Ngày soan: /3/2018 Ngày dạy: 28/3/2018
TUẦN 30, TIẾT 56
Tiết 56: TIẾN HÓA VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ
1. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
-Phân tích được sự chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật về các hệ cơ quan: hệ hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục...
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, hệ thống hóa kiến thức
3. Thái độ:
- Bồi dưỡng niềm yêu thích môn học.
- Hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. Chuẩn bị.
Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh 54.1sgk + bảng phụ kẻ sẵn: so sánh 1 số hệ cơ quan của ĐV
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Kẻ sẵn bảng vào vở
III. Phương pháp
Phương pháp làm việc nhóm, vấn đáp
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định tổ chức lớp
Kiểm tra bài cũ (5p)
1) Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển
2. Nêu những đại diện có 3,2, 1 hình thức di chuyển.
Bài mới( 35p)
Hoạt động 1 ( 18p) Tìm hiểu về sự khác nhau giữa một số hệ cơ quan ở động vật

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung- Treo tranh 54.1( hướng dẫn HS quan sát
- Yêu cầu HS đọc thông tin ở đoạn đầu+ đọc lệnh của hoạt động

- Treo bảng phụ( hướng dẫn HS điền vào bảng
- Nhận xét bài làm của các nhóm( Kết quả đúng
- Hoàn chỉnh( bảng kiến thức chuẩn


- Quan sát tranh+ nghe hướng dẫn
- Đọc thông tin và yêu cầu của BT( Ghi nhớ kiến thức
- Trao đổi nhóm( Lựa chọn câu trả lời để điền vào
- Đại diện nhóm lên ghi kết quả( Các nhóm khác theo dõi, bổ sung
- Theo dõi ( Sửa vào vở
1. So sánh một số hệ cơ quan của động vật

So sánh một số hệ cơ quan của các ngành động vật
Ngành
Tên ĐV
Hô hấp
Tuần hoàn
Thần kinh
Sinh dục

ĐV nguyên sinh
Trùng biến hình
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa

Ruột khoang
Thủy tức
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Hình mạng lưới
Tuyến sinh dục có ống dẫn

Giun đốt
Giun đất
Da
Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)
Tuyến sinh dục có ống dẫn

Chân khớp
Châu chấu
Khí quản, hệ ống khí
Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở
Hình chuỗi hạch(Hạch não lớn,hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng)
Tuyến sinh dục có ống dẫn

ĐV có xương sống
Cá chép, ếch đồng, thằn lằn, chim, thú
Mang-Da +phổi, Phổi, Phổi và túi khí
Tim có tâm thất và tâm nhĩ, hệ tuần hoàn kín
Hình ống( bộ não, tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn


Hoạt động 2:(17p) Tìm hiểu về sự tiến hóa về tổ chức cơ thể

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung


- Yêu cầu HS quan sát lại nội dung bảng( trả lời câu hỏi:
Sự phức tạp hóa các hệ cơ quan: tuần hoàn, hô hấp, thần kinh, sinh dục thể hiện ntn qua các lớp ĐV đã học?

- GV nhận xét và hoàn chỉnh
Sự phức tạp hóa tổ chức cơ thể ĐV có ý nghĩa?

- Theo dõi thông tin( ghi nhớ kiến thức
- Thảo luận nhóm( Trả lời được:
Hệ hô hấp: chưa phân hóa( chưa hoàn chỉnh( Hoàn chỉnh
Hệ tuần hoàn: Chưa có tim( tim chưa phân hóa( tim 2 ngăn( tim 3 ngăn( Tim 4 ngăn
Hệ thần kinh: chưa phân hóa( TKmạng lưới( Chuỗi hạch(Tthần kinh hình ống
Hệ sinh dục: chưa phân hóa( Phân hóa chưa có ống dẫn ( Có ống dẫn
- Đại diện nhóm trình bày đáp án( các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Dựa vào sự hoàn chỉnh của hệ TK có liên quan đến tập tính của ĐV( Rút ra kết luận
2. Sự tiến hóa về tổ chức cơ thểHệ hô hấp: Từ chưa phân hóa-> hô hấp bằng da-> phổi chưa hoàn chỉnh-> có ống khí, túi khí-> phổi hoàn chỉnh
nguon VI OLET