Giáo án cả năm

giáo án Thể dục 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
o1z00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/29/2018 4:14:58 PM
Loại file
doc
Dung lượng
1.08 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 1 một số hiểu biết về sức bền Ngày soạn: 10/ 8/ 2017 Ngày dạy Tại lớp Sĩ số học sinh Vắng   9          1. Mục tiêu a.Kiến thức - Học sinh biết một số khái niệm về sức bền. b.Kĩ năn,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án cả năm, Giáo Án Thể Dục 9 , Giáo án điện tử Giáo án cả năm, doc, 1 trang, 1.08 M, Thể dục 9 chia sẽ bởi Bình Lô Minh đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-ca-nam.doc[1.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 1 một số hiểu biết về sức bền
Ngày soạn: 10/ 8/ 2017
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng


9

1. Mục tiêu
a.Kiến thức
- Học sinh biết một số khái niệm về sức bền.
.Kĩ năng
- Biết vận dụng khi học thể dục và tự tập.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật trong tập luyện, không dùng bia rượu , thuốc lá và các chất kích thích khác.
d. Năng lực cần hình thành
- Năng lực lập kế hoạch tập luyện hằng ngày.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi chép
3.Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp


I. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
II. Phần cơ bản
* Một số hiểu biết cần thiết
- Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện thể dục thể thao kéo dài.
- Sức bền gồm có sức bền chung và sức bền chuyên môn :
+ Sức bền chung là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài.
+ Sức bền chuyên môn là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động lao động hay bài tập thể thao trong thời gian dài
Ví dụ khả năng leo núi, bơi lội, chạy 10km, 20km, 42,...
III. Phần kết thúc
- Nhận xét
- Dặn dò

2 ph
40 ph
3 ph

- GV kiểm tra sĩ số lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- GV hỏi : thế nào là sức bền ?
- HS trả lời
- GV giới thiệu về sức bền.giảng giải cho HS hiểu.
- HS lấy ví dụ
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học
- GV nhắc nhở HS mang giầy cho tiết học sau


4. Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 2 chạy ngắn - chạy bền
Ngày soạn: 10/ 8/ 2017
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng


9

1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Chạy ngắn:Học sinh biết cách thực hiện đứng mặt,vai, lưng hướng chạy xuất phát. Biết chơi trò chơi chạy tiếp sức.
- Chạy bền: Học sinh biết cách thực hiện một số động tác thả lỏng hồi tĩnh.
. Kĩ năng
- Chạy ngắn: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đứng mặt,vai, lưng hướng chạy xuất phát.
- Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật khi tập luyện.
d. Năng lực cần hình thành.
- Năng lực vận động, năng lực thể lực.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên: còi.
. Chuẩn bị của học sinh: Giầy thể thao
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp

I. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng
- Thực hiện các

 


TiÕt 1                            mét sè hiÓu biÕt vÒ søc bÒn

 

Ngµy so¹n: 10/ 8/ 2017

 

Ngµy d¹y

T¹i líp

SÜ sè häc sinh

V¾ng

 

9

 

 

 

 

 

 

 

1. Môc tiªu

a.KiÕn thøc

- Häc sinh biÕt mét sè kh¸i niÖm vÒ søc bÒn.

b.KÜ n¨ng

- BiÕt vËn dông khi häc thÓ dôc vµ tù tËp.

c. Th¸i ®é

- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong tËp luyÖn, kh«ng dïng bia r­îu , thuèc l¸ vµ c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c.

d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh

-  N¨ng lùc lËp kÕ ho¹ch tËp luyÖn h»ng ngµy.

2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh

a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn

b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: vë ghi chÐp

3.TiÕn tr×nh d¹y häc

 

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p

 

I. PhÇn më ®Çu

- NhËn líp

- Phæ biÕn néi dung

 

II. PhÇn c¬ b¶n

* Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt

- Søc bÒn lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ chèng l¹i mÖt mái khi häc tËp, lao ®éng hay tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao kÐo dµi.

- Søc bÒn gåm cã søc bÒn chung vµ søc bÒn chuyªn m«n :

+ Søc bÒn chung lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nãi chung trong mét thêi gian dµi.

 

 

 

2 ph

 

 

 

40 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV kiÓm tra sÜ sè líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

 

 

 

- GV hái : thÕ nµo lµ søc bÒn ?

- HS tr¶ lêi

- GV  giíi thiÖu vÒ søc bÒn.gi¶ng gi¶i cho HS hiÓu.

 

- HS lÊy vÝ dô

 

 

 

 

 

1

 


 

+ Søc bÒn chuyªn m«n lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn chuyªn s©u mét ho¹t ®éng lao ®éng hay bµi tËp thÓ thao trong thêi gian dµi

Ví dụ khả năng leo núi, bơi lội, chạy 10km, 20km, 42,...

 

III. PhÇn kÕt thóc

- NhËn xÐt

- DÆn dß

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc

- GV nh¾c nhë HS mang giÇy cho tiÕt häc sau

 

 

4. Rót kinh nghiÖm. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

TiÕt 2            ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn

 

Ngµy so¹n: 10/ 8/ 2017

 

Ngµy d¹y

T¹i líp

SÜ sè häc sinh

V¾ng

 

9

 

 

 

 

 

 

 

1. Môc tiªu

a. KiÕn thøc

- Ch¹y ng¾n:Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ®øng mÆt,vai, l­ng h­íng ch¹y xuÊt ph¸t. BiÕt ch¬i trß ch¬i chạy tiếp sức.

- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng håi tÜnh.

b. KÜ n¨ng

- Ch¹y ng¾n: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®øng mÆt,vai, l­ng h­íng ch¹y xuÊt ph¸t.

- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.

c. Th¸i ®é

- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.

d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.

- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.

1

 


2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh

a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: cßi.

b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao

3. TiÕn tr×nh d¹y häc

 

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p

I. PhÇn më ®Çu

- NhËn líp

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phæ biÕn néi dung

 

+) Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng

 

- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng

+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông

+ Ðp ngang - däc

+ Xoay c¸c khíp

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PhÇn c¬ b¶n

1. Ch¹y ng¾n

- ¤n tËp

+ §øng mÆt, vai, l­ng h­íng ch¹y xuÊt ph¸t.

 

 

 

 

8ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200m

 

4x8nhÞp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV

 

                             (GV)

 

        

        

        

        

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

 

- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng

- §éi h×nh khëi ®éng

                                                                                                                                                                 

 

                                            (GV)                                                 

 

 

 

                                                   

 

 

- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.

- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  

 

 

- §éi h×nh tËp luyÖn

 

 

 

 

 

 

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trß ch¬i: Chạy tiếp sức

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ch¹y bÒn

- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

+ Nam: 400m

+ N÷: 350m

 

III. PhÇn kÕt thóc

-Th¶ láng

 

 

 

 

 

 

 

 

- NhËn xÐt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ph

 

 

 

 

7 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             

        

                                         (GV)  

 

 

 

 

 

- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn

- GV ®iÒu khiÓn trß ch¬i, nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt

 

                   

                     10m 

     

     

 

    GV

 

 

- HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh.

- GV nh¾c nhë HS ch¹y ®óng tèc ®é.

 

 

- §éi h×nh th¶ láng

 

(GV)

 

                        

                        

                        

                    

 

- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.

 

 

4. Rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

1

 


TiÕt 3            ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn

 

Ngµy so¹n: 17/ 8/ 2017

 

Ngµy d¹y

T¹i líp

SÜ sè häc sinh

V¾ng

 

9

 

 

 

 

 

 

 

1. Môc tiªu

a. KiÕn thøc

- Ch¹y ng¾n:Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. Trß ch¬i “ ch¹y con thoi tiÕp søc”

- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt ®­îc hiÖn t­îng cùc ®iÓm vµ c¸ch kh¾c phôc

b. KÜ n¨ng

- Ch¹y ng¾n: Häc sinh  thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t.

- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.

c. Th¸i ®é

- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.

d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh

-  N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.

2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh

a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi.

b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao

3. TiÕn tr×nh d¹y häc

 

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p

I. PhÇn më ®Çu

- NhËn líp

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phæ biÕn néi dung

 

+) Khëi ®éng:

-         Ch¹y nhÑ nhµng

 

 

8ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200m

 

 

 

- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV

 

                             (GV)

 

        

        

        

        

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

 

- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng

 

1

 


 

-         Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng

+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông

+ Ðp ngang - däc

+ Xoay c¸c khíp

 

 

 

 

 

 

 

 

II.PhÇn c¬ b¶n

1.Ch¹y ng¾n

- ¤n tËp:

+T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trß ch¬i: Chạy tiếp sức con thoi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x8 nhÞp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ph

 

30m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- §éi h×nh khëi ®éng

                                                                                                                                                              

 

                                            (GV)                                                 

 

 

 

                                                   

 

 

- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.

- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  

 

 

- §éi h×nh tËp luyÖn

 

             

            

                          XP

                                             (GV)  

 

 

 

 

 

                                                 §Ých

 

- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn

 

- GV ®iÒu khiÓn trß ch¬i, nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt

 

                    

                     10m 

     

     

    GV

 

 

 

 

1

 


 

2. Ch¹y bÒn

- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.

+ Nam: 400m

+ N÷: 350m

 

III. PhÇn kÕt thóc

-Th¶ láng

 

 

 

 

 

 

 

 

- NhËn xÐt

 

10ph

 

 

 

 

7 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh.

- GV nh¾c nhë HS ch¹y ®óng tèc ®é.

 

 

- §éi h×nh th¶ láng

 

(GV)

 

                        

                        

                        

                    

 

- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.

 

 

 

4. Rót kinh nghiÖm

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

 

TiÕt 4                          ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn

 

Ngµy so¹n: 17/ 8/ 2017

 

Ngµy d¹y

T¹i líp

SÜ sè häc sinh

V¾ng

 

9

 

 

 

 

 

 

 

1. Môc tiªu

a. KiÕn thøc

- Ch¹y ng¾n: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t, ngåi mÆt h­íng ch¹y xuÊt ph¸t. Trß ch¬i “ ch¹y ®uæi”

- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt c¸ch ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.

b. KÜ n¨ng

- Ch¹y ng¾n: Häc sinh  thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t, ngåi mÆt h­íng ch¹y xuÊt ph¸t.

- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.

1

 


c. Th¸i ®é

- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.

d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh

-  N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.

2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh

a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi, cê.

b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.

3. TiÕn tr×nh d¹y häc

 

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p

I. PhÇn më ®Çu

- NhËn líp

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phæ biÕn néi dung

 

+) Khëi ®éng:

-         Ch¹y nhÑ nhµng

 

-         Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng

+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông

+ Ðp ngang - däc

+ Xoay c¸c khíp

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PhÇn c¬ b¶n

1. Ch¹y ng¾n

- ¤n tËp:

+ T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t

+  Ngåi mÆt h­íng ch¹y xuÊt ph¸t

8ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200m

 

4x8nhÞp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ph

 

30m

 

 

- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV

 

                             (GV)

 

        

        

        

        

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc.

 

- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng.

- §éi h×nh khëi ®éng.

                                                                                                                                                           

 

                                            (GV)                                                 

 

 

 

                                                   

 

 

- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.

- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  

 

 

 

- §éi h×nh tËp luyÖn

 

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trß ch¬i: Chạy ®uæi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ch¹y bÒn

- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

+ Nam: 400m

+ N÷: 350m

 

III. PhÇn kÕt thóc

-Th¶ láng

 

 

 

 

 

 

 

 

- NhËn xÐt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ph

 

 

 

 

7 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

                           XP

                                             (GV)  

 

 

 

 

 

                                                 §Ých

 

- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn

- GV ®iÒu khiÓn trß ch¬i, nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt

 

                          

 

 

                          

 

(GV)  

 

- HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh.

- GV nh¾c nhë HS ch¹y ®óng tèc ®é.

 

 

- §éi h×nh th¶ láng

 

(GV)

 

                        

                        

                        

                    

 

- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.

 

 

4. Rót kinh nghiÖm

1

 


 

TiÕt 5                          bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n

 

Ngµy so¹n: 24/ 8/ 2017

 

Ngµy d¹y

T¹i líp

SÜ sè häc sinh

V¾ng

 

9

 

 

 

 

 

 

 

1. Môc tiªu

a. KiÕn thøc

- Bµi thÓ dôc: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1- 10.

- Ch¹y ng¾n: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay.

b. KÜ n¨ng

- Bµi thÓ dôc: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1- 10.

- Ch¹y ng¾n: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay.

c. Th¸i ®é

- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.

d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh

-  N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.

2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh

a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi, cê.

b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.

3. TiÕn tr×nh d¹y häc

 

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p

 

I. PhÇn më ®Çu

- NhËn líp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phæ biÕn néi dung

 

 

8ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV

                    

                 (GV)

 

 

        

        

        

        

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc.

 

1

 


 

+) Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng

 

-Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng

 

+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bong.

+ Ðp ngang - däc.

+ Xoay c¸c khíp.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PhÇn c¬ b¶n

1. Bµi thÓ dôc

- Häc tõ nhÞp 1- 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ch¹y ng¾n

- ¤n tËp

+ Ch¹y b­íc nhá

+ Ch¹y n©ng cao ®ïi

+ Ch¹y ®¹p sau

+ T¹i chç ®¸nh tay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200m

 

4x8nhÞp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng.

- §éi h×nh khëi ®éng .                                                                                                                                                               

          

                                        (GV)                                               

 

 

 

 

 

 

 

- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.

- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  

 

 

 - §éi h×nh tËp luyÖn

 

(GV)

 

  

- GV thùc hiÖn mÉu ®éng t¸c cho HS quan s¸t

- HS tËp luyÖn theo nhãm nam, n÷

 

- §éi h×nh tËp luyÖn

 

             (GV)   

                                           

 

 

- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU