Giáo án cả năm

giáo án điện tử Hóa học Hóa học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       50      0
Ngày đăng 2018-10-12 21:06:44 Tác giả Dư Da Van loại .doc kích thước 2.68 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tr­êng THCS Tinh NhuÖ Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9 Ngày soạn: 24 / 8 / 2018 Ngày giảng: 9A 9B TiÕt:1 «n tËp ®Çu n¨m I. Môc tiªu: 1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại kiến thức đã được học ở lớp 8. Ôn lại khái

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tr­êng THCS Tinh NhuÖ                                                                                    Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9
 

Ngày soạn: 24 / 8 / 2018
Ngày giảng:   9A              9B
 
TiÕt:1                                                                                   
«n tËp ®Çu n¨m
I. Môc tiªu:
1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại kiến thức đã được học ở lớp 8. Ôn lại khái niệm 4 loại hợp chất vô cơ. Ôn lại các công thức đã được học ở lớp 8 .
 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng lập CTHH, viết PTHH. Rèn kĩ năng làm các bài toán về nồng độ dung dịch.
3. Thái độ: Thích thú học bộ môn HH. Nghiêm túc trong học tập.
4. Ph¸t triÓn n¨ng lùc.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực sáng tạo
- Năng lực tự học
II. ChuÈn bÞ:
- GV: HÖ thèng ch­¬ng tr×nh líp 8
- HS: C¸c kiÕn thøc ®· häc ë ch­¬ng tr×nh líp 8
Iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
  Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp mét sè néi dung , kh¸i niÖm hãa häc ë líp 8:
- GV: Tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i « ch÷. Chia líp thµnh 4 nhãm. Th«ng b¸o luËt ch¬i: ¤ ch÷ gåm 8 hµng ngang lµ c¸c kh¸i niÖm hãa häc. §o¸n ®­îc tõ hµng ngang ®­îc 10 ®iÓm. Mçi tõ hµng ngang cã 1 ®Õn 2 ch÷ trong tõ ch×a khãa. §o¸n ®­îc tõ ch×a khãa ®­îc 20 ®iÓm
* Hµng ngang 1: 13 ch÷ c¸i: §©y lµ k/n: ChÊt cã nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý vµ hãa häc nhÊt ®Þnh
Ch÷ trong tõ ch×a khãa: C,H
* Hµng ngang 2 : 7 ch÷ c¸i:  §©y lµ k.niÖm : Lµ nh÷ng chÊt ®­îc t¹o nªn tõ 2 NTHH trë lªn.
Ch÷ trong tõ ch×a khãa: H,H
* Hµng ngang 3: 6 ch÷ c¸i: : §©y lµ kh¸i niÖm . Lµ h¹t ®¹i diÖn cho chÊt. Gåm mét sè nguyªn tö liªn kÕt víi nhau vµ cã ®Çy ®ñ tÝnh chÊt hãa häc cña chÊt. (Ch÷ trong tõ ch×a khãa: P)
* Hµng ngang 4: §©y lµ k/n: Lµ h¹t v« cïng nhá vµ trung hßa vÒ ®iÖn. (Ch÷ trong tõ ch×a khãa: N,¦)
* Hµng ngang 5: 14 ch÷ c¸i: Lµ tËp hîp c¸c nguyªn tö cïng lo¹i cã cïng sè p trong h¹t nh©n
Ch÷ trong tõ ch×a khãa: A
* Hµng ngang 6: Lµ con sè biÓu thÞ kh¶ n¨ng liªn kÕt cña nguyªn tö hoÆc nhãm nguyªn tö
Ch÷ trong tõ ch×a khãa: O
* Hµng ngang 7: Cã 14 ch÷ c¸i: HiÖn t­îng chÊt biÕn ®æi mµ vÉn gi÷ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu
Ch÷ trong tõ ch×a khãa: N,G
Gi¸o viªn: §µ V¨n D­                                                                                             N¨m häc: 2018 - 2019

 


Tr­êng THCS Tinh NhuÖ                                                                                    Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9
 

* Hµng ngang 8:  Dïng ®Ó biÓu diÔn chÊt gåm 1,2 hay 3 KHHH vµ chØ sè ë mçi ch©n ký hiÖu.
Ch÷ trong tõ ch×a khãa: O,A
Gîi ý tõ ch×a khãa: Qu¸ tr×nh lµm biÕn ®æi tõ chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c
¤ ch÷
C
H
¢
T
T
I
N
H
K
H
I
£
T
H
¥
P
C
H
¢
T
P
H
¢
N
T
¦
N
G
U
Y
£
N
T
¦
N
G
U
Y
£
N
T
¤      
H
O
A
T
R
I
H
I
£
N
T
¦
¥
N
G
V
¢
T
L
Y
C
¤
N
G
T
H
¦
C
H
O
A
H
O
C
 
 « ch×a khãa: ph¶n øng hãa häc
Ho¹t ®éng 2: ¤n luyÖn viÕt PTHH, c¸c kh¸i niÖm oxit, axit, baz¬, muèi:
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
GhÐp nèi th«ng tin cét A víi cét B sao cho phï hîp
 
HS lµm viÖc c¸ nh©n
GV: Gäi mét HS lªn b¶ng lµm ,
Hoµn thµnh PTHH sau viÕt c¸c PT trªn thuéc lo¹i ph¶n øng nµo?
Zn   +  HCl                          + H2
Fe2O3   +  H2               Fe     +  H2O
Na2O     + H2O           
Al(OH)3     t         Al2O3  +    H2O
Tªn hîp chÊt
GhÐp
Lo¹i hîp chÊt
1. axit
 
a. SO2; CO2; P2O5
2. muèi
 
b. Cu(OH)2; Ca(OH)2
3. baz¬
 
c. H2SO4; HCl
4. oxit axit
 
d. NaCl ; BaSO4
5. oxit baz¬
 
 
Zn      +  2HCl           ZnCl2  + H2O ( P/­ thÕ)
Fe2O3   +  3H2             2Fe  +3 H2O( P/­ oxi hãa)
Na2O     + H2O            2NaOH( P/­ hãa hîp)
2Al(OH)3            Al2O3  + 3H2O( P/­ ph©n hñy)
 
Ho¹t ®éng 3: Bµi tËp
 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Giáo viên ra bài tập và yêu cầu học sinh tóm tắt đề bài
Hßa tan 8,4 g Fe b»ng dung dÞch HCl 10,95%(võa ®ñ)
TÝnh thÓ tÝch khÝ thu ®­îc ë (§KTC)
TÝnh khèi l­îng axit cÇn dung
TÝnh nång ®é % cña dd sau ph¶n øng
 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Gi¸o viªn: §µ V¨n D­                                                                                             N¨m häc: 2018 - 2019

 


Tr­êng THCS Tinh NhuÖ                                                                                    Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9
 

- Tóm tắt đề bài tập và thảo luận, nghiên cứu đưa ra lời giải cho bài tập.
Bước 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ:
nFe = 8,4/ 56 = 0,15 mol
PTHH
Fe(r)  + 2HCl (dd)          FeCl2 (dd)   + H2 (dd)
nH2 = nFeCl2 = nFe = 0,15 mol
nHCl = 2.nH2  = 0,15 .2 = 0,03 mol
a. VH2 (§KTC) = 0,15 . 22,4 = 3,36,l
b. m HCl = 0,3 . 36,4 = 10,95 g
       mdd =
c. dd sau ph¶n øng cã FeCl2
m FeCl2 = 0,15 .127 = 19,05g
mH2 = 0,15 .2 = 0,3g
mdd sau p/­ = 8,4 +10 - 0,3 = 108,1g    C% FeCl2 =                   
Bước 4: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ:
- Đánh giá kết quả hoạt động của học sinh.
- Nhận xét bổ sung và cho điểm.
Kết luận:
- Cho học sinh ghi bài
 
 
iv.Cñng cè - luyÖn tËp:
- Xem l¹i ®Þnh nghÜa , 1sè oxit ®· häc
V. DÆn dß: «n bµi - chuÈn bÞ bµi sè 1 cña ch­¬ng 1 hãa 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gi¸o viªn: §µ V¨n D­                                                                                             N¨m häc: 2018 - 2019

 


Tr­êng THCS Tinh NhuÖ                                                                                    Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9
 

 
              Ngày soạn: 24/8/2018
                Ngày giảng:          9A                  9B
Ch­¬ng I: C¸c lo¹i  hîp chÊt v« c¬
 
TiÕt 2:                                                                                   
 
TÝnh chÊt hãa häc cña oxit
Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit
I. Môc tiªu:
1.KiÕn thøc:
- Tính chất hoá học của oxit:
  + Oxit axit tác dụng được với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ.
  + Oxit bazơ tác dụng được với nước, dung dịch axit, oxit axit.
- Sự phân loại oxit, chia ra các loại: oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính và oxit trung tính.
2. Kĩ năng
- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit.
- Phân biệt được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của một số oxit.
- Phân biệt được một số oxit cụ thể.
- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất.
3. Thái độ:
Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo.
4. Ph¸t triÓn n¨ng lùc
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực sáng tạo
- Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống
- Năng lực tự học
II. ChuÈn bÞ:
- Dông cô :
Cèc thñy tinh, ång nghiÖm kÑp ång nghiÖm;
-          Hãa chÊt: CuO , HCl  , H2O , ,
-          HS : CaO, KiÕn thøc ®· häc ë líp 8
Iii. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1:TÝnh chÊt hãa häc cña oxit I. TÝnh chÊt hãa häc cña oxit
 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
? Em h·y nhí l¹i TN khi cho CaO t¸c dông víi n­íc ( HiÖn t­îng vµ kÕt luËn)
? H·y viÕt PTHH
Gi¸o viªn: §µ V¨n D­                                                                                             N¨m häc: 2018 - 2019

 


Tr­êng THCS Tinh NhuÖ                                                                                    Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9
 

GV: Cho mét Ýt CuO t/d víi H2O em h·y quan s¸t vµ nhËn xÐt hiÖn t­îng?
GV: ChØ mét sè oxit Na2O ; BaO … t/d ®­îc víi H2O ( oxit t­¬ng øng víi baz¬ tan)
? H·y viÕt PTHH mét sè oxit t/d víi n­íc
GV: H­íng dÉn lµm thÝ nghiÖm
-          Cho mét Ýt CuO vµo èng nghiÖm
? H·y quan s¸t tr¹ng th¸i mµu s¾c cña  CuO
-          Cho tiÕp 1-2 ml dd HCl vµo èng nghiÖm, l¾c nhÑ
? Quan s¸t hiÖn t­îng ?
? Nªu nhËn xÐt ? ViÕt PTHH?
GV mét sè oxit kh¸c nh­ CaO , Fe2O3 còng x¶y ra ph¶n øng t­¬ng tù .
GV: M« t¶ l¹i thÝ nghiÖm CaO ; BaO ; t¸c dông víi CO2 t¹o thµnh muèi
? H·y viÕt PTHH
GV: Mét sè oxit baz¬ t¸c dông oxit axit t¹o thµnh muèi. §ã lµ oxit baz¬ t­¬ng øng baz¬ tan.
P2O5 t¸c dông víi n­íc  SP  t¹o thµnh lµ g×? dd lµm ®ái mÇu quú tÝm ntn?
? Quan s¸t hiÖn t­îng ? ViÕt PTHH?
GV: Mét sè oxit kh¸c SO2 ; SO3 … t¸c dông víi n­íc còng thu ®­îc axit t­¬ng øng.
GV: kÕt luËn
GV: gäi më ®Ó hs t¸i hiÖn kiÕn thøc ®· häc p­ gi÷a CO2 vµ dd Ca(OH)2,, viÕt PTHH?
GV: Mét sè oxit kh¸c SO2 ; SO3, P2O5 …còng cã ph¶n øng t­¬ng tù
GV: Tõ tÝnh chÊt cña oxit baz¬ em cã kÕt luËn g×?
? H·y viÕt c¸c PTHH minh häa?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Đối với mỗi câu hỏi của giáo viên ở trên, học sinh thảo luận với nhóm và lần lượt trả lời từng câu hỏi dưới sự hướng dẫn, điều khiển của giáo viên.
Bước 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ:
1.Oxit baz¬ cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc nµo?
T¸c dông víi n­íc:
CaO(r) + H2O(l)             Ca(OH)2 (dd)
 
 
 
Mét sè oxit baz¬ t¸c dông víi n­íc t¹o thµnh dd kiÒm
 
T¸c dông víi axit:
CuO (r) + 2HCl(dd)                CuCl2 (dd) + H2O(l)
 
 
 
 
 
 
Oxit baz¬ t¸c dông víi axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc
Gi¸o viªn: §µ V¨n D­                                                                                             N¨m häc: 2018 - 2019

 


Tr­êng THCS Tinh NhuÖ                                                                                    Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9
 

T¸c dông víi oxit axit :
CaO(r) + CO2 (k)              CaCO3(r)
BaO(r) + SO2 (k)              BaSO3(r)
Mét sè oxit baz¬ ( t­¬ng øng víi baz¬ tan ) t¸c dông víi oxit  axit t¹o thµnh muèi
2.Oxit axit cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc nµo?
T¸c dông víi n­íc:
P2O5 (r) + 3H2O (l)               2 H3PO4 (dd) 
Mét sè oxit axit t¸c dông víi n­íc t¹o thµnh axit ( Trõ SiO2)
T¸c dông víi baz¬:
CO2(k) + Ca(OH)2 (dd)         CaCO3(r) +H2O(l)
Oxit axit t¸c dông víi baz¬ t¹o thµnh muèi vµ n­íc
T¸c dông víi oxit baz¬:
SO2 (k) + BaO(r)              BaSO3(r)
Bước 4: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ:
Đánh giá hoạt động của học sinh, nhận xét và bổ sung kết quả đối với mỗi câu trả lời kèm theo sự giảng giải mở rộng ( như phần trên )
Kết luận:
Cho học sinh ghi bài ( Như phần báo cáo thực hiện nhiệm vụ)
 
Ho¹t ®éng 2: Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
GV: Yªu cÇu HS tham kh¶o SGK
? VËy c¨n cø vµo ®©u ®Ó ng­êi ta ph©n lo¹i axit?
LÊy VD vÒ mét sè oxit axit , mét sè oxit baz¬
GV: LÊy VD vÒ oxit l­ìng tÝnh
ZnO + HCl           ZnCl2  + H2O
* CO, NO lµ oxit kh«ng t¹o muèi ( oxit trung tÝnh) kh«ng cã tÝnh chÊt cña oxit axit còng kh«ng cã tÝnh chÊt cña oxit baz¬
II. Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit:
- Oxit axit
- Oxit baz¬
- Oxit l­ìng tÝnh
-Oxit trung tÝnh
 
IV.Cñng cè - luyÖn tËp:
? BT : H·y ®iÒn tiÕp néi dung vµo « trèng

 
     +H2O           + Baz¬                                + H2O  + Axit
 
 
GV: Kh¸i qu¸t l¹i tÝnh chÊt cña oxit axit vµ oxit baz¬
1 .Lµm BT sè 3 t¹i líp
2. VÒ nhµ lµm BT sè 1,2,4,5,6.
Gi¸o viªn: §µ V¨n D­                                                                                             N¨m häc: 2018 - 2019

 


Tr­êng THCS Tinh NhuÖ                                                                                    Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9
 

 
Ngày soạn: 31/8/218
Ngày giảng:        9A                          9B
 
TiÕt 3:                                                                                        
Mét sè oxit quan träng
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Häc sinh biÕt ®­îc nh÷ng tÝnh chÊt cña CaO vµ viÕt ®óng PTHH cho mçi ph¶n øng
- BiÕt ®­îc nh÷ng øng dông cña CaO trong ®êi sèng vµ trong s¶n xuÊt, còng biÕt ®­îc nh÷ng t¸c h¹i cña chóng víi m«i tr­êng vµ søc kháe con ng­êi
- BiÕt ®­îc ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ CaO trong PTN vµ trong c«ng nghiÖp vµ nh÷ng ph¶n øng hãa häc lµm c¬ së cho ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ.
2. Kü n¨ng:
- RÌn luyÖn kü n¨ng viÕt PTHH
-  VËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ CaO ®Ó lµm BT tÝnh to¸n theo PTHH
Th¸i ®é:
- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên.
4. Ph¸t triÓn n¨ng lùc
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực sáng tạo
- Năng lực tự học
II. ChuÈn bÞ:
- Hãa chÊt: CaO; HCl ; H2SO4 ; CaCO3 ; Na2CO3 ; S ; Ca(OH)2 ; H2O
- Dông cô: èng nghiÖm, cèc thñy tinh, dông cô ®iÒu chÕ SO2 tõ Na2SO3; H2SO4; ®Ìn cån
- Tranh ¶nh , s¬ ®å nung v«i c«ng nghiÖp vµ thñ c«ng
III. §Þnh h­íng ph­¬ng ph¸p:
- Sö dông ph­¬ng ph¸p ®µm tho¹i, ho¹t ®éng nhãm
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc:
A.KiÓm tra bµi cò:
1. H·y nªu tÝnh chÊt hãa häc cña oxit baz¬ ? ViÕt PTHH?
2.  H·y nªu tÝnh chÊt hãa häc cña oxit axit ? ViÕt PTHH?
B. Bµi míi:                                  
A -    Canxi oxit    (CaO)
? H·y cho biÕt CTHH cña caxioxit
? Can xi oxit thuéc lo¹i hîp chÊt nµo?
Ho¹t ®éng 1: Can xi oxit cã nh÷ng tÝnh chÊt  nµo?
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
? H·y nªu tÝnh chÊt vËt lý cña Canxi oxit?
? Nh¾c l¹i nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc cña oxit baz¬?
GV: H­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm:
Gi¸o viªn: §µ V¨n D­                                                                                             N¨m häc: 2018 - 2019

 


Tr­êng THCS Tinh NhuÖ                                                                                    Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9
 

-          Cho CaO T¸c dông víi n­íc
? Quan s¸t hiÖn t­îng vµ nªu nhËn xÐt?
? H·y viÕt c¸c PTHH?
GV: CaO cã tÝnh hót Èm ? vËy dïng CaO lµm g×?
GV: H­íng ®Én lµm thÝ nghiÖm CaO t¸c dông víi HCl
? Quan s¸t hiÖn t­îng , rót ra kÕt luËn vµ viÕt PTHH?
? nhê tÝnh chÊt nµy CaO ®­îc lµm g×  trong cuéc sèng?
GV: dÓ CaO l©u ngµy trong kh«ng khÝ CaO hÊp thu CO2 t¹o thµnh CaCO3
? H·y viÕt PTHH
GV: NÕu ®Ó l©u trong kh«ng khÝ CaO sÏ gi¶m chÊt l­îng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận và trả lời các câu hỏi của giáo viên đã nêu.
Bước 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ:
- Từng học sinh đứng dậy trả lời câu hỏi của giáo viên.
Bước 4: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ:
- Đánh giá câu trả lời của học sinh và cho học sinh ghi bài.
Kết luận:
* TÝnh chÊt vËt lý
-          lµ chÊt r¾n mµu tr¾ng , nãng ch¶y ë 25850C
-          Mang ®Çy ®ñ tÝnh chÊt hãa häc cña mét oxit baz¬.
* TC hãa häc.
T¸c dông víi n­íc:
CaO(r) + H2O(l)                  Ca(OH)2 (dd)
 Ca(OH)2 Ýt tan , phÇn tan t¹o thµnh dd baz¬
T¸c dông víi axit:
CaO(r) + 2HCl (dd)          CaCl2 (dd0 + H2O(l)
c.T¸c dông víi oxit axit
CaO(r) + CO2(k)          CaCO3(r)
* KÕt luËn: Caxi oxit lµ oxit baz¬
Ho¹t ®éng 2: Can xi oxit cã nh÷ng øng dông g×:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
? Dùa vµo tÝnh chÊt hãa häc cña Can xi oxit h·y nªu øng dông cña CaO?
 
-                     Dïng trong c«ng nghiÖp luyÖn kim, c«ng nghiÖp hãa häc
- Dïng khö chua ®Êt trång, xö lý n­íc th¶i sinh ho¹t, n­íc th¸i c«ng nghiÖp, s¸t trïng…
Ho¹t ®éng 3: S¶n xuÊt Caxioxxit nh­ thÕ nµo?
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
? Nªu nguyªn liÖu cña s¶n xuÊt  v«i
HS: Quan s¸t H1.4 ; H1.5
GV: Th«ng b¸o qu¸ tr×nh nung v«i
-          Than ch¸y sinh ra CO2, táa nhiÖt
-          NhiÖt ph©n hñy CaCO3
Nguyªn liÖu : CaCO3, than ®¸
 
C¸c ph¶n øng x¶y ra trong qu¸ tr×nh nung v«i:
  C(r)   + O2 (k)       t           CO2 (k)
Gi¸o viªn: §µ V¨n D­                                                                                             N¨m häc: 2018 - 2019

 


Tr­êng THCS Tinh NhuÖ                                                                                    Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9
 

? H·y viÕt c¸c PTHH x¶y ra trong lß nung v«i
CaCO3 (r)                   CaO(r) + CO2 (k)
 
Cñng cè - luyÖn tËp:
1.Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc sau:
CaO    + …..                          CaSO4  + H2O
……..+   CO2                   CaCO3
CaO  +       H2O                 …….
2.H­íng dÉn lµm bµi tËp
BT1: a, Cho t¸c dông víi n­íc
-          Thö b»ng CO2
b. KhÝ lµm ®ôc Ca(OH)2 lµ CO2
BT2 ChÊt ph¶n øng m¹nh víi n­íc lµ CaO
-          ChÊt kh«ng tan trong n­íc lµ CaCO3
b. NhËn biÕt lÇn l­ît cho t¸c dông víi n­íc
3. DÆn dß: Häc bµi cò vµ ®äc bµi míi
 
 
Ngày soạn: 31/8/2018
Ngày giảng:  9A                 9B
Mét sè oxit quan träng (tiÕp)
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Häc sinh biÕt ®­îc nh÷ng tÝnh chÊt cña SO2 vµ viÕt ®óng PTHH cho mçi ph¶n øng
- BiÕt ®­îc nh÷ng øng dông cña SO2 trong ®êi sèng vµ trong s¶n xuÊt, còng biÕt ®­îc nh÷ng t¸c h¹i cña chóng víi m«i tr­êng vµ søc kháe con ng­êi
- BiÕt ®­îc ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ SO2 trong PTN vµ trong c«ng nghiÖp vµ nh÷ng ph¶n øng hãa häc lµm c¬ së cho ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ.
2. Kü n¨ng:
- RÌn luyÖn kü n¨ng viÕt PTHH
-  VËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ SO2 ®Ó lµm BT tÝnh to¸n theo PTHH
3.Th¸i ®é:
- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên.
4. Ph¸t triÓn n¨ng lùc
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực sáng tạo
- Năng lực tự học
II. ChuÈn bÞ:
- Hãa chÊt: CaO; HCl ; H2SO4 ; CaCO3 ; Na2CO3 ; S ; Ca(OH)2 ; H2O
- Dông cô:èng nghiÖm , cèc thñy tinh, dông cô ®iÒu chÕ SO2 tõ Na2SO3 ; H2SO4 ; ®Ìn cån
Gi¸o viªn: §µ V¨n D­                                                                                             N¨m häc: 2018 - 2019

 


Tr­êng THCS Tinh NhuÖ                                                                                    Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9
 

III. §Þnh h­íng ph­¬ng ph¸p:
- Sö dông ph­¬ng ph¸p ®µm tho¹i, ho¹t ®éng nhãm
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc:
A.KiÓm tra bµi cò:
1.Nªu tÝnh chÊt hãa häc cña CaO viÕt PTHH minh häa
B. Bµi míi:                                        
B . L­u huúnh ®i«xit (SO2)
                          Ho¹t ®éng I: L­u huúnh ®ioxit cã nh÷ng tÝnh chÊt g×
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
? H·y nªu tÝnh chÊt vËt lý cña SO2
? Nh¾c l¹i nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc cña oxit axit?
GV: Yªu cÇu 1 hs ®äc phÇn . SGK
? H·y viÕt c¸c PTHH?
GV: SO2 lµ chÊt g©y « nhiÔm kh«ng khÝ , lµ nguyªn nh©n g©y ra m­a axit.
GV: ? sp t¹o thµnh lµ g×
 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc sách giáo khoa, thao luận và đưa ra phương án trả lời các câu hỏi của giáo viên.
Bước 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ:
- Hs qs h×nh 1.6 sgk; biÓu diÔn PTHH v× sao dd Ca(OH)2 bÞ vÈn ®ôc
- Lần lượt trả lời các câu hỏi do giáo viên nêu trên.
Bước 4: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ:
- Nhận xét đánh giá bổ xung câu trả lời của học sinh và cho học sinh ghi bài.
- GV: SO2 t¸c dông víi oxit baz¬ nh­ nh÷ng oxit baz¬ t¹o thµnh muèi sufit
Kết luận
* TC vËt lý:
L­u huúnh ®ioxit lµ chÊt kh«ng mµu, mïi h¾c, ®éc , nÆng h¬n kh«ng khÝ
- L­u huúnh ®ioxit cã tÝnh chÊt cña mét oxit axit.
* TC hãa häc:
1. T¸c dông víi n­íc:
SO2(k) +H2O(l)             H2SO3 (dd)
 
b. T¸c dông víi baz¬:
SO2 (k) + Ca(OH)2(dd)        CaSO3 (r) + H2O(l)
c.T¸c dông víi oxit baz¬:
SO2(k) ­+ Na2O(r)              Na2SO3 (r)
KÕt luËn:
L­u huúnh ®ioxit lµ oxit axit
 
Gi¸o viªn: §µ V¨n D­                                                                                             N¨m häc: 2018 - 2019

 


Tr­êng THCS Tinh NhuÖ                                                                                    Gi¸o ¸n Ho¸ häc 9
 

 
Ho¹t ®éng II: L­u huúnh ®ioxit cã nh÷ng øng dông g×?
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
? Nªu nh÷ng øng dông cña l­u huúnh ®ioxit?
-          Dïng s¶n suÊt H2SO4
-          Lµm chÊt tÈy tr¾ng, bét gç trong c«ng nghiÖp,dïng diÖt nÊm mèc…
Ho¹t ®éngIII: §iÒu chÕ l­u huúnh ®ioxit nh­ thÕ nµo?
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
? Theo em trong PTN ®iÒu chÕ SO2 nh­ thÕ nµo?
 
? H·y viÕt PTHH?
GV: Giíi thiÖu ®un nãng H2SO4 víi Cu
( SÏ häc ë bµi sau)
? viÕt PTHH.
- GV: Khi Sx gang thÐp, hoÆc Sx SO­2 nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p thu håi SO2 ®Ó nã thÊt tho¸t ra m«i tr­êng sÏ g©y « nhiÔm m«i tr­êng nghiªm träng nh­ m­a axit.
? M­a axit t¸c ®éng nh­ thÕ nµo ®Õn cuéc sèng con ng­êi vµ sinh vËt.
? Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó h¹n chÕ t¸c h¹i do m­a axit g©y ra?
Trong PTN:
-          Cho muèi sunfit t¸c dông víi axit
Na2SO3   +HCl       NaCl + H2O + CO2
Trong c«ng nghiÖp:
-          §èt S trong kh«ng khÝ:
          S + O2        SO2
-§èt quÆng firit
4 FeS2  + 11O2             2Fe2O3 + 8SO2
 
 
C. Cñng cè - luyÖn tËp:
 
1. Lµm bµi tËp sè 2:
2. §¸nh dÊu x vµo « trèng nÕu cã PTHH x¶y ra. ViÕt PTHH
 
 
CaO
NaOH
H2O
HCl
CO2
 
 
 
 
H2SO4
 
 
 
 
SO2
 
 
 
 
 
  khi n SO2 = 2n Ca(OH)2 th× t¹o thµnh muèi axit
DÆn dß: lµm c¸c bµi tËp 2,3,4,5,6 trang 11
§äc vµ chuÈn bÞ bµi axit
 
 
 
 
 
Gi¸o viªn: §µ V¨n D­                                                                                             N¨m häc: 2018 - 2019

 


Nguồn:Dư Da Van

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_tong_hop.doc[2.68 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
v7b20q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-12 21:06:44
Loại file
doc
Dung lượng
2.68 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
50
giáo án điện tử Giáo án cả năm

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 2

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 23

 • Giáo án cả năm
  Mỹ thuật
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Giáo án
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 2

 • Giáo án cả năm
  Toán học
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 3