Giáo án cả năm

giáo án điện tử Toán học Toán học 6 Số học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2019-02-10 18:43:43 Tác giả đạt nguyễn cao loại .doc kích thước 0.59 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII TOÁN 6 ĐỀ 1 Bài 1: Thực hiện phép tính sau: 1) 2) 3) Bài 2: Tìm x, biết: a) x + b) Bài 3: Một thùng đựng xăng có 45 lít xăng. Lần thứ nhất, ta lấy đi 20% số xăng đó. Lần thứ hai,

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII TOÁN 6
ĐỀ 1
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:
       1)                2)            3)
Bài 2: Tìm x, biết:     a)  x +              b)
Bài 3:  Một thùng đựng xăng có 45 lít xăng. Lần thứ nhất,  ta lấy đi 20% số xăng đó. Lần thứ hai, người ta tiếp tục lấy đi số xăng còn lại. Hỏi cuối cùng thùng xăng còn lại bao nhiêu lít xăng?
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho ; .     a. Trong ba tia Ox, Ot, Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b. Tính số đo ?               c. Tia Ot có là tia phân giác của không ? Vì sao?
Bài 5:  Cho A =   ; B = . Trong hai số A và B, số nào lớn hơn?
ĐỀ 2
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:    A =       B =        
Bài 2: Tìm x, biết:     a)                b)
Bài 3: Lớp 6A có 40 HS bao gồm ba loại giỏi, khá và trung bình. Số HS khá bằng 60% số học sinh cả lớp, số HS giỏi bằng số HS còn lại. Tính số HS trung bình của lớp 6 A?
Bài 4: Cho hai tia Oy và Ot cùng nằm trên nửa mặt bờ có bờ chứa tia Ox. Biết , .            a.   Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao?
b.  Tính số đo                      c.Gọi tia Oz là tia đối của tia Ox. Tính số đo
d.   Tia Oy có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Bài 5: Cho B = .  Hãy chứng tỏ rằng B > 1.
ĐỀ 3
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:1)     2)    3)
Bài 2: Tìm x, biết:     a)               b)
Bài 3:  Khối lớp 6 của một trường có 400 học sinh, trong đó số HS giỏi chiếm . Trong số HS giỏi đó, số HS nữ chiếm 40%. Tính số HS nữ của khối 6 đạt loại giỏi?
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho ; . Vẽ Om là phân giác của , On là phân giác của .
            1. Tính số đo của :; ?
Tia Oy có là tia phân giác của không ? Vì sao?
Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo của ?
Bài 5:  Tính nhanh giá trị của biểu thức:  M = .
 


ĐỀ 4
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:  1) A =      2)  B =        
Bài 2: Tìm x, biết:     a)                b)
Bài 3:  Một vòi nước chảy vào bể cạn trong 3 giờ. Giờ thứ nhất vòi chảy được 40% bể. Giờ thứ hai vòi chảy được bể. Giờ thứ ba vòi chảy được 1080 lít thì đầy bể. Tìm dung tích bể?
Bài 4: Cho hai góc kề bù và với
1) Tính số đo      2. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD chứa tia BC vẽ .
3) Tia BM có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Bài 5: Cho S = .  Hãy chứng tỏ rằng S
ĐỀ 5
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau:  1)                 2)         
Bài 2: Tìm x, biết:     a)                b)
Bài 3: Lớp 6A có ba loại học sinh: giỏi, khá và trung bình. Trong đó số HS giỏi là 8 em. Số HS giỏi bằng 80% số HS khá. Số HS trung bình bằng tổng số HS khá và HS giỏi. Tìm số HS của lớp?
Bài 4: Vẽ góc bẹt . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ ,
1)  Tính số đo
2)Vẽ tia Oz là tia đối của tia Om. Tia Oy có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Bài 5: a) Chứng tỏ rằng : B = .
b) Tính nhanh: A = 
ĐỀ 6                     Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau:
         1)                     2)            c)
Bài 2: Tìm x, biết:     a)                          b)
Bài 3: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 70 m. Biết 40% chiều rộng bằng chiều dài. Tìm chu vi và diện tích miếng đất ấy.
Bài 4: Cho kề bù với .          a.Tính số đo = ?
Vẽ tia phân giác Om của . Tính số đo của = ?
Vẽ tia phân giác On của . Tính số đo của = ?
Bài 5: Rút gọn: B =
 
 
 


ĐỀ 7
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau:   1)                2)            3)            4 )                    5)  
Bài 2: Tìm x, biết:     a)                          b)  
c)                     d) 
Bài 3: Lớp 6C có 40 HS bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số HS giỏi chiếm số HS cả lớp, số HS trung bình bằng số HS còn lại.         a.Tính số HS mỗi loại của lớp?
b.  Tính tỉ số phần trăm của số HS trung bình so với số HS cả lớp?
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho ; .            1. Tính số đo của ?`
2. Tia Oz có là tia phân giác của không ? Vì sao?
3. Gọi Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của ?
ĐỀ 8               Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau: (tính nhanh nếu có thể).
         1)                     2)            c)
Bài 2: Tìm x, biết:     a)                      b)
Bài 3: Ở lớp 6B số HS giỏi học kì I bằng số HS cả lớp. Cuối năm học có thêm 5 HS đạt loại giỏi nên số HS giỏi bằng số HS cả lớp. Tính số HS của lớp 6A?
Bài 4: Vẽ góc bẹt , vẽ tia Ot sao cho .   a) Tính số đo
b) Vẽ phân giác Om của và phân giác On của . Hỏi và có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích?
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức sau: A =
ĐỀ 9
Bài 1: Thực hiện phép tính:        a)               b)  
Bài 2: Tìm x, biết:     a)                    b) 
Bài 3: Có một tập bài kiểm tra gồm 45 bài được xếp thành ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Trong đó số bài đạt điểm giỏi bằng tổng số bài kiểm tra. Số bài đạt điểm khá bằng 90% số bài còn lại.         a. Tính số bài trung bình.
b.Tính tỷ số phần trăm số bài đạt điểm trung bình so với tổng số bài kiểm tra .
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  và .      a.Tính số đo của ?
 


b.Tia Oz có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
c.Gọi Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của ?
Bài 5: Tính nhanh:    P =                      
ĐỀ 10
Bài 3: Lớp 6A có 25% số học sinh đạt loại giỏi, số học sinh đạt loại khá và 3 học sinh đạt loại trung bình (không có học sinh yếu kém). Hỏi lớp 6A:
a)     Có bao nhiêu học sinh?
b)     Có bao nhiêu học sinh đạt loại giỏi, bao nhiêu học sinh đạt loại khá?
Bài 4: Vẽ  và kề bù sao cho = 1300..
a)     Tính số đo của ?
b)     Vẽ tia Ot nằm trong sao cho . Tính số đo ?
c)     Tia Oy có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Bài 5:   So sánh:             A = và B =
Đề 11:
Câu 1. (1,0 điểm ) 
    a)  Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên âm..
b) Thực hiện phép tính :    (– 4) . (–25)
Câu 2. (1.0 điểm)
  a)  Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân)
            5 dm  ;         15 cm.
  b)  Viết số đo thời gian sau đây dưới dạng hỗn số và phân số với đơn vị là giờ: 
         1h 12ph     ;     2h 15ph.
Câu 3. ( 2,0 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau:
         a)                    ;         b)                 
Câu 4. (2,0 điểm) Tìm x, biết:
          a)                     ;         b)   
Câu 5. ( 2,0 điểm) . Một mãnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 20 m và chiều dài bằng 1,5 lần chiều rộng .
a) Tính diện tích mãnh vườn.
b)  Người ta lấy một phần đất vườn để trồng cây ăn quả, biết rằng diện tích trồng cây ăn quả là 180m2 . Tính diện tích trồng cây ăn quả.
c)  Phần diện tích còn lại người ta trồng hoa. Hỏi diện tích trồng hoa chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích mãnh vườn.
Câu 6.  ( 2,0 điểm) Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho .
a) Tia Oz có giữa hai tia Ox và Oy không ? Vì sao ?
b)  Tính số đo góc zOy
Đề 12
 


Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lý:
A =    B =
 Bài 2 (2 điểm): Tìm x biết:
a) b)
Bài 3 (2 điểm):  a) Rút gọn:       b) So sánh:    và   
Bài 4 (2 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Điểm kiểm tra Toán  gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình và yếu. Trong đó số bài đạt điểm giỏi chiếm tổng số bài, số bài đạt điểm khá chiếm số bài đạt điểm giỏi. Loại yếu chiếm số bài còn lại.
a) Tính số bài kiểm tra mỗi loại của lớp.
b) Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm trung bình, yếu so với học sinh cả lớp
Bài 5 (2 điểm): Vẽ 2 góc kề bù xOy và yOk ; biết  góc xOy = 140o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính góc kOt ?
 
Đề 13
Bài 1: ( 2đ)
a)  Phát biểu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu.
b) Áp dụng: So sánh hai phân số: và
Bài 2: (2đ)
Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)
a) 28.43+28.57       b)    c) + +        d) : (10,3 – 9,8)  –
Bài 3: (2đ)
1. Tìm số đối của các số sau: ; -10
2.Tìm x biết :    a/        b)   c) 
Bài 4: (2đ)  Lớp 6 A có 40 học sinh, số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp, 50% là số học sinh khá,còn lại là số học sinh  trung bình.
a.Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp
Bài 5: (2 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox; vẽ hai tia Oz, Oy sao cho góc xOz bằng 50, góc xOy bằng 100
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b)  Tính số đo góc yOz?
c)  Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Đề 14
Bài 1: ( 1 điểm) So sánh:   a) và 0,75                     b)  và
Bài 2:   ( 2,5 điểm) Thực hiện các phép tính:
 


a)                        b)               c) + : ( 1 - 2)
Bài 3: (2 điểm) Tìm x, biết :
               a) x .                         b)                       c)    x + x  = 3
Bài 4: (2 điểm)
Một trường học có 120 học sinh khối 6 gồm ba lớp : lớp 6A1 chiếm  số học sinh  khối 6. Số học sinh lớp 6A2 chiếm số học sinh khối 6. Số còn lại là học sinh lớp 6A3 .Tính số học sinh mỗi lớp.
Bài 5: (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho:   xOy  = 400 , xOz = 800 .
a.  Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không ? Vì sao ?.
b. So sánh góc xOy và góc yOz.
c. Tia Oy có  phải là  tia phân giác của góc xOz không ? vì sao ?
d. Vẽ tia đối Ot của tia Oy. Tính số đo góc zOt.
 
Đề 15
Bài 1 :  Điền số thích hợp vào chỗ trống :
Bài 2 :
1) Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể) :  
a)                 b)    
2) So sánh :
Bài 3 : Tìm x, biết :
a)             b)
Bài 4 :
a) Tam giác ABC là gì ?
b) Vẽ tam giác ABC, biết độ dài ba cạnh AB = 3cm; BC = 2cm, CA = 2cm.
Bài 5 : Một lớp học có 44 học sinh gồm ba loại : giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp đó ?
Bài 6 : Vẽ = 1200. Vẽ tia Oc là tia phân giác của
a) Tính ?
b) Vẽ tia Ob là tia đối của tia Oy. Tính ?
 
Đề 16
Bài 1 : Thực hiện các phép tính :
a)           b)             c)           d) 25 - (- 5) + 9
Bài 2 : Tìm x, biết :   
 


a)             b) 25%x + x = 2
Bài 3 : Lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó, số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Tổng số học sinh khá và giỏi chiếm số học sinh trung bình, còn lại là học sinh yếu kém. Tính số học sinh yếu kém của lớp 6A?
Bài 4 : Vẽ đường tròn (A; 3cm). Vẽ đường kính CD. Lấy điểm M nằm trên đường tròn (A; 3cm). Vẽ MCD. Đo và cho biết có số đo là bao nhiêu?
Bài 5 : Vẽ = 600. Vẽ tia Oz là tia phân giác của .
a) Tính ?                      b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Tính ?
Bài 6 : Tính giá trị của biểu thức :
Đề 17
Bài 1 : Thực hiện các phép tính :
a)     b) - 2007 - (- 7)      c)            d)
Bài 2 : Tìm x, biết :    
a)             b) = 15
Bài 3 : Vẽ tam giác RST, biết độ dài ba cạnh RS = 5cm; RT = 5cm, ST = 6cm.
Bài 4 : Tuấn có tất cả 54 viên bi gồm ba màu là xanh, cam, tím. Trong đó, số viên bi xanh chiếm tổng số viên bi, số viên bi cam chiếm số viên bi còn lại. Tính xem Tuấn có bao nhiêu viên bi màu tím ?
Bài 5 : Cho = 900. Vẽ tia Ot là tia phân giác của .
a) Tính ?
b) Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ot. Tính ?
 
Đề 18
Bài 1 : Thực hiện các phép tính :    a)                 b)          
Bài 2 : Tìm x, biết :                         a)             b)
Bài 3 : Vẽ đường tròn (C; 3cm). Vẽ đường kính AB. Lấy điểm M (khác A, B) nằm trên đường tròn (C; 3cm). Vẽ MAB. Đo và cho biết có số đo là bao nhiêu?
Bài 4 : Một lớp học có 40 học sinh gồm ba loại : giỏi, khá và trung bình. Số học sinh khá chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh còn lại. Tính số học sinh trung bình của lớp đó ?
 


Bài 5 : Vẽ = 1300. Vẽ tia On là tia phân giác của .
a) Tính ?
b) Vẽ tia Om là tia đối của tia On. Tính ?
Bài 6 : Tính nhanh : S =
Đề 19
Câu 1: (2đ) Viết cách giải và tính:
a) 0,05 + 5 –                      b)
Câu 2 : (2đ) Tìm x, biết : a)               b) ().x = 1.
Câu 3: (3đ) Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng số học sinh giỏi, số học sinh trung bình bằng 50% số học sinh khá, còn lại là học sinh yếu.
a)     Tính số học sinh các loại giỏi, khá, trung bình, yếu.
b)    Tính tỉ số (%) học sinh yếu so với cả lớp.
Câu 4 : (3đ) Cho hai tia Ox và Oy đối nhau, trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ là tia Ox, vẽ các tia Om, On sao cho: ,
a)     Tính số đo ?
b)    Tia Om có phải là tia phân giác của không ? Vì sao?
c)     Kẻ tia phân giác Oz của . Tính số đo ?
 
Đề 2 0
Câu 1 :
a)     Tia phân giác của một góc là gì?
b)    Tam giác ABC là gì?
Câu 2 : Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí có thể)
a) 17.201 – 7.201 – 2009                                b)
Câu 3 : Tìm x, biết :      a) 36 – x = 44           b)
Câu 4 : Biết diện tích của một khu vườn là 250m2. Trên khu vườn đó người ta trồng các loại cây cam, chuối và bưởi. Diện tích trồng cam chiếm 40% diện tích khu vườn. Diện tích trồng chuối bằng diện tích trồng cam. Phần diện tích còn lại là trồng bưởi. Hãy tính:
a)     Diện tích trồng mỗi loại cây ;
b)    Tỉ số diện tích trồng cam và diện tích trồng bưởi ;
c)     Tỉ số phần trăm của diện tích trồng cam và diện tích trồng chuối.
Câu 5 : Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ AB, vẽ các tia OC, OD sao cho , . Gọi Ox là tia phân giác của .
a)     Tính số đo của góc xOB và góc xOD ?
b)    Tia OD có phải là tia phân giác của góc xOC không? Vì sao?
 


Nguồn:đạt nguyễn cao

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png20_DE_ON_HK2TOAN6.doc[0.59 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
sjb40q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-02-10 18:43:43
Loại file
doc
Dung lượng
0.59 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
giáo án điện tử Giáo án cả năm

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • giáo án cả nam
  Lớp 4
  giáo án cả nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2012

  Xem: 0

 • GIAO AN CA NAM
  Lớp 8
  GIAO AN CA NAM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2014

  Xem: 0

 • GIAO AN CA NAM
  Mỹ thuật 6
  GIAO AN CA NAM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2014

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Âm nhạc 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2016

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 12
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0