Giáo Án Chính Tả 4:Giáo Án Cả Năm

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Chính tả 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
6ltx0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-14 22:09:28
Loại file
doc
Dung lượng
0.38 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TuÇn 1 Thø tư ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2014 TËp ®äc: DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Gióp häc sinh 1. §äc l­u lo¸t toµn bµi. - §äc ®óng c¸c tõ vµ c©u, ®äc ®óng c¸c vÇn, ©m dÔ lÉn. - BiÕt c¸ch

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TuÇn 1                         Thø tư ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2014
TËp ®äc:  DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu
 I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Gióp häc sinh
 1. §äc l­u lo¸t toµn bµi.
 - §äc ®óng c¸c tõ vµ c©u, ®äc ®óng c¸c vÇn, ©m dÔ lÉn.
 -  BiÕt c¸ch ®äc phï hîp víi diÔn biÕn cña c©u chuyÖn, lêi lÏ, tÝnh c¸ch tõng nh©n vËt (Nhµ Trß, DÕ MÌn).
 2. HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi:
 HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp – bªnh vùc ng­êi yÕu, xãa bá ¸p bøc bÊt c«ng.
        *  Gãp phÇn gi¸o dôc kÜ n¨ng thÓ hiÖn sù c¶m th«ng, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ, tù nhËn thøc vÒ b¶n th©n cho HS.
        II.§å dïng d¹y häc
 - Tranh minh häa trong SGK; truyÖn DÕ MÌn phiªu l­u ký
 - B¶ng phô viÕt s½n c©u dµi h­íng dÉn häc sinh ®äc.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ cña Gi¸o viªn
H§ cña häc sinh
A. Më ®Çu: KiÓm tra s¸ch vë, §DHT cña HS; giíi thiÖu 5 chñ ®iÓm cña SGK TiÕng ViÖt 4 tËp 1
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ bµi häc
- Giíi thiÖu chñ ®iÓm“Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n”
- Giíi thiÖu t¸c phÈm “DÕ MÌn phiªu liªu kÝ” vµ ®o¹n trÝch
2. H­íng dÉn ®äc vµ t×m hiÓu bµi
a) LuyÖn ®äc
- H­íng dÉn HS chia ®o¹n
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n
Khi HS ®äc GV cã thÓ kÕt hîp khen nh÷ng HS ®äc ®óng. GV söa lçi ph¸t ©m sai.
- GV gióp HS gi¶i nghÜa tõ ng÷: ng¾n chïn chïn, thui thñi.
- GV yªu cÇu HS ®äc theo cÆp
- GV gäi 1 -> 2 em ®äc bµi
- GV ®äc diÔn c¶m l¹i bµi
b) T×m hiÓu bµi:
- DÕ MÌn gÆp Nhµ Trß trong hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo?
 
 
- T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy chÞ Nhµ Trß rÊt yÕu ít?
 
 
 
 
 
 
 
- Theo dâi, më SGK
 
 
 
- HS chia 4 ®o¹n
- 4 HS  ®äc 4 ®o¹n
- 4 HS ®äc lÇn 2
 
- HS gi¶i nghÜa tõ
 
- HS ®äc theo cÆp
- 1- 2 em ®äc l¹i bµi
- HS theo dâi
 
- HS ®äc ®o¹n 1 vµ nªu: DÕ MÌn ®i qua mét vïng cã x­íc th× nghe tiÕng khãc tØ tª, l¹i gÇn … ®¸ cuéi.
ý1: Giíi thiÖu vµo c©u chuyÖn
- HS nªu nh­ ®o¹n 2: Th©n h×nh chÞ bÐ nhá l¹i gÇy yÕu … l©m vµo c¶nh nghÌo tóng.
1

 


TuÇn 1                         Thø tư ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2014
TËp ®äc:  DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu
 I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Gióp häc sinh
 1. §äc l­u lo¸t toµn bµi.
 - §äc ®óng c¸c tõ vµ c©u, ®äc ®óng c¸c vÇn, ©m dÔ lÉn.
 -  BiÕt c¸ch ®äc phï hîp víi diÔn biÕn cña c©u chuyÖn, lêi lÏ, tÝnh c¸ch tõng nh©n vËt (Nhµ Trß, DÕ MÌn).
 2. HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi:
 HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp – bªnh vùc ng­êi yÕu, xãa bá ¸p bøc bÊt c«ng.
        *  Gãp phÇn gi¸o dôc kÜ n¨ng thÓ hiÖn sù c¶m th«ng, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ, tù nhËn thøc vÒ b¶n th©n cho HS.
        II.§å dïng d¹y häc
 - Tranh minh häa trong SGK; truyÖn DÕ MÌn phiªu l­u ký
 - B¶ng phô viÕt s½n c©u dµi h­íng dÉn häc sinh ®äc.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ cña Gi¸o viªn
H§ cña häc sinh
A. Më ®Çu: KiÓm tra s¸ch vë, §DHT cña HS; giíi thiÖu 5 chñ ®iÓm cña SGK TiÕng ViÖt 4 tËp 1
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ bµi häc
- Giíi thiÖu chñ ®iÓm“Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n”
- Giíi thiÖu t¸c phÈm “DÕ MÌn phiªu liªu kÝ” vµ ®o¹n trÝch
2. H­íng dÉn ®äc vµ t×m hiÓu bµi
a) LuyÖn ®äc
- H­íng dÉn HS chia ®o¹n
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n
Khi HS ®äc GV cã thÓ kÕt hîp khen nh÷ng HS ®äc ®óng. GV söa lçi ph¸t ©m sai.
- GV gióp HS gi¶i nghÜa tõ ng÷: ng¾n chïn chïn, thui thñi.
- GV yªu cÇu HS ®äc theo cÆp
- GV gäi 1 -> 2 em ®äc bµi
- GV ®äc diÔn c¶m l¹i bµi
b) T×m hiÓu bµi:
- DÕ MÌn gÆp Nhµ Trß trong hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo?
 
 
- T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy chÞ Nhµ Trß rÊt yÕu ít?
 
 
 
 
 
 
 
- Theo dâi, më SGK
 
 
 
- HS chia 4 ®o¹n
- 4 HS  ®äc 4 ®o¹n
- 4 HS ®äc lÇn 2
 
- HS gi¶i nghÜa tõ
 
- HS ®äc theo cÆp
- 1- 2 em ®äc l¹i bµi
- HS theo dâi
 
- HS ®äc ®o¹n 1 vµ nªu: DÕ MÌn ®i qua mét vïng cã x­íc th× nghe tiÕng khãc tØ tª, l¹i gÇn … ®¸ cuéi.
ý1: Giíi thiÖu vµo c©u chuyÖn
- HS nªu nh­ ®o¹n 2: Th©n h×nh chÞ bÐ nhá l¹i gÇy yÕu … l©m vµo c¶nh nghÌo tóng.
1

 


 
- Gi¸o dôc HS liªn hÖ, nhËn thøc ®­îc gi¸ trÞ b¶n th©n
- Nhµ Trß bÞ bän NhÖn øc hiÕp nh­ thÕ nµo?
 
 
 
 
 
 
- Nh÷ng lêi nãi vµ cö chØ nµo nãi lªn tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn?
 
 
 
GV dÉn d¾t HS rót ra ý nghÜa c©u chuyÖn (nh­ môc I 2)
- Yªu cÇu häc sinh ®äc l­ít toµn bµi vµ nªu 1 h×nh ¶nh nh©n hãa mµ em thÝch.:  
  c) H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m
- GVtheo dâi, h­íng dÉn vÒ giäng ®äc.
(kÕt hîp treo b¶ng phô h­íng dÉn hs luyÖn ®äc c©u dµi trong ®o¹n 3,4)
- GV h­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 3,4
(GV ®äc mÉu, l­u ý nhÊn giäng.)
 
C. Cñng cè, dÆn dß:
- Liªn hÖ, gi¸o dôc: em häc ®­îc g× ë nh©n vËt DÕ MÌn?
- Gi¸o dôc cho HS sù c¶m th«ng víi nh÷ng ng­êi kÐm may m¾n
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.
- DÆn HS: VÒ nhµ ®äc diÔn c¶m l¹i c¶ bµi v¨n, chuÈn bÞ phÇn tiÕp theo.
 
 
- HS ®äc thÇm ®o¹n 3: Tr­íc ®©y, mÑ Nhµ Trß vay l­¬ng ¨n cña bän NhÖn. Sau ®Êy ch­a tr¶ ®­îc th× ®· chÕt. Nhµ Trß èm yÕu, kiÕm kh«ng ®ñ ¨n … ®e däa ¨n thÞt chÞ.
ý2: H×nh d¸ng vµ c©u chuyÖn cña chÞ Nhµ Trß
- HS ®äc ®o¹n 4:
+ Lêi DÕ MÌn: Em ®õng sî, …
+ Cö chØ cña DÕ MÌn: Ph¶n øng m¹nh: xoÌ c¶ 2 cµng ra, b¶o vÖ Nhµ Trß, d¾t Nhµ Trß ®i.
ý3:Hµnh ®éng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn
 
- HS ®äc vµ nªu:
 
 
- HS nªu c¸ch ®äc bµi
- 4 em ®äc 4 ®o¹n (®äc 2 lÇn)
- HS luyÖn ®äc theo cÆp  1 sè ®äc tr­íc líp
- Vµi HS ®¹i diÖn thi ®äc diÔn c¶m (Líp nhËn xÐt)
- HS tù liªn hÖ
- Vµi HS nªu l¹i ý nghÜa c©u chuyÖn
 
 
§¹o ®øc:  Trung thùc trong häc tËp
 I. Môc tiªu: Gióp häc sinh
 1. NhËn thøc ®­îc:
 - CÇn ph¶i trung thùc trong häc tËp.
 - Gi¸ trÞ cña trung thùc nãi chung vµ trung thùc trong häc tËp nãi riªng.
 2. BiÕt trung thùc trong häc tËp:
 3. BiÕt ®ång t×nh, ñng hé nh÷ng hµnh vi trung thùc, phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu trung thùc trong häc tËp.
1

 


* Gãp phÇn gi¸o dôc kÜ n¨ng tù nhËn thøc vÒ sù  trung thùc trong häc tËp cña b¶n th©n; b×nh luËn, phª ph¸n nh÷ng hµnh vi kh«ng trung thùc trong häc tËp.
 II Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn
-         GV: C¸c mÈu chuyÖn, tÊm g­¬ng vÒ sù trung thùc trong häc tËp.
-         HS: thÎ mµu
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ cña Gi¸o viªn
H§ cña häc sinh
* KiÓm tra s¸ch vë, §DHT cña HS
* Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi
* H§1: Xö lÝ t×nh huèng:
Môc tiªu: Gióp HS nhËn thøc ®­îc cÇn ph¶i trung thùc vµ gi¸ trÞ cña trung thùc
-  Yªu cÇu HS quan s¸t tranh SGK vµ ®äc néi dung t×nh huèng .
- H·y liÖt kª c¸c c¸ch gi¶i quyÕt cã thÓ cña b¹n Long trong t×nh huèng .
- GV tãm t¾t thµnh c¸c c¸ch gi¶i quyÕt chÝnh :
+M­în tranh, ¶nh cña b¹n ®Ó ®­a cho c« gi¸o xem .
+ Nãi dèi c« lµ ®· s­u tÇm nh­ng ®Ó quªn ë nhµ .
+ NhËn lçi víi c« vµ høa sÏ s­u tÇm, nép cho c« sau .
- NÕu lµ Long th× em sÏ chän c¸ch xö lÝ nh­ thÕ nµo ?
-GV c¨n cø vµo sè HS gi¬ tay theo c¸c c¸ch gi¶i quyÕt chia nhãm gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®· chän .
-GVkÕt luËn c¸ch gi¶i quyÕt c lµ ®óng v× nã phï hîp víi tÝnh trung thùc trong häc tËp .
- GV h­íng dÉn HS nªu bµi häc .
 
H§2:Lµm viÖc c¸ nh©n(BT1 SGK)
Môc tiªu: Gióp HS biÕt trung thùc trong häc tËp vµ bµy tá th¸i ®é víi nh÷ng hµnh vi ®ã
- GV yªu cÇu häc sinh ®äc néi dung yªu cÇu bµi tËp .
 
- GV kÕt luËn :
C¸c viÖc lµm a, b, d lµ thiÕu trung thùc trong häc tËp .
ViÖc lµm c lµ thÓ hiÖn tÝnh trung thùc trong häc tËp .
 
Theo dâi, më SGK
 
 
-  HS quan s¸t tranh vµ nªu .
 
- HS liÖt kª c¸c c¸ch gi¶i quyÕt theo ý kiÕn cña m×nh
 
- HS theo dâi
 
 
 
 
 
 
- HS gi¬ tay theo c¸ch m×nh lùa chän(gi¶i thÝch lÝ do). Líp trao ®æi, bæ sung mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ cña mçi c¸ch.
 
 
 
 
- Rót ra bµi häc nh­ SGK
-Vµi HS nªu l¹i néi dung bµi häc
 
 
 
- HS ®äc néi dung bµi tËp .
- HS lµm ®éc lËp .
- Vµi HS nªu ý kiÕn cña m×nh (Líp nhËn xÐt, bæ sung).
 
 
 
- Vµi HS nªu l¹i .
 
1

 


H§3: Th¶o luËn nhãm(bµi tËp 2 SGK)
Môc tiªu: BiÕt ®ång t×nh víi hµnh vi trung thùc vµ phª ph¸n hµnh vi thiÕu trung thùc
- Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp, quy ­íc thÎ mµu t­¬ng øng víi c¸c th¸i ®é
Thay ýc b»ng c©u hái: Trung thùc trong häc tËp lµ thÓ hiÖn sù thËt thµ nghiªm tóc, coi träng b¶n th©n
- Yªu cÇu c¸c nhãm cã cïng lùa chän gi¶i thÝch lÝ do
- GV kÕt luËn :     ý kiÕn a, d lµ sai .
H§ nèi tiÕp:
- DÆn HS vÒ s­u tÇm c¸c mÈu chuyÖn, tÊm g­¬ng vÒ trung thùc trong häc tËp vµ thùc hiÖn theo néi dung bµi häc .
 
 
 
 
- HS lùa chän 1 trong 3 th¸i ®é b»ng c¸ch gi¬ thÎ mµu
 
- HS gi¶i thÝch, trao ®æi, bæ sung.
 
 
 
 
HS nªu l¹i néi dung bµi häc . 
 
 
 
Thø năm ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2014
TËp ®äc: mÑ èm
 I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Gióp häc sinh
1. §äc l­u lo¸t , tr«i ch¶y  toµn bµi :
- §äc ®óng c¸c tõ vµ c©u.
- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ - ®äc ®óng nhÞp ®iÖu bµi th¬, giäng nhÑ nhµng, t×nh c¶m.
2. HiÓu ý nghÜa bµi th¬ : T×nh c¶m yªu th­¬ng s©u s¾c, sù hiÕu th¶o,lßng biÕt ¬n cña b¹n nhá ®èi víi ng­êi mÑ bÞ èm     
 3. Häc thuéc lßng bµi th¬ .
- Gãp phÇn gi¸o dôc HS kÜ n¨ng thÓ hiÖn sù c¶m th«ng; x¸c ®Þnh gi¸ trÞ, tù nhËn thøc vÒ b¶n th©n
          II. §å dïng d¹y häc:
 - GV: + Tranh minh häa trong SGK, c¬i trÇu .                                                                                                + B¶ng phô viÕt s½n khæ th¬ 4,5 ®Ó h­íng dÉn häc sinh ®äc.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ cña Gi¸o viªn
H§ cña häc sinh
A. Bµi cò: - Gäi hs ®äc l¹i hai ®o¹n cña bµi tËp ®äc tiÕt tr­íc , kÕt hîp hái néi dung bµi .
B. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi
2)H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi
a) LuyÖn ®äc
- Gäi HS nèi tiÕp b¶y khæ th¬ cña bµi .
Khi HS ®äc GV cã thÓ kÕt hîp khen nh÷ng HS ®äc ®óng. GV söa lçi ph¸t ©m sai.
2 hs ®äc vµ nªu néi dung bµi , líp theo dâi nhËn xÐt .
 
 
Theo dâi, më SGK
 
 
- 7 HS ®äc 7 khæ th¬ .
- 7 HS ®äc lÇn 2
 
1

 


- GV h­íng dÉn häc sinh hiÓu nghÜa tõ ng÷: c¬i trÇu , truyÖn KiÒu ….
- GV yªu cÇu HS ®äc theo cÆp
- GV gäi 1 -> 2 em ®äc bµi th¬
- GV ®äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬
b) T×m hiÓu bµi:
- GV nªu c©u hái 1 (SGK)
 
 
 
 
- Yªu cÇu hs ®äc thÇm khæ 3 cho biÕt sù quan t©m ch¨m sãc cña xãm lµng ®èi víi mÑ b¹n nhá thÓ hiÖn qua nh÷ng c©u th¬ nµo ?
- Nh÷ng chi tiÕt nµo trong bµi béc lé t×nh yªu th­¬ng s©u s¾c cña b¹n nhá ®èi víi mÑ?
 
- H­íng dÉn HS nªu ý nghÜa cña bµi th¬
* Liªn hÖ, gi¸o dôc HS t×nh c¶m biÕt ¬n, sù quan t©m ®èi víi cha mÑ
 c) H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng bµi th¬
- GV h­íng dÉn HS nªu giäng ®äc bµi th¬
- GV treo b¶ng phô, h­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m
- GV h­íng dÉn ®äc thuéc lßng bµi th¬
3. Cñng cè, dÆn dß:
- GV. hái vÒ néi dung bµi th¬ .
- Liªn hÖ vÒ viÖc quan t©m, ch¨m sãc cña b¶n th©n ®èi víi cha mÑ
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc,dÆn HS vÒ HTL bµi th¬ vµ chuÈn bÞ bµi sau
 
- HS gi¶i nghÜa tõ
 
- HS ®äc theo cÆp
- 2 em ®äc l¹i bµi
- HS theo dâi
 
- HS ®äc khæ 1, 2 vµ nªu: MÑ b¹n nhá bÞ èm: “L¸ trÇu kh« gi÷a c¬i trÇu”- v× mÑ kh«ng ¨n ®­îc, “TruyÖn KiÒu…”- v× mÑ kh«ng ®äc ®­îc, “Ruéng v­ên …”- v× mÑ kh«ng lµm viÖc ®­îc.
- HS ®äc thÇm khæ 3 : th¶o luËn theo c¨p vµ nªu theo néi dung sgk .
 
 
- HS ®äc thÇm toµn bµi vµ nªu c¸ nh©n:
“N¾ng m­a.....ch­a tan”
“C¶ ®êi..... tËp ®i”
“V× con.....nÕp nh¨n”....
- HS nªu nh­ môc I.2
 
 
 
 
 
- HS luyÖn ®äc diÔn c¶m theo cÆp
- Vµi HS thi ®äc diÔn c¶m. Líp theo dâi nhËn xÐt .
- HS nhÈm,thi ®äc thuéc lßng bµi th¬ .
 
- Nªu néi dung bµi th¬
- Liªn hÖ vµ nªu
LuyÖn tõ vµ c©u: cÊu t¹o cña tiÕng
 I. Môc ®Ých, yªu cÇu:  Gióp häc sinh:
 - N¾m ®­îc cÊu t¹o c¬ b¶n cña tiÕng gåm ba bé phËn c¬ b¶n  ©m ®Çu, vÇn, thanh) trong tiÕng ViÖt.
 - BiÕt nhËn diÖn c¸c bé  phËn cña tiÕng, tõ ®ã cã kh¸i niÖm vÒ bé phËn vÇn cña tiÕng nãi chung vµ vÇn  trong th¬ nãi riªng.
 - Båi d­ìng ý thøc viÕt ®óng c¸c tiÕng, tõ theo cÊu t¹o.
 II. §å dïng d¹y häc:
 - Bé ch÷ c¸i ghÐp tiÕng .
1

 


 - B¶ng phô viÕt s½n s¬®å cña tiÕng.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ cña Gi¸o viªn
H§ cña häc sinh
A.Më ®Çu: KiÓm tra s¸ch vë, §DHT cña HS, nªu môc tiªu, yªu cÇu cña ph©n m«n LTVC
B. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi
2)PhÇn nhËn xÐt
BT1: Gäi HS ®äc thÇm vÝ dô råi ®Õm sè tiÕng trong c©u ®Çu .
 
GV: Khi ®äc mçi tiÕng ®­îc t¸ch rêi nhau
BT2: GV yªu cÇu HS ®¸nh vÇn tiÕng “bÇu” vµ ghi  l¹i c¸ch ®¸nh vÇn vµo giÊy nh¸p.
- GV ghi l¹i trªn b¶ng 3 bé phËn : b- ©u – huyÒn b»ng ba mµu kh¸c nhau
BT3: Nªu yªu cÇu BT
GV h­íng dÉn HS gäi tªn c¸c bé phËn: ©m ®Çu, vÇn, thanh
BT4: GV gäi HS tiÕp tôc ph©n tÝch c¸c tiÕng cßn l¹i .
- Theo dâi, kiÓm tra bµi lµm cña HS
GV: tiÕng do nh÷ng bé phËn nµo t¹o thµnh?
- Nh÷ng tiÕng nµo cã ®ñ ba bé phËn, nh÷ng tiÕng nµo kh«ng ®ñ ba bé phËn, nÕu thiÕu th× thiÕu bé phËn nµo ?
- KÕt lô©n: Trong mçi tiÕng, bé phËn vÇn vµ thanh b¾t buéc ph¶i cã, bé phËn ©m ®Çu cã thÓ cã hoÆc kh«ng.
3) PhÇn ghi nhí
- GV treo b¶ng phô ghi s¬ ®å cÊu t¹o tiÕng vµ gi¶i thÝch
4)PhÇn luyÖn tËp:
- GVyªu cÇu HS lµm bµi tËp sè 1(SGK)
- GV cñng cè cÊu t¹o c¸c bé phËn cña tiÕng.
BT2: Nªu c©u ®è
 
- Chèt c©u tr¶ lêi ®óng
5. Cñng cè, dÆn dß:
- Trong tiÕng ViÖt th× tiÕng gåm mÊy bé phËn?
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc
 
 
 
 
Theo dâi, më SGK
 
- HS ®äc vÝ dô vµ ®Õm sè tiÕng trong vÝ dô ( cã 6 tiÕng)
- C¶ líp ®Õm dßng 2 vµ nªu(cã 8 tiÕng)
 
 
- HS tËp ®¸nh vÇn vµ ghi l¹i vµo giÊy nh¸p, mét sè HS nªu miÖng  .
 
 
 
- Ph¸t biÓu c¸ nh©n(Líp nhËn xÐt)
- HS lµm vµo VBT, nªu miÖng kÕt qu¶
 
- HS hoµn thiÖn vµoVBT
 
 
- Do ©m ®Çu, vÇn, thanh t¹o thµnh .
 
- HS nªu.
 
 
 
 
 
- §äc ghi nhí
- HS nªu vÝ dô, líp theo dâi nhËn xÐt .
 
- HS lµm ®éc lËp vµo VBT .
- HS ch÷a bµi . Líp theo dâi nhËn xÐt
 
- HS th¶o luËn, tr¶ lêi theo cÆp  mét sè HS tr¶ lêi tr­íc líp. Líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
 
- Vµi HS nªu
 
1

 


KÓ chuyÖn:       Sù tÝch hå Ba bÓ
 I. Môc ®Ých, yªu cÇu:  Gióp häc sinh:
 1. RÌn kÜ n¨ng nãi :
 - Dùa vµo lêi kÓ cña GV, tranh minh ho¹, häc sinh kÓ l¹i c©u chuyÖn ®· nghe, phèi hîp lêi kÓ nÐt mÆt, ®iÖu bé tù nhiªn .
 - HiÓu truyÖn, biÕt trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn (Gi¶i thÝch sù h×nh thµnh hå Ba BÓ, ca ngîi nh÷ng con ng­êi giµu lßng nh©n ¸i, kh¼ng ®Þnh nh÷ng ng­êi nµy sÏ ®­îc ®Òn ®¸p xøng ®¸ng).
 2. RÌn kÜ n¨ng nghe:
-         Cã kÜ n¨ng nghe, nhí truyÖn .
-         Ch¨m chó nghe b¹n kÓ chuyÖn, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®óng lêi kÓ cña b¹n.
3. Gi¸o dôc , båi d­ìng lßng nh©n ¸i cho HS.
 II. §å dïng d¹y häc: - GV: Tranh, ¶nh vÒ hå Ba BÓ ; tranh kÓ chuyÖn
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ cña Gi¸o viªn
H§ cña häc sinh
A. Më ®Çu:KiÓm tra s¸ch vë, §DHT cña HS
B. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu truyÖn (dïng tranh, ¶nh hå Ba BÓ) vµ ghi ®Çu bµi
2) GV kÓ chuyÖn
- GV kÓ chuyÖn lÇn 1(kÕt hîp gi¶i nghÜa mét sè tõ khã).
- GV kÓ lÇn 2 kÕt hîp sö dông tranh minh ho¹.
3)H­íng dÉn HS luyÖn kÓ chuyÖn, trao ®æi ý nghÜa c©u chuyÖn
- GV l­u ý HS : kÓ ®óng cèt chuyÖn, kh«ng cÇn lÆp l¹i nguyªn v¨n lêi c«...
- GV tæ chøc cho HS kÓ chuyÖn vµ t×m hiÓu néi dung c©u chuyÖn theo nhãm .
 
- H­íng dÉn HS b×nh chän nhãm cã b¹n kÓ chuyÖn hay nhÊt
- ? Ngoµi viÖc gi¶i thÝch sù h×nh thµnh hå, c©u chuyÖn cßn cã ý nghÜa g× ?
- GVchèt l¹i ý nghÜa c©u chuyÖn (nh­ môc I1)
C. Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau
- DÆn HS vÒ kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi th©n nghe
 
 
- Theo dâi, më SGK
 
 
-  HS theo dâi .
 
- HS theo dâi vµ nªu néi dung tranh(ghi d­íi mçi tranh trong SGK).
 
 
- HS ®äc lÇn l­ît yªu cÇu cña tõng BT
 
- HS kÓ theo nhãm 4 vµ trao ®æi néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn .
- C¸c nhãm thi kÓ chuyÖn tr­íc líp .
- HS theo dâi, nhËn xÐt b¹n kÓ .
- 1 - 2 HS thi kÓ toµn bé c©u chuyÖn
 
 
- HS nªu ý nghÜa c©u chuyÖn .
 
Thø t­ ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2013
1

 


TËp lµm v¨n: ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn
 I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Gióp häc sinh
 - HiÓu ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n kÓ chuyÖn . Ph©n biÖt ®­îc v¨n kÓ chuyÖn víi nh÷ng lo¹i v¨n kh¸c .
 - HiÓu vµ x©y dùng ®­îc mét bµi v¨n kÓ chuyÖn theo néi dung yªu cÇu .
 - Båi d­ìng trÝ t­ëng t­îng cho HS.
 II.§å dïng d¹y häc:
 B¶ng nhãm ghi s½n néi dung BT1 .
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ cña Gi¸o viªn
H§ cña häc sinh
A. Më ®Çu: Nªu yªu cÇu häc ph©n m«n TËp lµm v¨n .
B. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi
2)H­íng dÉn t×m hiÓu phÇn NhËn xÐt :
- BT1: GV nªu yªu cÇu bµi tËp 1.                             
 
 
 
 
- GV yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy néi dung bµi tËp .
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn
- BT2: GV h­íng dÉn hs lµm bµi tËp 2
 
- ? Bµi v¨n cã nh©n vËt kh«ng?
- Bµi v¨n cã kÓ c¸c sù viÖc x¶y ra gi÷a c¸c nh©n vËt kh«ng ?
 
 
- GV yªu cÇu hs so s¸nh hai bµi vµ rót ra kÕt luËn
- Chèt c©u tr¶ lêi®óng:“Hå Ba BÓ” kh«ng ph¶i lµ bµi v¨n kÓ chuyÖn mµ chØ lµ bµi giíi thiÖu c¶nh ®Ñp Hå Ba BÓ (dïng ®Ó qu¶ng c¸o, giíi thiÖu trong ngµnh du lÞch ...)
BT3: Theo em thÕ nµo lµ v¨n kÓ chuyÖn ?
 
 
3) PhÇn ghi nhí :
- GV h­íng dÉn hs rót ra ghi nhí nh­ sgk
 
4) LuyÖn tËp:
 
 
 
Theo dâi, më SGK
 
- HS ®äc l¹i néi dung bµi tËp .
- 2HS kh¸ kÓ l¹i néi dung c©u chuyÖn : “Sù tÝch hå Ba BÓ” C¶ líp theo dâi vµ thùc hiÖn ba yªu cÇu cña bµi theo 3 nhãm .
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy néi dung bµi . C¸c nhãm kh¸c theo dâi nhËn xÐt, bæ sung .
- HS t×m hiÓu vµ thùc hiÖn yªu cÇu bµi tËp
- Bµi v¨n kh«ng cã nh©n vËt .
- Kh«ng. ChØ cã c¸c chi tiÕt giíi thiÖu ®é cao, vÞ trÝ,chiÒu dµi, ®Þa h×nh, khung c¶nh thi vÞ gîi c¶m xóc th¬ ca …
- HS so s¸nh vµ rót ra kÕt luËn .
 
 
 
 
 
 
 
- HS dùa vµo BT2 ®Ó tr¶ lêi
- V¨n kÓ chuyÖn lµ ph¶i cã nh©n vËt , cã t×nh tiÕt, diÔn biÕn gi÷a c¸c nh©n vËt, cã ý nghÜa ...
- HS rót ra ghi nhí nh­ sgk .
- HS lÊy vÝ dô chøng minh .
 
1

 


-BT1 GV h­íng dÉn hs lµm bµi tËp sgk
(l­u ý hs: viÖc tuy nhá nh­ng rÊt thiÕt thùc)
- GVyªu cÇu häc HS kÓ chuyÖn theo cÆp .
- GV tæ chøc cho hs thi kÓ chuyÖn tr­íc líp .
- BT2 Em h·y nªu nh÷ng nh©n vËt trong truyÖn em võa kÓ ?
-  ý nghÜa c©u chuyÖn ®ã lµ g× ?
KÕt luËn: Quan t©m, gióp ®ì nhau lµ mét nÕp sèng ®Ñp.
C. Cñng cè, dÆn dß:
- HÖ thèng l¹i néi dung bµi häc .
- DÆn HS: vÒ viÕt l¹i c©u chuyÖn em võa kÓ vµo vë, chuÈn bÞ bµi sau.
- HS lµm bµi ®éc lËp .
 
 
- HS kÓ l¹i chuyÖn theo cÆp .
- HS thi kÓ chuyÖn theo cÆp .
- Líp theo dâi nhËn xÐt .
 
- HS tr¶ lêi(Líp nhËn xÐt)
Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2013
LuyÖn tõ vµ c©u:  LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña tiÕng
 I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Gióp häc sinh:
 - Ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng trong mét sè c©u nh»m cñng cè thªm kiÕn thøc ®· häc trong tiÕt tr­íc .
 - HiÓu thÕ nµo lµ tiÕng b¾t vÇn trong th¬ .
 - Gi¸o dôc HS yªu thÝch, cã thãi quen gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt.
 II. ChuÈn bÞ ®å dïng: - Bé ch÷ xÕp vÇn, b¶ng nhãm ghi néi dung BT1(VBT)
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ cña Gi¸o viªn
H§ cña häc sinh
A. Bµi cò: Yªu cÇu hs ph©n tÝch cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong c©u “ L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch ”
B. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi
2): H­íng dÉn lµm bµi tËp :
Bµi 1 :
- GV theo dâi, gióp ®ì HS lµm bµi
- GV cñng cè vÒ cÊu t¹o cña tiÕng.
- Bµi tËp 2 :
- GV kÕt luËn : Hai tiÕng cã vÇn víi nhau lµ : ngoµi -> hoµi ( gièng vÇn oai.)
- Bµi tËp 3 : H­íng dÉn häc sinh lµm bµi theo cÆp
- NhËn xÐt, kÕt luËn
- Bµi tËp 4
L­u ý HS kh¸, giái: nhËn biÕt vµ nªu ®­îc c¸c tiÕng b¾t vÇn trong bµi
BT5 H­íng dÉn HS hiÓu yªu cÇu ®Ò bµi.
(GV dïng bé ch÷ xÕp h×nh ®Ó minh ho¹) Yªu cÇu HS kh¸, giái lµm bµi
HS ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng; líp theo dâi, nhËn xÐt .
 
 
Theo dâi, më SGK
 
- HS t×m hiÓu yªu cÇu bµi tËp .
- HS lµm VBT, 1 HS lµm trªn b¶ng nhãm  Ch÷a chung trªn b¶ng nhãm
- HS ®äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu bµi tËp .
- HS lµm ®éc lËp vµo vë bµi tËp . §æi vë kiÓm tra chÐo
 
- HS lµm viÖc theo cÆp,®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶(Líp nhËn xÐt)
 
- HS dùa vµo BT3 ®Ó nªu
 
 
 
1

 


- GVcñng cè bµi tËp 5: §ã lµ tiÕng “bót”
C. Cñng cè, dÆn dß:
- TiÕng cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo? Nªu vÝ dô
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc .
- HS kh¸, giái lµm, nªu miÖng. Líp theo dâi
- HS nªu
 
 
 
Thø 5 ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2015
ChÝnh t¶:
TuÇn 1
 I. Môc ®Ých, yªu cÇu:   Gióp häc sinh:
          - Nghe - viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi tËp ®äc “DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu” .
 - Lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt c¸c tiÕng cã ©m ®Çu  hoÆc vÇn dÔ lÉn .
 - Gãp phÇn gi¸o dôc ý thøc viÕt cÈn thËn, s¹ch sÏ cho HS.
 II. ChuÈn bÞ ®å dïng:
 - B¶ng phô ghi s½n néi dung bµi tËp 2b .
         III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
H§ cña Gi¸o viªn
H§ cña häc sinh
A. Më ®Çu: KiÓm tra s¸ch vë, ®å dïng häc tËp HS .
B. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi
2) H­íng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ :
- GV ®äc ®o¹n viÕt chÝnh t¶ .
 
- GV yªu cÇu HS ®äc thÇm l¹i ®o¹n viÕt chÝnh t¶ ®Ó t×m tiÕng khã trong bµi
- L­u ý c¸ch tr×nh bµy bµi cho HS
- GV ®äc bµi cho HS viÕt .
- GV ®äc l¹i cho häc sinh so¸t lçi .
- GV chÊm kho¶ng 7 - 9 bµi, nhËn xÐt
3) H­íng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶
BT2b: GV treo b¶ng phô
-GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp
 
BT3b: khuyÕn khÝch HS kh¸, giái lµm thªm
C. Cñng cè, dÆn dß:
- GV hÖ thèng l¹i néi dung bµi häc .
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc
 
 
 
- Theo dâi, më SGK
 
- HS theo dâi nªu ý chÝnh cña ®o¹n bµi viÕt .
- HS ®äc thÇm l¹i ®o¹n viÕt chÝnh t¶ .
- HS luyÖn viÕt tõ khã(giÊy nh¸p)  .
 
- HS gÊp SGK vµ nghe GV ®äc cho HS viÕt bµi
 
- HS ®äc yªu cÇu BT
- HS lµm bµi vµo VBT råi ch÷a bµi trªn b¶n phô
- HS gi¶i c©u ®è vµ nªu miÖng, líp nhËn xÐt
 
 
 
 
 
 

Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2015
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGui_Huyen_1.doc[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án cả năm
  Hình học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mĩ thuật 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 12

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Mỹ thuật 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 6