Giáo án cả năm

giáo án điện tử Toán học Toán học 7 Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       56      0
Ngày đăng 2018-10-12 21:14:02 Tác giả khánh Lê vân loại .doc kích thước 0.35 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN Tuần: 1 Ngày soạn:13/8/2018 Ngày dạy: 21/8/2018 Tiết:1 Bài:1 Chương I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức : - Học

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Tuần: 1
Ngày soạn:13/8/2018
Ngày dạy: 21/8/2018
Tiết:1
Bài:1                                                                                          
Chương I:  SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC
 
TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
 
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức :
- Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ.
- Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số : .
2. Kĩ năng :
- Học sinh biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ.
3. Thái độ :
- Rèn cho hs tính tự giác trong học tập và yêu thích bộ môn.
4. Năng lực, phẩm chất:   
4.1 Năng lực :
- Năng lực chung :Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sỏng tạo.
- Năng lực chuyên biệt: Thực hiện cỏc phộp tớnh, sử dụng ngụn ngữ toỏn học, vận dụng toỏn học.
4.2 Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. CHUẨN BỊ.
1. Gv: Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, phấn màu.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

2. Hs:  Ôn tập kiến thức : Phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, so sánh số nguyên, so sánh phân số, biểu diễn số nguyên trên trục số.
III. TIẾN TRèNH TIẾT HỌC
1. Ổn định tổ chức:
     Kiểm tra sĩ số:
     Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong bài)
2. Tổ chức các hoạt động dạy học
2.1. Khởi động (3ph)
- Phương pháp: Nờu và giải quyết vấn đề , trũ chơi
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, chia nhúm.                                           
- Định hướng năng lực: Thực hiện cỏc phộp tớnh, sử dụng ngụn ngữ toỏn học, vận dụng toỏn học.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
Trũ chơi:Mời bạn lớp trưởng lên cho lớp chơi trũ chơi “Truyền hộp quà” kèm theo bài hát. Khi bài hát kết thúc, hộp quà đến tay bạn nào thỡ bạn ấy sẽ mở hộp quà trả lời câu hỏi, trả lời đúng được 1 phần quà, trả lời sai bạn khác có quyền trả lời.
Cõu hỏi:  Ở lớp 6 các em đó được học về những tập hợp nào? => vào bài
2.2. Cỏc hoạt động hỡnh thành kiến thức
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức
 
Hoạt động 1, : Số hữu tỉ.(10ph)
- Phương pháp: Nờu và giải quyết vấn đề .
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ.                                            
- Định hướng năng lực: Thực hiện cỏc phộp tớnh, sử dụng ngụn ngữ toỏn học, vận dụng toỏn học.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Hoạt động cá nhân
- Giả sử ta có các số : 3 ; - 0,5 ; 0 ; ; 2. Em hãy viết 3 phân số bằng mỗi số trên.
 
- Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó ?
(Sau đó GV bổ sung vào cuối mỗi dòng dấu “….” ).
- Ở lớp 6, các em đã biết: các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ.
Vậy các số 3 ; - 0,5 ; 0 ; ; 2 đều là số hữu tỉ. Vậy thế nào là số hữu tỉ ? 
 Gv giới thiệu khỏi niệm số hữu tỷ thụng qua cỏc vớ dụ vừa nờu
          3 =
          - 0,5 =
          0 =
                
        
 
 
 
 
- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với a, b Z , b 0.
Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.
Hoạt động cặp đôi(3ph)
GV yêu cầu hs làm , 
- Cặp đôi thống nhất kết quả
- Đại diện báo cáo kết quả (có thể nhận xét cặp đôi khác)
 
 
 
 
?1:
0,6 = ; - 1,25 = ;
Theo định nghĩa, các số trên là số hữu tỉ.
 
:
- Với a Z thì  a =
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
- Vậy em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp số : N, Z, Q?
GV giới thiệu sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa ba tập hợp trên :
 
 
 
 
 
HS vẽ sơ đồ vào vở, sau đó trả lời miệng bài tập 1 (sgk/7).
- Với a thì 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 3 : Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.(10ph)
- Phương pháp: Nờu và giải quyết vấn đề .
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ.                                            
- Định hướng năng lực: Thực hiện các phép tính, sử dụng ngôn ngữ toán học, vận dụng toán học.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Hoạt động cá nhân
Bước 1: Vẽ trục số?
Biểu diễn cỏc số sau trờn trục số : -1 ; 2; 1; -2 ?
Bước 2: Dự đoán xem số 0,5 được biểu diễn trên trục số ở vị trí nào? Giải thích ?
- HS vẽ trục số và biểu diễn số nguyên trên trục số vào vở theo yêu cầu của GV, một hs làm trên bảng.
Gv tổng kết ý kiến và nờu cỏch biểu diễn.
- Tương tự đối với số nguyên, ta biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số.
 
Hoạt động cặp đôi(3ph)
Bước 1: Biễu diễn cỏc số sau trờn trục số :
Bước 2: Gọi đại diện các nhúm lờn bảng trỡnh bày.
Bước 3: cỏc nhúm khỏc theo dừi và nhận xột; hoàn thiện bài vào vở
Gv kiểm tra và đánh giá kết quả.
Lưu ý cho Hs cỏch giải quyết trường hợp số có mẫu là số âm.
Hoạt động cá nhân(2ph)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VD1:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

VD2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
- Viết dưới dạng phân số có mẫu số dương.
- Chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần?
 
- Xác định điểm biểu diễn số hữu tỉ ?
HS lờn bảng biểu diễn
 
 
Hoạt động 4 : So sánh hai số hữu tỉ.(10ph)
- Phương pháp: Nờu và giải quyết vấn đề , dạy học nhóm.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, chia nhúm.                                           
- Định hướng năng lực: Thực hiện các phép tính, sử dụng ngôn ngữ toỏn học, vận dụng toỏn học.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
Hoạt động nhóm(5ph)
Bước 1: Cho hai số hữu tỷ bất kỳ x và y, ta cú : hoặc x = y , hoặc x y.
Gv nờu vớ dụ a? yờu cầu hs so sỏnh?
 
 
 
 
 
 
Bước 2: Gv kiểm tra và nờu kết luận chung về cỏch so sỏnh.
Nờu vớ dụ b?
 
 
Bước 3: Qua vớ dụ b, em cú nhận xột gỡ về cỏc số đó cho với số 0?
 
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả (có thể nhận xét của nhóm khác)
 
GV chốt lại nêu khái niệm số hữu tỷ dương, số hữu tỷ âm.
 
 
a/  -0,4 và
Ta cú :
b/
Ta cú :
               
 
Nhận xột :
1/ Nếu x
2/ Số hữu tỷ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỷ dương.
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Lưu ý cho Hs số 0 cũng là số hữu tỷ.
 
 
 
 
- Vậy tập hợp số hữu tỉ gồm những loại số hữu tỉ nào ?
HS: gồm số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm và số 0
Hoạt động cỏ nhõn
GV yêu cầu hs đọc :
- So sánh hai phân số và .
 
 
 
- Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm như thế nào?
 
     Số hữu tỷ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỷ âm.
     Số 0 không là số hữu tỷ âm, cũng không là số hữu tỷ dương.
 
 
 
 
 

=   ;  =
Vì - 10 > - 12, 15 > 0 nên >
hay >
- Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm như sau :
+ Viết hai số hữu tỉ dưới dạng  hai phân số có cùng mẫu dương.
+ So sánh hai tử số, số hữu tỉ nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
Hoạt động cặp đôi làm .(3ph)
 
- Cặp đôi thống nhất kết quả
- Đại diện báo cáo kết quả (có thể nhận xét cặp đôi khác)
 
:
- Số hữu tỉ dương :
- Số hữu tỉ âm :
- Số hữu tỉ không dương cũng không âm:
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
 
GV cho hs nhận xét về dấu của a và b khi số hữu tỉ dương, âm.
 
.
Nhận xét:
   +  nếu a, b cùng dáu.
   +  nếu a, b khác dấu.
 
3.Hoạt động luyện tập(6ph)
- Phương pháp: Nờu và giải quyết vấn đề , dạy học nhóm.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, chia nhúm.                                           
- Định hướng năng lực: Thực hiện các phép tính, sử dụng ngôn ngữ toán học, vận dụng toán học.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
GV yêu cầu hs nhắc lại :
   - Thế nào là số hữu tỉ ? Cho ví dụ.
   - Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm thế nào ?
- HS lần lượt đứng tại chỗ trả lời.
Hoạt động nhóm làm bài tập sau :  Cho hai số hữu tỉ - 0,75 và .
   a) So sánh hai số đó.
   b) Biểu diễn hai số đó trên trục số. Nhận xét vị trí của hai số đó với nhau và đối với điểm 0 ?
* HS làm bài theo nhóm, sau 3 phút đại diện một nhóm lên bảng trình bày.
4. Hoạt động vận dụng:(4ph)
- Phương pháp: Nờu và giải quyết vấn đề .
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ..                                           
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

- Định hướng năng lực: Thực hiện các phép tính, sử dụng ngôn ngữ toán học, vận dụng toán học.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
Hoạt động cỏ nhõn
Cõu hỏi :    Chọn cõu trả lời đúng:
  1/ Điền kí hiệu ( , , ) thớch hợp vào ụ vuụng.
 A.   -7    N           B.       Z    C.  -7      Q       D.      Q
  2/ Cho a,b Z ,  b0, x = ; a,b cựng dấu thỡ: 
            A.    x = 0         B.  x > 0   C.   x           D. Cả B, C đều sai
  3/ Số hữu tỉ nào sau đây khụng nằm giữa và
 A.           B.      C.             D.   
  4/ Chọn cõu sai :  Cỏc số nguyờn x, y mà là :
 A.   x = 1, y = 6        B.  x=2, y = -3            C.  x = - 6, y = - 1    D.  x = 2, y = 3
      Đáp án :   
1
2
3
4
A
B
C
D
B
C
B
 
5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2ph)
- Phương pháp: Nờu và giải quyết vấn đề .
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ.                                           
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0987556503 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

- Định hướng năng lực: Thực hiện các phép tính, sử dụng ngụn ngữ toỏn học, vận dụng toỏn học.
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
* Tìm tòi, mở rộng:
Hđ cặp đôi
BT: Các điểm A, B sau biểu diễn số hữu tỉ nào?
 
 
 
 
 
* Dặn dò:
- Học bài và đọc trước bài cộng, trừ số hữu tỉ.
- Làm bài tập từ 2 đến 5 (sgk/7 + 8) và bài tập từ 7 đến 9 (SBT/3 + 4).
- Ôn tập quy tắc công, trừ phân số ; quy tắc dấu ngoặc ; quy tắc chuyển vế (toán 6).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần: 1
 


Nguồn:khánh Lê vân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDAI_SO_7.doc[0.35 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
67b20q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-12 21:14:02
Loại file
doc
Dung lượng
0.35 M
Trang
1
Lần tải
2
Lần xem
56
giáo án điện tử Giáo án cả năm

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án cả năm
  Âm nhạc
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2011

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  GDCD - GDNGLL 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Tin học 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mỹ thuật
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  GD hướng nghiệp 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1