Giáo Án Thể Dục 8:Giáo Án Cả Năm

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
n1z00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-29 16:14:20
Loại file
doc
Dung lượng
5.66 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TiÕt 1 mét sè hiÓu biÕt vÒ søc nhanh Ngµy so¹n:10/ 8/ 2017 Ngµy d¹y T¹i líp SÜ sè häc sinh V¾ng 8 1. Môc tiªu a. KiÕn thøc - Häc sinh biÕt ®­îc kh¸i niÖm, ph©n lo¹i søc nhanh. b. KÜ n¨ng - Häc sinh ph

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TiÕt 1             mét sè hiÓu biÕt vÒ søc nhanh 
 
Ngµy so¹n:10/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
8
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Häc sinh biÕt ®­îc kh¸i niÖm, ph©n lo¹i søc nhanh.
b. KÜ n¨ng
- Häc sinh ph©n biÖt ®­îc mét sè h×nh thøc biÓu hiÖn vÒ søc nhanh.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc häc m«n thÓ dôc ë trªn líp vµ tù häc ngoµi giê.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng tÝch cùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: vë ghi.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh
l­îng
ph­¬ng ph¸p
 
I. PhÇn më ®Çu
- æn ®Þnh líp
- Phæ biÕn néi dung
II. PhÇn c¬ b¶n
*Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt
- §Þnh nghÜa:søc nhanh lµ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô vËn ®éng víi thêi gian ng¾n nhÊt.
- Søc nhanh biÓu hiÖn ba h×nh thøc c¬ b¶n:Ph¶n øng nhanh,tÇn sè ®éng t¸c nhanh vµ thùc hiÖn ®éng t¸c ®¬n nhanh.
+ Ph¶n øng nhanh:
vÝ dô:khi nghe thÊy tÝn hiÖu dõng th× dõng l¹i ngay....
+ TÇn sè ®éng t¸c:
 
 
3 ph
 
 
40 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - GV kiÓm tra sÜ sè líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
 
 
- GV: theo em thÕ nµo lµ søc nhanh ?
- GV gi¶ng gi¶i
- HS lÊy vÝ dô minh häa
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
vÝ dô :sè lÇn b­íc ch¹y trong 1s, sè lÇn t©ng cÇu hay nh¶y d©y trong10s,20s...
+ §éng t¸c ®¬n nhanh;
vÝ dô:trong ®¸u vâ,®Êu kiÕm...xuÊt ®ßn nhanh,..
* Ngoµi ra trong ch¹y 100m hay ch¹y cù li ng¾n cßn liªn quan ®Õn:
+ Søc m¹nh tèc ®é.VÝ dô:®¹p ch©n vµo bµn ®¹p khi xuÊt ph¸t
+ Søc bÒn tèc ®é.VÝ dô:khi g¾ng søc ch¹y 10- 20m cuèi tr­íc khi ®Õn ®Ých.
 
III. PhÇn kÕt thóc
- NhËn xÐt
- DÆn dß
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc
- GV nh¾c nhë HS ®i giÇy cho buæi tËp sau.
 
4. Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


TiÕt 2          bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n
 
Ngµy so¹n:10/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
8
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
-  Bµi thÓ dôc: häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ nhip 1 ®Õn nhÞp 8.
-  Ch¹y ng¾n: biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá,ch¹y ®¹p sau,ch¹y n©ng cao ®ïi.BiÕt ch¬i mét sè trß ch¬i.
b. KÜ n¨ng
- Bµi thÓ dôc: häc sinh thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8.
- Ch¹y ng¾n: thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y b­íc  nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y ®¹p sau.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong giê häc, cã tinh thÇn tËp thÓ gióp ®ì b¹n khi tËp luyÖn, thi ®Êu TDTT
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
 
1

 


+) Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
 
- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang - däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PhÇn c¬ b¶n
1. Bµi thÓ dôc
- Häc tõ nhÞp 1- 8.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Ch¹y ng¾n
* Kh¸i niÖm
- Ch¹y cù ly ng¾n gåm cã:60m, 80m,100m, 200m, 400m.
- «n tËp
 
200m
 
4x8nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ph
 
 
 
 
20 m
20 m
20 m
 
 
 
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng
- §éi h×nh khëi ®éng                                                                                                                                                         
 
                                            (GV)                                             
 
 
 
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c                  
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
(GV)
 
                        
                        
                        
                       
 
- GV thùc hiÖn mÉu ®éng t¸c cho HS quan s¸t.
- HS võa quan s¸t võa tËp luyÖn
- C¸c nhãm tËp luyÖn.GV quan s¸t söa ch÷a ®éng t¸c cho HS.
 
- GV giíi thiÖu c¸c cù li ch¹y ng¾n
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
                     
 
                
 
                 
 

 
                    (GV)
1

 


+ Ch¹y b­íc nhá
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi
+ Ch¹y ®¹p sau
 
 
 
 
- Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n
 
 
III. PhÇn kÕt thóc
- Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
 
 
 
 
 
7 ph
 
 
- GV h­íng dÉn HS tËp luyÖn.
- GVchia ®éi ch¬i.quan s¸t nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt.
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                        
                       
                        
                  
 
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
TiÕt 3                      Bµi thÓ dôc - Ch¹y ng¾n - Ch¹y bÒn
 
Ngµy so¹n:17/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
8
 
 
 
 
 
 
 
1. Mục tiêu
a. KiÕn thøc
-  Bµi thÓ dôc: häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8.
-  Ch¹y ng¾n: biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y ®¹p sau, ch¹y n©ng cao ®ïi.Trß ch¬i: ai nhanh h¬n
- Ch¹y bÒn:häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y.
b. KÜ n¨ng
- Bµi thÓ dôc: häc sinh thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp1 ®Õn nhÞp 8.
- Ch¹y ng¾n: thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y b­íc  nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau.
- Ch¹y bÒn: häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong giê häc.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.
3.TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
1

 


 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
 
 
+) Khëi ®éng:
-         Ch¹y nhÑ nhµng
 
-         Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang - däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PhÇn c¬ b¶n
1.Bµi thÓ dôc
- ¤n tËp:tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp
+ Ch¹y b­íc nhá
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi
+ Ch¹y ®¹p sau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
4x8nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
 
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng
- §éi h×nh khëi ®éng                                                                                                                                                           
 
 
 
 
                                                (GV)                                             
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng                        ®óng ®éng t¸c                  
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
(GV)
 
                         
                        
                         
                       
 
- GV quan s¸t h­íng dÉn HS tËp luyÖn
cho vµi HS lµm mÉu ®éng t¸c.
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 


              
                     (GV)
 
- GV quan s¸t h­íng dÉn HS tËp luyÖn
 
1

 


 
 
* Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n
 
 
 
3.Ch¹y bÒn
- Ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc
 
III.PhÇn kÕt thóc
- Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
 
 
 
 
 
7ph
 
 
7 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV chia ®éi ch¬i, h­íng dÉn HS ch¬I nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt.
 
 
 
- GV chia ®éi ch¬i, h­íng dÉn HS ch¬i nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt.
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                         
                        
                         
                      
 
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
TiÕt 4        bµi thÓ dôc- ch¹y ng¾n
 
Ngµy so¹n:17/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
8
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Bµi thÓ dôc: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn 17.
- Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i: ng­êi thõa thø ba.
b. KÜ n¨ng
1

 


- Bµi thÓ dôc: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc tõ  nhÞp 1 ®Õn 17
- Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®­îc ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong giê häc.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
+) Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
 
- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang – däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
4x8 nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
               
 
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng
- §éi h×nh khëi ®éng                                                                                                                                                                
 
 
 
 
                                                (GV)                                             
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng                        ®óng ®éng t¸c                  
1

 


II. PhÇn c¬ b¶n
1.Bµi thÓ dôc
- ¤n tËp: tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8.
- Häc míi: tõ nhÞp 9 ®Õn 17.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp
     + Ch¹y b­íc nhá
     + Ch¹y n©ng cao ®ïi
     + Ch¹y ®¹p sau
+ Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng
 
 
* Trß ch¬i: Ng­êi thõa thø 3
 
 
 
III. PhÇn kÕt thóc
- Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
 
15 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ph
 
20 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ph
 
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
 
(GV)
 
                         
                        
                         
                       
 
 
- Gv thùc hiÖn ®éng t¸c mÉu cho HS
- HS tËp luyÖn
- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 


              
                     (GV)
 
- GV quan s¸t h­íng dÉn HS tËp luyÖn
- GV h­íng dÉn trß ch¬i,nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                         
                        
                         
                       
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
1

 


………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
 
 
TiÕt 5          bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn
 
Ngµy so¹n: 24/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
8
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Bµi thÓ dôc: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn 17.
- Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i ch¹y ®uæi, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y v­ît ch­íng ng¹i vËt tiÕp søc, ®o m¹ch ®Ó theo dâi søc kháe.
b. KÜ n¨ng
- Bµi thÓ dôc: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn 17.
- Ch¹y ng¾n: thùc hiÖn ®­îc ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i ch¹y ®uæi, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y v­ît ch­íng ng¹i vËt tiÕp søc, ®o m¹ch ®Ó theo dâi søc kháe.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : Cßi, cê.
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh : GiÇy.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
8ph
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngthe_duc_8_2015.doc[5.66 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án ca nam
  Lịch sử
  Giáo án ca nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2009

  Xem: 39

 • GIÁO ÁN CẢ NĂM
  Kỹ thuật 5
  GIÁO ÁN CẢ NĂM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2013

  Xem: 0

 • giao an ca nam
  Mỹ thuật 5
  giao an ca nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2013

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Học vần 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2013

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Địa lý 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2018

  Xem: 4

 • Giáo án cả năm
  Địa lý 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 4

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 10

 • giáo án cả năm
  GD công dân 9
  giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2009

  Xem: 542

 • Giáo án cả năm
  Âm nhạc 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2011

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Vật lý 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 4

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU