GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9 CẢ NĂM giáo án Địa lý 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 5797       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
npaquq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/18/2009 7:26:28 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.99 M
Lần xem
1
Lần tải
5797

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
ĐỊA LÍ VIỆT NAM
Ngày soạn: /8/2008 TUẦN 1 – TIẾT 1
Ngày dạy: /8/2008 Bài 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1.Kiến thức : Cho học sinh hiểu được:
- Nước ta có 54 dân tộc mỗi dân tộc có nét văn hoá riêng. Dân tộc kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc của nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Trình bày tình hình phân bố các dân tộc nước ta
2. Kỹ năng :
- Rèn kĩ năng xác định trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc
- Phân tích biểu đồ, bảng số liệu, bản đồ về dân cư
3. Thái độ:
Giáo dục tinh thần tôn trọng đoàn kết các dân tộc, tinh thần yêu nước.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:
GV - Bản đồ phân bố các dân tộc Việt Nam ,Tranh ảnh về đồng bằng , ruộng bậc thang, Bộ tranh ảnh về Đại gia đình dân tộc Việt Nam.
HS: - SGK, vở ghi, dụng cụ học tập
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
Giới thiệu bài mới :
Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính

HĐ 1 : Hướùng dẫn HS quan sát tranh ảnh
Bảng 1.1: Dân số phân theo thành phần dân tộc (sắp xếp theo số dân) ở Việt Nam năm 1999 (đơn vị: nghìn người)
CH: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Nêu vài nét khái quát về dân tộc kinh và các dân tộc ít người
CH: Các dân tộc khác nhau ở mặt nào? Cho ví dụ?
CH: Quan sát H1.1 biểu đồ cơ cấu dân tộc nhận xét?
CH: Dân tộc nào có số dân đông nhất? chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Phân bố chủ yếu ở đâu? Làm nghề gì?
CH: Các dân tộc ít người phân bố ở đâu? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?
CH: Kể tên một số sản phẩm tiêu biểu của dân tộc ít người mà em biết? (Tày, Thái, Mường, Nùng là dân tộc có dân số khá đông có truyền thống thâm canh lúa nước, trông màu cây công nghiệp ,có nghề thủ công tinh xảo. Người Mông giỏi làm ruộng bậc thang, trồng lúa ngô, cây thuốc)
Quan sát hình 1.2 em có suy nghĩ gì về lớp học ở vùng cao không?
GV cũng cần chú ý phân tích và chứng minh về sự bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc trong quá trình phát triển đất nước,
- Những Việt kiều đang sống ở nước ngoài.
- Thành phần giữa các dân tộc có sự chênh lệch
HĐ 2: Cho HS làm việc theo nhóm
Quan sát lược đồ phân bố các dân tộc Việt Nam H1.3 cho biết dân tộc Việt (kinh) phân bố chủ yếu ở đâu?
CH: Hiện nay sự phân bố của người Việt có gì thay đổi nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi (chính sách phân bố lại dân cư và lao động, phát triển kinh tế văn hoá của Đảng)
CH: Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền địa hình nào? (thượng nguồn các dòng sông có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên có vị trí quan trọng về quốc phòng.)
- Trung du và miền núi phía Bắc : Trên 30 dân tộc ít người.
- Khu vực Trường Sơn- Tây Nguyên có trên 20 dân tộc ít người: Ê-đê Gia rai, Mnông.
- Duyên hải cực nam Trung Bộ và Nam Bộ có dân tộc Chăm, Khơ me, Hoa,
CH: Theo em sự phân bố các dân tộc hiện nay như thế nào?( đã có nhiều thay đổi)
*Liên hệ: Cho biết em thuộc dân tộc nào, dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? CH: Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em ?.

I. CÁC DÂN TỘC Ở NƯỚC TA
- Nước ta có 54 dân tộc
- Mỗi dân tộc có những nét văn hoá riêng, thể hiện ở ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán…Làm cho nền văn hoá Việt Nam thêm phong phú .
- Dân tộc Việt kinh có số dân đông nhất 86% dân số cả nước. Là dân tộc có nhiều kinh nghiệm thâm canh lúa nước, có các nghề thủ công đạt mức tinh xảo .
- Các dân tộc ít người có số dân và trình độ kinh tế khác nhau, mỗi dân tộc

Giaùo aùn Ñòa Lí 9 – Naêm hoïc 2008 – 2009                    GV: Ñoaøn Thò Taám – Tröôøng THCS Giao Haø

                                        ÑÒA LÍ VIEÄT NAM

 

 Ngaøy soaïn:   /8/2008     TUAÀN 1 – TIEÁT 1      

Ngaøy daïy:   /8/2008  Baøi 1: COÄNG ÑOÀNG CAÙC DAÂN TOÄC VIEÄT NAM

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :

1.Kieán thöùcCho hoïc sinh hieåu ñöôïc:

      - Nöôùc ta coù 54 daân toäc moãi daân toäc coù neùt vaên hoaù rieâng. Daân toäc kinh coù soá daân ñoâng nhaát. Caùc daân toäc cuûa nöôùc ta luoân ñoaøn keát beân nhau trong quaù trình xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.

- Trình baøy tình hình phaân boá caùc daân toäc nöôùc ta

2. Kyõ naêng :

      - Reøn kó naêng xaùc ñònh treân baûn ñoà vuøng phaân boá chuû yeáu cuûa moät soá daân toäc

- Phaân tích bieåu ñoà, baûng soá lieäu, baûn ñoà veà daân cö

      3. Thaùi ñoä:

        Giaùo duïc tinh thaàn toân troïng ñoaøn keát caùc daân toäc, tinh thaàn yeâu nöôùc.

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ:

     GV - Baûn ñoà phaân boá caùc daân toäc Vieät Nam ,Tranh aûnh veà ñoàng baèng , ruoäng baäc thang, Boä tranh aûnh veà Ñaïi gia ñình daân toäc Vieät Nam.

    HS: - SGK, vôû ghi, duïng cuï hoïc taäp

III.TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC :

 1. Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh
 2. Giôùi thieäu baøi môùi :
 3. Baøi môùi:                         

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ 1 : Höôùùng daãn HS quan saùt tranh aûnh

Baûng 1.1: Daân soá phaân theo thaønh phaàn daân toäc (saép xeáp theo soá daân) ôû Vieät Nam naêm 1999 (ñôn vò: nghìn ngöôøi)

CH:  Nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc? Neâu vaøi neùt khaùi quaùt veà daân toäc kinh vaø caùc daân toäc ít ngöôøi

CH: Caùc daân toäc khaùc nhau ôû maët naøo? Cho ví duï?

CH: Quan saùt H1.1 bieåu ñoà cô caáu daân toäc nhaän xeùt?

CH:  Daân toäc naøo coù soá daân ñoâng nhaát? chieám tæ leä bao nhieâu? Phaân boá chuû yeáu ôû ñaâu? Laøm ngheà gì?

CH:  Caùc daân toäc ít ngöôøi phaân boá ôû ñaâu? Chieám tæ leä bao nhieâu %?

CH:  Keå teân moät soá saûn phaåm tieâu bieåu cuûa daân toäc ít ngöôøi maø em bieát? (Taøy, Thaùi, Möôøng, Nuøng laø daân toäc coù daân soá khaù ñoâng coù truyeàn thoáng thaâm canh luùa nöôùc, troâng maøu caây coâng nghieäp ,coù ngheà thuû coâng tinh xaûo. Ngöôøi Moâng gioûi laøm ruoäng baäc thang, troàng luùa ngoâ, caây thuoác)

Quan saùt hình 1.2 em coù suy nghó gì veà lôùp hoïc ôû vuøng cao khoâng?

GV cuõng caàn chuù yù phaân tích vaø chöùng minh veà söï bình ñaúng, ñoaøn keát giöõa caùc daân toäc trong quaù trình phaùt trieån ñaát nöôùc,

- Nhöõng Vieät kieàu ñang soáng ôû nöôùc ngoaøi.

- Thaønh phaàn giöõa caùc daân toäc coù söï cheânh leäch

HÑ 2: Cho HS laøm vieäc theo nhoùm

Quan saùt löôïc ñoà phaân boá caùc daân toäc  Vieät Nam H1.3 cho bieát daân toäc Vieät (kinh) phaân boá chuû yeáu ôû ñaâu?

CH: Hieän nay söï phaân boá cuûa ngöôøi Vieät coù gì thay ñoåi nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa söï thay ñoåi (chính saùch phaân boá laïi daân cö vaø lao ñoäng, phaùt trieån kinh teá vaên hoaù cuûa Ñaûng)

 

CH: Döïa vaøo voán hieåu bieát, haõy cho bieát caùc daân toäc ít ngöôøi phaân boá chuû yeáu ôû mieàn ñòa hình naøo? (thöôïng nguoàn caùc doøng soâng coù tieàm naêng lôùn veà taøi nguyeân thieân nhieân coù vò trí quan troïng veà quoác phoøng.)

- Trung du vaø mieàn nuùi phía Baéc : Treân 30 daân toäc ít ngöôøi.

- Khu vöïc Tröôøng Sôn- Taây Nguyeân coù treân 20 daân toäc ít ngöôøi: EÂ-ñeâ Gia rai, Mnoâng.

- Duyeân haûi cöïc nam Trung Boä vaø Nam Boä coù daân toäc Chaêm, Khô me, Hoa,

CH: Theo em söï phaân boá caùc daân toäc hieän nay nhö theá naøo?( ñaõ coù nhieàu thay ñoåi)

*Lieân heä: Cho bieát em thuoäc daân toäc naøo, daân toäc em ñöùng thöù maáy veà soá daân trong coäng ñoàng caùc daân toäc Vieät nam? Ñòa baøn cö truù chuû yeáu cuûa daân toäc em? CH: Haõy keå moät soá neùt vaên hoùa tieâu bieåu cuûa daân toäc em ?.

 

I. CAÙC DAÂN TOÄC ÔÛ NÖÔÙC TA

- Nöôùc ta coù 54 daân toäc

- Moãi daân toäc coù nhöõng neùt vaên hoaù rieâng, theå hieän ôû ngoân ngöõ, trang phuïc, phong tuïc, taäp quaùn…Laøm cho neàn vaên hoaù Vieät Nam theâm phong phuù .

 

 

 

 

- Daân toäc Vieät kinh coù soá daân ñoâng nhaát 86% daân soá caû nöôùc. Laø daân toäc coù nhieàu kinh nghieäm thaâm canh luùa nöôùc, coù caùc ngheà thuû coâng ñaït möùc tinh xaûo .

- Caùc daân toäc ít ngöôøi coù soá daân vaø trình ñoä kinh teá khaùc nhau, moãi daân toäc coù kinh nghieäm saûn xuaát rieâng.

- Caùc daân toäc ñeàu bình ñaúng, ñoaøn keát trong quaù trình xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác

 

II SÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC DAÂN TOÄC

1. Daân toäc Vieät (kinh)

- Phaân boá roäng khaép nöôùc song chuû yeáu ôû ñoàng baèng, trung du vaø duyeân haûi.

 

2. Caùc daân toäc ít ngöôøi

- Caùc daân toäc ít ngöôøi chieám 13,8% soáng chuû yeáu ôû mieàn nuùi vaø trung du,

 

 

- Hieän nay söï phaân boá caùc daân toäc ñaõ coù nhieàu thay ñoåi

 

4. Cuûng coá vaø ñaùnh giaù : ( Traéc nghieäm ôû baøi taäp)

- Nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc?

- Caùc daân toäc khaùc nhau ôû maët naøo? Cho ví duï.

 

 

Ngaøy soaïn:     8/2008   TUAÀN 1 – TIEÁT 2

Ngaøy daïy:   8/2008   Baøi 2: DAÂN SOÁ  VAØ GIA TAÊNG DAÂN SOÁ

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :

1.Kieán thöùc :    Sau baøi hoïc HS coù theå :

      - Bieát soá daân cuûa nöùôc ta hieän taïi vaø döï baùo trong töông lai

- Hieåu vaø trình baøy ñöôïc tình hình gia taêng daân soá, nguyeân nhaân vaø haäu quaû.

- Ñaëc ñieåm thay ñoåi cô caáu daân soá vaø xu höôùng thay ñoåi cô caáu daân soá cuûa nöôùc ta nguyeân nhaân cuûa söï thay ñoåi.

2. Kyõ naêng :

      - Reøn kó naêng veõ bieåu ñoà gia taêng daân soá

      - Coù kó naêng phaân tích baûng thoáng keâ, moät soá bieåu ñoà daân soá

      3. Thaùi ñoä:

YÙ thöùc ñöôïc söï caàn thieát phaûi coù quy moâ veà gia ñình hôïp lí

II. CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ:

GV - Bieåu ñoà daân soá Vieät Nam

      - Thaùp daân soá Vieät Nam naêm1989, 1999

      - Tranh aûnh veà moät soá haäu quaû cuûa daân soá tôùi moâi tröôøng , chaát löôïng cuoäc soáng

HS: -Ñoïc vaø chuaån bò baøi

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG :

1.Kieåm tra baøi cuõ:

a/ Nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc?Caùc daân toäc khaùc nhau ôû maët naøo? Cho ví duï

b/ Quan saùt löôïc ñoà phaân boá caùc daân toäc  Vieät Nam H1.3 cho bieát daân toäc Vieät Nam phaân boá chuû yeáu ôû ñaâu?Hieän nay söï phaân boá cuûa ngöôøi Vieät coù gì thay ñoåi nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa söï thay ñoåi ñoù?

2.Giôùi thieäu baøi môùi

3.Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø

Noäi dung chính

HÑ 1 : Döïa vaøo voán hieåu bieát vaø SGK cho bieát soá daân Vieät Nam theo toång ñieàu tra 01/4/1999 laø  bao nhieâu? Em coù suy nghó gì veà thöù töï dieän tích vaø daân soá cuûa Vieät Nam so vôùi theá giôùi?

- Naêm 1999 daân soá nöôùc ta 76,3 trieäu ngöôøi. Ñöùng thöù 3 ôû ÑNAÙ.

- Dieän tích laõnh thoå nöôùc ta ñöùng thöù 58 treân theá giôùi, daân soá ñöùng thöù 14 treân theá giôùi

HÑ2:

*Muïc tieâu:HS hieåu ñöôïc tình hình gia taêng daân soá nöôùc ta .Haäu quaû cuûa daân soá ñoâng

* Tieán haønh:

CH:  Quan saùt bieåu ñoà (hình 2.1), neâu nhaän xeùt veà tình hình taêng daân soá cuûa nöôùc ta? Vì sao tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân giaûm nhöng daân soá vaãn taêng? nhanh?( môùi giaûm gaàn ñaây)

GV: Gôïi yù Quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà söï thay ñoåi soá daân qua chieàu cao cuûa caùc coät ñeå thaáy daân soá nöôùc ta taêng nhanh lieân tuïc.

CH: Quan saùt löôïc ñoà ñöôøng bieåu dieãn tæ leä gia taêng töï nhieân ñeå thaáy söï thay ñoåi qua töøng giai ñoaïn vaø xu höôùng thay ñoåi töø naêm1979 ñeán naêm 1999, Giaûi thích nguyeân nhaân thay ñoåi?

naêm 1921 coù 15,6 trieäu ngöôøi, 1961 taêng gaáp ñoâi

CH: Nhaän xeùt moái quan heä giöõa gia taêng töï nhieân, gia taêng daân soá vaø giaûi thích?

CH:  Daân soá ñoâng vaø taêng nhanh ñaõ gaây ra nhöõng haäu quaû gì?(khoù khaên vieäc laøm, chaát löôïng cuoäc soáng,oån ñònh xaõ hoäi,moâi tröôøng)

CH:  Neâu nhöõng lôïi ích cuûa söï giaûm tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân ôû nöôùc ta.(naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng)

CH:  Hieän nay tæ leä sinh, töû cuûa nöôùc ta nhö theá naøo? Taïi sao? (tæ leä sinh giaûm. Tuoåi thoï taêng)

- 1999 tæ leä gia taêng töï nhieân nöôùc ta laø 1,43%

CH: Tæ leä gia taêng töï nhieân giöõa thaønh thò vaø noâng thoân, mieàn nuùi nhö theá naøo? (Tæ leä gia taêng töï nhieân ôû thaønh thò vaø khu coâng nghieäp thaáp hôn nhieàu so vôùi noâng thoân, mieàn nuùi)

 

CH:  Döïa vaøo baûng 2.1, haõy xaùc ñònh caùc vuøng laõnh thoå coù tæ leä gia taêng daân soá cao nhaát, thaáp nhaát, caùc vuøng laõnh thoå coù tæ leä gia taêng daân soá cao hôn trung bình caû nöôùc.

Giaûi thích.(cao nhaát Taây Nguyeân, Taây Baéc vì ñaây laø vuøng nuùi vaø cao nguyeân)

HÑ3: Caù nhaân/caëp

CH:  Caên cöù soá lieäu ôû baûng 2.2 Nhaän xeùt cô caáu nhoùm tuoåi cuûa nöôùc ta thôøi kì 1979 – 1999

ñaëc bieät laø nhoùm 0-14 tuoåi. Neâu daãn chöùng vaø nhöõng vaán ñeà ñaët ra veà giaùo duïc, y teá, vieäc laøm ñoái vôùi caùc coâng daân töông lai?

CH:  Nhaän xeùt tæ leä nam nöõ ôû nöôùc ta?

CH: Caên cöù soá lieäu ôû baûng 2.2, haõy nhaän xeùt tæ leä hai nhoùm daân soá nam, nöõ thôøi kì 1979 – 1999

CH: Tæ leä nam nöõ coù söï khaùc nhau giöõa caùc vuøng

 I. SOÁ DAÂN

-Naêm 2003 daân soá nöôùc ta laø 80,9 trieäu ngöôøi

- Vieät Nam laø moät nöôùc ñoâng daân ñöùng thöù 14 treân theá giôùi .

 

 

 

 

 

 

II. GIA TAÊNG DAÂN SOÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Daân soá nöôùc ta taêng nhanh lieân tuïc,

- Hieän töôïng “buøng noå” daân soá nöôùc ta  baét ñaàu töø cuoái nhöõng naêm 50 chaám döùt vaøo trong nhöõng naêm cuoái theá kæ XX.

- Nhôø thöïc hieän toát keá hoaïch hoaù gia ñình neân nhöõng naêm gaàn ñaây tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân ñaõ giaûm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân coøn khaùc nhau giöõa caùc vuøng.

 

 

III. CÔ CAÁU DAÂN SOÁ 

 

- Nöôùc ta coù cô caáu daân soá treû. Tæ leä treû em coù xu höôùng giaûm, tæ leä ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng vaø ngoaøi tuoåi lao ñoäng taêng leân

- Tæ leä nöõ coøn cao hôn tæ leä nam. coù söï khaùc nhau giöõa caùc vuøng

 

4. Cuûng coá vaø ñaùnh giaù:

1/ Trình baøy soá daân vaø gia taêng daân soá ôû nöôùc ta?

2/ Neâu nhöõng lôïi ích cuûa söï giaûm tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân ôû nöôùc ta.

3/ HS phaûi Tính tæ leä gia taêng daân soá : laáy tæ suaát sinh tröø ñi tæ suaát töû (ñôn vò tính %) chia10  treân  moät truïc toaï ñoä ñöôøng theå hieän tæ leä GTDSTN

 

Ngaøy soaïn :    / 8/2008      

Ngaøy daïy:    /9/2008    TUAÀN 2 – TIEÁT 3

Baøi 3: PHAÂN BOÁ DAÂN CÖ

VAØ CAÙC LOAÏI HÌNH QUAÀN CÖ

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :

1.Kieán thöùc :    Sau baøi hoïc HS coù theå :

- Hieåu vaø trình baøy ñöôïc ñaëc ñieåm maät ñoä daân soá, phaân boá daân cö ôû nöôùc ta .

- Bieát ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi hình quaàn cö noâng thoân, thaønh thò vaø ñoâ thò hoaù ôû Vieät Nam

2. Kyõ naêng :

- Bieát phaân tích baûn ñoà phaân boá daân cö, ñoâ thòû Vieät Nam, moät soá baûng soá lieäu veà daân cö

- Coù kó naêng phaân tích löôïc ñoà. Baûng soá lieäu

      3. Thaùi ñoä:

YÙ thöùc ñöôïc söï caàn thieát phaùt trieån ñoâ thò treân cô sôû phaùt trieån coâng nghieäp, baûo veä moâi tröôøng nôi ñang soáng. Chaáp haønh chính saùch cuûa nhaø nöôùc veà phaân boá daân cö

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:

GV:  - Löôïc ñoà phaân boá daân cö  Vieät Nam

      - Baûng soá lieäu

     - Tranh aûnh veà moät soá loaïi hình laøng

HS: Ñoïc vaø chuaån bò baøi

III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC :

1.Kieåm tra baøi cuõ

a. Trình baøy soá daân vaø gia taêng daân soá ôû nöôùc ta?

b. Neâu nhöõng lôïi ích cuûa söï giaûm tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân ôû nöôùc ta

2. Giôùi thieäu baøi môùi: SGK

3. Baøi môùi

Hoat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chínht

HÑ1

Cho soá lieäu: Naêm 2003 maät ñoä Laøo 24 ngöôøi/km2maät ñoä Inñoâneâxia 115ngöôøi/km2 ThaùiLan 123ngöôøi/km2 maät ñoä theá giôùi 47 ngöôøi/km2

Qua soá lieäu em coù nhaän xeùt veà maät ñoä daân soá nöôùc ta ?

GV cho HS so saùnh caùc soá lieäu veà maät ñoä daân soá nöôùc ta giöõa caùc naêm 1989,1999,2003 ñeå thaáy maät ñoä daân soá ngaøy caøng taêng ,(baûng 3.2)

(naêm 1989 laø 195 ngöôøi/km2;naêm 1999 maät ñoä laø 231 ngöôøi/km2;2003  laø 246 ngöôøi/km2)

CH: Nhaéc laïi caùch tính maät ñoä daân soá

 

CH: Quan saùt löôïc ñoà phaân boá daân cö Vieät Nam hình 3.1 nhaän xeùt:Phaân boá daân cö  nöôùc ta (phaân boá khoâng ñeàu,giöõa noâng thoân, thaønh thò, ñoàng baèng …)

CH:  Daân cö soáng ñoâng ñuùc ôû nhöõng vuøng naøo? , (ñoàng baèng ven bieån vaø caùc ñoâ thò, do thuaän lôïi veà ñieàu kieän sinh soáng)

CH:  Daân cö thöa thôùt ôû nhöõng vuøng naøo? Vì sao?

- Ñeå giuùp HS nhaän bieát daân cö phaân boá khoâng ñeàu GV yeâu caàu HS Quan saùt löôïc ñoà baûn ñoà phaân boá daân cö Vieät Nam traû lôøi caâu hoûi SGK

CH: Nguyeân nhaân cuûa söï phaân boá daân cö khoâng ñeàu?

TP’ HCM naêm 1997 coù 4,8 trieäu ngöôøi naêm 1999 laø 5.037.155 ngöôøi dieän tích:2,093,7 km2

CH: Daân thaønh thò coøn ít chöùng toû ñieàu gì?( nöôùc ta laø nöôùc noâng nghieäp )

*Khoù khaên cho vieäc söû duïng lao ñoäng vaø khai thaùc nguoàn taøi nguyeân ôû moãi vuøng

CH: Em coù bieát gì veà chính saùch cuûa Ñaûng trong söï phaân boá laïi daân cö khoâng?

- Giaûm tæ leä sinh,phaân boá laïi daân cö ,lao ñoäng giöõa caùc vuøng vaø caùc ngaønh kinh teá, caûi taïo xaây döïng noâng thoân môùi…

 

HÑ2: HS Laøm vieäc theo nhoùm Muïc tieâu:HS hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm caùc loaïi hình quaàn cö ôû nöôùc ta

GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK Quan saùt löôïc ñoà caùc tranh aûnh veà quaàn cö, tìm ñaëc ñieåm chung cuûa quaàn cö noâng thoân, söï khaùc nhau veà quaàn cö noâng thoân ôû caùc vuøng khaùc nhau vaø giaûi thích?

CH: ÔÛ noâng thoân daân cö thöôøng laøm nhöõng coâng vieäc gì? vì sao? (troàng troït, chaên nuoâi)

- Noâng thoân daân cö thöôøng saûn xuaát noâng nghieäp , laâm nghieäp, ngö nghieäp.

- Caùc laøng baûn thöôøng phaân boá ôû nhöõng nôi coù ñieàu kieän thuaän lôïi veà nguoàn nöôùc .

- Chuù yù hoaït ñoäng kinh teá ñeå hieåu vì sao caùc laøng baûn ôû noâng thoân thöôøng caùch nhau xa. Maät ñoä caùch boá trí caùc khoâng gian nhaø cuõng coù ñaëc ñieåm rieâng cuûa töøng mieàn. Ñoù chính laø söï thích nghi cuûa con ngöôøi vôùi thieân nhieân vaø hoaït ñoäâng kinh teá

CH: Haõy neâu nhöõng thay ñoåi cuûa quaàn cö noâng thoân maø em bieát?

CH: Quan saùt löôïc ñoà phaân boá daân cö Vieät Nam (hình 3.1), haõy neâu nhaän xeùt veà söï phaân boá caùc ñoâ thò cuûa nöôùc ta. Giaûi thích vì sao?

CH: ÔÛ thaønh thò daân cö thöôøng laøm nhöõng coâng vieäc gì? vì sao?

- ÔÛ thaønh thò daân cö thöôøng tham gia saûn xuaát coâng nghieäp , thöông maïi, dòch vuï

CH: Söï khaùc nhau veà hoaït ñoäng kinh teá caùch boá trí nhaø giöõa noâng thoân vaø thaønh thò nhö theá naøo?

CH: Ñòa phöông em thuoäc loaïi hình naøo?

CH: Quan saùt hình 3.1 hay neâu nhaän xeùt veà söï phaân boá caùc ñoâ thò cuûa nöôùc ta . Giaûi thích vì sao?

HÑ3: Qua soá lieäu ôû baûng 3.1:

CH:  Neâu nhaän xeùt veà soá daân thaønh thò vaø tæ leä daân thaønh thò cuûa nöôùc ta.

CH:  Cho bieát söï thay ñoåi tæ leä daân thaønh thò ñaõ phaûn aùnh quaù trình ñoâ thò hoùa ôû nöôùc ta nhö theá naøo?

- Soá daân thaønh thò vaø tæ leä daân thaønh thò taêng lieân tuïc giai ñoaïn 1995-2000 taêng nhanh nhaát

- Tæ leä daân ñoâ thò nöôùc ta coøn thaáp . ñieàu ñoù chöùng toû trình ñoä ñoâ thò hoaù thaáp, neàn kinh teá chuû yeáu laø noâng nghieäp

CH: So vôùi theá giôùi ñoâ thò hoaù nöôùc ta nhö theá naøo?

-Toâ-ki-oâ naêm 2000 coù 27 trieäu ngöôøi

-Niu I-ooùc naêm 2000 coù 21 trieäu ngöôøi

CH: Vieäc taäp trung quaù ñoâng daân vaøo caùc thaønh phoá lôùn gaây ra hieän töôïng gì?

CH: HS Quan saùt löôïc ñoà phaân boá daân cö ñeå nhaän xeùt veà söï phaân boá cuûa caùc thaønh phoá lôùn – Maät ñoä naêm 2003 ñoàng baèng soâng Hoàng laø1192 ngöoøi/km2 Haø Noäi gaàn 2830 ngöoøi/km2, TP’ HCM gaàn 2664 ngöoøi/km2 ,

CH:  Haõy laáy daãn chöùng veà söï quaù taûi naøy.

CH: Keå teân moät soá TP’ lôùn nöôùc ta ? (moät soá thaønh phoá lôùn Haø Noäi, TP’ HCM, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng)

CH: Laáy VD minh hoaï veà vieäc môû roäng quy moâ caùc TP’?

 I. MAÄT ÑOÄ DAÂN SOÁ VAØ SÖÏ PHAÂN BOÁ DAÂN CÖ

 

- Maät ñoä daân soá nöôùc ta thuoäc loaïi cao treân theá giôùi. Naêm 2003 laø 246 ngöôøi/km2

 

 

 

 

 

 

- Phaân boá daân cö khoâng ñeàu, taäp trung ñoâng ôû ñoàng baèng, ven bieån vaø caùc ñoâ thò. Thöa thôùt ôû mieàn nuùi, cao nguyeân.

- Khoaûng 74% daân soá soáng ôû noâng thoân 26% ôû thaønh thò (2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CAÙC LOAÏI HÌNH QUAÀN CÖ 

1. Quaàn cö noâng thoân

 

 

 

 

 

- Phaàn lôùn daân cö nöôùc ta soáng ôû noâng thoân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quaàn cö thaønh thò

- Caùc ñoâ thò lôùn coù maät ñoä daân soá raát cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ÑOÂ THÒ HOAÙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caùc ñoâ thò nöôùc ta phaàn lôùn thuoäc loaïi vöøa vaø nhoû, phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoàng baèng vaø ven bieån. Quaù trình ñoâ thò hoaù ôû nöôùc ta ñang dieãn ra vôùi toác ñoä ngaøy caøng cao. Tuy nhieân trình ñoä ñoâ thò hoaù coøn thaáp.

 

 

4. Cuûng coá vaø ñaùnh giaù: 

- Döïa vaøo baûn ñoà daân cö trình baøy ñaëc ñieåm phaân boá daân cö cuûa nöôùc ta vaø giaûi thích?

- Neâu ñaëc ñieåm  cuûa caùc loaïi hình quaàn cö ôû nöôùc ta ?

- Quan saùt baûng soá lieäu 3.2 ruùt ra nhaän xeùt veà söï  phaân boá daân cö khoâng ñeàu vaø söï thay ñoåi maät ñoä daân soá ôû caùc vuøng cuûa nöôùc ta

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn:   / 9/2008     TUAÀN 2 – TIEÁT 4

Ngaøy daïy:    /9/2008   BAØI 4: LAO ÑOÄNG VAØ VIEÄC LAØM

CHAÁT LÖÔÏNG CUOÄC SOÁNG

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :

1.Kieán thöùc :    Sau baøi hoïc HS coù theå :

- Hieåu vaø trình baøy ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa nguoàn lao ñoäng ôû nöôùc ta .

- Bieát sô löôïc veà chaát löôïng cuoäc soáng vaø vieäc naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa nhaân daân ta.

2. Kyõ naêng :

- Bieát nhaän xeùt caùc bieåu ñoà, baûng soá lieäu veà lao ñoäng vaø chaát löôïng cuoäc soáng

- Xaùc laäp moái quan heä giöõa daân soá, lao ñoäng vieäc laøm vaø chaát löôïng cuoäc soáng

      3. Thaùi ñoä: YÙ thöùc  lao ñoäng töï giaùc, naâng cao clcs

II.CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ

GV - Caùc bieåu ñoà veà cô caáu lao ñoäng

      - Baûng soá lieäu thoáng keâ veà söû duïng lao ñoäng, chaát löôïng cuoäc soáng

      - Tranh aûnh theå hieän söï tieán boä naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng

HS: Ñoïc vaø chuaån bò baøi

III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC :

1.Kieåm tra baøi cuõ:

- Döïa vaøo baûn ñoà daân cö trình baøy ñaëc ñieåm phaân boá daân cö cuûa nöôùc ta vaø giaûi thích?

- Neân ñaëc ñieåm , chöùc naêng cuûa caùc loaïi hình quaàn cö?

- Quan saùt baûng soá lieäu 3.2 ruùt ra nhaän xeùt veà söï  phaân boá daân cö khoâng ñeàu vaø söï thay ñoåi maät ñoä daân soá ôû caùc vuøng cuûa nöôùc ta

 2.Giôùi thieäu baøi môùi :SGK

3. baøi môùi        

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1:Hoaït ñoäng nhoùm

CH: Nhaän xeùt veà nguoàn lao ñoäng nöôùc ta ?

Nguoàn lao ñoäng bao goàm nhöõng ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng ôû nöôùc ta (nam töø 16-60 nöõ 16-55)

CH: Döïa vaøo bieåu ñoà hình 4.1:

- Nhaän xeùt veà cô caáu  löïc löôïng lao ñoäng giöõa thaønh thò vaø noâng thoân. Giaûi thích nguyeân nhaân?

CH: Nhaän xeùt veà chaát löôïng cuûa nguoàn lao ñoäng ôû nöôùc ta. (thaáp) Ñeå naâng cao chaát löôïng nguoàn lao ñoäng, caàn coù nhöõng giaûi phaùp gì?

- Naêm 2003 nöôùc ta coù 41,3 trieäu ngöôøi lao ñoäng trong khu vöïc thaønh thò chieám 24,2%

noâng thoân 75,8%

CH: Nguoàn lao ñoäng nöôùc ta coù nhöõng maët maïnh vaø nhöõng haïn cheá naøo?

- Nguoàn lao ñoäng nöôùc ta naêng ñoäng, coù nhieàu kinh nghieäm saûn xuaát, caàn cuø, kheùo tay

CH: Quan saùt bieåu ñoà hình 4.2, neâu nhaän xeùt veà cô caáu lao ñoäng vaø söï thay ñoåi cô caáu  lao ñoäng theo ngaønh ôû nöôùc ta.

HÑ 2

CH: Taïi sao noùi Vieäc laøm laø vaán ñeà kinh teá xaõ hoäi gay gaét ôû nöôùc ta

-Vieäc laøm laø vaán ñeà kinh teá xaõ hoäi gay gaét ôû nöôùc ta ñaëc bieät laø ôû

CH: Ñeå giaûi quyeát vieäc laøm theo em caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp gì?

- Phaân boá laïi daân cö vaø nguoàn lao ñoäng giöõa caùc vuøng, vuøng Taây Nguyeân…

HÑ3

GV cho HS ñoïc SGK neâu daãn chöùng noùi leân chaát löôïng cuoäc soáng cuûa nhaân daân ñang ñöôïc caûi thieän.

- Tæ leä ngöôøi lôùn bieát chöõ ñaït 90,3% naêm1999. Möùc thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi taêng ,ngöôøi daân ñöôïc höôûng caùc dòch vuï xaõ hoäi ngaøy caøng toát hôn…

CH: Chaát löôïng cuoäc soáng cuûa daân cö nhö theá naøo giöõa caùc vuøng noâng thoân vaø thaønh thò, giöõa caùc taàng lôùp daân cö trong xaõ hoäi ? (cheânh leäch)

CH: Hình 4.3 noùi leân ñieàu gì?

 I. NGUOÀN LAO ÑOÄNG VAØ SÖÛ DUÏNG LAO ÑOÄNG

1. Nguoàn lao ñoäng

- Nguoàn lao ñoäng nöôùc ta raát doài daøo vaø coù toác ñoä taêng nhanh. Trung bình moãi naêm taêng theâm khoaûng 1 trieäu lao ñoäng

- Naêm 2003 noâng thoân 75,8%, thaønh thò 24,2%

- Ngöôøi lao ñoäng Vieät Nam coù nhieàu kinh nghieäm trong saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp, thuû coâng nghieäp , coù khaû naêng tieáp thu khoa hoïc kó thuaät.

- Haïn cheá veà theå löïc vaø trình ñoä chuyeân moân

2. Söû duïng lao ñoäng

- Soá lao ñoäng coù vieäc laøm ngaøy caøng taêng

- Cô caáu söû duïng lao ñoäng cuûa nöôùc ta coù söï thay ñoåi theo höôùng tích cöïc

 

 

 

 

II. VAÁN ÑEÀ VIEÄC LAØM

- Löïc löôïng lao ñoäng doài daøo trong ñieàu kieän kinh teá chöa phaùt trieån ñaõ taïo neân söùc eùp raát lôùn ñoái vôùi vaán ñeà giaûi quyeát vieäc laøm.

- Tæ leä thaát nghieäp cuûa khu vöïc thaønh thò caû nöôùc khaù cao khoaûng 6%

 

 

 

III. CHAÁT LÖÔÏNG CUOÄC SOÁNG

- Chaát löôïng cuoäc soáng cuûa nhaân daân ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän vaø ñang giaûm daàn cheânh leäch giöõa caùc vuøng

4. Cuûng coá ñaùnh giaù: 

1/ Trình baøy ñaëc ñieåm cuûa nguoàn lao ñoäng nöôùc ta

2/ Taïi sao noùi vieäc laøm laø vaán ñeà kinh teá xaõ hoäi gay gaét ôû nöôùc ta

3/ Chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu gì trong vieäc naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân?

4/ Nhaän xeùt veà söï thay ñoåi trong söû duïng lao ñoäng theo caùc thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta vaø yù nghóa cuûa söï thay ñoåi ñoù

- Neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay laø neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ñang coù söï chuyeån dòch lao ñoâng töø khu vöïc nhaø nöôùc sang khu vöïc kinh teá ngoaøi quoác doanh söï chuyeån dòch nhö vaäy phuø hôïp vôùi quaù trình nöôùc ta chuyeån sang kinh teá thò tröôøng

 

Ngaøy soaïn:     9/2008        

Ngaøy daïy:    9/2008   TUAÀN 3 – TIEÁT5

BAØI 5:THÖÏC HAØNH

PHAÂN TÍCH VAØ SO SAÙNH THAÙP DAÂN SOÁ

NAÊM 1989 VAØ NAÊM 1999

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :

Sau baøi hoïc HS coù theå :

- Bieát caùch phaân tích , so saùnh thaùp daân soá

- Tìm ñöôïc söï thay ñoåi vaø xu theá thay ñoåi cô caáu daân soá theo ñoä tuoåi ôû nöôùc ta

- Xaùc laäp moái quan heä giöõa gia taêng daân soá vôùi cô caáu daân soá theo ñoä tuoåi,  giöa daân soá vaø phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc

II. CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ

- GV: chuaån bi ñoà duøng daïy hoïc - Thaùp tuoåi hình 5.1

- HS: chuaån bò theo söï höôùng daãn cuûa  GV

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG :

1. Kieåm tra baøi cuõ:

1/ Trình baøy ñaëc ñieåm cuûa nguoàn lao ñoäng nöôùc ta

2/ Taïi sao noùi vieäc laøm laø vaán ñeà kinh teá xaõ hoäi gay gaét ôû nöôùc ta

3/ Chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu gì trong vieäc naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân

2. GTBaøi môùi :SGK

3. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung caàn ñaït

HÑ1: HS Laøm vieäc theo nhoùm Quan saùt thaùp daân soá naêm 1989 vaø naêm 1999, so saùnh hai thaùp daân soá veà caùc maët

- Hình daïng cuûa thaùp

- Cô caáu daân soá theo ñoä tuoåi vaø giôùi tính

- Tæ leä daân soá phuï thuoäc

- GV y/c HS phaân tích töøng thaùp sau ñoù tìm söï khaùc bieät veà caùc maët cuûa töøng thaùp

GV noùi veà tæ soá phuï thuoäc

Tæ soá phuï thuoäc = Toång soá ngöôøi döôùi tuoåi lao ñoäng coäng Toång soá ngöôøi treân tuoåi lao ñoäng chia cho soá ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng

HÑ2: Töø nhöõng phaân tích vaø so saùnh treân neâu nhaän xeùt veà söï thay ñoåi vaø xu höôùng thay ñoåi cuûa cô caáu daân soá nöôùc ta . Giaûi thích nguyeân nhaân.

HÑ3: Cô caáu daân daân soá treân coù thuaän lôïi khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ? Chuùng ta caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp gì ñeå töøng böôùc khaéc phuïc nhöõng khoù khaên naøy?

 

 I / SO SAÙNH 2 THAÙP TUOÅI

- Hình daïng: ñeàu coù ñaùy roäng, ñænh nhoïn nhöng chaân cuûa ñaùy ôû nhoùm 0-4 tuoåi ôû naêm 1999 ñaõ thu heïp hôn naêm 1989

- Cô caáu daân soá :

+ Theo ñoä tuoåi: Tuoåi döôùi vaø trong tuoåi lao ñoäng ñeàu cao nhöng ñoä tuoåi döôùi lao ñoäng naêm 1999 nhoû hôn naêm 1989. Ñoä tuoåi lao ñoäng vaø ngoaøi lao ñoäng naêm 1999 nhoû hôn naêm 1989.

+ Giôùi tính: cuõng thay ñoåi

- Tæ leä daân phuï thuoäc coøn cao vaø cuõng coù thay ñoåi giöõa 2 thaùp daân soá

 

II. NHAÄN XEÙT VAØ GIAÛI THÍCH

- Nöôùc ta coù cô caáu daân soá treû, song daân soá ñang coù xu höôùng “giaø ñi”.

- Nguyeân nhaân: Do thöïc hieän toát keá hoaïch hoaù daân soá vaø naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng.

- Thuaän lôïi:Löïc löôïng lao ñoäng vaø döï tröõ lao ñoäng doài daøo.

- Khoù khaên:

+ Nhoùm 0-14 tuoåi ñoâng ñaët ra nhieàu vaán ñeà caáp baùch veà vaên hoaù, giaùo duïc, y teá.

+ Tæ leä vaø döï tröõ lao ñoäng cao gaây khoù khaên cho vieäc giaûi quyeát vieäc laøm

+ Tæ leä ngöôøi cao tuoåi cuõng laø vaán ñeà quan taâm chaêm soùc söùc khoeû.

- Bieän phaùp khaéc phuïc:

* Caàn coù chính saùch daân soá hôïp lí.

* Taïo vieäc laøm

*Caàn coù chính saùch trong vieäc chaêm soùc söùc khoeû ngöôøi giaø

 4. Cuûng coá , ñaùnh giaù: 

? Thaùp daân soá cho chuùng ta bieát ñieàu gì?

? Khi naøo ds cuûa moät nöôùc ñöôïc coi laø giaø?

 

              ÑÒA LÍ KINH TEÁ

 

Ngaøy soaïn :   /9/2008       TUAÀN 6 – TIEÁT 6        

Ngaøy daïy:    /9/2008  BAØI 6: SÖÏ PHAÙT TRIEÅN NEÀN KINH TEÁ VIEÄT NAM

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :

1. Veà kieán thöùc: Sau baøi hoïc HS coù theå :

- Cung caáp cho HS nhöõng hieåu bieát caàn thieát veà quaù trình phaùt trieån kinh teá nöôùc ta trong nhöõng thaäp kæ gaàn ñaây.

- Troïng taâm laø veà xu höôùng chuyeån dòch cô caáu kinh teá , nhöõng thaønh töïu , khoù khaên vaø thaùch thöùc trong quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi

2. Veà kó naêng:

- Kó naêng phaân tích bieåu ñoà veà quaù trình dieãn bieán cuûa hieän töôïng ñòa lí ( ôû ñaây laø söï dieãn bieán veà tæ troïng cuûa caùc ngaønh kinh teá trong cô caáu GDP)

- Kó naêng ñoïc baûn ñoà

- Kó naêng veõ bieåu ñoà cô caáu (bieåu ñoà troøn) vaø nhaän xeùt bieåu ñoà.

3. Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp xaây döïng toû quoác

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

     -  Baûn ñoà caùc vuøng kinh teá vaø vuøng kinh teá troïng ñieåm Vieät Nam

     -  Bieåu ñoà veà söï chuyeån dòch cô caáu GDP töø 1991 ñeán naêm 2000

     - Moät soá hình aûnh phaûn aùnh thaønh töïu veà phaùt trieån kinh teá  nöôùc ta trong quaù trình ñoåi môùi

III.TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC

1. Kieåm tra baøi cuõ

2. GTBaøi môùi:

3. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung caàn ñaït

GV Coù theå duøng kieán thöùc lòch söû  (SGK)

HÑ1 HS döïa vaøo SGK, trình baøy toùm taét quaù trình phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc tröôùc thôøi kì ñoåi môùi qua caùc giai ñoaïn

CH:  Tröôùc giai ñoaïn ñoåi môùi neàn kinh teá nöôùc ta nhö theá naøo?

- Neàn kinh teá nöôùc ta ñaõ traûi qua nhieàu giai ñoaïn phaùt trieån gaén lieàn vôùi quaù trình döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc

-1945:Thaønh laäp nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoaø

-1945-1954 Khaùng chieán choáng Phaùp

- 1954-1975 Khaùng chieán choáng Mó

- Trong chieán tranh neàn kinh teá chæ phaùt trieån ôû moät soá thaønh phoá lôùn

- Ñaát nöôùc thoáng nhaát, caû nöôùc ñi leân XHCN töø naêm 1976-1986 neàn kinh teá rôi vaøo khuûng khoaûng, saûn xuaát ñình treä laïc haäu.

HÑ2:HS nghieân cöùu SGK löu yù 3 khía caïnh cuûa Söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá.(Neùt ñaëc tröng cuûa ñoåi môùi neàn kinh teá laø. Söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá)

GV y/c HS ñoïc thuaät ngöõ chuyeån dòch cô caáu kinh teá

CH:  Söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá nöôùc ta theå hieän ôû nhöõng maët naøo?

- Coâng cuoäc ñoåi môùi ñöôïc trieån khai töø naêm 1986 ñaõ ñöa neàn kinh teá nöôùc ta ra khoûi tình traïng khuûng khoaûng, töøng böôùc oån ñònh vaø phaùt trieån .

HS Laøm vieäc theo nhoùm (bieåu ñoà hình 6.1 laø troïng taâm kieán thöùc muïc II)

Döïa vaøo bieåu ñoà hình 6.1, haõy phaân tích xu höôùng chuyeån dòch cô caáu kinh teá. Xu höôùng naøy theå hieän roõ nhaát ôû khu vöïc naøo?(coâng nghieäp –xaây döïng)

- Bieåu ñoà hình 6.1 laø daïng bieåu ñoà ñöôøng. Thoâng thöôøng cô caáu kinh teá ñöôïc bieåu dieãn baèng bieåu ñoà hình troøn bieåu ñoà mieàn hay coät choàng

- Moác naêm 1991: Luùc baáy giôø, neàn kinh teá ñang chuyeån töø bao caáp sang kinh teá thò tröôøng, trong GDP, noâng-laâm-ngö nghieäp tæ troïng cao nhaát chöùng toû nöôùc ta laø nöôùc noâng nghieäp

- Moác naêm 1995: Bình thöôøng moái quan heä Vieät-Mó vaø Vieät Nam gia nhaäp A SEAN

- Moác naêm 1997: Cuoäc khuûng hoaûng taøi chính khu vöïc ñaõ aûnh höôûng ñeán neàn kinh teá Vieät Nam

GV daãn daét HS nhaän xeùt xu höôùng thay ñoåi cuûa töøng ñöôøng bieåu dieãn quan heä giöõa caùc ñöôøng. Ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå HS nhaän bieát nguyeân nhaân cuûa söï chuyeån dòch.

- Tæ troïng cuûa  noâng-laâm-ngö nghieäp trong cô caáu DGP khoâng ngöøng giaûm naêm 2000 coøn hôn 24% chöùng toû nöôùc ta ñang töøng böôùc chuyeån töø noâng nghieäp sang coâng nghieäp

- Tæ troïng cuûa  coâng nghieäp – xaây döïng ñaõ taêng leân nhanh nhaát chöùng toû quaù trình coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoaù ñang tieán trieån

-Khu vöïc dòch vuï coù troïng taêng khaù nhanh sau ñoù coù giaûm do aûnh höôûng khuûng khoaûng taøi chính cuûa khu vöïc

?Döïa vaøo löôïc ñoà hình 6.2,  Xaùc ñònh caùc vuøng kinh teá nöôùc ta. Phaïm vi laõnh thoå cuûa caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm.? Keå teân caùc vuøng kinh teá naøo giaùp bieån, vuøng kinh teá naøo khoâng giaùp bieån?

- Kinh teá troïng ñieåm: Laø vuøng taäp trung lôùn veà coâng nghieäp vaø thöông maïi, dòch vuï nhaèm thu huùt nhieàu nguoàn ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc kinh teá phaùt trieån vôùi toác ñoä nhanh.

- Löu yù kinh teá troïng ñieåm ñöïôc Nhaø nöôùc pheâ duyeät quy hoaïch toång theå nhaèm taïo ra caùc ñoäng löïc phaùt trieån môùi cho toaøn boä neàn kinh teá

- GV yeâu caàu HS xaùc ñònh caùc vuøng kinh teá

Quan saùt löôïc ñoà hình 6.2 nhìn söï giao thoa giöõa sô ñoà caùc vuøng kinh teá vaø caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm coù theå thaáy raèng kinh teá troïng ñieåm taùc ñoäng maïnh ñeán söï phaùt trieån kinh teá cuûa vuøng Keå teân caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm

HÑ3 HS laøm vieäc theo nhoùm GV cho HS hieåu raèng trong quaù trình phaùt trieån caùc thaønh töïu caøng to lôùn thaùch thöùc cuõng caøng lôùn

GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK voán hieåu bieát thaûo luaän theo gôïi yù

CH:  Keå teân moät soá ngaønh noåi baät? Ôû ñòa phöông em coù ngaønh kinh teá naøo noåi baät?

CH:  Trong quaù trình phaùt trieån kinh teá nöôùc ta coù gaëp nhöõng khoù khaên gì?

I/ NEÀN KINH TEÁ NÖÔÙC TA TRÖÔÙC THÔØI KÌ ÑOÅI MÔÙI

 

- Neàn kinh teá nöôùc ta ñaõ traûi qua quaù trình  phaùt trieån laâu daøi.

 

- Sau thoáng nhaát ñaát nöôùc kinh teá gaëp nhieàu khoù khaên, khuûng khoaûng keùo daøi saûn xuaát ñình treä laïc haäu.

 

 

 

 

 

II. NEÀN KINH TEÁ NÖÔÙC TA TRONG THÔØI KÌ ÑOÅI MÔÙI

1. Söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá

- Chuyeån dòch cô caáu ngaønh: Giaûm tæ troïng cuûa khu vöïc noâng laâm, ngö nghieäp, taêng tæ troïng cuûa khu vöïc coâng nghieäp–xaây döïng. Khu vöïc dòch vuï chieám tæ troïng cao nhöng coøn bieán ñoäng.

 

 

 

 

 

 

-  Chuyeån dòch cô caáu laõnh thoå: Hình thaønh caùc vuøng chuyeân canh trong noâng nghieäp caùc laõnh thoå taäp trung coâng nghieäp ,dòch vuï taïo neân caùc vuøng kinh teá phaùt trieån naêng ñoäng.

- Chuyeån dòch cô caáu thaønh phaàn kinh teá : töø neàn kinh teá chuû yeáu laø khu vöïc nhaø nöôùc vaø taäp theå sang neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn.

- Hình thaønh caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Nhöõng thaønh töïu vaø thaùch thöùc

* Thaønh töïu:

- Neàn kinh teá taêng tröôûng töông ñoái vöõng chaéc caùc ngaønh ñeàu phaùt trieån .

- Cô caáu kinh teá ñang chuyeån dòch theo höôùng coâng nghieäp hoaù.

- Söï hoäi nhaäp vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø toaøn caàu.

* Khoù khaên, thaùch thöùc:

Moät soá vuøng coøn ngheøo, caïn kieät taøi nguyeân, oâ nhieãm moâi tröôøng , vieäc  laøm, bieán ñoäng thò tröôøng theá giôùi, caùc thaùch thöùc trong ngoaïi giao.

4. Cuûng coá , ñaùnh giaù 

CH: Tröôùc giai ñoaïn ñoåi môùi neàn kinh teá nöôùc ta nhö theá naøo?

CH: Söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá nöôùc ta theå hieän ôû nhöõng maët naøo?

CH: xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm

CH: Nhöõng thaønh töïu vaø thaùch thöùc cuûa neàn kinh teá nöôùc ta ?

 

Ngaøy soaïn:     /9/2008            TUAÀN 4 – TIEÁT 7

Ngaøy daïy:     /9/2008        BAØI 7: CAÙC NHAÂN TOÁ  AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN

                     SÖÏ PHAÙT TRIEÅN  VAØ PHAÂN BOÁ NOÂNG NGHIEÄP

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :

1. Veà kieán thöùc:

- HS phaûi naém ñöôïc vat troø cuûa caùc nhaân toá töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi ñoái vôùi söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp ôû nöôùc ta

- Nhöõng nhaân toá naøy ñaõ aûnh höôûng ñeán söï hình thaønh neàn noâng nghieäp nöôùc ta laø neàn noâng nghieäp nhieät ñôùi, ñang phaùt trieån theo höôùng thaâm canh vaø chuyeân moân hoaù.

2. Veà kó naêng:

- Kó naêng ñaùnh giaù kinh teá caùc taøi nguyeân thieân nhieân

- Sô ñoà hoaù caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp.

- Lieân heä vôùi thöïc teá ñòa phöông 

3. Thaùi ñoä: Baûo veä neàn noâng nghieäp

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

GV: - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân Vieät Nam

-           Baûn ñoà khí haäu Vieät Nam. Tranh aûnh

HS: Chuaån bò theo söï höôùng daõn cuûa GV

III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC :

1. Kieåm tra baøi cuõ:

CH: Söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá nöôùc ta theå hieän ôû nhöõng maët naøo?

CH: Nhöõng thaønh töïu vaø thaùch thöùc cuûa neàn kinh teá nöôùc ta ?

2. GTBaøi môùi :

3. Baøi môùi:             

Hoaït  ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

CH: Nhöõng nhaân toá naøo aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån noâng nghieäp nöôùc ta ?

HÑ1: HS Laøm vieäc theo nhoùm (ñieàn vaøo sô ñoà)

Tìm hieåu veà taøi nguyeân ñaát . phaân boá ôû ñaâu vaø thích hôïp vôùi loaïi caây troàng naøo? (Gv neân höôùng daãn HS tham khaûo löôïc ñoà 28.1; 31.1; 35.1 ñeå hieåu theâm veà söï phaân boá ñaát badan, phuø sa coå (ñaát xaùm) ñaát pheø, maën)

Tìm hieåu veà taøi nguyeân khí haäu (sô ñoà SGV)

CH:  Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc ôû lôùp 8, haõy trình baøy ñaëc ñieåm khí haäu cuûa nöôùc ta. ( Nhieät ñôùi gioù muøa aåm)

- Phaân hoaù roõ reät theo chieàu B-N, theo ñoä cao vaø theo muøa

- Tai bieán veà thieân nhieân)

CH:  Nhöõng ñaëc ñieåm ñoù coù thuaän lôïi vaø khoù khaên nhö theá naøo ñeán saûn xuaát noâng nghieäp ?

CH:  Haõy tìm hieåu veà caùc caây troàng chính vaø cô caáu muøa vuï ôû ñòa phöông em.

Tìm hieåu veà taøi nguyeân nöôùc

CH:  Neâu nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa taøi nguyeân nöôùc ñoái vôùi noâng nghieäp ?

CH: Taïi sao thuûy lôïi laø bieän phaùp haøng ñaàu trong thaâm canh noâng nghieäp ôû nöôùc ta?

(choáng uùng luït trong muøa möa baõo. Ñaûm baûo nöôùc töôùi cho muøa khoâ. Caûi taïo ñaát môû roäng dieän tích canh taùc. Taêng vuï thay ñoåi cô caáu muøa vuï vaø cô caáu caây troàng)

Tìm hieåu veà taøi nguyeân sinh vaät nöôùc ta

GV caùc nhaân toá töï nhieân taïo cô sôû neàn taûng cho söï phaân boá noâng nghieäp

HÑ2:HS laøm vieäc theo nhoùm

CH: Nhaän xeùt veà daân cö vaø lao ñoäng ôû nöôùc ta ?

 

 

CH: Keå teân caùc loaïi cô sôû vaät chaát kó thuaät trong noâng nghieäp ñeå minh hoïa roõ hôn sô ñoà treân (sô ñoà hình 7.2)

- Heä thoáng thuyû lôïi

- Heä thoáng dòch vuï, troàng troït, chaên nuoâi. Caùc cô sôû vaät chaát kó thuaät khaùc

- Noâng nghieäp coù hôn 20 000 coâng trình thuyû lôïi phuïc vuï cho noâng nghieäp

CH: Nhaø nöôùc ñaõ coù nhöõng chính saùch gì ñeå phaùt trieån noâng nghieäp ?

Gv nhaán maïnh ñeán vai troø trung taâm cuûa caùc chính saùch kinh teá xaõ hoäi taùc ñoäng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp vai troø ngaøy caøng taêng cuûa coâng nghieäp ñoái vôùi noâng nghieäp vaø taùc ñoäng yeáu toá thò tröôøng

I. CAÙC NHAÂN TOÁ TÖÏ NHIEÂN

1. Taøi nguyeân ñaát

- Laø taøi nguyeân voâ cuøng quyù giaù laø tö lieäu saûn xuaát khoâng theå thay theá ñöôïc cuûa ngaønh noâng nghieäp

- Taøi nguyeân ñaát ôû nöôùc ta khaù ña daïng 14 nhoùm 2 nhoùm chieám dieän tích lôùn nhaát laø: Ñaát phuø sa. ñaát fe ralit.

+ Ñaát phuø sa coù dieän tích 3 trieäu ha, ôû caùc ñoàng baèng, thích hôïp vôùi troàng luùa vaø nhieàu caây ngaén ngaøy khaùc.

+ Caùc loaïi ñaát fe ralit chieám dieän tích mieàn nuùi thích hôïp vôùi troàng caây coâng nghieäp laâu naêm, caây aên quaû vaø moät soá caây ngaén ngaøy

+ Caùc loaïi ñaát khaùc: ñaát pheøn, ñaát maën, ñaát xaùm baïc maøu phuø sa coå

- Hieän nay dieän tích ñaát noâng nghieäp laø hôn 9 trieäu ha

2. Taøi nguyeân khí haäu

- Khí haäu cuûa nöôùc ta.Nhieät ñôùi gioù muøa aåm

caây coái xanh quanh naêm, troàng 2-3 vuï moät naêm.

- Khí haäu nöôùc ta phaân hoaù roõ reät theo chieàu B-N, theo ñoä cao vaø theo muøa

troàng caây nhieät ñôùi, caän nhieät dôùi, oân ñôùi

- Khoù khaên: Gioù Laøo, saâu beänh, baõo…

3. Taøi nguyeân nöôùc

- Maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc, nguoàn nöôùc doài daøo.

- Luõ luït, haïn haùn

 

 

 

4. Taøi nguyeân sinh vaät

Nöôùc ta coù taøi nguyeân thöïc ñoäng vaät phong phuù

  Taïo neân caùc caây troàng vaät nuoâi

 

 

 

II CAÙC NHAÂN TOÁ KINH TEÁ- XAÕ HOÄI

1. Daân cö vaø lao ñoäng noâng thoân

- Naêm 2003 nöôùc ta coøn khoaûng 74% daân soá soáng ôû noâng thoân, 60% lao ñoäng laø ôû noâng nghieäp

-Noâng daân Vieät Nam giaøu kinh nghieäm saûn xuaát, caàn cuø saùng taïo.

2. Cô sôû vaät chaát kó thuaät.

- Cô sôû vaät chaát kó thuaät phuïc vuï cho troàng troït vaø chaên nuoâi ngaøy caøng hoaøn thieän

- Coâng nghieäp cheá bieán noâng saûn ñöôïc phaùt trieån vaø phaân boá roäng khaép.

 

3. Chính saùch phaùt trieån noâng nghieäp

- Phaùt trieån kinh teá hoä gia ñình, kinh teá trang traïi, noâng nghieäp höôùng xuaát khaåu.

4. Thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc

- Môû roäng thò tröôøng vaø oån ñònh ñaàu ra cho xuaát khaåu

4. Cuûng coá vaø ñaùnh giaù

a/ Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc ôû lôùp 8, haõy trình baøy ñaëc ñieåm khí haäu cuûa nöôùc ta.

b/ Haõy tìm hieåu veà caùc caây troàng chính vaø cô caáu muøa vuï ôû ñòa phöông em.

c/ Taïi sao thuûy lôïi laø bieän phaùp haøng ñaàu trong thaâm canh noâng nghieäp ôû nöôùc ta?

 

 

 

 

 Ngaøy soaïn :    9/20008            TUAÀN 4 – TIEÁT 8 

 Ngaøy daïy:    9/2008     BAØI 8: SÖÏ PHAÙT TRIEÅN

                            VAØ PHAÂN BOÁ NOÂNG NGHIEÄP

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :

1. Veà kieán thöùc:

- HS phaûi naém ñöôïc ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá moät soá caây troàng, vaät nuoâi chuû yeáu vaø moät soá xu höôùng trong phaùt trieån saûn xuaát noâng nghieäp ôû nöôùc ta hieän nay.

- Troïng taâm laø veà söï phaân boá saûn xuaát noâng nghieäp , vôùi söï hình thaønh caùc vuøng saûn xuaát taäp trung caùc saûn phaåm noâng nghieäp chuû yeáu.

2. Veà kó naêng:

- Kó naêng phaân tích  baûng soá lieäu.

- Kó naêng phaân tích sô ñoà ma traän (Baûng 8.3) veà phaân boá caùc caây coâng nghieäp chuû yeáu theo caùc vuøng

- Kó naêng ñoïc löôïc ñoà noâng nghieäp Vieät Nam 

- Xaùc laäp moái quan heä giöõa caùc nhaân toá töï nhieân kinh teá xaõ hoäi vôùi söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp

II.CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

   GV   - Baûn ñoà noâng nghieäp  Vieät Nam

     -  Löôïc ñoà noâng nghieäp SGK, sô ñoà troáng

     -  Moät soá tranh aûnh veà caùc thaønh töïu trong saûn xuaát noâng nghieäp 

HS: Theo höôùng daãn

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG :

1. Kieåm tra baøi cuõ:

Trình baøy caùc ñaëc ñieåm töï nhieân aûnh höôûng tôùi saûn xuaát noâng nghieäp nöôùc ta ?

2. GTBaøi môùi : GV y/c HS nhaéùc laïi caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp cuûa nöôùc ta. Nhaân toá töï nhieân (ñòa hình, khí haäu,nöôùc..) Nhaân toá xaõ hoäi …

  3. Baøi môùi                                  

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1: HS Laøm vieäc theo nhoùm

                             Naêm

Nhoùm caây

1990

2002

Caây löông thöïc

67,1

60,8

Caây coâng nghieäp

13,5

22,7

Caây aên quaû vaø rau ñaäu

19,4

16,5

Baûng 8.1. Cô caáu giaù trò saûn xuaát ngaønh troàng troït (ñôn vò tính: %)

CH: Döïa vaøo baûng 8.1 haõy nhaän xeùt veà söï thay ñoåi tæ troïng caây löông thöïc vaø caây coâng

nghieäp trong cô caáu giaù trò saûn xuaát ngaønh troàng troït. Söï thay ñoåi naøy noùi leân ñieàu gì?

- Caây löông thöïc coù xu höôùng giaûm. Cho thaáy: Ngaønh troàng troït ñang phaùt trieån ña daïng caây troàng

- Caây coâng nghieäp coù xu höôùng taêng leân.

Cho thaáy:Nöôùc ta ñang phaùt huy theá maïnh neàn noâng nghieäp nhieät ñôùi chuyeån sang troàng caùc caây haøng hoaù ñeå laøm nguyeân lieäu cho coâng nghieäp cheá bieán vaø xuaát khaåu

- Caây löông thöïc Troïng taâm laø caây luùa

GV y/c phaân tích baûng soá lieäu dieän tích taêng bao nhieâu nghìn ha

CH: Döïa vaøo baûng 8.2, trình baøy caùc thaønh töïu chuû yeáu trong saûn xuaát luùa trong thôøi kì 1980-2002? Vì sao ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu treân?

Gôïi yù Nhôø nhöõng ñieàu kieän töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi naøo? (ñoàng baèng phuø sa maøu môõ, nöôùc doài daøo, khí haäu noùng aåm)

HS Laøm vieäc theo nhoùm. 4 nhoùm tính töøng chæ tieâu

GV Höôùng daãn HS ñoïc löôïc ñoà H 8.2 tìm caùc vuøng troàng luùa (chuû yeáu ñoàng baèng ngoaøi ra coøn caùc caùnh ñoàng thuoäc trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä, Taây Nguyeân)

CH: Vieäc troàng caây coâng nghieäp coù taàm quan troïng nhö theá naøo?

CH: Keå teân caùc caây coâng nghieäp haèng naêm? Phaân boá (chuû yeáu ñoàng baèng )

CH: Caây coâng nghieäp laâu naêm? Phaân boá (trung du vaø mieøn nuùi)

CH: Keå teân nhöõng saûn phaåm noâng nghieäp ñöôïc xuaát khaåu?

CH: Nöôùc ta coù ñieàu kieän gì deå phaùt trieån caây coâng nghieäp nhaát laø caùc caây coâng nghieäp laâu naêm?

CH: Döïa vaøo baûng 8.3, trình baøy ñaëc ñieåm phaân boá caùc caây coâng nghieäp haøng naêm vaø caây coâng nghieäp laâu naêm chuû yeáu ôû nöôùc ta. (sô ñoà ma traän)

GV cho HS thaáy raèng neáu ñoïc theo haøng ngang ta seõ naém ñöôïc caùc vuøng phaân boá chính cuûa moät caây coâng nghieäp naøo ñoù. Coøn neáu ñoïc theo coät doïc, thì seõ bieát ôû moät vuøng coù caùc caây coâng nghieäp chính naøo ñöôïc troàng.

 

CH: Nöôùc ta coù ñieàu kieän gì ñeå phaùt trieån caây aên quaû?

CH: Nhöõng caây aên quaû naøo laø ñaëc tröng cuûa mieàn Nam? Taïi sao mieàn Nam troàng ñöôïc nhieàu loaïi caây aên quaû? Keå vuøng troàng caây aên quaû lôùn nhaát nöôùc ta ? Mieàn Baéc coù nhöõng loaïi caây naøo?

CH: Tæ troïng ngaønh chaên nuoâi trong noâng nghieäp nhö theá naøo?

HÑ2: HS Laøm vieäc theo nhoùm 3 nhoùm

CH: Chaên nuoâi traâu, boø ôû nöôùc ta nhö theá naøo? Nuoâi nhieàu nhaát ôû ñaâu? Vì sao?

 

 

 

 

 

 

 

CH: Chaên nuoâi lôïn ôû nöôùc ta nhö theá naøo? Nuoâi nhieàu nhaát ôû ñaâu?

CH: Xaùc ñònh treân löôïc ñoà 8.2 caùc vuøng chính chaên nuoâi lôïn. Vì sao lôïn ñöôïc nuoâi nhieàu nhaát ôû ñoàng baèng soâng Hoàng?( do vieäc nhieàu thöùc aên, thò tröôøng ñoâng daân, nhu caàu vieäc laøm lôùn ôû vuøng naøy)

CH: Chaên nuoâi gia caàm ôû nöôùc ta nhö theá naøo? Nuoâi nhieàu nhaát ôû ñaâu?

I.NGAØNH TROÀNG TROÏT

 

1.Caây löông thöïc

- Bao goàm caây luùa vaø caùc caây hoa maøu nhö ngoâ, khoai, saén

- Luùa laø caây löông thöïc chính ñöôïc troàng khaép nöôùc ta .

- Nöôùc ta coù hai vuøng troïng ñieåm luùa lôùn nhaát laø ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø ñoàng baèng soâng Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Caây coâng nghieäp

- Vieäc troàng caây coâng nghieäp coù taàm quan troïng: Taïo ra caùc saûn phaåm coù giaù trò xuaát khaåu, cung caáp nguyeân lieäu cho coâng nghieäp cheá bieán taän duïng taøi nguyeân , phaù theá ñoäc canh trong noâng nghieäp vaø goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng 

- Nöôùc ta coù nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi deå phaùt trieån caây coâng nghieäp nhaát laø caùc caây coâng nghieäp laâu naêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.. Caây aên quaû

- Raát phong phuù : Cam, böôûi, nhaõn, vaûi, xoaøi, maêng cuït.v.v.

- Vuøng troàng caây aên quaû lôùn nhaát nöôùc ta laø ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø Ñoâng Nam Boä.

II. NGAØNH CHAÊN NUOÂI

- Chaên nuoâi chieám tæ troïng chöa lôùn trong noâng nghieäp

1. Chaên nuoâi traâu, boø

- Naêm 2002 ñaøn boø laø 4 trieäu con, traâu laø 3 trieäu con. Cung caáp söùc keùo,thòt,söõa

- Traâu nuoâi nhieàu ôû Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä.

- Ñaøn boø coù quy moâ lôùn nhaát laø Duyeân haûi Nam Trung Boä.

2. Chaên nuoâi lôïn

- Ñaøn lôïn 23 trieäu con taêng khaù nhanh nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng soâng Hoàng, ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø trung du Baéc Boä. Cung caáp thòt

3. Chaên nuoâi gia caàm

- Cung caáp,thòt,tröùng

- Phaùt trieån nhanh ôû ñoàng baèng

4. Cuûng coá vaø ñaùnh giaù

1. Nhaän xeùt vaø giaûi thích söï phaân boá caùc vuøng troàng luùa ôû nöôùc ta ?

2. Caên cöù vaøo baûng soá lieäu döôùi ñaây, haõy veõ bieåu ñoà coït theå hieän cô caáu giaù trò saûn xuaát ngaønh chaên nuoâi

Ngaøy soaïn;  9/2008          Ngaøy daïy:    9/2008

Tuaàn 5 – Tieát 9

Baøi 9:   SÖÏ PHAÙT TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ SAÛN XUAÁT

LAÂM NGHIEÄP , THUYÛ SAÛN

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :      

           1.Kieán thöùc :   HS caàn naém ñöôïc:

- Caùc loaïi röøng ôû nöôùc ta: Vai troø cuûa ngaønh laâm nghieäp trong vieäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vaø baûo veä moâi tröôøng ; caùc khu vöïc phaân boá chuû yeáu cuûa ngaønh laâm nghieäp.

- Nöôùc ta coù nguoàn lôïi khaù lôùn veà thuyû saûn, caû veà thuyû saûn nöôùc ngoït, nöôùc lôï vaø nöôùc maën. Nhöõng xu höôùng môùi trong phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh thuyû saûn.

         2. Kyõ naêng:

- Reøn kó naêng laøm vieäc vôi baûn ñoà, löôïc ñoà

- Kó naêng veõ bieåu ñoà ñöôøng laáy naêm goác 100,0%

        3. Giaùo duïc tö töôûng

      - Loøng yeâu queâ höông, yù thöùc baûo veä moâi tröôøng

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

GV : - Baûn ñoà kinh teá Vieät Nam

-         Löôïc ñoà laâm nghieäp-thuyû saûn trong SGK

HS: Chuaån bò theo höôùng daõn

III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC

  1. Kieåm tra baøi cuõ :

Nhaän xeùt vaø giaûi thích söï phaân boá caùc vuøng troàng luùa ôû nöôùc ta ?

2. GT Baøi môùi : Nöôùc ta coù ¾ dieän tích laø ñoài nuùi vaø ñöôøng bôø bieån daøi 3260 km….

3. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1: HS Laøm vieäc theo nhoùm

GV noùi sô qua veà dieän tích röøng nöôùc ta ôû nhöõng naêm qua

CH: Döïa vaøo baûng 9.1, cho bieát cô caáu caùc loaïi röøng ôû nöôùc ta.

CH: Nhaän xeùt veà dieän tích röøng töï nhieân vaø vai troø cuûa röøng töï nhieân?

GV: Hôn 8/10 dieän tích röøng laø röøng töï nhieân

- Röøng töï nhieân ñoùng vai troø quan troïng nhaát trong saûn xuaát vaø baûo veä moâi tröôøng

- Trong toång dieän tích röøng 11,5 trieäu ha , thì khoaûng 6/10 laø röøng phoøng hoä vaø röøng ñaëc duïng, chæ coù 4/10 laø röøng saûn xuaát.

- Röøng saûn xuaát coù vai troø nhö theá naøo?

CH: Röøng phoøng hoä chieám bao nhieâu phaàn traêm dieän tích röøng vaø ñoùng vai troø quan troïng nhö theá naøo? (laø khu röøng ñaàu nguoàn caùc con soâng, caùc caùnh röøng choáng caùt ven bieån mieàn Trung, caùc daûi röøng ngaäp maën ven bieån).

Phoøng choáng thieân tai, baûo veä moâi tröôøng (luõ luït, choáng xoùi moøn, baûo veä bôø bieån…)

CH: Keå teân nhöõng röøng ñaëc duïng?

( Nöôùc ta coù moät heä thoáng röøng ñaëc duïng: Cuùc Phöông, Ba Vì, Ba Beå, Baïch Maõ, Caùt Tieân…)

 

GV cho HS ñoïc löôïc ñoà ngaønh laâm nghieäp H 9.2 ñeå thaáy ñöôïc söï phaân boá caùc loaïi röøng

GV coù theå höôùng daãn HS ñoïc löôïc ñoà coâng nghieäp H 12.4 ñeå xaùc ñònh moät soá trung taâm coâng nghieäp cheá bieán laâm saûn, nhaát laø ôû Trung du mieàn nuùi Baéc Boä vaø Taây Nguyeân.

CH: Cô caáu ngaønh laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo? ( khai thaùc goã, laâm saûn vaø hoaït ñoäng troàng röøng vaø baûo veä röøng)

GV cho HS quan saùt hình 9.1 ñeå HS thaáy ñöôïc söï hôïp lí veà kinh teá sinh thaùi cuûa moâ hình naøy

GV cho HS ñoïc laïi löôïc ñoà 8.2 ñeå thaáy dieän phaân boá cuûa caùc moâ hình noâng – laâm keát hôïp laø raát roäng, do nöôùc ta phaàn lôùn laø ñoài nuùi.

CH: Vieäc ñaàu tö troàng röøng ñem laïi lôïi ích gì? Taïi sao chuùng ta  phaûi vöøa khai thaùc vöøa baûo veä röøng?

 

CH: Chính saùch Ñaûng ta veà laâm nghieäp nhö theá naøo?

CH: Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän töï nhieân naøo thuaän lôïi cho ngaønh thuyû saûn phaùt trieån ?(bôø bieån daøi 3260km vuøng ñaëc quyeàn kinh teá roäng, khí haäu aám,ven bieån coù nhieàu baõi trieàu, vuõng vònh,ñaàm , phaù)

 

CH: Keå teân caùc ngö tröôøng troïng ñieåm?. Haõy xaùc ñònh treân hình 9.2 nhöõng ngö tröôøng troïng ñieåm ôû nöôùc ta?

CH: Haõy cho bieát nhöõng khoù khaên do thieân nhieân gaây ra cho ngheà ñi bieån vaø nuoâi troàng thuûy saûn. Khoù khaên naøy chuû yeáu ôû nhöõng vuøng naøo?(voán ít nhieàu ngö daân coøn ngheøo, nhieàu vuøng ven bieån oâ nhieãm)

CH: Baûng 9.2.Haõy so saùnh soá lieäu naêm 1990 vaø naêm 2002, ruùt ra nhaän xeùt veà söï phaùt trieån cuûa ngaønh thuûy saûn.

CH: Haõy xaùc ñònh caùc tænh troïng ñieåm ngheà caù ôû nöôùc ta ? (daãn ñaàu laø tænh Kieân Giang, Caø Mau. Baø Ròa- Vuõng Taøu vaø Bình Thuaän)

I. LAÂM NGHIEÄP

1. Taøi nguyeân röøng

 

- Naêm 2000 dieän tích ñaát laâm nghieäp coù röøng laø 11,6 trieäu ha, ñoä che phuû caû nöôùc laø 35%

 

 

 

 

 

 

 

 

- Röøng saûn xuaát cung caáp nguyeân lieäu cho coâng nghieäp , cho daân duïng vaø cho xuaát khaåu.

 

 

 

 

- Röøng phoøng hoä phoøng choáng thieân tai, baûo veä moâi tröôøng

 

 

 

 

 

- Röøng ñaëc duïng baûo veä sinh thaùi, baûo veä caùc gioáng loaøi quyù hieám baûo toàn vaên hoaù , lòch söû moâi tröôøng.

 

2 Söï phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh laâm nghieäp

- Khai thaùc khoaûng hôn 2,5 trieäu meùt khoái goã / naêm

- Coâng nghieäp cheá bieán goã vaø laâm saûn phaùt trieån gaàn caùc vuøng nguyeân lieäu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phaán ñaáu ñeán naêm 2010 troàng theâm 5 trieäu ha röøng ñöa tæ leä che phuû röøng leân 45% baûo veä röøng phoøng hoä, röøng ñaëc duïng vaø troàng caây gaây röøng.

 

II. NGAØNH THUYÛ SAÛN

1. Nguoàn lôïi thuyû saûn

* Khai thaùc:

- Nöôùc ta coù ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân khaù thuaän lôïi ñeå phaùt trieån khai thaùc vaø nuoâi troàng thuyû saûn nöôùc maën, lôï vaø nöôùc ngoït. Khai thaùc khoaûng 1 trieäu km2 maët nöôùc bieån.

- Coù 4 ngö tröôøng troïng ñieåm.

* Nuoâi troàng: Coù tieàm naêng lôùn.

* Khoù khaên: Bieån ñoäng do baõo, gioù muøa ñoâng baéc, moâi tröôøng suy thoaùi vaø nguoàn lôïi bò suy giaûm.

 

2. Söï phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh thuyû saûn

-  Khai thaùc haûi saûn: Saûn löôïng khai thaùc khaù nhanh chuû yeáu do soá löôïng taøu thuyeàn vaø taêng coâng suaát taøu. Caùc tænh daãn ñaàu: Kieân Giang, Caø Mau, BR-V Taøu vaø Bình Thuaän.

- Nuoâi troàng thuyû saûn: gaàn ñaây phaùt trieån nhanh: Caø Mau, An Giang vaø Beán Tre

- Xuaát khaåu thuyû saûn coù böôùc phaùt trieån vöôït baäc. Naêm 1999 ñaït 917 trieäu USD naêm 2002 ñaït 2014  trieäu USD

4.Cuûng coá vaø ñaùnh giaù

a. Xaùc ñònh treân baûn ñoà hình 9.2 caùc vuøng phaân boá röøng chuû yeáu?

b. Haõy xaùc ñònh treân hình 9.2 nhöõng ngö tröôøng troïng ñieåm ôû nöôùc ta?

Caâu 3 veõ  bieåu ñoà  bieåu dieán saûn löôïng thuyû saûn thôøi kì 1990 – 2002

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM

Caâu 1; naêm 2000 ñoä che phuû röøng nöôùc ta ñaït;

a. Gaàn 30%           b. Hôn 30%        c. 35%                    d. 40%                        (yù c)

Caâu: Coù ñoä che phuû röøng lôùn nhaát nöôùc ta laø vuøng:

a. Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä                        b. Baéc Trung Boä

c. Duyeân haûi Nam Trung Boä                              d. Ñoâng Nam Boä                    (yù d)

Caâu 3. Nguyeân nhaân naøo sau ñaây laøm cho dieän tích röøng nöôùc ta suy giaûm nhieàu nhaát

a. Chaùy röøng                                                      b. Chieán tranh

c. Ñoát röøng laøm raãy                                          d. Khai thaùc röøng böøa baõi      (yù d)

Caâu 4. Tænh coù saûn löôïng thuyû saûn lôùn nhaát cuûa vuøng duyeân haûi Nam Trung Boä laø:

a. Bình Ñònh         b. Ninh Thuaän           c. Khaùnh Hoaø             d. Bình Thuaän    (yù d)

Caâu 5. Thuyû saûn laø moät trong nhöõng maët haøng xuaát khaåu chuû löïc nöôùc ta hieän nay;

a. Ñuùng                        b. Sai                            (yù a)

Caâu 5. Tænh coù saûn löôïng thuyû saûn lôùn nhaát cuûa vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø:

a. Beán Tre              b. Caø Mau           c. Tieàn Giang            d. Kieân Giang    (yùd)

 

 

Ngaøy soaïn:  9/2008           Ngaøy daïy:   9/2008

Tuaàn 5 – Tieát 10

                        BAØI 10: THÖÏC HAØNH

VEÕ VAØ PHAÂN TÍCH BIEÅU ÑOÀ VEÀ SÖÏ THAY ÑOÅØI

CÔ CAÁU DIEÄN TÍCH GIEO TROÀNG PHAÂN THEO

CAÙC LOAÏI  CAÂY, SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG ÑAØN GIA SUÙC,GIA CAÀM

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :      

1.Kieán Thöùc

- Cuûng coá vaø boå sung kieán thöùc lí thuyeát veà ngaønh troàng troït vaø chaên nuoâi.

2. Kyõ naêng:- Reøn kó naêng söû lí baûng soá lieäu theo caùc yeâu caàu rieâng cuûa veõ bieåu ñoà cuï theå laø tính cô caáu phaàn traêm, tính toác ñoä taêng tröôûng  laáy goác 100,0%

- Reøn kó naêng veõ bieåu ñoà cô caáu hình troøn vaø kó naêng veõ bieåu ñoà ñöôøng theå hieän toác ñoä taêng tröôûng.

- Reøn kó naêng ñoïc bieåu ñoà, ruùt ra caùc nhaän xeùt vaø giaûi thích.

3. Thaùi ñoä: Baûo veä taøi nguyeân röøng

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

GV- Baûng soá lieäu SGK

HS: - Chuaån bò theo höôùng daãn

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG :

1. Kieåm tra baøi cuõ :

a. Xaùc ñònh treân baûn ñoà hình 9.2 caùc vuøng phaân boá röøng chuû yeáu?

b. Haõy xaùc ñònh treân hình 9.2 nhöõng ngö tröôøng troïng ñieåm ôû nöôùc ta?

2.GT Baøi môùi :

3. Baøi môùi

1. Baøi 1

HÑ1: HS Laøm vieäc theo nhoùm

Böôùc1:Laäp baûng soá lieäu ñaõ xöû lí

a/ Döïa vaøo baûng soá lieäu haõy veõ bieåu ñoà hình troøn theå hieän dieän tích cô caáu dieän tích gieo troàng caùc loaïi caây. Bieåu ñoà naêm 1990 coù baùn kính laø 20mm; Naêm 2002 baùn kính 24 mm

*Xöû lí soá lieäu naêm 1990 :  6474,6:9040 =71,6%

                           1199,3: 9040 =13,3%

                          1366.1: 9040 =151%

*Xöû lí soá lieu naêm 2002:  8320,3:12831,4=64,9%

                         2337,3: 12831,4=18,2%

                         2173,8:12831,4=16,9%

b/ Töø baûng soá lieäu vaø bieåu ñoà ñaõ veõ, haõy nhaän xeùt veà söï thay ñoåi quy moâ dieän tích vaø tæ troïng dieän tích gieo troàng cuûa caùc loaïi caây löông thöïc vaø caây coâng nghieäp .

 

 

2. Baøi 2

HÑ2: HS Laøm vieäc theo nhoùm

GV höôùng daãn HS veõ bieåu ñoà ñöôøng

a/ Veõ treân cuøng moät truïc heä toaï ñoä 4 ñöôøng bieåu dieãn toác ñoä taêng ñaøn gia suùc, gia caàm qua caùc naêm 1990, 1995 vaø 2000.

GV Goác toaï ñoä thöôøng laáy trò soá 0 nhöng cuõng coù theå laáy moät trò soá phuø hôïp 100

Truïc hoaønh (naêm) coù muõi teân theo chieàu taêng goác toaï ñoä truøng vôùi naêm goác(1990) khoaûng caùch laø 5 naêm

Neáu ta laáy goác toaï ñoä trò soá 80% thì truïc tung söû duïng hôïp lí hôn laø laáy goác toaï ñoä trò soá laø 0

 

c/ Döïa treân hieåu bieát caù nhaân vaø kieán thöùc ñaõ hoïc , giaûi thích taïi sao ñaøn gia caàm vaø ñaøn lôïn taêng nhanh nhaát? Taïi sao ñaøn traâu khoâng taêng?

-Ñaøn lôïn vaø gia caàm taêng nhanh nhaát:Ñaây laø nguoàn cung caáp thòt chuû yeáu, do nhu caàu veà thòt, tröùng taêng nhanh vaø do giaûi quyeát toát nguoàn thöùc aên cho chaên nuoâi, coù nhieàu hình thöùc chaên nuoâi ña daïng

- Ñaøn traâu khoâng taêng chuû yeáu do nhu caàu veà söùc keùo ñaõ giaûm nhôø cô giôùi hoaù trong noâng nghieäp

4. Cuûng coá, ñaùnh giaù

Kó  naêng veõ bieåu ñoà hình troøn, ñöôøng bieåu dieãn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEÅM TRA 15 PHUÙT

Moân: Ñòa Lí 9

 

Hoï vaø teân: …………………………………………………………………………………………………………………………………….Lôùp………………………………

               Ñieåm                                                                                  Nhaän xeùt

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñeà baøi

Döïa vaøo baûng soá lieäu döôùi ñaây, em haõy veõ 2 bieåu ñoà hình troøn ñeå theå hieän roõ cô caáu giaù trò saûn xuaát ngaønh troàng troït cuûa nöôùc ta naêm 1990 vaø 2002.

 

 

Caùc nhoùm caây                                            Naêm

 

1990

2002

Caây löông thöïc

Caây coâng nghieäp

Caây aên quaû, rau ñaäu vaø caây khaùc

67.1

13.5

19.4

 

60.8

22.7

16.5

16.5

 

Döïa vaøo bieåu ñoà, haõy nhaän xeùt söï thay ñoåi tæ troïng caây löông thöïc vaø caây coâng nghieäp trong cô caáu giaù trò saûn xuaát ngaønh troàng troït. Söï thay ñoåi naøy noùi leân ñieàu gì?

Baøi laøm

.....................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ngaøy soaïn:        10/2008    Ngaøy daïy:    10/2008

Tuaàn 6 – Tieát 11

BAØI  11 :  CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN SÖÏ

PHAÙT TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ COÂNG NGHIEÄP

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :      

1.Kieán thöùc

- HS phaûi naém ñöôïc vai troø cuûa caùc nhaân toá töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi ñoái vôùi söï phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp ôû nöôùc ta .

- HS phaûi hieåu ñöôïc raèng vieäc löïa choïn cô caáu ngaønh vaø cô caáu laõnh thoå coâng nghieäp phuø hôïp phaûi xuaát phaùt töø vieäc ñaùnh giaù ñuùng taùc ñoäng cuûa caùc nhaân toá naøy.

  2. Kyõ naêng:

- Reøn kó naêng ñaùnh giaù kinh teá caùc taøi nguyeân thieân nhieân.

- Kó naêng sô ñoà hoaù caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp.

- Vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät hieän töôïng ñòa lí kinh teá.

3. Thaùi ñoä:

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:

GV: - Baûng soá lieäu SGK

HS: - Chuaån bò theo höôùng daãn

III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC :

 1. Kieåm tra baøi cuõ
 2. Giôùi thieäu baøi môùi
 3. Baøi môùi

Hoaït ñoâïng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1: HS Laøm vieäc theo nhoùm

-         GV ñöa sô ñoà H 11.1 chöa hoaøn chænh (ñeå HS ñieàn vaøo caùc oâ beân phaûi bò boû troáng).

-         Chia nhoùm thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm ñieàn vaøo caùc oâ troáng

+ Phaân loaïi taøi nguyeân

+ Nguyeân lieäu, nhieân lieäu vaø naêng löôïng ñeå phaùt trieån cô caáu CN ña ngaønh

-               Hs hoaøn chænh sô ñoà

-               Keát luaän veà taøi nguyeân nöôùc ta

 

GV cho HS ñoïc baûn ñoà “Ñòa chaát – khoaùng saûn Vieät Nam”  hoaëc ATLAT ñoái chieáu vôùi caùc loaïi khoaùng saûn chuû yeáu ôû H 11.1

? khoaùng saûn taäp trung ôû nhöõng vuøng naøo?

CH: Haõy nhaän xeùt veà taøi nguyeân thieân nhieân nöôùc ta ?Söï phaân boá cuûa caùc taøi nguyeân ñoù?

CH:  Nhöõng taøi nguyeân thieân nhieân ñoù laø cô sôû ñeå phaùt trieån nhöõng ngaønh kinh teá naøo?

CH: Döïa vaøo baûn ñoà treo töôøng

“Ñòa chaát – khoaùng saûn Vieät Nam” vaø kieán thöùc ñaõ hoïc, nhaän xeùt veà aûnh höôûng cuûa söï phaân boá taøi nguyeân khoaùng saûn tôùi söï phaân boá moät soá ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm.

- Coâng nghieäp khai thaùc nhieân lieäu ôû vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä (than) Ñoâng Nam Boä (daàu khí)

- Coâng nghieäp luyeän kim vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä

- Coâng nghieäp hoaù chaát vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä, Ñoâng Nam Boä

- Coâng nghieäp saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng : taâp trung ôû nhieàu ñòa phöông, ñaëc bieät ôû ÑBS Hoàng vaø ÑNB

söï phaân boá taøi nguyeân treân laõnh thoå taïo theá maïnh khaùc nhau giöõa caùc vuøng

theá maïnh  ôû ÑBSH  vaø ÑNB

+ ÑBS Hoàng coù taøi nguyeân khoaùng saûn, nöôùc, röøng. Coâmg mhieäp khai khoaùng ( naêng löôïng, hoùa chaát, luyeän kim, vaät lieäu xaây döïng) nöôùc ( thuûy naêng), röøng ( laâm nghieäp)

+ ÑNB : ít taøi nguyeân, thuûy ñieän, nhöng coù ñaáphuø sa coå phuû badan ( cheá bieán caây CN ), nhaân toá xaõ hoäi ( ñoâng daân, nguoàn lao ñoäng doài daøo, coù trình ñoä)

GV caàn nhaán maïnh ñeå HS hieåu caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân laø raát quan troïng nhöng khoâng phaûi laø nhaân toá quyeát ñònh söï phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp

HÑ2: Caùc nhaân toá kinh teá – xaõ hoäi :

 HS Laøm vieäc theo nhoùm 4 nhoùm:

GV neân cho HS ñoïc töøng muïc nhoû vaø ruùt ra yù chính.

CH: Daân cö vaø lao ñoâïng nöôùc ta coù ñaëc ñieåm gì ? Ñieàu ñoù coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán söï phaùt trieån kinh teá ?

 

CH: Nhaän xeùt veà: Cô sôû vaät chaát- kó thuaät trong coâng nghieäp vaø cô sôû haï taàng nöôùc ta ? (trong noâng nghieäp coù 5300 coâng trình thuyû lôïi, coâng nghieäp caû nöôùc coù hôn 2821 xí nghieäp, maïng löôùi giao thoâng lan toaû nhieàu nôi…)

CH: Vieäc caûi thieän heä thoáng ñöôøng giao thoâng coù yù nghóa nhö theá naøo ñeán söï phaùt trieån coâng nghieäp ?

CH: Haõy keå moâït soá ñöôøng giao thoâng nöôùc ta môùi ñaàu tö lôùn?

 

CH: Chính saùch phaùt trieån coâng nghieäp ôû nöôùc ta coù ñaëc ñieåm gì ? Ñieàu ñoù coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán söï phaùt trieån kinh teá ?

CH: Thò tröôøng coù yù nghóa nhö theá naøo? Vôùi söï phaùt trieån coâng nghieäp ?

I. CAÙC NHAÂN TOÁ TÖÏ NHIEÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

- Taøi nguyeân thieân nhieân nöôùc ta ña daïng taïo cô sôû nguyeân lieäu, nhieân lieäu vaø naêng löôïng ñeå phaùt trieån cô caáu coâng nghieäp ña ngaønh.

 

 

 

 

 

 

- Caùc taøi nguyeân coù tröõ löôïng lôùn laø cô sôû ñeå phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm.

 

 

 

 

- Söï phaân boá caùc loaïi taøi nguyeân khaùc nhau taïo ra caùc theá maïnh khaùc nhau cuûa töøng vuøng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CAÙC NHAÂN TOÁ KINH TEÁ – XAÕ HOÄI

1. Daân cö vaø lao ñoäng

- Nöôùc ta coù soá daân ñoâng, nhu caàu, thò hieáu coù nhieàu thay ñoåi.

- Nguoàn lao ñoäng doài daøo vaø coù khaû naêng tieáp thu khoa hoïc kó thuaät vaø thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi.

2. Cô sôû vaät chaát- kó thuaät trong coâng nghieäp vaø cô sôû haï taàng.

- Nhieàu trình ñoä coâng ngheä chöa ñoàng boä. Phaân boá taäp trung ôû moät soá vuøng.

- Cô sôû haï taàng ñang töøng böôùc ñöôïc caûi thieän.

3. Chính saùch phaùt trieån coâng nghieäp

-  Chính saùch coâng nghieäp hoaù vaø ñaàu tö. Chính saùch phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn vaø caùc chính saùch khaùc.

4. Thò tröôøng

- Haøng coâng nghieäp nöôùc ta coù thò tröôøng trong nöôùc khaù roäng nhöng coù söï caïnh tranh cuûa haøng ngoaïi nhaäp.

4. Cuûng coá , ñaùnh giaù

1. Caùc yeáu toá ñaàu vaøo: Nguyeân lieäu, nhieân lieäu, naêng löôïng. Lao ñoäng. Cô sôû VC kó thuaät.

* Caùc yeáu toá ñaàu ra: Thò tröôøng trong nöôùc. Thò tröôøng ngoaøi nöôùc

2:Vieäc phaùt trieån noâng, laâm, ngö nghieäp taïo cô sôû cho coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm, cho HS neâu VD cuï theå.

 

 

Ngaøy soaïn:        10/2008    Ngaøy daïy:    10/2008

Tuaàn 6 – Tieát 12

 

BAØI 12  : SÖÏ PHAÙT TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ COÂNG NGHIEÄP

 

  I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :      

1.Kieán Thöùc :

   - HS hieåu ñöôïc cô caáu coâng nghieäp nöôùc ta khaù ña daïng

- HS phaûi naém ñöôïc teân cuûa moät soá ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu (coâng nghieäp troïng ñieåm) ôû nöôùc ta vaø moät soá trung taâm coâng nghieäp chính cuûa caùc ngaønh naøy.

- Naém ñöôïc hai khu vöïc taäp trung coâng nghieäp lôùn nhaát nöôùc ta laø ñoàng baèng soâng Hoàng vaø vuøng phuï caän (ôû phía Baéc), Ñoâng Nam Boä (ôû phía Nam)

- Hai trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát nöôùc ta laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi, caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu ôû hai trung taâm naøy.

2. Kyõ naêng:

- Ñoïc vaø phaân tích ñöôïc bieåu ñoà cô caáu ngaønh coâng nghieäp

- Xaùc ñònh ñöôïc moät soá trung taâm coâng nghieäp vò trí nhaø maùy ñieän vaø caùc moû than daàu khí.

- Ñoïc vaø phaân tích ñöôïc löôïc ñoà caùc trung taâm coâng nghieäp Vieät Nam

3 . Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp xaây döïng queâ höông

     II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:

GV:  - Baûn ñoà coâng nghieäp Vieät Nam, kinh teá Vieät Nam

- Baûng soá lieäu SGK, löôïc ñoà caùc nhaø maùy ñieän vaø caùc moû than, daàu khí

- Moâït soá tranh aûnh

HS: Chuaån bò theo höôùng daãn

   III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC :

1. Kieåm tra baøi cuõ : Neâu caùc nhaân toá töï nhieân vaø nhaân toá xaõ hoäi aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp ?

2. GT Baøi môùi :

3. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1: Cô caáu ngaønh coâng nghieäp

CH: Em coù nhaän xeùt gì veà heä thoáng coâng nghieäp nöôùc ta ? Ñaëc ñieåm coâng nghieäp nöôùc ta ?

GV cho HS hieåu heä thoáng coâng nghieäp Nöôùc ta trong ñoù khu vöïc nhaø nöôùc giöõ vai troø chuû ñaïo

GV y/c HS quan saùt H12.1 phaàn chuù giaûi. Haõy nhaän xeùt veà cô caáu coâng nghieäp Nöôùc ta ?

GV cho HS ñoïc thuaät ngöõ “ coâng nghieäp troïng ñieåm”

Quan saùt hình 12.1,döïa vaøo tæ leä% haõy xeáp thöù töï caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm theo tæ troïng% töø lôùn ñeán nhoû.

3 ngaønh coù tæ troïng lôùn nhaát laø cheá bieán löông thöïc; cô khí, ñieän töû; khai thaùc nhieân lieäu

Caùc ngaønh coâng nghieäp coù tæ troïng lôùn döïa treân caùc theá maïnh naøo?

taøi nguyeân, nguoàn lao ñoäng, thò tröôøng trong nöôùc, xuaát khaåu

Chuyeån yù: ñeå hieåu bieát veà söï phaùt trieån vaø phaân boá cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm caùc em nghieân cöùu phaàn II

HÑ2:Caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm

HS laøm vieäc theo nhoùm (20phuùt)

-         GV ñöa sô ñoà caùc ngaønh CN troïng ñieåm

-         Hs thaûo luaän nhoùm

-         Chia HS thaønh 4 nhoùm. Thaûo luaän nhoùm

-         Xeáp teân caùc ngaønh CN troïng ñieåm vaøo töøng oâ troáng cho phuø hôïp

-         Xaùc ñònh caùngaønh CN naëng, nheï, naêng löôïng

-Xaùc ñònh treân löôïc ñoà H 12.2 caùc moû than vaø daàu khí ñang ñöôïc khai thaùc?

- Xaùc ñònh caùc nhaø maùy nhieät ñieän, thuûy ñieän

- söï phaân boá caùc nhaø maùy ñieän coù ñaëc ñieåm gì chung?

gaàn nguoàn naêng löôïng nhaø maùy nhieät ñieän than ôû QN, ñb s. Hoàng, caùc nhaø maùy nhieät khí ôû ÑNB, caùc nhaø maùy thuûy ñieän treân caùc doøng soâng lôùn coù tröõ naêng thuûy ñieän lôùn

 

 

 

 

 

-Neâu tình hình phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm giaûi thích vì sao?

-Xaùc ñònh treân löôïc ñoà  moät soá trung taâm caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm?

 

CH: Ñaëc ñieåm cuûa coâng nghieäp deät may? Coâng nghieäp naøy phaân boá chuû yeáu ôû ñaâu?

CH: Taïi sao caùc TP treân laø nhöõng trung taâm deät may lôùn nhaát nöôùc ta ?

GV cho moãi nhoùm laøm vieäc 5 phuùt leân trình baøy 15’ cho caùc nhoùm boå sung, ñaët caâu hoûi cho nhoùm baïn, GV nhaän xeùt vaø LÖU YÙ: Khai thaùc hôn 100 trieäu taán daàu vaø haøng tæ meùt khoái khí laø cuûa nhieàu naêm

HÑ3: (phaàn naøy chuû yeáu khai thaùc löôïc ñoà )

CH: Döïa vaøo löôïc ñoà caùc trung taâm coâng nghieäp Vieät Nam (hình 12.3), haõy xaùc ñònh hai khu vöïc taäp trung coâng nghieäp cao nhaát caû nöôùc. Keå teân moät soá trung taâm coâng nghieäp tieâu bieåu cho hai khu vöïc treân.

CH: Taïi sao coâng nghieäp nöôùc ta laïi phaùt trieån maïnh meõ?Nhaèm muïc ñích gì?

CH: Xaùc ñònh treân löôïc ñoà caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn

I. CÔ CAÁU NGAØNH COÂNG NGHIEÄP

-Heä thoáng coâng nghieäp nöôùc ta hieän nay goàm caùc cô sôû nhaø nöôùc, ngoaøi nhaø nöôùc vaø caùc cô sôû coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi

 

- Nöôùc ta coù ñaày ñuû caùc ngaønh coâng nghieäp thuoäc caùc lónh vöïc

- Moät soá ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm ñaõ ñöôïc hình thaønh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CAÙC NGAØNH COÂNG NGHIEÄP TROÏNG ÑIEÅM

1. Coâng nghieäp khai thaùc nhieân lieäu

- Coâng nghieäp khai thaùc than phaân boá chuû yeáu Quaûng Ninh, moãi naêm saûn xuaát töø 10 -12 trieäu taán

- Caùc moû daàu khí chuû yeáu ôû theàm luïc ñòa phía nam. Hôn 100 trieäu taán daàu vaø haøng tæ meùt khoái khí ñang ñöôïc khai thaùc. Daàu thoâ laø moät trong nhöõng maët haøng xuaát khaåu chuû yeáu cuûa nöôùc ta hieän nay.

 

2. Coâng nghieäp ñieän

- Coâng nghieäp ñieän nöôùc ta goàm nhieät ñieän vaø thuyû ñieän. Moãi naêm saûn xuaát treân 30 tæ kwh. thuyû ñieän lôùn nhaát laø Hoaø Bình…Toå hôïp nhieät ñieän loùn nhaát laø Phuù Mó chaïy baèng khí

3. Moät soá ngaønh coâng nghieäp naëng  khaùc

- Coâng nghieäp cô khí –ñieän töû lôùn nhaát laø TP Hoà CHí Minh, Haø Noäi vaø Ñaø Naüng. Ngoaøi ra laø Thaùi Nguyeân, Haûi Phoøng, Vinh, Bieân Hoaø…

- Coâng nghieäp hoaù chaát lôùn nhaát laø TP Hoà Chí Minh, Bieân Hoaø, Haø Noäi, Haûi Phoøng, Vieät Trì..

- Coâng nghieäp saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng coù cô caáu khaù ña daïng.

4. Coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm

- Laø ngaønh coâng nghieäp chieám tæ troïng lôùn nhaát trong cô caáu giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp. Taäp trung chuû yeáu ôû TP Hoà Chí Minh, Haø Noäi, Haûi Phoøng  Bieân Hoaø, , Ñaø Naüng.

5. Coâng nghieäp deät may

- Laø ngaønh truyeàn thoáng ôû nöôùc ta trung taâm deät may lôùn nhaát nöôùc ta laø  TP Hoà Chí Minh, Haø Noäi, Ñaø Naüng, Nam Ñònh… 

 

III.  CAÙC TRUNG TAÂM  COÂNG NGHIEÄP LÔÙN ( 5’)

- Trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát caû nöôùc laø  TP Hoà Chí Minh, Haø Noäi

- CN ñang phaùt trieån maïnh meõ ñeå ñaùp öùng nhu caàu coâng nghieäp hoùa ñaát nöôùc

4. Cuûng coá vaø ñaùnh giaù

- GV coù löôïc ñoà troáng Vieät Nam caét caùc kí hieäu veà than ,daàu khí, trung taâm coâng nghieäp …Y/c HS leân gaén vaøo löôïc ñoà troáng

- Gv ñaët caâu hoûi traéc nghieäm: gheùp ñoâi…

Ngaøy soaïn:    10/2008

Ngaøy daïy :   10/2008

Tuaàn 7 – Tieát 13

BAØI 13 : VAI TROØ, ÑAËC ÑIEÅM  PHAÙT TRIEÅN

VAØ PHAÂN BOÁ  CUÛA DÒCH VUÏ

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :      

           1.Kieán thöùc

- HS phaûi naém ñöôïc ngaønh dòch vuï ( theo nghóa roäng) ôû nöôùc ta coù cô caáu heát söùc phöùc taïp vaø ngaøy caøng ña daïng hôn.

- Ngaønh dòch vuï coù yù nghóa ngaøy caøng taêng trong vieäc ñaûm baûo söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh kinh teá khaùc, hoaït ñoäng ñôøi soáng xaõ hoäi taïo vieäc laøm cho nhaân daân, ñoùng goùp vaøo thu nhaäp quoác daân.

- Söï phaân boá cuûa caùc ngaønh dòch vuï nöôùc ta phuï thuoäc vaøo söï phaân boá daân cö vaø söï phaân boá cuûa caùc ngaønh kinh teá khaùc.

- Caùc trung taâm dòch vuï lôùn cuûa nöôùc ta .

- Troïng taâm baøi laø muïc II

         2. Kyõ Naêng:

- Reøn kó naêng laøm vieäc vôùi sô ñoà.

- Kó naêng vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích  söï phaân boá ngaønh dòch vuï.

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:

GV: Sô ñoà veà cô caáu caùc ngaønh dòch vuï ôû nöôùc ta

-         Moät soá hình aûnh veà caùc hoaït ñoäng dòch vuï hieän nay ôû nöôùc ta

HS: Chuaån bò theo höôùng daãn

 III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC :

1.Kieåm tra baøi cuõ :

? Xaùc ñònh treân “löôïc ñoà caùc trung taâm coâng nghieäp VN” caùc trung taâm cn nghieäp tieâu bieåu cho caùc vuøng kinh teá ôû nöôùc ta?

? Ñieàn vaøo löôïc ñoà troáng VN caùc moû than daàu khí ñang ñöôïc khai thaùc, caùcnhaø maùy thuyû ñieän vaø nhieät ñieän lôùn?

2. GT.Baøi môùi :

3. Baøi môùi     

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1: HS Laøm vieäc caù nhaân

CH: Em coù hieåu bieát gì veà dòch vuï?Ñoù laø ngaønh kinh teá nhö theá naøo?

Dòch vuï bao goàm moät taäp hôïp caùc hoaït ñoäng kinh teá raát roäng lôùn vaø phöùc taïp. Ñaùp öùng nhu caàu cuûa con ngöôøi.

CH: Quan saùt Hình 13.1 neâu cô caáu caùc ngaønh dòch vuï?

CH: Quan saùt bieåu ñoà cho bieát ngaønh dòch vuï naøo chieám tæ leä cao nhaát?

CH: Cho VD chöùng minh raèng neàn kinh teá caøng phaùt trieån thì hoaït ñoäng dòch vuï caøng trôû leân ña daïng?

-Tröôùc ñaây khi kinh teá chöa phaùt trieån nhaân daân ñi thaêm nhau chuû yeáu laø ñi boä, ngaøy nay ñi oâ toâ Vaäy ñoù laø dòch vuï gì?

CH: Ñòa phöông em coù nhöõng dòch vuï naøo ñang  phaùt trieån ?

-         HS trình baøy:

+ Phöông tieän

+ nhu caàu giaûi trí, vui choi

+ du lòch

CH: Neâu moät vaøi ví duï veà caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaàu tö  vaøo ngaønh dòch vuï (khaùch saïn, xaây döïng khu vui chôi..)

- HS ñoïc muïc 2

CH: Dòch vuï coù vai troø nhö theá naøo trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng?

CH: Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc vaø söï hieåu bieát cuûa baûn thaân, haõy phaân tích vai troø cuûa ngaønh böu chính- vieãn thoâng trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng?

+ Chuyeån tin

     + Coâng taùc cöùu hoä, cöùu naïn

      + Gía caû thò tröôøng

chuyeån yù:vôùi vai troø trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng DV coù ñaëc ñieåm gì vaø phaân boá theá naøo?

HÑ2: Ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá caùc ngaønh DV ôû nöôùc ta

CH: Nhaän xeùt Ngaønh dòch vuï nöôùc ta hieän nay vaø töông lai nhö theá naøo?

so vôùi nhieàu nöôùc treân theá giôùi dòch vuï nöôùc ta coøn keùm phaùt trieån (theå hieän ôû tæ leä lao ñoäng dòch vuï coøn thaápvaø tæ troïng dòch vuï trong cô caáu GDP môùi chæ treân 40%). Nhöng ñaây laø khu vöïc ñem laïi lôïi nhuaän cao thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi.

CH: Döïa vaøo hình 13.1 tính tæ troïng cuûa caùc nhoùm dòch vuï tieâu duøng, dòch vuï saûn xuaát , dòch vuï coâng coäng vaø neâu nhaän xeùt?

CH: Phaân boá ngaønh dòch vuï nöôùc ta hieän nay nhö theá naøo? Taïi sao?

Dòch vuï nöôùc ta phaân boá khoâng ñeàu.

CH: Nhöõng nôi naøo taäp trung nhieàu hoaït ñoäng dòch vuï? Caùc thaønh phoá lôùn, thò xaõ, vuøng ñoàng baèng taäp trung nhieàu caùc hoaït ñoäng dòch vuï.

CH: Keå teân trung taâm dòch vuï lôùn nhaát nöôùc ta ?Xaùc ñònh treân löôïc ñoà caùc trung taâm ñoù?

  Haø Noäi, TP Hoà Chí Minh laø hai trung taâm dòch vuï lôùn nhaát vaø ña daïng nhaát nöôùc ta . Laø hai ñaàu moái giao thoâng vaän taûi, vieãn thoâng lôùn nhaát caû nöôùc.Hai TP’ naøy taäp trung nhieàu caùc tröôøng ñaïi hoïc lôùn…cuõng laø hai trung taâm thöông maïi, taøi chính ngaân haøng lôùn nhaát nöôùc ta.

I. CÔ CAÁU VAØ VAI TROØ CUÛA DÒCH VUÏ TRONG NEÀN KINH TEÁ

1. Cô caáu ngaønh dòch vuï

- Goàm: Dòch vuï tieâu duøng

                Dòch vuï saûn xuaát

                Dòch vuï coâng coäng

- Dòch vuï laø caùc hoaït ñoäng ñaùp öùng nhu caàu saûn xuaát vaø sinh hoaït

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vai troø cuûa dòch vuï trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng

- Thuùc ñaåy saûn xuaát phaùt trieån

- Taïo ra moái lieân heä giöõa nöôùc ta vaø caùc nöôùc treân theá giôùi.

- Taïo vieäc laøm thu huùt 25% lao ñoäng

- Chieám tæ troïng lôùn trong cô caáu GDP

 

 

 

II. ÑAËC ÑIEÅM  PHAÙT TRIEÅN

VAØ PHAÂN BOÁ CAÙC NGAØNH DÒCH VUÏÔÛ NÖÔÙC TA 

1. Ñaëc ñieåm phaùt trieån

- Chöa phaùt trieån ( so vôùi caùc nöôùc phaùt trieån vaø 1 soá nöôùc trong khu vöïc)

- Caàn naâng cao chaát löôïng dòch vuï vaø ña daïng hoùa caùc loaïi hình DV

2. Ñaëc ñieåm phaân boá

- Trung taâm DV lôùn nhaát vaø ña daïng nhaát HN vaø TPHCM , nôi ñoâng daân vaø kinh teá phaùt trieån

4. Cuûng coá , ñaùnh giaù: ? Döïa vaøo noäi dung baøi hoïc, em haõy laäp sô ñoà caùc nghaønh dòch vuï theo maãu döôùi ñaây

? Caâu 2/SGK/50

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn:    10/2008

Ngaøy daïy :   10/2008

Tuaàn 7 – Tieát 14

          BAØI 14 : GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI

VAØ BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

 1. Veà kieán thöùc:

- HS phaûi naém ñöôïc ñaëc ñieåm phaân boá cuûa caùc maïng löôùi vaø caùc ñaàu moái giao thoâng vaän taûi chính cuûa nöôùc ta , cuõng nhö caùc böôùc tieán môùi trong hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi.

- HS phaûi naém ñöôïc caùc thaønh töïu to lôùn cuûa ngaønh böu chính vieãn thoâng vaø taùc ñoäng cuûa caùc böôùc tieán naøy ñeán ñôøi soáng kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.

2. Veà kó naêng:

- Ñoïc vaø phaân tích löôïc ñoà giao thoâng vaän taûi ôû nöôùc ta

- Phaân tích moái quan heä giöõa söï phaân boá maïng löôùi giao thoâng vaän taûi vôùi söï phaân boá caùc ngaønh kinh teá khaùc

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc yù thöùc thöïc hieän luaät an toaøn giao thoâng.

II. CAÙC PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC CAÀN THIEÁTCAÀN THIEÁT

- Baûn ñoà giao thoâng vaän taûi Vieät Nam

- Löôïc  ñoà giao thoâng vaän taûi nöôùc ta

- Moät soá hình aûnh veà caùc coâng trình giao thoâng vaän taûi.

III.TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC

1.Kieåm tra baøi cuõ

?Taïi sao Haø Noäi, TP Hoà Chí Minh laø hai trung taâm dòch vuï lôùn nhaát vaø ña daïng nhaát nöôùc ta?

2.GT Baøi môùi:

3.Baøi môùi    

Hoaït ñoäng cuûa GV vaøØ HS

Noäi dung chính

HÑ1: GV cho HS ñoïc toùm taét nhanh veà yù nghóa giao thoâng vaän taûi

CH: Taïi sao khi tieán haønh ñoåi môùi, chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng giao thoâng vaän taûi ñöôïc chuù troïng ñi tröôùc moät böôùc? (HS ñoïc muïc 1)

- Khoâng theå thieáu ñoái vôùi caùc ngaønh saûn xuaát.Maïch maùu trong cô theå. Laø ngaønh coù vò trí quan troïng trong keát caáu haï taàng kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, coù taùc ñoäng lôùn ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc

HÑ1: HS Laøm vieäc theo nhoùm (troïng taâm cuûa baøi)

CH: Keå teân caùc loaïi hình giao thoâng vaän taûi nöôùc ta? Xaùc ñònh caùc tuyeán ñöôøng naøy treân baûn ñoà ?

 

CH: Döïa vaøo baûng 14.1 haõy cho bieát loaïi hình vaän taûi naøo coù vai troø quan troïng nhaát trong vaän chuyeån haøng hoaù? Taïi sao?

- Quan troïng nhaát laø ngaønh vaän taûi ñöôøng boä vì ngaønh naøy chieám tæ troïng lôùn nhaát trong vaän chuyeån haøng hoaù, haønh khaùch.

CH: Ngaønh naøo chieám tæ troïng taêng nhanh nhaát? Taïi sao

CH: Vai troø cuûa quoác loä 1A, ñöôøng saêt Thoáng Nhaát, caûng Saøi Goøn, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng, saân bay Noäi Baøi, Taân Saân Nhaát?

GV caàn nhaán maïnh vai troø cuûa quoác loä 1A vaø döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh taïo neân truïc ñöôøng xuyeân Vieät. GV cho HS xem baûn ñoà thaáy quoác loä 1 caét qua nhieàu soâng lôùn, nhieàu caàu.

CH: Xaùc ñònh treân baûn ñoà tuyeán ñöôøng saét Thoáng nhaát Haø Noäi -Thaønh phoá Hoà Chí Minh? .

CH: Döïa vaøo hình 14.2 Haõy keå teân caùc tuyeán ñöôøng saét chính?

CH: Quan saùt baûn ñoà  nhaän xeùt veà maïng löôùi ñöôøng soâng ôû nöôùc ta ?

GV nhaán maïnh vai troø cuûa ñöôøng soâng ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

CH: Tìm caùc caûng bieån lôùn nhaát treân baûn ñoà ?

CH: Nhaâïn xeùt veà ñöôøng haøng khoâng Vieät Nam ?

 

 

 

 

CH: Neâu vai troø cuûa ñöôøng oáng nöôùc ta ?

 

HÑ2:HS laøm vieäc theo nhoùm

CH: Böu chính vieãn thoâng coù yù nghóa nhö theá naøo  trong quaù trình coâng nghieäp hoaù?

CH: Keå teân nhöõng dòch vuï cô baûn cuûa böu chính vieãn thoâng?

CH: Döïa vaøo hình 14.3 Haõy nhaän xeùt maät ñoä ñieän thoaïi coá ñònh ôû nöôùc ta ?

CH: Vieäc phaùt trieån caùc dòch vuï ñieän thoaïi vaø Intenet taùc ñoäng nhö theá naøo

ñeán ñôøi soáâng kinh teá xaõ hoäi?

I.GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI

1.YÙ nghóa

- Giao thoâng vaän taûi coù vai troø ñaëc bieät trong moïi ngaønh kinh teá:

+ Thuùc ñaåy saûn xuaát phaùt trieån

+ Thöïc hieän moái quan heä trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc.

 

 

 

2.Giao thoâng vaän taûi ôû nöôùc ta ñaõ phaùt trieån ñaày ñuû caùc loaïi hình

 

 

 

 

 

 

 

* Ñöôøng boä:

- Caû nöôùc coù gaàn 205 nghìn km ñöôøng boä. Trong ñoù coù 15 nghìn km ñöôøng quoác loä. Quoác loä 1A chaïy töø Laïng Sôn ñeán Caø Mau.

 

 

 

* Ñöôøng saét: Toång chieàu daøi laø 2632 km. Ñöôøng saét Thoáng nhaát chaïy gaàn song song vôùi quoác loä 1A.

 

* Ñöôøng soâng: Maïng löôiù ñöôøng soâng nöôùc ta môùi ñöôïc khai thaùc ôû möùc ñoï thaáp.

* Ñöôøng bieån:Bao goàm vaän taûi ven bieån vaø vaän taûi bieån quoác teá

* Ñöôøng haøng khoâng laø ngaønh coù böôùc tieán nhanh. Ba truïc chính Haø Noäi (Noäi Baøi) Thaønh phoá Hoà Chí Minh (Taân Sôn Nhaát) Ñaø Naüng

* Ñöôøng oáng:Ñang ngaøy caøng phaùt trieån

II. BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG

- Böu chính vieãn thoâng coù yù nghóa chieán löôïc trong quaù trình coâng nghieäp hoaù

- Vieät Nam laø nöôùc coù toác ñoä phaùt trieån ñieän thoaïi ñöùng thöù hai treân theá giôùi.

4. Cuûng coá, ñaùnh giaù

- Trong caùc loaïi hình giao thoâng ôû nöôùc ta loaïi hình naøo môùi xuaát hieän trong thôøi gian gaàn ñaây?

- Xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc caûng bieån, caùc quoác loä chính ôû nöôùc ta ?

- Vieäc phaùt trieån caùc dòch vuï ñieän thoaïi vaø Inte net taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán ñôøi soáng kinh teá –xaõ hoäi nöôùc ta ?

 

 

 

Ngaøy soaïn:     10/2008

Ngaøy daïy:  10/2008

Tuaàn 8 - Tieát 15

BAØI 15 : THÖÔNG MAÏI VAØ DU LÒCH

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS phaûi naém ñöôïc caùc ñaëc ñieåm  phaùt trieån vaø phaân boá cuûa ngaønh thöông maïi vaø du lòch nöôùc ta

- HS phaûi naém chöùng minh vaø giaûi thích ñöôïc taïi sao Haø Noäi Vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø caùc trung taâm thöông maïi du lòch  lôùn nhaát caû nöôùc.

- Naém ñöôïc nöôùc ta coù tieàm naêng du lòch khaù phong phuù vaø ngaønh du lòch ñang troû thaønh ngaønh kinh teá quan troïng.

2. Veà kó naêng:

- Ñoïc vaø phaân tích caùc bieåu ñoà

- Phaân tích baûng soá lieäu

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc loøng yeâu thieân nhieân, yù thöùc giöõ gìn caùc giaù trò thieân nhieân , lòch söû vaên hoaù … cuûa ñòa phöông.

II.  CAÙC PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC CAÀN THIEÁT

- Baûn ñoà du lòch  Vieät Nam

- Baûn ñoà chính trò theá giôùi

- Caùc bieåu ñoà hình 15.1vaø 15.2.

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

1.      Kieåm tra baøi cuõ

Xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc caûng bieån, caùc quoác loä chính ôû nöôùc ta ?

2.      GT Baøi môùi:Vai troø cuûa thöông maïi vaø du lòch trong neàn kinh teá nöôùc ta

3.      Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

Hoaït ñoäng 1: Thöông maïi

- Cô caáu thöông maïi : ngoaïi thöông vaø noäi thöông

CH: Em hieåu nhö theá naøo veà noäi thöông?Neâu vai troø cuûa noäi thöông?

CH: Döïa vaøo baûng 15.1 haõy cho bieát hoaït ñoäng noäi thöông taäp trung nhieàu nhaát ôû nhöõng vuøng naøo cuûa nöôùc ta ? (Ñoâng Nam Boä )

- HS nhaän xeùt: ÑNB ñaït möùc cao nhaát caû nöôùc do kinh teá  phaùt trieån , dan soá taäp trung ñoâng

- Löu yù vai troø cuûa TP HCM

CH: Taïi sao noäi thöông keùm phaùt trieån ôû Taây Nguyeân (lí do ngöôïc laïi vôùi vuøng Ñoâng Nam Boä)

CH: Quan saùt caùc hình roài nhaän xeùt noäi thöông ôû nöôùc ta ? (Haø Noäi -Thaønh phoá Hoà Chí Minh

Coù chôï lôùn, trung taâm thöông maïi lôùn)

-         GV lieän heä: kinh teá tö nhaân giuùp cho noäi thöông phaùt trieån maïnh meõ

+Söï phaân boá caùc cô sôû kinh doanh thöông maïi dòch vuï phuï thuoäc vaøo quy moâ daân soá, söùc mua cuûa nhaân daân vaø söï phaùt trieån cuûa caùc hoaït ñoäng kinh teá khaùc

+ Chôï, trung taâm thöông maïi lôùn, sieâu thò cuøng caùc dòch vuï tö vaán, taøi chính, caùc dòch vuï saûn xuaát vaø ñaàu tö laøm noåi baät hôn vai troø vaø vò trí cuûa 2 trung taâm

Chuyeån yù: noäi thöông phaùt trieån maïnh meõ, coøn hoaït ngoaïi thöông nhö theá naøo ?

HÑ 2: -  HS ñoïc  muïc 2

CH: Em hieåu nhö theá naøo veà ngoaïi thöông?Neâu vai troø cuûa ngoaïi  thöông?Taïi sao trong quaù trình ñoåi môùi ngoaïi thöông ñöôïc chuù troïng ñaåy maïnh?

Ngoaïi  thöông laø hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi quan troïng nhaát. Neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn caøng phaùt trieån vaø môû cöûa, thì hoaït ñoäng ngoaïi thöông caøng coù vai troø quan troïng, coù taùc duïng trong vieäc giaûi quyeát ñaàu ra cho caùc saûn phaåm, ñoåi môùi coâng ngheä, môû roäng saûn xuaát vôùi chaát löôïng cao vaø caûi thieän ñôøi soâng nhaân daân.

CH: Quan saùt hình 15.6 Haõy nhaän xeùt bieåu ñoà vaø keå teân caùc maët haøng xuaát khaåu chuû löïc cuûa nöôùc ta maø em bieát?

- Khoaùng saûn, laâm saûn:daàu thoâ,than ñaù..

- noâng saûn, thuyû saûn:gaïo,caø pheâ, toâm ,caù möïc ñoâng laïnh..

- Saûn phaåm coâng nghieäp cheá bieán; haøng deät may, ñieän töû..

- tình hình xuaát, nhaäp khaåu tröôùc kia vaø hieän nay ôû nöôùc ta?

- taïi sao trong quùa trình ñoåi môùi, ngoaïi thöông ñöôïc chuù troïng nay maïnh?

+ Lieân heä: neàn kinh teá môû cöûa, thò tröôøng môû roäng, ngoaïi thöông trôû thaønh quan troïng nhaát

-         Hình aûnh minh hoïa

+ GV giaûi thích: nhaäp sieâu laø tình traïng maø trò giaù nhaäp khaåu cuûa 1 naêm lôùn hôn trò gía xuaát khaåu

CH: Hieän nay ta buoân baùn nhieàu nhaát vôùi nhöõng nöôùc naøo?

CH: Vì sao nöôùc ta buoân baùn nhieàu nhaát vôùi thò tröôøng khu vöïc chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông?

(ñaây laø khu vöïc gaàn nöôùc ta , khu vöïc ñoâng daân vaø coù toác ñoä taêng tröôûng nhanh)

CH: Em coù nhaän xeùt gì veà ngaønh kinh teá du lòch nöôùc ta ?

CH: Keå teân caùc taøi nguyeân du lòch  töï nhieân ôû nöôùc ta ? ( phong caûnh ñeïp,  khí haäu toát. Baõi taém toát. Taøi nguyeân ñoäng vaät quyù hieám..)

CH: Keå teân caùc taøi nguyeân du lòch nhaân vaên ôû nöôùc ta ? ( Caùc coâng trình kieán truùc. Di tích lòch söû . Leã hoäi daân gian. Laøng ngheà truyeàn thoáng. Vaên hoaù daân gian..)

CH: Ñòa phöông em coù nhöõng ñieåm du lòch naøo?

CH: Keå teân caùc ñieåm du lòch noåi tieáng ñaõ ñöôïc coâng nhaän laø di saûn theá giôùi?

- Vònh Haï Long, Ñoäng Phong Nha…

CH: Xaùc ñònh treân baûn ñoà Vieät Nam moät soá trung taâm du lòch noåi tieáng?

I. NOÄI THÖÔNG

1. noäi thöông :

Laø hoaït ñoäng thöông maïi giöõa caùc vuøng trong nöôùc

 

- Haø Noäi -Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø hai trung taâm thöông maïi , dòch vuï lôùn vaø ña daïng nhaát nöôùc ta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NGOAÏI  THÖÔNG

 

 

 

 

- Ngoaïi  thöông laø hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi quan troïng nhaát ôû nöôùc ta

 

 

- Haøng nhaäp khaåu: Maùy moùc thieát bò, nguyeân lieäu nhieân lieäu

- Haøng xuaát khaåu: Haøng coâng nghieäp naëng, khoaùng saûn , noâng laâm thuyû saûn, coâng nghieäp nheï vaø tieåu thuû coâng nghieäp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nöôùc ta ngaøy caøng môû roäng buoân baùn vôùi nhieàu nöôùc

 

 

 

 

 

III. DU LÒCH

- Ngaøy caøng khaúng ñònh vò theá cuûa mình trong cô caáu kinh teá caû nöôùc

- Nöôùc ta giaøu taøi nguyeân du lòch töï nhieân, du lòch nhaân vaên, nhieàu  ñieåm du lòch noåi tieáng ñaõ ñöôïc coâng nhaän laø di saûn theá giôùi .Vònh Haï Long, Ñoäng Phong Nha…

- Naêm 2002 coù 2,6 trieäu löôït khaùch quoác teá vaø hôn 10 trieäu khaùch trong nöôùc

4. Cuûng coá, ñaùnh giaù

1. Vì sao nöôùc ta buoân baùn nhieàu nhaát vôùi thò tröôøng khu vöïc chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông?

2. Xaùc ñònh treân baûn ñoà Vieät Nam moät soá trung taâm du lòch noåi tieáng?

3.  Haø Noäi -Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi naøo ñeå trôû thaønh caùc trung taâm thöông maïi , dòch vuï lôùn nhaát nöôùc ta?

- Coù vò trí thuaän lôïi, laø 2 trung taâm kinh teá lôùn nhaát caû nöôùc, hai TP’ ñoâng daân nhaát nöôùc ta , taäp trung nhieàu taøi nguyeân du lòch

 

 

Ngaøy soaïn:     10/2008

Ngaøy daïy:  10/2008

Tuaàn 8 - Tieát 16

BAØI 16: THÖÏC HAØNH

VEÕ BIEÅU ÑOÀ VEÀ SÖÏ THAY ÑOÅI CÔ CAÁU KINH TEÁ

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc töø baøi 6 veà cô caác kinh teá theo ngaønh cuûa nöôùc ta

2. Veà kó naêng:

- Reøn kó naêng xöû lí caùc soá lieäu. Nhaän xeùt bieåu ñoà

- Reøn kó naêng veõ bieåu ñoà  theo mieàn

3. Veà tö töôûng

II.  CAÙC PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC CAÀN THIEÁTCAÀN THIEÁT

GV: Soan giaùo aùn, chuaån bò baûng soá lieäu

HS: Ñoïc vaø chuaån bò noâi dung thöc haønh ôû nhaø

III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

1. Kieåm tra baøi cuõ

a. Vì sao nöôùc ta buoân baùn nhieàu nhaát vôùi thò tröôøng khu vöïc chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông?

b. Xaùc ñònh treân baûn ñoà Vieät Nam moät soá trung taâm du lòch noåi tieáng?

2. GTBaøi môùi:

3.Baøi môùi:

 

a, Haõy veõ bieåu ñoà mieàn theå hieän cô caáu GDP cuûa nöôùc ta thôøi kì 1991- 2002

* GV höôùng daãn veõ:

Böôùc 1:Nhaän bieát trong tröôøng hôïp naøo thì coù theå veõ cô caáu baèng bieåu ñoà mieàn.

- Thöôøng söû duïng khi chuoãi soá lieäu laø nhieàu naêm, trong tröôøng hôïp ít nhaát 2-3 naêm thì thöôøng duøng bieåu ñoà  hình troøn.

- Khoâng veõ bieåu ñoà mieàn khi chuoãi soá lieäu khoâng phaûi laø theo caùc naêm. Vì truïc hoaønh trong bieåu ñoà mieàn bieåu dieãn naêm.

Böôùc 2: Veõ bieåu ñoà mieàn

GV cho HS bieát bieåu ñoà mieàn chính laø moät bieán theå töø bieåu ñoà coät choàng, khi ta töôûng töôïng caùc coät choàng coù beà roäng

* Caùch veõ bieåu ñoà mieàn chöõ nhaät (khi soá lieâïu cho tröôùc laø tæ leä%)

- Veõ khung bieåu ñoà (laø hình chöõ nhaät hoaëc hình vuoâng). Caïnh ñöùng (Truïc tung) coù trò soá laø 100% (toång soá). Caïnh naèm ngang (Truïc hoaønh) theå hieän töø naêm ñaàu ñeán naêm cuoái cuûa bieåu ñoà.

- Veõ ranh giôùi cuûa mieàn laàn löôït töøng chæ tieâu chöù khoâng phaûi laàn löôït theo caùc naêm. Caùch xaùc ñònh ñieåm veõ töông töï nhö khi veõ bieåu ñoà  coät choàng

- Veõ ñeán ñaâu toâ maøu ñeán ñoù

b/ GV toå chöùc cho HS veõ bieåu ñoà mieàn.

 

 

c/ GV Haõy nhaän xeùt bieåu ñoà baèng caùch traû lôøi caùc caâu hoûi sau:

Caùc caâu hoûi thöôøng ñaët ra khi nhaän xeùt bieåu ñoà laø:

+ Nhö theá naøo?(hieän traïng, xu höôùng bieán ñoåi cuûa hieän töôïng, quaù trình )

+ Taïi sao?( nguyeân nhaân daãn ñeán söï bieán ñoåi treân)

+ Ñieàu aáy coù yù nghóa gì?

- Söï giaûm maïnh noâng laâm ngö nghieäp töø 40,5% xuoáng coøn 23,0% noùi leân ñieàu gì?

- Tæ troïng cuûa khu vöïc kinh teá naøo taêng nhanh? Thöïc teá naøy phaûn aùnh ñieàu gì?

4. Cuûng coá ñaùnh giaù:

- Ñanh giaù moät soá baøi laøm cuûa HS

- Nhaán maïnh kó naèng veõ bieåu ñoà mieàn

- Chuaån bò baøi tieáp theo.

 

Ngaøy soaïn:          10/2008

Ngaøy daïy:            10/2008

Tuaàn 9

TIEÁT 17: OÂN TAÄP

 

 I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

 1. Veà kieán thöùc:

- Ñòa lí  daân cö vaø ñòa lí caùc ngaønh kinh teá töø baøi 1 ñeán baøi 16

2. Veà kó naêng:

- Ñoïc vaø phaân tích caùc bieåu ñoà

- Phaân tích baûng soá lieäu

- Veõ caùc daïng bieåu ñoà troøn, coät, ñöôøng bieåu dieãn

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc loøng yeâu thieân nhieân, yù thöùc giöõ gìn caùc giaù trò thieân nhieân , lòch söû vaên hoaù … cuûa ñòa phöông, xaäy döïng kinh teá goùp phaàn laøm giaùu queâ höông.

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

-GV: Chuaån bò noäi dung oân taäp

- HS: oân taäp laïi caùc baøi ñaõ hoïc

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

4.      Kieåm tra baøi cuõ

5.      GT Baøi môùi: OÂn taäp caùc noäi dung ñaõ hoïc

6.      Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

 

Hoaït ñoäng 1: Ñòa lyù daân cö:

GV phaùt vaán caâu hoûi yeâu caàu HS trình baøy sau ñoù nhaän xeùt, boå xung , söûa chöõa.

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Ñòa lyù kinh teá

GV phaùt vaán caâu hoûi yeâu caàu HS trình baøy sau ñoù nhaän xeùt, boå xung , söûa chöõa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3: Phaàn thöïc haønh

- Cho HS trình baøy caùch hieåu , caùch laøm caùc baøi taäp veõ bieåu ñoà, sau ñoù GV chænh söûa vaø uoán naén,

- GV neâu nhöõng yeâu caàu caàn thieát khi laøm baøi taäp veõ caùc daïng bieåu ñoà,ñieøn hoaëc laäp sô ñoà.

               NOÄI DUNG OÂN TAÄP

1. Ñòa lí daân cö

-         Tình hình phaân boá caùc daân toäc

-         Tình hình gia taêng daân soá, nguyeân nhaân vaø haäu quûa

-         Söï thay ñoåi cô caáu daân soá vaø xu höôùng thay ñoåi cô caáu daân soá

-         Phaân boá daân cö

-         Ñaëc ñieåm cuûa nguoàn lao ñoâng vaø söõ duïng lao ñoäng

-         Höôùng giaûi quyeát vieäc laøm

-         Phaân tích vaø so saùnh thaùp daân soá

2. Ñòa lí kinh teá

-         Xu höôùng chuyeån dòch cô caáu kinh teá

-         Nhöõng thaønh töïu vaø khoù khaên

-         Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp, coâng nghieäp

-         Söï phaùt trieån  vaø phaân boá noâng nghieäp

+ Ngaønh troàng troït

-         Söï phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp

+ Cô caáu ngaønh CN

+ Caùc ngaønh CN troïng ñieåm

-         Söï phaùt trieån vaø phaân boá laâm nghieäp, thuûy saûn

-         Vai troø cuûa dòch vuï

-         Ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá  ngaønh dòch vuï

-         GTVT vaø Böu chính vieãn thoâng

-         Thöông maïi vaø du lòch

-         ÑK thuaän lôïi ñeå trôû thaønh trung taâm thöông maïi, dòch vuï

3. Phaàn thöïc haønh

-         Nhaân xeùt baûng soá lieäu, phaân tích, so saùnh

-         Veõ bieåu ñoà troøn, mieàn

-         Ñoïc löôïc ñoà

-         Ñieàn hoaëc laäp sô ñoà

 

 

 

4.Höôùng daãn veà nhaø:

-         OÂn taäp töø baøi 116

-         Chuaån bò KT 1 tieát

 

 

Ngaøy soaïn:          10/2008

Ngaøy daïy:            10/2008

Tuaàn 9

TIEÁT 18: KIEÅM TRA VIEÁT 1 TIEÁT

 

I. MUÏC ÑÍCH BAØI KIEÅM TRA

1.Kieán thöùc: - Kieåm  tra, ñaùnh giaù möùc ñoä hieåu vaø naém vöõng caùc ñaëc ñieåm chính veà daân cö , tình hình phaùt trieån kinh teá vaø moät soá ngaønh saûn xuaát ôû Nöôùc ta .

2. Kó naêng: Kieåm tra ñaùnh giaù kó naêng ñoïc vaø phaân tích bieåu ñoà, löôïc ñoà , phaân tích moái quan heä giöõa ñieàu kieän töï nhieân vaø phaùt trieån saûn xuaát .

3. Thaùi ñoä: Tính caån thaän, nghieâm tuùc trong khi kieåm tra

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

-         GV: Ra ñeà phuø hôïp

-         HS: Oân taäp caùc noäi dung ñaõ hoïc

III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC

 1. Kieåm tra baøi cuõ
 2. Giôùiá thieäu baøi môùi
 3. Baøi môùi

A.ÑEÀ BAØI

Phaàn I: traéc nghieäm

Khoanh troøn moät chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát cho caùc caâu hoûi döôùi ñaây?

1.Nöôùc ta coù:

A. 52 daân toäc               B. 55 daân toäc                 C. 54 daân toäc           D. 56 daân toäc

2.Daân toäc Vieät sinh soáng chuû yeáu ôû:

A. Caùc ñoàng baèng vaø duyeân haûi

B.Caùc ñoàng baêng, trung du vaø duyeân haûi

C. Caùc ñoàng baèng vaø trung du

3. Tính ñeán naêm 2002, nöôùc ta coù daân soá laø:

A. 79,2 trieäu ngöôøi

B. 79,7 trieäu ngöôøi

C. 80,8 trieäu ngöôøi

         D. 80,9 trieäu ngöôøi

4. Nguoàn lao ñoäng nöôùc ta coù ñaëc ñieûm gì?

A. Doài daøo vaø taêng nhanh

B. Coù nhieàu kinh nghieäm trong saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp

C . Coù khaû naêng tieáp thukhoa hoïc kó thuaät

D. Coù haïn cheá veà theå löïc vaø trình ñoä chuyeân moân

E. Caû 4 yù treân

5. Söï chuyeån dòch cô caáu nganøh kinh teáù nöôùc ta trong thôøi kì ñoåi môùi theå hieän ôû:

A. Taêng tæ troïng noâng , laâm, ngö nghieäp, giaûm tæ troïng coâng nghieäp

B. Giaûm tæ troïng dòch vuï, taêng tæ troïng noâng nghieäp vaø coâng nghieäp

C.Taêng tæ troïng coâng nghieäp, giaûm tæ troïng noâng, laâm, ngö nghieäp

D. Taêng tæ troïng dòch vuï, giaûm tæ troïng coâng nghieäp

6.Nhaân toá töï nhieân aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp ñoù laø:

A. Daân cö, nguoàn lao ñoäng

B. Cô sôû vaät chaát kó thuaät

C. Ñaát, khí haäu, nöôùc, sinh vaät

D. Caû 3 yù treân

7. Nghaønh coâng nghieäp naøo khoâng phaûi laø nghaønh coâng nghieäp troïng ñieåm ôû nöôùc ta?

A. Coâng nghieäp khai thaùc nhieân lieäu

B. Coâng nghieäp ñieän

C. Coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm

D. Coâng  nghieäp hoaù chaát

8.Caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát ôû nöôùc ta laø:

A. Haø Noäi, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haûi Phoøng

B. Haø Noäi, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haûi Phoøng,  Quaûng Ninh

C. Haø Noäi, Thaønh phoá Hoà Chí Minh

D. Haø Noäi, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng, Ñoàng Nai, Quaûng Ninh

9. Trong caùc loaïi hình giao thoâng ôû nöôùc ta, loaïi hình naøo môùi xuaát hieän trong thôøi gian gaàn ñaây?

A. Ñöôøng soâng                            C. Ñöôøng oáng

B. Ñöôøng haøng khoâng                 D. Ñöôøng bieån

10. Hoaït ñoäng noäi thöông taäp trung nhieáu nhaát ôû vuøng naøo trong caùc vuøng sau?

A. Ñoàng baèng soâng Hoàng

B. Ñoàng baèng soâng Cöûu Long

C. Ñoâng nam boä

D. Taây Nguyeân

Phaàn II: Töï luaän

1.Neâu yù nghóa cuûa nghaønh giao thoâng vaän taûi? Keå teân caùc loaïi hình giao thoâng vaän taûi ôû nöôùc ta. Loaïi hình giao thoâng naøo coù vai troø quan troïng nhaát trong vaän chuyeån haøng hoaù. Vì sao?

2.Cho baûng soá lieâïu sau: Giaù trò xuaát khaåu naêm 2002

 

Ngaønh

Giaù trò xuaát khaåu ( % )

Haøng coâng nghieäp naëng vaø khoaùng saûn

31.8

Haøng coâng nghieäp nheï vaø tieåu thuû coâng nghieäp

40.6

Haøng noâng, laâm, thuyû saûn

27.6

a)Veõ bieåu ñoà theå hieän cô caáu giaù trò xuaát khaåu, naêm 2002

b) Nhaän xeùt bieåu ñoà vaø keå teân caùc maët haøng xuaát khaåu chuû löïc ôû nöôùc ta maø em bieát

ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM

1.Phaàn traéc nghieäm: Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0.25 ñieåm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

B

E

C

C

D

C

C

C

2. Töï luaän: 7.25 ñieåm

- Caâu 1: 2.25 ñieåûm

- YÙ nghóa ngaønh giao thoâng: 1 ñ

   - Teân caùc loaïi hình giao thoâng: 0.5 ñ

  - Loaïi hình giao thoâng quan troïng nhaát: 0.25 ñ

  - Vì sao: 0.5 ñ

- Caâu2: 5 ñ

a) Veõ bieåûu ñoà : 2.5 ñ

b) Nhaän xeùt: 2.5 ñ

 

Tuaàn 10

Ngaøy soaïn:   10/2008

Ngaøy daïy: 10/2008

Sù ph©n ho¸ l·nh thæ

            Tieát 19 -  Baøi 17: VUØNG TRUNG DU VAØ MIEÀN NUÙI BAÉC BOÄ

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc yù nghóa vò trí ñòa lí : moät soá theá maïnh vaø khoù khaên cuûa ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân , ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi cuûa vuøng.

- Hieåu saâu hôn söï khaùc bieät giöõa hai tieåu vuøng Taây Baéc vaø Ñoâng Baéc, ñaùnh giaù trình ñoä phaùt trieån hai tieåu vuøng vaø taàm quan troïng cuûa caùc giaûi phaùp baûo veä moâi tröôøng, phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi

2. Veà kó naêng:

- HS phaûi xaùc ñònh ñöôïc ranh giôùi cuûa vuøng, vò trí moät soá taøi nguyeân quan troïng,

- Phaân tích vaø giaûi thích ñöôïc moät soá chæ tieâu phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân, loøng töï haøo daân toäc

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä

- Baûn ñoà töï nhieân hoaëc baûn ñoà haønh chính Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

1. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS

2. GT Baøi môùi: SGK

3. Baøi môùi

 

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1: Vò trí ñòa lí vaø giôùi haïn laõnh thoå

GV yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK vaø löôïc ñoà hình 17.1ñeå xaùc ñònh ranh giôùi vuøng. Döïa vaøo löôïc ñoà ñeå nhaän xeùt chung veà laõnh thoå cuûa vuøng.

GV cho HS ñoïc teân caùc tænh ôû Ñoâng Baéc, caùc tænh ôû Taây Baéc, veà dieän tích vaø daân soá

CH: Quan saùt löôïc ñoà hình 17.2, haõy xaùc ñònh ranh giôùi giöõa vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä vôùi ñoàng baèng soâng Hoàng, Baéc Trung Boä; vôùi caùc tænh Quaûng Taây, Vaân Nam (Trung Quoác) vaø Thöôïng Laøo.

- Phía baéc :giaùp TQ . Ñieåm cöïc baéc Luõng cuù, Ñoàng vaên tænh Haø Giang: 23o 27’ B

- Phía taây :giaùp Laøo. A-pa-chaûi, huyeän Möôøng Teø, Lai Chaâu.

- Phía ñoâng nam :laø Vònh Baéc Boä coù vònh Baùi Töû Long, vònh Haï Long laø nhöõng taøi nguyeân du lòch noåi tieáng.

- Phía nam :giaùp vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng vaø vuøng Baéc Trung Boä

CH: Neâu yù nghóa vò trí ñòa lí cuûa vuøng

+ Gíap Trung Quoác, Laøo thuaän lôïi giao löu kt- xh vôùi caùc nöôùc laùng gieàng

+ Gíap vònh Baéc Boä : vuøng bieån giaøu tieàm naêng ôû phía Ñoâng Nam

+ Gíap ÑBBB vaø BTB : giao löu kt – xh vôùi ÑBS Hoàng vaø vuøng kt troïng ñieåm BB

-         HS trình baøy vaø toùm taét yù nghóa VTÑL cuûa vuøng

-         GV chuan xaùc

+ Chuyeån yù: Quan khaùi quaùt VTÑL vaø giôùi haïn laõnh thoå, tìm hieåu veà ÑKTN vaø taøi nguyeân thieân nhieân

Gv löu yù Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä goàm caû boä phaän caùc ñaûo, quaàn ñaûo treân vònh baéc Boä

 HÑ 2: Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

CH: GV cho HS Quan saùt löôïc ñoà maøu saéc ñoä cao ñeå nhaän xeùt veà ñòa hình ? aûnh höôûng ñoä cao, höôùng nuùi

- Daõy Hoaøng Lieân Sôn coù ñænh Phan-xi-pan cao nhaát 3143m

- Vuøng Taây Baéc nuùi non hieåm trôû

- Vuøng Ñoâng Baéc phaàn lôùn laø  nuùi trung bình

- Daûi ñaát chuyeån tieáp giöõa mieàn nuùi vaø ñoàng baèng goïi laø trung du ñòa hình ñoài baùt uùp xen keõ nhöõng caùnh ñoàng

CH: Vôùi ñòa hình ñoù thuaän lôïi phaùt trieån kinh teá nhö theá naøo?

Coù taøi nguyeân khoaùng saûn , thuyû ñieän phong phuù vaø ña daïng.

-         Khí haäu coù ñaëc ñieåm gì?

Khí haäu nhieät ñôùi coù muøa ñoâng laïnh thích hôïp cho caây coâng nghieäp caän nhieät ñôùi vaø oân ñôùi.

CH: Tìm treân löôïc ñoà (hình 17.1) vò trí caùc moû khoaùng saûn, nhaø maùy thuûy ñieän ñeå chöùng minh raèng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä giaøu tieàm naêng thuûy ñieän vaø khoaùng saûn cuûa ñaát nöôùc.

-         Chæ nhöõng soâng lôùn cuûa vuøng treân baûn ñoà? Soâng ôû trong vuøng coù ñaëc ñieåm gì?

-         Soâng coù tieàm naêng gì?

-         Taøi nguyeân khoaùng saûn vaø vò trí caùc moû?

-         HS trình baøy veà ñaëc ñieåm töï nhieân veà ñòa hình, khí haäu, soâng ngoøi cuûa 2 tieån vuøng

 

CH: söï khaùc nhau cuûa 2 tieåu vuøng do aûnh höôûng cuûa nhöõng ñieàu kieän töï nhieân naøo? Ñòa hình aûnh höôûng ñeán khí haäu söï phaùt trieån kt khaùc nhau giöõa 2 vuøng

CH: veà TN, vuøng coù nhöõng khoù khaên gì?

+ Ñòa hình bò chia caét maïnh

+ Thôøi tieát dieãn bieán that thöôùng giao thoâng vaân taûi

+ khoaùng saûn tröõ löôïng nhoû, khoù khi thaùc

+ chaët phaù röøng böøa baõi xoùi moon, saït lôõ ñaát, luõ quyeát chaát löôïng MT bò giaûm uùt nghieâm troïng

-         Neâu bieän phaùp khaéc phuïc khoù khaên?

-         Lieân heä :

-         CN Ñoàng Vaên - Luõng Cuù : ñòa hình hieåm trôû vôùi nhöõng ñòa danh gay aán töôïng nhö Coång trôøi Quûang Baï, Ñoàng Vaên – Luõng cuù

-         Vuøng ñòa hình suit luùn ôû ÑB taïo neân vònh Haï Long caûnh ñeïp vaø haáp daãn, ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø kì quan TG

-         Khí haäu: taøi nguyeân sinh vaät ña daïng: caây CN, caây döôïc lieäu rau quûa oân ñôùi vaø can nhieät

+ Chuyeån yù: vôùi ÑKTN vaø taøi nguyeân TN daân cö trong vuøng sinh soáng ra sao

 HÑ 3: Ñaëc ñieåm daân cö xaõ hoäi:

-         caùc daân toäc sinh soáng ôû vuøng trung du vaø mieàn nuùi phía Baéc

-         phaân boá cuûa caùc daân toäc

-         daân cö coù nhöõng kinh nghieäm gì veà saûn xuaát?

-         Tröïc quan B17.2 Thaûo luaän nhoùm

-         Nhaän xeùt veà söï cheânh leach veà daân cö, xaõ hoäi cuûa 2 tieåu vuøng: ÑB VAØ TB

-         Thaûo luaän:

-         Thaønh töïu cuûa coâng cuoäc ñoåi môùi

-         Nhöõng vaán ñeà ñöôïc quan taâm haøng ñaàu ñeå phaùt trieån kinh teá mieàn nuùi BB

-         GV lieân heä : giôùi thieäu QNinh vôùi tieàm naêng taøi nguyeân : moû than CN khai thaùc nhieät ñieän, bieån du lòch, cöûa khaåu moùng caùi

+GDTT: nhöõng döï aùn phaùt trieån KT mieàn nuùi phaùt trieån KT moïi mieàn treân ñaát nöôùc

I.VÒ TRÍ ÑÒA LÍ VAØ GIÔÙI HAÏN LAÕNH THOÅ

+ Baéc : giaùp Trung Quoác

+ Taây : giaùp Laøo

+ Ñoâng Nam : giaùp Vònh Baéc Boä

+ Nam : Gíap : ÑBBB vaø BTB

-         YÙ  nghóa:

+ giao löu kinh teá vôùi caùc nöôùc laùng gieâng: Laøo, TQ

+ giao löu KT – XH vôùi ñoàng baèng soâng Hoàng vaø vuøng kt toïng ñieåm BB

+ Vuøng bieån giaøu tieàm naêng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN

 1. Ñòa hình:

-         nuùi cao vaø chia caét saâu saéc ôû phía TB

-         Nuùi TB phía ÑB

-         Ñoài baùt uùp xen keõ ñ62ng baèng thung luõng baèng phaúng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khoù khaên:

-         ñòa hình bò chia caét thôøi tieát that thöôøng

gay trôû ngaïi cho GTVT

-         tröõ löôïng khoaùng saûn nhoû khoù khai thaùc

-         chaët phaù röøng chaát löôïng MT bò giaûm suùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ÑAËC ÑIEÅM DAÂN CÖ XAÕ HOÄI

-         Ñòa baøn cö truù cuûa nhueàu daân toäc

Ñôøi soáng coøn khoù khaên nhöng ñang caûi thieän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuûng coá, ñaùnh giaù

1. Haõy neâu nhöõng theá maïnh veà taøi nguyeân thieân nhieân cuûa Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä?

2. Vì sao vieäc phaùt trieån kinh teá , naâng cao ñôøi soáng caùc daân toäc phaûi ñi ñoâi vôùi baûo veä moâi tröôøng töï nhieân ?

 

 

Ngaøy soaïn: 10/2008

Ngaøy daïy:   11/2008

Tieát 20 – Baøi 18: VUØNG TRUNG DU VAØ MIEÀN NUÙI BAÉC BOÄ (Tieáp)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc tình hình phaùt trieån kinh teá ôû Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä veà coâng nghieäp , noâng nghieäp , dòch vuï

2. Veà kó naêng:

- HS caàn naém vöõng phöông phaùp so saùnh giöõa caùc yeáu toá ñòa lí ñeå phaân tích vaø giaûi thích caùc caâu hoûi. Phaân tích baûn ñoà  kinh teá caùc soá lieäu ñòa lí cuûa vuøng

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc loøng yeâu thieân nhieân

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä

- Baûn ñoà kinh teá cuûa vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä

- Moät soá tranh aûnh

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

1. Kieåm tra baøi cuõ

Haõy neâu nhöõng theá maïnh veà taøi nguyeân thieân nhieân cuûa Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä?

2.GT Baøi môùi:

3.Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1: Tình hình phaùt trieån kinh teá

CH: Quan saùt löôïc ñoà hình 18.1, haõy nhaän xeùt caùc ngaønh coâng nghieäp cuûa vuøng  Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä? taäp trung coâng nghieäp khai khoaùng vaø CN naêng löôïng  ( thuûy ñieän, nhieät ñieän )

- Keå teân caùc ngaønh coâng nghieäp ñoù?Xaùc ñònh caùc cô sôû cheá bieán khoaùng saûn

+ Chuù yù tôùi moái lieân heä giöõa nôi khai thaùc vaø nôi cheá bieán, moät phaàn phuïc vuï xuaát khaåu

- Caùc ngaønh coâng nghieäp naëng nhö ñieän löïc, luyeän kim ñen, maøu, hoaù chaát, vaät lieäu xaây döïng. Veà phaân boá saûn xuaát , trung du laø ñòa baøn taäp trung coâng nghieäp cheá bieán khoaùng saûn

CH:  Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä phaùt trieån maïnh nhaát laø ngaønh coâng nghieäp naøo? Vì sao?

- Than ôû Ñoâng Baéc (Quaûng Ninh, Na Döông, Thaùi Nguyeân)

- Thuyû ñòeân ôû Taây Baéc

CH: Vì sao khai thaùc khoaùng saûn laø theá maïnh cuûa tieåu vuøng Ñoâng  Baéc coøn phaùt trieån thuyû ñieän  theá maïnh cuûa tieåu vuøng Taây  Baéc?

CH: Tìm treân löôïc ñoà (hình 18.1) vò trí caùc nhaø maùy thuûy ñieän ? vò trí caùc caùc trung taâm coâng nghieäp luyeän kim, cô khí hoaù chaát?

CH: Quan saùt hình 18.2  neâu yù nghóa cuûa thuyû ñieän Hoaø Bình?

Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình khôûi coâng xaây döïng ngaøy 6/11/1979 sau 15 naêm xaây döïng 12/1994 coâng suaát 1920MW saûn xuaát 8160 KWh. Hoà thuyû ñieän Hoaø Bình ñieàu tieát luõ cho soâng Hoàng, du lòch, thuyû saûn, ñieàu hoaø khí haäu .

CH : Nhöõng ngaønh naøo söû duïng nguoàn naêng löôïng taïi choã (CN nheï, cheá bieán thöïc phaåm, xi maêng, thuû coâng myõ ngheä)

- Lieân heä TT:

- Minh hoïa hình aûnh veà thuûy ñieän Hoøa Bình ( S.Ñaø) H.18.2

-1 soá döï aùn lôùn: thuûy ñieän Sôn La( 2400MW), TQuang (342 MW) goùp phaàn phaùt trieån KT-XH cuûa vuøng vaø kieåm soaùt luõ cho ñoàng baèng

-         phaùt trieån CN naëng: naêng löôïng, luyeän kim, cô khí

HS trình baøy, goùp yù, boå sung

GV chuaån xaùc

 HÑ 2: Noâng nghieäp

CH: Keå teân caùc loaïi caây troàng?

-         Phaân boá caùc loaïi caây : luùa ngoâ, che, hoài, hoa quûa?

-         Nhaän xeùt veà cô caáu caây troàng?

-         Loaïi caây CN naøo chieám tæ troïng lôùn veà dieän tích vaø saûn löôïng?

CH: Nhôø ñieàu kieän thuaän lôïi gì maø caây cheø chieám tæ troïng lôùn veà dieän tích vaø saûn löôïng cao so vôùi caû nöôùc?

-  Ñaát fe ralit ñoài nuùi, khí haäu nhieät ñôùi coù muøa ñoâng laïnh.

? Noâng-laâm keát hôïp nhö theá naøo?keát quûa ra sao ? YÙ nghóa

CH: Chaên nuoâi Trung du vaømieàn nuùi Baéc Boä nhö theá naøo?

*Khoù khaên do thieáu quy hoaïch,thò tröôøng , thôøi tieát..

 

 

 

 

HÑ3: Dòch vuï

GV trình baøy: TDu vaø mieàn nuùi BB vôùi ÑB S.Hoàng ñaõ hình thaønh moái giao löu thöông maïi laâu ñôøi

+ Tröïc quan H18.1

HS tìm treân baûn ñoà nhöõng tuyeán ñöôøng chuû yeáu nhö quoác loä 1,2,3,6..

GV chuù yù maïng löôùi giao thoâng vôùi caùc tuyeán ñöôøng saét, ñöôøng boä noái caùc thò xaõ vôùi thuû ñoâ Haø Noäi vaø caùc cöûa khaåu quoác teá nhö Moùng Caùi, Laïng Sôn, Laøo Cai

CH: Haõy tìm hieåu veà heä thoáng dòch vuï ôû vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä?

CH: Tìm treân löôïc ñoà hình 18.1, caùc tuyeán ñöôøng saét, ñöôøng oâ toâ xuaát phaùt töø Thuû ñoâ Haø Noäi ñi ñeán caùc thò xaõ cuûa caùc tænh bieân giôùi Vieät Trung vaø Vieät Laøo.

CH: Neâu teân moät soá haøng hoùa truyeàn thoáng cuûa Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä trao ñoåi vôùi ñoàng baèng soâng Hoàng.

CH: Tìm treân löôïc ñoà hình 18.1, caùc cöûa khaåu quan troïng treân bieân giôùi Vieät – Trung: Moùng Caùi, Ñoàng Ñaêng, Laøo Cai.

CH: Keå teân moät soá ñieåm du lòch

HÑ4: Caùc trung taâm kt

CH: Xaùc ñònh treân löôïc ñoà hình 18.1 vò trí ñòa lyù cuûa caùc trung taâm kinh teá. Neâu caùc ngaønh saûn xuaát ñaëc tröng cuûa moãi trung taâm.

- Troïng taâm cuûa vaán ñeà laø chöùc naêng kinh teá cuûa töøng trung taâm. Moãi trung taâm ñeàu coù vò trí ñòa lí quan troïng laïi coù moät soá ngaønh coâng nghieäp ñaëc tröng.

- Trong vuøng coù 4 trung taâm kinh teá lôùn Thaùi Nguyeân, Vieät Trì, Haï Long, Laïng Sôn.

*Thaùi Nguyeân laø trung taâm coâng nghieäp naëng luyeän kim cô khí.

*Vieät Trì ( hoaù chaát, giaáy, vaät lieäu xaây döïng), *Haï Long laø coâng nghieäp than, du lòch. Thò xaõ *Laïng Sôn laø cöûa khaåu quoác teá quan troïng.

IV.TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ 

1. Coâng nghieäp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coâng nghieäp naêng löôïng phaùt trieån maïnh, nhôø nguoàn than phong phuù vaø nguoàn thuyû naêng doài daøo. Thuyû ñieän Hoaø Bình, Thaùc Baø, thuyû ñieän Sôn La (2400M W), thuyû ñieän Tuyeân Quang (342 MW)

- Nhieàu tænh ñaõ xaây döïng caùc xí nghieäp coâng nghieäp nheï, cheá bieán thöïc phaåm, saûn xuaát xi maêng, thuû coâng mó ngheä treân cô sôû söû duïng nguoàn nguyeân lieäu , nguoàn lao ñoäng doài daøo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Noâng nghieäp

* Troàng troït:

- Caây löông thöïc : Luùa ngoâ laø caây löông thöïc chính

 

- Noâng nghieäp coù tính ña daïng veà cô caáu saûn phaåm (nhieät ñôùi, caän nhieät ñôùi, oân ñôùi) vaø töông ñoái taäp trung veà quy moâ.

- Caây coâng nghieäp: Cheø Moäc Chaâu (Sôn La), cheø tuyeát (Haø Giang), cheø Taân Cöông (Thaùi Nguyeân) ñöôïc nhieàu nöôùc öa chuoäng

* Chaên nuoâi: Ñaøn traâu chieám tæ troïng lôùn nhaát caû nöôùc (57,3%), chaên nuoâi lôïn cuõng phaùt trieån

- Ngheà nuoâi toâm, caù treân ao hoà, ñaàm vaø vuøng nöôùc maën, nöôùc lôï (Quaûng Ninh)

3. Dòch vuï

SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CAÙC TRUNG TAÂM KINH TEÁ 

 

- Caùc thaønh phoá Thaùi Nguyeân, Vieät Trì, Haï Long, Laïng Sôn laø caùc trung taâm kinh teá quan troïng. Moãi TP’ñeàu coù moät soá ngaønh coâng nghieäp ñaëc tröng.

- Caùc thaønh phoá Yeân Baùi, Ñieän Bieân Phuû, Laøo Cai vaø thò xaõ Sôn La ñang trôû thaønh caùc trung taâm kinh teá vuøng

 

4. Cuûng coá

 

1. Vì sao khai thaùc khoaùng saûn laø theá maïnh cuûa tieåu vuøng Ñoâng Baéc coøn phaùt trieån thuyû ñieän  theá maïnh cuûa tieåu vuøng Taây  Baéc?

2. Neâu yù nghóa cuûa vieäc phaùt trieån ngheà röøng theo höôùng noâng – laâm keát hôïp ôû

3. Veõ bieåu ñoà hình coät: Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp ôû Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä (tæ ñoàng)

 

Ngaøy soaïn : 10/2008

Ngaøy daïy:    11/2008

TUAÀN 11 – TIEÁT 21

BAØI 19: THÖÏC HAØNH: ÑOÏC BAÛN ÑOÀ, PHAÂN TÍCH  VAØ ÑAÙNH GIAÙ AÛNH HÖÔÛNG CUÛA TAØI NGUYEÂN KHOAÙNG SAÛN ÑOÁI VÔÙI PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP ÔÛ TRUNG DU VAØ MIEÀN NUÙI BAÉC BOÄ

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS phaân tích vaø ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa taøi nguyeân khoaùng saûn ñoái vôùi phaùt trieån coâng nghieäp ôû trung du vaø mieàn nuùi baéc boä

2. Veà kó naêng:

- HS caàn naém vöõng kó naêng ñoïc caùc baûn ñoà

- Veõ sô ñoà theå hieän moái quan heä giöõa ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa ngaønh coâng nghieäp khai thaùc, cheá bieán vaø söû duïng taøi nguyeân khoaùng saûn 

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc loøng yeâu thieân nhieân, baûo veä moâi tröôøng .

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä

- Baûn ñoà kinh teá cuûa vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä

- Moät soá tranh aûnh

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

1.Kieåm tra baøi cuõ

CH: Vì sao khai thaùc khoaùng saûn laø theá maïnh cuûa tieåu vuøng Ñoâng Baéc coøn phaùt trieån thuyû ñieän  theá maïnh cuûa tieåu vuøng Taây  Baéc?

CH: Xaùc ñònh treân löôïc ñoà hình 18.1 vò trí ñòa lyù cuûa caùc trung taâm kinh teá. Neâu caùc ngaønh saûn xuaát ñaëc tröng cuûa moãi trung taâm Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä?

2.Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1:

GV goïi 1 HS leân baûng ñoïc löôïc ñoà töï nhieân (17.1) Y/C caû lôùp Ñoïc phaàn chuù giaûi, ñoïc maøu saéc…

CH: Quan saùt löôïc ñoà hình 17.1, haõy tìm vò trí caùc moû than, saét, man gan , thieác, boâ xit, aptit, ñoàng, chì, keõm. Phaân boá caùc moû khoaùng saûn naøy?

- Than (Quaûng Ninh, Na döông, Thaùi Nguyeân…)

- Saét (Thaùi Nguyeân, Yeân Baùi..)

- Thieác vaø boâ xít (Cao Baèng…)

- Ñoàng-vaøng (Laøo Cai..). Thieác, Tónh Tuùc (Cao baèng)., aptit (Laøo Cai), pi rit (Phuù Thoï)

HÑ2:HS laøm vieäc theo nhoùm

CH: Nhöõng ngaønh coâng nghieäp khai thaùc naøo coù ñieàu kieän phaùt trieån maïnh? Vì sao?

* Coâng nghieäp khai thaùc:

- Than ôû Ñoâng Baéc (Quaûng Ninh, Na Döông, Thaùi Nguyeân),

- saét, aptit, kim loaïi maøu nhö ñoàng, chì, keõm .

- Vì caùc moû khoaùng saûn naøy coù tröõ löôïng khaù lôùn, coù ñieàu kieän khai thaùc khaù thuaän lôïi, nhö quan troïng laø ñeå ñaùp öùng cô caáu neàn kinh teá

CH: Chöùng minh ngaønh coâng nghieäp luyeän kim ñen ôû Thaùi Nguyeân chuû yeáu duøng nguyeân lieäu khoaùng saûn taïi choã?

GV gôïi yù cho HS tìm vò trí caùc moû khoaùng saûn coù cöï li gaàn nhö: Moû saét Traïi Cau (caùch 7 km) moû than môõ Phaán Meã (17 km) moû mangan ôû Cao Baèng ( 200 km)…

HS xaùc ñònh treân löôïc ñoà moû than Quaûng ninh, nhaø maùy ñieän Uoâng Bí, caûng Cöûa Oâng.

GV: Höôùng daãn veõ sô ñoà

 

 

I. ÑOÏC BAÛN ÑOÀ TÖÏ NHIEÂN (17.1)

1. Xaùc ñònh treân hình 17.1 vò trí caùc moû than, saét, man gan , thieác, boâ xit aptit, ñoàng, chì, keõm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.PHAÂN TÍCH  VAØ ÑAÙNH GIAÙ AÛNH HÖÔÛNG CUÛA TAØI NGUYEÂN KHOAÙNG SAÛN ÑOÁI VÔÙI PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP ÔÛ TRUNG DU VAØ MIEÀN NUÙI BAÉC BOÄ

1.Nhöõng ngaønh coâng nghieäp khai thaùc coù ñieàu kieän phaùt trieån maïnh:

- Kt than

- Kt thuyû ñieän

 

 

 

 

2. Coâng nghieäp luyeän kim ñen ôû Thaùi Nguyeân chuû yeáu duøng nguyeân lieäu khoaùng saûn taïi choã

 

 

 

3. Xaùc ñònh moû than Quaûng Ninh, nhaø maùy ñieän Uoâng Bí, Caûng xuaát khaåu Cöûa oââng

 

4. Sô ñoà moái quan heä giöõa saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm than theo muïc ñích

3. Cuûng coá, Höôùng daãn baøi veà nhaø

- Chuaån bò baøi sau:

Baøi 20 Vuøng Ñoàng Baèng Soâng Hoàng

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn : 10/2008

Ngaøy daïy:    11/2008

 

TIEÁT 22- Baøi 20: VUØNG ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG HOÀNG

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc yù nghóa vò trí ñòa lí : moät soá theá maïnh vaø khoù khaên cuûa ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân , ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi cuûa vuøng.

- Cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc veà vuøng Ñoàâng baèng soâng Hoàng, giaûi thích moät soá ñaëc ñieåm cuûa vuøng nhö ñoâng daân, noâng nghieäp thaâm canh, cô sôû haï taàng. Kinh teá xaõ hoäi phaùt trieån

2. Veà kó naêng:

- HS ñoïc ñöôïc löôïc ñoà , keát hoïp vôùi keânh chöõ ñeå giaûi thích ñöôïc moät soá öu theá moät soá nhöôïc ñieåm cuûa vuøng ñoâng daân vaø moät soá giaûi phaùp phaùt trieån beàn vöõng.

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân, loøng töï haøo daân toäc

II.  CAÙC PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC CAÀN THIEÁTCAÀN THIEÁT

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Ñoàâng baèng soâng Hoàng

- Baûn ñoà töï nhieân hoaëc baûn ñoà haønh chính Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng Ñoàâng baèng soâng Hoàng

III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY HOÏC

 1. Kieåm tra baøi cuõ
 2.          Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1

GV yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK vaø löôïc ñoà hình 20.1ñeå xaùc ñònh ranh giôùi vuøng vôùi caùc vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä vaø Baéc Trung boä

GV cho HS ñoïc teân caùc tænh ôû vuøng , veà dieän tích vaø daân soá

CH: Quan saùt hình 20.1, haõy xaùc ñònh - Vò trí caûng Haûi Phoøng, caùc ñaûo Caùt baø, Baïch Long Vó.

CH: Döïa vaøo löôïc ñoà ñeå nhaän xeùt chung veà laõnh thoå cuûa vuøng Ñoàâng baèng soâng Hoàng.

CH: Neâu yù nghóa vò trí ñòa lí cuûa vuøng

- Laø vuøng coù vò trí thuaän lôïi, ñieàu kieän töï nhieân taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù vaø ña daïng

 

HÑ2:HS laøm vieäc theo nhoùm 15’Tìm hieåu veà ÑKTN vaø TNTN

* Gv gôïi yù ñeå HS phaân bieät vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng vaø chaâu thoå soâng Hoàng.(chaâu thoå soâng Hoàng coù dieän tích heïp hôn ñoàng baèng soâng Hoàng vì coù vuøng ñaát giaùp vôùi trung du mieàn nuùi Baéc Boä vaø ranh giôùi phòa Baéc vuøng Baéc Trung Boä).

GV Caàn khaéc saâu vai troø cuûa soâng Hoàng ñoái vôùi vuøng kinh teá truøng teân naøy

CH: Neâu nhöõng dieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân cuûa vuøng?

CH: Döïa vaøo hình 20.1 vaø kieán thöùc ñaõ hoïc. Neâu yù nghóa cuûa soâng Hoàng ñoái vôùi söï phaùt trieån noâng nghieäp  vaø ñôøi soáng daân cö.

- Boài daép phuø sa, môû roäng dieän tích veà phía bieån. Tuy nhieân phaûi ñaép ñeâ.

GV caàn nhaán maïnh ñaëc ñieåm noåi baät laø ñoàng baèng coù ñeâ ñieàu, oâ truõng do thuyû cheá soâng Hoàng thaát thöôøng, taàm quan troïng cuûa heä thoáng ñeâ ñieàu.

- Ñieàu kieän khí haäu thuyû vaên thuaän lôïi cho saûn xuaát noâng nghieäp. Thôøi tieát muøa ñoâng thích hôïp vôùi moät soá caây öa laïnh.

*Löu yù HS do aûnh höôûng cuûa gioù muøa ñoâng baéc neân muøa ñoâng ñoàng baèng soâng Hoàng laïnh thöïc söï

CH: Quan saùt hình 20.1 haõy keå teân vaø neâu söï phaân boá caùc loaïi ñaát ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng? Coù theå troàng loaïi caây naøo? (Taøi nguyeân quyù giaù nhaát cuûa vuøng laø ñaát phuø sa)

Khoù khaên: thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng

CH: Quan saùt löôïc ñoà hình 20.1 Keå teân caùc loaïi khoaùng saûn cuûa vuøng , Nhöõng nguoàn taøi nguyeân bieån naøo ñang ñöôïc khai thaùc coù hieäu quaû?Coù theå phaùt trieån ngaønh kinh teá naøo?

CH: Tieàm naêng cuûa bieån?( vuøng bieån coù daàu khí ôû Tieàn Haûi Thaùi Bình

 

HÑ3: HS Laøm vieäc theo nhoùm

CH: Döïa vaøo soá lieäu hình 20.2, haõy tính xem maät ñoä daân soá cuûa ñoàng baèng soâng Hoàng gaáp bao nhieâu laàn maät ñoä trung bình cuûa caû nöôùc, cuûa caùc vuøng Trung du vaø mieàn nuùi baéc boä vaø Taây nguyeân (gaáp 5 laàn so vôùi caû nöôùc, 10 laàn so vôùi Trung du- mieàn nuùi Baéc Boä,<15 laàn so vôùi Taây Nguyeân)

CH: Maät ñoä daân soá cao  ôû ñoàng baèng soâng Hoàng coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì trong söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi?(daân cö taäp trung ñoâng ôû noâng thoân- bieän phaùp ñaåy maïnh quaù trình coâng nghieäp hoaù)

CH: Quan saùt baûng 20-1, nhaän xeùt tình hình daân cö - xaõ hoäi cuûa vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng so vôùi caû nöôùc?.

CH: Quan saùt hình 20-3, nhaän xeùt veà keát caáu haï taàng vuøng Ñoàâng baèng soâng Hoàng?

- Ñoàâng baèng soâng Hoàng laø vuøng ñoâng daân, noâng nghieäp truø phuù, coâng nghieäp vaø ñoâ thò dieãn ra soâi ñoäng

I. VÒ TRÍ ÑÒA LÍ VAØ GIÔÙI HAÏN LAÕNH THOÅ

- Vuøng Ñoàâng baèng soâng Hoàng bao goàm ñoàng baèng chaâu thoå maøu môõ giaùp vôùi Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä. Baéc Trung Boä

- Daân soá (17,5 trieäu ngöôøi naêm2002)

- Thuaän lôïi giao löu kinh teá xaõ hoäi vôùi caùc vuøng, ñaëc bieät coù thuû ñoâ Haø Noäi laø trung taâm kinh teá khoa hoïc –coâng ngheä vaø nhieàu maët khaùc cuûa ñaát nöôùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN

- Ñòa hình : ñoàng baèng coù ñeâ ñieàu, oâ truõngnoâng nghieäp phaùt trieån

 

 

 

 

 

 

- Khí haäu :Coù muøa ñoâng laïnh thích hôïp vôùi moät soá caây öa laïnh (khoai taây, xu haøo, caûi baép..).

 

 

-Soâng Hoàng vaø soâng Thaùi Bình boài ñaép phuø sa môû roäng chaâu thoå

- Taøi nguyeân quyù giaù nhaát cuûa vuøng laø ñaát phuø sa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Taøi nguyeân khoaùng saûn coù giaù trò ñaùng keå laø caùc moû ñaù Traøng Keânh (Haûi phoøng), Haø Nam, Ninh Bình, seùt cao lanh (HaÛi Döông), than naâu (Höng Yeân), khí töï nhieân Thaùi Bình

- Nhöõng nguoàn taøi nguyeân bieån ñang ñöôïc khai thaùc coù hieäu quaû nhö nuoâi troàng, ñaùnh baét thuyû saûn, du lòch…

III. ÑAËC ÑIEÅM DAÂN CÖ VAØ XAÕ HOÄI

- Ñoàâng baèng soâng Hoàng laø vuøng ñoâng daân nhaát caû nöôùc, nguoàn lao ñoäng doài daøo. Maät ñoä trung bình 1179 ngöôøi/km2 ( naêm 2002)

 

- Gaàn ñaây tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân coù giaûm maïnh nhöng maät ñoä daân soá vaãn coøn cao.

 

- Ñoàâng baèng soâng Hoàng laø vuøng coù keát caáu haï taàng noâng thoân hoaøn thieän nhaát trong caû nöôùc. Heä thoáng ñeâ ñieàu daøi hôn 3000km laø boä phaän quan troïng trong keát caáu haï taàng vaø laø neùt ñoäc ñaùo cuûa neàn vaên hoaù soâng Hoàng, vaên hoaù Vieät Nam .

- Ñoàâng baèng soâng Hoàng coù moät soá ñoâ thò ñöôïc hình thaønh töø laâu ñôøi.

 

3. Cuûng coá, Höôùng daãn baøi veà nhaø

1. Ñieàu kieän töï nhieân cuûa Ñoàâng baèng soâng Hoàng coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ?

2. Neâu taàm quan troïng cuûa heä thoáng ñeâ ñieàu ôû  Ñoàâng baèng soâng Hoàng?

3 Chuaån bò baøi sau: Baøi 21

 

 

Ngaøy soaïn : 11/2008

Ngaøy daïy:    11/2008

TUAÀN 12

TIEÁT 23 - Baøi 21: VUØNG ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG HOÀNG

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc tình hình phaùt trieån kinh teá ôû Ñoàâng baèng soâng Hoàng.Trong cô caáu GDP noâng nghieäp vaãn chieám tæ troïng cao, nhöng coâng nghieäp vaø dòch vuï ñang chuyeån bieán tích cöïc.

- Vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Baéc ñang taùc ñoäng maïnh ñeán saûn xuaát vaø ñôøi soáng daân cö . Caùc thaønh phoá Haø Noäi, Haûi Phoøng, laø 2 trung taâm kinh teá lôùn vaø quan troïng cuûa Ñoàâng baèng soâng Hoàng.

2. Veà kó naêng:

- HS phaûi bieát keát hôïp keânh chöõ vaø keânh hình ñeå giaûi thích moät soá vaán ñeà cuûa vuøng

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân, loøng töï haøo daân toäc

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA  GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam

- Baûn ñoà kinh teá  cuûa vuøng Ñoàâng baèng soâng Hoàng

- Moät soá tranh aûnh vuøng Ñoàâng baèng soâng Hoàng

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

1.Kieåm tra baøi cuõ

CH: Ñieàu kieän töï nhieân cuûa Ñoàâng baèng soâng Hoàng coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ?

2.Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1: Tình hình phaùt trieån kinh teá coâng nghieäp

GV giôùi thieäu:CN ôû ÑBSH hình thaønh sôùm nhaát VN vaø phaùt trieån maïnh trong thôøi kì ñaát nöôùc thöïc hieän CNH, HÑH

- Tröïc quan H 21.1

CH: Quan saùt hình 21.1 haõy nhaän xeùt söï chuyeån bieán veà tæ troïng khu vöïc coâng nghieäp- xaây döïng  ôû vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng?

CH: Nhaän xeùt giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng naêm 1995- 2002?

Tì troïng khu vöïc CN taêng maïnh 18,3 nghìn tæ ñoàng (1995) leân 55,2 nghìn tæ ñoàng(2002)

? Keå teân caùc ngaønh CN

? Ngaønh naøo laø ngaønh CN troïng ñieåm cuøa ÑB s. Hoàng?

CN cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm, haøng tieâu duøng, vaät lieäu xaây döïng vaø cô khí

? Keå teân nhöõng saûn phaåm CN quan troïng cuûa vuøng?

? Ñòa baøn phaân boá caùc ngaønh CN troïng ñieåm

Cheá bieán LT –TP : HN, HP, NÑ, Höng Yeân, Haûi Döông

Haøng tieâu duøng: HN, Ninh Bình, Haûi Phoøng

Cô khí: HN, H Ñoâng, Haûi Döông, HP, Höng Yeân, Nam Ñònh, Thaùi Bình ( H21.3)

-         HS trình baøy, goùp yù boå sung

-         Gv chuaån xaùc

-         Chuyeån yù: vôùi taøi nguyeân khoaùng saûn, vuøng ÑBSH ñaõ phaùt trieån 1 soá ngaønh CN troïng ñieåm. Coøn NN coù nhöõng ñieàu kieän TN aûnh höôûng: khí haäu, soâng ngoøi, ñaát ñai…

HÑ2 Noâng nghieäp:

CH: Döïa vaøo baûng 21.2, so saùnh naêng suaát luùa cuûa Ñoàng baèng soâng Hoàng, Ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø caû nöôùc, Giaûi thích.

CH: Saûn xuaát löông thöïc ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng taàm quan troïng nhö theá naøo? Ñoàng baèng soâng Hoàng coù nhöõng thuaän lôïi khoù khaên gì ñeå phaùt trieån saûn xuaát löông thöïc?

CH: Ñoàng baèng soâng Hoàng coù nhöõng loaïi caây troàng naøo öa laïnh? - Caây öa laïnh ñem laïi hieäu quaû kinh teá lôùn nhö caùc caây ngoâ ñoâng, khoai taây, su haøo, caø chua. Vuï ñoâng ñang trôû thaønh vuï saûn xuaát chính

CH: Neâu lôïi ích kinh teá cuûa vieäc ñöa vuï ñoâng thaønh vuï saûn xuaát chính ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng?.

GV höôùng daãn: Töø thaùng 10 ñaán thaùng 4 naêm sau, thôøi tieát ôû ÑB s. Hoàng thöôøng laïnh, khoâ. Gío muøa ñoâng baéc moãi laàn traøn veà thöôøng gay reùt ñaäm hoïc reùt haïi. Ngaøy nay, nhôø coù gioáng ngoâ naêng suaát cao laïi chòu haïn, chòu reùt toát neân ngoâ laø caây ñöôïc troàng nhieàu vaøo vuï ñoâng. Cuøng vôùi ngoâ vaø khoai taây, vuøng coøn phaùt trieån maïnh rau quûa oân ñôùi vaø can nhieät, do ñoù cô caáu caây troàng trong vuï ñoâng trôû neân ña daïng, ñem laïi lôïi ích kinh teá cao

CH: Chaên nuoâi ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng nhö theá naøo? Ñaøn lôïn chieám tæ troïng lôùn nhaát caû nöôùc 27,2% naêm 2002). Chaên nuoâi boø (boø söõa) ñang phaùt trieån. Chaên nuoâi gia caàm vaø nuoâi troàng thuyû saûn ñöôïc chuù yù phaùt trieån

HÑ3: DV

CH: Döïa treân hình 21.2 vaø söï hieåu bieát, haõy xaùc ñònh vò trí ñòa lyù vaø neâu yù nghóa kinh teá – xaõ hoäi cuûa caûng Haûi Phoøng vaø saân bay quoác teá Noäi Baøi.

 

 

 

 

HÑ4:

CH: Döïa vaøo löôïc ñoà (hình 21.2) neâu caùc ngaønh kinh teá cuûa caùc trung taâm kinh teá Haø Noäi, Haûi Phoøng, Nam Ñònh.

CH: Xaùc ñònh vò trí cuûa caùc tænh, TP’ tuoäc vuøng kinh teá troïng ñieåm Baéc Boä

GV ñònh höôùng ñeå HS nhaän thaáy haàu heát caùc tænh , thaønh trong vuøng kinh teá troïng ñieåm Baéc Boä ñeàu naèm keà vôùi vuøng Trung Du vaø mieàn nuùi Baéc Boä (trong ñoù tænh Quaûng Ninh vôùi TP’ Haï Long thuoäc vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä ñooùi vôùi 2 vuøng kinh teá, chöù khoâng rieâng ñoái vôùi ñoàng baèng soâng hoàng

I. TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ

1. Coâng nghieäp

- taêng maïnh veà giaù trò vaø tæ troïng trong cô caáu GDP vuøng

 

- ngaønh CN troïng ñieåm : cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm, haøng tieâu duøng, vaät lieäu xaây döïng vaø cô khí

- trung taâm CN: HN, HP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Noâng nghieäp

+  Troàng troït:

-         Ngheà troàng luaù coù trình ñoä thaâm canh cao

-         Vuï ñoâng vôùi nhieàu caây troàng öa laïnh ñang trôû thaønh vuï saûn xuaát chính

+ Chaên nuoâi:

-         chaên nuoâi gia suùc, ñaëc bieät chaên nuoâi lôn chieám tæ troïng lôùn

-         nuoâi troàng vaø ñaùnh baét thuûy haûi saûn ôû vònh Baéc Boä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dòch vuï

- Haø Noäi, Haûi Phoøng laø hai ñaàu moái giao thoâng vaän taûi quan troïng vaø laø hai trung taâm du lòch lôùn ôû phía baéc

- Ñoàng baèng soâng Hoàng coù nhieàu ñòa danh du lòch haáp daãn, noåi tieáng: Chuøa Höông, Tam Coác- Bích Ñoäng, Cuùc Phöông, Ñoà Sôn…

- Böu chính vieãn thoâng laø ngaønh phaùt trieån maïnh

V. CAÙC TRUNG TAÂM KINH TEÁ VAØ VUØNG KINH TEÁ TROÏNG ÑIEÅM BAÉC BOÄ

- Haø Noäi, Haûi Phoøng laø hai trung taâm kinh teá lôùn nhaát Ñoàng baèng soâng Hoàng.

- Caùc thaønh phoá Haø Noäi, Haûi Phoøng, Haï Long (Quaûng Ninh) taïo thaønh tam giaùc kinh teá maïnh cho vuøng kinh teá troïng ñieåm Baéc Boä.

- Vuøng kinh teá troïng ñieåm Baéc Boä thuùc ñaåy chuyeån dòch cô caáu kinh teá cuûa caû hai vuøng Ñoàng baèng soâng Hoàng, Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä .

 

3. Cuûng coá, ñaùnh giaù

1. Trình baøy ñaëc ñieåm coâng nghieäp cuûa Ñoàâng baèng soâng Hoàng thôøi kì 1995-2002

2. Saûn xuaát löông thöïc ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng taàm quan troïng nhö theá naøo? Ñoàng baèng soâng Hoàng coù nhöõng thuaän lôïi khoù khaên gì ñeå phaùt trieån saûn xuaát löông thöïc?

3.Chöùng minh raèng Ñoàng baèng soâng Hoàng coù ñieàu kieän thaän lôïi ñeå phaùt trieån du lòch

 

 

Ngaøy soaïn : 11/2008

Ngaøy daïy:    11/2008

Tieát 24 - Baøi 22: THÖÏC HAØNH

VEÕ VAØ PHAÂN TÍCH BIEÅU ÑOÀ VEÀ MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA

DAÂN SOÁ, SAÛN LÖÔÏNG LÖÔNG THÖÏC VAØ

BÌNH QUAÂN LÖÔNG THÖÏC THEO ÑAÀU NGÖÔØI

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

  1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn phaân tích ñöôïc moái quan heä giöõa daân soá , saûn löôïng lông thöïc vaø bình quaân theo ñaàu ngöôøi ñeå cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc veà vuøng Ñoàâng baèng soâng Hoàng, moät vuøng ñaát chaät ngöôøi ñoâng, maø giaiû phaùp quan troïng laø thaâm canh taêng vuï vaø taêng naêng xuaát .

- Suy nghó veà caùc giaûi phaùp phaùt trieån beàn vöõng

2. Veà kó naêng

- Reøn kó naêng veõ bieåu ñoà treân cô sôû xöû lí baûng soá lieäu

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  tinh thaàn lao ñoäng

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Ñoàâng baèng soâng Hoàng

III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

1. Kieåm tra baøi cuõ

CH: Saûn xuaát löông thöïc ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng taàm quan troïng nhö theá naøo? Ñoàng baèng soâng Hoàng coù nhöõng thuaän lôïi khoù khaên gì ñeå phaùt trieån saûn xuaát löông thöïc

CH:  Chöùng minh raèng Ñoàng baèng soâng Hoàng coù ñieàu kieän thaän lôïi ñeå phaùt trieån du lòch?

2.Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1: Caù nhaân

      Naêm

Tieâu chí                

1995

1998

2000

2002

Daân soá

100.0

103.5

105.6

108.2

Saûn löôïng LT

100.0

117.7

128.6

131.1

BQ löông thöïc/ngöôøi

100.0

113.6

121.9

121.2

Baûng 22.1. Toác ñoä taêng daân soá , Saûn löôïng löông thöïc Saûn löôïng löông thöïc theo ñaàu ngöôøi

- Veõ ba ñöôøng GV höôùng daãn HS döïa vaøo söï bieán ñoåi cuûa caùc ñöôøng treân bieåu ñoà ñeå nhaän xeùt moái quan heä daân soá –löông thöïc

HÑ2:HS laøm vieäc theo nhoùm

2. Döïa vaøo bieåu ñoà ñaõ veõ vaø caùc baøi hoïc  20,21, haõy cho bieát:

a. Nhöõng thuaän lôïi khoù khaên trong saûn xuaát  löông thöïc ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng

- Ñaàu tö vaøo caùc khaâu thuyû lôïi, cô khí hoaù khaâu laøm ñaát, gioáng caây troàng, vaät nuoâi, thuoác baûo veä thöïc vaät, coâng nghieäp cheá bieán

 

b. Vai troø cuûa vuï ñoâng trong vieäc saûn xuaát  löông thöïc ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng

 

 

 

c. Aûnh höôûng cuûa vieäc giaûm tæ leä gia taêng daân soá tôùi vieäc ñaûm baûo löông thöïc cuûa vuøng

1. Höôùng daãn veõ bieåu ñoà

 

 

 

 

 

 

 

2. Döïa vaøo bieåu ñoà ñaõ veõ vaø caùc baøi hoïc  20,21, haõy cho bieát:

a. Nhöõng thuaän lôïi khoù khaên trong saûn xuaát  löông thöïc ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng

* Thuaän lôïi: ñaát phuø sa, khí haäu coù muøa ñoâng laïnh, nguoàn nöôùc, lao ñoäng doài daøo.

* Khoù khaên: thôøi tieát thaát thöôøng

b. Vai troø cuûa vuï ñoâng: Ngoâ ñoâng coù naêng suaát cao, oån ñònh, dieän tích ñang môû roäng chính laø nguoàn löông thöïc, nguoàn thöùc aên gia suùc quan troïng

c. Tæ leä gia taêng daân soá ôû ñoàng baèng soâng Hoàng giaûm maïnh laø do vieäc trieån khai chính saùch daân soá keá hoaïch hoaù gia ñình coù hieäu quaû. Do ñoù, cuøng vôùi phaùt trieån noâng nghieäp ,bình quaân löông thöïc ñaït treân 400kg/ngöôøi

3. Cuûng coá, ñaùnh giaù

- Neâu caùc böôùc veõ bieåu ñoà ñöôøng

- Döïa vaøo baûng 22.1, veõ bieåu ñoà ñöôøng  theå hieän toác ñoä taêng daân soá, saûn löôïng löông thöïc ôû ÑBSH

- Chuaån bò baøi sau: Baøi 23

 

 

Ngaøy soaïn : 11/2008

Ngaøy daïy:    11/2008

TUAÀN 13

TIEÁT 25 - Baøi 23: VUØNG BAÉC TRUNG BOÄ

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm  vò trí ñòa lí , hình daùng laõnh thoå, nhöõng ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân , ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi cuûa vuøng.

- Caàn thaáy ñöôïc nhöõng khoù khaên do thieân tai, haäu quaû chieán tranh ñeå laïi caàn khaéc phuïc vaø trieån voïng phaùt trieån kinh teá trong thôøi kì coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù.

2. Veà kó naêng:

- HS phaûi xaùc ñònh ñöôïc ranh giôùi cuûa vuøng, vò trí moät soá taøi nguyeân quan troïng, phaân tích vaø giaûi thích ñöôïc moät soá chæ tieâu phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân, loøng töï haøo daân toäc

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Baéc Trung Boä

- Baûn ñoà töï nhieân hoaëc baûn ñoà haønh chính Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC

1.Kieåm tra baøi cuõ

2. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ 1: Tìm hieåu veà vò trí ñòa lyù vaø giôùi haïn laõnh thoå:

GV yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK vaø löôïc ñoà hình 20.1ñeå xaùc ñònh ranh giôùi vuøng Baéc Trung Boä .

CH:  Döïa vaøo löôïc ñoà ñeå nhaän xeùt chung veà laõnh thoå cuûa vuøng Baéc Trung Boä .

GV cho HS ñoïc teân caùc tænh ôû vuøng , veà dieän tích vaø daân soá

CH: Neâu yù nghóa vò trí ñòa lí cuûa vuøng

- Vuøng Baéc Trung Boä hình daùng heïp ngang keùo daøi theo höôùng TB-ÑN vôùi quoác loä 1A vaø ñöôøng saét Thoáng Nhaát B-N Baéc Trung Boä ñöôïc coi laø caàu noái giöõa Baéc Boä vôùi phía nam cuûa ñaát nöôùc, do ñoù vaán ñeà giao thoâng vaän taûi coù taàm quan troïng haøng ñaàu.

- Baéc Trung Boä laø cöûa ngoõ cuûa caùc nöôùc laùng gieàng phía taây höôùng ra bieån ñoâng vaø ngöôïc laïi, Baéc Trung Boä ñöôïc coi laø cöûa ngoõ cuûa haønh lang ñoâng-taây cuûa tieåu vuøng soâng Meâ Coâng

HÑ 2: Tìm hieåu veà ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

CH: Quan saùt hình 23.1 vaø döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc, haõy cho bieát daûi nuùi Tröôøng Sôn Baéc aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán khí haäu Baéc Trung Boä?

Gv gôïi yù HS nhôù laïi kieán thöùc lôùp 8 phía ñoâng Tröôøng Sôn Baéc laø söôøn ñoùn gioù gaây möa lôùn Tröôøng Sôn Baéc laø nguyeân nhaân gaây neân hieäu öùng phôn

- GV veõ daûi nuùi Tröôøng Sôn Baéc vaø giaûi thích hieäu öùng phôn

CH: Döïa vaøo baûng 23.1 vaø quan saùt hình 23.2, haõy nhaän xeùt veà tieàm naêng taøi nguyeân röøng vaø khoaùng saûn giöõa phía baéc vaø phía nam daõy Hoaønh Sôn.

*Söï khaùc bieät giöõa phía baéc vaø phía nam daõy Hoaønh Sôn. Ñeå nhaän thöùc ñieàu ñoù Gv Y/C HS ñoïc kó hình 23.1 vaø 23.2 ñeå ruùt ra nhaän xeùt veà tieàm naêng röøng, khoaùng saûn (saét,croâm,thieác, ñaù xaây döïng) phía baéc daõy Hoaønh Sôn lôùn hôn so vôùi phía nam daõy nuùi naøy. Vöôøn quoác gia Phong Nha-keû Baøng vôùi ñoäng Phong Nha ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø di saûn thieân nhieân theá giôùi, laø taøi nguyeân thieân nhieân quan troïng ñeå phaùt trieån du lòch phía nam daõy Hoaøng Sôn.

CH: Baèng kieán thöùc ñaõ hoïc, haõy neâu caùc loaïi thieân tai thöôøng xaûy ra ôû Baéc Trung Boä?

*Khoù khaên: Baõo, luõ luït, luõ queùt, haïn haùn gioù Laøo, caùt laán…

* Ñieàu quan troïng töø 3 vaán ñeà treân GV gôïi yù HS ruùt ra ñöôïc giaûi phaùp phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi trong ñieàu kieän töï nhieân khoù khaên ôû Baéc Trung Boä

 

HÑ3

CH: Nhaän xeùt veà söï phaân boá daân cö ôû Baéc Trung boä?

CH: Quan saùt baûng 23.1, haõy cho bieát nhöõng khaùc bieät trong phaân boá daân cö vaø hoaït ñoäng kinh teá theo höôùng töø ñoâng sang taây ôû Baéc Trung boä? Ngöôøi kinh sinh soáng chuû yeáu baèng ngheà gì? Caùc daân toäc ít ngöôøi sinh soáng chuû yeáu baèng ngheà gì?Söï khaùc bieät naøy phaûn aùnh ñieàu gì? (phaûn aùnh aûnh höôûng cuûa daûi Tröôøng Sôn Baéc)

CH: Döïa vaøo soá lieäu hình 23.2, haõy tính xem maät ñoä daân soá cuûa Baéc Trung Boä so vôùi maät ñoä trung bình cuûa caû nöôùc, cuûa  vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng

Qua baûng thoáng keâ Gv gôïi yù HS ñoïc vaø nhaän xeùt thöïc traïng khoù khaên cuûa daân cö Baéc Trung Boä

 

I. VÒ TRÍ ÑÒA LÍ VAØ GIÔÙI HAÏN LAÕNH THOÅ

- Vuøng Baéc Trung Boä laø daûi ñaát heïp ngang, keùo daøi töø daõy Tam Ñieäp ôû phía baéc tôùi daõy Baïch Maõ ôû phía nam.

- Phía taây laø daûi Tröôøng Sôn Baéc giaùp Laøo, phía ñoâng laø Bieån Ñoâng .

* YÙnghóa vò trí ñòa lí cuûa vuøng

- Laø caàu noái Baéc Boä vôùi caùc vuøng phía nam, cöûa ngoõ cuûa caùc nöôùc, tieåu vuøng soâng Meâ Coâng ra Bieån Ñoâng vaø ngöôïc laïi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN

1. Ñieàu kieän töï nhieân

- Ñòa hình töø taây sang ñoâng ñeàu coù nuùi, goø ñoài, ñoàng baèng , bieån vaø haûi ñaûo

-Khí haäu coù söï phaân hoaù ñoâng taây, muøa

2. Taøi nguyeân thieân nhieân:

-Taøi nguyeân khoaùng saûn , röøng, bieån, du lòch khaù phong phuù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ÑAËC ÑIEÅM DAÂN CÖ VAØ XAÕ HOÄI

 

 

- BAÛNG 23.1 SGK/84

3. Cuûng coá, ñaùnh giaù

1. Ñieàu kieän töï nhieân cuûa  Baéc Trung Boä coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ?

2. Phaân boá daân cö ôû Baéc Trung Boä coù nhöõng ñaëc ñieåm gì?

 

 

Ngaøy soaïn : 11/2008

Ngaøy daïy:    11/2008

TIEÁT 26 - Baøi 24: VUØNG BAÉC TRUNG BOÄ(Tieáp)

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

 1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc so vôùi caùc vuøng kinh teá trong nöôùc, vuøng Baéc Trung Boä tuy coøn nhieàu khoù khaên nhöng ñang ñöùng tröôùc trieån voïng lôùn.

- Naém vöõng phöông phaùp nghieân cöùu söï töông phaûn laõnh thoå trong nghieân cöùu moät soá vaán ñeà kinh teá ôû Baéc Trung Boä

2. Veà kó naêng:

- HS caàn vaän duïng toát keânh chöõ keânh hình ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi

- Reøn kó naêng ñoïc, phaân tích bieåu ñoà, löôïc ñoà

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân,

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Baéc Trung Boä

- Baûn ñoà kinh teá cuûa vuøng Baéc Trung Boä

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

1.Kieåm tra baøi cuõ

Haõy nhaän xeùt veà ñieàu kieän töï nhieân Baéc Trung Boä? Coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ?

2.Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1: HS Laøm vieäc theo nhoùm

CH:  Neâu moät soá khoù khaên noùi chung trong saûn xuaát noâng nghieäp cuûa vuøng?

khoù khaên chính laø dieän tích canh taùc ít, ñaát xaáu vaø thöôøng bò thieân tai

CH: Döïa vaøo hình 24.1, haõy nhaän xeùt möùc ñoä ñaûm baûo löông thöïc ôû Baéc Trung Boä.

CH: So saùnh vôùi vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng?

BTBoä vöøa ñuû aên khoâng coù phaàn doâi dö ñeå döõ tröõ vaø xuaát khaåu, maëc duø ñoù laø böôùc tieán lôùn

CH: Nhaän xeùt veà caây coâng nghieäp ôû Baéc Trung Boä.

CH:Baèng söï hieåu bieát, giaûi thích vì sao ngheà röøng, chaên nuoâi gia suùc lôùn (traâu boø ñaøn), ngheà khai thaùc, nuoâi troàng thuûy saûn laø theá maïnh kinh teá cuûa vuøng.

CH: Quan saùt löôïc ñoà 24.3 haõy xaùc ñònh caùc vuøng noâng laâm keát hôïp? Neâu yù nghóa cuûa vieäc troàng röøng ôû Baéc Trung Boä.

YÙ nghóa cuûa vieäc troàng röønglaø choáng luõ queùt, haïn cheá naïn caùt laán, caùt bay, haïn cheá taùc haïi cuûa gioù phôn taây nam vaø baõo luõ nhaèm baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi

GV môû roäng: hieän nay nhaø nöôùc ñang trieån khai döï aùn troàng 5 trieäu ha röøng treân phaïm vi toaøn quoác, rieâng vôùi Baéc Trung Boä chöông trình troàng röøng keát hôïp phaùt trieån heä thoáng thuûy lôïi ñöôïc coi laø chöông trình troïng ñieåm

CH: Döïa vaøo hình 24.2 nhaän xeùt tình hình phaùt trieån  coâng nghieäp ôû Baéc Trung Boä?

CH: Ngaønh coâng nghieäp naøo quan troïng vì sao?

- Nganh coâng nghieäp khai thaùc khoaùng saûn vaø coâng nghieäp saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng laø 2 ngaønh coù theá maïnh ôû Baéc Trung Boä

CH: Tìm treân hình 24.3 caùc cô sôû khai thaùc khoaùng saûn: thieác, croâm, titan, ñaù voâi saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng (Xi maêng).

CH: Nhaän xeùt veà ngaønh dòch vuï ôû Baéc Trung Boä?

- Dòch vuï vaän taûi laø ñieåm noåi baät cuûa vuøng, ñöôøng boä , saét, bieån,

CH: Quan saùt treân löôïc ñoà (hình 24.3) haõy tìm vò trí caùc quoác loä 7, 8, 9 vaø neâu taàm quan troïng cuûa caùc tuyeán ñöôøng naøy?.

CH: Haõy keå moät soá ñieåm du lòch noåi tieáng ôû Baéc Trung Boä?Taïi sao du lòch laø theá maïnh cuûa vuøng?

- Baéc Trung Boä coù theá maïnh veà dòch vuï sinh thaùi, nghæ döôõng, vaên hoaù-lòch söû: Saàm Sôn, Cöûa Loø, Baïch Maõ, queâ höông BaÙc Hoà Baõi taém Caûnh Döông. Laêng Coâ, Thuaän An. Di saûn thieân nhieân Phong Nha – Keû Baøng, thaønh phoá Hueá.

CH: Keå teân vaø xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc trung taâm kinh teá cuûa vuøng?

CH: Xaùc ñònh treân löôïc ñoà (hình 24.3) tìm vò trí TP’Thanh Hoaù, Vinh, Hueá. Xaùc ñònh nhöõng ngaønh kinh teá chuû yeáu cuûa caùc thaønh phoá naøy.

IV.TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ

1. Noâng nghieäp

- Vuøng Baéc Trung Boä gaëp nhieàu khoù khaên trong saûn xuaát noâng nghieäp

- Thaønh töïu: Nhôø vieäc ñaåy maïnh thaâm canh, taêng naêng suaát maø daûi ñoàng baèng ven bieântrowr thaønh nôi saûn xuaát luùa chuû yeáu.

- Caây coâng nghieäp haøng naêm ñöôïc troàng vôùi dieän tích khaù lôùn.

 

 

 

 

 

2.Coâng nghieäp

 

- Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp ôû Baéc Trung Boä taêng lieân tuïc.

- Coâng nghieäp khai khoaùng vaø saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng phaùt trieån

- Coâng nghieäp cheá bieán goã, cô khí noâng cuï, deät kim, may maëc, cheá bieán thöïc phaåm vôùi quy moâ vöøa vaø nhoû phaùt trieån ôû nhieàu ñòa phöông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dòch vuï

- Giao thoâng vaän taûi

- Du lòch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CAÙC TRUNG TAÂM KINH TEÁ

- Thanh Hoaù, Vinh, Hueá laø trung taâm kinh teá  quan troïng cuûa vuøng Baéc Trung Boä.

- Thaønh phoá Thanh Hoaù laø trung taâm coâng nghieäp lôùn phía baéc cuûa Baéc Trung Boä.

- Thaønh phoá Vinh laø haït nhaânñeû hình thaønh trung taâm coâng nghieäp vaø dòch vuï cuûa Baéc Trung Boä

- Thaønh phoá Hueá laø trung taâm du lòch lôùn ôû mieàn Trung vaø caû nöôùc

3. Cuûng coá, ñaùnh giaù

1.Neâu nhöõng thaønh töïu vaø khoù khaên trong phaùt trieån kinh teá noâng nghieäp , coâng nghieäp ôû Baéc Trung Boä?

2. Keå teân vaø xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc trung taâm kinh teá cuûa vuøng?

 

 

Tuaàn 14

Ngaøy soaïn : 11/2008

Ngaøy daïy:    11/2008

 

TIEÁT 27 - Baøi 24: VUØNG DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ

 

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- Vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä laø nhòp caàu noái giöõa Baéc Trung Boä vôùi Ñoâng Nam Boä, giöõa söôøn Taây Nguyeân vôùi Bieån Ñoâng nôi coù quaàn ñaûo Tröôøng Sa, Hoaøng Sa thuoäc chuû quyeàn cuûa ñaát nöôùc.Naém vöõng phöông phaùp so saùnh söï töông phaûn laõnh thoå trong nghieân cöùu vuøng Duyeân haûi mieàn Trung

2. Veà kó naêng:

- Naém vöõng phöông phaùp so saùnh söï töông phaûn laõnh thoå trong nghieân cöùu vuøng

- Keát hôïp keânh chöõ vaø keânh hình ñeå giaûi thích moät soá vaán ñeà cuûa vuøng

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân, loøng töï haøo daân toäc

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Baéc Trung Boä

- Baûn ñoà töï nhieân hoaëc baûn ñoà haønh chính Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng .

III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC

 1. Kieåm tra baøi cuõ

?  Neâu nhöõng thaønh töïu vaø khoù khaên trong phaùt trieån kinh teá noâng nghieäp , coâng nghieäp ôû Baéc Trung Boä?

1.Neâu nhöõng thaønh töïu vaø khoù khaên trong phaùt trieån kinh teá noâng nghieäp , coâng nghieäp ôû Baéc Trung Boä?

2. Keå teân vaø xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc trung taâm kinh teá cuûa vuøng?

? Keå teân vaø xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc trung taâm kinh teá cuûa vuøng

 1. Giôùi thieäu baøi môùi
 2. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1:

GV yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK vaø löôïc ñoà hình 20.1ñeå xaùc ñònh ranh giôùi vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä .

CH:  Döïa vaøo löôïc ñoà ñeå nhaän xeùt chung veà laõnh thoå cuûa vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä .

GV cho HS ñoïc teân caùc tænh ôû vuøng , veà dieän tích vaø daân soá

CH: Neâu yù nghóa vò trí ñòa lí cuûa vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä

- Laø caàu noái Baéc Trung Boä vôùi Ñoâng Nam Boä, giöõa söôøn Taây Nguyeân vôùi Bieån Ñoâng nôi coù quaàn ñaûo Tröôøng Sa, Hoaøng Sa.

HÑ2:

CH: : Quan saùt hình 25.1. Haõy xaùc ñònh vò trí, giôùi haïn laõnh thoå cuûa vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä. quaàn ñaûo Tröôøng Sa, Hoaøng Sa. Caùc ñaûo Phuù Quyù, Lyù Sôn.

CH: Quan saùt hình 25.1. Haõy nhaän xeùt veà ñieàu kieän töï nhieân cuûa vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä? ( Duyeân Haûi Nam Trung Boä coù daùng cong ra phía bieån) nhaän xeùt ñaëc ñieåm daûi ñoàng baèng Duyeân Haûi Nam Trung Boä?

CH: Tìm treân löôïc ñoà hình 25.1:

- Vò trí ñòa lyù caùc vònh Dung Quaát, Vaên Phong, Cam Ranh.

- Caùc baõi taém vaø cô sôû du lòch noåi tieáng.

CH: Trong phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi va økhoù khaên gì?

* Thuaän lôïi: ñòa hình ,khí haäu, soâng ngoøi

* Khoù khaên

CH: Haõy nhaän xeùt veà tieàm naêng taøi nguyeân röøng vaø khoaùng saûn. Keå teân caùc loaïi khoaùng saûn?

CH: Baèng kieán thöùc ñaõ hoïc, haõy neâu caùc loaïi thieân tai thöôøng xaûy ra ôû Duyeân haûi Nam Trung Boä?

CH: Taïi sao vaán ñeà baûo veä vaø phaùt trieån röøng coù taàm quan troïng ñaëc bieät ôû caùc tænh cöïc Nam Trung Boä?

-Do khí haäu laø 2 tænh khoâ haïn nhaát trong caû nöôùc

- Hieän töôïng hoang maïc hoaù ñang coù xu theá môû roäng

HÑ3

CH: Caên cöù baûng 25.1, haõy nhaän xeùt veà söï khaùc bieät trong phaân boá daân toäc, daân cö giöõa vuøng ñoàng baèng ven bieån vôùi vuøng ñoài nuùi phía taây.

CH: Döïa vaøo baûng 25.2 vaø 25.3, nhaän xeùt veà ñôøi soáng daân cö ôû Duyeân haûi Nam Trung Boä.

CH: Döïa vaøo soá lieäu hình 23.2, haõy tính xem maät ñoä daân soá cuûa Duyeân haûi Nam Trung Boä so vôùi maät ñoä trung bình cuûa caû nöôùc.

I. VÒ TRÍ ÑÒA LÍ VAØ GIÔÙI HAÏN LAÕNH THOÅ

 

 

 

- Vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä laø daûi ñaát heïp ngang, keùo daøi töø Ñaø Naüng ñeán Bình Thuaän

+ YÙ Nghóa: Duyeân haûi Nam Trung Boä laø nhòp caàu noái giöõa Baéc Trung Boä vôùi Ñoâng Nam Boä, giöõa söôøn Taây Nguyeân vôùi Bieån Ñoâng nôi coù quaàn ñaûo Tröôøng Sa, Hoaøng Sa

 

II.ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN

1.Ñieàu kieän töï nhieân:

 

 

 

 

 

- Caùc tænh Duyeân haûi Nam Trung Boä ñeàu coù nuùi, goø ñoài ôû phía taây, daûi ñoàng baèng heïp phía ñoâng chia caét bôûi nhieàu daõy nuùi ñaâm ngang saùt bieån, bôø bieån coù nhieàu vuõng, vònh

2. Taøi nguyeân thieân nhieân:

- Nuoâi troàng thuyû saûn thu nhaët toå chim yeán

- Ñaát noâng nghieäp thích hôïp troàng luùa, ngoâ, khoai, saén caây coâng nghieäp coù giaù trò nhö boâng vaûi, mía ñöôøng, vuøng ñoài nuùi chaên nuoâi gia suùc lôùn nhö boø ñaøn

- Khoaùng saûn chính laø caùt thaïch anh, titan, vaøng ñaù quí, ñaù xaây döïng

- Röøng coù ñaëc saûn quí nhö queá, traàm höông,saâm quy…

 

 

 

 

 

 

 

III. ÑAËC ÑIEÅM DAÂN CÖ VAØ XAÕ HOÄI

- Baûng 25.1

- Duyeân haûi Nam Trung Boä laø ñòa baøn coù nhieàu di tích vaên hoaù-lòch söû. Trong ñoù phoá coå Hoäi An vaø di tích Myõ Sôn ñöôïc UNE SCO coâng nhaän di saûn vaên hoaù theá giôùi

4. Cuûng coá, ñaùnh giaù

? Ñieàu kieän töï nhieân cuûa Duyeân haûi Nam Trung Boä coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ?

? Phaân boá daân cö ôû Duyeân haûi Nam Trung Boä coù nhöõng ñaëc ñieåm gì?

 

 

Tuaàn 14

Ngaøy soaïn : 11/2008

Ngaøy daïy:    11/2008

 

TIEÁT 28 - Baøi 25: VUØNG DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ(Tieáp)

 

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc Duyeân haûi Nam Trung Boä coù nhieàu tieàm naêng lôùn veà kinh teá bieån.Thoâng qua vieäc nghieân cöùu cô caáu kinh teá HS nhaän thöùc ñöôïc söï chuyeån bieán maïnh meõ trong kinh teá cuõng nhö xaõ hoäi toaøn vuøng.

- Naém ñöôïc vai troø cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm mieàn Trung ñang taùc ñoäng maïnh ñeán taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá ôû Duyeân haûi Nam Trung Boä .

2. Veà kó naêng:

- Reøn kó naêng keát hôïp keânh chöõ vôùi keânh hình ñeå tìm kieán thöùc, phaân tích giaûi thích moät soá vaán deà quan taâm trong ñieàu kieän cuï theå cuûa Duyeân haûi Nam Trung Boä.

- Ñoïc xöû lí caùc soá lieäu vaø phaân tích quan heä khoâng gian:ñaát lieàn- bieån vaø ñaûo, Duyeân haûi Nam Trung Boä vôùi Taây Nguyeân

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân,

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GD VAØ HS

- Baûn ñoà kinh teá  cuûa vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä

- Baûn ñoà töï nhieân hoaëc baûn ñoà haønh chính Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

     1.Kieåm tra baøi cuõ:

? Ñieàu kieän töï nhieân cuûa Duyeân haûi Nam Trung Boä coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ?

? Phaân boá daân cö ôû Duyeân haûi Nam Trung Boä coù nhöõng ñaëc ñieåm gì?

 1. Giôùi thieäu baøi môùi
 2. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

Hoaït ñoäng 1: tình hình phaùt trieån kinh teá

+ Noâng nghieäp

CH: Döïa vaøo hình 26.1, nhaän xeùt tình hình phaùt trieån saûn xuaát noâng nghieäp cuûa vuøng ? saûn xuaát noâng nghieäp coøn gaëp nhöõng khoù khaên gì?

CH:  Vì sao ngheà chaên nuoâi boø, khai thaùc vaø nuoâi troàng ñaùnh baét thuûy saûn laø theá maïnh cuûa vuøng?

- Thuyû saûn 521,1 nghìn taán chieám 27,4% giaù trò thuyû saûn caû nöôùc.

CH: Quan saùt hình 26.1, haõy xaùc ñònh caùc ngö tröôøng ven bôø vaø treân Bieån Ñoâng. Baèng söï hieåu bieát, haõy giaûi thích vì sao vuøng bieån Nam Trung Boä noåi tieáng veà ngheà laøm muoái vaø ñaùnh baét thuûy saûn bieån?

+ Coâng nghieäp:

CH: Döïa vaøo soá lieäu trong baûng 26.2, haõy nhaän xeùt tình hình phaùt trieån coâng nghieäp cuûa vuøng so vôùi caû nöôùc? (keùm) Nhaän xeùt söï taêng tröôûng giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa Duyeân haûi Nam Trung Boä so vôùi caû nöôùc?

Baûng 26.3. Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa vuøng, cuûa caû nöôùc thôøi kyø 1995 – 2002(Nghìn tæ ñoàng)

                      Naêm

     Vuøng

1995

2000

2002

Duyeân haûi Nam Trung Boä

5,6

10,8

14,7

Caû nöôùc

103,4

198,3

261,1

+ Dòch vuï:

CH: Quan saùt hình 26.1, haõy keå teân caùc haûi caûng. Giaûi thích taàm quan troïng cuûa caùc caûng ?

CH: Hoaït ñoäng dòch vuï ôû vuøng naøy nhö theá naøo?

- Hoaït ñoäng 2: Caùc trung taâm kinh teá vaø vuøng kinh teá troïng ñieåm mieàn trung:

CH: Tìm treân löôïc ñoà (hình 26.1) vò trí ñòa lyù cuûa caùc thaønh phoá Ñaø Naüng, Quy Nhôn, Nha Trang.(cho HS thaûo luaän veà taàm quan troïng cuûa 3 TP’ naøy ñoái vôùi Taây Nguyeân, baøi 6)

CH: Vì sao caùc thaønh phoá naøy ñöôïc coi laø cöûa ngoõ cuûa Taây Nguyeân?

CH: Keå teân caùc vuøng troïng ñieåm kinh teá mieàn Trung? Neâu taàm quan troïng cuûa caùc vuøng troïng ñieåm naøy?

IV. TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ

1. Noâng nghieäp

- Chaên nuoâi gia suùc lôùn chuû yeáu laø chaên nuoâi boø ñaøn

- Thuyû saûn chieám 27,4% giaù trò thuyû saûn caû nöôùc.(2002)

- Ngheà laøm muoái, cheá bieán thuyû saûn khaù phaùt trieån noåi tieáng laø muoái Caø Naù, Sa Huyønh, nöôùc maém Nha Trang, Phan Thieát.

2. Coâng nghieäp

- Cô caáu coâng nghieäp cuûa vuøng böôùc ñaàu ñöôïc hình thaønh vaø khaù ña daïng

- Moät soá cô sôû khai thaùc khoaùng saûn : caùt (Khaùnh Hoaø), titan (Bình ñònh)…

- Trung taâm cô khí söûa chöõa , cô khí laép raùp: ñaø Naüng, Quy Nhôn.

3. Dòch vuï

- Caùc TP’ caûng bieån vöøa laø ñaàu moái giao thoâng thuyû boä vöøa laø cô sôû xuaát nhaäp khaåu quan troïng cuûa caùc tænh trong vuøng vaø Taây Nguyeân.

Du lòch laø theá maïnh cuûa vuøng caùc baõi bieån noåi tieáng: Non Nöôùc, Nha Trang, Muõi Neù… Phoá coå Hoäi An, vaø di tích Myõ Sôn

V. CAÙC TRUNG TAÂM KINH TEÁ VAØ VUØNG KINH TEÁ TROÏNG ÑIEÅM

- Caùc trung taâm kinh teá ôû Duyeân haûi Nam Trung Boä ñeàu  laø TP’ bieån, hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu, du lòch nhoän nhòp.

- Caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm mieàn Trung ñaõ taùc ñoäng maïnh tôùi söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá ôû Duyeân haûi Nam Trung Boä vaø Taây Nguyeân.

4. Cuûng coá, ñaùnh giaù

? Duyeân haûi Nam Trung Boä ñaõ khai thaùc tieàm naêng bieån nhö theá naøo?

? Keå teân caùc vuøng troïng ñieåm kinh teá mieàn Trung? Neâu taàm quan troïng cuûa caùc vuøng troïng ñieåm naøy?

 

Tuaàn 15

Ngaøy soaïn : 11/2008

Ngaøy daïy:    12/2008

   TIEÁT 29 - Baøi 27: THÖÏC HAØNH

                  KINH TEÁ BIEÅN CUÛA BAÉC TRUNG BOÄ

            VAØ DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- Cuûng coá söï hieåu bieát veà cô caáu kinh teá bieån ôû caû hai vuøng Baéc Trung Boä vaø Duyeân haûi Nam Trung Boä coù nhieàu tieàm naêng lôùn veà kinh teá (hoaït ñoäng cuûa caùc haûi caûng, nuoâi troàng vaø ñaùnh baét haûi saûn, ngheà muoái vaø cheá bieán thuyû saûn xuaát khaåu, du lòch vaø dòch vuï bieån) .

2. Veà kó naêng:

- Reøn kó naêng ñoïc baûn ñoà , phaân tích baûng soá lieäu thoáng keâ lieân keát khoâng gian kinh teá Baéc Trung Boä vaø Duyeân haûi Nam Trung Boä .

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân.

II.  CHUAÅN BÒ CUA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä

- Baûn ñoà töï nhieân hoaëc baûn ñoà haønh chính Vieät Nam 

III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY

1.Kieåm tra baøi cuõ:

? Ñieàu kieän töï nhieân cuûa Duyeân haûi Nam Trung Boä coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ?

? Phaân boá daân cö ôû Duyeân haûi Nam Trung Boä coù nhöõng ñaëc ñieåm gì?

2.Giôùi thieäu baøi môùi

3.Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1: HS Laøm vieäc theo nhoùm

- Baûn ñoà troáng Hs leân gaén teân caùc caûng, cô sôû saûn xuaát muoái, nôi coù baõi toâm, caù, ñieåm du lòch.

- Ñaùnh giaù caùc tieàm naêng kinh teá Gv höôùng daãn HS döïa vaøo caùc ñòa danh vöøa xaùc ñònh ôû treân keát hôïp oân laïi kieán thöùc veà 2 vuøng Baéc Trung Boä vaø Duyeân haûi Nam Trung Boä tuaàn töï theo sô ñoà kinh teá bieån

GV cho HS xöû lí soá lieäu

 

 

 

 

HÑ2: HS Laøm vieäc theo nhoùm

GV: Höôùng daãn :Baûng 27.1 Saûn löôïng thuyû saûn ôû Baéc Trung Boä vaø Duyeân haûi Nam Trung Boä naêm 2002

Duøng caùc cuïm töø nhieàu, ít, hôn keùm.. ñeå so saùnh saûn löôïng vaø giaù trò saûn xuaát thuyû saûn giöõa 2 vuøng

- HS coù theå giaûi thích söï khaùc bieät giöõa 2 vuøng Gv gôïi yù HS oân laïi kieán thöùc lôùp 8 , tieàm naêng kinh teá bieån Duyeân haûi Nam Trung Boä lôùn hôn Baéc Trung Boä , Duyeân haûi Nam Trung Boä coù truyeàn thoáng nuoâi troàng vaø ñaùnh baét thuyû saûn. Vuøng nöôùc troài vuøng bieån cöïc Nam Trung Boä coù nguoàn haûi saûn phong phuù

Baøi taäp 1

- Xaùc ñònh caùc caûng bieån

 

- Caùc baõi toâm, caù

- Nhöõng baõi bieån coù giaù trò du lòch.

* Nhaän xeùt tieàm naêng phaùt trieån kinh teá bieån ôû Duyeân haûi mieàn Trung.

Duyeân haûi mieàn Trung coù söï thoáng nhaát:

- Ñòa hình heïp ngang keùo daøi töø daõy Tam ñieäp phía baéc Thanh Hoaù ñeán cöïc nam tænh Bình Thuaän, phía taây chòu chi phoái bôûi daõy Tröôøng Sôn, phía ñoâng chòu aûnh höôûng cuûa bieån Ñoâng

- Thieân tai nhieàu.

- Taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù ña daïng: Taøi nguyeân bieån, taøi nguyeân du lòch.

- Quaàn ñaûo Hoaøng Sa,Tröôøng Sa coù yù nghóa veà an ninh, yù nghóa veà khai thaùc bieån

- Coù söï khaùc nhau giöõa 2 vuøng phía baéc vaø nam daõy Baïch Maõ

Baøi taäp 2: Caên cöù vaøo baûng soá lieäu:27.1

-         So saùnh saûn löôïng thuyû saûn vaøkhai thaùc cuûa hai vuøng

-         Vì sao coù söï cheânh leäch ñoù

4. Cuûng coá, ñaùnh giaù

- Nhaän xeùt chung veà kinh teá bieån cuûa Baéc Trung Boä?

- Theo em ñaây coù phaûi laø moät nghaønh kt theà maïnh cuûa vuøng ko?

- Chuaån bò baøi tieáp theo

 

Tuaàn 15

Ngaøy soaïn : 11/2008

Ngaøy daïy:    12/2008

TIEÁT 30 - Baøi 28: VUØNG TAÂY NGUYEÂN

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc Taây Nguyeân coù  vò trí ñòa lí , quan troïng trong söï nghieäp phaùt trieån kinh teá –xaõ hoäi , an ninh quoác phoøng, nhöõng ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân , ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi cuûa vuøng. Taây Nguyeân laø vuøng saûn xuaát haøng hoaù noâng saûn xuaát khaåu lôùn cuûa caû nöôùc chæ ñöùng sau ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

2. Veà kó naêng:

-  Keát hôïp keânh chöõ vaø keânh hình ñeå nhaän xeùt giaûi thích moät soá vaán ñeà cuûa vuøng

phaân tích  baûng soá lieäu

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân, loøng töï haøo daân toäc

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Taây Nguyeân

- Baûn ñoà töï nhieân hoaëc baûn ñoà haønh chính Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY HOÏC

 1. Kieåm tra baøi cuõ
 2. Giôùi thieäu baøi môùi
 3. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

Hoaït ñoäng 1: vò trí ñòa lyù vaø giôùi haïn laõnh thoå

GV yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK vaø löôïc ñoà hình 28.1 ñeå xaùc ñònh ranh giôùi vuøng, vuøng laõnh thoå laân caän

CH:  Döïa vaøo löôïc ñoà ñeå nhaän xeùt chung veà laõnh thoå cuûa vuøng.

GV cho HS ñoïc teân caùc tænh ôû vuøng ,(5 tænh) veà dieän tích vaø daân soá

CH: Neâu yù nghóa vò trí ñòa lí cuûa vuøng

- ÔÛ ngaõ 3 bieân giôùi giöõa 3 nöôùc Taây Nguyeân, Haï Laøo, Ñoâng Baéc Caêmpuchia coù yù nghóa chieán löôïc trong quaù trình coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

- Taây Nguyeân coù 5 tieàm naêng lôùn: Ñoù laø taøi nguyeân ñaát, röøng (dieän tích vaø tröõ löôïng lôùn nhaát caû nöôùc) thuyû ñieän khaù doài daøo sau Taây Baéc: söï ña daïng veà sinh hoïc (coù nhieàu thuù quyù, nhieàu laâm saûn ñaëc höõu); taøi nguyeân du lòch

CH: Quan saùt hình 28.1. Haõy nhaän xeùt veà ñieàu kieän töï nhieân cuûa vuøng Taây Nguyeân ? Ñòa hình  , soâng ngoøi….

CH: Quan saùt hình 28.1, haõy tìm caùc doøng soâng baét nguoàn töø Taây nguyeân chaûy veà caùc vuøng Ñoâng Nam Boä, Duyeân haûi Nam Trung Boä; veà phía Ñoâng Baéc Cam-pu-chia. (aác doøng soâng Xeâ Xan, Xeâ reâ poâk, Ñoàng Nai, soâng Ba..) chuù yù caùc kí hieäu cuûa caùc nhaø maùy thuyû ñieän treân caùc doøng soâng naøy

GV toå chöùc cho HS thaûo luaän yù nghóa cuûa vieäc baûo veä röøng ñaàu nguoàn laø baûo veä nguoàn naêng löôïng nguoàn nöôùc cho Taây Nguyeân, cho caùc vuøng laân caän ñeå phaùt trieån caây löông thöïc caây coâng nghieäp vaø nöôùc sinh hoaït cho nhaân daân, baûo veä vuøng sinh thaùi cho phía nam

CH: Quan saùt baûng 28.1. Nhaän xeùt veà tieàm naêng kinh teá , taøi nguyeân thieân nhieân vuøng Taây Nguyeân?

CH: Quan saùt löôïc ñoà 28.1Haõy nhaän xeùt söï phaân boá caùc vuøng ñaát badan, caùc moû boâ xit

CH: Döïa vaøo baûng 28.1 Haõy neâu yù nghóa cuûa vieäc khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân ôû Taây Nguyeân ñeå phaùt trieån kinh teá

* Khoù khaên: muøa khoâ keùo daøi , thieáu nöôùc, chaùy röøng, vieäc chaët phaù röøng quaù möùc , naïn saên baét ñoäng vaät hoang daõ aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng

* Bieän phaùp: Baûo veä moâi tröôøng, khai thaùc taøi nguyeân hôïp lí

HÑ3: HS Laøm vieäc theo nhoùm

CH: Döïa vaøo soá lieäu hình 28.2, haõy tính xem maät ñoä daân soá cuûa Taây Nguyeân so vôùi maät ñoä trung bình cuûa caû nöôùc, cuûa  vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng.

CH:Taây Nguyeân coù nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn naøo?

I. VÒ TRÍ ÑÒA LÍ VAØ GIÔÙI HAÏN LAÕNH THOÅ

- Vuøng Taây Nguyeân coù vò trí quan troïng veà an ninh quoác phoøng.

- Laø vuøng duy nhaát nöôùc ta khoâng giaùp bieån

- Daân soá (4,4 trieäu ngöôøi naêm2002)

 

 

 

 

 

 

II. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN

1. Ñieàu kieän töï nhieân

- Taây Nguyeân coù ñòa hình cao nguyeân xeáp taàng, laø nôi baét nguoàn cuûa nhieàu doøng soâng.

 

- Khí haäu : nhieät ñôùi caän xích ñaïo thích hôïp vôùi nhieàu loaïi caây CN

2. Taøi nguyeân thieân nhieân

- Ñaát: chuû yeáu laø ñaát bagan 66% so vôùi caû nöôùc thích hôïp troàng caøpheâ, caây coâng ngieäp

-Röøng :29,2% dt röøng caû nöôùc

- Nguoàn nöôùc vaø tieàm thuûy naêng ñieän lôùn ( 21% thuûy ñieän caû nöôùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ÑAËC ÑIEÅM DAÂN CÖ VAØ XAÕ HOÄI

- Daân soá hôn 4,4 trieäu ngöôøi naêm

2002. Laø vuøng thöa daân nhaát nöôùc ta

- Thaønh phaàn daân toäc: Gia-rai, EÂ-ñeâ, ba-na,Mnoâng, Cô ho..

- Maät ñoä 81 ngöôøi/km2 naêm 2002

4. Cuûng coá, ñaùnh giaù 

?  Ñieàu kieän töï nhieân cuûa  Taây Nguyeân coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ?

?  Phaân boá daân cö ôû Taây Nguyeân coù nhöõng ñaëc ñieåm gì?

 

 

 

Tuaàn 16

Ngaøy soaïn : 12/2008

Ngaøy daïy:    12/2008

 

  TIEÁT 31 - Baøi 29: VUØNG TAÂY NGUYEÂN ( Tieáp)

 

I. Môc tiªu bµi häc

-Häc sinh n¾m ®­îc t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng T©y Nguyªn: n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, vµ dÞch vô, c¸c trung t©m kinh tÕ cña vïng

-RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch b¶ng thèng kª, biÓu ®å vµ l­îc ®å

II.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS

Gi¸o viªn chuÈn bÞ b¶n ®ß vïng T©y Nguyªn(kinh tÕ)

III,TiÕn tr×nh d¹y häc

1.KiÓm tra bµi cò

?Tr×nh bµy vÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n l·nh thæ cña vïng T©y Nguyªn?

?Tr×nh bµy c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cña vïng?

2. .Bµi míi

Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß

Néi dung c¬ b¶n

 H§1:

? NhËn xÐt t×nh h×nh ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp cña vïng?

- S¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp kh¸ nhanh

GV:Cho HS quan s¸t biÓu ®å H29.1

GV:Cµ fª lµ c©y ®­îc trång nhiÒu vµ phæ biÕn nhÊt ë T©y Nguyªn. Ngoµi ra cßn cã cao su, chÌ, ®iÒu..

?Ngoµi ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp vïng cßn cã c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nµo?

-Th©m canh lóa, c©y l­¬ng thùc kh¸c…

-Ch¨n nu«i gia sóc lín

-Trång hoa, rau qu¶ «n ®íi

GV:Cho HS quan s¸t b¶ng 29.1

?NhËn xÐt t×nh h×nh ph¸t triÓn l©m nghiÖp cña vïng

- KÐt hîp trång víi khai th¸c khoanh nu«i vµ giao kho¸n b¶o vÖ rõng

GV:Cho HS quan s¸t b¶ng 29.2

? NhËn xÐt t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp c¶u vïng?
- C«ng nghiÖp chiÕm tØ lÖ thÊp trong c¬ cÊu GDP nh­ng hiÖn ®ang cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn tÝch cùc

? KÓ tªn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÝnh cña vïng?

-C«ng nghiÖp chÕ biÕn l©m s¶n, n«ng s¶n ph¸t triÓn qu¸ nhanh

-C¸c dù ¸n ph¸t triÓn thuû ®iÖn quy m« lín ®· vµ ®ang ph¸t triÓn

? NhËn xÐt ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña vïng?

-Ho¹t ®éng xuÊt khÈu n«ng s¶n rÊt lín( cµ fª, cao su…)

? Ho¹t ®éng du lÞch cña vïng diÔn ra nh­ thÕ nµo?

- Du lÞch sinh th¸i vµ du lÞch v¨n ho¸ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn

? KÓ tªn c¸c trung t©m v¨n ho¸ cña vïng?

-Pl©ycu:C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, th­¬ng m¹i vµ du lich

-Bu«n Mª Thuét:c«ng nghiÖp, ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc

-§µ L¹t :du lÞch sinh th¸i, nghØ d­ìng…hoa, rau qu¶

IV.T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ

1.n«ng nghiÖp

-C©y c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhanh

 

 

 

 

 

-Ngoµi ra, th©m canh lóa n­íc, ch¨n nu«i gia sóc lín, trång hoa, rau qu¶

 

 

 

 

 

2.C«ng nghiÖp

-C«ng nghiÖp chiÕm tØ lÖ thÊp, hiÖn ®ang cã chuyÓn biÕn tÝch cùc

 

 

 

 

-c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m s¶n ph¸t triÓn nhanh

-Thuû ®iÖn quy m« lín ®· vµ ®ang ph¸t triÓn

3.Dich vô

-Ho¹t ®éng xuÊt khÈu s«i næi

 

-Du lÞch lµ thÕ m¹nh cña vïng

V.C¸c trung t©m kinh tÕ:

§µ L¹t, Pl©ycu,Bu«n Mª Thuét

 

 

3.Cñng cè, ®¸nh gi¸:

-Cho HS ®äc phÇn ghi nhí SGK

-GV cho HS nghe thªm vÒ §µ L¹t

 

 

Tuaàn 16

Ngaøy soaïn : 12/2008

Ngaøy daïy:    12/2008

                TIEÁT 32 - Baøi 30: THÖÏC HAØNH:

SO SAÙNH TÌNH HÌNH SAÛN XUAÁT CAÂY COÂNG NGHIEÄP LAÂU NAÊM

          ÔÛ TRUNG DU VAØ MIEÀN NUÙI BAÉC BOÄ VÔÙI TAÂY NGUYEÂN

 

I.Môc tiªu bµi häc:

- GÝup HS cñng cè thªm c¸c kiÕn thøc vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp cña hai vïng TDMNBB vµ TN

- HS biÕt c¸ch so s¸nh. ViÕt bao c¸o mét vÊn ®Ò ®Þa lÝ

- RÌn kÜ n¨ng khai th¸c b¶ng thèng kª

II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS

-         Gi¸o viªn so¹n bµi, chuÈn bÞ b¶n ®å kinh tÕ cña hai vïng trung du miÒn nói B¾c Bé vµ T©y Nguyªn

-         HS chuÈn bÞ néi dung thùc hµnh

III.TiÕn tr×nh d¹y häc

1..KiÓm tra bµi cò

?Tr×nh bµy vÞ trÝ ®Þa lÝ cña vïng trung du vµ miÒn nói B¾c Bé?

?Tr×nh bµy vÞ trÝ ®Þ lÝ cña vïng T©y Nguyªn

2. Bµi míi

I.So s¸nh:

1.T×nh h×nh s¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp.

GV:Cho HS quan s¸t b¶ng 30.1

? Cho biÕt nh÷ng c©y c«ng nghiÖp nµo ®­îc trång ë c¶ hai vïng?
TL:ChÌ, cµ fª

? Nh÷ng c©y c«ng nghiÖp nµo chØ trång ë T©y Nguyªn mµ kh«ng trång ®­îc ë vïng trung du vµ miÒn nói B¾c Bé?

TL:Cao su, ®iÒu, hå tiªu

? So s¸nh sù chªnh lÖch vÒ diÖn tÝch, s¶n l­îng c¸c c©y chÌ, cµ fª ë hai vïng?

TL

T©y Nguyªn

Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé

*ChÌ: chiÕm 24,6% diªn tÝch chÌ c¶ n­íc, s¶n l­îng 20,5 ngh×n tÊn, chiÕm 27,1 % c¶ n­íc

*cµ fª:632,9 ngh×n hecta chiÕm 42,9 % c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m cña c¶ n­íc

*ChÌ:67,6ngh×n ha, chiÕm 68,8 % diªn tÝch chÌ c¶ n­íc, s¶n l­îng 47 ngh×n tÊn chiÕm 62,1 % c¶ n­íc

*Cµ fª:Míi trång thñ nghiÖm ë mét sè n¬i

 

2.B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt , ph©n bè vµ tiªu thô s¶n phÈm c©y chÌ

C©y chÌ cã nguån gèc ë vïng cËn nhiÖt, thÝch hîp khÝ hËu m¸t l¹nh, ph¸t triÓn trªn ®Êt feralit, ®­îc trång nhiÒu nhÊt ë trung du vµ miÒn nói B¾c Bé

Víi diÖn tÝch 67,6 ngh×n ha, chiÕm 68,8 % diÖn tÝch chÌ c¶ n­íc, s¶n l­îng lµ 211,3 ngh×n tÊn, chiÕm 62,1 % s¶n l­îng chÌ c¶ n­íc

T©y Nguyªn cã diÖn tÝch vµ s¶n l­îng chÌ ®øng thø hai. ChÌ ®­îc b¸n réng r·i ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu sang mét sè n­íc trªn thÕ giíi nh­ Ch©u Phi, EU,T©y ¸, NhËt B¶n,Hµn Quèc

GV:Cho HS lËp b¸o c¸o t­¬ng tù vÒ c©y cµ fª

Gäi HS ®äc, GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm

Tham kh¶o:

          C©y cµ fª lµ lo¹i c©y c«ng nghiÖp chñ lùc. Cµ fª thÝch hîp víi khÝ hËu nãng ph¸t triÓn trªn ®Êt badan. Cµ fª ®­îc trång nhiÒu nhÊt ë T©y Nguyªn víi diÖn tÝch 480,8 ngh×n Ha, chiÕm 85,1 % diÖn tÝch, s¶n l­îng lµ 761,7 ngh×n tÊn, chiÕm 90,6 % s¶n l­îng cµ fª c¶ n­íc.Cµ fª ®­îc tiªu thô réng r·i trong n­íc vµ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Ch©u ©u,NhËt b¶n, Trung Quèc. ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng n­íc xuÊt khÈu cµ fª nhiÒu nhÊt thÕ giíi.

L­u ý: Sè liÖu cËp nhËt nªu kh«ng trïng víi sè liÖu trong SGK

 

 

 

Tuaàn 17

Ngaøy soaïn : 12/2008

Ngaøy daïy:    12/2008

TIEÁT 33: OÂN TAÄP HOÏC KÌ I

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

        - Oân taäp caùc kieán thöùc veà caùc vuøng kinh teá

2. Veà kó naêng:

- Reøn kó naêng söû duïng baûn ñoà , phaân tích soá lieäu thoáng keâ. Coù kó naêng vieát vaø trình baøy vaên baûn tröôùc lôùp

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu  queâ höông ñaát nöôùc

II.  CHUAÛN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân hoaëc baûn ñoà kinh teá  Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

 1. Kieåm tra baøi cuõ
 2. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

? Neâu vò trí ñòa lí vuøng trung du mieàn nuùi Baéc Boä

? TDMNBB coù nhöõng ñieàu kieän thuaän naøo ñeå phaùt trieån kinh teá?

? Trình baøy ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa hai tieåu vuøng ñoâng baéc vaø taây baéc?

? Daân cö xa hoäi cuûa hai tieåu vuøng naøy coù ñaëc ñieåm gì?

? Keå teân cacù trung taâm kinh teá cuûa vuøng

? Giôùi thieäu ngaén goïn vò trí ñòa lí giôùi haïn laõnh thoå vuøng ÑBSH

? Ñaëc ñieûm veà ñieåu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thien nhieân cuûa vuøng

? Daân cö vuøng ÑBSH coù ñaëc ñieåm gì noåi baät?

? Ñaëc ñieåm nghaønh noâng nghieäp, coâng nghieäp dòch vuï cuûa vuøng?

? Taïi sao HN laø trung taâm kinh teá vaên hoaù xaõ hoïi lôùn nhaát caû nöôùc

 

? So saùnh ñeå thaáy roõ nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa hai vuøng Baéc trung Boä vaø Duyeân haûi Nam trung Boä veà:

-         Vò trí giôùi haïn laõnh thoå

-         Ñieàu kieïn töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

-         Daân cö xaõ hoäi

-         Tình hình phaùt trieån kinh teá vaø caùc theá maïnh kinh teù cuûa hai vuøng

 

 

? Neâu ñaëc ñieåm cuûa vuøng Taây Nguyeân

? Theá maïnh kinh teá cuûa vuøng taây naguyeân laø gì?

 

 

 

 

HS nhaéc lai caùch tieán haønh moät baøi thöch haønh veõ bieåu ñoà hình troøn, hình coät, bieå ñoà ñöôøng, bieåu ñoà mieàn.

Bieát phaân tích soá lieäu ñeå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt caàn thieát.

I. Lí thuyeát

1. Vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä

- Vò trí ñòa lí, giôùi haïn laõnh thoå

- Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

- Daân cö xaõ hoäi

- Tình hình phaùt trieån kinh teá

- Caùc trung taâm kinh teá

 

2. Vuøng Ñoàng baèng soâng Hoàng

- Vò trí ñòa lí, giôùi haïn laõnh thoå

- Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

- Daân cö xaõ hoäi

- Tình hình phaùt trieån kinh teá

- Caùc trung taâm kinh teá

 

 

 

3. Vuøng Baéc Trung Boä

- Vò trí ñòa lí, giôùi haïn laõnh thoå

- Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

- Daân cö xaõ hoäi

- Tình hình phaùt trieån kinh teá

- Caùc trung taâm kinh teá

4. Vuøng Duyeân haûi Nam trung Boä

- Vò trí ñòa lí, giôùi haïn laõnh thoå

- Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

- Daân cö xaõ hoäi

- Tình hình phaùt trieån kinh teá

- Caùc trung taâm kinh teá

5. Vuøng Taây Nguyeân

- Vò trí ñòa lí, giôùi haïn laõnh thoå

- Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

- Daân cö xaõ hoäi

- Tình hình phaùt trieån kinh teá

- Caùc trung taâm kinh teá

II.Thöïc haønh

1. Ñoïc baûn ñoà phaân tích vaø ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa taøi nguyeânkhoaùng saûn ñoái vôùi söï phaùt trieån coâng nghieäp ôû TDMNBB

2. Veõ vaø phaân tích bieåu ñoà moái quan heä giöõa daân soá , saûn löông löông thöïc vaø bình quaân löông thöïc theo ñaàu ngöôøi vung ÑBSH

3. Kinh teá bieån Baéc Trung Boä vaø Duyeân haûi Nam trung Boä

4. So saùnh tình hình saûn xuaát caây coâng nghieäp laâu naêm ôû TDMNBB vôùi TN

 1. Cuûng coá, ñaùnh giaù:

-         Khaùi quaùt nhöõng noäi dung cô baûn cuûa baøi oân taäp

-         Chuaån bò toát cho baøi kieûm tra hoïc kì I

   Tuaàn 17

Ngaøy soaïn : 12/2008

Ngaøy daïy:    12/2008

TIEÁT 34: KIEÅM TRA HOÏC KÌ I

I. Muïc ñích yeâu caàu kieåm tra

- Kieåm tra ñaùnh giaù möùc ñoä hieåu, naém vöõng caùc ñaëc ñieåm chính veà ñieàu kieän töï nhieân , daân cö kinh teá cuûa caùc vuøngTrung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä, Ñoàng baèng soâng Hoàng, Baéc Trung Boä Duyeân haûi Nam Trung Boä Taây Nguyeân

- Kieåm tra kó naêng phaân tích baûng soá lieäu, kó naêng tö duy lieân heä, toång hôïp so saùnh.

II.Chuaån bò

- GV: Ra ñeà phuø hôïp

- HS: Oân taäp vaø chuaån bò

III. Tieán trình daïy hoïc

A. Ñeà baøi

I.Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3 ®iÓm)

C©u 1. ý nµo kh«ng thuéc thÕ m¹nh kinh tÕ chñ yÕu cña trung du vµ miÒn nói B¾c Bé?

A.Khai th¸c kho¸ng s¶n, ph¸t triÓn thuû ®iÖn

B. Trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, rau qu¶ cËn nhiÖt vµ «n ®íi.

C. Trång c©y l­¬ng thùc, ch¨n nu«i nhiÒu gia cÇm

D. Trång vµ b¶o vÖ rõng.

C©u 2. Nghµnh c«ng nghiÖp cña B¾c Trung Bé ch­a ph¸t triÓn t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng lµ do:

A.L·nh thæ hÑp ngang, quü ®Êt h¹n chÕ, nhiÒu thiªn tai.

B. ThiÕu tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ nguyªn liÖu.

C. ThiÕu lao ®éng

D. C¬ së h¹ tÇng cßn yÕu kÐm vµ hËu qu¶ chiÕn tranh kÐo dµi.

C©u 3. §ång b»ng s«ng Hång lµ vïng cã mËt ®é d©n sè:

A.RÊt cao

B. Cao nhÊt trong c¸c vïng cña c¶ n­íc

C. Thuéc lo¹i cao cña c¶ n­íc

D. Thuéc lo¹i cao nhÊt cña c¶ n­íc

C©u 4. §ång b»ng s«ng Hång lµ n¬i cã:

A.N¨ng xuÊt lóa cao nhÊt c¶ n­íc

B. DiÖn tÝch trång lóa lín nhÊt c¶ n­íc

C. S¶n l­îng lóa lín nhÊt c¶ n­íc

D. DiÖn tÝch vµ s¶n l­îng l­¬ng thùc nhiÒu nhÊt n­íc ta

C©u 5. S¶n phÈm n«ng, l©m, ng­ nghiÖp chñ yÕu cña B¾c Trung Bé lµ:

A.Lóa, ng«, khoai, lîn, c¸, t«m

B. ChÌ, håi, quÕ, tr©u, bß

C. Tr©u, bß, l¹c, gç, c¸, t«m

D. Cao su, cµ phª, ®Ëu t­¬ng, mÝa, gç, c¸

C©u 6. Khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp cña Duyªn h¶i Nam Trung Bé lµ:

A.Quü ®Êt n«ng nghiÖp h¹n chÕ, ®Êt xÊu

B. §Þa h×nh khóc khuûu, nhiÒu vòng vÞnh

C. Th­êng bÞ thiªn tai (h¹n h¸n, b·o lôt, c¸t lÊn…)

D. C¶ hai ý A vµ C

II. Tù luËn (7 ®iÓm)

C©u 7 (3,5 ®iÓm): Dùa vµo b¶ng thèng kª d­íi ®©y:

Mét sè s¶n phÈm n«ng, l©m, ng­, nghiÖp cña B¾c Trung Bé

Lo¹i

§¬n vÞ

1995

1998

2000

Ch¨n nu«i tr©u

Ngh×n con

661.5

670.1

679.0

Ch¨n nu«i bß

Ngh×n con

831.7

872.0

890.6

L¹c

Ngh×n tÊn

72.6

93.4

98.3

S¶n l­îng gç khai th¸c

Ngh×n m3

323.4

254.0

237.0

Thuû s¶n

Ngh×n tÊn

108.7

128.9

164.9

a)     NhËn xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm n«ng, l©m ng­ nghiÖp chñ yÕu cña B¾c Trung Bé trong thêi k× 1995 – 2000.

b)    Gi¶i thÝch v× sao B¾c Trung Bé ph¸t triÓn m¹nh c¸c s¶n phÈm nµy?

C©u 8 (3,5 ®iÓm): So s¸nh sù kh¸c nhau vÒ c¬ cÊu c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m gi÷a trung du vµ miÒn nói B¾c Bé víi T©y nguyªn. Gi¶i thÝch v× sao cã sù kh¸c nhau ®ã

B. Ñaùp aùn, bieåu ñieåm

I. Traéc nghieâm:Moái caâu ñuùng 0,5 ñieåm

1

2

3

4

5

6

C

D

B

A

C

D

II Töï luaän:

7.- Nhaän xeùt 1 ñieåm

+ Taát caû caùc saûn phaåm ñeàu taêng

+ Toác ñoä taêng khoâng ñeàu: Daãn chöùng

_ Giaûi thích: 2,5 ñieåm

+ Ñòa hình

+ Ñaát

+ Tröõ löôïng röøng

+ Vuøng bieån giaøu tieàm naêng

8. – Khaùc nhau: 1,5 ñieåm

    -  Giaûi thích: 2 ñieåm

 

 

 

Tuaàn 18

Ngaøy soaïn : 12/2008

Ngaøy daïy:    12/2008

TIEÁT 35 – BAØI 31: VUØNG ÑOÂNG NAM BOÄ

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc Ñoâng Nam Boä phaùt trieån kinh teá raát naêng ñoäng. Ñoù laø keát quaû khai thaùc toång hôïp lôïi theá vò trí ñòa lí , Caùc ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân treân ñaát lieàn cuõng nhö treân bieån, nhöõng ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi cuûa vuøng

2. Veà kó naêng:

- HS phaûi xaùc ñònh ñöôïc ranh giôùi cuûa vuøng, vò trí moät soá taøi nguyeân quan troïng.

- Naém vöõng phöông phaùp keát hôïp keânh hình vaø keânh chöõ ñeå giaûi thích moät soá ñaëc ñieåm töï nhieân kinh teá xaõ hoäi cuûa vuøng, ñaëc bieät laø trình ñoä ñoâ thò hoaù vaø moät soá chæ tieâu phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi cao nhaát trong caû nöôùc.

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä

- Baûn ñoà töï nhieân hoaëc baûn ñoà haønh chính Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY HOÏC

 1. Kieûm tra baøi cuõ
 2. Giôùi thieäu baøi môùi
 3. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1:

GV Cho HS ñoïc teân caùc tænh ôû vuøng veà dieän tích vaø daân soá

CH: Neâu yù nghóa vò trí ñòa lí cuûa vuøng

- Nhö caàu noái Taây Nguyeân, Duyeân haûi Nam Trung Boä vôùi ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

- Bieån Ñoâng ñem laïi nguoàn lôïi daàu khí, nuoâi troàng ñaùnh baét thuyû saûn, phaùt trieån du lòch, dòch vuï kinh teá bieån

HÑ2: HS Laøm vieäc theo nhoùm

CH: Döïa vaøo baûng 31.1 vaø hình 31.1, haõy nhaän xeùt ñaëc ñieåm töï nhieân vaø tieàm naêng kinh teá treân vuøng ñaát lieàn cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä.

CH: Giaûi thích vì sao vuøng Ñoâng Nam Boä coù ñieàu kieän phaùt trieån maïnh meõ kinh teá bieån?

CH: Quan saùt hình 31.1, haõy nhaän xeùt tình hình söû duïng taøi nguyeân ñaát ôû Ñoâng Nam Boä.

CH: Quan saùt hình 31.1, haõy tìm moät soá doøng soâng trong vuøng.

CH: Vì sao phaûi baûo veä vaø phaùt trieån röøng ñaàu nguoàn ñoàng thôøi phaûi haïn cheá oâ nhieãm nöôùc cuûa caùc doøng soâng ôû Ñoâng Nam Boä?

- Röøng ôû Ñoâng Nam Boä khoâng coøn nhieàu, Baûo veä röøng laø baûo veä nguoàn sinh thuyû vaø giöõ gìn caân baèng sinh thaùi. Chuù yù vai troø röøng ngaäp maën trong ñoù coù röøng Saùc ôû huyeän Caàn Giôø vöøa coù yù nghóa du lòch vöøa laø”laù phoåi” xanh cuûa TP’ HCM vöøa laø khu döï tröõ sinh quyeån cuûa theá giôùi

HÑ3:HS laøm vieäc theo nhoùm

CH: Caên cöù vaøo baûng 31.2 Haõy nhaän xeùt tình hình daân cö ,xaõ hoäi cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä?

- HS thaûo luaän veà tình hình ñoâ thò hoaù vôùi nhöõng heä quaû cuûa noù laø GDP cao gaáp hôn 2 laàn trung bình caû nöôùc tæ leä daân ñoâ thò chieám 50%

- Thaûo luaän maët traùi caùc taùc ñoäng cuûa ñoâ thò vaø coâng nghieäp tôùi moâi tröôøng soâng Thò Ngheø bò oâ nhieãm naëng

- Gôïi yù HS tìm hieåu moät soá ñòa chæ vaên hoaù lòch söû ôû Ñoâng Nam Boä: Beán caûng Nhaø Roàng, dinh Ñoäc Laäp…

I. VÒ TRÍ ÑÒA LÍ VAØ GIÔÙI HAÏN LAÕNH THOÅ

- Vuøng Ñoâng Nam Boä goàm TP’ HCM vaø caùc tænh: Bình Phöôùc, Bình Döông, Taây Ninh, Ñoàng Nai, Baø Ròa- Vuõng Taøu

- Dieän tích: 23 550 km2

- Daân soá (10,9 trieäu ngöôøi naêm2002)

II. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN

 

 

Baûng 31.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ÑAËC ÑIEÅM DAÂN CÖ VAØ XAÕ HOÄI

- Laø vuøng ñoâng  daân, coù löïc löôïng lao ñoäng doài daøo nhaát laø lao ñoäng laønh ngheà, thò tröôøng tieâu thuï roäng lôùn. Ñoâng Nam Boä ñaëc bieät TP’ HCM coù söùc huùt lao ñoäng maïnh meõ ñoái vôùi caû nöôùc

- Ngöôøi daân naêng ñoäng, saùng taïo

- Maät ñoä 434 ngöôøi/km2 naêm 2002

4. Cuûng coá, ñaùnh giaù

1. Ñieàu kieän töï nhieân cuûa Ñoâng Nam Boä coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ?

2. Phaân boá daân cö ôû Ñoâng Nam Boä coù nhöõng ñaëc ñieåm gì?

3. Veõ bieåu ñoà theo soá lieäu:

 

 

 

Tuaàn 20

Ngaøy soaïn :     1/ 2008

Ngaøy daïy:        1/ 2008

 

TIEÁT 36 – BAØI 32: VUØNG ÑOÂNG NAM BOÄ (tieáp theo)

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc Ñoâng Nam Boä laø vuøng coù cô caáu phaùt trieån kinh teá nhaát caû nöôùc . Coâng nghieäp dòch vuï chieám tæ leä cao trong GDP. Saûn xuaát noâng nghieäp chieám tæ troïng nhoû nhöng giöõ vai troø quan troïng. Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi caùc ngaønh naøy cuõng coù nhöõng khoù khaên, haïn cheá nhaát ñònh.

- Hieåu moät soá khaùi nieäm toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp tieân tieán nhö khu coâng ngheä cao, khu cheá suaát. 

2. Veà kó naêng:

- HS caàn keát hôïp keâng chöõ keânh hình ñeå phaân tích , nhaän xeùt moät soá vaán ñeà quan troïng cuûa vuøng.

- Phaân tích so saùnh soá lieäu, döõ lieäu trong caùc baûng, trong löôïc ñoà

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân

II.  CHAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Löôïc ñoà  kinh teá  cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä

- Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

 1. Kieåm tra baøi cuõ

? Trình baøy vò trí ñòa lí, taøi nguyeân thieân nhieân, daân cö xaõ hoäi vuøng Ñoâng Nam Boä

2. Giôùi thieäu baøi môùi

3.Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

HÑ1:

CH: Nhaän xeùt cô caáu coâng nghieäp vuøng Ñoâng Nam Boä tröôùc vaø sau ngaøy mieàn Nam hoaøn toaøn giaûi phoùng ?

CH: Caên cöù vaøo baûng 32.1 Nhaän xeùt tæ troïng coâng nghieäp –xaây döïng trong cô caáu kinh teá cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä vaø cuûa caû nöôùc ?

 

-Coâng nghieäp ña daïng

 

 

CH: Quan saùt hình 32.2, haõy keå teân vaø xaùc ñònh caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn ôû Ñoâng Nam Boä.(nhö TP’ HCM, Bieân Hoaø, Vuõng Taøu TP HCM taäp trung nhieàu khu coâng nghieäp nhaát)

CH: Döïa vaøo hình 32.1 Haõy nhaän xeùt söï phaân boá saûn xuaát coâng nghieäp ôû Ñoâng Nam Boä.

CH: Vì sao saûn xuaát coâng nghieäp laïi taäp trung chuû yeáu taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh?

CH: Saûn xuaát coâng nghieäp Ñoâng Nam Boä, coøn gaëp khoù khaên gì? Vì sao?

+ Hoaït ñoäng: tìm hieåu veà noâng nghieäp

CH: Döïa vaøo baûng 32.2, haõy nhaän xeùt veà tình hình saûn xuaát vaø phaân boá caây coâng nghieäp ôû Ñoâng Nam Boä.

CH: Nhôø nhöõng ñieàu kieän naøo maø Ñoâng Nam Boä trôû thaønh vuøng saûn xuaát caây coâng nghieäp lôùn ôû nöôùc ta ?

Gôïi yù HS Quan saùt baûng

CH: Quan saùt baûng 32.2 vaø hình 32.1 ñoàng thôøi vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc, cho bieát vì sao vieäc saûn xuaát caây cao su laïi taäp trung chuû yeáu ôû Ñoâng Nam Boä?

CH: Nhaän xeùt veà ngaønh chaên nuoâi gia suùc, gia caàm vuøng Ñoâng Nam Boä?

CH: Giaûi thích vì sao vuøng Ñoâng Nam Boä coù ñieàu kieän phaùt trieån maïnh meõ kinh teá bieån?

CH: Quan saùt hình 32.1, tìm vò trí cuûa hoà Daàu Tieáng, hoà thuûy ñieän Trò An.

CH: Neâu vai troø cuûa hai hoà chöùa nöôùc naøy ñoái vôùi söï phaùt trieån noâng nghieäp cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä.

-  Hoà Daàu Tieáng laø coâng trình thuyû lôïi lôùn nhaát nöôùc ta hieän nay roäng 240km2 chöùa 1,5 tæ m3 nöôùc ñaûm baûo töôùi tieâu cho 170 nghìn ha ñaát thöôøng xuyeân thieáu nöôùc veà muøa khoâ cuûa Taây Ninh vaø Cuû Chi

 

I. TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ

- Vuøng Ñoâng Nam Boä coù cô caáu tieán boä nhaát so vôùi caùc vuøng trong caû nöôùc

1. Coâng nghieäp

- Coâng nghieäp taêng tröôûng nhanh chieám tæ troïng lôùn nhaát trong GDP cuûa vuøng.

- Cô caáu saûn xuaát CN ña daïng, bao goàm caùc ngaønh nhö:

+ Khai thaùc daàu khí, hoùa daàu, ñieän töû, coâng ngheä cao… Khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taêng maïnh.

- Trung taâm coâng nghieäp :TP’ HCM, Bieân Hoaø, Vuõng Taøu ( TP’ HCM chieám 50% giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp toaøn vuøng )

2. Noâng nghieäp

- Ñoâng Nam Boä laø vuøng troàng caây coâng nghieäp quan troïng cuûa caû nöôùc

- Caây coâng nghieäp cao su, caø pheâ, hoà tieâu, ñieàu laïc, mía ñöôøng, ñaäu töông thuoác laù, caây aên quaû(saàu rieâng, xoaøi, mít toá nöõ, vuù söõ..) .

- Chaên nuoâi gia suùc, gia caàm cuõng phaùt trieån

- Thuyû saûn nuoâi troàng vaø ñaùnh baét ñem laïi nguoàn lôïi lôùn

4.Cuûng coá, ñaùnh gía 

? Tình hình saûn xuaát coâng nghieäp ôû ÑNB thay ñoåi ntn töø sau khi thoáng nhaát ñaùt nöôùc?

? Nhôø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi naøo maø ÑNB trôû thaønh vuøng saûn xuaát caây coâng nghieïp lôùn cuûa caû nöôùc

? Laøm bt 3/sgk


    

 

 

 

 

 

 

Tuaàn 21

Ngaøy soaïn :     1/ 2008

Ngaøy daïy:        1/ 2008

 

TIEÁT 37 – BAØI 33: VUØNG ÑOÂNG NAM BOÄ (tieáp theo)

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc dòch vuï laø lónh vöïc kinh teá phaùt trieån maïnh vaø ña daïng, söû duïng hôïp lí nguoàn taøi nguyeân ñaát, khí haäu goùp phaàn saûn xuaát vaø giaûi quyeát vieäc laøm Tp’ HCM . Bieân Hoaø, Vuõng Taøu cuõng nhö vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam coù taàm quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi Ñoâng Nam Boä vaø caû nöôùc.

- Hieåu moät soá khaùi nieäm vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam

2. Veà kó naêng:

- HS caàn keát hôïp keânh chöõ keânh hình ñeå phaân tích , nhaän xeùt moät soá vaán ñeà quan troïng cuûa vuøng.

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà kinh teá  cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä

- Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

 1. Kieåm tra baøi cuõ
 2. Giôùi thieäu baøi môùi:
 3. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

Hoaït ñoäng 3: Dòch vuï

Dòch vuï laø lónh vöïc kinh teá raát ña daïng vaø naêng ñoäng ôû Ñoâng Nam Boä

CH: GV Y/c HS ñoïc baûng 33.1 Nhaän xeùt vò trí ngaønh dòch vuï, tæ troïng moät soá chæ tieâu dòch vuï  ôû Ñoâng Nam Boä so vôùi caû nöôùcvò trí quan troïng cuûa dòch vuï qua söï taêng maïnh cuûa maùy ñieän thoaïi, tæ troïng lôùn Gv giaûi thích ñoù laø baèng chöùng cuûa söï buøng noå nhu caàu giao dòch trong saûn xuaát 

CH:  Vì sao Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù vai troø quan troïng haøng ñaàu trong phaùt trieån kinh teá dòch vuï ôû Ñoâng Nam Boä?

TP’ HCM, laø ñaàu moái giao thoâng vaän taûi quan troïng haøng ñaàu cuûa Ñoâng Nam Boä ,cuûa caû nöôùc baèng nhieàu loaïi hình giao thoâng,oâ toâ, ñöôøng saét, ñöôøng haøng khoâng…ñeàu coù theå ñi ñeán thuû ñoâ Haø Noäi , Ñaø Naüng, Nha Trang..

CH: Vì sao Ñoâng Nam Boä laø ñòa baøn coù söùc huùt maïnh nhaát nguoàn ñaàu tö nöôùc ngoaøi?(hình 33.1 Ñoâng Nam Boä thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi maïnh meõ chieám 50,1% voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi naêm 2003

Hoaït ñoäng du lòch ôû Ñoâng Nam Boä dieãn ra soâi ñoäng quanh naêm TP’HCM laø trung taâm du lòch lôùn nhaát trong caû nöôùc

CH: Keå teân caùc trung taâm kinh teá Ñoâng Nam Boä?

CH: Döïa vaøo soá lieäu trong baûng 33.3, haõy nhaän xeùt vai troø cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam ñoái vôùi caû nöôùc.

Gv löu yù vai troø haøng ñaàu cuûa TP’HCM trong phaùt trieån kinh teá dòch vuï Ñoâng Nam Boä .

- Vuøng chieám 35,2 toång GDP, trong ñoù 54,7% GDP coâng nghieäp vaø 60,3% giaù trò xuaát khaåu.

 

3. Dòch vuï

- Khu vöïc dòch vuï raát ña daïng.

 

- TP’ HCM, laø ñaàu moái giao thoâng vaän taûi quan troïng haøng ñaàu cuûa Ñoâng Nam Boä ,cuûa caû nöôùc.

- Ñoâng Nam Boä laø ñòa baøn coù söùc huùt maïnh nhaát nguoàn ñaàu tö nöôùc ngoaøi.

- TP’ HCM laø trung taâm du lòch lôùn nhaát caû nöôùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V CAÙC TRUNG TAÂM KINH TEÁ VAØ VUØNG KINH TEÁ TROÏNG ÑIEÅM PHÍA NAM

- TP’ HCM, Bieân Hoaø, Vuõng Taøu laø ba trung taâm kinh teá lôùn ôû Ñoâng Nam Boä. Ba trung taâm naøy taïo thaønh tam giaùc coâng nghieäp maïnh cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam.

- Vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam TP’ HCM, Bình Döông, Bình Phöôùc, Ñoàng Nai, BR-Vuõng Taøu, Taây Ninh, Long An.

- Dieän tích:28 nghìn km2

- Daân soá 12,3 trieäu ngöôøi naêm 2002

4.Cuûng coá, ñaùnh giaùá

CH: Döïa vaøo soá lieäu trong baûng 33.2 haõy nhaän xeùt vai troø cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam ñoái vôùi caû nöôùc.

1/ Ñoâng Nam Boä coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi khoù khaên

gì ñeå phaùt trieån caùc ngaønh dòch vuï ?

2/ Taïi sao tuyeán du lòch töø TP’ HCM ñeán Ñaø Laït , Nha Trang, Vuõng TaØu quanh naêm hoaït ñoäng nhoän nhòp?

3/ Veõ bieåu ñoà

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn 22

Ngaøy soaïn :     1/ 2008

Ngaøy daïy:        1/ 2008

 

TIEÁT 38 – BAØI 34: THÖÏC HAØNH

PHAÂN TÍCH MOÄT SOÁ NGAØNH COÂNG NGHIEÄP

               TROÏNG ÑIEÅM ÔÛ ÑOÂNG NAM BOÄ

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- Cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc veà nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi khoù khaên trong quaù trình phaùt trieån kinh teá –xaõ hoäi cuûa vuøng laøm phong phuù hôn khaùi nieäm veà vai troø cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam

- Hieåu moät soá khaùi nieäm vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam

2. Veà kó naêng:

- HS caàn keát hôïp keânh chöõ keânh hình ñeå phaân tích , nhaän xeùt moät soá vaán ñeà quan troïng cuûa vuøng.Kó naêng löïa choïn loaïi bieåu ñoà thích hôïp, toång hôïp kieán thöùc

- Reøn kó naêng xöû lí, phaân tích soá lieäu thoáng keâ veà moät soá ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm.

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà kinh teá  cuûa vuøng Ñoâng Nam Boä

- Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

Baøi taäp 1:hoaït ñoäng caù nhaân

Baûng 34.1 tæ troïng moät soá saûn phaåm tieâu bieåu cho caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm ôû Ñoâng Nam Boä so vôùi caû nöôùc

 

Caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm

Saûn phaåm tieâu bieåu

Teân saûn phaåm

Tæ troïng so vôùi caû nöôùc (%)

Khai thaùc nhieân lieäu

Daàu thoâ

100,0

Ñieän

Ñieän saûn xuaát

47,3

Cô khí-ñieän töû

Ñoäng cô Ñieâden

77,8

Hoaù chaát

Sôn hoaù hoïc

78,1

Vaät lieäu xaây döïng

Xi maêng

17,6

Deät may

Quaàn aùo

47,5

Cheá bieán thöïc phaåm

Bia

39,8

CH:  Nhaän xeùt ngaønh naøo coù tæ troïng lôùn, ngaønh naøo coù tæ troïng nhoû

CH: Theo em neân choïn bieåu ñoà gì? ( hình coät)

 

* Caùch veõ: Veõ heä toaï ñoä taâm 0, truïc tung chia thaønh 10 ñoaïn töông öùng 10% moãi ñoaïn, toång coäng truïc tung laø 100%. Truïc hoaønh chia 8 ñoaïn. Ñoä cao cuûa töøng coät coù soá % trong baûng thoáng keâ.

- Ghi chuù ñaùnh maøu phaân bieät. GV goïi HS leân baûng veõ, nhaän xeùt

Baøi taäp 2:Toå chöùc thaûo luaän.

          Caên cöù bieåu ñoà ñaõ veõ vaø caùc baøi 31,32,33 haõy cho bieát:

a.Nhöõng ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm naøo ñaõ söû duïng nguoàn taøi nguyeân saün coù trong vuøng?

b.Nhöõng ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm naøo ñaõ söû duïng nhieàu lao ñoäng?

c.Nhöõng ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm naøo ñoøi hoûi kó thuaät cao?

d.Vai troø cuûa Ñoâng Nam Boä trong phaùt trieån coâng nghieäp cuûa caû nöôùc?

4. Cuûng coá, ñaùnh giaù

- Nhaän xeùt veà nghaønh coâng nghieäp ôû Ñoâng Nam Boä

- Nhöõng yeâu caàu khi veõ bieåu ñoà coät

- Chuaån bò baøi tieáp theo

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn 23

Ngaøy soaïn :     1/ 2008

Ngaøy daïy:        1/ 2008

 

TIEÁT 39 – BAØI 35: VUØNG ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø vuøng troïng ñieåm saûn xuaát löông thöïc-thöïc phaåm lôùn nhaát caû nöôùc . Vò trí ñòa lí thuaän lôïi taøi nguyeân ñaát, khí haäu nöôùc phong phuù ña daïng, nhöõng ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi cuûa vuøng.

- Laøm quen vôùi khaùi nieäm chung soáng vôùi luõ ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long

2. Veà kó naêng:

- HS phaûi xaùc ñònh ñöôïc ranh giôùi cuûa vuøng, vò trí moät soá taøi nguyeân quan troïng, vaän duïng thaønh thaïo keânh chöõ, keânh hình ñeå phaân tích vaø giaûi thích ñöôïc moät soá böùc xuùc ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HOÏC SINH

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long

- Baûn ñoà töï nhieân hoaëc baûn ñoà haønh chính Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

 1. Kieåm tra baøi cuõ
 2. Giôùi thieäu baøi môùi
 3. Baøi môùi

Hoaït ñoäïng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

Hoaït ñoäng 1: vò trí ñòa lyù vaø giôùi haïn laõnh thoå

GV yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK vaø löôïc ñoà hình 35.1 ñeå xaùc ñònh ranh giôùi vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long

GV Cho HS ñoïc teân caùc tænh ôû vuøng veà dieän tích vaø daân soá - Tìm vò trí ñòa lí ñaûo Phuù Quoác treân vuøng bieån phía taây.

CH: Neâu yù nghóa vò trí ñòa lí cuûa vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long?

Hoaït ñoäng 2: Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

HS Laøm vieäc theo nhoùm

CH: Nhaän xeùt veà ñòa hình khí haäu ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

CH: Quan saùt treân löôïc ñoà (hình 35.1), haõy xaùc ñònh doøng chaûy soâng Tieán, soâng Haäu. Neâu yù nghóa cuûa soâng Meâ Coâng ñoái vôùi ñoàng baèng soâng Cöûu Long.-->

+ Nguoàn nöôùc töï nhieân doài daøo

+ Nguoàn caù vaø thuûy saûn phong phuù

+ Boài ñaép phuø sa haøng naêm môû roäng vuøng ñaát Caø Mau

+ laø tuyeán ñöôøng giao thoâng thuûy quan troïng cuûa caùc tænh phía Nam vaø giöõa VN vôùi caùc nöôùc trong tieåu vuøng soâng Meâ Coâng

CH: Döïa vaøo baûng 35.2, nhaän xeùt tieàm naêng kính teá cuûa moät soá taøi nguyeân thieân nhieân ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

CH: Döïa vaøo hình 35.2, nhaän xeùt hình söû duïng  ñaát ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long

CH: Neâu moät soá khoù khaên chính veà töï nhieân ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long

+ Vaán ñeà caûi taïo vaø söû duïng hôïp lyù caùc loaïi ñaát pheøn , maën

+ vaán ñeà luõ luït haøng naêm ôû ÑB s. CL do soâng Meâ Coâng gay ra trong muøa luõ

+ muøa khoâ thöôøng xuyeân thieáu nöôùc cho saûn xuaát vaø sinh hoaït.Nguy cô ngaäp maën thöôøng vaøo saâu tôùi 50 km tính töø bieån tôùi bôø bieån.nöôùc ngoït laø vaán ñeà haøng ñaàu ôû ñb s. Cöûu Long

Hoaït ñoäng 3: Ñaëc ñieåm daân cö vaø xaõ hoäi

HS Laøm vieäc theo nhoùm

CH: Döïa vaøo soá lieäu trong caùc baûng 35.1, haõy nhaän xeùt tình hình daân cö xaõ hoäi  ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

CH: Nhaän xteù tình hình phaùt trieån noâng thoân ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long?

CH: Taïi sao phaûi ñaët vaán ñeà phaùt trieån kinh teá ñi ñoâi vôùi naâng cao maët baèng daân trí vaø phaùt trieån ñoâ thò ôû vuøng naøy?

CH: Neâu moät soá ví duï ngöôøi daân ñaõ coù nhöõng hình thöùc chuû ñoäng chung soáng vôùi luõ luït haøng naêm.

- Vaán ñeà ñaët ra laø phaûi xaây döïng cô sôû haï taàng vaø phaùt trieån coâng nghieäp cho ñoàng baèng soâng Cöûu Long trong quaù trình coâng nghieäp hoaù

I. VÒ TRÍ ÑÒA LÍ VAØ GIÔÙI HAÏN LAÕNH THOÅ

- Ñoàng baèng soâng Cöûu Long ôû vò trí lieàn keà phía taây Ñoâng Nam Boä, phía baéc giaùp Cam-pu-chia, taây nam laø vònh Thaùi Lan, ñoâng nam laø Bieån Ñoâng

- Daân soá (16,7 trieäu ngöôøi naêm2002)

- Ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån kinh teá vaø môû roäng quan heä hôïp taùc.

II. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN

 

* Ñieàu kieän töï nhieân: Ñòa hình thaáp, baèng phaúng, khí haäu caän xích ñaïo noùng aåm quanh naêm, sinh hoïc ña daïng.

- Ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù. Ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi ñeå phaùt trieån kinh teá saûn xuaát noâng nghieäp .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ÑAËC ÑIEÅM DAÂN CÖ VAØ XAÕ HOÄI

- Laø vuøng ñoâng  daân, ñöùng sau ñoàng baèng soâng Hoàng.

- Thaønh phaàn daân toäc ngoaøi ngöôøi kinh coøn coù ngöôøi Khô-me, ngöôøi Chaêm, ngöôøi Hoa.

- Maät ñoä 406 ngöôøi/km2 naêm 2002

4. Cuûng coá , ñaùnh giaù

1/ Neâu theá maïnh cuûa moät soá taøi nguyeân thieân nhieân ñeå phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

2/ YÙ nghóa cuûa vieäc caûi taïo ñaát pheøn, ñaát maëên ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long?

Döïa vaøo baûng 35.1, nhaän xeùt tieàm naêng kinh teá cuûa moät soá taøi nguyeân thieân nhieân ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

Taøi nguyeân

Tieàm naêng kinh teá

Ñaát, röøng

Dieän tích gaàn 4 trieäu ha, gaáp gaàn ba laàn Ñoàng baèng soâng Hoàng. Trong ñoù ñaát phuø sa ngoït 1,2 trieäu ha, ñaát pheøn, ñaát maën 2,5 trieäu ha.

Röøng ngaäp maën ven bieån vaø chieám dieän tích lôùn treân baùn ñaûo Caø mau, taøi nguyeân sinh vaät phong phuù (chim, caù, toâm...).

Khí haäu

Khí haäu noùng aåm quanh naêm. Toång löôïng böùc xaï lôùn:  140kcal/cm2/naêm, toång nhieät ñoä hoaït ñoäng 10.000oC/naêm, löôïng möa doài daøo.

Nöôùc

Heä thoáng keânh raïch chaèng chòt. Nguoàn nöôùc doài daøo (nöôùc soâng Meâ Coâng). Vuøng nöôùc maën lôï cöûa soâng, ven bieån roäng lôùn.

Bieån vaø haûi ñaûo

Nguoàn haûi saûn: Caù toâm vaø haûi saûn quyù heát söùc phong phuù .Bieån aám quanh naêm, ngö tröôøng roäng lôùn; nhieàu ñaûo vaø quaàn ñaûo, thuaän lôïi cho vieäc khai thaùc haûi saûn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn 24

Ngaøy soaïn :     2/ 2008

Ngaøy daïy:        2/ 2008

 

TIEÁT 40 – BAØI 36: VUØNG ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG (tieáp)

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

       1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø vuøng troïng ñieåm saûn xuaát löông thöïc-thöïc phaåm lôùn nhaát caû nöôùc . Ñoàng thôøi laø vuøng xuaát khaåu noâng saûn haøng ñaàu caû nöôùc.

- Coâng nghieäp dòch vuï baét ñaàu phaùt trieån . Caùc TP’ Caàn Thô, Mó Tho, Caø Mau ñang phaùt huy vai troø trung taâm kinh teá cuûa vuøng.

2. Veà kó naêng:

- Phaân tích döõ lieäu trong sô ñoà keát hôïp vôùi löôïc ñoà ñeå khai thaùc kieán thöùc theo caâu hoûi.

- Bieát keát hôïp keânh hình, keânh chöõ vaø lieân heä vôùi thöïc teá ñeå phaân tích vaø giaûi thích ñöôïc moät soá böùc xuùc ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long

- Baûn ñoà töï nhieân hoaëc baûn ñoà haønh chính Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

 1. Kieåm tra baøi cuõ:

-          Neâu vò trí ñòa lí, taøi nguyeân thieân nhieân vuøng ÑBS CL, yù nghóa ñoái vôùi phaùt trieån kinh teá cuûa vuøng

 1. Giôùi thieäu baøi môùi
 2. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa gv vaø hs

Noäi dung chính

HÑ1: HS Laøm vieäc theo nhoùm

CH: Caên cöù vaøo baûng 36.1 Haõy tính tæ leä (%) dieän tích vaø saûn löôïng luùa cuûa  Ñoàng baèng soâng Cöûu Long so vôùi caû nöôùc ?Neâu yù nghóa cuûa vieäc saûn xuaát löông thöïc ôû ñoàng baèng naøy?Neâu teân caùc tænh troàng nhieàu luùa nhaát ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long

CH: Ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi gì ñeå trôû thaønh vuøng saûn xuaát löông thöïc lôùn nhaát cuûa caû nöôùc ?

CH:Taïi sao Ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù theá maïnh phaùt trieån ngheà nuoâi troàng vaø ñaùnh baét thuûy saûn?(vì coù nhieàu soâng nöôùc, khí haäu aám aùp SGV)

CH: Em coù nhaän xeùt gì veà ngheà röøng ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long?(röøng ngaäp maën coù dieän tích lôùn nhaát- Phoøng chaùy röøng baûo veä tính ña daïng sinh thaùi, moâi tröôøng)

 

CH: Nhaän xeùt veà saûn xuaát coâng nghieäp vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long so vôùi noâng nghieäp ?

CH: Döïa vaøo baûng 36.2, haõy giaûi thích vì sao trong cô caáu saûn xuaát coâng nghieäp, ngaønh cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm coù tæ troïng cao hôn caû?

CH: Phaùt trieån maïnh coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

 

CH: Quan saùt löôïc ñoà (hình 36.2), haõy xaùc ñònh caùc cô sôû coâng nghieäp ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

CH: Neâu yù nghóa cuûa vaän taûi thuûy trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng nhaân daân trong vuøng.

 

CH: Nhôø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi gì maø thaønh phoá Caàn Thô trôû thaønh trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long?

(SGV)

IV.TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ

1. Noâng nghieäp

- Ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø vuøng troïng ñieåm luùa lôùn nhaát caû nöôùc. Bình quaân löông thöïc theo ñaàu ngöôøi laø 1066,3 kg gaáp 2,3 laàn trung bình caû nöôùc naêm2002

- Ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø vuøng troàng caây aên quaû lôùn nhaát caû nöôùc.

- Coù tieàøm naêng caây coâng nghieäp

- Ngheà nuoâi vòt ñaøn phaùt trieån maïnh ôû caùc tænh Baïc Lieâu, Caø Mau, Soùc Traêng, Vónh Long, Traø Vinh.

- Khai thaùc vaø nuoâi troàng thuyû saûn Ñoàng baèng soâng Cöûu Long chieám hôn 50% caû nöôùc nhieàu nhaát caùc tænh Kieân Giang, Caø Mau, An Giang.

- Röøng ngaäp maën ven bieån vaø treân baùn ñaûo Caø Mau.

2. Coâng nghieäp

- Tæ troïng coâng nghieäp coøn thaáp, khoaûng 20% GDP toaøn vuøng naêm 2002

- Haàu heát caùc cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp taäp trung taïi caùcTP’ vaø thò xaõ

 

3. Dòch vuï

- Khu vöïc dòch vuï ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long goàm caùc ngaønh chuû yeáu: Xuaát nhaäp khaåu, vaän taûi thuyû, du lòch. Haøng xuaát khaåu chuû löïc laø gaïo (chieám 80%) naêm 2002, thuyû saûn ñoâng laïnh, hoa quaû

- Du lòch sinh thaùi treân soâng, mieät vöôøn, bieån ñaûo.

V. CAÙC TRUNG TAÂM KINH TEÁ

- Caùc TP’ Caàn Thô, Myõ Tho, Long Xuyeân, Caø Mau. Trong ñoù Caàn Thô laø trung taâm kinh teá lôùn nhaát.

4. Cuûng coá, ñaùnh giaù

1.Ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi gì ñeå trôû thaønh vuøng saûn xuaát löông thöïc lôùn nhaát cuûa caû nöôùc ?

2. Phaùt trieån maïnh coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long?

        ?Döïa vaøo  baûng 36.2, haõy giaûi thích vì sao trong cô caáu saûn xuaát coâng nghieäp, ngaønh cheá bieán noâng saûn xuaát khaåu coù tæ troïng cao hôn caû?

        ? Döïa vaøo  baûng 36.3 Veõ bieåu ñoà coät theå hieän saûn löôïng thuûy saûn ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø caû nöôùc thôøi kì 1995-2002. Nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn :     2/ 2009

Ngaøy daïy:        2/ 2009

TUAÀN 25 - TIEÁT 41

BAØI 37: THÖÏC HAØNH VEÕ VAØ PHAÂN TÍCH

       BIEÅU ÑOÀ VEÀ TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN CUÛA

               NGAØNH THUYÛ SAÛN ÔÛ ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

  1. Veà kieán thöùc:

- HS caàn hieåu ñöôïc ñaày ñuû hôn ngoaøi theå maïnh löông thöïc, vuøng coøn theá maïnh veà thuyû saûn.

- Bieát phaân tích tình hình phaùt trieån ngaønh thuyû saûn, haûi saûn ôû vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

2. Veà kó naêng:

- Cuûng coá vaø phaùt trieån  kó naêng xöû lí soá lieäu thoáng keâ vaø phaân tích bieåu ñoà- Xaùc laäp moái quan heä giöõa caùc ñieàu kieän vôùi phaùt trieån saûn xuaát cuûa ngaønh thuyû saûncuûa ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc  loøng yeâu thieân nhieân

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long

- Baûn ñoà noâng, laâm, ngö nghieäp Vieät Nam 

- Moät soá tranh aûnh vuøng

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY  HOÏC

 1. Kieåm tra baøi cuõ:

?Ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi gì ñeå trôû thaønh vuøng saûn xuaát löông thöïc lôùn nhaát cuûa caû nöôùc

? Phaùt trieån maïnh coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long?

? Taïi sao Ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù theá maïnh phaùt trieån ngheà

                 nuoâi  troàng vaø  ñaùnh baét thuûy saûn?

2. GT baøi môùi:   

3.Baøi môùi:

1. Baøi 1: Döïa vaøo baûng 37.1 (sgk) veõ bieåu ñoà thích hôïp theå hieän tæ troïng  saûn löôïng caù bieån khai thaùc, caø nuoâi toâm nuoâi,ôû ÑBSCL vaø ÑBSH so vôùi caû nöôùc. (caû nöôùc = 100%)

HÑ1: Caû lôùp

 -GV cho HS ñoïc noäi dung cuûa baøi taäp 1, xaùc ñònh yeâu caàu cuûa baøi taäp

- GV hoûi Ñeå laøm ñöôïc baøi taäp naøy chuùng ta caàn tieán haønh coâng ñoaïn naøo? (xöû lí soá lieäu)

- GV yeâu caàu HS tính tæ leä %

Saûn löôïng

ÑBSCL

ÑBSH

Caùc vuøng khaùc

Caû nöôùc

Caù bieån khai thaùc

41.5

4,9

53,6

100

Caù nuoâi

58.3

22.8

18.9

100

Toâm nuoâi

76.7

3.9

19.4

100

HÑ2: Caù nhaân

Böôùc1: GV cho 1 HS leân baûng veõ

Böôùc 2: HS nhaän xeùt (HS coù theå veõ bieåu ñoà coät choàng, bieåu ñoà hình troøn, moãi loaïi thuyû saûn veõ moät bieåu ñoà)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BiÓu ®å  tØ träng s¶n l­îng c¸ bin khai th¸c, c¸ nu«i, t«m nu«i ë §BSCL & §BSH so vôùi caû nöôùc

HÑ3:HS laøm vieäc theo nhoùm:

Hai nhoùm moät caâu hoûi

2. Baøi taäp 2

  Chuù yù phaân tích bieåu ñoà ñaõ veõ

 1. Ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù nhöõng theá maïnh gì ñeå phaùt trieån ngaønh thuyû   saûn?

- Veà ñieàu kieän töï nhieân :Nhieàu soâng ngoøi, keânh raïch. Dieän tích vuøng nöôùc treân caïn vaø treân bieån lôùn, nguoàn toâm caù doài daøo, baõi toâm treân bieån roäng lôùn

- Nguoàn lao ñoäng coù kinh nghieäm tay ngheà nuoâi troàng ñaùnh baét thuyû saûn ñoâng ñaûo, ngöôøi daân ñoàng baèng soâng Cöûu Long thích öùng linh hoaït vôùi kinh teá thò tröôøng , naêng ñoäng vaø nhaïy caûm trong saûn xuaát kinh doanh, ñoàng baèng soâng Hoàng gioûi thaâm canh luùa nöôùc.

- Cô sôû cheá bieán:Coù nhieàu cô sôû cheá bieán thuyû saûn

- Thò tröôøng tieâu thuï: Roäng lôùn

2. Taïi sao Ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù theá maïnh ñaëc bieät trong ngheà nuoâi toâm xuaát khaåu?

- Veà ñieàu kieän töï nhieân: Dieän tích vuøng nöôùc roäng lôùn treân baùn ñaûo Caø Mau do nuoâi toâm, caù ba sa ñem laïi thu nhaäp lôùn

- Nguoàn lao ñoäng

- Cô sôû cheá bieán:

- Thò tröôøng tieâu thuï

3. Nhöõng khoù khaên hieän nay trong phaùt trieån ngaønh thuyû saûn ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long? Neâu moät soá bieän phaùp khaéc phuïc?

Khoù khaên chính veà ñaàu tö ñaùnh baét xa bôø, heä thoáng coâng nghieäp cheá bieán chaát löôïng cao, chuû ñoäng nguoàn gioáng an toaøn vaø naêng suaát, chaát löôïng cao, chuû ñoäng thò tröôøng , chuû ñoäng traùnh neù caùc haøng raøo cuûa caùc nöôùc nhaäp khaåu thuyû saûn.

4.Cuûng coá, ñaùnh giaù

Chuaån bò baøi sau: Baøi oân taäp

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn :     3/ 2008

Ngaøy daïy:        3/ 2008

Tuaàn 26

TIEÁT 42: OÂN TAÄP

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

 1. Veà kieán thöùc:

- Ñòa lí  caùc vuøng kinh teá töø baøi 17 ñeán baøi 37

2. Veà kó naêng:

- Ñoïc vaø phaân tích caùc löôïc ñoà, bieåu ñoà

- Phaân tích baûng soá lieäu

- Veõ caùc daïng bieåu ñoà troøn, coät, ñöôøng bieåu dieãn

3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc loøng yeâu thieân nhieân, yù thöùc giöõ gìn caùc giaù trò thieân nhieân , lòch söû vaên hoaù … cuûa ñòa phöông, xaäy döïng kinh teá goùp phaàn laøm giaùu queâ höông.

II.  CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS

-GV: Chuaån bò noäi dung oân taäp

- HS: oân taäp laïi caùc baøi ñaõ hoïc

III. TIEÁN TRÌNH  DAÏY HOÏC

1.      Kieåm tra baøi cuõ

2.      GT Baøi môùi: OÂn taäp caùc noäi dung ñaõ hoïc

3.      Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính

 

Hoaït ñoäng 1: Oân taäp phaàn lí thuyeát

GV phaùt vaán caâu hoûi veà caùc vaán ñeà ñaõ hoïc thuoäc ñòa lí caùc vuøng kt, yeâu caàu HS trình baøy sau ñoù nhaän xeùt, boå xung , söûa chöõa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh

- GV: Cho HS xem laïi caùc baøi taäp thöïc haønh: 19, 22, 27, 30, 34, 37

- Cho HS trình baøy caùch hieåu , caùch laøm caùc baøi taäp veõ bieåu ñoà, sau ñoù GV chænh söûa vaø uoán naén,

- GV neâu nhöõng yeâu caàu caàn thieát khi laøm baøi taäp veõ caùc daïng bieåu ñoà,ñieøn hoaëc laäp sô ñoà.

I. Vuøng Trung du mieàn nuùi Baéc Boä

1. Vò trí ñòa lí vaø giôùi haïn laõnh thoå

2. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

3. Ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi

4.Tình hình phaùt trieån kinh teá

5. Caùc trung taâm kinh teá, vuøng kinh teá troïng ñieåm

II. Vuøng Ñoàng baèng soâng Hoàng

1. Vò trí ñòa lí vaø giôùi haïn laõnh thoå

2. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

3. Ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi

4.Tình hình phaùt trieån kinh teá

5. Caùc trung taâm kinh teá, vuøng kinh teá troïng ñieåm

III. Vuøng Baéc trung Boä

1. Vò trí ñòa lí vaø giôùi haïn laõnh thoå

2. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

3. Ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi

4.Tình hình phaùt trieån kinh teá

5. Caùc trung taâm kinh teá, vuøng kinh teá troïng ñieåm

IV. Vuøng Duyeân haûi Nam trung Boä

1. Vò trí ñòa lí vaø giôùi haïn laõnh thoå

2. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

3. Ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi

4.Tình hình phaùt trieån kinh teá

5. Caùc trung taâm kinh teá, vuøng kinh teá troïng ñieåm

V. Vuøng Taây Nguyeân

1. Vò trí ñòa lí vaø giôùi haïn laõnh thoå

2. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

3. Ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi

4.Tình hình phaùt trieån kinh teá

5. Caùc trung taâm kinh teá, vuøng kinh teá troïng ñieåm

VI. Vuøng Ñoâng Nam Boä

1. Vò trí ñòa lí vaø giôùi haïn laõnh thoå

2. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

3. Ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi

4.Tình hình phaùt trieån kinh teá

5. Caùc trung taâm kinh teá, vuøng kinh teá troïng ñieåm

VII. Vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long

1. Vò trí ñòa lí vaø giôùi haïn laõnh thoå

2. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

3. Ñaëc ñieåm daân cö , xaõ hoäi

4.Tình hình phaùt trieån kinh teá

5. Caùc trung taâm kinh teá, vuøng kinh teá troïng ñieåm

 

4.Cuûng coá –ñaùnh giaù:

     - Nhaéc laïi noäi dung chính cuûa caùc noäi dung ñaõ hoïc

-         OÂn taäp töø baøi 1737

-         Chuaån bò KT 1 tieát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn :     3/ 2009

Ngaøy daïy:        3/ 2009

Tuaàn 27

TIEÁT 43: KIEÅM TRA VIEÁT 1 TIEÁT

 

I. Muïc tieâu baøi hoïc

- Kieåm tra ñaùnh giaù möùc ñoä hieåu, naém vöõng caùc ñaëc ñieåm chính veà ñieàu kieän töï nhieân , daân cö kinh teá cuûa caùc vuøng Ñoâng Nam Boä , Ñoàng baèng soâng Cöûu Long

        - Kieåm tra kó naêng phaân tích baûng soá lieäu, kó naêng tö duy lieân heä, toång hôïp so saùnh.

II. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Soaïn ñeà vaø ñaùp aùn

- HS: Oân taäp vaø chuaån bò

III.Tieán trình daïy hoïc

1. Kieåm tra baøi cuõ

2. Giôùi thieäu baøi môùi

3. Baøi môùi: GV phaùt ñeà

A. ÑEÀ BAØI

 

I. TRAÉC NGHIEÄM KHAÙCH QUAN (3 ñieåm)

Khoanh troøn chæ moät chöõ caùi ñöùng tröôùc yù traû lôøi em cho laø ñuùng nhaát trong caùc caâu sau:

Caâu 1 YÙ naøo theå hieän nhöõng khoù khaên lôùn trong vieäc phaùt trieån coâng nghieäp ôû Ñoâng Nam Boä?

A. Thieáu lao ñoäng coù tay ngheà

B. Thieáu taøi nguyeân khoaùng saûn treân ñaát lieàn

C. Cô sôû haï taàng chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu

D. Chaäm ñoåi môùi coâng ngheä, moâi tröôøng ñang bò oâ nhieãm

E. Caû hai yù c vaø d

Caâu 2: YÙ naøo theå hieän ñuùng nhaát ñaëc ñieåm coâng nghieäp cuûa Ñoâng Nam Boä ?

A. Phaùt trieån maïnh caùc ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát haøng tieâu duøng, coâng nghieäp thöïc phaåm, khai thaùc daàu khí

B. Cô caáu coâng nghieäp ña daïng, coù nhieàu ngaønh quan troïng nhö khai thaùc daàu khí, hoùa daàu coâng ngheä cao, cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm, saûn xuaát haøng tieâu duøng

C. Coâng nghieäp taäp trung chuû yeáu ôû TP’ HCM, Bieân Hoaø, Vuõng Taøu

D. Caû hai yù b vaø c

Caâu 3: Caùc nguyeân nhaân laøm cho Ñoâng Nam Boä saûn xuaát ñöôïc nhieàu cao su nhaát caû nöôùc laø:

A. Ñieàu kieän töï nhieân Thuaän lôïi

B. Ngöôøi daân coù truyeàn thoáng troàng cao su

C. Coù caùc cô sôû cheá bieán vaø xuaát khaåu cao su

D. Taát caû yù treân

Caâu 4: Khoù khaên lôùn nhaát trong vieäc söû duïng töï nhieân cuûa ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø;

A. Khí haäu noùng quanh naêm  B. Dieän tích ñaát maën, ñaát pheøn lôùn

C. Maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc  D. Khoaùng saûn khoâng nhieàu

Caâu 5: Ngaønh coâng nghieäp coù tæ troïng cao nhaát trong cô caáu coâng nghieäp cuûa ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø:

A. Saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng  B. Cô khí noâng nghieäp, hoaù chaát

C. Cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm D. Saûn xuaát nhöïa vaø bao bì

Caâu 6: YÙ naøo khoâng thuoäc veà ñaëc ñieåm saûn xuaát löông thöïc thöïc phaåm cuûa ñoàng baèng soâng Cöûu Long?

A. Dieän tích vaø saûn löôïng luùa lôùn nhaát caû nöôùc

B. Naêng suaát luùa cao nhaát caû nöôùc

C. Bình quaân löông thöïc theo ñaàu ngöôøi cao nhaát trong caùc vuøng cuûa caû nöôùc

D. Chieám 60% saûn löôïng thuyû saûn caû nöôùc.

II. TÖÏ LUAÄN (7 ñieåm)

Döïa vaøo baûng soá lieäu döôùi ñaây:

Cô caáu kinh teá naêm 2002%

 

 

Noâng, laâm, ngö, nghieäp