Giáo án dại 7 đầy đủ giáo án Giáo án toán 7

Đăng ngày 9/4/2010 7:28:29 AM | Thể loại: Giáo án toán 7 | Lần tải: 14 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.68 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chương I : SỐ HỮU TỈ
Tiết PPCT: 1
Tên bài : TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
A. Mục tiêu bài học :
- Kiến thức: HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ , cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số
hữu tỉ , bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N Z Q
- Kỹ năng: HS biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , biết so sánh hai số hữu tỉ .
B. Chuẩn bị :
GV : SGK, Giáo án, thước thẳng có chia khoảng .
HS : SGK, thước thẳng .
C. Tiến trình dạy học :
I/ Ổn định tổ chức : (1’)
II/ Giới thiệu chương I đại số 7 : ( 5’)
III/ Dạy học bài mới : (32’)
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng

Hoạt động 1 : Số hữu tỉ ( 12’ )
GV: Giả sử ta có các số sau . Em hãy viết các số đó thành 3 phân số bằng nhau .
HS: Lên bảng thực hiện
GV: Chúng ta có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó ? ( sau đó GV bổ sung thêm các dấu vào sau mỗi phân số )
HS: Chúng ta có thể viết thành vô số phân số bằng nó
GV: Các số trên ta đều gọi là số hữu tỉ
GV: Vậy như thế nào gọi là số hữu tỉ ?
HS: Trả lời
GV: Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q
GV: Yêu cầu HS thực hiện ?1 và ?2
HS: Thực hiện ?1 và ?2
Hoạt động 2 : Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số ( 10’ )
GV: Vẽ trục số , biểu diễn các số nguyên -2 , -1 , 2 trên trục số .
Gv : Tương tự như số tự nhiên ta cũng có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số . Sau đó GV cho HS tự đọc vídụ 1 và làm ví dụ 2 .
HS: Đọc vídụ 1 sau đó làm ví dụ 2 .
GV: Hãy viết dưới dạng phân số dương .
HS:
GV: Chia đoạn thẳng đơn vị làm mấy phần ?
HS: Ta chia thành 3 phần bằng nhau .
GV: Điểm biểu diễn số hữu tỉ xác định như thế nào ?
HS: Lấy về bên trái điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị
GV: Gọi 1 HS lên bảng biểu diễn .
GV: Trên trục số điểm biểu diễn số hữu tỉ x gọi là điểm x .
Hoạt động 3 : So sánh hai số hữu tỉ ( 10’ )
GV: Hãy so sánh hai phân số và
HS: Lên bảng giải.GV: Cho HS tự đọc ví dụ 1 và ví dụ 2
GV: Qua hai ví dụ em hãy cho biết để so sánh hai số hữu tỉ ta cần làm như thế nào ?
HS: Trả lời
GV: Giới thiệu số hữu tỉ dương , số hữu tỉ âm , số 0
GV: Cho HS thực hiện ?5
HS: Làm ?5

1. Số hữu tỉ
a) Ví dụ : 3 ; -0,5 ; ; 2… là các số hữu tỉ.
b) Định nghĩa : (sgk/5)
c)Ký hiệu : Q

?1 SGK/5
?2 SGK/5

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số :

-2 -1 0 1 2

Ví dụ 1
Ví dụ 2
= ?


3. So sánh hai số hữu tỉ :
?4 SGK/6
Hãy so sánh hai phân số và .
Ta có :
Vì -10 > -12
Vậy
Ví dụ 1:( SGK/6)
Ví dụ 2:( SGK/7)?5 SGK/7
IV/ Củng cố : ( 5’ )
Cho HS làm bài tập 1 , 2 SGK / 7.
BT1: HS trả lời miệng và tự ghi vào vở .
BT2: Phân số biểu diễn là :
V/Hướng dẫn học tập ở nhà: ( 2 ‘ )
Nắm vững định nghĩa số hữu tỉ , cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , so sánh hai số hữu tỉ
Làm bài tập 3 , 4 , 5 SGK / 8 ; bài 1 , 3 , 4 SBT / 3
D.Rút kinh nghiệm : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết PPCT: 2
Tên bài : CỘNG , TRỪ SỐ HỮU TỈ
A. Mục tiêu :
- Kiến thức: HS nắm vững quy tắc

Sponsor Documents