Giáo án cả năm

giáo án GD công dân 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10       16      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
7kuz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/30/2018 9:53:55 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.51 M
Lần xem
16
Lần tải
10
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 13. 8. 2011 Ngày dạy : Tuần1: Tiết1: Bài 1: Chí công vô tư I: Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài học học sinh nắm được: 1. Kiến thức: Thế nào là chí công vô tư. Những biểu hiện của chí công vô ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án cả năm, Giáo Án Gd Công Dân 9 , Giáo án điện tử Giáo án cả năm, doc, 1 trang, 0.51 M, GD công dân 9 chia sẽ bởi Hải Xa Thị Phương đã có 10 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-ca-nam.doc[0.51 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Ngày soạn: 13. 8. 2011
Ngày dạy :
Tuần1:
Tiết1:
Bài 1:
Chí công vô tư
I: Mục tiêu:
Sau khi kết thúc bài học học sinh nắm được:
1. Kiến thức:
Thế nào là chí công vô tư.
Những biểu hiện của chí công vô tư.
Vì sao cần phải cần có chí công vô tư.
2. Kỹ năng:
Biết phân biệt những hành vi thể hiện sự chí công vô tư và ngược lai
Biết tự kiểm tra đánh giá hành vi của bản thân và rèn luyện phẩm chất đạo đức này.
3. Thái độ:
Biết quý trọng và ủng hộ người có phẩm chất chí công vô tư.
Phê phán những hành vi thể hiện sự tu lợi thiếu công bằng trong cuộc sống và công việc.
II: Chuẩn bị:
Giáp viên: Soạn bài chuẩn bị các tư, tài liệu liên quan.
Học sinh chuẩn bị bài ở nhà.
III: Quá trình lên lớp:
1.Ôn định tổ chức.
2.Kiểm tra bài cũ.
3.Bài mới.
I. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
GV: Nêu tình huống có vấn đề sau:
- An( lớp trưởng) chơi thân với Bình .Trong giờ kiểm tra môn Văn Bình và một số bạn trong lớp quay cóp
- Nêu tấm gương về chí công vô tư của Bao Thanh Thiên( Nhà Tống – Trung Quốc)==> Được mọi người tin tưởng và kính trọng.
II. Hoạt động 2: Phân tích truyện đọc.
Giúp học sinh hiểu thế nào là chí công vô tư.
HS: Đọc truyện:
GV: Chia học sinh làm 3 nhóm thảo luận theo các câu hỏi sau:
Tô Hiến Thành có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó, em hiểu gì về Tô Hiến Thành?
Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Theo em, điều đó có tác động như thế nào đến tình cảm của nhân dân ta đối với Bác?
Em hiểu thế nào là chí công vô tư và tác dụng của nó trong đời sông cộng đồng.
GV: Chốt lại như sau:
Câu1:
- Tô Hiến Thành dùng người và giải quyết công việc xuất phát từ lợi ích chung của đất nước không vì lợi ích cá nhân.
- Ông là người công bằng giải quyết công việc nhằm đem lại lợi ích cho tập thể cộng đồng.
Câu 2:
Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương hi sinh trọn đời vì tự do của dân tộc, vì nước, vì dân, hi sinh hạnh phúc tình cảm của cá nhân.
Chính nhờ những phẩm chất cao đẹp đó mà Bác nhận được những tình cảm của nhân dân đối với Bác.
“ Bác để tình thương..........
Một đời
Mong manh
Hơn tượng................”

“ Bác Hồ cha của chúng con
.............................................
.............................................
.............................................
Hôn chòm râu mát rượi hòa bình”
Câu 3:
Việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư.
Tác dụng: Đem lại lợi ích cho tập thể, đất nước thêm giầu mạnh nhân dân được hạnh phúc.
GV: Chốt lại:
Phẩm chất chí công vô tư là một phẩm chất

 


 

Ngµy so¹n:  13. 8. 2011

Ngµy d¹y :

TuÇn1:

TiÕt1:

Bµi 1:

ChÝ c«ng v« t­

 

I: Môc tiªu:

Sau khi kÕt thóc bµi häc häc sinh n¾m ®­îc:

1. KiÕn thøc:

 • ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­.
 • Nh÷ng biÓu hiÖn cña chÝ c«ng v« t­.
 • V× sao cÇn ph¶i cÇn cã chÝ c«ng v« t­.

2. Kü n¨ng:

 • BiÕt ph©n biÖt nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù chÝ c«ng v« t­ vµ ng­îc lai
 • BiÕt tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc nµy.

3. Th¸i ®é:

 • BiÕt quý träng vµ ñng hé ng­êi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­.
 • Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù tu lîi thiÕu c«ng b»ng trong cuéc sèng vµ c«ng viÖc.

II: ChuÈn bÞ:

 • Gi¸p viªn: So¹n bµi chuÈn bÞ c¸c t­, tµi liÖu liªn quan.
 • Häc sinh chuÈn bÞ bµi ë nhµ.

III: Qu¸ tr×nh lªn líp:

1.¤n ®Þnh tæ chøc.

2.KiÓm tra bµi cò.

     3.Bµi míi.

I. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi.

GV: Nªu t×nh huèng cã vÊn ®Ò sau:

- An( líp tr­ëng) ch¬i th©n víi B×nh .Trong giê kiÓm tra m«n V¨n B×nh vµ mét sè b¹n trong líp quay cãp

- Nªu tÊm g­¬ng vÒ chÝ c«ng v« t­ cña Bao Thanh Thiªn( Nhµ Tèng – Trung Quèc)==> §­îc mäi ng­êi tin t­ëng vµ kÝnh träng.

II. Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch truyÖn ®äc.

Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­.

HS: §äc truyÖn:

GV: Chia häc sinh lµm 3 nhãm th¶o luËn theo c¸c c©u hái sau:

 1. T« HiÕn Thµnh cã suy nghÜ nh­ thÕ nµo trong viÖc dïng ng­êi vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc? Qua ®ã, em hiÓu g× vÒ T« HiÕn Thµnh?

1

 

 


 

Ngµy so¹n:  13. 8. 2011

Ngµy d¹y :

TuÇn1:

TiÕt1:

Bµi 1:

ChÝ c«ng v« t­

 

I: Môc tiªu:

Sau khi kÕt thóc bµi häc häc sinh n¾m ®­îc:

1. KiÕn thøc:

 • ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­.
 • Nh÷ng biÓu hiÖn cña chÝ c«ng v« t­.
 • V× sao cÇn ph¶i cÇn cã chÝ c«ng v« t­.

2. Kü n¨ng:

 • BiÕt ph©n biÖt nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù chÝ c«ng v« t­ vµ ng­îc lai
 • BiÕt tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc nµy.

3. Th¸i ®é:

 • BiÕt quý träng vµ ñng hé ng­êi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­.
 • Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù tu lîi thiÕu c«ng b»ng trong cuéc sèng vµ c«ng viÖc.

II: ChuÈn bÞ:

 • Gi¸p viªn: So¹n bµi chuÈn bÞ c¸c t­, tµi liÖu liªn quan.
 • Häc sinh chuÈn bÞ bµi ë nhµ.

III: Qu¸ tr×nh lªn líp:

1.¤n ®Þnh tæ chøc.

2.KiÓm tra bµi cò.

     3.Bµi míi.

I. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi.

GV: Nªu t×nh huèng cã vÊn ®Ò sau:

- An( líp tr­ëng) ch¬i th©n víi B×nh .Trong giê kiÓm tra m«n V¨n B×nh vµ mét sè b¹n trong líp quay cãp

- Nªu tÊm g­¬ng vÒ chÝ c«ng v« t­ cña Bao Thanh Thiªn( Nhµ Tèng – Trung Quèc)==> §­îc mäi ng­êi tin t­ëng vµ kÝnh träng.

II. Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch truyÖn ®äc.

Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­.

HS: §äc truyÖn:

GV: Chia häc sinh lµm 3 nhãm th¶o luËn theo c¸c c©u hái sau:

 1. T« HiÕn Thµnh cã suy nghÜ nh­ thÕ nµo trong viÖc dïng ng­êi vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc? Qua ®ã, em hiÓu g× vÒ T« HiÕn Thµnh?

1

 

 


 1. Em cã suy nghÜ g× vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh? Theo em, ®iÒu ®ã cã t¸c ®éng nh­ thÕ nµo ®Õn t×nh c¶m cña nh©n d©n ta ®èi víi B¸c?
 2. Em hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­ vµ t¸c dông cña nã trong ®êi s«ng céng ®ång.

GV: Chèt l¹i nh­ sau:

C©u1:

- T« HiÕn Thµnh dïng ng­êi vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung cña ®Êt n­íc kh«ng v× lîi Ých c¸ nh©n.

- ¤ng lµ ng­êi c«ng b»ng gi¶i quyÕt c«ng viÖc nh»m ®em l¹i lîi Ých cho tËp thÓ céng ®ång.

C©u 2:

Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lµ mét tÊm g­¬ng hi sinh trän ®êi v× tù do cña d©n téc, v× n­íc, v× d©n, hi sinh h¹nh phóc t×nh c¶m cña c¸ nh©n.

ChÝnh nhê nh÷ng phÈm chÊt cao ®Ñp ®ã mµ B¸c nhËn ®­îc nh÷ng t×nh c¶m cña nh©n d©n ®èi víi B¸c.

B¸c ®Ó t×nh th­¬ng..........

                                           Mét ®êi

                                          Mong manh

                                          H¬n t­îng................”

 

 

“ B¸c Hå cha cña chóng con

.............................................

.............................................

.............................................

H«n chßm r©u m¸t r­îi hßa b×nh”

C©u 3:

ViÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lµ biÓu hiÖn cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­.

T¸c dông: §em l¹i lîi Ých cho tËp thÓ, ®Êt n­íc thªm giÇu m¹nh nh©n d©n ®­îc h¹nh phóc.

GV: Chèt l¹i:

 • PhÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ lµ mét phÈm chÊt ®¹o ®øc t«t ®Ñp vµ cÇn thiÕt víi tÊt c¶ mäi ng­êi. PhÈm chÊt nµy kh«ng chØ biÓu hiÖn qua lêi nãi mµ cßn b»ng nh÷ng hµnh ®éng ë mäi lóc mäi n¬i.
 • Häc sinh cÇn cã th¸i ®é ñng hé ng­êi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ vµ phª ph¸n nh÷ng ng­êi cã tÝnh Ých kû, vô lîi, thiªn vÞ trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc.

III. Ho¹t ®éng3: Häc sinh tù liªn hÖ thùc tÕ

GV: Cho häc sinh tù t×m nh÷ng vÝ dô vÒ biÓu hiÖn tr¸i víi phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng hµng ngµy.

GV: L­u ý häc sinh:

 • NÕu mét ng­êi lu«n lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu v­¬n lªn b»ng søc lùc cña m×nh, trÝ tuÖ cña m×nh ®Ó ®em l¹i lîi Ých cho c¸ nh©n( nh­ lµm giÇu, ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp...) §©y kh«ng ph¶i lµ biÓu hiÖn cña hµnh vi kh«ng chÝ c«ng v« t­

1

 

 


 • Nh÷ng kÎ ®¹o ®øc gi¶ lêi nãi kh«ng ®i ®«i víi viÖc lµm.

 

IV. Ho¹t ®éng 4. Néi dung bµi häc:

 1. ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­.
 2. ý nghÜa cña chÝ c«ng v« t­.
 3. RÌn luyÖn phÈm chÊt nh­ hÕ nµo?

HS: tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa

V. Bµi tËp

 

4. Cñng cè:

Nh¾c l¹i kiÕn thøc cña bµi häc.

5 DÆn dß:

           Häc bµi cò, lµm bµi tËp.

ChuÈn bÞ bµi míi-

IV. Rót kinh nghiÖm ®iÒu chØnh – bæ sung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

******************************

 

Ngµy so¹n:   18. 8. 2011

Ngµy d¹y:       

TuÇn 2:

TiÕt 2:

Bµi 2:

Tù chñ

 

I: Môc tiªu:

Sau khi kÕt thóc bµi häc häc sinh n¾m ®­îc:

1. KiÕn thøc:

 • ThÕ nµo lµ tù chñ, ý nghÜa cña tù chñ trong cuéc sèng c¸ nh©n vµ x· héi.
 • Sù cÇn thiÕt ph¶i rÌn luyÖn vµ c¸ch rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh mét ng­êi cã tÝnh tù chñ.

2. Kü n¨ng:

1

 

 


 • NhËn biÕt ®­îc biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ.
 • BiÕt tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc nµy.

3. Th¸i ®é:

 • BiÕt quý träng vµ ñng hé ng­êi cã phÈm chÊt tô chñ.
 • Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù thiÕu tô chñ trong cuéc sèng vµ c«ng viÖc.

II: ChuÈn bÞ:

 • Gi¸o viªn: So¹n bµi chuÈn bÞ c¸c t­, tµi liÖu liªn quan.
 • Häc sinh chuÈn bÞ bµi ë nhµ.

III: Qu¸ tr×nh lªn líp:

1. ¤n ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò: ChÝ c«ng v« t­ lµ g×? BiÓu hiÖn?

      3. Bµi míi.

I. Ho¹t ®éng 1:

Giíi thiÖu bµi. Gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ NguyÔn Ngäc Ký.

II. Ho¹t ®éng 2:

T×m hiÓu truyÖn ®äc b­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ.

1. TruyÖn ®äc 1:

? Gia ®×nh Bµ t©m gÆp nçi bÊt h¹nh g×?

HS: §äc truyÖn sau ®ã tr¶ lêi c©u hái.

? Bµ T©m lµm g× tr­íc nçi bÊt h¹nh cña gia ®×nh?

HS: Tr¶ lêi.

GV: Bµ T©m  lµ ng­êi biÕt lµm  chñ t×nh c¶m cña m×nh, biÕt v­ît trªn ®au khæ ®Ó  sèng cã Ých cho con cho x· héi.

2. TruyÖn ®äc 2:

? N ®· tõ mét häc sinh ngoan ®Õn chç nghiÖn ngËp vµ trém c¾p nh­ thÕ nµo?

Lµ häc sinh ngoan häc kh¸b¹n xÊu rñ rªtrèn häctr­ît tèt nghiÖpnghiÖntrém c¾p.

?V× sao N nh­ vËy?

-         Kh«ng lµm chñ ®­îc b¶n th©n.

-         Kh«ng v÷ng vµng tr­íc nh÷ng c¸m dçbÞ ng­êi kh¸c l«i kÐo vµo con ®­êng nghiÖn hót, trém c¾p.

? T×m nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ?

-         Tr­íc mäi viÖc b×nh tÜnh.

-         GÆp khã kh¨n kh«ng sî h·i, ch¸n n¶n.

-         Trong c­ xö víi mäi ng­êi «n tån mÒm máng lÞch sù.

-         BiÕt tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ söa ch÷a hµnh vi cña m×nh nÕu sai.

III. Ho¹t ®éng 3: Néi dung bµi häc.

 1. Kh¸i niÖm.Tù chñ lµ lµm chñ b¶n th©n. Ng­êi biÕt tù chñ lµ ng­êi lµm chñ ®­îc nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m vµ hµnh vi cña m×nh trong mäi hoµn c¶nh, t×nh huèng, lu«n cã th¸i ®é b×nh tÜnh, tù tin vµ biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh.
 2. ý nghÜa. Tù chñ lµ ®øc tÝnh quý gi¸. Nhê tÝnh tù chñ mµ con ng­êi biÕt sèng mét c¸ch ®óng ®¾n vµ biÕt c­ xö cã ®¹o ®øc, cã v¨n ho¸. TÝnh tù chñ gióp ta ®øng v÷ng tr­íc nh÷ng t×nh huèng khã kh¨n vµ nh÷ng thö th¸ch, c¸m dç.

1

 

 


 1. RÌn luyÖn tÝnh tù chñ. Chóng ta cÇn rÌn luyÖn tÝnh tù chñ b»ng c¸ch tËp suy nghÜ tr­íc khi hµnh ®éng. Sau mçi viÖc lµm, cÇn xem l¹i th¸i ®é, lêi nãi, hµnh ®éng cña m×nh lµ ®óng hay sai vµ kÞp thêi rót kinh nghiÖm sña ch÷a.

IV. Th¶o luËn nhãm vÒ c¸ch øng xö thÓ hiÖn tÝnh tù chñ.

Gi¸o viªn: Chia c¶ líp thµnh 4 tæ vµ th¶o luËn c¸c c©u hái sau:

C©u 1:

Khi cã ng­êi lµm diÒu g× khiÕn b¹n kh«ng hµi lßng, b¹n xö sù nh­ thÕ nµo?

T×m hiÓu nguyªn nh©n nh¾c nhë ng­êi ®ã hµnh ®éng cÈn thËn h¬n.

 

C©u 2:

Khi cã ng­êi b¹n rñ b¹n lµm ®iÒu sai tr¸i( hót thuèc l¸, uèng r­îu, trèn häc..) b¹n lµm g×?

Kiªn quyÕt tõ chèi vµ khuyªn b¹n m×nh kh«ng nªn lµm nh­ vËy.

C©u 3:

B¹n rÊt mong muèn mét ®iÒu g× ®ã nh­ng cha mÑ ch­a ®¸p øng ®­îc, b¹n lµm g×?

Cã thÓ kh«ng nãi ra mong muèn cña m×nh vµ ®îi khi nµo cã ®iÒu kiÖn sÏ mua.

C©u 4:

Cã ý kiÕn cho r»ng ng­êi cã tÝnh tù chñ lu«n hµnh ®éng theo ý m×nh mµ kh«ng cÇn quan t©m tíi mäi ng­êi. B¹n cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng? v× sao?

 

V. Liªn hÖ thùc tÕ.

 

Nªu vÝ dô thÓ hiÖn tÝnh tù chñ cña b¶n th©n?

 

VI. Lµm bµi tËp.

 

GV: Gi¶i thÝch c©u ca dao: Khi con ng­êi cã lßng quyÕt t©m th× dï bÞ ng­ßi kh¸c ng¨n c¶n vÉn v÷ng vµng kh«ng thay ®æi ý ®Þnh.

HS: Gi¶i c¸c bµi tËp s¸ch gi¸o khoa.

4. Cñng cè:

Nh¾c l¹i kiÕn thøc cña bµi häc.

5 DÆn dß:

           Häc bµi cò, lµm bµi tËp.

ChuÈn bÞ bµi míi-

IV. Rót kinh nghiÖm ®iÒu chØnh – bæ sung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                  **********************

 

 

Ngµy so¹n:  21.8. 2011

Ngµy d¹y:    

TuÇn3:

1

 

 


TiÕt 3:

Bµi 3:

D©n chñ vµ kØ luËt

 

I: Môc tiªu:

Sau khi kÕt thóc bµi häc häc sinh n¾m ®­îc:

1. KiÕn thøc:

 • ThÕ nµo lµ d©n chñ, nh÷ng biÓu hiÖn cña d©n chñ kØ luËt trong nhµ tr­êng vµ ®êi sèng x· héi.
 • HiÓu ®­îc ý nghÜa cña viÖc tù gi¸c nh÷ng yªu cÇu ph¸t huy tÝnh d©n chñ kØ luËt lµ c¬ héi ®iÒu kiÖn ®Ó mçi ng­êi ph¸t huy nh©n c¸ch vµ gãp phÇn x©y dùng x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh.

2. Kü n¨ng:

 • BiÕt giao tiÕp øng xö vµ ph¸t huy ®­îc vai trß cña c«ng d©n thùc hiÖn d©n chñ kØ luËt nh­ biÕt biÓu ®¹t quyÒn vµ nghÜa vô ®óng lóc ®óng chç biÕt gãp ý víi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi xung quanh.
 • BiÕt tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc nµy.
 • BiÕt ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c t×nh huèng trong cuéc sèng x· héi thÓ hiÖn tèt vµ ch­a tèt tÝnh d©n chñ kØ luËt

3. Th¸i ®é:

 • BiÕt quý träng vµ ñng hé ng­êi cã phÈm chÊt d©n chñ kØ luËt
 • Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù thiÕu d©n chñ kØ luËt trong cuéc sèng vµ c«ng viÖc.
 • Cã ý thøc tù gi¸c rÌn luyÖn tÝnh kØ luËt vµ ph¸t huy tÝnh d©n chñ kØ luËt trong häc tËp h¹t ®éng x· héi vµ trong lao ®éng s¶n xuÊt.

II: ChuÈn bÞ:

 • Gi¸o viªn: So¹n bµi chuÈn bÞ c¸c t­, tµi liÖu liªn quan.
 • Häc sinh chuÈn bÞ bµi ë nhµ.

III: Qu¸ tr×nh lªn líp:

1. ¤n ®Þnh tæ chøc.

2. KiÓm tra bµi cò: Tù chñ lµ g×? Cho vÝ dô?

     3. Bµi míi.

Ho¹t ®éng 1. Giíi thiÖu bµi.

 

A.Trong cuéc häp cña toµn c«ng ty X tÊt c¶ mäi c«ng nh©n bµn b¹c s«i næi gãp ý kiÕn ®Ó s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng cã chÊt l­îng tèt.

 

B. MÈu chuyÖn vÒ B¸c.

- Mét h«m B¸c th¨m chïa, vÞ s­ khÈn kho¶n xin B¸c ®õng cëi dÐp nh­ng B¸c kh«ng ®ång ý vµ vÉn cëi dÐp ®Ó ngßi thÒm.

- GÆp ®Ìn ®á dõng xe.

? Em h·y nhËn xÐt vÒ nh÷ng ng­êi c«ng nh©n c«ng ty X vµ B¸c ?

1

 

 


Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò.

 

GV: Cho häc sinh ®äc 2 t×nh huèng trong s¸ch gi¸o khoa sau ®ã th¶o luËn c¸c c©u hái.

? Nªu chi tiÕt viÖc lµm ph¸t huy d©n chñ vµ thiÕu d©n chñ trong 2 c©u truyÖn .

GV: LËp b¶ng vµ yªu cÇu häc sinh ®iÒn:

- Cã d©n chñ

+ S«i næi th¶o luËn

+ §Ò xuÊt chØ tiªu cô thÓ

+ Th¶o luËn c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn

+ Tù nguyÖn tham gia c¸c ho¹t ®éng

+ LËp ®éi thanh niªn cê ®á.

KÕt qu¶:

 

? h·y ph©n tÝch sù kÕt hîp gi÷a biÖn ph¸p ph¸t tÝnh d©n chñ vµ kØ luËt cña líp 9A

GV: Chia b¶ng thµnh 2 cét

BiÖn ph¸p d©n chñ

Xem l¹i phÇn trªn

 

 

 

 

? Nªu t¸c dông cña viÖc ph¸t huyn d©n chñ vµ thùc hiÖn kØ luËt cña líp 9A d­íi sù chØ ®¹o cña c« gi¸o chñ nhiÖm?

 

 

? Nªu t¸c h¹i cña viÖc cã d©n chñ nh­ng kh«ng cã kØ luËt?

HS: Tr¶ lêi.

 

? ViÖc lµm cña «ng gi¸m ®èc ë c©u chuyÖn 2 cã t¸c h¹i nh­ thÕ nµo? v× sao?

HS: Tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Chia c¶ líp lµm 4 nhãm.

 1. §Æt vÊn ®Ò

 

 

 

 

 

 

- ThiÕu d©n chñ

+ ¤ng gi¸m ®èc yªu cÇu lµm viÖc mµ kh«ng bµn b¹c víi c«ng nh©n.

+ C«ng nh©n ®­a ra mét sè yªu cÇu nh­ng kh«ng ®­îc chÊp nhËn.

 

KÕt qu¶:

 

 

 

 

 

BiÖn ph¸p kØ luËt

-         C¸c b¹n tu©n thñ quy ®Þnh chung cña tËp thÓ.

-         Cïng thèng nhÊt ho¹t ®éng.

-         Nh¾c nhë ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kØ luËt cña líp.

 

 

 

Líp 9A ®­îc tuyªn d­¬ng khen th­ëng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         S¶n xuÊt gi¶m sót c«ng ty thua lç do «ng gi¸m ®èc lµ ng­êi ®éc ®o¸n gia tr­ëng cho nªn kh«ng ph¸t huy ®­îc tinh thÇn d©n chñ g©y hËu qu¶ xÊu cho c«ng ty.

 1. Néi dung bµi häc.

1. ThÕ nµo lµ d©n chñ, kØ luËt

1

 

 


Nhãm 1:

C©u 1: ThÕ nµo lµ d©n chñ?

C©u 2: ThÕ nµo lµ kØ luËt?

 

 

 

 

 

 

 

HS: LÊy mét sè vÝ dô vÒ hµnh vi mang tÝnh d©n chñ, kØ luËt.

* D©n chñ:

- §ãng gãp ý kiÕn x©y dùng phong trµo líp.

- §­a ra c¸c ý kiÕn x©y dùng v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng.

* KØ luËt:

- §i häc ®óng giê.

- Kh«ng vøt r¸c bõa b·i.

- §Ìn ®á dõng l¹i vvv..

Nhãm 2:

T¸c dông cña d©n chñ vµ kØ luËt?

 

HS: Tù  t×m mét sè vÝ dô do viÖc ch­a ph¸t huy tÝnh d©n chñ vµ kh«ng t«n träng kØ luËt g©y nªn.

Nhãm 3:

Chóng ta cÇn rÌn luyÖn d©n chñ vµ kØ luËt nh­ thÕ nµo?

 

GV: Gäi häc sinh trong líp xem em ®· chÊp hµnh tèt kØ luËt hay ch­a?

GV: Liªn hÖ:

- Ng­êi Singgapo b¶o vÖ m«i tr­êng.

- Ng­êi ViÖt Nam x¶ r¸c bõa b·i.

- Häc sinh bÎ cµnh c©y, ch­a tiÕt kiÖm n­íc.

GV: Cã ý kiÕn cho r»ng lµm ®óng nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh lµ mÊt tù do, d©n chñ? Theo em nh­ vËy lµ ®óng hay sai? V× sao? KØ luËt cã lµm mÊt d©n chñ kh«ng?

VÝ dô:

- Ra ®­êng gÆp ®Ìn ®á ta cø ®i( vi ph¹m kØ luËt) bÞ b¾t. NÕu ta dõng l¹i( tu©n theo kØ luËt) kh«ng ai lµm g× ®­îc ta c¶( tù do).

 

 

 

 

- D©n chñ lµ:

+ Mäi nguêi lµm chñ c«ng viÖc

+ cïng biÕt vµ bµn b¹c c«ng viÖc.

+ Cïng gi¸m s¸t c«ng viÖc chung.

- KØ luËt lµ: Tu©n thñ theo quy ®Þnh chung t¹o ra sù thèng nhÊt ®Ó c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. T¸c dông cña d©n chñ, kØ luËt.

- T¹o ra sù thèng nhÊt vÒ nhË thøc, ý chÝ, hµnh ®éng.

- T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸ nh©n ph¸t triÓn.

- X©y dùng x· héi tèt ®Ñp.

 

 

 

3. RÌn luyÖn nh­ thÕ nµo..

 

 

 

 

 

- Mäi ng­êi tù gi¸c chÊp hµnh kØ luËt.

 

- C¸n bé, l·nh ®¹o vµ c¸c tæ chøc x· héi ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mäi ng­êi ph¸t huy tÝnh d©n chñ.

 

- Tham gia c«ng viÖc cña tr­êng líp.

 

III. Häc sinh tù liªn hÖ vµ lµm bµi tËp.

1

 

 


- Giê kiÓm tra më tµi liÖu, kh«ng më tµi liÖu

 

 

4. Cñng cè:

Nh¾c l¹i kiÕn thøc cña bµi häc.

5 DÆn dß:

           Häc bµi cò, lµm bµi tËp.

ChuÈn bÞ bµi míi-

IV. Rót kinh nghiÖm ®iÒu chØnh – bæ sung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

********************************

 

Ngµy so¹n: 3. 9. 2011

Ngµy d¹y :

TuÇn 4:

TiÕt 4:

Bµi 4:

B¶o vÖ hoµ b×nh

 

I.Môc tiªu :

1.KiÕn thøc :

- Häc sinh hiÓu ®­îc hßa b×nh lµ kh¸t väng cña toµn nh©n läai.

- Hßa b×nh ®em l¹i h¹nh phóc b×nh yªn cho loµi ng­êi.

- Tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ hßa b×nh vµ chèng chiÕn tranh cña toµn nh©n d©n thÕ giíi.

2.Kü n¨ng :

- TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hßa b×nh chèng chiÕn tranh.

- Tuyªn truyÒn vËn ®éng mäi ng­êi tham gia c¸c ho¹t ®éng chèng chiÕn tranh, b¶o vÖ hßa b×nh.

3. Th¸i ®é:

- Quan hÖ tèt víi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi xung quanh.

- BiÕt yªu nh÷ng hµnh ®éng hßa b×nh vµ ng­îc l¹i

- §ãng gãp søc cña b¶n th©n ®Ó b¶o vÖ hßa b×nh chèng chiÕn tranh.

II. ChuÈn bÞ :

III. Qu¸ tr×nh d¹y häc:

1.¤n ®inh tæ chøc :

1

 

 


2.KiÓm tra bµi cò : 

                               ThÕ nµo lµ d©n chñ? Cho vÝ dô?

3.Néi dung bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. I. §Æt vÊn ®Ò.

 

GV : Cho tÊt c¶ häc sinh h¸t bµi “ Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh” vµo bµi.

GV: Cho HS ®äc phÇn th«ng tin vµ quan s¸t ¶nh trong SGK.

GV: Dïng th«ng tin yªu cÇu HS th¶o luËn.

C©u1: V× sao ph¶i ng¨n ngõa chiÕn tranh?

C©u2: BiÖn ph¸p ®Ó ng¨n ngõa chiÕn tranh?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? HiÖn nay thÕ giíi cßn chiÕn tranh hay kh«ng?

GV: Liªn hÖ cuéc chiÕn tranh ë Ir¾c.

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 1.

- ChiÕn tranh g©y th­¬ng vong cho con ng­êi.

-Tµn ph¸ kinh tÕ, c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa kiÕn tróc.

- ¤ nhiÔm m«i tr­êng.

 

 

 

C©u 2.

- MÝt tinh biÓu t×nh ph¶n ®èi chiÕn tranh.

- Hîp t¸c h÷u nghÞ ®oµn kÕt cïng tiÕn bé....

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn häc sinh lµm râ néi dung

 

 

GV: Cho HS th¶o luËn c©u hái sau:

C©u 1. Nªu sù ®èi lËp gi­òa chiÕn tranh vµ hßa b×nh.

ChiÕn tranh

- G©y ®au th­¬ng chÕt chãc.

- Tµn ph¸ kinh tÕ, ®ãi nghÌo, bÖnh tËt..

- Lµ th¶m häa cho toµn nh©n lo¹i

GV: KÕt luËn: Hßa b×nh vµ chiÕn tranh lµ hai ph¹m trï ®èi lËp nhau=> Ph¶i b¶o vÖ hßa b×nh, ng¨n ngõa chiÕn tranh.

 

 

 

 

Hßa b×nh

- §em l¹i cuéc sèng b×nh yªn

- Mäi ng­êi d­îc Êm no, h¹nh phóc.

- Lµ kh¸t väng cña loµi ng­êi.

 

 

1

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU