Giáo Án Thể Dục 9:Giáo Án Cả Năm

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
o1z00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-29 16:14:58
Loại file
doc
Dung lượng
1.08 M
Trang
1
Lần xem
6
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TiÕt 1 mét sè hiÓu biÕt vÒ søc bÒn Ngµy so¹n: 10/ 8/ 2017 Ngµy d¹y T¹i líp SÜ sè häc sinh V¾ng 9 1. Môc tiªu a.KiÕn thøc - Häc sinh biÕt mét sè kh¸i niÖm vÒ søc bÒn. b.KÜ n¨ng - BiÕt vËn dông khi häc

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TiÕt 1                            mét sè hiÓu biÕt vÒ søc bÒn
 
Ngµy so¹n: 10/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
9
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a.KiÕn thøc
- Häc sinh biÕt mét sè kh¸i niÖm vÒ søc bÒn.
b.KÜ n¨ng
- BiÕt vËn dông khi häc thÓ dôc vµ tù tËp.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong tËp luyÖn, kh«ng dïng bia r­îu , thuèc l¸ vµ c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh
-  N¨ng lùc lËp kÕ ho¹ch tËp luyÖn h»ng ngµy.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: vë ghi chÐp
3.TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
 
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
- Phæ biÕn néi dung
 
II. PhÇn c¬ b¶n
* Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt
- Søc bÒn lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ chèng l¹i mÖt mái khi häc tËp, lao ®éng hay tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao kÐo dµi.
- Søc bÒn gåm cã søc bÒn chung vµ søc bÒn chuyªn m«n :
+ Søc bÒn chung lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nãi chung trong mét thêi gian dµi.
 
 
 
2 ph
 
 
 
40 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV kiÓm tra sÜ sè líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
 
 
- GV hái : thÕ nµo lµ søc bÒn ?
- HS tr¶ lêi
- GV  giíi thiÖu vÒ søc bÒn.gi¶ng gi¶i cho HS hiÓu.
 
- HS lÊy vÝ dô
 
 
 
 
 
1

 


 
+ Søc bÒn chuyªn m«n lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn chuyªn s©u mét ho¹t ®éng lao ®éng hay bµi tËp thÓ thao trong thêi gian dµi
Ví dụ khả năng leo núi, bơi lội, chạy 10km, 20km, 42,...
 
III. PhÇn kÕt thóc
- NhËn xÐt
- DÆn dß
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc
- GV nh¾c nhë HS mang giÇy cho tiÕt häc sau
 
 
4. Rót kinh nghiÖm. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
TiÕt 2            ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn
 
Ngµy so¹n: 10/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
9
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Ch¹y ng¾n:Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ®øng mÆt,vai, l­ng h­íng ch¹y xuÊt ph¸t. BiÕt ch¬i trß ch¬i chạy tiếp sức.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng håi tÜnh.
b. KÜ n¨ng
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®øng mÆt,vai, l­ng h­íng ch¹y xuÊt ph¸t.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
1

 


2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: cßi.
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
+) Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
 
- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang - däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PhÇn c¬ b¶n
1. Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp
+ §øng mÆt, vai, l­ng h­íng ch¹y xuÊt ph¸t.
 
 
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
4x8nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng
- §éi h×nh khëi ®éng
                                                                                                                                                                 
 
                                            (GV)                                                 
 
 
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trß ch¬i: Chạy tiếp sức
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ch¹y bÒn
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
+ Nam: 400m
+ N÷: 350m
 
III. PhÇn kÕt thóc
-Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10ph
 
 
 
 
7 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                    
               
                                         (GV)  
 
 
 
 
 
- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn
- GV ®iÒu khiÓn trß ch¬i, nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt
 
                   
                     10m 
     
     
 
    GV
 
 
- HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh.
- GV nh¾c nhë HS ch¹y ®óng tèc ®é.
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                        
                        
                        
                    
 
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
1

 


TiÕt 3            ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn
 
Ngµy so¹n: 17/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
9
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Ch¹y ng¾n:Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. Trß ch¬i “ ch¹y con thoi tiÕp søc”
- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt ®­îc hiÖn t­îng cùc ®iÓm vµ c¸ch kh¾c phôc
b. KÜ n¨ng
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh  thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh
-  N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi.
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
+) Khëi ®éng:
-         Ch¹y nhÑ nhµng
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng
 
1

 


 
-         Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang - däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
II.PhÇn c¬ b¶n
1.Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp:
+T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trß ch¬i: Chạy tiếp sức con thoi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4x8 nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ph
 
30m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- §éi h×nh khëi ®éng
                                                                                                                                                              
 
                                            (GV)                                                 
 
 
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
             
            
                           XP
                                             (GV)  
 
 
 
 
 
                                                 §Ých
 
- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn
 
- GV ®iÒu khiÓn trß ch¬i, nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt
 
                    
                     10m 
     
     
    GV
 
 
 
 
1

 


 
2. Ch¹y bÒn
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
+ Nam: 400m
+ N÷: 350m
 
III. PhÇn kÕt thóc
-Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
10ph
 
 
 
 
7 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh.
- GV nh¾c nhë HS ch¹y ®óng tèc ®é.
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                        
                        
                        
                    
 
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
 
TiÕt 4                          ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn
 
Ngµy so¹n: 17/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
9
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t, ngåi mÆt h­íng ch¹y xuÊt ph¸t. Trß ch¬i “ ch¹y ®uæi”
- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt c¸ch ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
b. KÜ n¨ng
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh  thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t, ngåi mÆt h­íng ch¹y xuÊt ph¸t.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
1

 


c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh
-  N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi, cê.
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
+) Khëi ®éng:
-         Ch¹y nhÑ nhµng
 
-         Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang - däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PhÇn c¬ b¶n
1. Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp:
+ T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t
+  Ngåi mÆt h­íng ch¹y xuÊt ph¸t
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
4x8nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ph
 
30m
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc.
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng.
- §éi h×nh khëi ®éng.
                                                                                                                                                           
 
                                            (GV)                                                 
 
 
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  
 
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trß ch¬i: Chạy ®uæi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ch¹y bÒn
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
+ Nam: 400m
+ N÷: 350m
 
III. PhÇn kÕt thóc
-Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10ph
 
 
 
 
7 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
            
                           XP
                                             (GV)  
 
 
 
 
 
                                                 §Ých
 
- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn
- GV ®iÒu khiÓn trß ch¬i, nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt
 
                           
 
 
                           
 
(GV)  
 
- HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh.
- GV nh¾c nhë HS ch¹y ®óng tèc ®é.
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                        
                        
                        
                    
 
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
1

 


 
TiÕt 5                          bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n
 
Ngµy so¹n: 24/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
9
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Bµi thÓ dôc: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1- 10.
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay.
b. KÜ n¨ng
- Bµi thÓ dôc: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1- 10.
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh
-  N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi, cê.
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
 
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
                    
                 (GV)
 
 
               
               
               
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc.
 
1

 


 
+) Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
 
-Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
 
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bong.
+ Ðp ngang - däc.
+ Xoay c¸c khíp.
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PhÇn c¬ b¶n
1. Bµi thÓ dôc
- Häc tõ nhÞp 1- 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp
+ Ch¹y b­íc nhá
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi
+ Ch¹y ®¹p sau
+ T¹i chç ®¸nh tay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
4x8nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng.
- §éi h×nh khëi ®éng .                                                                                                                                                               
          
                                        (GV)                                               
 
 
 
 
 
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  
 
 
 - §éi h×nh tËp luyÖn
 
(GV)
 

   


- GV thùc hiÖn mÉu ®éng t¸c cho HS quan s¸t
- HS tËp luyÖn theo nhãm nam, n÷
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 




             (GV)   
                                           
 
 
- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn
 
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngthe_duc_9_2015.doc[1.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án cả năm
  Hình học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mĩ thuật 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 12

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Mỹ thuật 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 6