG  
Ngày soạn: 15/08/2018                                                                                                               
I. MỤC TIấU
1. Kiến thức:
- Trả lời được cỏc cừu hỏi: Cỳ cỏch nào đơn giản để phỏt hiện xem 1 vật cỳ bị nhiễm điện hay khụng. Điện tớch là gỡ? Điện tớch điểm là gỡ? Cỳ mấy loại điện tớch? Tương tỏc giữa cỏc điện tớch xảy ra như thế nào?
- Phỏt biểu được định luật Cu-lụng và vận dụng định luật đỳ để giải được những bài tập đơn giản về cừn bằng của hệ điện tớch.
- Hằng số điện mụi của một chất cỏch điện cho ta biết điều gỡ?
2. Kĩ năng: Biết cỏch làm 1 vật nhiễm điện do cọ xỏt. Vận dụng được định luật Culụng để giải cỏc bài tập ở SGK và SBT.
3. Thỏi độ: Cỳ hứng thỳ học tập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn và bài tập.
II. CHUẨN BỊ
1. Giỏo viờn
 - Xem SGK Vật lý 7 và 9 để biết HS đỳ học gỡ ở THCS.
 - Chuẩn bị cừu hỏi hoặc phiếu cừu hỏi.
2. Học sinh: ễn tập kiến thức đỳ học về điện tớch ở THCS.
III. PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT DẠY HỌC.
-         Dạy học giải quyết vấn đề, dạy học nhỳm.
IV.QUI TRốNH LấN LỚP
1 Hoạt động khởi động : Giới thiệu chương trỡnh, sỏch giỏo khoa, sỏch bài tập, sỏch tham khảo. Giới thiệu nội dung kiến thức chương, nội dung bài học ngày hụm nay.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

2. Hoạt động hỡnh thành nội dung kiến thức : Tỡm hiểu sự nhiễm điện của cỏc vật, điện tớch, điện tớch điểm, tương tỏc giữa cỏc điện tớch.
Phỏt huy năng lực thực nghiệm, giải quyết vấn đề, hợp tỏc
Hoạt động 1: Thớ nghiệm về sự nhiễm điện của cỏc vật.
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
 
 
  Cho học sinh làm thớ nghiệm về hiện tượng nhiễm điờn do cọ xỏt.
  Yờu cầu hs tỡm hiểu cỏc cỏch làm vật nhiễm điện. cỏch kiểm tra vật nhiễm điện.
 
 
  Giới thiệu điện tớch.
  Cho học sinh tỡm vớ dụ.
  Giới thiệu điện tớch điểm.
  Cho học sinh tỡm vớ dụ về điện tớch điểm.
 
 
  Yờu cầu hs trỡnh bày quỏ trỡnh tỏc điện.
 
 
 
  Làm thớ nghiệm theo sự hướng dẫn của thầy cụ.
  Trỡnh bày cỏc cỏch làm vật nhiễm điện.
  Nờu cỏch kểm tra xem vật cỳ bị nhiễm điện hay khụng.
 
 
 
  Tỡm vớ dụ về điện tớch.
 
  Tỡm vớ dụ về điện tớch điểm.
 
 
 
I. Sự nhiễm điện của cỏc vật. Điện tớch. Tương tỏc điện
1. Sự nhiễm điện của cỏc vật
  Một vật cỳ thể bị nhiễm điện do : cọ xỏt lờn vật khỏc, tiếp xỳc với một vật nhiễm điện khỏc, đưa lại gần một vật nhiễm điện khỏc.
  Cỳ thể dựa vào hiện tượng hỳt cỏc vật nhẹ để kiểm tra xem vật cỳ bị nhiễm điện hay khụng.
2. Điện tớch. Điện tớch điểm
  Vật bị nhiễm điện cũn gọi là vật mang điện, vật tớch điện hay là một điện tớch.
  Điện tớch điểm là một vật tớch điện cỳ kớch thước rất nhỏ so với khoảng cỏch tới điểm mà ta xột.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

  Cho học sinh thực hiện C1.
  Trỡnh bày sự tương tỏc điện.
  Thực hiện C1.
3. Tương tỏc điện
  Cỏc điện tớch cựng dấu thỡ đẩy nhau.
  Cỏc điện tớch khỏc dấu thỡ hỳt nhau.
 
Hoạt động 2: Xừy dựng biểu thức định luật Culong.
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
 
  Giới thiệu về Coulomb và thớ nghiệm  của ụng để thiết lập định luật.
 
 
 
  Giới thiệu biểu thức định luật và cỏc đại lượng trong đỳ.
  Giới thiệu đơn vị điện tớch.
  Cho học sinh thực hiện C2.
 
 
  Giới thiệu khỏi niệm điện mụi.
 
 
  Ghi nhận định luật.
 
 
 
 
 
  Ghi nhận biểu thức định luật và nắm vững cỏc đại lương trong đỳ.
  Ghi nhận đơn vị điện tớch.
  Thực hiện C2.
 
 
 
  Ghi nhận khỏi niệm.
II. Định luật Cu-lụng. Hằng số điện mụi
1. Định luật Cu-lụng
  Lực hỳt hay đẩy giữa hai diện tớch điểm đặt trong chừn khụng cỳ phương trựng với đường thẳng nối hai điện tớch điểm đỳ, cỳ độ lớn tỉ lệ thuận với tớch độ lớn của hai điện tớch và tỉ lệ nghịch với bỡnh phương khoảng cỏch giữa chỳng.
F = k ; k = 9.109 Nm2/C2.
  Đơn vị điện tớch là culụng (C).
2. Lực tương tỏc giữa cỏc điện tớch điểm đặt trong điện mụi đồng tớnh. Hằng số điện mụi
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

  Cho học sinh tỡm vớ dụ.
 
 
 
 
  Cho học sinh nờu biểu thức tớnh lực tương tỏc giữa hai điện tớch điểm đặt trong chừn khụng.
 
  Cho học sinh thực hiện C3.
  Tỡm vớ dụ.
  Ghi nhận khỏi niệm.
 
 
 
  Nờu biểu thức tớnh lực tương tỏc giữa hai điện tớch điểm đặt trong chừn khụng.
 
  Thực hiện C3.
+ Điện mụi là mụi trường cỏch điện.
+ Khi đặt cỏc điện tớch trong một điện mụi đồng tớnh thỡ lực tương tỏc giữa chỳng sẽ yếu đi  lần so với khi đặt nỳ trong chừn khụng.  gọi là hằng số điện mụi của mụi trường (   1).
+ Lực tương tỏc giữa cỏc điện tớch điểm đặt trong điện mụi : F = k.
+ Hằng số điện mụi đặc cho tớnh chất cỏch điện của chất cỏch điện.
 
4. Hoạt động luyện tập, vận dụng
Phỏt huy năng lực tự học, năng lực tớnh toỏn.
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Cho học sinh đọc mục Em cỳ biết  ?
Cho học sinh thực hiện cỏc cừu hỏi 1, 2, 3, 4 (Tr 9, 10).
  Yờu cầu học sinh về nhà giả cỏc bài tập 5, 6, 7, 8 sgk và 1.7, 1.9, 1.10 sỏch bài tập.
  Đọc mục Sơn tĩnh điện.
  Thực hiện cỏc cừu hỏi trong sgk.
  Ghi cỏc bài tập về nhà.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
5. Hoạt động mở rộng kiến thức
 
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Tiết 2 . THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Ngày soạn: 15/08/2018
 
I. MỤC TIấU          
1. Kiến thức:
- Trỡnh bày được nội dung cơ bản của thuyết ờlờctrụn.
- Trỡnh bày được cấu tạo sơ lược của nguyờn tử về phương diện điện.
2. Kĩ năng: Vận dụng được thuyết ờlờctrụn để giải thớch sơ lược cỏc hiện tượng nhiễm điện.
3. Thỏi độ: Cỳ hứng thỳ học tập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn (giải thớch sự nhiễm điện).
II. CHUẨN BỊ
1. Giỏo viờn - Xem SGK Vật lý 7 để biết HS đỳ học gỡ ở THCS.
  - Chuẩn bị phiếu cừu hỏi.
2. Học sinh
  ễn tập kiến thức đỳc học về điện tớch ở THCS.
III. PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT DẠY HỌC.
-         Giải quyết vấn đề, thực nghiệm, hoạt động nhỳm.
IV.QUI TRốNH LấN LỚP
1 Hoạt động khởi động:
-         Kiểm tra bài cũ : Phỏt biểu, biết biểu thức của định luật Cu-lụng.
-         Cừu hỏi đặt ra là bản chất của hiện tượng vật lớ vật nhiễm điện ừm, nhiễm điện dương được giải thớch như thế nào ?
2 Hoạt động hỡnh thành nội dung kiến thức : Tỡm hiểu thuết electron.
Năng lực hợp tỏc, năng lực giải quyết vấn đề.
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
 
I. Thuyết electron
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
 
  Yờu cầu học sinh nờu cấu tạo của nguyờn tử.
  Nhận xột thực hiện của học sinh.
 
 
 
 
  Yờu cầu hs tỡm hiểu điện tớch, khối lượng của electron, prụtụn và nơtron.
 
 
 
 
  Yờu cầu học sinh cho biết tại sao bỡnh thường thỡ nguyờn tử trung hoà về điện.
 
 
  Giới thiệu điện tớch nguyờn tố.
 
 
 
 
 
  Nếu cấu tạo nguyờn tử.
 
 
 
 
 
 
  Trỡnh bày điện tớch, khối lượng của electron, prụtụn và nơtron.
 
 
 
 
 
  Giải thớch sự trung hoà về điện của nguyờn tử.
 
 
 
  Ghi nhận điện tớch nguyờn tố.
 
 
1. Cấu tạo nguyờn tử về phương diện điện. Điện tớch nguyờn tố
a) Cấu tạo nguyờn tử
  Gồm: hạt nhừn mang điện tớch dương nằm ở trung từm và cỏc electron mang điện tớch ừm chuyển động xung quanh.  
  Hạt nhừn cấu tạo bởi hai loại hạt là nơtron khụng mang điện và prụtụn mang điện dương.
Electron cỳ điện tớch là -1,6.10-19C và khối lượng là 9,1.10-31kg. Prụtụn cỳ điện tớch là +1,6.10-19C và khối lượng là 1,67.10-27kg. Khối lượng của nơtron xấp xĩ bằng khối lượng của prụtụn.
  Số prụtụn trong hạt nhừn bằng số electron quay quanh hạt nhừn nờn bỡnh thường thỡ nguyờn tử trung hoà về điện.
b) Điện tớch nguyờn tố
Điện tớch của electron và điện tớch của prụtụn là điện tớch nhỏ nhất mà ta cỳ thể cỳ được. Vỡ vậy ta gọi chỳng là điện tớch nguyờn tố.
2. Thuyết electron
  + Bỡnh thường tổng đại số tất cả cỏc điện tớch trong nguyờn tử bằng khụng, nguyờn tử trung hoà về điện.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Giới thiệu thuyết electron.
 
  Yờu cầu học sinh thực hiện C1.
 
  Yờu cầu học sinh cho biết khi nào thỡ nguyờn tử khụng cũn trung hoà về điện.
 
 
  Yờu cầu học sinh so sỏnh khối lượng của electron với khối lượng của prụtụn.
 
 
 
  Yờu cầu học sinh cho biết khi nào thỡ vật nhiễm điện dương, khi nào thỡ vật nhiễm điện ừm.
  Ghi nhận thuyết electron.
 
  Thực hiện C1.
 
  Giải thớch sự hỡnh thành ion dương, ion ừm.
 
 
 
  So sỏnh khối lượng của electron và khối lượng của prụtụn.
 
 
 
 
  Giải thớch sự nhiễm điện dương, điện ừm của vật.
 
  Nếu nguyờn tử bị mất đi một số electron thỡ tổng đại số cỏc điện tớch trong nguyờn tử là một số dương, nỳ là một ion dương. Ngược lại nếu nguyờn tử nhận thờm một số electron thỡ nỳ là ion ừm.
  + Khối lượng electron rất nhỏ nờn chỳng cỳ độ linh động rất cao. Do đỳ electron dễ dàng bứt khỏi nguyờn tử, di chuyển trong vật hay di chuyển từ vật này sang vật khỏc làm cho cỏc vật bị nhiễm điện.
  Vật nhiễm điện ừm là vật thiếu electron; Vật nhiễm điện dương là vật thừa electron.
3. Hoạt động luyện tập, vận dụng.
Năng lực sử dụng ngụn ngữ, năng lực thuyết trỡnh, năng lực giải quyết vấn đề.
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
  Giới thiệu vật dẫn điện, vật cỏch điện.
 
  Ghi nhận cỏc khỏi niệm vật dẫn điện, vật cỏch điện.
II. Vận dụng
1. Vật dẫn điện và vật cỏch điện
  Vật dẫn điện là vật cỳ chứa cỏc điện tớch tự do.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

  Yờu cầu học sinh thực hiện C2, C3.
  Yờu cầu học sinh cho biết tại sao sự phừn biệt vật dẫn điện và vật cỏch điện chỉ là tương đối.
 
  Yờu cầu học sinh giải thớch sự nhiễm điện do tiếp xỳc.
  Yờu cầu học sinh thực hiện C4
 
  Giới tthiệu sự nhiễm điện do hưởng ứng (vẽ hỡnh 2.3).
  Yờu cầu học sinh giải thớch sự nhiễm điện do hưởng ứng.
  Yờu cầu học sinh thực hiện C5.
  Thực hiện C2, C3.
 
Giải thớch.
 
 
 
  Giải thớch.
 
  Thực hiện C4.
 
  Vẽ hỡnh 2.3.
 
  Giải thớch.
 
  Thực hiện C5.
  Vật cỏch điện là vật khụng chứa cỏc electron tự do.
  Sự phừn biệt vật dẫn điện và vật cỏch điện chỉ là tương đối.
2. Sự nhiễm điện do tiếp xỳc
  Nếu cho một vật tiếp xỳc với một vật nhiễm điện thỡ nỳ sẽ nhiễm điện cựng dấu với vật đỳ.
 
3. Sự nhiễm diện do hưởng ứng
  Đưa một quả cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M của một thanh kim loại MN trung hoà về điện thỡ đầu M nhiễm điện ừm cũn đầu N nhiễm điện dương.
4. Hoạt động mở rộng kiến thức.
1.Tỡm hiểu định luật bảo toàn điện tớch.
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
  Giới thiệu định luật.
  Cho học sinh tỡm vớ dụ.
 
  Ghi nhận định luật.
  Tỡm vớ dụ minh hoạ.
III. Định luật bảo toàn điện tớch
  Trong một hệ vật cụ lập về điện, tổng đại số cỏc điện tớch là khụng đổi.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
 
2. Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
  Cho học sinh tỳm tắt những kiết thức đỳ học trong bài.
  Yờu cầu học sinh về nhà giải cỏc bài tập 5, 6 sgk và 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 sỏch bài tập.
  Tỳm tắt lại những kiến thức đỳ học trong bài.
  Ghi cỏc bài tập về nhà.
Tiết 3:  ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
                             Ngày soạn: 18/08/2018
A. MỤC TIấU                                                                                               
1. Kiến thức:
- Trỡnh bày được khỏi niệm sơ lược về điện trường.
- Phỏt biểu được định nghĩa cường độ điện trường; viết được cụng thức tổng quỏt và nỳi rừ được ý nghĩa của cỏc đại lượng vật lớ trong cụng thức đỳ. Nờu được đơn vị của cường độ điện trường và tớnh được cường độ điện trường của 1 điện tớch điểm tại 1 điểm bất kỡ.
- Nờu được cỏc đặc điểm về phương, chiều và độ lớn của vộc tơ cường độ điện trường. Vẽ được vộc tơ cường độ điện trường của 1 điện tớch điểm.
- Nờu được định nghĩa của đường sức điện và 1 vài đặc điểm quan trọng của cỏc đường sức điện. Trỡnh bày được khỏi niệm về điện trường đều.
2. Kĩ năng: Vận dụng được cỏc cụng thức về điện trường và nguyờn lớ chồng chất của điện trường để giải 1 số bài tập đơn giản về điện trường tĩnh.
3. Thỏi độ: Cỳ hứng thỳ học tập, tỡm hiểu và vận dụng kiến thức về điện trường vào thực tiễn và giải bài tập trong bài.
B. CHUẨN BỊ
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

1. Giỏo viờn
- Chuẩn bị hỡnh vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK.; - Thước kẻ, phấn màu.: - Chuẩn bị phiếu cừu hỏi.
2. Học sinh
- Chuẩn bị Bài trước ở nhà.
C. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC
- Phương phỏp đàm thoại, phương phỏp hoạt động nhỳm, phương phỏp giải quyết vấn đề
D. QUI TRốNH LấN LỚP
I. Ổn định lớp
II. Hoạt động khởi động
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ : Nờu và giải thớch hiện tượng nhiễm điện do tiếp xỳc, do hưởng ứng.
Hoạt động 2 : Tỡnh huống học tập : Tại sao hai điện tớch đặt ở cỏch xa nhau trong chừn khụng lại tỏc dụng lực được lờn nhau ?
III. Hoạt động hỡnh thành kiến thức.
Hoạt động 1: Tỡm hiểu khỏi niệm điện trường.
Phỏt triển năng lực ngụn ngữ.
Hoạt động của giỏo viờn và học sinh
Nội dung cơ bản
GV: Hỡnh thành kiến thức về mụi trường truyền tương tỏc điện, mụi trường điện trường ?
HS: tiếp thu ghi nhận
I. Điện trường
1. Mụi trường truyền tương tỏc điện
  Mụi trường tuyền tương tỏc giữa cỏc điện tớch gọi là điện trường.
2. Điện trường
  Điện trường là một dạng vật chất bao quanh cỏc điện tớch và gắn liền với điện tớch. Điện trường tỏc dụng lực điện lờn điện tớch khỏc đặt trong nỳ.
 
 


Nguồn:Anh Minh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm theo 5 hđ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngVAT_LI_11_SU.doc[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
u3120q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-11-12 23:09:43
Loại file
doc
Dung lượng
0.22 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Giáo án cả năm theo 5 hđ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan