giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 15,16

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 143       14      0
Ngày đăng 2017-12-17 22:07:33 Tác giả Tuyến Vũ Thị Kim loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TUẦN 15 Ngày soạn: 13/12/2017 Ngày dạy: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 TOÁN NỘI DUNG SINH HOẠT: GIẢI TOÁN VỀ 4 PHÉP TÍNH TRÊN STN THÔNG QUA TRÒ CHƠI TIẾP SỨC. (2 tiết) I/ MỤC TIÊU: - Củng cố giải t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TUẦN 15                                                     Ngày soạn: 13/12/2017
                                               Ngày dạy: Thứ  sáu  ngày  15 tháng 12  năm 2017
TOÁN
NỘI DUNG SINH HOẠT:
GIẢI TOÁN VỀ 4 PHÉP TÍNH TRÊN STN
THÔNG QUA TRÒ CHƠI TIẾP SỨC.
 (2 tiết)
I/ MỤC TIÊU:    - Củng cố  giải toán về 4 phép tính trên số tự nhiên.
-  Phát động HS sưu tầm dạng toán về tìm số TBC, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .
III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU:
*HĐ1: Khởi động :  Hát tập thể bài  ‘‘ Em yêu hòa bình ’’
*HĐ2 : Thi giải toán   ( HS Thi giải toán tiếp sức )
-  GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB dưới sự điều khiển của Ban cán bộ:
Bài 1.  Người ta xếp 4235 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cái cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp  và còn thừa mấy cái cốc?             
Bài 2.  Một xe ô tô chạy 12km thì hết 1l xăng. Nếu phải chạy quãng đường dài 180km thì hết bao nhiêu lít xăng?                           
 
Bài 3. Mỗi lớp học cần xếp đúng 35 chiếc ghế. Hỏi có 985 chiếc ghế thì xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu lớp học và còn thừa bao nhiêu chiếc ghế?
Bài 4. Một cửa hàng có 36 bao gạo như nhau, mỗi bao chứa 50kg gạo. Cửa hàng đã bán được tổng số gạo. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo.
Bài 5. Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp 30 gói. Hỏi có thể xếp 2 000gói kẹo vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo?
Bài 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 4080m2 và chiều rộng là 48m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó.

*HĐ3 : Phát động HS sưu tầm dạng toán tìm số TBC, tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó.
- Chủ tịch hội đồng tự quản phát động mỗi thành viên trong CLB về nhà sưu tầm các dạng toán về tìm số TBC, tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó.

 
IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .
 
 
 TIẾNG VIỆT
NỘI DUNG SINH HOẠT:
ÔN TẬP CÂU HỎI, DẤU CHẤM HỎI. VIẾT THƯ
I. MỤC TIÊU: - Củng cố về câu hỏi , dấu chấm hỏi thông qua các trò chơi.
- Tổ chức viết thư thăm hỏi các chú bộ đội đảo xa.
 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .
III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU:
*HĐ1: Khởi động :  Chơi tập thể trò chơi “Chuyền hoa”
*HĐ2 : Ôn tập, củng cố về câu hỏi, dấu chấm hỏi   ( HS ôn tập thông qua trò chơi “ Truyền điện” )
-  GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB dưới sự điều khiển của Ban cán bộ:
Bµi 1: ViÕt mét c©u c©u hái víi môc ®Ých kh¸c cho mçi t×nh huèng sau:
a)Khen mét ng­êi b¹n cã lßng tèt ®· gióp ®ì m×nh mét viÖc quan träng:
b) Kh¼ng ®Þnh mét ®iÒu m×nh biÕt vÒ thµnh tÝch häc tËp cña mét ng­êi b¹n:
c) Muèn b¹n gióp m×nh mét viÖc cô thÓ nµo ®ã:
Bµi 2: G¹ch ch©n tõ nghi vÊn trong mçi c©u hái sau:
a) CËu cã biÕt ch¬i cê vua kh«ng?
b) Anh võa míi ®i häc vÒ µ?
c) MÑ s¾p ®i chî ch­a?
d) Lµm sao b¹n l¹i khãc?
Bµi 3: Khoanh vµo ch÷ c¸i  tr­íc t×nh huèng ch­a thÓ hiÖn phÐp lÞch sù cña ng­êi hái:
a) MÑ hái S¬n: “MÊy giê con tan häc?”
b) S¬n hái Hµ: “MÊy giê sÏ häp líp?”
c) Th¾ng hái Liªn: “M­în bót ch× mµu mét lóc cã ®­îc kh«ng?”
d) LiÖn hái mÑ: “Tèi nay mÑ cã bËn kh«ng ¹?”
e) Hµ thá thÎ víi bµ: “Bµ cã cÇn ch¸u x©u kim gióp bµ kh«ng ¹?”
g) Ph­¬ng hái Th¶o: “ V× sao h«m qua kh«ng ®i häc?”

Bµi 4: Em h·y ®Æt c©u hái thÓ hiÖn th¸i  ®é lÞch sù khi hái trong mçi t×nhh uèng sau:
a)    Em hái mét ng­êi lín tuæi vÒ ®­êng ®i:
b)    Em hái mÑ xem m×nh ®­îc ¨n g× trong b÷a c¬m tèi?
*HĐ3 :  Tổ chức viết thư thăm hỏi các chú bộ đội đảo xa.
- Các thành viên trong CLB viết cá nhân.
IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .
 
TUẦN 16                                                     Ngày soạn: 20/12/2017
                                               Ngày dạy: Thứ  sáu  ngày  22 tháng 12  năm 2017
TOÁN
NỘI DUNG SINH HOẠT:
THI GIẢI TOÁN ĐỐ VUI VỀ TÌM HAI SỐ BIẾT 2 HIỆU SỐ.
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU:               Thi giải toán đố vui về tìm 2 số biết 2 hiệu số thông qua giao lưu các thành viên.
 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .
III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU:
*HĐ1: Khởi động :  Hát tập thể bài  ‘‘ Em yêu hòa bình ’’
*HĐ2 : Thi giải toán   ( HS Thi giải toán giao lưu )
-  GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB dưới sự điều khiển của Ban cán bộ:
Bài 1: Để chuẩn bị cho năm học mới, hai bạn Vĩnh và Kim đi mua sắm sách vở. Vĩnh mua 15 quyển vở, Kim mua nhiều hơn hơn Vĩnh 5 quyển vở cùng loại và phải trả nhiều hơn Vĩnh 20.000 đồng. Hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền mua vở?
  Bài giải
 Giá tiền một quyển vở là:
  20.000 : 5 = 4.000 (đồng)
 Số tiền bạn Vĩnh mua hết là:
  4.000 x 15 = 60.000 (đồng)
 Số tiền bạn Kim mua hết là:
  60.000 + 20.000 = 80.000 (đồng)
    Đáp số: Vĩnh: 60.000 đồng
        Kim:  80.000 đồng

 Bài 2: Một hiệu sách, lần thứ nhất bán được 27 quyển vở. Lần thứ hai bán được 40 quyển vở cùng loại và nhận nhiều tiền hơn lần trước 52.000 đồng. Hỏi mỗi lần bán hiệu sách nhận bao nhiêu tiền?
   Bài giải
Số quyển vở lần sau bán nhiều hơn làn trước là:
  40 – 27 = 13 (quyển)
 Giá tiền một quyển vở là:
  52.000 : 13 = 4.000 (đồng)
 Số tiền hiệu sách nhận được khi bán lần thứ hai là:
  4.000 x 40 = 160.000 (đồng)
 Số tiền hiệu sách nhận được khi bán lần thứ nhất là:
  160.000 – 52.000 = 108.000 (đồng)
     Đáp số: Lần thứ nhất: 108.000 đồng
         Lần thứ hai:   160.000 đồng
 Bài 3: Hồng mua 3 cái bút và 5 quyển vở hết 39.000 đồng. Hoa mua 3 cái bút và 9 quyển vở cùng loại như Hồng hết 51.000 đồng. Tính giá tiền một cây bút, một quyển vở?
 Phân tích:
 Ta thấy Hồng và Hoa, mỗi người mua 3 cây bút cùng loại nên số tiền mua bút của hai bạn bằng nhau. Số tiền chênh lệch là do số vở cùng loại chênh lệch.
   Bài giải
Cách 1:
Số vở bạn Hoa mua nhiều hơn số vở bạn Hồng mua là:
  9 – 5 = 4 (quyển)
 Số tiền mua 4 quyển vở là:
  51.000 – 39.000 = 12.000 (đồng)
 Giá tiền một quyển vở là:
  12 : 4 = 3.000 (đồng)
 Số tiền mua 5 quyển vở là:
  3.000 x 5 = 15.000 (đồng)
 Số tiền mua 3 cây bút là:
  39.000 – 15.000 = 24.000 (đồng)
 Giá tiền một cây bút là:
  24.000 : 3 = 8.000 (đồng)
    Đáp số: Vở:  3.000 đồng
        Bút: 8.000 đồng
Cách 2:
Giá tiền 4 quyển vở là:
 3 cây bút + 9 quyển vở = 51.000 đồng

 3 cây bút + 5 quyển vở = 39.000 đồng
0 cây bút + 4 quyển vở = 12.000 đồng      (Đây là PP khử đi một đại lượng)
 Giá tiền một quyển vở là:
  12.000 : 4 = 3.000 (đồng)
Số tiền mua 5 quyển vở là:
  3.000 x 5 = 15.000 (đồng)
 Số tiền mua 3 cây bút là:
  39.000 – 15.000 = 24.000 (đồng)
Gái tiền một cây bút là:
  24.000 : 3 = 8.000 (đồng)
    Đáp số: Vở:  3.000 đồng
        Bút: 8.000 đồng
 Bài 4:  Chị Vĩnh mua 2 mét vải xanh và 6 mét vải hoa. Chị Linh mua 2 mét vải xanh và 9 mét vải hoa cùng loại. Chị Vĩnh phải trả 380.000 đồng. Chị Linh phải trả 530.000 đồng. Tính giá tiền một mét vải mỗi loại?
 (Tương tự cách giải ở bài tập 3, ta có: Một mét vải hoa:     50.000 đồng
Một mét vải xanh:   40.000 đồng)
*HĐ3 : Phát động HS sưu tầm dạng toán về nhiều hơn, ít hơn.
- Chủ tịch hội đồng tự quản Phát động mỗi thành viên trong CLB về nhà sưu tầm các bài toán về tìm hai số khi biết 2 hiệu số.
IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .
 TIẾNG VIỆT
NỘI DUNG SINH HOẠT:
CẢM THỤ VĂN HỌC. CA NGỢI ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ.
I. MỤC TIÊU: - Cảm thụ một đoạn thơ hay trong bài “Tình quân dân”.
-Thi kể chuyện, hát, ngâm thơ ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ.
 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .
III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU:
*HĐ1: Khởi động :  Chơi tập thể trò chơi “Alibaba”
*HĐ2 : - Cảm thụ một đoạn thơ hay trong bài “Tình quân dân”.
GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB :
Đề bài: Trong bµi Tình quân dân, nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt:
C¸c anh vÒ
M¸i Êm nhµ vui
TiÕng h¸t c©u c­êi

Rén rµng xãm nhá.
 
C¸c anh vÒ
T­ng bõng tr­íc ngâ,
Líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau.
MÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u
Vui ®µn con ë rõng s©u míi vÒ.
Em h·y cho biÕt: Nh÷ng h×nh ¶nh nµo thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhë khi bé ®éi vÒ? V× sao c¸c anh bé ®éi ®­îc mäi ng­êi mõng rì ®ãn chµo nh­ vËy?
Gîi ý -Nh÷ng h×nh ¶nh thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhá khi bé ®éi vÒ: m¸i Êm nhµ vui, tiÕng h¸t c©u c­êi rén rµng xãm nhá, líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau, mÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u. (NiÒm vui cña mÑ giµ khi ®ãn bé ®éi vÒ thËt khã nãi nªn lêi, chØ dån nÐn bªn ngoµi mµ kh«ng biÓu lé ra bªn ngoµi).
-C¸c anh bé ®éi ®­îc mäi ng­êi mõng rì ®ãn chµo nh­ vËy bëi v×: c¸c anh ®i chiÕn ®Êu b¶o vÖ quª h­¬ng, ®Êt n­íc, s½n sµng hi sinh th©n m×nh ®Ó ®em l¹i cuéc sèng Êm no h¹nh phóc cho mäi ng­êi; c¸c anh lµ con em cña nh©n d©n, lu«n gÇn gòi gióp ®ì mäi ng­êi víi t×nh c¶m yªu th­¬ng ®Ñp ®Ï.
- HS suy nghĩ làm bài cá nhân.
- Cá nhân trình bày bài làm, GV phụ trách cùng các thành viên CLB nhận xét.
*HĐ3 : -Thi kể chuyện, hát, ngâm thơ ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ.
- Các thành viên trong CLB tham gia thi dưới sự điều khiển của Chủ tịch hội đồng tự quản .
IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .

Nguồn:Tuyến Vũ Thị Kim

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 15,16
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGiiao_an_cau_lac_bo_tuan_1516_lop_4.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
1bvx0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-17 22:07:33
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
143
Lần xem
14
giáo án điện tử giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 15,16

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 15,16
  Tập đọc 5
  giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 15,16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2017

  Xem: 143

 • giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 17
  Giáo án khác
  giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 17

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2017

  Xem: 6

 • Giáo án 4 - Tuần 15+16
  Lớp 4(GA)
  Giáo án 4 - Tuần 15+16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4(GA)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2009

  Xem: 0

 • Giao an lop 4 tuan 13,14,15,16
  Toán học 4
  Giao an lop 4 tuan 13,14,15,16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2011

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN TUẦN 15-16-17 LỚP 4 CKT
  Lớp 4
  GIÁO ÁN TUẦN 15-16-17 LỚP 4 CKT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2013

  Xem: 0

 • giao an lop 4 tuan 15+16 - 2014
  Lớp 4
  giao an lop 4 tuan 15+16 - 2014

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2015

  Xem: 52

 • Giáo án lớp 4, tuần 15-16
  Giáo án khác
  Giáo án lớp 4, tuần 15-16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2016

  Xem: 0

 • giáo án tuần 15-16 lớp 4
  Lớp 4
  giáo án tuần 15-16 lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2011

  Xem: 0

 • QĐ các câu lạc bộ TDTT năm 15-16
  Năm 15-16
  QĐ các câu lạc bộ TDTT năm 15-16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Năm 15-16

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2016

  Xem: 4

 • Giáo án lop 5 tuần 16 (15-16)
  Toán học 5
  Giáo án lop 5 tuần 16 (15-16)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2015

  Xem: 0