Ngày sọan : ___ / ___ / _____
Ngày thực hiện : …………………………………………..
Tuần ___ tháng ____ năm _____
Chủ điểm tháng 9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Hoạt động 1: BẦU CÁN BỘ LỚP
Yêu cầu giáo dục:
* Giúp học sinh:
Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
Có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sư tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bố lớp hoạt động.
Có ý thức trách nhiệm trong việc lưa chọn những cán bộ có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
2. Nội dung và hình thức họat động:
a) Nội dung:
Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.
Bầu đội ngũ cán bộ lớp (lớp trưởng, các lớp phó,các tổ trưởng, tổ phó, các cán sự môn học).
b) Hình thức:
Nghe báo cáo và thảo luận.
Bỏ phiếu bầu hoặc biểu quyết.
3. Chuẩn bị họat động:
a) Về phương tiện họat động:
Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học vừa qua.
Phiếu bầu (Nếu bầu bằng phiếu).
Một vài tiết mục văn nghệ.
b) Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm họp với cán bộ lớp để xây dựng bản báo cáo về kết quả hoạt động năm học trước,dựï kiến tiêu chuẩn cán bộ lớp và thống nhất chương trình hoat động.
Phân công người báo cáo kết quả hoạt động của lớp (thường là lớp trưởng), người điều khiển và thư kí.
Phân người chuẩn bị phiếu bầu.
Dự kiến ban kiểm phiếu.
Phân công tổ, nhóm trang trí lớp.
4. Tiến hành họat động:
a) Khởi động:
b) Báo cáo tổng kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua:
Lớp trưởûng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua.
Cả lớp thảo luận góp ý kiến.
Người điều khiển tổng kết.
c) Bầu cán bộ lớp mới:
Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp.
Tự ứng cử đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp.
Thư kí ghi tên các bạn ứng cử (nếu có)và các ban 5 được đề cử lên bảng.
Bầu ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu, nêu rõ thể lệ bỏ phiếu bầu, có thể tiến hành như sau:
+ Lớp trưởng: .........................................................
+ Lớp phó học tập: .................................................
Bầu cán sự lớp.
+ Ban học tập gồm lớp phó học tập và 4 tổ trưởng.
+ Sao đỏ: ................................................................
+ Tổ trưởng và tổ phó:
Tổ 1 : ........................................................ TÔ 3 .............................................
.......................................................... .............................................
Tổ 2 : ........................................................ TỔ 4 .............................................
.......................................................... ..............................................
Ban kiểm phiếu làm việc, sau đo công bố kết quả.
Lớp trưởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến.
Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp và giao nhiêm vụ cho các em.

5. Kết thúc hoạt động
Ngày sọan : ___ / ___ / _____
Ngày thực hiện : ___ / ___ / _____
Tuần ___ tháng ____ năm _____ Hoạt động 2
TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 8
1. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
Tự giác, quyết tâm caao trong học tập.
Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
2. Nội dung và hình thức họat động:
a) Nội dung:
Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8.
Những nhiệm vụ trong năm học này.
Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
b) Hình thứchọat động:
Trao đổi ,thảo luận.
3. Chuẩn bị họat động:
a) Phương tiện họat động:
Một số câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Bạn suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8? (Vị trí ,vai trò và trách nhiệm của người học sinh lớp 8…)
Câu 2: Bạn thấy mình phải làm tốt nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?
Câu 3: Để làm tốt nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào? (Về chủ quan, về khách quan)
Giấy khổ to, bút dạ để ghi kết quả thảo luận: phiếu làm việc cá nhân.
Một vài tiết mục văn nghệ.
b) Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho cả lớp về yêu cầu, nội dung, hoạt động và họp cán bộ
nguon VI OLET