giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 15,16

Đăng ngày 12/17/2017 10:07:33 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Chia sẽ bởi: Tuyến Vũ Thị Kim | Lần tải: 0 | Lần xem: 37 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


TUẦN 15                                                     Ngày soạn: 13/12/2017

                                               Ngày dạy: Thứ  sáu  ngày  15 tháng 12  năm 2017

TOÁN

NỘI DUNG SINH HOẠT:

GIẢI TOÁN VỀ 4 PHÉP TÍNH TRÊN STN

THÔNG QUA TRÒ CHƠI TIẾP SỨC.

 (2 tiết)

I/ MỤC TIÊU:    - Củng cố  giải toán về 4 phép tính trên số tự nhiên.

-  Phát động HS sưu tầm dạng toán về tìm số TBC, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .

III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU:

*HĐ1: Khởi động :  Hát tập thể bài  ‘‘ Em yêu hòa bình ’’

*HĐ2 : Thi giải toán   ( HS Thi giải toán tiếp sức )

-  GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB dưới sự điều khiển của Ban cán bộ:

Bài 1.  Người ta xếp 4235 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cái cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp  và còn thừa mấy cái cốc?             

Bài 2.  Một xe ô tô chạy 12km thì hết 1l xăng. Nếu phải chạy quãng đường dài 180km thì hết bao nhiêu lít xăng?                           

 

Bài 3. Mỗi lớp học cần xếp đúng 35 chiếc ghế. Hỏi có 985 chiếc ghế thì xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu lớp học và còn thừa bao nhiêu chiếc ghế?

Bài 4. Một cửa hàng có 36 bao gạo như nhau, mỗi bao chứa 50kg gạo. Cửa hàng đã bán được tổng số gạo. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo.

Bài 5. Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp 30 gói. Hỏi có thể xếp 2 000gói kẹo vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo?

Bài 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 4080m2 và chiều rộng là 48m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó.

*HĐ3 : Phát động HS sưu tầm dạng toán tìm số TBC, tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó.

- Chủ tịch hội đồng tự quản phát động mỗi thành viên trong CLB về nhà sưu tầm các dạng toán về tìm số TBC, tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó.


 

IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .

 

 

 TIẾNG VIỆT

NỘI DUNG SINH HOẠT:

ÔN TẬP CÂU HỎI, DẤU CHẤM HỎI. VIẾT THƯ

I. MỤC TIÊU: - Củng cố về câu hỏi , dấu chấm hỏi thông qua các trò chơi.

- Tổ chức viết thư thăm hỏi các chú bộ đội đảo xa.

 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .

III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU:

*HĐ1: Khởi động :  Chơi tập thể trò chơi “Chuyền hoa”

*HĐ2 : Ôn tập, củng cố về câu hỏi, dấu chấm hỏi   ( HS ôn tập thông qua trò chơi “ Truyền điện” )

-  GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB dưới sự điều khiển của Ban cán bộ:

Bµi 1: ViÕt mét c©u c©u hái víi môc ®Ých kh¸c cho mçi t×nh huèng sau:

a)Khen mét ng­êi b¹n cã lßng tèt ®· gióp ®ì m×nh mét viÖc quan träng:

b) Kh¼ng ®Þnh mét ®iÒu m×nh biÕt vÒ thµnh tÝch häc tËp cña mét ng­êi b¹n:

c) Muèn b¹n gióp m×nh mét viÖc cô thÓ nµo ®ã:

Bµi 2: G¹ch ch©n tõ nghi vÊn trong mçi c©u hái sau:

a) CËu cã biÕt ch¬i cê vua kh«ng?

b) Anh võa míi ®i häc vÒ µ?

c) MÑ s¾p ®i chî ch­a?

d) Lµm sao b¹n l¹i khãc?

Bµi 3: Khoanh vµo ch÷ c¸i  tr­íc t×nh huèng ch­a thÓ hiÖn phÐp lÞch sù cña ng­êi hái:

a) MÑ hái S¬n: “MÊy giê con tan häc?

b) S¬n hái Hµ: “MÊy giê sÏ häp líp?

c) Th¾ng hái Liªn: “M­în bót ch× mµu mét lóc cã ®­îc kh«ng?

d) LiÖn hái mÑ: “Tèi nay mÑ cã bËn kh«ng ¹?”

e) Hµ thá thÎ víi bµ: “Bµ cã cÇn ch¸u x©u kim gióp bµ kh«ng ¹?

g) Ph­¬ng hái Th¶o: “ V× sao h«m qua kh«ng ®i häc?


Bµi 4: Em h·y ®Æt c©u hái thÓ hiÖn th¸i  ®é lÞch sù khi hái trong mçi t×nhh uèng sau:

a)    Em hái mét ng­êi lín tuæi vÒ ®­êng ®i:

b)    Em hái mÑ xem m×nh ®­îc ¨n g× trong b÷a c¬m tèi?

*HĐ3 Tổ chức viết thư thăm hỏi các chú bộ đội đảo xa.

- Các thành viên trong CLB viết cá nhân.

IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .

 

TUẦN 16                                                     Ngày soạn: 20/12/2017

                                               Ngày dạy: Thứ  sáu  ngày  22 tháng 12  năm 2017

TOÁN

NỘI DUNG SINH HOẠT:

THI GIẢI TOÁN ĐỐ VUI VỀ TÌM HAI SỐ BIẾT 2 HIỆU SỐ.

(2 tiết)

I. MỤC TIÊU:               Thi giải toán đố vui về tìm 2 số biết 2 hiệu số thông qua giao lưu các thành viên.

 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .

III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU:

*HĐ1: Khởi động :  Hát tập thể bài  ‘‘ Em yêu hòa bình ’’

*HĐ2 : Thi giải toán   ( HS Thi giải toán giao lưu )

-  GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB dưới sự điều khiển của Ban cán bộ:

Bài 1: Để chuẩn bị cho năm học mới, hai bạn Vĩnh và Kim đi mua sắm sách vở. Vĩnh mua 15 quyển vở, Kim mua nhiều hơn hơn Vĩnh 5 quyển vở cùng loại và phải trả nhiều hơn Vĩnh 20.000 đồng. Hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền mua vở?

  Bài giải

 Giá tiền một quyển vở là:

  20.000 : 5 = 4.000 (đồng)

 Số tiền bạn Vĩnh mua hết là:

  4.000 x 15 = 60.000 (đồng)

 Số tiền bạn Kim mua hết là:

  60.000 + 20.000 = 80.000 (đồng)

    Đáp số: Vĩnh: 60.000 đồng

        Kim:  80.000 đồng


 Bài 2: Một hiệu sách, lần thứ nhất bán được 27 quyển vở. Lần thứ hai bán được 40 quyển vở cùng loại và nhận nhiều tiền hơn lần trước 52.000 đồng. Hỏi mỗi lần bán hiệu sách nhận bao nhiêu tiền?

   Bài giải

Số quyển vở lần sau bán nhiều hơn làn trước là:

  40 – 27 = 13 (quyển)

 Giá tiền một quyển vở là:

  52.000 : 13 = 4.000 (đồng)

 Số tiền hiệu sách nhận được khi bán lần thứ hai là:

  4.000 x 40 = 160.000 (đồng)

 Số tiền hiệu sách nhận được khi bán lần thứ nhất là:

  160.000 – 52.000 = 108.000 (đồng)

     Đáp số: Lần thứ nhất: 108.000 đồng

         Lần thứ hai:   160.000 đồng

 Bài 3: Hồng mua 3 cái bút và 5 quyển vở hết 39.000 đồng. Hoa mua 3 cái bút và 9 quyển vở cùng loại như Hồng hết 51.000 đồng. Tính giá tiền một cây bút, một quyển vở?

 Phân tích:

 Ta thấy Hồng và Hoa, mỗi người mua 3 cây bút cùng loại nên số tiền mua bút của hai bạn bằng nhau. Số tiền chênh lệch là do số vở cùng loại chênh lệch.

   Bài giải

Cách 1:

Số vở bạn Hoa mua nhiều hơn số vở bạn Hồng mua là:

  9 – 5 = 4 (quyển)

 Số tiền mua 4 quyển vở là:

  51.000 – 39.000 = 12.000 (đồng)

 Giá tiền một quyển vở là:

  12 : 4 = 3.000 (đồng)

 Số tiền mua 5 quyển vở là:

  3.000 x 5 = 15.000 (đồng)

 Số tiền mua 3 cây bút là:

  39.000 – 15.000 = 24.000 (đồng)

 Giá tiền một cây bút là:

  24.000 : 3 = 8.000 (đồng)

    Đáp số: Vở:  3.000 đồng

        Bút: 8.000 đồng

Cách 2:

Giá tiền 4 quyển vở là:

 3 cây bút + 9 quyển vở = 51.000 đồng


 3 cây bút + 5 quyển vở = 39.000 đồng

0 cây bút + 4 quyển vở = 12.000 đồng      (Đây là PP khử đi một đại lượng)

 Giá tiền một quyển vở là:

  12.000 : 4 = 3.000 (đồng)

Số tiền mua 5 quyển vở là:

  3.000 x 5 = 15.000 (đồng)

 Số tiền mua 3 cây bút là:

  39.000 – 15.000 = 24.000 (đồng)

Gái tiền một cây bút là:

  24.000 : 3 = 8.000 (đồng)

    Đáp số: Vở:  3.000 đồng

        Bút: 8.000 đồng

 Bài 4:  Chị Vĩnh mua 2 mét vải xanh và 6 mét vải hoa. Chị Linh mua 2 mét vải xanh và 9 mét vải hoa cùng loại. Chị Vĩnh phải trả 380.000 đồng. Chị Linh phải trả 530.000 đồng. Tính giá tiền một mét vải mỗi loại?

 (Tương tự cách giải ở bài tập 3, ta có: Một mét vải hoa:     50.000 đồng

Một mét vải xanh:   40.000 đồng)

*HĐ3 : Phát động HS sưu tầm dạng toán về nhiều hơn, ít hơn.

- Chủ tịch hội đồng tự quản Phát động mỗi thành viên trong CLB về nhà sưu tầm các bài toán về tìm hai số khi biết 2 hiệu số.

IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .

 TIẾNG VIỆT

NỘI DUNG SINH HOẠT:

CẢM THỤ VĂN HỌC. CA NGỢI ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ.

I. MỤC TIÊU: - Cảm thụ một đoạn thơ hay trong bài “Tình quân dân”.

-Thi kể chuyện, hát, ngâm thơ ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ.

 II/ CHUẨN BỊ : BT theo nd sinh hoạt .

III / CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHỦ YẾU:

*HĐ1: Khởi động :  Chơi tập thể trò chơi “Alibaba”

*HĐ2 : - Cảm thụ một đoạn thơ hay trong bài “Tình quân dân”.

GV phụ trách tổ chức cho HS sinh hoạt CLB :

Đề bài: Trong bµi Tình quân dân, nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt:

C¸c anh vÒ

M¸i Êm nhµ vui

TiÕng h¸t c©u c­êi


Rén rµng xãm nhá.

 

C¸c anh vÒ

T­ng bõng tr­íc ngâ,

Líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau.

MÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u

Vui ®µn con ë rõng s©u míi vÒ.

Em h·y cho biÕt: Nh÷ng h×nh ¶nh nµo thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhë khi bé ®éi vÒ? V× sao c¸c anh bé ®éi ®­îc mäi ng­êi mõng rì ®ãn chµo nh­ vËy?

Gîi ý

-Nh÷ng h×nh ¶nh thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhá khi bé ®éi vÒ: m¸i Êm nhµ vui, tiÕng h¸t c©u c­êi rén rµng xãm nhá, líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau, mÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u. (NiÒm vui cña mÑ giµ khi ®ãn bé ®éi vÒ thËt khã nãi nªn lêi, chØ dån nÐn bªn ngoµi mµ kh«ng biÓu lé ra bªn ngoµi).

-C¸c anh bé ®éi ®­îc mäi ng­êi mõng rì ®ãn chµo nh­ vËy bëi v×: c¸c anh ®i chiÕn ®Êu b¶o vÖ quª h­¬ng, ®Êt n­íc, s½n sµng hi sinh th©n m×nh ®Ó ®em l¹i cuéc sèng Êm no h¹nh phóc cho mäi ng­êi; c¸c anh lµ con em cña nh©n d©n, lu«n gÇn gòi gióp ®ì mäi ng­êi víi t×nh c¶m yªu th­¬ng ®Ñp ®Ï.

- HS suy nghĩ làm bài cá nhân.

- Cá nhân trình bày bài làm, GV phụ trách cùng các thành viên CLB nhận xét.

*HĐ3 : -Thi kể chuyện, hát, ngâm thơ ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ.

- Các thành viên trong CLB tham gia thi dưới sự điều khiển của Chủ tịch hội đồng tự quản .

IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : Nhận xét, tuyên dương, dặn dò ,giao nhiệm vụ tuần tới .

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 15,16, Tập đọc 5. . https://nslide.com/giao-an/giao-an-cau-lac-bo-lop-4-tuan-15-16.1bvx0q.html