CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN SINH HỌC 9
Năm học 2021- 2022
(Điều chỉnh theo công văn 4040 ngày 16 tháng 9 năm 2021 của bộ giáo dục và đào tạo)
(Cả năm: 70 tiết / 35 tuần. Học kỳ 1: 36 tiết / 18 tuần- Học kỳ 2: 34 tiết / 17 tuần)

TT
Bài / Chủ đề


Yêu cầu cần đạt
Nội dung điều chỉnh/
Hướng dẫn thực hiện
Phương tiện, đồ dùng dạy học, thí nghiệm, thực hành
Ghi chú

HỌC KỲ I
PHẦN I. DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Chương I. CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN

1
Bài 1. Menđen và Di truyền học.
- Trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
- Nêu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen.
- Nêu và ghi nhớ một số thuật ngữ và ký hiệu trong di truyền học.
- Hình thành được sự hứng thú học tập sinh học và thế giới quan duy vật biện chứng.
- Hình thành được sự kiên trì, đam mê, tìm tòi, thực nghiệm sinh học trong thực tiễn.
Mục Câu hỏi và bài tập trang 7: Câu 4/Không yêu cầu học sinh thực hiện
- Tranh vẽ : Các cặp tính trạng trong TN của Men đen


2

Chủ để: Lai một cặp tính trạng
(Tích hợp các bài 2,3)
- Trình bày và phân tích được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen.
- Nêu và ghi nhớ được các khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp. nêu và phát biểu được nội dung quy luật phân li.
- Giải thích được kết quả thí nghiệm theo quan điểm của Menđen.
- Trình bày được nội dung, mục đích và ứng dụng của các phép lai phân tích.
- Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất.
- Hình thành được kỹ năng tính toán, xác suất thống kê.
- Bài 2. Lai một cặp tính trạng
Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4/Không yêu cầu học sinh thực hiện
- Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
Mục V. Trội không hoàn toàn và Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3/Không yêu cầu học sinh thực hiện
Tranh vẽ : sơ đồ sự DT màu hoa ở đậu Hà Lan ...


3
Bài 4. Lai hai cặp tính trạng.
- Mô tả được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen.
- Biết phân tích kết quả thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen.
- Phát biểu được nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen.

- Tranh vẽ : Lai 2 cặp tính trạng ...
- Bảng phụ : Kẻ bảng 4 tr. 15


4
Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo).
- Giải thích được khái niệm biến dị tổ hợp.
- Giải thích được kết quả lai hai cặp tính trạng theo quan điểm của Menđen.
- Phân tích được ý nghĩa của quy luật phân li độc lập đối với chọn giống và tiến hoá.
- Hình thành được kỹ năng tính toán, xác suất thống kê.

- Tranh vẽ : lai 2 cặp tính trạng ...
- Bảng phụ : kẻ bảng 5 tr. 18


5
Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại.

Cả bài/Khuyến khích học sinh tự thực hiện6
Ôn tập chương I
- Củng cố, khắc sâu và mở rộng được kiến thức về các quy luật di truyền.
- Vận dụng được kiến thức vào giải thích các tình huống trong thực tiễn.
CHƯƠNG II. NHIỄM SẮC THỂ

7
Bài 8. Nhiễm sắc thể.
- Nêu được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài.
- Mô tả được cấu trúc hiển vi điển hình của NST ở kì giữa của nguyên phân.
- Nêu được chức năng của NST đối với sự di truyền các tính trạng.
- Xác định được NST là VCDT ở cấp độ tế bào.
- Hình thành được thế giới quan duy vật biện chứng.

- Phóng to hình 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 ( nếu có ĐK)


8
Chủ đề: Phân bào và sự sinh sản
(Tích hợp các bài 9,10,11)
- Trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các kì của nguyên phân.
- Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự
nguon VI OLET