Giáo án cả năm

giáo án Sinh học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
58q00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/21/2018 9:14:25 PM
Loại file
doc
Dung lượng
1.17 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 1; Tiết 1Ngày dạy: bài 1: thế giới động vật đa dạng và phong phú I. tiêu 1. Kiến thức : - được thế giới động vật đa dạng và phong phú về thành phần loài,kích thước , số lượng cá thể và môi trường,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án cả năm, Giáo Án Sinh Học 7 , Giáo án điện tử Giáo án cả năm, doc, 1 trang, 1.17 M, Sinh học 7 chia sẽ bởi Hoàng Nguyễn Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-ca-nam.doc[1.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 1; Tiết 1 Ngày dạy:
ài 1: thế giới động vật đa dạng và phong phú
I. tiêu
1. Kiến thức :
- được thế giới động vật đa dạng và phong phú về thành phần loài,kích thước , số lượng cá thể và môi trường sống .
- Xác định được nước ta được thiên nhiên ưu đãi , nêu được một thế giới động vật đa dạng và phong phú nhơ thế nào .
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận biết các động vật thông qua các hình vẽ liên quan đến thực tế
3. Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ động vật và môi trường sống của chúng
II. Chuẩn bị :
.GV: - Sưu tầm một số tranh ảnh về các loài động vật trong thiên nhiên :
- Tranh vẽ hình 1.14 SGK:
. HS : Sưu tầm một số tranh ảnh về các loài động vật trong thiên nhiên :
III. Các hoạt động của thầy và trò
. Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
. Bài mới
Các hoạt động của thầy và trò
Nội dung


HĐ 1 : Giới thiệu bài :
- GV treo tranh một số loài động vật sống ở một số nơi khác nhau để HS quan sát :
- HS quan sát kết hợp đọc phần đầu bài
- GV hỏi
? Qua phần trên cho em biết diều gì ? (Sự phân bố ĐV và vai trò của ĐV
- Một vài HS phát biểuGV chốt lại
HĐ 2 :Động vật đa dạng về loài và số lượng cá thể :
- Cho HS quan sát hình 1.1và 1.2 , đọc phần mục I SGK
yêu cầu HS trả lời câu hỏi
? Qua phần trên cho em biết diều gì?
? Quan sát hình 1.1và 1.2 em có nhận xét gì?
- Gọi một vài HS phát biểu lớp bổ sung
- GV tổng kếy ý đúng sai
? Từ đó em rút ra được kết luận gì?
- HS phát biểu GV chốt lại kiến thức
- GV cho HS đọc phần thứ hai để HS hiểu thêm về sự phong phú, đa dạng về số loài và kích thước
HĐ 3: Đa dạng về moi trường sống :
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1.3 4 nhận biết các
môi trường sống của ĐV
- HS thảo luận nhóm điền tên các ĐV nhận biết được vào
các dòng để trống SGK (7)
- Gọi đại diện một vài nhóm đọc kết quả các nhóm khác nhận xét bổ sung
- GV kết luận đúng sai và hỏi
? Em có nhận xét gì về môi trường sống của các loài ĐV?
? Vì sao ĐV sống được ở những môi trường khác nhau?
- HS phát biểu GV chốt lại kiến thức

I,Đa dạng loài và phong phú về số lượng cá thể:
Thế giới động vật xung
quanh chung ta vô cùng phong phú, chúng đa dạng về loài, kích thước cơ thể, lối sống và môi trường sống.
II, Đa dạng về môi trường sống:
Nhờ sự thích nghi cao với điều kiện sống ĐV phân bố ở khắp nơi như: Nước ngọt, nước mặn, nước lợ, trên cạn, trên không, vùng băng giá.


4, Củng cố - HS đọc kết luận bài
- Trả lời câu hỏi cuối bài
5, dò- Hướng dẫn về nhà
- Học bài và tr

 


Sinh häc 7                                             

Tuần 1; Tiết 1 Ngày dạy:         

bµi 1:  thÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó

 

 I. môc tiªu

      1. KiÕn thøc :

                    - hiÓu ®­îc thÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ thµnh phÇn loµi,kÝch th­íc , sè l­îng c¸ thÓ vµ m«i tr­êng sèng .

                   - X¸c ®Þnh ®­îc n­íc ta ®­îc thiªn nhiªn ­u ®·i , nªu ®­îc mét thÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó nh¬ thÕ nµo .

      2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt c¸c ®éng vËt th«ng qua c¸c h×nh vÏ liªn quan ®Õn thùc tÕ

      3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng cña chóng

 II. ChuÈn bÞ :

              .GV: - S­u tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi ®éng vËt trong thiªn nhiªn :

                       - Tranh vÏ h×nh 1.1  4 SGK:

              . HS : S­u tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi ®éng vËt trong thiªn nhiªn :

 III. C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

. KiÓm tra:   KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh

. Bµi míi

C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung

 

H§ 1 : Giíi thiÖu bµi :

 

- GV treo tranh mét sè loµi ®éng vËt sèng ë mét sè n¬i kh¸c nhau ®Ó HS quan s¸t :

- HS quan s¸t kÕt hîp ®äc phÇn    ®Çu bµi

- GV hái

? Qua phÇn    trªn cho em biÕt diÒu g× ? (Sù ph©n bè §V vµ vai trß cña §V)

- Mét vµi HS ph¸t biÓu GV chèt l¹i  

 

 

 

H§ 2 :§éng vËt ®a d¹ng vÒ loµi vµ sè l­îng c¸ thÓ :

- Cho HS quan s¸t h×nh 1.1vµ 1.2 , ®äc phÇn    môc I SGK

yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái

?  Qua phÇn    trªn cho em biÕt diÒu g×?

? Quan s¸t h×nh 1.1vµ 1.2 em cã nhËn xÐt g×?

- Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu líp bæ sung

 

- GV tæng kÕy ý ®óng sai

 

? Tõ ®ã em rót ra ®­îc kÕt luËn g×?

- HS ph¸t biÓu GV chèt l¹i kiÕn thøc

 

I,§a d¹ng loµi vµ phong phó vÒ sè l­îng c¸ thÓ:

-         ThÕ giíi ®éng vËt xung

quanh chung ta v« cïng phong phó, chóng ®a d¹ng vÒ loµi, kÝch th­íc c¬ thÓ, lèi sèng vµ m«i tr­êng sèng.

 

II, §a d¹ng vÒ m«i tr­êng sèng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhê sù thÝch nghi cao víi ®iÒu kiÖn sèng §V ph©n bè ë kh¾p n¬i nh­: N­íc ngät, n­íc mÆn, n­íc lî, trªn c¹n, trªn kh«ng, vïng b¨ng gi¸.

1


Sinh häc 7                                             

Tuần 1; Tiết 1 Ngày dạy:         

bµi 1:  thÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó

 

 I. môc tiªu

      1. KiÕn thøc :

                    - hiÓu ®­îc thÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ thµnh phÇn loµi,kÝch th­íc , sè l­îng c¸ thÓ vµ m«i tr­êng sèng .

                   - X¸c ®Þnh ®­îc n­íc ta ®­îc thiªn nhiªn ­u ®·i , nªu ®­îc mét thÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó nh¬ thÕ nµo .

      2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt c¸c ®éng vËt th«ng qua c¸c h×nh vÏ liªn quan ®Õn thùc tÕ

      3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng cña chóng

 II. ChuÈn bÞ :

              .GV: - S­u tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi ®éng vËt trong thiªn nhiªn :

                       - Tranh vÏ h×nh 1.1  4 SGK:

              . HS : S­u tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi ®éng vËt trong thiªn nhiªn :

 III. C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

. KiÓm tra:   KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh

. Bµi míi

C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung

 

H§ 1 : Giíi thiÖu bµi :

 

- GV treo tranh mét sè loµi ®éng vËt sèng ë mét sè n¬i kh¸c nhau ®Ó HS quan s¸t :

- HS quan s¸t kÕt hîp ®äc phÇn    ®Çu bµi

- GV hái

? Qua phÇn    trªn cho em biÕt diÒu g× ? (Sù ph©n bè §V vµ vai trß cña §V)

- Mét vµi HS ph¸t biÓu GV chèt l¹i  

 

 

 

H§ 2 :§éng vËt ®a d¹ng vÒ loµi vµ sè l­îng c¸ thÓ :

- Cho HS quan s¸t h×nh 1.1vµ 1.2 , ®äc phÇn    môc I SGK

yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái

?  Qua phÇn    trªn cho em biÕt diÒu g×?

? Quan s¸t h×nh 1.1vµ 1.2 em cã nhËn xÐt g×?

- Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu líp bæ sung

 

- GV tæng kÕy ý ®óng sai

 

? Tõ ®ã em rót ra ®­îc kÕt luËn g×?

- HS ph¸t biÓu GV chèt l¹i kiÕn thøc

 

I,§a d¹ng loµi vµ phong phó vÒ sè l­îng c¸ thÓ:

-         ThÕ giíi ®éng vËt xung

quanh chung ta v« cïng phong phó, chóng ®a d¹ng vÒ loµi, kÝch th­íc c¬ thÓ, lèi sèng vµ m«i tr­êng sèng.

 

II, §a d¹ng vÒ m«i tr­êng sèng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhê sù thÝch nghi cao víi ®iÒu kiÖn sèng §V ph©n bè ë kh¾p n¬i nh­: N­íc ngät, n­íc mÆn, n­íc lî, trªn c¹n, trªn kh«ng, vïng b¨ng gi¸.

1


Sinh häc 7                                             

- GV cho HS ®äc phÇn    thø hai ®Ó HS hiÓu thªm vÒ sù phong phó, ®a d¹ng vÒ sè loµi vµ kÝch th­íc

 

 

 

H§ 3: §a d¹ng vÒ moi tr­êng sèng :

- GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 1.3 4 nhËn biÕt c¸c

m«i tr­êng sèng cña §V

- HS th¶o luËn nhãm ®iÒn tªn c¸c §V nhËn biÕt ®­îc vµo

 

 

 

c¸c dßng ®Ó trèng SGK (7) 

- Gäi ®¹i diÖn mét vµi nhãm ®äc kÕt qu¶ c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung

- GV kÕt luËn ®óng sai vµ hái

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ m«i tr­êng sèng cña c¸c loµi §V?

? V× sao §V sèng ®­îc ë nh÷ng m«i tr­êng kh¸c nhau?

- HS ph¸t biÓu GV chèt l¹i kiÕn thøc

 

 

  4, Cñng cè - HS ®äc kÕt luËn bµi

                          - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi

  5, dÆn dß- H­íng dÉn vÒ nhµ

                          - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi

                          - §äc tr­íc bµi 2; kÎ b¶ng 1+2 SGK (9 +11) vµo vë bµi tËp

 

 

Tuần 1; Tiết 2 Ngày dạy:         

       bµi 2:     ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt

                        ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt

I. môc tiªu

      1. KiÕn thøc :

          - HS ph©n biÖt ®­îc §V víi TV, thÊy chóng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña sinh vËt nh­ng chóng còng kh¸c nhau vÒ mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n .

          - Nªu ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cña §V ®Ó nhËn biÕt chóng trong thiªn nhiªn.

          - Ph©n biÖt ®­îc §VKXS víi §VCXS , vbai trß cña chóng trong thiªn nhiªn vµ trong ®êi sèng con ng­êi.

       2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnhh×nh.     

       3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ ®éng, thùc vËt trong thiªn nhiªn.

II. ChuÈn bÞ :

      . GV: - H×nh 2.1 2 SGK   

1


Sinh häc 7                                             

  - M« h×nh tÕ bµo thùc vËt vµ tÕ bµo ®éng vËt.

      . HS:  §äc tr­íc bµi 2; kÎ b¶ng 1+2 SGK (9 +11) vµo vë bµi tËp                                            III. C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

. KiÓm tra

H·y chøng minh sù ®a d¹ng vÒ sè l­îng c¸ thÓ vµ m«i tr­êng sèng cña c¸c loµi ®éng vËt ?

. Bµi míi

C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung

H§ 1 Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt :

- GV h­íng dÉn HS nghiªn cøu h×nh 2.1 th¶o luËn nhãm  hoµn thµnh b¶ng 1

- Tõ kÕt qu¶ ®ã tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi b¶ng 1

- Gäi ®¹i diÖn   2- 4 nhãm ph¸t biÓu Líp nhËn xÐt bæ sung

- GV chèt l¹i kiÕn thøc   

 

 

 

 

 

- GV cho 1 HS nh¾c l¹i sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a §V vµ TV

 

H§ 2:§Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt:

- GV cho HS nghiªn cøu 5 ®Æc ®iÓm ®­îc giíi thiÖu trong bµi råi chän lÊy 3 ®Æc ®iÓm quan träng nhÊt cña §V gióp ph©n biÖt víi TV

- Gäi mét vµi HS tr¶ lêi

- GV chèt l¹i ý ®óng 1, 3, 4 vµ hái

? H·y nªu ®Æc ®iÓm chung cña §V?

 

 

 

 

 

 

H§ 3: S¬ l­îc vÒ ph©n chia giíi ®éng vËt :

- Gäi 1-2 HS ®äc phÇn     môc III SGK

- GV l­u ý HS kiÕn thøc cÇn nhí vÒ sù ph©n chia giíi ®éng vËt.

 

H§ 4: T×m hiÓu vai trß cña ®éng vËt:

- Yªu cÇn HS nghiªn cøu  b¶ng 2 SGK vËn dông kiÕn thøc thùc tÕ th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng 2

I, Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt:

 

 

 

 

- Gièng nhau: cïng cã cÊu t¹o tõ tÕ bµo, cïng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n vµ ph¸t triÓn.

- Kh¸c nhau: §éng vËt kh«ng cã thµnh xenlul«z¬, chØ sö dông chÊt h÷u c¬ cã s½n, cã c¬ quan di chuyÓn, cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan.

 

II, §Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt:

 

 

 

 

- Cã kh¶ n¨ng di chuyÓn.

- Cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan.

- dÞ d­ìng tøc kh¶ n¨ng dinh d­ìng nhê chÊt h÷u c¬ cã s½n

 

III, S¬ l­îc ph©n chia giíi ®éng vËt

(Häc phÇn     môcIII SGK-10)

 

 

IV, Vai trß cña ®éng vËt:

( Häc theo b¶ng 2 ®· hoµn thµnh)

 

 

 

 

1


Sinh häc 7                                             

- Gäi ®¹i diÖn 1-3 nhãm ®äc kÕt qu¶   c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐ, bæ sung

- GV nhËn xÐt ®óng sai. chèt l¹i kiÕn thøc .

 

 

 4, Cñng cè (5') - HS ®äc kÕt luËn bµi

                         - §äc môc "Em cã biÕt"

                         - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi

 5, dÆn dß- H­íng dÉn vÒ nhµ (1'):

                        - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi

                        - §äc tr­íc bµi 3; S­u tÇm mÉu n­íc cã §VKXS giê sau mang ®Õn líp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tuần 2; Tiết 3 Ngày dạy:         

 

ch­¬ng I:    ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh

 

bµi 3:  thùc hµnh

quan s¸t mét sè ®éng vËt nguyªn sinh

 

I, môc tiªu

                  1. KiÕn thøc : HS nhËn d¹ng ®­îc Ýt nhÊt 2 ®¹i diÖn ®iÓn h×nh cho §VNS :Trïng roi, Trïng giÇy, ph©n biÖt ®­îc h×nh d¹ng, c¸ch di chuyÓn cña 2 ®¹i diÖn.

                  2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng sö dông  vµ quan s¸t mÉu vËt b»ng kÝnh hiÓn vi

                 3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc häc tËp nghiªm tóc, cËn thËn, tØ mØ .

               II, ChuÈn bÞ :

                 1. ThÇy :ChuÈn bÞ nh­ bµi 3(13) SGK

                 2. Trß : S­u tÇm mét sè mÉu n­íc cã ®éng vËt kh«ng x­¬ng sèng trong thiªn nhiªn :

              III, C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

. KiÓm traKiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh

. Bµi míi

C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung

1


Sinh häc 7                                             

H§ 1 : Quan s¸t trïng giµy:

- GV h­íng dÉn cho c¸c nhãm HS c¸c thao t¸c thùc hµnh

- HS tiÕn hµnh theo c¸c thao t¸c

- GV kiÓm tra ngay trªn lam kÝnh cña c¸c nhãm

- GV tiÕp tôc h­íng dÉn HS c¸ch cè ®Þnh mÉu: Dïng la men ®Ëy trªn giät n­íc (cã trïng ) lÊy giÊy thÊm hÕt n­íc.Quan s¸t vµ vÏ h×nh d¹ng cña trïng giµy

- HS lÊy mÉu kh¸c ®Ó quan s¸t trïng di chuyÓn ( Di chuyÓn kiÓu tiÕn th¼ng ho¹c xoay tiÕn )

- Yªu cÇu HS lµm bµi tËp ®¸nh dÊu vµo « trèng...(15)SGK

- GV treo b¶ng phô gäi 1-2 HS lªn ®¸nh dÊu líp nhËn xÐt, bæ sung

 

- GV th«ng b¸o ý ®óng

 

H§ 2: Quan s¸t trïng roi:

- GV h­íng dÉn HS lÊy mÉu tõ n­íc v¸ng xanh hoÆc rò nhÑ rÔ bÌo vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c nh­ quan s¸t trïng giµy

- GV theo dâi vµ kiÓm tra c¸c nhãm thao t¸c

- NÕu nhãm nµo ch­a t×m thÊy trïng roi th× GV hái nguyªn nh©n vµ gióp ®ì nhãm yÕu

- HS lµm bµi tËp phÇn lÖnh môc 2 SGK (16)

- Gäi 1-3 nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung

- GV th«ng b¸o ®¸p ¸n ®óng.

+ §Çu ®i tr­íc

+ Mµu s¾c cña h¹t diÖp lôc

 

 

 

 

I, Quan s¸t trïng giµy:

- C¸c  thao t¸c :

+ Dïng èng hót lÊy 1 giät n­íc nhá ë n­íc ng©m r¬m... chç thµnh b×nh (chai, lä,...)

+ Nhá lªn lam kÝnh r¶i mét vµi sîi b«ng ®Ó c¶n tèc ®é soi d­íi kÝnh hiÓn vi

+ §iÒu chØnh thÞ kÝnh ®Ó nh×n cho râ  

+ Quan s¸t h×nh 3.1 nhËn biÕt trïng giµy

 

 

 

 

 

II Quan s¸t trïng roi:

 

 

 

- §Çu ®i tr­íc

- Mµu xanh lµ mµu cña h¹t diÖp lôc.

 

 

 

 

 

 

              4, Cñng cè - GV kh¾c s©u kiÕn thøc c¬ b¶n

                          - GV nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c nhãm

  5, dÆn dß- H­íng dÉn vÒ nhµ:

                          - Dän vÖ sinh líp häc , lau röa dông cô thùc hµnh

                          - §äc tr­íc bµi 4

 

Tuần 2; Tiết 4 Ngày dạy:                                                       

bµi 4:    trïng roi

I, môc tiªu

                  1. KiÕn thøc :

                      - HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o dinh d­ìng , sinh s¶n cña trïng roi xanh kh¶ n¨ng h­íng s¸ng.

1


Sinh häc 7                                             

                     - HS thÊy ®­îc b­íc di chuyÓn quan träng tõ §V ®a bµo qua ®¹i diÖn lµ tËp ®oµn trïng roi .

                 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t , thu thËp kiÕn thøc :

                 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc

               II, ChuÈn bÞ :

                 1. ThÇy :- H×nh 4.1 3 SGK    

                               - B¶ng phô, phiÕu häc tËp

                 2. Trß :  §äc tr­íc bµi 4:

              III, C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÓm tra: H·y nªu c¸c thao t¸c tiÕn hµnh quan trïng giµy? Nªu c¸ch di chuyÓn cña trïng giµy vµ trïng roi?

Bµi míi

C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung

H§ 1  Trïng roi xanh:

- HS ®äc phÇn    môc 1, 2, 3 phÇn I SGK

- GV ph¸t phiÕu häc tËp yªu cÇu quan s¸t h×nh 4.1 3 SGK. Th¶o luËn nhãm hoµn thµnh phiÕu häc tËp

STT

            Tªn §V

 

§Æc ®iÓm

 

Trïng roi xanh

1

CÊu t¹o, di chuyÓn

 

2

Dinh d­ìng

 

3

Sinh s¶n

 

4

TÝnh h­íng s¸ng

 

- GV treo b¶ng phô gäi ®¹i diÖn 1-3 nhãm lªn b¶ng ®iÒnc¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung

- GV nhËn xÐt ®­a ra ®¸p ¸n ®óng.

- GV chèt l¹i kiÕn thøc tõng tiÓu môc

- GV hái

 

? Trïng roi xanh h« hÊp vµ bµi tiÕt nh­ thÕ nµo?

HS hoat ®éng c¸ nh©n hoµn thµnh

GV nhËn xetý kÕt luËn

 

 

.

 

 

? Nªu h×nh thøc sinh s¶n cña trung roi xanh?

HS hoat ®éng c¸ nh©n hoµn thµnh

GV nhËn xetý kÕt luËn

? V× sao trïng roi xanh cã tÝnh h­íng s¸ng?

HS hoat ®éng c¸ nh©n hoµn thµnh

GV nhËn xetý kÕt luËn

 

H§ 2: T×m hiÓu vÒ tËp ®oµn trïng roi :

I, trïng roi xanh:

 

 

 

 

 

 

 

1, CÊu t¹o vµ di chuyÓn:

- CÊu t¹o : Lµ mét tÕ bµo (0,05mm) h×nh thoi, cã roi, cã ®iÓm m¾t, h¹t diÖp lôc, h¹t dù tr÷, kh«ng bµo co bãp.

- Di chuyÓn : Roi xo¸y vµo n­íc võa tiÕn võa xoay m×nh

 

2, Dinh d­ìng:

- Dinh d­ìng tù d­ìng vµ dÞ d­ìng.

- H« hÊp :Trao ®æi khÝ qua mµng tÕ bµo.

- Bµi tiÕt :Nhê kh«ng bµo co bãp.

3, Sinh s¶n:

Sinh s¶n v« tÝnh b»ng c¸ch ph©n ®«i theo chiÒu däc c¬ thÓ

4, TÝnh h­íng s¸ng:

§iÓm m¾t vµ roi h­íng vÒ chç cã ¸nh s¸ng

 

II, TËp ®oµn trïng roi:

 

TËp ®oµn trïng roi, gåm nhiÒu tÕ bµo cã roi liªn kÕt l¹i víi nhau t¹o thµnh . Chóng gîi ra mèi quan hÖ vÒ nguån gèc gi÷a §V ®¬n bµo vµ §V ®a bµo

1


Sinh häc 7                                             

- GV yªu cÇu HS ®äc phÇn    môc II, quan s¸t h×nh 4.3 SGK trao ®æi nhãm hoµn thµnh bµi tËp phÇn lÖnh môc II

- Gäi ®¹i diÖn 2- 4 tr×nh bµy líp nhËn xÐt bæ sung

- GV söa sai (nÕu cã)

- Gv hái

? TËp ®oµn v«n vèc dinh d­ìng nh­ thÕ nµo?( Mét sè c¸ thÓ ë ngoµi lµm nhiÖm vô di chuyÓn vµ b¾t måi )

? H×nh thøc sinh s¶n cña tËp ®oµn v«n vèc nh­ thÕ nµo? (khi sinh s¶n mét sè tÕ bµo chuyÓn vµo trong ph©n chia thµnh tËp ®oµn míi )

- HS rót ra kÕt luËn

 

 

 

              4, Cñng cè (4') - HS ®äc kÕt luËn bµi

                                      - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi

              5, dÆn dß- H­íng dÉn vÒ nhµ (1'):

                                     - §äc môc "Em cã biÕt"

                                     - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi

                                      - §äc tr­íc bµi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 3; Tiết 5 Ngày dạy:                                                       

                                 bµi 5:  trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy           

     I, môc tiªu

                  1. KiÕn thøc :

                    - HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyÓn, dinh d­ìng vµ sinh s¶n cña trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy

                   - HS thÊy ®­îc sù ph©n ho¸ chøc n¨ng c¸c bé phËn trong tÕ bµo cña trïng giµy®ã lµ  biÓu hiÖn mµm sèng cña §V ®a bµo

                 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp

                 3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc lßng yªu thÝch bé m«n

              II, ChuÈn bÞ :

                1. ThÇy :- B¶ng phô

                2. Trß : ®äc tr­íc bµi

            III, C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

1


Sinh häc 7                                             

KiÓm tra:Nªu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyÓn vµ h×nh thøc dinh d­ìng cña trung roi?

. Bµi míi

C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung

H§ 1: T×m hiÓu trïng biÕn h×nh:

 

- Cho HS ®äc phÇn    môc I SGK tr¶ lêi c©u hái

?  Qua phÇn    trªn cho em biÕt diÒu g×?

- Mét vµi HS ph¸t biÓu GV chèt l¹i  kiÕn thøc

1- CÊu t¹o- di chuyÓn

- Cho HS ®äc phÇn    môc 1 SGK quan s¸t h×nh 5.1 th¶o

luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái

? Nªu ®Æc diÓm cÊu t¹o cña trïng biÕn h×nh?

 

 

? Trïng biÕn h×nh di chuyÓn nh­ thÕ nµo?

- Gäi ®¹i diÖn mét vµi tr¶ lêi c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung

- GV chèt l¹i vµ hái tiÕp

? V× sao gäi lµ trïng biÕn h×nh?

( H×nh d¹ng kh«ng nhÊt ®Þnh)

 

2- Dinh d­ìng

Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 5.2  ghi nhí kiÕn thøc vµ nghiªn cøu phÇn    môc 2. Th¶o luËn nhãm s¾p xÕp l¹i 4 qu¸ tr×nh theo thø tù hîp lý

- Gäi ®¹i diÖn mét vµi nhãm ®äc ®¸p ¸n c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung

- GV ®­a ra ®¸p ¸n ®óng theo thø tù tõ trªn xuèng d­íi

2, 1, 3, 4

- Yªu cÇu HS tù rót ra kÕt luËn

3- sinh s¶n   

- Yªu cÇu HS nghiªn cøu phÇn     môc 3 tr¶ lêi  c©u hái 

? Nªu h×nh thøc sinh s¶n cña tr ïng biÕn h×nh?

- Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu líp nhËn xÐt bæ sung

- GV chèt l¹i kiÕn thøc

 

H§2:T×m hiÓu trïng giµy:

- Gäi HS ®äc phÇn     môc II vµ cho biÕt

? Trïng giµy ph©n ho¸ nh­ thÕ nµo ?

- Gäi 1-2  HS  ph¸t biÓu GV chèt l¹i

1- CÊu t¹o

- HS nghiªn cøu phÇn     môc 1 + quan s¸t l¹i h×nh 3.1 SGK.Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái

? Nªu cÊu t¹o vµ di chuyÓn cña trïng giµy?

- Gäi mét vµi nhãm ph¸t biÓu líp nhËn xÐt bæ sung

- GV chèt l¹i kiÕn thøc môc 1

 

I, trïng biÕn h×nh:

- Lµ ®¹i diÖn cña trïng ch©n gi¶, sèng ë ao tï, hå n­íc lÆn

- KÝch th­íc thay ®æi tõ

0,1 0,5mm

 

1, CÊu t¹o vµ di chuyÓn:

- CÊu t¹o: Gåm mét tÕ bµo cã chÊt nguyªn sinh láng, nh©n, kh«ng bµo tiªu ho¸, khong bµo co bãp

- Di chuyÓn: Nhê ch©n gi¶ do chÊt nguyªn sinh dån vÒ mét phÝa

 

 

 

 

2, Dinh d­ìng:

- Tiªu ho¸ néi bµo

- Bµi tiÕt chÊt thõa dån ®Õn kh«ng bµo co bãp       th¶i ra ngoµi ë mäi n¬i trªn c¬ thÓ.

 

 

 

 

3, Sinh s¶n:

 

Sinh s¶n v« tÝnh b»ng c¸ch ph©n ®«i c¬ thÓ

 

II, Trïng giµy:

 

 

 

1, cÊu t¹o:

 

 

 

- CÊu t¹o: Gåm 1 tÕ bµo cã chÊt nguyªn sinh, nh©n lín, nh©n nhá, cã 2 kh«ng bµo co bãp, kh«ng bµo tiªu ho¸, r·nh miÖng, hÇu, l«nh b¬i xung quanh c¬ thÓ.

1


Sinh häc 7                                             

 

 

 

 

 

2, Dinh d­ìng

- HS nghiªn cøu phÇn     môc 2 + quan s¸t l¹i h×nh 5.3 SGK. tr¶ lêi c©u hái

? Nªu h×nh thøc dinh d­ìng cña trïng giµy?

- Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu líp nhËn xÐt bæ sung

- GV chèt l¹i kiÕn thøc môc 2

 

 

 

 

3- Sinh s¶n

- HS ®äc phÇn     môc 3 Rót ra kÕt luËn vÒ sù sinh s¶n cña trïng giµy

- GV chèt l¹i kiÕn thøc

 

 

- Di chuyÓn: Nhê l«ng b¬i.

 

2, Dinh d­ìng:

 

 

- Thøc ¨n vµo miÖng     hÇu kh«ng bµo tiªu ho¸ ®­îc biÕn ®æi nhê enzim

- ChÊt th¶i ®­îc ®­a ®Õn kh«ng bµo co bãp qua lç tho¸t ra ngoµi.

3, Sinh s¶n:

 

Sinh s¶n v« tÝnh b»ng c¸ch ph©n ®«i theo chiÒu ngang c¬ thÓ vµ sinh s¶n h÷u tÝnh b»ng c¸ch tiÕp hîp

  4, Cñng cè (4') - HS ®äc kÕt luËn bµi

                          - §äc môc " Em cã biÕt"

                          - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi

 5, dÆn dß- H­íng dÉn vÒ nhµ (1'):

                         - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi

                         - §äc tr­íc bµi 6; kÎ b¶ng SGK (24) vµo vë bµi tËp

 

 

Tuần 3; Tiết 6 Ngày dạy:                                                       

trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt

 

           I. môc tiªu:

                  1. KiÕn thøc:

                      - HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña trung kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt phï hîp víi lèi sèng kÝ sinh.

                      -  ChØ râ dd­îc nh÷ng t¸c h¹i do trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt g©y ra vµ c¸ch phßng tr¸nh bÖnh sèt rÐt.

                  2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng thu thËp th«ng tin qua kªnh h×nh , vµ liªn hÖ thùc tÕ     

                 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh , b¶o vÖ c¬ thÓ.

           II.ChuÈn bÞ :

                 1. Gi¸o viªn: H×nh 6.1 3 SGK   

                                       B¶ng phô.

                  2.Häc sinh:§äc tr­íc bµi 6; kÎ b¶ng (24) SGK vµo vë bµi tËp

           III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc:

1


Sinh häc 7                                             

                  KiÓm trabµi cò: Nªu cÊu t¹o, sù di chuyÓn, c¸ch dinh d­ìng, sinh s¶n cña trïng biÕn h×nh?

                   (- CÊu tao.

                    Di chuyÓn.

                    Dinh D­ìng.

                    Sinh s¶n.)

              . Bµi míi

C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung

HS: ®äc phÇn     ®Çu bµi ghi nhí kiÕn thøc:

 

           * H§ 1:(12 phót)t×m hiÓu trïng kiÕt lÞ:

           * Ho¹t ®éng nhãm:(5 phót) 4 nhãm.

- GV:h­íng dÉn HS nghiªn cøu phÇn     quan s¸t h×nh 6.1vµ 6.2 th¶o luËn nhãm  hoµn thµnh bµi tËp phÇn  môc I(23) .

-HS: Th¶o luËn trong nhãm hoµn thµnh bµi tËp.

- GV treo b¶ng phôgäi ®¹i diÖn 1-2 nhãm lªn b¶ng lµmc¸c nnhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung ( nÕu cÇn)

- GV nhËn xÐt - ®­a ra ®¸p ¸n ®óng

+ C©u 1: Cã ch©n gi¶, h×nh thµnh bµo x¸c

+ C©u 2: ChØ ¨n hång cÇu cã ch©n gi¶ ng¾n

GV hái.

? trïng kiÕt lÞ cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?

? Trïng kiÕt lÞ dinh d­ìng vµ ph¸t triÓn nhg­ thÕ nµo?

- Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu Líp nhËn xÐt bæ sung

- GV chèt l¹i kiÕn thøc :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    *H§ 2:  (20 phót)t×m hiÓu trïng sèt rÐt:

    1- CÊu t¹o vµ dinh d­ìng:

- HS ®äc phÇn     môc 1 rót ra kÕt luËn vÒ cÊu t¹o vµ dinh d­ìng cña trïng sèt rÐt?

- GV: Gäi mét vµi HS tr¶ lêi GV chèt l¹i kiÕn thøc

- GV hái

? CÊu t¹o g× phï hîp víi ®êi sèng kÝ sinh ( ThiÕu c¬ quan di chuyÓn)

 

   2- Vßng ®êi :

- GV cho HS nghiªn cøu phÇn     môc 2 quan s¸t h×nh 6.4

 

 

I. Trïng kiÕt lÞ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CÊu t¹o: Cã ch©n gi¶, kh«ng cã kh«ng bµo

- Dinh d­ìng: Thùc hiÖn qua mµng tÕ bµo, nuèt hång cÇu.

- ph¸t triÓn trong m«i tr­êng 

kÕt bµo x¸c  vµo ruét ng­êi  chui ra khái bµo x¸cb¸m vµo ruét

 

 

II. Trïng sèt rÐt:

1.CÊu t¹o vµ dinh d­ìng:

- CÊu t¹o: Kh«ng cã c¬ quan di chuyÓn, kh«ng cã kh«ng bµo.

- Dinh d­ìng: Thùc hiÖn qua mµng tÕ bµo, lÊy chÊt dinh d­ìng tõ hång cÇu.

 

2.Vßng ®êi:

 

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU