Giáo Án Sinh Học 7:Giáo Án Cả Năm

giáo án điện tử Sinh học Sinh học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
zt100q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-06-03 18:08:36
Loại file
doc
Dung lượng
1.55 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
File đã kiểm duyệt an toàn

TrườngTHCS EaTul Giáo án Sinh học 7 Tuần :1 Ngày soạn:25/8/2017 Tiết :1 Ngày dạy:23/ 8/2017 Më ®Çu Bµi 1: ThÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng phong phó I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc - Häc sinh chøng minh ®­îc sù ®a

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TrườngTHCS EaTul                                                                Giáo án Sinh học 7                                                                                              

Tuần :1                                                                                   Ngày soạn:25/8/2017
Tiết :1                                                                                    Ngày dạy:23/ 8/2017
Më ®Çu
Bµi 1: ThÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng phong phó
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh chøng minh ®­îc sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt thÓ hiÖn ë sè loµi vµ m«i tr­êng sèng.
2. KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh.
- KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
3. Th¸i ®é
- Gi¸o dôc ý thøc häc tËp yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng d¹y vµ häc
- Tranh ¶nh vÒ ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. æn ®Þnh tæ chøc
- KiÓm tra sÜ sè.
- Lµm quen víi häc sinh.
- Chia nhãm häc sinh.
2. KiÓm tra bµi cò
3. Bµi häc
 VB: GV yªu cÇu HS nhí l¹i kiÕn thøc sinh häc 6, vËn dông hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó tr¶ lêi c©u hái:
- Sù ®a d¹ng, phong phó cña ®éng vËt ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?
 
Ho¹t ®éng 1: §a d¹ng loµi vµ sù phong phó vÒ sè l­îng c¸ thÓ
Môc tiªu: HS nªu ®­îc sè loµi ®éng vËt rÊt nhiÒu, sè c¸ thÓ trong loµi lín thÓ hiÖn qua c¸c vÝ dô cô thÓ.
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
- GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK, quan s¸t  H 1.1 vµ 1.2 trang 56 vµ tr¶ lêi c©u hái:
- Sù phong phó vÒ loµi ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?
- GV ghi tãm t¾t ý kiÕn cña HS vµ phÇn bæ sung.
- C¸ nh©n HS ®äc th«ng tin SGK, quan s¸t h×nh vµ tr¶ lêi c©u hái:
+ Sè l­îng loµi hiÖn nay kho¶ng 1,5 triÖu loµi.
+ KÝch th­íc cña c¸c loµi kh¸c nhau.
- 1 vµi HS tr×nh bµy ®¸p ¸n, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
1

Giáo viên : Y Nep Ktla                                               Năm học:2017-2018                                                                             
 


TrườngTHCS EaTul                                                                Giáo án Sinh học 7                                                                                              

- GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái:
- H·y kÓ tªn loµi ®éng vËt trong mét mÎ l­íi kÐo ë biÓn, t¸t mét ao c¸, ®¸nh b¾t ë hå, chÆn dßng n­íc suèi n«ng?
- Ban ®ªm mïa hÌ ë ngoµi ®ång cã nh÷ng ®éng vËt nµo ph¸t ra tiÕng kªu?
- GV l­u ý th«ng b¸o th«ng tin nÕu HS kh«ng nªu ®­îc.
- Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè l­îng c¸ thÓ trong bÇy ong, ®µn kiÕn, ®µn b­ím?
- GV yªu cÇu HS tù rót ra kÕt luËn vÒ sù ®a d¹ng cña ®éng vËt.
- GV th«ng b¸o thªm: Mét sè ®éng vËt ®­îc con ng­êi thuÇn ho¸ thµnh vËt nu«i, cã nhiÒu ®Æc ®iÓm phï hîp víi nhu cÇu cña con ng­êi.
- HS th¶o luËn tõ nh÷ng th«ng tin ®äc ®­îc hay qua thùc tÕ vµ nªu ®­îc:
+ Dï ë ao, hå hay s«ng suèi ®Òu cã nhiÒu loµi ®éng vËt kh¸c nhau sinh sèng.
+ Ban ®ªm mïa hÌ th­êng cã mét sè loµi ®éng vËt nh­: Cãc, Õch, dÕ mÌn, s©u bä... ph¸t ra tiÕng kªu.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. Yªu cÇu nªu ®­îc: Sè l­îng c¸ thÓ trong loµi rÊt lín.
 
- HS l¾ng nghe GV giíi thiÖu thªm.
 
KÕt luËn:
- ThÕ giíi ®éng vËt rÊt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ loµi vµ ®a d¹ng vÒ sè c¸ thÓ trong loµi.
 
Ho¹t ®éng 2: §a d¹ng vÒ m«i tr­êng sèng
Môc tiªu: HS nªu ®­îc mét sè loµi ®éng vËt thÝch nghi cao víi m«i tr­êng sèng, nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cña mét sè loµi ®éng vËt thÝch nghi cao ®é víi m«i tr­êng sèng.
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
- GV yªu cÇu HS quan s¸t H 1.4 hoµn thµnh bµi tËp, ®iÒn chó thÝch.
 
 
 
 
- GV cho HS ch÷a nhanh bµi tËp.
- GV cho HS th¶o luËn råi tr¶ lêi:
- §Æc ®iÓm g× gióp chim c¸nh côt thÝch nghi víi khÝ hËu gi¸ l¹nh ë vïng cùc?
- Nguyªn nh©n nµo khiÕn ®éng vËt ë nhiÖt ®íi ®a d¹ng vµ phong phó h¬n vïng «n ®íi, Nam cùc?
- C¸ nh©n HS tù nghiªn cøu th«ng tin vµ hoµn thµnh bµi tËp.
Yªu cÇu:
+ D­íi n­íc: C¸, t«m, mùc...
+ Trªn c¹n: Voi, gµ, chã, mÌo...
+ Trªn kh«ng: C¸c loµi chim. d¬i..
- C¸ nh©n vËn dông kiÕn thøc ®· cã, trao ®æi nhãm vµ nªu ®­îc:
+ Chim c¸nh côt cã bé l«ng dµy, xèp, líp mì d­íi da dµy ®Ó gi÷ nhiÖt.
+ KhÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm, thùc vËt phong phó, ph¸t triÓn quanh n¨m lµ nguån thøc ¨n lín, h¬n n÷a nhiÖt ®é phï hîp cho nhiÒu loµi.
1

Giáo viên : Y Nep Ktla                                               Năm học:2017-2018                                                                             
 


TrườngTHCS EaTul                                                                Giáo án Sinh học 7                                                                                              

- §éng vËt n­íc ta cã ®a d¹ng, phong phó kh«ng? T¹i sao?
- GV hái thªm:
- H·y cho VD ®Ó chøng minh sù phong phó vÒ m«i tr­êng sèng cña ®éng vËt?
- GV cho HS th¶o luËn toµn líp.
- Yªu cÇu HS tù rót ra kÕt luËn.
+ N­íc ta ®éng vËt còng phong phó v× n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi.
+ HS cã thÓ nªu thªm 1 sè loµi kh¸c ë m«i tr­êng nh­: GÊu tr¾ng B¾c cùc, ®µ ®iÓu sa m¹c, c¸ ph¸t s¸ng ë ®¸y biÓn...
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
 
KÕt luËn:
- §éng vËt cã ë kh¾p n¬i do chóng thÝch nghi víi mäi m«i tr­êng sèng.
 
4. Cñng cè
- GV cho HS ®äc kÕt luËn SGK.
- Yªu cÇu HS lµm phiÕu häc tËp.
H·y khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng:
C©u 1: §éng vËt cã ë kh¾p mäi n¬i do:
a. Chóng cã kh¶ n¨ng thÝch nghi cao.
b. Sù ph©n bè cã s½n tõ xa x­a.
c. Do con ng­êi t¸c ®éng.
C©u 2: §éng vËt ®a d¹ng, phong phó do:
a. Sè c¸ thÓ nhiÒu
b. Sinh s¶n nhanh
c. Sè loµi nhiÒu
d. §éng vËt sèng ë kh¾p mäi n¬i trªn Tr¸i §Êt.
e. Con ng­êi lai t¹o, t¹o ra nhiÒu gièng míi.
g. §éng vËt di c­ tõ nh÷ng n¬i xa ®Õn.
 
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái SGK
- KÎ b¶ng 1 trang 9 vµo vë bµi tËp.
 
 
TiÕt 2 Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
Bµi 2: Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt
1

Giáo viên : Y Nep Ktla                                               Năm học:2017-2018                                                                             
 


TrườngTHCS EaTul                                                                Giáo án Sinh học 7                                                                                              

®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt.
- Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt.
- N¾m ®­îc s¬ l­îc c¸ch ph©n chia giíi ®éng vËt.
2. KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp
- KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
3. Th¸i ®é
- Gi¸o dôc ý thøc häc tËp, yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng d¹y vµ häc
- Tranh ¶nh vÒ ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. æn ®Þnh tæ chøc
- KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò
      - H·y kÓ tªn nh÷ng ®éng vËt th­êng gÆp ë n¬i em ë? Chóng cã ®a d¹ng, phong phó kh«ng?
      - Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó thÕ giíi ®éng vËt m·i ®a d¹ng vµ phong phó?
3. Bµi häc
 VB: NÕu ®em so s¸nh con gµ víi c©y bµng, ta thÊy chóng kh¸c nhau hoµn toµn, song chóng ®Òu lµ c¬ thÓ sèng. VËy ph©n biÖt chóng b»ng c¸ch nµo?
 
Ho¹t ®éng 1: Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt
Môc tiªu: HS t×m ®­îc ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a ®éng vËt vµ thùc vËt.
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
- GV yªu cÇu HS quan s¸t H 2.1 hoµn thµnh b¶ng trong SGK trang 9.
- GV kÎ b¶ng 1 lªn b¶ng phô ®Ó HS ch÷a bµi.
- GV l­u ý: nªn gäi nhiÒu nhãm ®Ó g©y høng thó trong giê häc.
- GV ghi ý kiÕn bæ sung vµo c¹nh b¶ng.
- GV nhËn xÐt vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ ®óng nh­ b¶ng ë d­íi.
- GV yªu cÇu tiÕp tôc th¶o luËn:
- C¸ nh©n quan s¸t h×nh vÏ, ®äc chó thÝch vµ ghi nhí kiÕn thøc, trao ®æi nhãm vµ tr¶ lêi.
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng ghi kÕt qu¶ cña nhãm.
- C¸c HS kh¸c theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung.
 
- HS theo dâi vµ tù söa ch÷a bµi.
 
1

Giáo viên : Y Nep Ktla                                               Năm học:2017-2018                                                                             
 


TrườngTHCS EaTul                                                                Giáo án Sinh học 7                                                                                              

- §éng vËt gièng thùc vËt ë ®iÓm nµo?
- §éng vËt kh¸c thùc vËt ë ®iÓm nµo?
- Mét HS tr¶ lêi, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
 
§Æc
®iÓm
 
§èi t­îng ph©n biÖt
CÊu t¹o tõ tÕ bµo
Thµnh xenlulo cña tÕ bµo
Lín lªn vµ sinh s¶n
ChÊt h÷u c¬ nu«i c¬ thÓ
Kh¶ n¨ng di chuyÓn
HÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan
Kh«ng

Kh«ng

Kh«ng

Tù tæng hîp ®­îc
Sö dông chÊt h÷u c¬ cã s½n
Kh«ng

Kh«ng

§éng vËt
 
X
X
 
 
X
 
X
 
X
 
X
Thùc vËt
 
X
 
X
 
X
X
 
X
 
X
 
 
KÕt luËn:
- §éng vËt vµ thùc vËt:
+ Gièng nhau: ®Òu cÊu t¹o tõ tÕ bµo, lín lªn vµ sinh s¶n.
+ Kh¸c nhau: Di chuyÓn, dÞ d­ìng, thÇn kinh, gi¸c quan, thµnh tÕ bµo.
 
Ho¹t ®éng 2: §Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt
Môc tiªu: HS n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt.
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
- Yªu cÇu HS lµm bµi tËp ë môc II trong SGK trang 10.
- GV ghi c©u tr¶ lêi lªn b¶ng vµ phÇn bæ sung.
- GV th«ng b¸o ®¸p ¸n.
- ¤ 1, 4, 3.
- Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn.
- HS chän 3 ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ®éng vËt.
- 1 vµi em tr¶ lêi, c¸c em kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- HS theo dâi vµ tù söa ch÷a.
 
- HS rót ra kÕt luËn.
 
KÕt luËn:
- §éng vËt cã ®Æc ®iÓm chung lµ cã kh¶ n¨ng di chuyÓn, cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan, chñ yÕu dÞ d­ìng.
Ho¹t ®éng 3: S¬ l­îc ph©n chia giíi ®éng vËt
Môc tiªu: HS n¾m ®­îc c¸c ngµnh ®éng vËt sÏ häc trong ch­¬ng tr×nh sinh häc líp 7.
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
- GV giíi thiÖu: §éng vËt ®­îc chia thµnh 20 ngµnh, thÓ hiÖn qua h×nh 2.2 SGK. Ch­¬ng tr×nh sinh häc 7 chØ häc 8 ngµnh c¬ b¶n.
 
1

Giáo viên : Y Nep Ktla                                               Năm học:2017-2018                                                                             
 


TrườngTHCS EaTul                                                                Giáo án Sinh học 7                                                                                              

 
- HS nghe vµ ghi nhí kiÕn thøc.
 
KÕt luËn:
- Cã 8 ngµnh ®éng vËt
+ §éng vËt kh«ng x­¬ng sèng: 7 ngµnh.
+ §éng vËt cã x­¬ng sèng: 1 ngµnh ( cã 5 líp: c¸, l­ìng c­, bß s¸t, chim, thó).
 
Ho¹t ®éng 4: Vai trß cña ®éng vËt
Môc tiªu: HS n¾m ®­îc lîi Ých vµ t¸c h¹i cña ®éng vËt
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
- Yªu cÇu HS hoµn thµnh b¶ng 2: §éng vËt víi ®êi sèng con ng­êi.
- GV kÏ s½n b¶ng 2 ®Ó HS ch÷a bµi.
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái:
- §éng vËt cã vai trß g× trong ®êi sèng con ng­êi?
- Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn.
- C¸c nhãm ho¹t ®éng, trao ®æi víi nhau vµ hoµn thµnh b¶ng 2.
- §¹i diÖn nhãm lªn ghi kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- HS ho¹t ®éng ®éc lËp, yªu cÇu nªu ®­îc:
+ Cã lîi nhiÒu mÆt nh­ng còng cã mét sè t¸c h¹i cho con ng­êi.
 
STT
C¸c mÆt lîi, h¹i
Tªn loµi ®éng vËt ®¹i diÖn
1
§éng vËt cung cÊp nguyªn liÖu cho ng­êi:
- Thùc phÈm
- L«ng
- Da
 
 
- Gµ. lîn, tr©u, thá, vÞt...
- Gµ, cõu, vÞt...
- Tr©u, bß...
2
§éng vËt dïng lµm thÝ nghiÖm:
- Häc tËp nghiªn cøu khoa häc
- Thö nghiÖm thuèc
 
- Õch, thá, chã...
- Chuét, chã...
3
§éng vËt hç trî con ng­êi
- Lao ®éng
- Gi¶i trÝ
- ThÓ thao
- B¶o vÖ an ninh
 
- Tr©u, bß, ngùa, voi, l¹c ®µ...
- Voi, gµ, khØ...
- Ngùa, chã, voi...
- Chã.
4
§éng vËt truyÒn bÖnh
- Ruåi, muçi, rËn, rÖp...
1

Giáo viên : Y Nep Ktla                                               Năm học:2017-2018                                                                             
 


TrườngTHCS EaTul                                                                Giáo án Sinh học 7                                                                                              

KÕt luËn:
- §éng vËt mang l¹i lîi Ých nhiÒu mÆt cho con ng­êi, tuy nhiªn mét sè loµi cã h¹i.
 
4. Cñng cè
- GV cho HS ®äc kÕt luËn cuèi bµi.
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 1 vµ 3 SGK trang 12.
 
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái SGK
- §äc môc “Cã thÓ em ch­a biÕt”.
- ChuÈn bÞ cho bµi sau:
+ T×m hiÓu ®êi sèng ®éng vËt xung quanh.
+ Ng©m r¬m, cá kh« vµo b×nh tr­íc 5 ngµy.
+ LÊy n­íc ao, hå, rÔ bÌo NhËt B¶n.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TuÇn 2
TiÕt 3
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
Ch­¬ng I- Ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh
Bµi 3: Thùc hµnh
Quan s¸t mét sè ®éng vËt nguyªn sinh
1

Giáo viên : Y Nep Ktla                                               Năm học:2017-2018                                                                             
 


TrườngTHCS EaTul                                                                Giáo án Sinh học 7                                                                                              

 
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh thÊy ®­îc Ýt nhÊt 2 ®¹i diÖn ®iÓn h×nh cho ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh lag: trïng roi vµ trïng ®Õ giµy.
- Ph©n biÖt ®­îc h×nh d¹ng, c¸ch di chuyÓn cña 2 ®¹i diÖn nµy.
2. KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng sö dông vµ quan s¸t mÉu b»ng kÝnh hiÓn vi.
3. Th¸i ®é
- Nghiªm tóc, tØ mØ, cÈn thËn.
II. §å dïng d¹y vµ häc
+ GV:  - KÝnh hiÓn vi, lam kÝnh, la men, kim nhän, èng hót, kh¨n lau.
- Tranh trung ®Õ giµy, trïng roi, trïng biÕn h×nh.
+ HS:  V¸ng n­íc ao, hå, rÔ bÌo NhËt B¶n, r¬m kh« ng©m n­íc trong 5 ngµy.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. æn ®Þnh tæ chøc
- KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò
C©u hái 1, 2 SGK.
3. Bµi häc
 VB nh­ SGK.
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t trïng giµy
Môc tiªu: HS t×m vµ quan s¸t ®­îc trïng giµy trong n­íc ng©m r¬m, cá kh«.
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
- GV l­u ý h­íng dÉn HS tØ mØ v× ®©y lµ bµi thùc hµnh ®Çu tiªn.
- GV h­íng dÉn c¸c thao t¸c:
+ Dïng èng hót lÊy 1 giät nhá ë n­íc ng©m r¬m (chç thµnh b×nh)
+ Nhá lªn lam kÝnh, ®Ëy la men vµ soi d­íi kÝnh hiÓn vi.
+ §iÒu chØnh thÞ tr­êng nh×n cho râ.
+ Quan s¸t H 3.1 SGK ®Ó nhËn biÕt trïng giµy.
- GV kiÓm tra ngay trªn kÝnh cña c¸c nhãm.
- GV yªu cÇu lÊy mét mÉu kh¸c, HS quan s¸t trïng giµy di chuyÓn
- HS lµm viÖc theo nhãm ®· ph©n c«ng.
- C¸c nhãm tù ghi nhí c¸c thao t¸c cña GV.
 
 
 
 
 
 
- LÇn l­ît c¸c thµnh viªn trong nhãm lÊy mÉu soi d­íi kÝnh hiÓn vi  nhËn biÕt trïng giµy.
- HS vÏ s¬ l­îc h×nh d¹ng cña trïng giµy.
1

Giáo viên : Y Nep Ktla                                               Năm học:2017-2018                                                                             
 


TrườngTHCS EaTul                                                                Giáo án Sinh học 7                                                                                              

- Di chuyÓn theo kiÓu tiÕn th¼ng hay xoay tiÕn?
- GV cho HS lµm bµi tËp trang 15 SGK chän c©u tr¶ lêi ®óng.
- GV th«ng b¸o kÕt qu¶ ®óng ®Ó HS tù söa ch÷a, nÕu cÇn.
- HS quan s¸t ®­îc trïng giµy di chuyÓn trªn lam kÝnh, tiÕp tôc theo dâi h­íng di chuyÓn .
 
- HS dùa vµo kÕt qu¶ quan s¸t råi hoµn thµnh bµi tËp.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
 
Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t trïng roi
Môc tiªu: HS quan s¸t ®­îc h×nh d¹ng cña trïng roi vµ c¸ch di chuyÓn.
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
- GV cho HS quan s¸t H 3.2 vµ 3.3 SGK trang 15.
- GV yªu cÇu HS lµm víi c¸ch lÊy mÉu vµ quan s¸t t­¬ng tù nh­ quan s¸t trïng giµy.
- GV gäi ®¹i diÖn mét sè nhãm lªn tiÕn hµnh theo c¸c thao t¸c nh­ ë ho¹t ®éng 1.
- GV kiÓm tra ngay trªn kÝnh hiÓn vi cña tõng nhãm.
- GV l­u ý  HS sö dông vËt kÝnh cã ®é phãng ®¹i kh¸c nhau ®Ó nh×n râ mÉu.
- NÕu nhãm nµo ch­a t×m thÊy trïng roi th× GV hái nguyªn nh©n vµ c¶ líp gãp ý.
- GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp môc  SGK trang 16.
- GV th«ng b¸o ®¸p ¸n ®óng:
+ §Çu ®i tr­íc
+ Mµu s¾c cña h¹t diÖp lôc.
- HS tù quan s¸t h×nh trang 15 SGK ®Ó nhËn biÕt trïng roi.
- Trong nhãm thay nhau dïng èng hót lÊy mÉu ®Ó b¹n quan s¸t.
 
- C¸c nhãm nªn lÊy v¸ng xanh ë n­íc ao hay rò nhÑ rÔ bÌo ®Ó cã trïng roi.
 
 
 
 
 
 
 
 
- C¸c nhãm dùa vµo thùc tÕ quan s¸t vµ th«ng tin SGK trang 16 tr¶ lêi c©u hái.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
 
4. Cñng cè
- GV yªu cÇu HS vÏ h×nh trïng giµy vµ trïng roi vµo vë vµ ghi chó thÝch.
 
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- VÏ h×nh trïng giµy, trïng roi vµ ghi chó thÝch.
1

Giáo viên : Y Nep Ktla                                               Năm học:2017-2018                                                                             
 


TrườngTHCS EaTul                                                                Giáo án Sinh học 7                                                                                              

- §äc tr­íc bµi 4.
- KÎ phiÕu häc tËp “T×m hiÓu trïng roi xanh vµo vë bµi tËp”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TiÕt 4
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
Bµi 4: Trïng roi
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, dinh d­ìng vµ sinh s¶n cña trïng roi xanh, kh¶ n¨ng h­íng s¸ng.
- HS thÊy ®­îc b­íc chuyÓn quan träng tõ ®éng vËt ®¬n bµo ®Õn ®éng vËt ®a bµo qua ®¹i diÖn lµ tËp ®oµn trïng roi.
1

Giáo viên : Y Nep Ktla                                               Năm học:2017-2018                                                                             
 


TrườngTHCS EaTul                                                                Giáo án Sinh học 7                                                                                              

2. KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, thu thËp kiÕn thøc.
- KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
3. Th¸i ®é
- Gi¸o dôc ý thøc häc tËp.
II. §å dïng d¹y vµ häc
- GV: PhiÕu häc tËp, tranh phãng to H 1, H2, H3 SGK.
- HS: ¤n l¹i bµi thùc hµnh.
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. æn ®Þnh tæ chøc
- KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò
- C©u hái SGK.
3. Bµi häc
 VB: §éng vËt nguyªn sinh rÊt nhá bÐ, chóng ta ®· ®­îc quan s¸t ë bµi tr­íc, tiÕt nµy chóng ta tiÕp tôc t×m hiÓu mét sè ®Æc ®iÓm cña trïng roi.
Ho¹t ®éng 1: Trïng roi xanh
1. CÊu t¹o vµ di chuyÓn
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
- GV yªu cÇu:
+ NGhiªn cøu SGK, vËn dông kiÕn thøc bµi tr­íc.
+ Quan s¸t H 4.1 vµ 4.2 SGK.
+ Hoµn thµnh phiÕu häc tËp.
- GV ®i ®Õn c¸c nhãm theo dâi vµ gióp ®ì nhãm yÕu.
 
 
 
 
 
- GV kÎ phiÕu häc tËp lªn b¶ng ®Ó ch÷a bµi.
- GV ch÷a bµi tËp trong phiÕu, yªu cÇu:
- Tr×nh bµy qu¸ tr×nh sinh s¶n cña trïng roi xanh?
- Yªu cÇu HS gi¶i thÝch thÝ nghiÖm ë môc ë môc 4: “TÝnh h­íng s¸ng”
- C¸ nh©n tù ®äc th«ng tin ë môc I trang 17 vµ 18 SGK.
 
 
- Th¶o luËn nhãm, thèng nhÊt ý kiÕn vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp:
- Yªu cÇu nªu ®­îc:
+ CÊu t¹o chi tiÕt trïng roi
+ C¸ch di chuyÓn nhê roi
+ C¸c h×nh thøc dinh d­ìng
+KiÓu sinh s¶n v« tÝnh chiÒu däc c¬ thÓ.
+ Kh¶ n¨ng h­íng vÒ phÝa cã ¸nh s¸ng.
- §¹i diÖn c¸c nhãm  ghi kÕt qu¶ trªn b¶ng, c¸c nhãm kh¸c bæ sung.
- HS dù vµo H 4.2 SGK vµ tr¶ lêi, l­u ý nh©n ph©n chia tr­íc råi ®Õn c¸c phÇn kh¸c.
 
1

Giáo viên : Y Nep Ktla                                               Năm học:2017-2018                                                                             
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngsinh7_dang_dung_2018.doc[1.55 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án cả năm
  Hình học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mĩ thuật 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 12

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Mỹ thuật 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 6

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU