giáo án Địa lí 9 cả năm giáo án Địa lý 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 276       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
y76quq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/25/2009 10:09:42 AM
Loại file
doc
Dung lượng
2.29 M
Lần xem
0
Lần tải
276

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9
MÔN ĐỊA LÍ
(Áp dụng từ năm 2005-2006)
Cả năm 35 tuần x 1,5 tiết / tuần = 52 tiết
Học kỳ I : 17 tuần x 2 tiết + 18 tuần x 1 tiết = 35 tiết
Học kỳ II : 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết
I. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KÌ I
ĐỊA LÝ VIỆT NAM (tiếp theo)
II. ĐỊA LÝ DÂN CƯ :
Tiết 1 : Bài 1 : Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Tiết 2 : Bài 2 : Dân cư và sự gia tăng dân số
Tiết 3 : Bài 3 : Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
Tiết 4 : Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
Tiết 5 : Bài 5 : Thực hành : Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 vàn năm 1999.
III. ĐỊA LÝ KINH TẾ
Tiết 6 : Bài 6 : Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
Tiết 7 : Bài 7 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp .
Tiết 8 : Bài 8 : Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Tiết 9 : Bài 9 : Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thủy sản.
Tiết 10 : Bài 10 : Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc , gia cầm.
Tiết 11 : Bài 11 : Các nhân tố ảnh hướng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
Tiết 12 : Bài 12 : Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.
Tiết 13 : Bài 13 : Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.
Tiết 14 : Bài 14 : Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
Tiết 15 : Bài 15 : Thương mại và dịch vụ du lịch.
Tiết 16 : Bài 16 : Thực hành : Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế .
Tiết 17 : Ôn tập .
Tiết 18 : Kiểm tra viết 1 tiết.
IV. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
Tiết 19 : Bài 17 : Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ .
Tiết 20 : Bài 18 : Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
Tiết 21 : Bài 19 :
Tiết 22 : Bài 20 : Vùng đồng bằng sông Hồng.
Tiết 23 : Bài 21 : Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
Tiết 24 : Bài 22 : Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng thực phẩm và bình quân lương thực theo đầu người.
Tiết 25 : Bài 23 : Vùng Bắc Trung Bộ
Tiết 26 : Bài 24 : Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
Tiết 27 : Bài 25 : Vùng duyên Hải Nam Trung Bộ.
Tiết 28 : Bài 26 : Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (Tiếp theo)
Tiết 29 : Bài 27 : Thực hành : Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và duyên Hải Nam Trung Bộ.
Tiết 30 : Bài 28 : Vùng Tây Nguyên
Tiết 31 : Bài 29 : Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
Tiết 32 : Bài 30 : Thực hành : So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
Tiết 33 : ôn tập
Tiết 34 : Kiểm tra học kì
Tiết 35 : Bài 31 : Vùng Đông Nam Bộ.
HỌC KÌ II
Tiết 36 : Bài 32 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Tiết 37 : Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Tiết 38 : Bài 34 : Thực hành : Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ trên cơ sở bản số liệu.
Tiết 39 : Bài 35 : Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Tiết 40 : Bài 36 : Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
Tiết 41 : Bài 37 : Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình phát triển của ngành thủy sản, hải sản ở đồng bằng sông Cửu Long.
Tiết 42 : Ôn tập .
Tiết 43 : Kiểm tra 1 tiết
Tiết 44 : Bài 38 : Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo .
Tiết 45 : Bài 39 : Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiêp theo)
Tiết 46 : Bài 40 : Thực hành : Vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
V. ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG
Tiết 47 : Bài 41 : Địa lý địa phương tỉnh – thành phố.
Tiết 48 : Bài 42 : Địa lý địa phương tỉnh – thành phố (tiếp theo)
Tiết 49 : Bài 43 : Địa lý địa phương tỉnh – thành phố (tiếp theo)

Giaùo aùn ñòa lí 9

PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH LÔÙP 9

MOÂN ÑÒA LÍ

(AÙp duïng töø naêm 2005-2006)

Caû naêm 35 tuaàn x 1,5 tieát / tuaàn                        = 52 tieát

Hoïc kyø I : 17 tuaàn  x 2 tieát + 18 tuaàn x 1 tieát    = 35 tieát

Hoïc kyø II : 17 tuaàn x 1 tieát                                 = 17 tieát

I. PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH

HOÏC KÌ I

ÑÒA LYÙ VIEÄT NAM (tieáp theo)

II. ÑÒA LYÙ DAÂN CÖ :

Tieát 1 : Baøi 1 : Coäng ñoàng caùc daân toäc Vieät Nam

Tieát 2 : Baøi 2 : Daân cö  vaø söï gia taêng daân soá

Tieát 3 : Baøi 3 : Phaân boá daân cö vaø caùc loaïi hình quaàn cö

Tieát 4 : Baøi 4 : Lao ñoäng vaø vieäc laøm. Chaát löôïng cuoäc soáng

Tieát 5 : Baøi 5 : Thöïc haønh : Phaân tích v so saùnh thaùp daân soá naêm 1989 vaøn naêm 1999.

III. ÑÒA LYÙ KINH TEÁ

Tieát 6 : Baøi 6 : Söï phaùt trieån neàn kinh teá Vieät Nam

Tieát 7 : Baøi 7 : Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp .

Tieát 8 : Baøi 8 : Söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp

Tieát 9 : Baøi 9 : Söï phaùt trieån vaø phaân boá saûn xuaát laâm nghieäp vaø thuûy saûn.

Tieát 10 : Baøi 10 : Thöïc haønh : Veõ vaø phaân tích bieåu ñoà veà söï thay ñoåi cô caáu dieän tích gieo troàng phaân theo caùc loaïi caây, söï taêng tröôûng ñaøn gia suùc , gia caàm.

Tieát 11 : Baøi 11 : Caùc nhaân toá aûnh höôùng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp.

Tieát 12 : Baøi 12 : Söï phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh coâng nghieäp.

Tieát 13 : Baøi 13 : Vai troø, ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá cuûa ngaønh dòch vuï.

Tieát 14 : Baøi 14 : Giao thoâng vaän taûi vaø böu chính vieãn thoâng.

Tieát 15 : Baøi 15 : Thöông maïi vaø dòch vuï du lòch.

Tieát 16 : Baøi 16 : Thöïc haønh : Veõ bieåu ñoà veà thay ñoåi cô caáu kinh teá .

Tieát 17 : OÂn taäp .

Tieát 18 : Kieåm tra vieát 1 tieát.

IV. SÖÏ PHAÂN HOÙA LAÕNH THOÅ

Tieát 19 : Baøi 17 : Vuøng trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä .

Tieát 20 : Baøi 18 : Vuøng trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä (tieáp theo)

Tieát 21 : Baøi 19 :

Tieát 22 : Baøi 20 : Vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng.

Tieát 23 : Baøi 21 : Vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng (tieáp theo)

Tieát 24 : Baøi 22 : Thöïc haønh : Veõ vaø phaân tích bieåu ñoà moái quan heä giöõa daân soá, saûn löôïng thöïc phaåm vaø bình quaân löông thöïc theo ñaàu ngöôøi.

Tieát 25 : Baøi 23 : Vuøng Baéc Trung Boä

Tieát 26 : Baøi 24 : Vuøng Baéc Trung Boä (tieáp theo)

Tieát 27 : Baøi 25 : Vuøng duyeân Haûi Nam Trung Boä.

Tieát 28 : Baøi 26 : Vuøng Duyeân Haûi Nam Trung Boä (Tieáp theo)

Tieát 29 : Baøi 27 : Thöïc haønh : Kinh teá bieån Baéc Trung Boä vaø duyeân Haûi Nam Trung Boä.

Tieát 30 : Baøi 28 : Vuøng Taây Nguyeân

Tieát 31 : Baøi 29 : Vuøng Taây Nguyeân (tieáp theo)

Tieát 32 : Baøi 30 : Thöïc haønh : So saùnh tình hình saûn xuaát caây coâng nghieäp laâu naêm ôû Trung Du vaø mieàn nuùi Baéc Boä vôùi Taây Nguyeân.

Tieát 33 : oân taäp

Tieát 34 : Kieåm tra hoïc kì

Tieát 35 : Baøi 31 : Vuøng Ñoâng Nam Boä.

HOÏC KÌ II

Tieát 36 : Baøi 32 : Vuøng Ñoâng Nam Boä (tieáp theo)

Tieát 37 : Baøi 33 : Vuøng Ñoâng Nam Boä (tieáp theo)

Tieát 38 : Baøi 34 : Thöïc haønh : Phaân tích moät soá ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm ôû Ñoâng Nam Boä treân cô sôû baûn soá lieäu.

Tieát 39 : Baøi 35 : Vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long

Tieát 40 : Baøi 36 : Vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long (tieáp theo)

Tieát 41 : Baøi 37 : Thöïc haønh : Veõ vaø phaân tích bieåu ñoà veà tình hình phaùt trieån cuûa ngaønh thuûy saûn, haûi saûn ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

Tieát 42 : OÂn taäp .

Tieát 43 : Kieåm tra 1 tieát

Tieát 44 : Baøi 38 : Phaùt trieån toång hôïp kinh teá bieån vaø baûo veä taøi nguyeân, moâi tröôøng bieån – ñaûo .

Tieát 45 : Baøi 39 : Phaùt trieån toång hôïp kinh teá bieån vaø baûo veä taøi nguyeân, moâi tröôøng bieån – ñaûo (tieâp theo)

Tieát 46 : Baøi 40 : Thöïc haønh : Vaán ñeà khai thaùc taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng bieån, haûi ñaûo.

V. ÑÒA LYÙ ÑÒA PHÖÔNG

Tieát 47 : Baøi 41 : Ñòa lyù ñòa phöông tænh – thaønh phoá.

Tieát 48 : Baøi 42 : Ñòa lyù ñòa phöông tænh – thaønh phoá (tieáp theo)

Tieát 49 : Baøi 43 : Ñòa lyù ñòa phöông tænh – thaønh phoá (tieáp theo)

Tieát 50 : Baøi 44 : Thöïc haønh ñòa lyù ñòa phöông

Tieát 51 : OÂn taäp

Tieát 52 : kieåm tra hoïc kì II.

II. HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN

1. Khoâng töï yù doàn hoaëc caét xeùn chöông trình.

2. Trong quaù trình daïy hoïc, giaùo vieân caàn chuù yù höôùng daãn hoïc sinh phaân tích, giaûi thích caùc moái quan heä ñòa lí, nhaát laø moái quan heä nhaân quaû ; daønh thôøi gian cho hoïc sinh thu nhaäp, xöû lyù thoâng tin döïa vaøo baûn ñoà, löôïc ñoà, tranh aûnh, … ñeå tìm kieán thöùc, hình thaønh vaø reøn luyeän caùc kó naêng vaø phöông phaùp hoïc taäp ñòa lí.

3. Ngoaøi nhöõng baøi tìm hieåu ñòa lí ñòa phöông, nhöõng nôi coù ñieàu kieän, giaùo vieân coù theå toå chöùc hoïc ngoaøi thöïc ñòa nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi trong vieäc hình thaønh, cuõng coá cho HS moät soá bieåu töôïng, khaùi nieäm ñaïi lyù veà kinh teá –xaõ hoäi Vieät Nam.

4. Taát caû caùc tieát thöïc haønh ñeàu phaûi ñöôïc ñaùnh giaù keát quaû hoïc tp cuûa hoïc sinh, nhaát thieát giaùo vieân phaûi coù “Keânh hình” ñeå kieåm tra, ñaùnh giaù veà kó naêng vaø tö duy ñòa lí .

Caùc tieát kieåm tra vieát 1 tieát hoaëc kieåm tra hoïc kì, tuøy theo hoaøn caûnh thöïc teá cuûa tröôøng, giaùo vieân coù theå kieåm tra xeâ dòch tröôùc hoaëc sau moät tuaàn so vôùi baûn phaân phoái chöông trình ñaõ quy ñònh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÑÍA LÍ DAÂN CÖ

Tieát 1

Baøi 1 :

COÄNG ÑOÀNG CAÙC DAÂN TOÄC VIEÄT NAM

I. Muïc tieâu : sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn :

- Bieát ñöôïc nöôùc ta coù 54 daân toäc : daân toäc kinh coù soá daân ñoâng nhaát. Caùc daân toäc cuûa nöôùc ta luoân ñoaøn keát beân nhau trong quaù trình xaây döïng vaø baûo veä toå quoác.

- Trình baøy ñöôïc tình hình phaân boá caùc daân toäc nöôùc ta.

- Xaùc ñònh ñöôïc treân baûn ñoà vuøng phaân boá chuû yeáu cuûa moät soá daân toäc.

- Coù tinh thaàn toân troïng, ñoaøn keát caùc daân toäc.

II. Troïng taâm baøi : Söï phaân boá caùc daân toäc.

III. Phöông phaùp daïy hoïc :

- Baûn ñoà daân cö Vieät Nam.

- Taäp tranh aûnh moät soá daân toäc ôû Vieät Nam.

- Phieáu hoïc taäp soá 1

Ñòa baøn daân cö

Caùc daân toäc

Trung du vaø mieàn nuùi phía Baéc

 

Tröôøng sôn – Taây Nguyeân

 

Ñoàng baèng

 

IV. Hoaït ñoäng leân lôùp :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

GV : giôùi thieäu chöông trình ñòa lí 9 (khoaûng 10 phuùt)

Hoaït ñoäng 1 : Caùc daân toäc Vieät Nam.

Muïc tieâu.

- Hoïc sinh bieát ñöôïc nöôùc ta coù thaønh phaàn daân toäc ña daïng.

- Kó naêng : Phaân tích bieåu ñoà troøn veà cô caáu daân toäc.

- Hình thaønh toå chöùc hoaït ñoäng hoïc taäp : HS laøm vieäc caù nhaân.

? Döïa vaøo baûng 1.1/SGK trang 4, cho bieát nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc ? daân toäc naøo coù soá daân ñoâng nhaát ?

? Döïa vaøo heä thoáng thoâng tin trong SGK, cho bieát moãi daân toäc coù baûn saéc vaên hoùa rieâng theå hieän qua caùc yeáu toá naøo ?

- Cho bieát em thuoäc daân toäc naøo ? Daân toäc em ñöùng haøng thöù maáy trong coäng ñoàng caùc daân toäc Vieät Nam ?

GV : cho HS xem moät soá aûnh veà caùc daân toäc.

- Haõy keå moät soá saûn phaåm tieâu bieåu veà hoaït ñoäng kinh teá cuûa daân toäc ít ngöôøi maø em bieát ?

- Döïa vaøo heä thoáng thoâng tin trong SGK.

- Quan saùt hình 2.1. nhaän xeùt böùc aûnh ñoù noùi leân ñieàu gì ? (naêng cao maët baèng daân trí caùc daân toäc ít ngöôøi laø chính saùch cuûa nhaø nöôùc vaø Ñaûng ta hieän nay .

Hoaït ñoäng 2 : Söï phaân boác caùc daân toäc.

Muïc tieâu

+ Hoïc  sinh naém ñöôïc ñòa baøn cö truù cuûa caùc daân toäc ôû 3 khu vöïc.

+ Kó naêng ñoïc vaø nhaän xeùt baûn ñoà  daân cö .

- Hình thöùc toå chöùc : hoïc taäp theo nhoùm hay caëp.

? Quan saùt “löôïc ñoà phaân boá caùc daân toäc” vaø thoâng tin trong SGK cho bieát :

- Daân toäc Vieät Nam phaân boá chuû yeáu ôû ñaâu ?.

- Nhaän xeùt gì veà ñòa baøn cö truù chuû yeáu cuûa caùc daân toäc ít ngöôøi.

- Xaùc ñònh ñòa baøn cö truù cuûa caùc daân toäc vaøo phieáu hoïc taäp soá 1 .

- Xaùc ñònh ñòa baøn cö truù cuûa caùc daân toäc treân baûn ñoà (Möôøng, EÂñeâ, chaêm,….)

- Hieän nay tình hình phaân boá caùc daân toäc coù söï thay ñoåi nhö theá naøo ? Cho bieát nguyeân nhaân coù söï thay ñoåi naøy ?

 

 

 

I. Caùc daân toäc ôû Vieät Nam.

- Vieät Nam coù 54 daân toäc. Moãi daân toäc coù baûn saéc vaên hoùa rieâng, theå hieän qua ngoân ngöõ, phöông thöùc saûn xuaá, trang phuïc, phong tuïc taäp quan, …

- Ngöôøi kinh (Vieät) coù soá daân ñoâng nhaát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phaân boá caùc daân toäc .

 

Daân toäc Vieät phaân boá chuû yeáu ôû caùc vuøng ñoàng baèng trung du vaø duyeân haûi.

 

- Daân toäc ít ngöôøi phaân boá chuû yeáu ôû mieàn nuùi vaø cao nguyeân.

- Nhôø cuoäc vaän ñoäng ñònh canh, ñònh cö gaén vôùi xoùa ñoùi giaûm ngheøo neân ñôøi soáng caùc daân toäc ñöôïc naâng leân. Moâi tröôøng ñöôïc caûi thieän.

 

 

Cuõng coá :

- Cho moät vaøi ví duï veà caùc vaên hoùa rieâng cuûa moät soá daân toäc ít ngöôøi khoâng thuoäc veà daân toäc mình.

- Gheùp ñoâi ñuùng vôùi ñòa baøn cö truù chuû yeáu cuûa moãi daân toäc.

a. Caùc ñoâ thò lôùn     1. Ngöôøi chaêm

b. Ñoàng baèng ven bieån    2. Ngöôøi khôme

c. Tröôøng Sôn – Taây Nguyeân   3. Ngöôøi Hoa

d. Trung du vaø mieàn nuùi phía Baéc 4. Ngöôøi Vieät

e. Taây Nam Boä     5. Ngöôøi Gialai, Eâñeâ, Mnoâng

f. Duyeân haûi cöïc Nam Boä    6. Ngöôøi Taøy, Thaùi, Möôøng.

Daën doø : Chuaån bò, xem tröôùc baøi 2. traû lôøi caùc caâu hoûi coù chöõ in nghieân trong baøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 2

Baøi 2 :

DAÂN SOÁ VAØ SÖÏ GIA TAÊNG DAÂN SOÁ

I. Muïc tieâu : sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn :

- Bieát soá daân cuûa nöôùc ta (naêm 2002)

- Hieåu vaø trình baøy ñöôïc tình hình gia taêng daân soá, nguyeân nhaân vaø haäu quaû.

- Bieát söï thay ñoåi cô caáu daân soá vaø xu höôùng thay ñoåi cô caáu daân soá cuûa nöôùc ta, nguyeân nhaân cuûa söï thay ñoåi.

- Coù kó naêng phaân tích baûng thoáng keâ, moät soá bieåu ñoà daân soá .

- YÙ thöùc ñöôïc söï caàn thieát phaûi coù quy moâ gia ñình hôïp lyù .

II. Troïng taâm baøi :

- Nöôùc ta coù soá daân ñoâng, daân soá taêng nhanh trong thôøi gian qua.

- Tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân coù xu höôùng giaûm nhôø  coâng taùc keá hoaïch hoùa daân soá

- Cô caáu daân soá nöôùc ta coù söï thay ñoåi.

III. Phöông phaùp daïy hoïc :

- Bieåu ñoà H2.1

- Thaùp daân soá Vieät Nam, tranh aûnh haäu quaû cuûa vieäc daân soá taêng nhanh.

IV. Hoaït ñoäng leân lôùp :

1. Kieåm tra baøi cuõ :

- Nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc ? Nhöõng neùt vaên hoùa rieâng cuûa daân toäc theå hieän ôû nhöõng maët  naøo ? cho ví duï ?

- Trình baøy tình hình phaân boá cuûa caùc daân toäc ôû nöôùc ta ? Xaùc ñònh ñòa baøn cö truù cuûa moät soá daân toäc treân löôïc ñoà.

2. Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 :

Muïc tieâu :

+ HS naém ñöôïc soá daân vaø tình hình gia taêng daân soá nöôùc ta.

+ reøn luyeän kó naêng phaân tích bieåu ñoà bieán ñoåi daân soá .

Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng nhoùm hay caëp.

? Döïa vaøo thoâng tin SGK, cho bieát daân soá cuûa nöôùc ta laø baøo nhieâu ?

? Dieän tích phaàn ñaát lieàn nöôùc ta ñöùng thöù maáy treân theá giôùi ? Soá daân nöôùc ta ñöùng haøng thöù maáy treân theá giôùi ? töø ñoù, ruùt ra nhaän xeùt veà soá daân cuûa nöôùc ta ?

? döïa vaøo H2.1 “Bieåu ñoà taêng daân soá cuûa nöôùc ta”, nhaän xeùt daân soá cuûa nöôùc ta coù hieän töôïng buøng noå daân soá ôû nhöõng thôøi ñieåm naøo?. Tæ leä taêng daân soá töï nhieân nhöõng naêm gaàn ñaây coù xu höôùng nhö theá naøo ? Vì sao tæ leä taêng töï nhieân cuûa daân soá giaûm nhöng soá daân vaãn taêng ?

? Daân soá ñoâng vaø taêng nhanh gaây ra nhöõng haäu quaû gì ? Neâu nhöõng lôïi ích cuûa söï giaûm tæ leä gia taêng töï nhieân.

? Döïa vaøo baûng 2.1 trong SGK, cho bieát vuøng naøo coù tæ leä gia taêng töï nhieân cuûa daân soá cao hôn möùc trung bình cuûa caû nöôùc. Khu vöïc thaønh thò vaø noâng thoân khu vöïc naøo coù tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân cao hôn möùc trung bình caû nöôùc ? Giaûi thích ?

Keát luaän : tæ leä töï nhieân coøn thay ñoåi giöõa caùc vuøng .

Tæ leä gia taêng ôû noâng thoân cao hôn thaønh thò.

- Vuøng coù tæ leä taêng daân soá töï nhieân thaáp nhaát laø ñoàng baèng Soâng Hoàng, cao nhaát laø Taây Nguyeân sau ñoù laø Baéc Trung Boä vaø duyeân haûi Nam Trung Boä

Hoaït ñoäng 2 :

- Muïc tieâu :Cô caáu daân soá töï nhieân

+ HS bieát cô caáu töï nhieân cuûa nöôùc ta.

+ Reøn luyeän kó naêng phaân tích baûng thoáng keâ soá lieäu.

- Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng caù nhaân

? 1. Toång soá daân (%) theo cô caáu töøng nhoùm tuoåi trong moãi thôøi kì ?

2. Nhaän xeùt veà söï thay ñoåi cô caáu töøng nhoùm tuoåi töø naêm 1979-1999. Giaûi thích veà söï thay ñoåi naøy ?

3. Nhaän xeùt veà tæ leä giôùi tính nhoùm tuoåi 0-14 trong töøng thôøi kì .

4. Tæ leä nhoùm tuoåi 15-59 , töø naêm 1979-1999 coù xu höôùng thay ñoåi nhö theá naøo ? giaûi thích, cho bieát trong moãi thôøi kì tæ leä nam so vôùi nöõ nhö theá naøo?

5. Cho bieát xu höôùng thay ñoåi cô caáu daân soá nöôùc ta (theo ñoä tuoåi, theo giôùi tính), yù nghóa cuûa söï thay ñoåi naøy (thuaän lôïi, khoù khaên) ñeán kinh teá vaø xaõ hoäi nöôùc ta ?

Gôïi yù : Nguyeân nhaân :

- Do chieán tranh keùo daøi

- Do thöïc hieän keá hoaïch hoùa daân soá .

- Do chuyeån cö : tyû leä thaáp ôû nhöõng nôi xuaát cö (Ñoàng baèng Soâng Hoàng), cao ôû nôi nhaäp cö (Taây nguyeân)

 

I. Soá daân :

- soá daân : 79,9 trieäu ngöôøi (2002)

- Vieät Nam laø nöôùc daân ñoâng, ñöùng thöù 3 ôû Ñoâng Nam AÙ vaø ñöùng 14 treân theá giôùi

II. Gia taêng daân soá .

 

- Töø cuoái nhöõng naêm 50 cuûa theá kyû 20, daân soá nöôùc ta taêng nhanh, baét ñaàu coù hieän töôïng “Buøng noå daân soá”.

Haäu quaû : gaây söùc eùp ñoái vôùi taøi nguyeân moâi truôøng, chaát löôïng cuoäc soáng vaø giaûi quyeát vieäc laøm,…

- Trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhôø thöïc hieän toát chính saùch daân soá keá hoaïch hoùa gia ñình neân.

- Tyû leä gia taêng daân soá töï nhieân coøn khaùc nhau giöõa caùc vuøng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Cô caáu daân soá

- Cô caáu daân soá theo ñoä tuoåi cuûa nöôùc ta ñang coù söï thay ñoåi :

* Veà ñoä tuoåi : tæ leä treû giaûm xuoáng, tæ leä ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng vaø treân ñoä tuoåi lao ñoäng taêng leân .

* Veà giôùi tính tæ leä giôùi tính coù söï thay ñoåi : trong thôøi haïn chieán tranh keùo daøi tæ leä giôùi tính maát caân ñoái, cuoäc soáng hoøa bình laøm tæ leä giôùi tính tieán tôùi caân baêng. Hieän nay tæ leä soá giôùi tính coøn bò thay ñoåi do söï chuyeån cö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV cho HS quan saùt tranh ñeå ruùt ra nhaän xeùt : Haäu quaû cuûa vieäc daân soá taêng nhanh

Cuõng coá :

- Trình baøy daân soá vaø söï gia taêng daân soá cuûa nöôùc ta ?

- Phaân tích yù nghóa cuûa söï giaûm tæ leä gia taêng daân soá vaø thay ñoåi cô caáu daân soá ?

- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp soá 3. keát quaû tính tæ leä gia taêng töï nhieân daân soá qua caùc naêm, höôùng daãn HS veõ bieåu ñoà veà tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân

Daën doø : hoïc baøi, laøm baøi taäp 2,3 vaø chuaån bò baøi sau : Xem vaø traû lôøi caùc caâu hoûi chöõ in nghieân trong baøi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 3

Baøi 3

PHAÂN BOÁ DAÂN CÖ VAØ CAÙC LOAÏI HÌNH QUAÀN CÖ

I. Muïc tieâu :

1. Kieán thöùc :

- Hieåu vaø trình baøy maät ñoä daân soá vaø phaân boá daân cö cuûa nöôùc ta

- Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi quaàn cö  noâng thoân , thaønh thò vaø ñoâ thò hoùa ôû nöôùc ta .

2. Kó naêng : Phaân tích baûn ñoà phaân boá daân cö, ñoâ thò Vieät Nam, moät soá baûng soá lieäu veà phaân boá daân cö .

3. Thaùi ñoä : YÙ thöùc ñöôïc caàn thieát phaùt trieån coâng nghieäp, baûo veä moâi tröôøng nôi ñang soáng, chaáp haønh caùc chính saùch cuûa Nhaø nöôùc veà phaân boá daân cö.

II. Troïng taâm baøi :

- Maät ñoä daân soá vaø söï phaân boá daân cö.

- Vaán ñeà ñoâ thò hoùa

III. Phöông tieän daïy hoïc :

- Baûn ñoà phaân boá daân cö vaø ñoâ thò hoùa Vieät Nam

- Moät soá tranh aûnh nhaø ôû, moät hình thöùc quaàn cö ôû Vieät Nam

- Baûng thoáng keâ maät ñoä daân soá moät quoác gia vaø ñoâ thò ôû Nam

- Phieáu baøi taäp soá 1 :

Vuøng

Maät ñoä daân soá (ngöôøi/km2)

Nuùi vaø trung du Baéc boä

 

Ñoàng baèng Baéc Boä

 

Vuøng nuùi Tröôøng Sôn Baéc

 

Taây Nguyeân

 

Duyeân haûi Nam trung Boä

 

Ñoàng baèng Nam Boä

 

Ñoâng nam boä

 

Phieáu hoïc taäp soá 2 :

Loaïi hình

Noâng thoân

Thaønh thò

Hoaït ñoäng kinh teá vôùi caùc ngaønh

Laøng :……………………………

…………………………………………….

Hình thöùc cö truù

 

 

Maät ñoä daân soá

 

 

IV. Tieán trình leân lôùp

1. Kieåm tra baøi cuõ :

2. Giôùi thieäu baøi môùi : söï phaân boá daân cö vaø quaù trình ñoâ thò hoùa ôû nöôùc ta dieãn ra nhö theá naøo ? ñaëc ñieåm caùc quaàn cö thaønh thò vaø noâng thoân coù giaù trò khaùc nhau? Baøi hoïc hoâm nay giuùp chuùng ta hieåu caùc vaán ñeà ñoù .

Noäi dung

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

HS naém ñöôïc ñaëc ñieåm daân cö nöôùc ta

Reøn kó naêng phaân tích löôïc ñoà daân cö .

- Hình thöùc hoaït ñoäng : HS laøm vieäc caù nhaân (hoaëc nhoùm)

- Döïa vaøo löôïc ñoà phaân boá daân cö hình 3.1 vaø thoâng tin trong SGK.

Nhieäm vuï :

? Cho bieát maät ñoä daân soá bình quaân cuûa caû nöôùc vaø ôû caùc vuøng vaøo phieáu hoïc taäp soá 1.

? Daân cö taäp trung ôû vuøng naøo ? thöa thôùt vuøng naøo ? Giaûi thích?

? Keå teân caùc ñoâ thò coù treân 1 trieäu daân . caùc ñoâ thò phaân boá ôû ñaâu ? vì sao ?

? Nhaän xeùt maät ñoä daân soá cuûa nöôùc ta qua löôïc ñoà. Giaùo vieân ghi nhanh leân baûng theâm thoâng tin veà maät ñoä daân soá cuûa moät soá quoác gia vaø treân theá giôùi

Baûng maät ñoä daân soá cuûa moät soá quoác gia vaø theá giôùi 1999 (ngöôøi/km2)

VN

 

Theá giôùi

TQ

inñoneâxia

232

85

42

129

106

Nhaän xeùt veà maät ñoä daân soá ôû nöôùc ta so vôùi theá giôùi vaø caùc nöôùc trong khu vöïc ?

* GV choát laïi : Phaân boá khoâng ñeàu giöõa ñoàng baèng vaø mieàn nuùi. Giöõa thaønh thò vaø noâng thoân.

Neâu KK vaø höôùng giaûi quyeát ?

Khoù khaên : Nhöõng nôi coù ñieàu kin thuaän lôïi , maät ñoä daân soá cao quaù taûi veà quyõ ñaát, caïn kieät taøi nguyeân, oâ nhieãm moâi tröôøng.

+ Bieän phaùp : di daân, phaân boá laïi daân cö, phaùt trieån kinh teá – vaên hoùa mieàn nuùi, xaây döïng cô sôû haï taàng, löïa choïn cô caáu kinh teá hôïp lyù vaø baûo veä moâi tröôøng.

Hoaït ñoäng 2 : loaïi hình quaàn cö

Muïc tieâu

+ Naém ñöôïc ñaëc ñieåm caùc loaïi hình quaàn cö ôû nöôùc ta .

+ Kó naêng : thu nhaäp vaø toùm taét caùc thoâng tin töø SGK.

Hình thöùc hoaït ñoäng : caù nhaân

Yeâu caàu quan saùt thoâng tin trong SGK boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp soá 2.

Hoïc sinh trình baøy keát quaû laøm vieäc giaùo vieân choát yù cho ghi baøi

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3 : veà quaù trình ñoâ thò hoùa ôû nöôùc ta

Muïc tieâu

+ Hoïc sinh bieát ñöôïc quaù trình ñoâ thò hoùa nöôùc ta ñang dieån ra nhanh cuøng vôùi söï phaùt trieån coâng nghieäp, tuy nhieân trình ñoä ñoâ thò hoùa nöôùc ta coøn thaáp.

+ Kó naêng : Phaân tích baûng thoáng keâ soá lieäu vaø phaân tích löôïc ñoà .

- Hình thöùc toå chöùc : HS laøm vieäc caù nhaân .

Yeâu caàu quan saùt baûng 3.1 trong SGK

? Nhaän xeùt veà soá daân thaønh thò vaø tæ leä daân thaønh thò ôû nöôùc ta nhö theá naøo ?

Quan saùt löôïc ñoà 3.1 cho bieát :

? Phaàn lôùn ñoâ thò nöôùc ta coù quy moâ nhö theá naøo ? (nhoû : döôùi 350 nghìn ngöôøi, vöøa : 350 nghìn ngöôøi ñeán döôùi 1 trieäu ngöôøi, lôùn : treân 1 trieäu ngöôøi)

? So vôùi theá giôùi (tæ leä daân thaønh thò laø 47%- theo nieâm giaùm thoáng keâ 2003) thì trình ñoä ñoâ thò hoùa nöôùc ta ôû möùc ñoä naøo ? vì sao ?

- Daân cö taäp trung taïi caùc ñoâ thò gaây ra nhöõng khoù khaên gì ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phaân boá khoâng ñeàu, taäp trung ñoâng ñuùc ôû ñoàng baèng ven bieån (treân 1000 ngöôøi/km2) vaø caùc ñoâ thò mieàn nuùi daân cö thöa thôùt (100/km2)

Daân cö khoâng ñeàu laøm cho mieàn nuùi thieáu lao ñoäng ñeå khai thaùc tìm naêng kinh teá . Ñoàng  baèng chòu söùc eùp daân soá ñeán kinh teá xaõ hoäi vaø moâi tröôøng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Caùc loaïi hình quaàn cö :

1. Quaàn cö noâng thoân : Ngöôøi daân soáng taäp trung  thaønh laøng, aáp, baûn, buoân... vôùi hoaït ñoäng kinh teá chuû yeáu laø saûn xuaát noâng nghieäp. Maät ñoä daân cö thaáp.

2. Quaàn cö thaønh thò : Daân cö soáng taäp trung ñoâng ôû thò traán, ñoâ thò lôùn vôùi maät ñoä phaân boá nhaø cao, maät ñoä daân cö cao, hoaït ñoäng kinh teá chuû yeáu laø coâng nghieäp, dòch vuï.

III. ñoâ thò hoùa

Caùc ñoâ thò nöôùc ta phaàn lôùn coù quy moâ vöøa vaø nhoû, nhôø söï phaùt trieån kinh teá laøm quaù trình ñoâ thò hoùa ôû nöôùc ta ñang dieån ra vôùi toác ñoä ngaøy caøng cao. Tuy nhieân trình ñoä ñoâ thò hoùa nöôùc ta coøn thaáp so vôùi theá giôùi.

- Ñoâ thò hoùa nhanh choáng deõ daãn ñeán söï quaù taûi veà cô sôû haï taàng gaây khoù khaên giaûi quyeát vieäc laøm , caùc vaán ñeà giao thoâng, nhaø ôû & caùc dòch vuï xaõ hoäi khaùc.

 

 

 

 

 

- GV cho HS quan saùt baûng 3.2

Maät ñoä daân soá cuûa nöôùc ta vaøo naêm 2003 laø bao nhieâu?

-         GV cho HS soá lieäu maät ñoä daân soá  trung bình cuûa theá giôùi (2003)so saùnh vaø keát luaän : nöôùc ta coù maät ñoä daân soá cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV cho HS quan saùt tranh aûnh  nhaän bieát tranh aûnh naøo theå hieän loaïi hình quaàn cö thaønh thò (hay noâng thoân)

Cuõng coá :

- döïa vaøo baûn ñoà daân cö nhaän xeùt veà daân cö ôû nöôùc ta vaø giaûi thích ?

- Döïa vaøo baûng 3.2 nhaän xeùtvuøng naøo coù maät ñoä daân cö cao hôn möùc trung bình cuûa caû nöôùc ?

Vuøng naøo coù söï thay ñoåi maät ñoä daân cö khaù nhanh trong khoaûng thôøi gian töø 1989-2003.

(Vuøng Taây Nguyeân : nguyeân nhaân do söï chuyeån cö cuûa caùc daân toäc soáng ôû Mieàn Baéc vaøo )

Daën doø : Laøm caùc baøi taäp trang 14, chuaån bò xem tröôùc caùc löôïc ñoà vaø traû lôøi caùc caâu hoûi coù chöõ in nghieâng döôùi moãi löôïc ñoà .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 4

Baøi 4 :

LAO ÑOÄNG VAØ VIEÄC LAØM- CHAÁT LÖÔÏNG CUOÄC SOÁNG

I. Muïc tieâu :  Hoïc sinh caàn :

- Hieåu vaø trình baøy ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa nguoàn lao ñoäng vaø söû duïng lao ñoäng ôû nöôùc ta.

- Bieát sô löôïc veà chaát löôïng cuoäc soáng vaø vieäc naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa nhaân daân ta .

- Bieát nhaän xeùt caùc bieåu ñoà

II. Troïng taâm baøi :

Nguoàn lao ñoäng vaø vaán ñeà söû duïng nguoàn lao ñoäng cuûa nöôùc ta .

III. Thieát bò phöông tieän daïy hoïc

- Bieåu ñoà H 4.1, 4.2 phoùng to töø SGK

IV. Tieán Trình leân lôùp :

1. Kieåm tra baøi cuõ :

- Döïa vaøo baûn ñoà daân cö nhaän xeùt veà daân cö ôû nöôùc ta vaø giaûi thích ?

- Trình baøy ñaëc ñieåm caùc loaïi quaàn cö ôû nöôùc ta ? loaïi quaàn cö naøo laø phoå bieán, giaûi thích .

2. Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : Nguoàn lao ñoäng vaø söû duïng nguoàn lao ñoäng .

Muïc tieâu

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc nhöõng maët maïnh, maët yeáu cuûa lao ñoäng nöôùc ta .

+ Kó naêng : Phaân tích bieåu ñoà troøn veà cô caâu lao ñoäng.

- Hình thöùc lao ñoäng : Hoaït ñoäng caù nhaân, hoaït ñoäng caëp.

Yeâu caàu giaûi quyeát vaán ñeà 1 : Döïa vaøo hình 4.1 vaø thoâng tin trong SGK cho bieát : Nguoàn lao ñoäng nöôùc ta coù nhöõng maët maïnh vaø nhöõng haïn cheá naøo ?

GV neâu caùc caâu hoûi gôïi yù giaûi quyeát vaán ñeà neâu treân :

? Nhaän xeùt veà cô caáu lao ñoäng giöõa thaønh thaønh thò noâng thoân. Giaûi thích nguyeân nhaân. Ñaùnh giaù nhöõng maët maïnh vaø maët yeáu cuûa cô caáu lao ñoäng treân trong quaù trình coâng nghieäp hoùa ñaát nöôùc cuûa ngaønh kinh teá nöôùc ta hieän nay.

? Nhaän xeùt veà trình ñoä chuyeân moân hoùa lao ñoäng nöôùc ta. Ñaùnh giaù chaát löôïng nöôùc ta hieän nay veà theå löïc, chuyeân moân. Ñeå naâng cao chaát löôïng lao ñoäng caàn coù bieän phaùp gì ?

GV yeâu caàu giaûi quyeát vaán ñeà 2 : döïa vaøo hình 4.2 cho bieát cô caáu vaø söï thay ñoåi cô caáu lao ñoäng theo ngaønh ôû nöôùc ta trong giai ñoaïn 1989-2003 ?

GV neâu caùc caâu hoûi gôïi yù :

? Nhaän xeùt veà tæ leä lao ñoäng tham gia trong caùc khu vöïc kinh teá naêm 2003.

Nhaän xeùt veà xu höôùng thay ñoåi cô caáu lao ñoäng trong caùc khu vöïc  kinh teá . giaûi thích nguyeân nhaân.

GV choát yù cho ghi baøi .

 

Hoaït ñoäng 2 : Vaán ñeà vieäc laøm .

- Muïc tieâu

+ Kieán thöùc : HS bieát lao ñoäng nöôùc ta doài daøo trong ñieàu kieän kinh teá chöa phaùt trieån ñaõ taïo ra söùc eùp veà vaán ñeà vieäc laøm .

+ Kó naêng : thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin cuûa SGK.

- Hình thöùc hoaït ñoäng : thaûo luaän caëp (nhoùm) yeâu caàu giaûi quyeát vaán ñeà : Döïa vaøo thoâng tin trong SGK cho bieát vaán ñeà vieäc laøm ôû khu vöïc noâng thoân vaø thaønh thò nöôùc ta hieän nay ?

Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà vieäc laøm theo em caàn phaûi coù caùc giaûi phaùp naøo ?

Giaùo vieân gôïi yù baèng caùc caâu hoûi nhoû sau :

? Nhaän xeùt naêm 2003 tæ leä thaát nghieäp thaønh thò coù xu höôùng theá naøo ?Giaûi thích.

? Nhaän xeùt tæ leä thôøi gian laøm vieäc ñöôïc söû duïng cuûa lao ñoäng noâng thoân naêm 2003 coù xu höôùng nhö theá naøo ? giaûi thích.

? Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà vieäc laøm ôû thaønh thò caàn tieán haønh nhöõng bieän phaùp gì ?

(Phaân boá laïi lao ñoäng, phaùt tieån saûn xuaát coâng nghieäp , dòch vuï, naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï, haïn cheá söï gia taêng daân soá (töï nhieân vaø cô giôùi taïi caùc ñoâ thò)

? Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà vieäc laøm ôû noâng thoân caàn tieán haønh nhöõng bieän phaùp gì ?

(Vieäc laøm ôû noâng thoân mang tính thôøi vuï neân ñeå taän duïng thôøi gian nhaøn roãi do thôøi vuï thì neân coù bieän phaùp thaâm canh , phaùt trieån moâ hình vöôøn – ao chuoàng, phaùt trieån ngaønh ngheà thuû coâng, dòch vuï noâng nghieäp ).

Hoaït ñoäng 3 : Chaát löôïng cuoäc soáng

- Muïc tieâu

+ Nhaän bieát ñöôïc nhöõng böôùc phaùt trieån veà kinh teá xaõ hoäi ñaõ naâng cao daàn chaát löôïng cuoäc soáng ngöôøi daân .

+ Kó naêng : xöû lyù thoâng tin trong SGK.

- Hình thöùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng caù nhaân .

Yeâu caàu : döïa vaøo thoâng tin trong SGK giaûi quyeát caùc caâu hoûi  sau veà chaát löôïng cuoäc soáng :

- Möùc thu nhaäp bình quaân treân ñaàu ngöôøi ....................

- Tuoåi thoï trung bình ..........................

leä töû vong treû em ...........................

Giaùo vieân coù theå giôùi thieäu theâm veà möùc GDP ôû moät soá ñòa phöông ñeå HS nhaän ñònh veà söï cheânh leäch chaát löôïng cuoäc soáng, giöõa caùc vuøng, caùc ñòa phuông.

I. Nguoàn lao ñoäng vaø söû duïng lao ñoäng

1. Nguoàn lao ñoäng

- Nöôùc ta coù nguoàn lao ñoäng doài daøo, coù nhieàu kinh nghieäm trong saûn xuaát noâng laâm ngö vaø thuû coâng. Ñaây laø ñieàu kin thuaän lôïi ñeå phaùt trieån kinh teá nhöng ñoàng thôøi cuõng gaây söùc eùp ñeán vaán ñeà giaûi quyeát vieäc laøm .

- Lao ñoäng nöôùc ta coøn haïn cheá veà theå löïc vaø trình ñoä chuyeân moân. Ñeå naâng cao chaát löôïng lao ñoäng caàn thöïc hieän vieäc phaân boá laïi lao ñoäng, naâng cao maët baèng daân trí chuù troïng trong coâng taùc höôùng nghieäp ñaøo taïo ngheà.

2. Söû duïng lao ñoäng:

Cô caáu söû duïng lao ñoäng nuôùc ta ñang coù söï thay ñoåi : tæ troïng lao ñoäng trong khu vöïc coâng nghieäp : Xaây döïng vaø dòch vuï taêng, tæ troïng lao ñoäng khu vöïc noâng laâm ngö nghieäp giaûm, phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa coâng nghieäp hoùa ñaát nöôùc hieän nay.

II. Vaán ñeà vieäc laøm

- Tæ leä lao ñoäng thaát nghieäp ôû thaønh thò coøn cao.

- Tæ leä thôøi gian laøm vieäc chöa ñöôïc söû duïng ôû noâng thoân coøn thieáu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Chaát löôïng cuoäc  soáng

Chaát löôïng cuoäc soáng cuûa nhaân daân ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän, tuy nhieân chaát löôïng cuoäc soáng cuûa daân cö coøn cheânh leäch giöõa caùc vuøng, giöõa thaønh thò vaø noâng thoân .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan saùt so saùnh (bieåu ñoà hình 4.2) töø 89-03. söï thay ñoåi cô caáu lao ñoäng theo ngaønh.

- döïa baûng 4.1 . nhaän xeùt söï thay ñoåi trong söû duïng lao ñoäng theo caùc thaønh phaàn kinh teá.

 

Cuõng coá :

- Taïi sao giaûi quyeát vieäc laøm ñang laø vaán ñeà xaõ hoäi gaây gaét ôû nöôùc ta .

- Höôùng daãn HS laøm baøi taäp soá 3 trong SGK.

Döïa doø : Veà nhaø xem tröôùc noäi dung baøi thöïc haønh cuûa baøi 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 5

Baøi 5 :

THÖÏC HAØNH : PHAÂN TÍCH & SO SAÙNH

THAÙP DAÂN SOÁ NAÊM 1998-1999

I. Muïc tieâu : 

- HS phaûi bieát caùch phaân tích, so saùnh thaùp daân soá

- Thaáy ñöôïc söï thay ñoåi vaø xu höôùng thay ñoåi cô caáu daân soá ñöôïc tuoåi ôû nöôùc ta .

- Bieát xaùc laäp moái quan heä giöõa gia taêng daân soá vôùi cô caáu daân soá theo ñoä tuoåi, giöõa daân soá vaø phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa daát nöôùc.

II. Troïng taâm baøi :  So saùnh phaân tích 2 thaùp daân soá

III. Ñoà duøng daïy hoïc    : Thaùp daân soá Vieät Nam naêm 1989 vaø naêm 1999 phoùng to SGK

IV. Tieán Trình daïy hoïc

1. Kieåm tra baøi cuõ :

- Em hieåu theá naøo laø nguoàn lao ñoäng vaø söû duïng lao ñoäng ôû nöôùc ta ? Ti sao ôû nöôùc ta giaûi quyeát vieäc laøm ñang laø vaán ñeà xaõ hoâi gaây gaét.

- Ta ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu gì trong vieäc naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng  cuûa ngöôøi daân ?

2. Baøi môùi :

Caùc em ñaõ tìm hieåu veà daân soá nöôùc ta qua söï phaân boá, ñaëc ñieåm daân soá, söï thay ñoåi daân cuûa soá . Ñeå hieåu roõ hôn veà vaán ñeà naøy, chuùng ta cuøng ñi vaøo baøi hoïc soá 5 : “thöïc haønh vaø so saùnh thaùp daân soá naêm 1989 vaø 1999”

- Hoaït ñoäng 1 : Nhoùm

+ Chia lôùp thaønh 3 nhoùm

+ Cho HS quan saùt thaùp daân soá naêm 1989 & 1999 phaân tích vaø so saùnh theo yeâu caàu cuûa SGK vaø höôùng daãn caùc em caùch quan saùt.

+ Phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc em .

Phieáu soá 1 :

Yeâu caàu HS quan saùt hình 5.1 trong SGK boå sung kieán thöùc vaøo baûng sau :

 

Thaùp naêm 1989

Thaùp naêm 1999

Hình daïng thaùp

- Ñaùy thaùp (roäng, heïp)

- Thaân thaùp (roäng, heïp)

- Ñænh thaùp :

 

 

Cô caáu daân soá theo ñoä tuoåi (%)

- Döôùi 15 tuoåi

- Töø 15 tuoåi ñeán 60 tuoåi

- Treân 60 tuoåi :

 

 

Tæ leä phuï thuoäc

 

 

Ñaïi dieän moãi nhoùm leân baûng trình baøy phieáu hoïc taäp cuûa mình, GV söûa chöõa vaø hoaøn thaønh kieán thöùc .

- Hoaït ñoäng 2 : Caù nhaân (caëp) hoaëc nhoùm

Yeâu caàu :

- Nhaän xeùt cô caáu daân soá theo ñoä tuoåi ôû nöôùc ta theo söï thay ñoåi nhö theá naøo ? theo xu höôùng tieâu cöïc hay tích cöïc ?

- Nguyeân nhaân naøo aûnh höôûng ñeán söï thay ñoåi ñoù ?

- Goïi caùc em traû lôøi, caùc em khaùc goùp yù, boå sung

- Baèng kieán thöùc ñaõ hoïc caùc em haõy cho bieát cô caáu theo ñoä tuoåi cuûa nöôùc ta coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì ?

- Ta caàn coù nhöõng bieän phaùp naøo ñeå töøng böôùc khaéc phuïc nhöõng khoù khaên naøy ?

HS thaûo luaän, giaùo vieân cho ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung, GV chuaån xaùc laïi kieán thöùc .

3. Ñaùnh giaù :

- Trình baøy laïi moät trong ba vaán ñeà treân trong giaáy ñoâi noäp laïi cho GV ñaùnh giaù vaø laáy ñieåm thöïc haønh( HS töï choïn 1 trong 3 vaán ñeà ñaõ trình baøy )

4. Daën doø : Chuaån bò tröôùc baøi 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 6

Baøi 6:

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN NEÀN KINH TEÁ VIEÄT NAM

I. Muïc tieâu : 

- Trình baøy toùm taét quaù trình phaùt trieån kinh teá nöôùc ta trong nhöõng thaäp kyû gaàn ñaây. Hieåu vaø trình baøy xu höôùng chuyeån dòch cô caáu neàn kinh teá, nhöõng thaønh töïu khoù khaên vaø thaùch thöùc trong quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.

- Bieát phaân tích bieåu ñoà chuyeån dòch cô caáu kinh teá, veõ bieåu ñoà cô caáu kinh teá .

- Nhaän bieát vò trí caùc vuøng kinh teá vaø caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm treân baûng ñoà

II. Troïng taâm baøi :  Söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá , nhöõng thaønh töïu khoù khaên vaø thaùch thöùc trong quaù trinh phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi

III. Ñoà duøng daïy hoïc    : Baûn ñoà caùc vuøng kinh teá vaø vuøng kinh teá troïng ñieåm cuûa Vieät Nam

Bieåu ñoà chuyeån dòch cô caáu GDP (phoùng to)

Moät soá hình aûnh phaûn aùnh thaønh töïu veà phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa nöôùc ta trong quaù trình ñoåi môùi.

Phieáu hoïc taäp soá 1

Nhöõng thaønh töïu

Nhöõng thaùch thöùc

- Söï taêng tröôûng

- Chuyeån dòch cô caáu :

+ Cô caáu ngaønh :

+ Cô caáu laõnh thoå :

+ Cô caáu thaønh phaàn kinh teá :

- Kinh teá

 

 

- Xaõ hoäi

 

 

IV. Tieán Trình daïy hoïc

1. OÅn ñònh lôùp

2. Kieåm tra baøi cuõ

 Cô caáu daân soá theo ñoä tuoåi cuûa nöôùc ta coù thuaän lôïi vaø khoù khaên gì, cho phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, chuùng ta caàn phaûi coù bieän phaùp no ñeå töøng böôùc khaéc phuïc nhöõng khoù khaên naøy ?

3. Giaûng baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : Phaùp vaán

HS döïa vaøo SGK trình baøy toùm taét quaù trình phaùt trieån ñaát nöôùc tröôùc thôøi kyø ñoåi môùi theo giai ñoaïn :

- 1945 : Thaønh laäp nöôùc VNDCCH

- 1945-1954 : Khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp.

- 1954-1975

Mieàn Baéc xaây döïng CNXH choáng chieán tranh phaù hoaïi cuûa Myõ, chi vieän cho mieàn Nam.

Mieàn Nam cheá ñoä cuûa chính quyeàn Saøi Goøn, neàn kinh teá phuïc vuï chieán tranh.

- Töø 1976 – 1986 : Caû nöôùc ñi leân CNXH. Neàn kinh teá gaëp nhieàu khoù khaên, bò khuûng hoaûng, saûn xuaát ñình tueä, laïc haäu

Phaàn II : Chia laøm hai hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng 1 : söï  chuyeån dòch cô caáu

- Muïc tieâu

+ HS bieát ñöôïc cô caáu neàn kinh teá nöôùc ta ñang dòch chuyeån theo höôùng coâng nghieäp hoùa ñaát nöôùc .

+ Kó naêng : Ñoïc vaø phaân tích bieåu ñoà ñöôøng veà dòch chuyeån cô caáu, phaân tích löôïc ñoà .

- Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : Nhoùm döïa vaøo thoâng tin SGK vaø hình 6.1 traû lôøi caùc caâu hoûi.

? Coâng cuoäc ñoåi môùi cuûa neàn kinh teá nöôùc ta baét ñaàu töø naêm naøo ? Moät ñaëc tröng cuûa coâng cuoäc ñoåi môùi neàn kinh teá nöôùc ta laø gì ?

? Trình baøy noäi dung cuûa chuyeån dòch cô caáu ngaønh, cô caáu laõnh thoå, cô caáu thaønh phn kinh teá (H 6.1, 6.2 baûng 6.1 SGK trang22, 23)

GV gôïi yù hay giao vieäc cho trong nhoùm giaûi quyeát caùc caâu hoûi nhoû sau :

? – Töø naêm 1991 ñeán naêm 2002 ngaønh noâng laâm, ngö nghieäp, coâng nghieäp xaây döïng vaø dòch vuï coù söï thay ñoåi theo höôùng naøo veà tæ troïng trong cô caáu GDP nöôùc ta ?

? Giaûi thích vì sao neàn kinh teá nöôùc ta ñang coù söï chuyeån dòch veà cô caáu ngaønh theo hình 6.1 ôû treân ?

Döïa vaøo hình 6.1.

? Veà maët cô caáu kinh teá phaân theo laõnh thoå nöôùc ta coù caùc vuøng kinh teá naøo ?

? Nöôùc ta coù caùc vuøng troïng ñieåm kinh teá naøo ? Keå teân caùc ñòa phöông thuoäc vuøng kinh teá troïng ñieåm. Cho bieát yù nghóa cuûa vieäc hình thaønh caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm ôû nöôùc ta

Döïa vaøo baûng 6.1 SGK

? Nhaän xeùt veà tæ troïng % caùc thaønh phaàn kinh teá naêm 2003 ? Thaønh phaàn kinh teá naøo coù xu höôùng môû roäng ?

? Vì sao neàn kinh teá nöôùc ta giaûm bôùt thaønh phaàn kinh teá Nhaø nöôùc, taäp theå, môû roäng nhieàu thaønh phaàn kinh teá khaùc trong xaõ hoäi ?

Gôïi yù : Nhaèm taän duïng caùc nguoàn löïc trong vaø ngoaøi nöôùc vaøo phaùt trieån saûn xuaát , giaûm bôùt söï trì tueä cuûa neàn kinh teá bao caáp ñeå chuyeån sang neàn kinh teá naêng ñoäng theo cô cheá thò tröôøng.

Hoaït ñoäng 2 : Nhöõng thaønh töïu vaø thaùch thöùc.

Muïc tieâu :

+HS bieát ñöôïc nhöõng thaønh töïu kinh teá ñaït ñöôïc cuõng nhö nhöõng thaùch thöùc caàn phaûi vöôït qua .

+ Kó naêng : Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin trong SGK.

- Hình thöùc hoaït ñoäng : Caù nhaân hay thaûo luaän nhoùm .

Yeâu caàu HS xem thoâng tin trong SGK vaø boå sung noäi dung vaøo phieáu hoïc taäp soá 1.

Caùc nhoùm thaûo luaän theo gôïi yù

Nhoùm 1 : Neâu nhöõng thaønh töïu trong coâng cuoäc ñoåi môùi neàn kinh teá nöôùc ta .

Hoïc sinh trình baøy keát quaû, GV giuùp hoïc sinh chuaån xaùc kieán thöùc

 

I. Neàn kinh teá nöôùc ta tröôùc thôøi kì ñoåi môùi .

- Neàn kinh teá nöôùc ta traûi qua nhieàu giai ñoaïn phaùt trieån .

- Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc. Neàn kinh teá nöôùc ta gaëp nhieàu khoù khaên khuûng hoaûng keùo daøi, saûn xuaát ñình teä laïc haäu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Neàn kinh teá nöôùc ta trong giai ñoaïn ñoåi môùi

1. Söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá :

- Neùt ñaëc tröng cuûa ñoåi môùi neàn kinh teá laø söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá. Bieåu hieän :

Chuyeån dòch cô caâu ngaønh : giaûm tæ troïng khu vöïc noâng laâm ngö nghieäp, taêng tæ troïng khu vöïc coâng nghieäp – xaây döïng vaø dòch vuï

+ Chuyeån dòch cô caáu laõnh thoå : Hình thaønh caùc vuøng chuyeân canh noâng nghieäp , caùc vuøng taäp trung CN, dòch vuï, caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm.

+ Chuyeån dòch cô caáu thaønh phaàn kinh teá : Phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn.

2. Nhöõng thaønh töïu vaø thaùch thöùc :

- Thaønh töïu :

+ Kinh teá : Taêng tröôûng töông ñoái vöõng chaéc, caùc ngaønh ñeàu phaùt trieån

+ Cô caáu kinh teá ñang chuyeån dòch theo höôùng coâng nghieäp hoùa .

+ Neàn kinh teá nöôùc ta ñang hoäi nhaäp khu vöïc vaø theá giôùi .

- Khoù khaên, thaùch thöùc :

+ Nhieàu vaán ñeà caàn phaûi giaûi quyeát : xoùa ñoùi giaûm ngheøo, caïn kieät taøi nguyeân, oâ nhieãm moâi tröôøng, vieäc laøm.

 

 

Taùc ñoäng tích cöïc coâng cuoäc ñoåi môùi, ñoåi ñôøi soáng ngöôøi daân .

Nhoùm 2 : Theo quaù trình phaùt trieån ñaát nöôùc chuùng ta coøn gaëp nhieàu khoù khaên naøo ? haõy laáy ví duï thöïc teá ñòa phöông

Böôùc 2 : Theo em quaù trình phaùt trieån ñaát nöôùc,

+ Bieán ñoäng cuûa thò tröôøng theá giôùi. Caùc thaùch thöùc khi tham gia AFTA, WTO ….

3. Cuûng coá :

- Söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá nöôùc ta bieåu hieän qua caùc maët naøo. Trình baøy noäi dung cuûa söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá nöôùc ta ?

- Xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm cuûa nöôùc ta .

- Vì sao noùi chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu song  cuõng coøn khoâng ít nhöõng khoù khaên vaø thöû thaùch trong coâng cuoäc ñoåi môùi neàn kinh teá ?

4. Daën doø “ Laøm baøi taäp soá 2 trong SGK, xem trước nội dung bài 7 va trả lời các câu hỏi có chữ in nghiên trong bài .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 7

Baøi 7:

CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN SÖÏ

PHAÙT TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ NOÂNG NGHIEÄP

I. Muïc tieâu : 

- Naém ñöôïc vai troø caùc nhaân toá töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi ñoái vôùi söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp nöôùc ta.

- Nhaân toá naøy ñaõ aûnh höôûng ñeán söï hình thaønh neàn noâng nghieäp nöôùc ta, neàn noâng nghieäp nhieät ñôùi ñang phaùt trieån theo höôùng thaâm canh vaø chuyeân moân hoùa.

- Coù kó naêng ñaùnh giaù, giaù trò kinh teá caùc taøi nguyeân thieân nhieân .

- Bieát sô ñoà caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá  noâng nghieäp .

Lieân heä thöïc tieån ña phöông.

II. Troïng taâm baøi : 

-         Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam.

-         Baûn ñoà khí haäu Vieät Nam

III. Tieán Trình daïy hoïc

1. OÅn ñònh lôùp

2. Kieåm tra baøi cuõ

 - Söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá nöôùc ta bieåu hieän qua caùc maët naøo. Trình baøy noäi dung cuûa söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá nöôùc ta .

- Vì sao noùi chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu song cuõng coøn khoâng ít nhöõng khoù khaên vaø thaùch thöùc trong cuoäc ñoåi môùi neàn kinh teá.

3.Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

- K naêng thu nhaäp thoâng tin trong SGK, hình thaønh caùc sô ñoà veà moái lieân heä giöõa töï nhieân vôùi saûn xuaát noâng nghieäp .

- Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : hoaït ñoäng nhoùm .

Yeâu caàu : Döïa vaøo thoâng tin trong SGK moãi nhoùm toùm taét hình thöùc vaø hình thaønh sô ñoà veà moái lieân hueä giöõa töï nhieân ñeán saûn xuaát noâng nghieäp.

Phaân coâng : Nhoùm 1 sô ñoà hoùa phaàn taøi nguyeân ñaát.

Nhoùm 2 : Phaàn taøi nguyeân khí haäu

Nhoùm 3 : Phaàn taøi nguyeân ñaát

Nhoùm 4 : Phaàn taøi nguyeân sinh vaät

GV höôùng daãn hoïc sinh khi laäp sô ñoà  moái lieân heä taøi nguyeân vaø saûn xuaát noâng nghieäp thì sô ñoà phaûi theå hieän roõ ñaëc ñieåm vaø söï phaân boá taøi nguyeân, giaù trò cuûa taøi nguyeân naøy trong saûn xuaát noâng nghieäp. Neân giôùi thieäu HS sô ñoà maãu sau :

                 Ñaëc ñieåm Ngaønh saûn xuaát

 

 

 

Taøi nguyeân ñaát

 

 

 

GV laàn löôïc cho caùc nhoùn trình baøy phaàn lm baøi cuøa nhoùm tranh luaän goùp yù vaø giaùo vieân boå sung, choát yù.

Löu yù :

 

 

GV : Nhn maïnh ñaát laø taøi nguyeân voâ cuøng quyù giaù, tö lieäu saûn xuaát khoâng theå thay theá ñöôïc cuûa ngnh noâng nghieäp taøi nguyeân ñaát khaù ña daïng, coù 2 nhoùm cô baûn

Taøi nguyeân nöôùc : cho HS ñoïc keânh chöõ. Taïi sao thuûy lôïi laø bieän phaùp haøng ñaàu trong thaâm canh noâng nghieäp nöôùc ta ?

Gôïi yù traû lôøi :

+ Choáng luõ luït trong muøa möa.

+ Ñaûm baûo nöôùc töôùi muøa khoâ.

+ Caûi taïo ñaát, môû roäng dieän tích

+ Naêng suaát cao, taêng saûn löôïng caây troàng.

Hoaït ñoäng 2 : Caùc nhaân toá kinh teá xaõ hoäi cuûa nöôùc ta laø nhaân toá quyeát ñònh ñeán söï phaân boá  vaø phaùt trieån noâng nghieäp .

+ Kyõ naêng : Phaân tích sô ñoà heä thoáng , thu thaäp thoâng tin trong SGK

- Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng :  caù nhaân

Yeâu caàu döïa vaøo thoâng tin trong SGK traû lôøi caùc vaán ñeà sau :

? Daân cö lao ñoäng nöôùc ta coù nhöõng thuaän lôïi gì cho söï phaùt trieån noâng nghieäp ?

? Quan saùt hình 7.1 vaø 7.2 keå teân moät soá cô sôû vaät chaát  kyõ thuaät trong noâng nghieäp nöôùc ta ?

Cho bieát vai troø cuûa caùc cô sôû vaät chaát naøy ñoái vôùi kinh teá noâng nghieäp.

? Cho bieát moät soá chính saùch phaùt trieån noâng nghieäp maø Ñaûng vaø Nhaø nuôùc ñaõ ban haønh coù taùc ñoäng ñeán söï phaùt trieån noâng nghieäp hieän nay.

? Thò tröôøng coù vaøi troø gì trong söï phaùt trieån noâng nghieäp ? Cho ví duï thöïc tieån ñeå chöùng minh. (caù Ba Sa, Toâm, Caø pheâ,....)

 

1. Taøi nguyeân ñaát : Voâ cuøng quùy giaù vaø khaù ña daïng .

Ñaát phuø sa : 3 trieäu ha thích hôïp nhaát vôùi caây luùa nöôùc, nhieàu loaïi caây ngaén ngaøy taäp trung ôû caùc ñoàng baèng

2. Taøi nguyeân khí haäu : nöôùc ta coù ñaëc ñieåm khí haäu :

- Nhieät ñôùi aåm, gioù muøa.

- Phaân hoùa roõ reät theo chieàu Baéc Nam, theo ñoä cao, theo muøa.

- Thuaän lôïi : Caây cuoái xanh töôi quanh naêm, sinh tröôûng nhanh coù theå troàng caây caän nhieät, oân ñôùi .

- Khoù khaên : baõo, ghoù Taây khoâ noùng , möa muoái, thôøi tieát thaát thöôøng taïo thuaän lôi cho su beänh pht trieån

3. Taøi nguyeân nöôùc : doài daøo, coù giaù trò veà thuûy lôïi. Tuy nhieân coøn nhieàu löu vöïc soâng coù luõ vaøo muøa khoâ, haïn vaøo muøa khoâ neân neân caàn phaûi coù heä thoáng thuûy lôïi ñeå khaéc phuïc.

4. Taøi nguyeân sinh vaät: Phong phuù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Caùc nhaân toá kinh teá xaõ hoäi :

- Nguoàn lao ñoäng noâng thoân doài vaø coù nhieàu kinh nghieäm.

- Cô sôû vaät chaát kyõ thuaät  noâng nghieäp phuïc vuï noâng nghieäp ngaøy caøng hoaøn thieän.

 

- Ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi laø nhaân toá quyeát ñònh , trang traïi noâng nghieäp  höôùng ra xuaát khaåu .. ñaõ coù taùc ñoäng thuùc ñaåy noâng nghieäp phaûttieån .

- Ñieàu kin kinh teá xaõ hoäi  laø nhaân toá quyeát ñònh taïo neân nhöõng thaønh töïu to lôùn trong noâng nghieäp. Bôût vì yeáu toá chính saùch ñaõ taùc ñoäng ñeán vieäc :

+ Khôi daïy vaø phaùt huy maët maïnh trong con ngöôøi lao ñoäng.

+ Hoaøn thieän cô sôû vaät chaát kyõ thuaät .

+ Taïo ra moâ hình phaùt trieån noâng nghieäp thích hôïp.

Thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc coù taùc ñoäng ñeán vieäc phaùt trieån  saûn xuaát, ña daïng hoùa veà cô caáu caây troàng

 

Gv duøng sô ñoà theå hieän caùc nhaân toá töï nhieân aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá

 

 

 

 

Ñaát

KH

Nöôùc

sv

 

Taøi nguyeân ñaát :

- Ñaát feralit : Treân 16 trieäu ha chuû yeáu ôû treân mieàn nuùi trung du thích hôïp troâng caây coâng nghieäp, caây laâu naêm ,caây coâng nghieäp ngaén ngaøy, caây aên quaû.

- Vaán ñeà söû duïng ñaát noâng nghieäp hieän nay

caàn söû duïng hôïp lyù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em haõy cho bieát nhöõng nhaân toá kinh teá xaõ hoäi aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån-phaân boá noâng nghieäp laø nhaân toá , vai troø cuûa nhöõng nhaân toá naøy.

=> Cho HS phaân tích töøng nhaân toá

- Giaùo vieân chæ cho HS thaáy vai troø cuûa caùc nhaân toá kinh teá xaõ hoäi ñeán söï phaùt trieån phaân boá noâng nghieäp.

 

 

 

* Cuõng coá :

- Phaân tích nhöõng thuaän lôïi khoù khaên cuûa taøi nguyeân thieân nhieân ñeå phaùt trieån noâng nghieäp ôû nöôùc ta ?

- Phaùt trieån vaø phaân boá oâng nghieäp cheá bieán coù aûnh höôûng theå naøo ñeán phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp .

- Cho ví duï ñeå thaáy vai troø cuûa thò tröôøng ñoái vôùi tình hình saûn xuaát moät soá noâng saûn ôû ñòa phöông em.

5. Daën doø : Laøm baøi taäp trong SGK, Xem tröôùc caùc baûn  thoáng keâ, luôïc ñoà noâng nghieäp vaø traû lôøi caùc caâu hoûi keøm theo caùc baûng thoáng keâ vaø löôïc ñoà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 8

Baøi 8:

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ NOÂNG NGHIEÄP

I. Muïc tieâu : 

1/ Kieán thöùc :

- Ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá moät soá caây troàng, vaät nuoâi chuû yeáu, moät soá höôùng phaùt trieån saûn xuaát noâng nghieäp hieän nay .

2/ Kieán thöùc :

- Phaân tích baûng ñoà soá lieäu .

-Phaân tích baûng ñoà ma traän (baûng 8.3) veà phaân boá caây troàng chuû yeáu theo caùc vuøng .

- Ñoïc löôïc ñoà noâng nghieäp Vieät Nam .

II. Troïng taâm baøi :    Troïng taâm veà söï phaân boá noâng nghieäp vôùi söï hình thaønh saûn xuaát taäp trung caùc saûn phaåm noâng nghieäp chuû yeáu .

III. Ñoà duøng daïy hoïc

- Baûn ñoà noâng nghieäp Vieät Nam .

- Löôïc ñoà noâng nghieäp trong SGK.

- Moät soá tranh aûnh (phim video) veà caùc thaønh töïu trong saûn xuaát noâng nghieäp .

III.Baøi môùi

- Giôùi thieäu baøi môùi : hieän nay neàn noâng nghieäp nöôùc ta ñang trôû thaønh moät neàn noâng nghieäp haøng hoùa nhö theá naøo ? Nhieàu vuøng chuyeân canh noâng nghieäp, chaên nuoâi cuõng ñang taêng ñaùng keå. Baøi hoïc hoâm nay nghieân cöùu taát caû vaán ñeà ñoù .

- Baøi môùi :

 

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït Ñoäng 1 : Veà Cô Caáu Ngaønh Troàng Troït

Muïc Tieâu :

+ kieán thöùc : hoïc sinh bieát veà cô caáu vaø söï thay ñoåi cô caáu veà ngaønh troàng troït .

kyõ naêng : phaân tích baûng thoáng keâ s lieäu .

Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : Hs laøm vieäc caù nhaân

Nhieän vuï :döïa vaøo sgk cho bieát :

- Ngaønh troàng troït goàm nhöõng caây naøo ? coù nhaän xeùt ngaønh troàng troït nöôùc ta hieän ñang phaùt trieån theo höôùng nhö theá naøo ? yù nghóa ?

Hoaït ñoäng 2 : veà caây löông thöïc :

- nhieäm vuï : döïa vaøo sgk cho bieát caây löông thöïc goàm nhöõng caây naøo ? trong ñoù caây naøo laø caây löông thöïc chính ?

- Nhöng trong noâng nghieäp ngaønh naøo chieám öu theá vaø caây troàng naøo vaãn chieám vò trí quan trong nhaát trong neàn noâng nghieäp nöôùc ta ?

Hs laøm laøm vieäc theo 4 nhoùm, döïa vaøo baûng 4.2 trình baøy caùc thaønh töïu chuû yeáu trong saûn xuaát luùa töø naêm 1995 2000

- N1 : tính dieän tích taêng bao nhieâu ha vaø gaáp maáy laàn ?

- N2 : Tính naêng suaát caû naêm taêng bao nhieâu taï vaø gaáp maáy laàn ?

N3 : Tính saûn löôïng luùa caû naêm taêng bao nhieâu trieäu taán vaø gaáp maáy laàn?

- N4 : Tính saûn löôïng luùa bình quaân theo ñaàu ngöôøi taêng bao nhieâu kg vaø gaáp maáy laàn ?

Taïo sao coù söï thay ñoåi naøy ?

Döïa vaøo H8.2 (löôïc ñoà NNVN) ñoïc phaàn chuù giaûi. Haõy nhaän xeùt söï phaân boá vaø giaûi thích söï phaân boá caùc vuøng troàng luùa ôû nöôùc ta ?

Hoaït ñoäng 3 : HS laøm vieäc theo caëp 2 em veà söï phaùt trieån vaø phaân boá caây coâng nghieäp .

Nhieäm vuï : Döïa vaøo baûng 8.1

- Nhaän xeùt söï thay ñoåi tæ troïng caây löông thöïc vaø coâng coâng nghieäp trong cô caáu giaù trò saûn xuaát ?

- Döïa vaøo baûng 8.3 hoïc sinh phaân loaïi caây coâng nghieäp (2nhoùm)

- Cho bieát caùc  caây coâng nghieäp troàng nhieàu nhaát ôû ñaâu ? töø ñoù neâu ñaëc ñieåm phaân boá cuûa caây coâng nghieäp  haøng naêm vaø caây coâng nghieäp laâu naêm chuû yeáu ôû nöôùc ta ?

- Nhöõng vuøng troïng ñieåm troàng caây CN ôû nöôùc ta ?

Hoaït ñoäng 4 : HS laøm vieäc caù nhaân veà caây aên quaû ôû Vieät Nam

Nhieäm vuï : Döïa vaøo SGK cho bieát tình hình phaùt trieån caây aên quaû nuôùc ta hieän nay ?

- Mieàn Nam  coù nhöõng caây aên quaû naøo ñaëc tröng ? Taïi sao mieàn Nam troàng ñöôïc nhieàu caây aên quaû  ?

- Mieàn Baéc coù nhöõng caây aên quaû naøo ñaëc tröng ? taïi sao Mieàn Baéc laïi troàng ñöôïc nhöõng caây aên quaû naøy ?

Hoaït ñoäng 5 : HS laøm vieät theo 3 nhoùm ñieàu vaøo baûng theo noäi dung : Soá löôïng, phaân boá, giaù trò kinh teá .

N1 : Veà chaên nuoâi traâu boø

N2 : Veà chaên nuoâi lôïn

N3 : Veà chaên nuoâi gia caàm

I. Ngaønh troàng troït : Nöôùc ta ñang phaùt trieån theo daïng caây troàng .

- Troàng troït chieám öu theá vôùi caây löông thöïc laø chuû yeáu . (Caây löông thöïc giaûm, caây coâng nghieäp taêng, caùc caây khaùc giaûm).

- YÙ nghóa : Phaùt huy neàn noâng nghieâp nhieät ñôùi, laø nguoàn nguyeân lieäu cho caây coâng nghieäp cheá bieán  vaø xuaát khaåu.

1. Caây löông thöïc :

- Luùa laø coâng troàng chính .

- Caây hoa maøu vaãn giöõ vai troø quan troïng.

- Caây luùa ñöôïc troàng chuû yeáu : ñoàng baèng Soâng Hoàng, ñoàng baèng Soâng Cöûu Long, ñoàng baèng Duyeân Haûi, ñoàng baèng Giöõ a nuùi.

 

2. Coâng coâng nghieäp :

- ÑK : Töï nhieân thuaän lôïi cho phaùt trieån coâng nghieäp .

- Caây coâng nghieäp haøng naêm phaân boá chuû yeáu ôû ñoàng baèng.

- Caây coâng nghieäp laâu naêm  phaân boá ôû vuøng nuùi vaø Trung du (vôùi 2 vuøng troïng ñieåm laø Ñoâng Nam Boä vaø Taây Nguyeân vôùi caùc loaïi caây : Caø pheâ, cao su,..)

3. Caây aên quaû .

- Phaùt trieån maïnh vôùi nhieàu loaïi caây coù giaù trò nhö  : xoaøi, choâm choâm, maêng cuït, saàu rieâng, ....

II. Ngaønh chaên nuoâi : chieám tæ troïng chöa lôùn trong cô caáu noâng nghieäp .

- Chaên nuoâi traâu, boø ñöôïc phaùt trieån ôû khu vöïc mieàn nuùi trung du.

- Chaên nuoâi lôïn vaø gia caàm chuû yeáu ôû khu vöïc ñoàng baèng .

HS quan saùt baûng

- Cô caáu ngaønh goàm nhöõng caây naøo ?

- Töø naêm 1990. cô caáu ngaønh coù söï thay ñoåi nhö theá naøo ? Söï thay ñoåi noùi leân ñieàu gì .

Giaùo vieân choát yù, HS ghi baøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS thaûo luaän noäi dung.

Döïa vaøo baûng 8.2 haõy trình baày caùc thanh töïu chuû yeáu trong saûn xuaát luùa thôøi kì  1980-2002

Nguyeân nhaân naøo maø ñaït nhöõng thnh töïu ñoù .

Xaùc ñònh treân bieåu ñoà Vieät Nam caùc vuøng troïng ñieåm lôùn nhaát ?

Caây coâng nghieäp chuû yeáu phaân boá ôû nôi naøo treân nöôùc ta

Phaân tích sô ñoà ma traän ta coù nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån caây coâng nghieäp

 

Traâu boø

Lôïn

Gia caàm

Soá löôïng

7 trieäu con

23 trieäu con

230 con

Phaân boá

Vuøng nuùi Trung du

Ñoàng baèng Soâng Hoàng, Soâng Cöûu Long, Trung du, ven bieån caùc thaønh phoá lôùn

Ñoàng baèng

Giaù trò KT

Thòt, söõa, söùc keùo

Thòt vaø phaân boùn

Thòt, tröùng

 

- Ñoàng baèng Soâng Hoàng nuoâi lôïn nhieàu nhaát vì sao ?

Cuõng coá :

- Nhaän xeùt vaø giaûi thích söï phaân boá caùc vuøng troàng luùa ôû nöôùc ta

- Neâu teân vaø söï phaân boá moät soá coâng coâng nghieäp vaø nhaän xeùt

- Veõ bieåu ñoà : höôùng daãn veõ bieåu ñoà coät theo baûng soá lieäu 8.4

Daën doø :

- Laøm baøi taäp soá 2 : trong SGK vaøo vôû ghi

- Xem caùc baûng soá lieäu, löôïc ñoà trong baøi 9, traû lôøi caùc caâu hoûi keøm theo baûng soá lieäu vaø löôïc ñoà .

 

 

Tieát 9

Baøi 9:

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ

 LAÂM NGHIEÄP THUÛY SAÛN

I. Muïc tieâu : 

1/ Kieán thöùc : Sau baøi hoïc naøy caàn

- Naém ñöôïc caùc loaïi röøng ôû nöôùc ta, vai troø cuûa ngaønh laâm nghieäp trong phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vaø baûo veä moâi tröôøng , caùc khu vöïc phaân boá ngaønh laâm nghieäp.

- Thaáy ñöôïc nguoàn lôïi khaù lôùn veà thuûy saûn, xu höôùng môùi trong vieäc phaân boá vaø phaùt trieån thuûy saûn

2/ Kieán thöùc :

- Ñoïc löôïc ñoà, baûn ñoà

-Reøn luyeän kyõ naêng veõ bieåu ñoà ñöôøng

II. Troïng taâm baøi :    Tieàm naêng to lôùn vaø söï phaùt trieån laâm nghieäp ôû Vieät Nam.

- Tieàm naêng vaø vaø söï phaùt trieån ngaønh thuûy saûn

III. Phöông phaùp daïy hoïc

- Baûn ñoà kinh teá chung Vieät Nam

- Löôïc ñoà laâm nghieäp vaø thuûy saûn trong SGK

- Moät soá hình aûnh veà hoaït ñoäng laâm nghieäp vaø thuûy saûn ôû nöôùc ta.

IV. Tieán trình leân lôùp

1. Kieåm tra baøi cuõ :

- Ñaëc ñieåm cuûa ngaønh troàng troït nöôùc ta hieän nay? Cho bieát tình hình saûn xuaát caây löông thöïc, caây coâng nghieäp vaø caây aên quaû  ?

- Ñaëc ñieåm cuûa ngaønh chaên nuoâi ôû nöôùc ta ? Nhìn chung tình hình noâng nghieäp ôû nöôùc ta hieän nay ñang phaùt trieån nhö theá naøo ?

2. Baøi môùi : SÖÏ PHAÙP TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ LAÂM NGHIEÄP – THUÛY SAÛN

 

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : Laâm nghieäp

- Muïc tieâu :

+ HS bieát ñöôïc tieàm naêng röøng, tình hình phaùt trieån ngaønh laâm nghieäp nöôùc ta .

+ Kó naêng : Phaân tích vaø xöû lyù baûng thoáng keá soá lieäu , phaân tích löôïc ñoà.

- Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : caù nhaân (hoaëc nhoùm)

- Yeâu caàu : döïa vaøo thoâng tin SGK vaø baûng 9.1.

? Cho bieát nguoàn taøi nguyeân röøng hieän nay

Yeâu caàu HS quan saùt hình 9.2 xaùc ñònh vò trí töøng loaïi röøng .

? Phaàn lôùn caùc vuøng ñaëc duïng vaø röøng phoøng hoä phaân boá ôû khu vöïc coù ñòa hình nhö theá naøo ? giaûi thích . cho bieát yù nghóa quan troïng cuûa röøng ñaëc duïng vaø röøng phoøng hoä.

? Nhaän xeùt : veà söï phaân boá dieän tích röøng ôû caùc vuøng kinh teá  nöôùc ta ? giaûi thích ?

Giaùo vin coù theå höôùng daãn  hoïc sinh ñoïc löôïc ñoà coâng nghieäp 12.2 (caùc trung taâm coâng nghieäp ) qua ñoù HS seõ thaáy moái quan heä giöõa khai thaùc vaø cheá bieán .

- Höôùng daãn HS quan saùt hình 9.1 ñeå thaáy söï hôïp lyù veà kinh teá vaø sinh thaùi cuûa moâ hình noâng laâm keát hôïp.

? Vieäc ñaàu tö troàng röøng ñeâm laïi lôïi ích gì ?

Taïi sao chuùng ta phaûi vöøa khai thaùc vöøa baûo veä röøng ?

(Röøng coù giaù trò cung caáp goã vaø caùc saûn phaåm cuûa röøng cho nn kinh teá. Röøng ñang bò khai thaùc böøa baõi, ñoäng vaät röøng coù nguy cô tuyeät chuûng. Thieân tai luõ luït, haïn haùn coù xu höôùng ngaøy caøng taêng cuøng vôùi söï gim suùt dieän tích röøng nguyeân sinh ôû ñaàu nguoàn)

Qua ñoù khaéc saâu veà vai troø quan troïng vaø tieàm naêng to lôùn cuûa nöôùc ta veà laâm nghieäp, töø ñoù caùc em seõ coù höôùng baûo veä röøng toát.

Hoaït ñoäng 2 : Ngaønh thuûy saûn.

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : tieàm naêng vaø tình hình phaùt trieån phaân boá thuûy saûn .

+ Kyõ naêng : Thu thaäp vaø toùm taét kieán thöùc, phaân tích baûng thoáng keá soá lieäu  

- Hình thöùc hoaït ñoäng : caù nhaân

Yeâu caàu : Döïa vaøo thoâng tin trong SGK, baûng 9.2

? Neâu vai troø cuûa ngaønh thuûy saûn ôû Vieät Nam hieän nay

? Cho bieát caùc vuøng kinh teá naøo coù nhieàu baõi caù vaø baõi toâm, vuøng kinh teá naøo khoâng giaùp bieån

? Keå teân caùc tænh troïng ñieåm ngheà caù?

? Neâu thuaän lôïi vaø khoù khaên trong vieäc khai thaùc vaø söû duïng nguoàn thuûy saûn ôû nöôùc ta ?

Ñaïi dieän hoïc sinh leân baûng xaùc nhaän caùc ngö tröôøng. HS khaùc trình baøy thuaän lôïi, khoù khaên boå sung vaø keát luaän .

? Quan saùt hình 9.2 so saùnh söï phaùt trieån cuûa ngaønh thuûy saûn töø naêm 1990-2002 ? Ruùt ra nhaän xeùt veà söï phaùt trieån ngaønh thuûy saûn trong thôøi gian qua ?

Löu yù : Neáu coù thôøi gian GV neân yeâu caàu HS xöû lyù soá lieäu cuûa baûng 9.2 tröôùc ôû nhaø theo caùch : choïn naêm 1990= 100%, tính caùc soá lieäu coøn laïi .

- GV höôùng daãn HS caùch veõ bieåu ñoà, qua ñoù caùc em seõ thaáy roõ saûn löôïng thuûy saûn nuoâi troàng tuy chieám tæ leä nhoû hôn nhöng coù toác ñoä taêng nhanh

1. Taøi nguyeân röøng :

Toång dieän tích ñaát röøng naêm 2000 gaàn 11.6 trieäu ha, dieän tích röøng ñang bò thu heïp do khai thaùc böøa baõi.

Röøng nöôùc ta goàm coù : röøng saûn xuaát, röøng phoøng hoä.

Ñeå baûo veä ñöôïc taøi nguyeân röøng thì röøng caàn ñöôïc khai thaùc hôïp lyù ñi ñoâi vôùi troàng môùi vaø baûo veä .

2. Söï phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh laâm nghieäp : phaàn lôùn caùc röøng phoøng hoä vaø ñaëc duïng phaân boá ôû caùc khu vöïc mieàn nuùi vaø cao nguyeân , khu vöïc ñaàu nguoàn caùc soâng hoaëc caùc vuøng ven bieån.

Röøng saûn xuaát phaân boá vuøng nuùi thaáp, vuøng trung du coù vai troø cung caáp nguyeân lieäu cho coâng nghieäp cheá bieán. Coâng nghieäp khai thaùc vaø cheá bieán laâm saûn ñöôïc phaùt trieån gaén lieàn vôùi caùc vuøng nguyeân lieäu.

Hieän nay moâ hình noâng laâm keát hôïp ñang ñöôïc phaùt trieån goùp phaàn baûo veä röøng vaø naâng cao ñôøi soáng nhaân daân .

II. Ngaønh thuûy saûn : coù yù nghóa to lôùn veà kinh teá xaõ hoäi : Cung caáp thöïc phaåm, hang xuaát khaåu, goùp phaàn baûo veä vuøng bieån.

1. Tieàm naêng

VN coù ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân khaù thuaän lôïi ñeå phaùt trieån ngaønh khai thaùc vaø nuoâi troàng thuûy saûn : Coù nhieàu ngö tröôøng ñaùnh baét , ven bieån nhieàu ñaàm phaù röøng  ngaäp maën, vuõng vònh vaø nhieàu ñaûo thuaän lôïi cho nuoâi troàng thuûy saûn nöôùc lôï , nöôùc maën. Nöôùc ta coøn coù nhieàu soâng, hoà thuaän lôïi cho nuoâi thuûy saûn nöôùc ngoït.

Khoù khaên cho thuûy saûn : baõo, gioù muøa ñoâng baéc, nuoâi troàng bieån suy thoaùi , quy moâ ngaønh thuûy saûn coøn nhoû, thieáu voán ñaàu tö .

2. Söï phaùt trieån vaø phaân boá thuûy saûn

- Khai thaùc thuûy saûn : saûn löôïng taêng nhanh, vuøng khai thaùc chuû yeáu laø vuøng Duyeân haûi Nam Trung boä vaø Nam boä .

- Ngheà nuoâi thuûy saûn ñang ñöôïc phaùt trieån maïnh, goùp phaàn chuyeån dòch cô caáu kinh teá noâng thoân.

- Saûn xuaát thuûy saûn phaùt trieån vaø xuaát khaåu cuõng taêng vöôït baäc.

Neâu vaán ñeà : Baûo veä taøi nguyeân röøng ra sao?

HS neâu vai troø cuûa thuûy saûn

Cô caáu ngaønh thuûy saûn goàm coù nhöõng ngaønh naøo (khai thaùc – nuoâi troàng)

Phaân tích nhöõng ñieàu kieân thuaän lôïi khoù khaên aûnh höôûng ñeán vieäc khai thaùc vaø nuoâi troàng thuûy saûn

 

Cuõng coá :

- Xaùc ñònh treân baûng ñoà caùc vuøng phaân boá chuû yeáu ?

- Xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc tænh troïng ñieåm ngheà caù  ?

- Höôùng daãn veõ bieåu ñoà veà saûn löôïng thuûy saûn ( soá lieäu baûng 9.2)

Daën doø : Hoïc baøi, laøm baøi thöïc haønh, chuaån bò baøi 10.

 

 

Tieát 10

Baøi 10:

THÖÏC HAØNH

VEÕ VAØ PHAÂN TÍCH BIEÅU ÑOÀ VEÀ SÖÏ THAY ÑOÅI

CÔ CAÁU DIEÄN TÍCH GIEO TROÀNG PHAÂN THEO CAÙC

LOAÏI CAÂY SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG ÑAØN GIA SUÙC GIA CAÀM

I. Muïc tieâu baøi hoïc :

- Kieán thöùc : Cuûng coá vaø boå sung kieán thöùc lyù thuyeát veà ngaønh troàng troït vaø chaên nuoâi

- Kó naêng : Bieát nhaän xeùt, xöû lyù baûng soá lieäu thoáng keâ veà cô caáu , toác ñoä taêng tröôûng, kyõ naêng veõ bieåu ñoà troøn bieåu hieän cô caáu, bieåu ñoà ñöôøng bieåu hieän toác ñoä taêng tröôûng .

Thaùi ñoä : Nhaän thöùc ñöôïc tình hình phaùt trieån noâng nghieäp nöôùc ta theo höôùng ña daïng hoùa

II. Troïng taâm baøi :    Veõ vaø nhaän xeùt caùc loaïi bieåu ñoà

III. Caùc thieát bò daïy hoïc

- Compa, thöôùc ño

- Baûng phuï

IV. Tieán trình daïy hoïc

1. Kieåm tra baøi cuõ :

- Cho bieát tieàm naêng laâm nghieäp cuûa nöôùc ta ? Vì sao khai thaùc tieàm naêng naøy caàn phaûi chuù yù ñeán vieäc khai thaùc hôïp lyù taøi nguyeân röøng ?

- Ngaønh thuûy saûn coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên naøo trong quaù trình phaùt trieån ?

2. Baøi môùi :

GV cho moät trong hai baøi taäp trong SGK trong ñoù : moät laøm taïi lôùp, moät laøm baøi ôû nhaø.

Baøi taäp 1 : Döïa vaøo baûng soá lieäu 10.1 veõ bieåu ñoà hình troøn :

Tröôùc heát giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh töøng böôùc xöû lyù soá lieäu tröôùc khi veõ

- Soá lieäu cuûa baûn thoáng keâ laø soá lieäu tuyeät ñoái, do ñoù tröôùc heát caàn phaûi xöû lyù soá lieäu naøy ra caùc soá lieäu töông ñoái (%)

+ Tæ troïng caây löông thöïc naêm 1990 trong cô caáu : (6474,6 : 9040) x 100%

+ Tæ troïng caây coâng nghieäp naêm 1990 trong cô caáu : (1199,3 : 9040) x 100%

+ Tæ troïng caây thöïc phaåm, caây aên quaû  caây khaùc naêm 1990 trong cô caáu : = 100% - (Tæ troïng caây löôïng thöïc %  + Tæ troïng caây coâng nghieäp %)

Chuù yù : caùc soá lieäu sau khi xöû lyù phaûi laøm troøn soá sao cho toång caùc thaønh phaàn phaûi laø 100%.

- Chuyeån ñoåi soá lieäu 100% ra ñoä ñeå veõ caùc hình reû quaït bieåu hieän cho cô caáu töøng ngaønh : moãi 1% töông öùng vôùi soá ño laø 360 .

- Tieán haønh veõ

+ Vieát teân bieåu ñoà

+ Veõ hai voøng troøn coù baùn kính khaùc nhau ñeå bieåu hieän söï taêng tröôûng veà giaù trò ôû hai thôøi ñieåm khaùc nhau.

+ Veõ tia chuaån theo höôùng cuûa kim chæ12 giôø, töø tia naøy duøng thöôùc ño goác laàn löôït veõ caùc hình reû quaït vôùi thöù töï töøng phaàn theo baûng thoáng keâ .

+ Ghi caùc soá lieäu % (hay caùc soá lieäu tuyeät ñoái trong baûng thoáng keâ vaøo caùc hình reû quaït bieåu hieän caùc thaønh phaàn töông öùng).

+ Duøng caùc kyù hieäu hay toâ maøu vaøo moãi hình reû quaït, ghi chuù veà caùc bieåu ñoà cuûa hình reû quaït. Duøng phieáu hoïc taäp soá 1 : Yeâu caàu HS ñieàn keát quaû xöû lyù vaøo soá lieäu

                                                                                  Naêm

Caùc nhoùm caây

1990

2002

Toång soá (%)

100%

3600

100%

3600

Caây löông thöïc (%)

71,1

258

64.8

233

Caây coâng nghieäp (%)

13,3

48

18.2

66

Caây thöïc phaåm, caây aên quaû, caây khaùc (%)

15,1

54

16.9

61

Baøi taäp 2 : Hoïc sinh veà nhaø laøm GV höôùng daãn

Döïa vaøo baûng soá lieäu 10.2 veà soá luôïng gia suùc, gia caàm vaø chæ soá taêng tröôûng coù trong SGK ñòa lyù 9, trang 38.

1. Veõ treân cuøng heä truïc toï ñoä boán ñöôøng bieåu dieån theå hieän chæ soá taêng tröôûng cuûa ñaøn gia suùc, gia caàm qua caùc naêm trong baûng thoáng keâ .

GV höôùng daãn HS veõ heä truïc toïa ñoä vôùi truïc tung coù giaù trò soá ôû goác toïa ñoä laø 90%, caùch veõ gioáng nhö veõ bieåu ñoà ñöôøng bình thöôøng

         %

  220

  210

  200

  190

  180

  170

  160

  150

  140 

  130

  120

  110

  100

    90

2. Nhaän xeùt loaïi vaät naøo coù chæ soá taêng tröôûng taêng, giaûm ? Vaän duïng kieán thöùc hieåu bieát giaûi thích vì sao ñaøn traâu khoâng taêng ?

Gôïi yù : Söï taêng tröôûng ñaøn gia suùc, gia caàn phaàn lôùn phuï thuoäc vaøo nhu caàu cuûa thò tröôøng, traâu laø gia suùc nuoâi vôùi muïc ñích chính laø cung caáp söùc keùo. Do cô giôùi hoùa noâng nghieäp caøng phaùt trieån neân nhö caàu söùc keùo cuûa traâu giaûm.

V. Cuõng coá : Ñeå veõ ñöôïc bieåu ñoà troøn thì soá lieäu cuûa baûng thoáng keâ phaûi laø soá lieäu töông ñoái.

VI. Daën doø : Veà nhaø laøm baøi taäp 2, xem tröôùc sô ñoà hình 11.1 trong baøi 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 11

Baøi 11:

CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN SÖÏ PHAÙT

TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ NOÂNG NGHIEÄP

I. Muïc tieâu baøi hoïc :

- Kieán thöùc :

+ Naém ñöôïc vai troø cuûa caùc nhaân toá töï nhieân, kinh teá xaõ hoäi ñoái vôùi söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp nöôùc ta.

+ Hieåu vieäc löïa choïn cô caáu ngaønh, cô caáu laõnh thoå coâng nghieäp phuø hôïp vôùi söï taùc ñoäng cuûa caùc nhaân toá naøy.

- Kó naêng :

+ Ñaùnh giaù giaù trò nguyeân toá cuûa caùc taøi nguyeân khoaûng saûn .

+ Sô ñoà hoùa moái lieân heä giöõa caùc nhaân toá töï nhieân , nhaân toá xaõ hoäi ñeán söï phaùt  trieån vaø phaân boá coâng nghieäp.

+ Bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc giaûi thích moät hieän töôïng ñòa lyù kinh teá ôû ñòa phöông.

II. Troïng taâm baøi :    Caùc nhaân toá töï nhieân, nhaân toá kinh teá – xaõ hoäi

III. Caùc thieát bò daïy hoïc

- Baûn ñoà ñòa lyù khoaûng saûn Vieät Nam

- Baûn ñoà daân cö

- Phieáu hoïc taäp

 

Caùc yeáu toá ñaàu vaøo                                                                         Yeáu toá ñaàu ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tieán trình daïy hoïc 

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : Caùc nhaân toá töï nhieân

- Muïc tieâu

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc nöôùc ta coù nhieàu khoaûng saûn caàn thieát cuûa söï phaùt trieån nhieàu ngaønh coâng nghieäp.

+ Kó naêng : HS bieát phaân tích moái lieân heä giöõa caùc taøi nguyeân khoaùng saûn vôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh coâng ngheäp, bieát khai thaùc kieán thöùc töø sô ñoà .

- Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : caù nhaân hoaëc caëp.

Yeâu caàu : Döïa vaøo thoâng tin trong SGK vaø xem hình 11.1 vaø baûn ñoà ñòa chaát khoaûng saûn Vieät Nam, nhaän xeùt veà taøi nguyeân khoaùng saûn nöôùc ta vaø aûnh höôûng cuûa söï phaân boá taøi nguyeân khoaùng saûn ñeán söï phaân boá moät soá ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm .

GV höôùng daãn HS giaûi quyeát vaán ñeà qua traû lôøi caùc caâu hoûi nhoû sau :

? Veà taøi nguyeân khoaùng saûn nöôùc ta cuûa nöôùc ta coù caùc khoaùng saûn chuû yeáu naøo ? Phaân boá ôû ñaâu ? khoaùng saûn naøy coù giaù trò söû duïng trong ngaønh coâng nghieäp naøo ?

? Veà nguoàn thuûy naêng nöôùc ta coù ôû ñaâu? Khoaùng saûn naøy coù giaù trò söû  duïng cho ngaønh coâng nghieäp naøo ?

? Taøi nguyeân ñaát, nöôùc, khí haäu coù aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá saûn xuaát coâng nghieäp khoâng ? Ñoù laø ngaønh coâng nghieäp naøo ? giaûi thích veà aûnh höôûng naøy .

? Döïa vaøo baûn ñoà ñòa chaát khoaùng saûn , cho bieát nhöõng vuøng coù theá maïnh veà khai thaùc khoaùng saûn , vuøng coù theá maïnh veà coâng nghieäp cheá bieán noâng, laâm thuûy saûn.

Keát luaän  : taøi nguyeân nöôùc ta phong phuù, ña daïng, phaân boá khaùc nhau ôû moãi vuøng treân laõnh thoå, söï phaân boá taøi nguyeân treân laõnh thoå ñaõ taïo ra caùc theá maïnh kinh teá khaùc nhau ôû moãi vuøng.

Hoaït ñoäng 2 : Caùc nhaân toá kinh teá – xaõ hoäi .

- Muïc tieâu

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc caùc ñieàu kieän veà kinh teá – xaõ hoäi nöôùc ta hieän nay coù aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp.

+ Kó naêng : Bieát sô ñoà hoùa kieán thöùc thoâng qua tö lieäu trong SGK.

- Hình thöùc toå chöùc : hoaït ñoäng nhoùm .

- Yeâu caàu : Döïa vaøo thoâng tin SGK, thaûo luaän vaø boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp .

Sau thôøi gian thaûo luaän cho HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc .

GV neâu caùc caâu hoûi yeâu caàu hoïc sinh giaûi quyeát caùc vaán ñeà sau .

? Daân cö nöôùc ta coù nhöõng thuaän lôïi naøo ñaõ thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo coâng nghieäp ?

? Vieäc caûi thieän heä thoáng ñöôøng giao thoâng coù yù nghóa nhö theá naøo vôùi phaùt trieån coâng nghieäp ?

? Thò tröôøng coù vai troø gì vôùi söï phaùt trieån saûn xuaát coâng nghieäp ?

? Trong caùc nhaân toá töï nhieân vaø xaõ hoäi thì nhaân toá naøo laø nhaân toá quyeát ñònh ñeán söï phaân boá vaø saûn xuaát coâng nghieäp ?

GV choát yù cho ghi baøi

I.Caùc nhaân toá töï nhieân

Nöôùc ta coù nguoàn taøi nguyeân. Khoaùng saûn phong phuù, nguoàn thuûy naêng coù tröõ löôïng lôùn, nguoàn taøi nguyeân ñaát, nöôùc , khí haäu sinh vaät thuaän lôïi cho söï phaùt trieån noâng nghieäp  ñeå cung caáp nguyeân lieäu cho coâng nghieäp cheá bieán .

Caùc taøi nguyeân coù tröõ löôïng lôùn laø cô sôû ñeå phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm.

Söï phaân boá caùc loaïi taøi nguyeân khaùc nhau ñeå taïo ra caùc theá maïnh veà kinh teá khaùc nhau cuûa töøng vuøng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Caùc nhaân toá kinh teá xaõ hoäi

Söï phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp phuï thuoäc maïnh vaøo caùc nhaân toá kinh teá - xaõ hoäi sau :

- Daân cö vaø lao ñoäng nöôùc ta, söùc mau taêng coù khaû naêng tieáp thu khoa hoïc kó thuaät, laø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi thu huùt voán ñaàu tö vaøo coâng nghieäp.

- Cô sôû haï taàng giao thoâng, böu chính, ñieän naêng ñang ñöôïc töøng böôùc ñaàu tö, caûi thieän. Trình ñoä coâng ngheä nöôùc ta coøn thaáp, cô sôû vaät chaát kó thuaät chöa ñoàng boä, chæ phaân boá taäp trung moät soá nôi .

- Chính saùch : Vôùi chính saùch coâng nghieäp hoùa vaø ñaàu tö phaùt trieån coâng nghieäp, phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn  laø ñoäng löïc cho söï phaùp trieån kinh teá coâng nghieäp.

- Thò tröôøng : Nuôùc ta coù nhieàu lôïi theá nht ñònh trong xuaát khaåu haøng hoùa ra thò tröôøng ñang laøm cho cô caáu coâng nghieäp trôû neân ña daïng vaø linh hoaït.

 

Cuõng coá :

Traû lôøi caâu hoûi soá 1 phaàn baøi taäp .

Traû lôøi caâu hoûi soá 2 phaàn baøi taäp

Daën doø : Xem tröôùc hình 12.1 va löôïc ñoà 12.2, traû lôøi caùc caâu hoûi veà 2 hình naøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 11

Baøi 11:

CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN SÖÏ PHAÙT

TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ NOÂNG NGHIEÄP

I. Muïc tieâu baøi hoïc :

- Kieán thöùc :

+ Hoïc sinh naém ñöôïc moät soá ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu (Coâng nghieäp troïng ñieåm) ôû nöôùc ta moät soá trung taâm coâng nghieäp chính cuûa caùc ngaønh naøy.

+ Naém ñöôïc hai khu vöïc taäp trung coâng nghieäp lôùn nhaát nöôùc : ñoàng baèng Soâng Hoàng – vuøng phuï caän ôû phía Baéc vaø ñoâng Nam boä ôû phía Nam.

- Thaáy ñöôïc hai trung taâm coâng nghieäp laø TP.HCM vaø Haø Noäi, caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu ôû hai trung taâm naøy .

II. Troïng taâm baøi :    Caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm

III. Ñoà duøng daïy hoïc

- Baûn ñoà coâng nghieäp Vieät Nam (hoaëc löôïc ñoà caùc trung taâm coâng nghieäp tieâu bieåu cuûa Vieät Nam trong SGK ñöôïc phoùng to )

- Baûn ñoà kinh teá chung cö Vieät Nam.

- Löôïc ñoà caùc nhaø maùy ñieän vaø caùc moû than, daàu, khí.

- Moät soá hình aûnh coâng nghieäp nöôùc ta.

Phieáu hoïc taäp soá 1

STT

Ngaønh coâng nghieäp

Tæ troïng %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phieáu hoïc taäp 2 (maãu phieáu vaø thoâng tin phaûn hoài)

Khai thaùc nhieân lieäu

Phaân boá

Teân caùc moû : than, daàu, khí

Than

Daàu moû

Khí ñoát

Chuû yeáu ôû Quaõng Ninh

Chuû yeáu ôû vuøng theàm luïc ñòa phía Nam

Ñoâng Trieàu, Hoøn Gai, Caåm Phaû, Hoàng Ngoïc, Raïng Ñoâng, Baïch Hoå, Roàng Ñaïi Huøng, Lan Taây, Lan Ñ

 

Phieáu hoïc taäp soá 3  (Maãu phieáu vaø thoâng tin phaûn hoài)

Coâng nghieäp ñieän

Nôi phaân boá

Teân caùc nhaø maùy saûn xuaát ñieän

Thuyû ñieän

Nhieät ñieän

- Chaïy Baèng than

- Chaïy baèng khí

Roäng khaép toaøn quoác

Thaùc Baø, Hoøa Bình, Yaly, Soâng Hinh, Thaùc Mô, Ña Nhim, Trò An

- Phaû Laïi, Uoáng Bí, Ninh Bình, Traø Noùc

- Thuû Ñöùc, Phuù Myõ Baø Ròa

 

Phieáu hoïc taäp 4 (Maãu vaø thoâng tin phaûn hoài)

Coâng nghieäp naêng khaùc

Phaân boá

Moät soá saûn phaåm CN

Coâng nghieäp cô khí – ñieän töû

 

 

Coâng nghieäp hoùa chaát

 

 

Coâng nghieäp saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng

TP.HCM, Haø Noäi, Ñaø Nng, Thaùi Nguyeân, Haûi Phoøng, Vinh, Bieân Hoøa....

 

TP.HCM, Bieân Hoøa, Haø Noäi, Haûi Phoøng, Vieät Trì Laâm Thao...

Ñoàng baèng Soâng Hoàng, Baéc Trung Boä,

Caùc coâng cuï saûn xuaát trong : noâng. Laâm, ngö nghieäp, caùc thieát bò ñieän gia duïng….

Hoùa maøu, hoùa daàu….

 

 

Xi maêng, gaïch ñaù, caét, theùp,…

 

Phieáu hoïc taäp soá 5(maãu vaø thoâng tin phaûn hoài)

CN cheá bieán LTTP

Phaân boá

Caùc saûn phaåm

Cheá bieán saûn phaåm troàng troït.

 

Cheá bieán saûn phaåm chaên nuoâi

Cheá bieán thuûy saûn

Phaân boá treân toaøn quoác taäp trung laø TP.HCM, Haø Noäi, Haûi Phoøng, Bieân Hoøa, Ñaø Naüng

Xay saùt luùa gaïo, laøm ñöôøng, röôïu bia, nöôùc ngoït, cheá bieán cheø, caø pheâ, daàu thöïc vaät

Cheá bieán thòt, tröùng söõa, thöïc phaåm ñoâng laïnh ñoùng hoäp.

Nöôùc maém, say khoâ, ñoâng laïnh

 

Phieáu hoïc taäp 6 (maãu vaø thoâng tin phaûn hoài)

Coâng nghieäp deät may

Phaân boá

Ñieàu kieän phaùt trieån

Coâng nghieäp deät

Coâng nghieäp may

Toaøn quoác, taäp trung ôû TP.HCM, Ñaø Naüng, Haø Noäi, Nam Ñònh, …

Nguoàn lao ñoäng treû, thò tröôøng tieâu thuï roäng lôùn, coù thò tröôøng xuaát khaåu

 

III. Tieán trình giaûng daïy

a. Kieåm tra baøi cuõ :

1. Haõy neâu vai troø cuûa caùc nhaân toá töï nhieân-kinh teá xaõ hoäi ñoái vôùi söï phaùp trieån vaø phaân boá coâng nghieäp nöôùc ta ?

2. Em haõy theå hieän moái quan heä cuûa vieäc phaùt trieån noâng, ngö nghieäp ñoái vôùi ngaønh coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm.

 b. Baøi môùi : Neàn coâng nghieäp nöôùc ta hieän nay ñang treân ñaø phaùt trieån vôùi cô caáu ngaønh ña daïng vaø laøm ñoåi thay roõ reät boä maët kinh teá : Nhòp soáng sinh hoaït trôû neân soâi ñoäng, khoái löôïng haøng hoùa taêng leân, ñôøi soáng con ngöôøi ñöôïc naâng cao. Töø ñoù thuùc ñaåy caùc ngaønh khaùc phaùt trieån nhö y teá, giaùo duïc, nhaát laø ngnh dòch vuï... ñaây chính laø söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá . Ñeå naém roõ tình hình coâng nghieäp cuûa nuôùc ta mình seõ vaøo baøi 12 “söï phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp”

 

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Döïa vaøo thoâng tin SGK vaø voán hieåu bieát traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

Hoaït ñoäng 1 : Cô caáu ngaønh coâng nghieäp

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : HS bieát cô caáu ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm cuûa nöôùc ta

+ Kó naêng : Ñoïc vaø phaân tích bieåu ñoà

- Hình thöùc hoaït ñoäng : hoaït ñoäng caù nhaân.

Yeâu caàu : Quan saùt hình 12.1 vaø thoâng tin trong SGK.

? Laäp li baûng thoáng keâ soá lieäu vaø xeáp thöù töï veà tæ troïng caùc ngaønh coâng nghieäp trong cô caáu giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp naêm 2000 töø lôùn ñeán nhoû vaøo baûng sau : (Phieáu hoïc taäp soá 1).

? Theá naøo laø ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm ?

? Cho bieát nhöõng ngaønh naøo laø ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm ? giaûi thích ?

Hoaït ñoäng 2 : Caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm.

- Muc tieâu :

+ Kieán thöùc: HS bieát ñöôïc ñaëc ñieåm vaø phaân boá caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm .

Nhoùm 1: Phieáu hoïc taäp soá 2, coâng nghieäp khai thaùc nhieân lieäu

Nhoùm 2 : Phieáu hoïc taäp soá 3, coâng nghieäp ñieän

Nhoùm 3 : Phieáu hoïc taäp soá 4 : moät soá ngaønh coâng nghieäp naëng khaùc .

Nhoùm 4 : Phieáu hoïc taäp soá 5, coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm

Nhoùm 5 : Phieáu hoïc taäp soá 6 , coâng nghieäp deät may.

Caùc em thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû vaøo phieáu hoïc taäp .

- Caùc nhoùm laàn löôïc baùo caùo keát quaû giaùo vieân choát .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3 : Caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc: HS bieát caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn

+ Kó naêng : Phaân tích löôïc ñoà

- Hình thöùc toå chöùc : Hoaït ñoäng caù nhaân

1. Döïa vaøo hình 12.3 haõy ñaùnh daáu (x) vaøo oâ troáng cuûa phieáu hoïc taäp soá 7 ñeå chæ thò cho ngaønh coâng nghieäp coù hoaït ñoäng ôû vuøng ñoù.

2. Xaùc ñònh hai khu vöïc taäp trung coâng nghieäp raát lôùn caû nöôùc ? Keå teân moät soá trung taâm coâng nghieäp tieâu bieåu cho hai khu vöïc treân

 

 

I. Cô caáu ngaønh coâng nghieäp

Neàn coâng nghieäp nöôùc ta coù cô caáu ña daïng vôùi nhieàu ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm .

Caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm laø ngaønh coù tæ troïng lôùn trong cô caáu giaù trò saûn xuaát, hoaït ñoäng döïa treân theá maïnh veà taøi nguyeân thieân nhieân .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm .

1. Coâng nghieäp khai thaùc nhieân lieäu

Goàm ngaønh khai thaùc daàu khí, than ñaù thöôøng phaân boá ôû gaàn nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân

2. Coâng nghieäp ñieän

- Coâng nghieäp ñieän phaân boá treân toaøn quoác vaø tieàm löïc phaùt rieån khaù lôùn.

3. Moät soá ngaønh coâng nghieäp naëng khaùc.

- Coâng nghieäp cô khí ñieän töû.

- Coâng nghieäp hoùa chaát.

Saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng coù cô caáu khaù ña daïng.

4. Coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm.

Cheá bieán saûn phaåm troàng troït, saûn phaåm chaên nuoâi vaø thuûy saûn .

5. Coâng nghieäp deät may

- Laø ngaønh saûn xuaát haøng tieâu duøng, saûn phaåm ñöôïc xuaát khaåu, laø moät trong nhöõng maët haøng xuaát khaåu chuû löïc cuûa nöôùc ta.

III. Caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn

- Hai khu vöïc trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát nöôùc laø ñoàng baèng Nam Boä vaø ñoàng Baèng Soâng Hoàng.

- Thaønh phoá Hoà Chí minh vaø Haø Noäi laø hai trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát nöôùc .

 

 

                Vuøng

 

 

 

Caùc ngaønh CN

Trung du

vaø

mieàn nuùi BB

Ñoàng baèng soâng Hoàng

Baéc Trung Boä

Duyeân Haûi Nam Trung Noä

Taây Nguyeân

Ñoâng Nam Boä

Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long

CN naêng löôïng

 

 

 

 

 

 

 

CN luyeän kim

 

 

 

 

 

 

 

CN cô khí

 

 

 

 

 

 

 

CN hoùa chaát

 

 

 

 

 

 

 

SX vaät lieäu XD

 

 

 

 

 

 

 

Cheá bieán laâm saûn

 

 

 

 

 

 

 

Cheá bieán LTTP

 

 

 

 

 

 

 

SX haøng tieâu duøng

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuõng coá :

1. Haõy chöùng minh raèng cô caáu coâng nghieäp nöôùc ta khaù ña daïng

2. Döïa vao hình 12.3 vaø 6.2 haõy xaùc ñònh caùc trung taâm coâng nghieäp tieâu bieåu cho caùc vuøng kinh teá ôû nöôùc ta .

Daën doø : Laøm baøi taäp trong SGK vaø xem tröôùc noäi dung baøi 13 (chuù yù traû lôøi caùc caâu hoûi trong baøi chöõ in nghieân)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 13

Baøi 13:

VAI TROØ, ÑAËC ÑIEÅM PHAÙT TRIEÅN

VAØ PHAÂN BOÁ CUÛA DÒCH VUÏ

1. Muïc tieâu baøi hoïc :

Sau baøi hoïc  HS caàn

- Ngaønh dòch vuï nöôùc ta coù cô caáu raát phöùc taïp vaø ña daïng.

- Ngaønh dòch vuï coù yù nghóa ngaøy caøng taêng trong vieäc ñaûm baûo söï phaùt trieån .

- Caùc ngaønh kinh teá khaùc nhau trong hoaït ñoäng ñôøi soáng  xaõ hoäi vaø taïo ra vieäc laøm cho nhaân vaø goùp phaàn vaøo vieäc thu nhaäp quoác daân.

- Hieåu ñöôïc söï phaân boá ngaønh dòch vuï nöôùc ta phuï thuoäc vaøo söï phaân boá daân cö vaø söï phaân boá caùc ngaønh kinh teá khaùc .

- Bieát ñöôïc caùc trung taâm dòch vuï lôùn cuûa nöôùc ta.

- Coù kó naêng laøm vieäc vôùi sô ñoà bieát vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi thích söï phaân b ngaønh dòch vuï

2. Kieán thöùc troïng taâm : Ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá caùc ngaønh dòch vuï ôû nöôùc ta.

3. Phöông tieän daïy hoïc : Sô ñoà cô caáu ngaønh dòch vuï ôû nöôùc ta (phoùng to)

Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø

a. Kieåm tra baøi cuõ :

- Haõy chöùng minh raèng cô caáu coâng nghieäp nöôùc ta khaù ña daïng .

- Döïa vaøo hình 12.3 haõy xaùc ñònh caùc trung taâm tieâu bieåu cuûa nöôùc ta.

b. Giaûng baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

- Muc tieâu :

+ kieán thöùc : HS bieát vai troø vaø cô caáu ngaønh dòch vuï nöôùc ta

+ Kó naêng : Phaân tích bieåu ñoà, thu thaäp thoâng tin trong SGK.

- Hình thöùc toå chöùc : hoaït ñoäng nhoùm.

Yeâu caàu : Döïa vaøo thoâng tin trong SGK vaø bieåu ñoà 13.1 cho bieát : Dòch vuï laø gì ? Cô caáu dòch vuï nöôùc ta goàm caùc ngaønh naøo ? cho thuù duï chöùng minh raèng neàn kinh teá caøng phaùt trieån thì hoaït ñoäng dòch vuï caøng trôû neân ña daïng.

Höôùng daãn : GV söû duïng phieáu hoïc taäp soá 1 yeâu caàu HS boå sung kieán thöùc vaøo phieáu .

Dòch vuï tieâu duøng

Dòch vuï saûn xuaát

Dòch vuï coâng coäng

.................

.................

..............

..............

..................

..................

Sau thôøi gian qui ñònh giaùo vieân yeâu caàu ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû laøm vieäc .

GV yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi tieáp caùc vaán ñeà sau :

? Cho bieát vai troø cuûa dòch vuï ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng ?

? Vaäy ôû ñòa phöông em coù nhöõng dòch vuï naøo?

Hoaït ñoäng 2 : Ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá caùc ngaønh dò vuï ôû nuôùc ta

- Muïc tieâu

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc söï phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh dòch vuï nöôùc ta

+ Kó naêng : Thu thaäp thoâng tin trong SGK

Hình thöùc hoaït ñoäng : caù nhaân hay caëp.

GV ñöa ra thoâng tin boå sung qua baûng soá lieäu veà cô caáu GDP phaân theo thaønh phaàn kinh teá ôû moät soá quoác gia .

(GV laáy soá lieäu naøy töø baûng phuï luïc trong saùch thöïc haønh ñaïi lyù 8 cuûa nhaø xuaát baûn giaùo duïc)

Quoác gia

Noâng laâm ngö

Coâng nghieäp xaây döïng

Dòch vuï

Phaùp

Thaùi Lan

Vieät Nam

3%

10.5%

23%

26.1%

40.0%

38.5%

70.0%

49.5%

38.5%

Giaùo vieân ñöa baûn soá lieäu naøy vaøo baûng phuï

Yeâu caàu :

? nhaän xeùt vò trí ngaønh dòch vuï nöôùc ta trong cô caáu kinh teá trong nöôùc, vò trí ngaønh dòch vuï nöôùc ta so vôùi nhieàu nöôùc treân theá giôùi ?

? Döïa vaøo hình 13.1 tính tæ troïng caùc nhoùm dòch vuï tieâu duøng, dòch vuï saûn xuaát, dòch vuï coâng coäng. Neâu nhaän xeùt ngaønh dòch vuï naøo ñang phaùt trieån nhaát hieän nay.

Giaùo vieân ñöa theâm soá lieäu vaøo baûng phuï

Ñòa phöông

Toång möùc baùn leû vaø doanh thu

Haø Noäi

25.434

Haø Nam

1.714

Lai Chaâu

734

Kon Tum

601.2

TP.HCM

65.803

Caàn Thô

6.883

Döïa vaøo baûng thoáng keâ soá lieäu veà toång möùc baùn leû haøng hoùa vaø doanh thu dòch vuï tieâu duøng naêm 2002 (ñôn vò : tæ ñoàng)

? nhaän xeùt veà söï phaân boá ngaønh dòch vuï ôû caùc ñòa phöông. Giaûi thích taïi sao hoaït ñoäng dòch vuï nöôùc ta phaân boá khoâng ñeàu ?

? Keå teân caùc trung taâm dòch vuï lôùn nhaát nöôùc ta ? Giaûi thích vì sao caùc nôi naøy trôû thaønh trung taâm dòch vuï lôùn ?

a. Cô caáu ngaønh dòch vuï :

- Dòch vuï laø caùc hoaït ñoäng ñaùp öùng nhu caàu saûn xuaát vaø sinh hoaït cuûa con ngöôøi.

- Cô caáu dòch vuï : goàm caùc nhoùm ngaønh dòch vuï tieâu duøng, dòch vuï saûn xuaát, dòch vuï coâng coäng.

- Kinh teá ngaøy caøng phaùt trieån vôùi cô caáu ña daïng

 

 

 

 

 

 

b. Vai troø cuûa dòch vuï

dòch vuï thu huùt nhieàu lao ñoäng, naêng cao ñôøi soáng nhaân daân vaø ñem laïi nguoàn thu nhaäp lôùn cho neàn kinh teá

 

 

2. Ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá caùc ngaønh dòch vuï ôû nöôùc ta

 

 

 

 

a. Ñaëc ñieåm phaùt trieån :

dòch vuï chöa phaùt trieån maïnh so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc

ngaønh dòch vuï phaùt nhaát hieän nay laø ngaønh dòch vuï tieâu duøng .

b. Ñaëc ñieåm phaân boá

- Caùc hoaït ñoäng dòch vuï nöôùc ta taäp trung ôû caùc nôi ñoâng daân vaø kinh teá phaùt trieån

- Haø Noäi vaø Thaønh Phoá Hoà Chí Minh l hai trung taâm dòch vuï lôùn nhaát nöôùc ta

 

 

3. Cuõng coá :

- Haõy cho ví duï ñeå thaáy : ôû ñaâu ñoâng daân thì ôû ñoù coù nhieàu dòch vuï

- Vì sao Haø Noäi vaø TP.HCM laø hai trung taâm dòch vuï lôùn nhaát vaø ña daïng nhaát nöôùc ta

4. Daën doø : ñoïc tröôùc baøi giao thoâng vaän taûi vaø böu chính vieãn thoâng

 

 

 

 

Tieát 14

Baøi 14

THOÂNG TIN VAÄN TAÛI VAØ BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG

 

I. Muïc tieâu baøi hoïc :

- Naém ñöôïc ñaëc ñieåm phaân boá caùc maïng löôùi vaø caùc ñaàu moái giao thoâng vaän taûi chính cuûa nöôùc ta, cuõng nhö nhöõng böôùc tieán môùi trong hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi .

- Bieát phaân tích löôïc ñoà to lôùn cuûa ngaønh böu chính vieãn thoâng vaø taùc ñoäng cuûa nhöõng böôùc tieán naøy ñeán ñôøi soáng kinh teá - xaõ hoäi

- Bieát phaân tích löôïc ñoà giao thoâng vaän taûi, phaân tích moái lieân heä giöõa giao thoâng vôùi caùc ngaønh kinh teá khaùc.

II. Troïng taâm baøi : Caùc loaïi hình giao thoâng vaän taûi

III. Thieát bò daïy hoïc :

- Baûn ñoà giao thoâng vaän taûi

- Löôïc ñoà maïng löôùi giao thoâng .

- Caùc phieáu hoïc taäp

Phieáu soá 1 : Cho nhoùm 1

Döïa vaøo baûng 14.1, cho bieát

Loaïi hình vaän taûi naøo coù vai troø quan troïng nhaát trong vaän chuyeån haøng hoùa. Taïi sao ?

Chieàu daøi ñöôøng boä nöôùc ta hieän nay laø bao nhieâu ?

Döïa vaøo löôïc ñoà maïng löôùi giao thoâng, haõy xaùc ñònh caùc tuyeán ñöôøng boä quan troïng ?

Cho bieát ngaønh giao thoâng ñöôøng boä coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì trong quaù trình phaùt trieån ?

Phieáu soá 2 : cho nhoùm 2

Döïa vaøo löôïc ñoà 14.2 cho bieát :

Keå ra vaø xaùc ñònh caùc tuyeán giao thoâng ñöôøng saét ôû nöôùc ta ?

Ñöôøng saét coù toång chieàu daøi laø bao nhieâu ?

Cho bieát vai troø cuûa tuyeán ñöôøng saét thoáng nhaát ?

Vì sao hieän nay ñöôøng saét phaùt trieån chaäm ?

Phieáu soá 3 : cho nhoùm 3

Ngaønh giao thoâng ñöôøng soâng, ñöôøng bieån coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi naøo ?

Keå teân caùc caûng soâng, caûng bieån, caùc tuyeán giao thoâng ñöôøng bieån quoác teá ?

Vai troø cuûa vaän taûi bieån ñoái vôùi kinh teá ñoái ngoaïi ?

Phieáu soá 4 : cho nhoùm 4

Cho bieát vai troø cuûa giao thoâng haøng khoâng hieän nay ?

Xaùc ñònh caùc saân bay caùc tuyeán giao thoâng haøng khoâng quoác teá ?

Neâu vai troø vaø chöùc naêng cuûa giao thoâng ñöôøng oáng ?

IV. Tieán trình leân lôùp :

1. Kieåm tra baøi cuõ :

- Cho bieát vai troø ngaønh dòch vuï trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng ?

- Vì sao Haø Noäi vaø TP.Hoà Chí Minh laø hai trung taâm dòch vuï lôùn nhaát vaø ña daïng nhaát nöôùc ta.

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm phaân boá caùc maïng löôùi vaø caùc ñaàu moái giao thoâng vaän taûi chính cuûa nöôùc ta, cuõng nhö nhöõng böôùc tieán môùi trong hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi .

+ Kó naêng : Phaân tích baûn soá lieäu, sô ñoà, löôïc ñoà

- Hình thöùc toå chöùc : Hoaït ñoäng nhoùm .

Yeâu caàu : Döïa vaøo thoâng tin trong SGK cho bieát vai troø cuûa giao thoâng trong quaù trình phaùt trieån vaø ñoåi môùi hoaït ñoäng kinh teá nöôùc ta ?

Yeâu caàu : döïa vaøo sô ñoà caùc hình thöùc giao thoâng vaän taûi vaø baûng soá lieäu 14.1, löôïc ñoà giao thoâng vaø thoâng tin trong SGK. Giao vieäc caùc nhoùm hoaøn thaønh caùc phieáu hoïc taäp sau .

Nhoùm 1 : thaûo luaän veà ñöôøng boä

Nhoùm 2 : thaûo luaän veà ñöôøng saét

Nhoùm 3 : Thaûo luaän veà ñöôøng soâng ñöôøng bieån

Nhoùm 4 : Thaûo luaän ñöông haøng khoâng, ñöôøng oáng.

GV cho caùc nhoùm trình baøy. Sau ñoù choát yù.

Giao vieân : giao thoâng vaän taûi  ñöôïc ñaàu tö vaø phaùt trieån nhanh. Phaàn lôùn maïng löôùi giao thoâng trong nöôùc phaùt trieån theo hai huôùng chính : Baéc Nam , Ñoâng Taây .

Hoaït ñoäng 2 : Böu chính vieãn thoâng

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc: Bieát ñöôïc caùc thaønh töïu to lôùn cuûa ngaønh böu chính vieãn thoâng vaø taùc ñoäng cuûa nhöõng böôùc tieán naøy ñeán ñôøi soáng kinh teá – xaõ hoäi .

+ Kyõ naêng : khai khaùc kieán thöùc töø thoâng tin trong SGK vaø bieåu ñoà .

- Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : Caù nhaân hay caëp .

Yeâu caàu döïa vaøo thoâng tin SGK vaø bieåu ñoà, bieåu ñoà hình 14.3 cho bieát .

- Nhaän xeùt veà toác ñoä phaùt trieån ngnh böu chính vieãn thoâng nöôùc ta.

(Choïn naêm 1999 = 100%, ta xöû lí soá lieäu coøn laïi ñeå nhn xeùt)

? Vì sao trong nhöõng naêm gaàn ñaây ngaønh böu chính vieãn thoâng nöôùc ta coù toác ñoä phaùt trieån nhanh ñöùng thöù hai theá giôùi .

(neâu roõ vai troø cuûa maïng ñieän trong hoaït ñoäng giao dòch, mang internet trong thoâng tin giaùo duïc, vaên hoùa, hoaït ñoäng kinh teá hieän nay)

? Vieäc phaùt trieån dòch vuï ñieän thoaïi, internet coù taùc ñoäng gì ñeán kinh teá xaõ hoäi nöôùc ta.

(Taïo ra nhieàu ngaønh kinh teá dòch vuï cung caáp thoâng tin vaø quaûng caùo qua maïng. Môû roäng moái quan heä giao löu haøng hoùa do ngaønh saûn xuaát nöôùc ta laøm ra vôùi thò tröôøng theá giôùi. Tieáp can caùc thoâng tin khoa hoïc vaø giaùo duïc hieän ñaïi môû roäng nhaän thöùc vaø söï hieåu bieát veà daân trí )

Giaùo vieân choát yù : Cuøng vôùi söï phaùt trieån kinh teá caùc loaïi hình dòch vuï böu chính vieãn thoâng vaø internet ngaøy caøng ña daïng, goùp phaàn taêng toác ñoä phaùt trieån kinh teá, naâng cao daân trí vaø ñôøi soáng ngöôøi daân.

 

I. Giao thoâng vaän taûi :

- Vai troø : Coù vai troø quan troïng trong moïi ngaønh kinh teá, giao thoâng noái lieàn caùc moái lieân heä trong saûn xuaát vaø giöõa saûn xuaát vôùi thò tröôøng. Giao thoâng goùp phaàn phaùt trieån kinh teá caùc vuøng khoù khaên, naâng cao ñôøi soáng nhaân daân .

Giao thoâng vaän taûi nöôùc ta ñaõ phaùt trieån ñaày ñuû caùc loaïi hình :

- Ñöôøng boä : Chieám tæ troïng lôùn nhaát trong cô caáu giao thoâng. Laø phöông tieän vaän taûi chuû yeáu cuûa nöôùc ta. Nhieàu tuyeán ñöôøng ñöôïc moõ roäng vaø naâng caáp, phaàn lôùn caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng phaùt trieån theo hai höôùng chính : Baéc – Nam, Ñoâng-Taây

- Ñöôøng saét : tuyeán ñöôøng chính laø ñöôøng saét thoáng nhaát noái lieàn hai mieàn Nam Baéc .

- Ñöôøng soâng : phaàn lôùn ñöôïc khai thaùc taäp trung ôû löu vöïc soâng Hoàng vaø soâng Cöûu Long.

- Ñöôøng bieån : ñöôïc phaùt trieån nhôø môû roäng moái quan heä quoác teá.

- Ñöôøng haøng khoâng : ñöôïc hieän ñaïi hoùa, môû roäng maïng löôùi quoác teá vaø noäi ñòa .

- Ñöôøng oáng phaùt trieån ñeå vaän chuyeån daàu khí

II. Böu chính vieãn thoâng : Böu chính vieãn thoâng phaùt trieån toác ñoä nhanh cuøng vôùi söï phaùt trieån kinh teá nöôùc ta

Coù nhieàu loaïi hình dòch vuï böu chính vieãn thoâng ñöôïc phaùt trieån vaø ña ñaïng goùp phaàn taêng toác ñoä phaùt trieån kinh teá, naâng cao daân trí vaø ñôøi soáng ngöôøi daân.

 

Cuõng coá :

- Trong caùc loaïi hình giao thoâng, loaïi hình naøo phaùt trieån nhaát ? giaûi thích vì sao ?

- Maïng löôùi böu chính vieãn thoâng vaø internet phaùt trieån ñaõ taùc ñoäng ñeán kinh teá xaõ hoäi nhö theá naøo ?

Daën doø : Laøm baøi taäp trong SGK, chuaån bò xem noäi dung baøi môùi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 15

Baøi 15  

THÖÔNG MAÏI VAØ DÒCH VUÏ

 

I. Muïc tieâu :

- Naém ñöôïc ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh thöông maïi dòch vuï nöôùc ta .

- Giaûi thích ñöôïc vì sao Haø Noäi vaø TP.HCM laø hai trung taâm thöông maïi vaø dòch vuï lôùn nhaát nöôùc ta .

- Nöôùc ta coù nhieàu tieàm naêng ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch .

- Coù kyõ naêng ñoïc vaø phaân tích caùc bieåu ñoà, caùc soá lieäu

II. Troïng taâm baøi : Noäi thöông vaø dòch vuï

III. Thieát bò daïy hoïc :

- Bieåu ñoà 15.1 phoùng to

- Baûn ñoà Vieät Nam

- Baûn ñoà theá giôùi

- Phieáu hoïc taäp soá 1:

 

Taøi nguyeân du lòch thieân nhieân

Taøi nguyeân du lòch di saûn vaên hoùa

Saûn phaåm du lòch

Tieàm naêng du lòch

……………………………………

……………………………………

……………………………………

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

 

- Trong caùc loaïi hình giao thoâng, loaïi hình naøo laø phaùt trieån nhaát ? giaûi thích vì sao?

- Maïng löôùi böu chính vieãn thoâng vaø internet phaùt trieån ñaõ taùc ñoäng ñeán kinh teá xaõ hoäi nhö theá naøo ?

2. Giaûng baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : noäi thöông

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : Naém ñöôïc ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh noäi thöông ôû nöôùc ta .

- Hình thöùc toá chöùc hoaït ñoäng : nhoùm

Yeâu caàu : Döïa vaøo baûng thoâng tin SGK vaø hình 15.1 cho bieát :

? Cho bieát hoaït ñoäng noäi thöông taäp trung nhieàu ôû caùc vuøng naøo  ? Giaûi thích ?

(vuøng coù daân soá ñoâng, söùc mua cao, coù nhieàu ngaønh kinh teá phaùt trieån thì nôi ñoù ngaønh noäi thöông phaùt trieån)

? Vuøng naøo coù ngaønh noäi thöông chöa phaùt trieån (möùc toång baùn leû haøng hoùa vaø doanh thu dòch vuï tieâu duøng thaáp ). Giaûi thích ?

? Döïa vaøo caùc hình : 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 cho bieát hoaït ñoäng noäi thöông dieãn ra ôû ñaâu ? taïi caùc thanh phoá naøo chuû yeáu ?

? Vì sao TP. Hoà Chí Minh laø trung taâm thöông maïi vaø dòch vuï ña daïng vaø lôùn nhaát caû nöôùc ?

(Daân cö, söùc mua, khaû naêng saûn xuaát haøng hoùa, vò trí ôû vuøng Ñoâng Nam Boä giaùp vôùi ñoàng baèng Soâng Cöûa Long, Taây Nguyeân vaø Duyeân Haûi Nam Trung Boä laø caùc thò tröôøng cung caáp nguyeân lieäu vaø haøng hoùa cho TP, vaø ñoàng thôøi caùc vuøng naøy cuõng laø thò tröôøng tieâu thuï haøng hoùa cuûa TP)

Giaùo vieân choát yù : Noäi thöông phaùt trieån vôùi haøng hoùa phong phuù. Quy moâ daân soá , söùc mua vaø söï phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá taïo neân möùc ñoä taäp trung khaùc nhau cuûa caùc hoaït ñoäng thöông maïi giöõa caùc vuøng trong nöôùc.

Hoaït ñoäng 2 : ngoaïi thöông

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : Naém ñöôïc ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh ngoaïi thöông cuûa nöôùc ta .

+ Kó naêng phaân tích vaø khai thaùc töø bieåu ñoà, thoâng tin trong SGK

- Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : caù nhaân

Yeâu caàu : quan saùt hình 16.6 vaø  thoâng tin trong SGK

? Cho bieát caùc maët haøng xuaát khaåu chuû löïc hieän nay, tæ troïng xuaát khaåu cuûa caùc nhoùm haøng naøy ?

? Hieän nay nöôùc ta nhaäp nhöõng maët hng naøo ?

? Keå teân vaø xaùc ñònh treân baûn ñoà thò tröôøng nöôùc ta mua baùn vôùi theá giôùi

GV choát yù : Ngoaïi thöông môû roäng thò tröôøng  vaø haøng hoùa xuaát khaåu.

Hoaït ñoäng 3 : du lòch

- Muïc tieâu : Naém ñöôïc tieàm naêng vaø ñaëc ñieåm phaùt trieån, phaân boá ngaønh du lòch nöôùc ta.

+ Kó naêng : Phaân tích vaø khai thaùc kieán thöùc töø bieåu ñoà, thoâng tin trong SGK.

- Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : Caù nhaân

Yeâu caàu : Quan saùt thoâng tin trong SGK boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp soá 1

? Taøi nguyeân du lòch la gì ? ñaùnh giaù nguoàn taøi nguyeân du lòch nöôùc ta ?

? Saûn phaåm du lòch laø gì ? ñòa phöông naøo coù nhieàu saûn phaåm du lòch ?

? Ngaønh du lòch nöôùc ta coù nhöõng böôùc phaùt trieån naøo ?

? keå teân moät soá ñieåm du lòch cuûa ñòa phöông em ?

Giaùo vieân choát yù : ngaønh du lòch coù nhieàu taøi nguyeân du lòch töï nhieân vaø taøi nguyeân du lòch nhaân vaên, nhieàu saûn phaåm du lòch ñöôïc hình thaønh nhaèm ña daïng hoaù hoaït ñoäng du lòch, laøm taêng söùc caïnh tranh veà du lòch trong khu vöïc.

1. Noäi dung : Noäi thöông phaùt trieån vôùi haøng hoùa phong phuù vaø ñang daïng. Maïng löôùi phaân phoái löu thoâng haøng hoùa coù ôû khaép caùc ñòa phöông. Quy mua daân soá, söùc mua  vaø söï phaùt trieån caùc ngnh kinh teá taïo neân möùc ñoä taäp trung khaùc nhau  cuûa caùc hoaït ñoäng thöông maïi giöõa caùc vuøng trong nöôùc.

Hình thöùc hoaït ñoäng phoå bieán cuûa noäi thöông laø caùc chôï .

TP.HCM vaø Haø noäi laø trung taâm thöông maïi lôùn nhaát nöôùc ta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ngoaïi thöông :

Ngoaïi thöông môû roäng thò tröôøng vaø haøng hoùa xuaát khaåu. Nhieàu haøng hoùa xuaát khaåu ñöôïc theá giôùi öa chuoäng nhaát laø thò tröôøng Chaâu AÂu vaø Baéc Myõ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Du lòch :

Ngaønh du lòch coù nhieàu taøi nguyeân du lòch töï nhieân vaø taøi nguyeân du lòch nhaân vaên, nhieàu saûn phaåm du lòch ñöôïc hình thaønh nhaèm ña daïng hoùa hoaït ñoäng du lòch, laøm taêng söùc caïnh tranh veà du lòch trong khu vöïc.

Du lòch ñam laïi nguoàn thu nhaäp lôùn goùp phaàn môû roäng giao löu nöôùc ta vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi vaø caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân.

 

Cuõng coá :

Caùc trung taâm thöông maïi lôùn ñöôïc hình thaønh nhôø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi naøo ?

Cho bieát caùc tieàm naêng du lòch nöôùc ta .

Daën doø :

Veà xem tröôùc noäi dung baøi thöïc haønh veõ bieåu ñoà veà söï thay ñoåi cô caáu kinh teá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 16

Baøi 16

VEÕ BIEÅU ÑOÀ

VEÀ SÖÏ THAY ÑOÅI CÔ CAÁU KINH TEÁ

 

I. Muïc tieâu :

1.Kieán thöùc :

- Cuõng coá kieán thöùc HS ñaõ hoïc töø baøi 6 veà cô caáu kinh teá theo ngaønh va theo laõnh thoå ôû nöôùc ta .

2. Kyõ naêng :

Reø luyeän kyõ naêng xöû lyù  soá lieäu theo yeâu caàu veõ bieåu ñoà.

Kó naêng veà bieåu ñoà theå hieän cô caáu theo bieåu ñoà mieàn

II. Ñoà dung daïy hoïc :

- Bieåu ñoà mieàn

- Hoïc sinh chuaån bò thöôùc, buùt chì, buùt chì maøu

III. Giaûng baøi môùi :

 

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung boå sung

1. Huôùng daãn veõ bieåu ñoà mieàn :

- Böôùc 1 : Nhaän bieát tröôøng hôïp naøo veõ bieåu ñoà cô caáu baèng bieåu ñoà mieàn.

Thöôøng söû duïng khi chuoåi soá lieäu laø nhieàu naêm. Trong tröôøng hôïp ít naêm (2, 3 naêm ) thì thöôøng söû duïng bieåu ñoà troøn.

Khoâng veõ bieåu ñoà mieàn khi chuoåi soá lieäu khoâng phaûi theo caùc naêm, vì truïc hoaønh trong bieåu ñoå mieàn bieåu dieãn naêm .

- Böôùc 2 : veõ bieåu ñoà mieàn

Bieåu ñoà laø hình chöõ nhaät, truïc tung coù giaù trò soá laø 100% (toå soá)

Truïc hoaønh laø naêm. Döïa vaøo soá lieäu thoáng keá xaùc ñònh caùc ñieåm theo töøng tieâu chí (noâng laâm ngö, coâng nghieäp xaây döïng, dòch vuï ,) Caùch xaùc ñònh vò trí cuûa ñieåm phaûi thöïc hieän nhö caùch veõ bieåu ñoà coät choàng. Noái lieàn caùc ñieåm xaùc ñònh thaønh ñöôøng bieåu dieãn cho töøng tieâu chí.

Chuù yù teân bieåu ñoà

2. Nhaän xeùt :

- Söï giaûm maïnh tæ troïng cuûa noâng laâm ngö nghieäp töø 40.5% xuoáng coøn 23% noùi leân ñieàu gì ?

Neàn kinh teá ñang chuyeån töø nöôùc noâng nghieäp sang nöôùc coâng nghieäp .

Tæ troïng cuûa khu vöïc kinh teá naøo taêng nhanh ? thöïc teá naøy phaûn aùnh ñieàu gì ?

Quaù trình coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ñang tieán trieån

Tæ troïng ngaønh dòch vuï trong thôøi gian cuoái thaäp kæ 90 bò giaûm do khuûng hoaûng kinh teá cuûa khu vöïc neân caùc hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi tieán trieån chaäm.

VD : Neáu veõ daïng coät choàng ta veõ nhö sau

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyeån sang bieåu ñoà mieàn thì caùch xaùc ñònh caùc giaù trò cuõng gioáng nhö coät choàng chæ khaùc laø vò trí caùc giaù trò khoâng naêm trong töøng coät thôøi gian, maø vò trí caùc giaù trò naèm treân 1 ñieåm thôøi gian nhö hình döôùi ñaây.

- Duøng kí hieäu hay toâ maøu rieâng cho caùc mieàn ñöôïc bieåu hieän

- Ghi phaàn chuù thích cho caùc kí hieäu hay maøu bieåu hieän

Daën doø : xem laïi caùc baøi ñaõ hoïc (töø baøi 1 ñeán 16 ) tieát sau oân taäp .

Phaàn boå sung : ..............................................                           

Tieát 17

Baøi 17

OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ I

(ÑÒA LÍ DAÂN CÖ VAØ ÑÒA LYÙ KINH TEÁ)

 

I. Muïc tieâu :

- Cuõng coá vaø heä thoáng kieán thöùc cô baûn veà daân cö  vaø kinh teá nöôùc ta moät caùch vöõng chaéc ñeå laøm cô sôû ñi saâu veà söï phaân hoùa laõnh thoå trong caùc chöông sau

- Cuõng coá caùc kó naêng : ñoïc baûn ñoà, phaân tích bieåu ñoà, baûng soá lieäu, tranh aûnh.

II. Thieát bò daïy hoïc :

- Baûn ñoà daân cö Vieät Nam

- Baûn ñoà  kinh teá Vieät Nam

III. Tieán trình leân lôùp

- OÅn ñònh

- Kieåm tra vieäc chuaån bò cuûa hoïc sinh

- Noäi dung oân taäp : Giaùo vieân oân theo caùc noäi dung veà kieán thöùc vaø kó naêng cuûa baûng döôùi ñaây

2. Giaûng baøi môùi

Baøi

Kieán thöùc

Kyû naêng

1

Ñaëc ñieåm veà daân toäc ôû Vieät Nam

Tình hình phaân boá caùc daân toäc

Phaân tích bieåu ñoà veà cô caáu daân toäc VN

Ñòa baøn cö truù cuûa moät soá daân toäc

Thoâng keâ tình hình caùc daân toäc ôû VN

2

Soá daân ôû nöôùc ta (2002)

- Tình hình gia taêng daân soá, buøng noå daân soá .

- tyû leä gia taêng giöõa caùc vuøng, caùc mieàn khoâng ñeàu .

- Cô caáu daân soá : Cô caáu treû, cô caáu giaø aûnh huôûng cô caáu daân soá ñeán tình hình kinh teá xaõ hoäi .

 

 

Phaân tích bieåu ñoà bieán ñoåi daân soá

 

Phaân tích baûng thoáng keâ tyû leä daân soá

 

Phaân tích baûng thoáng keâ cô caáu daân soá theo nhoùm tuoåi.

Tính tyû leä gia taêng daân soá vaø bieåu ñoà tyû leä taêng daân soá.

3

Maät ñoä daân soá vaø phaân boá daân cö

- Caùc loaïi hình quaàn cö

- tình hình ñoâ thò hoùa ôû nöôùc ta

- Phaân tích löôïc ñoà phaân boá daân cö vaø ñoâ thò ôû nöôùc ta.

- Phaân tích tình hình ñoâ thò hoùa ôû Vieät Nam vaø tình hình maät ñoä daân soá ôû caùc vuøng cuûa nöôùc ta .

4

- Ñaëc ñieåm nguoàn lao ñoäng cuûa nöôùc ta vaø tình hình söû duïng lao ñoäng.

- Vaán ñeà vieäc laøm

Chaát löôïng cuoäc soáng

- Phaân tích bieåu ñoà cô caáu löïc löôïng lao ñoäng ; cô caáu söû duïng lao ñoäng theo ngaønh, theo thaønh phaàn.

- Phaân tích aûnh 4.3

5

- Caùc daïng thaùp tuoåi ôû Vieät Nam

- Nguyeân nhaân vaø aûnh höôûng cuûa cô caáu daân soá ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi

Phaân tích thaùp tuoåi

6

- Neàn kinh teá nöôùc ta ñang thay ñoåi

- Neàn kinh teá nöôùc ta chuyeån ñoåi trong thôøi kyø môùi .

- Nhöõng thaønh töïu vaø thaùch thöùc

- Phaân tích caùc vuøng kinh teá vaø vuøng kinh teá troïng ñieåm

- Phaân tích cô caáu theo thaønh phaàn

 

7

Caùc nhaân toá töï nhieân : Ñaát, khí haäu, nöôùc, sinh vaät

- Caùc nhaân toá kinh teá - xaõ hoäi : daân cö, lao ñoäng, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, chính saùch phaùt trieån, thò tröôøng

- Phaân tích keânh chöõ , keânh hình

- Phaân tích sô ñoà cô sôû vaät chaát kyõ thuaät trong noâng nghieäp

8

Söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp

- Ngaønh troàng troït : caây löông thöïc, caây coâng nghieäp, caây aên quaû söï phaân boá

- Ngaønh chaên nuoâi : Traâu, boø, gia caàm söï phaân boá.

- Phaân tích baûng cô caáu giaù trò saûn xuaát ngaønh troàng troït : moät soá chæ tieâu veà saûn xuaát luùa, caây coâng nghieäp chuû yeáu vaø caùc vuøng phaân boá vaø cô caáu giaù trò saûn xuaát ngaønh chaên nuoâi

- Phaân tích löôïc ñoà noâng nghieäp VN vaø thu hoaïch luùa ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long

9

Söï phaùt trieån vaø phaân boá laâm nghieäp, thuûy saûn.

- Laâm nghieäp : Taøi nguyeân röøng, söï phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh laâm nghieäp .

- Ngaønh thuûy saûn : nguoàn lôïi thuûy saûn, söï phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh thuûy saûn

 

 

- Phaân tích cô caáu caùc loaïi röøng ôû nöôùc ta, söï phaùt trieån caùc ngaønh thuûy saûn.

- Phaân tích moâ hình kinh teá traïng thaùi vaø löôïc ñoà laâm saûn VN.

 

10

- Dieän tích caây troàng phaân theo nhoùm caây .

- Soá löôïng gia suùc, gia caàm vaø tæ soá taêng tröôûng

- Döïa vaøo kieán thöùc, baûng soá lieäu vaø bieåu ñoà giaûi thích

- Veõ bieåu ñoà ñöôøng troøn cô caáu gieo troàng caùc nhoùm caây qua hai naêm 1990, 2002.

- Veõ bieåu ñoà ñöôøng bieåu dieãn söï taêng tröôûng caùc ñaøn gia suùc, gia caàm.

- Caùch tính quy moâ dieän tích, tæ troïng dieän tích gieo troàng cuûa caùc nhoùm caây.

11

Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp

- Caùc nhaân toá töï nhieân : Khoaùng saûn, thuûy naêng, ñaát, nöôùc, khí haäu.

- Caùc nhaân toá kinh teá xaõ hoäi : daân cö-lao ñoäng, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, chính saùch phaùt trieån, thò tröôøng.

- Phaân tích sô ñoà veà vai troø caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân ñoái vôùi söï phaùt trieån moät soá ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm.

- Phaân loaïi yeáu toá ñaàu vaøo, yeáu toá ñaàu ra (baøi taäp soá 1/41 SGK)

12

Söï phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp

- Cô caáu ngaønh coâng nghieäp

- Caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm : nhieân lieäu (than, daàu), ñieän (thuûy, khí, nhieät), caùc ngaønh coâng nghieäp naëng khaùc (cô khí, ñieän töû, hoùa chaát, xaây döïng…), cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm, deät may.

- Caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn

- Phaân tích bieåu ñoà tyû troïng caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm.

- Xaùc ñònh caùc ñòa ñieåm khai thaùc nhieân lieäu vaø caùc nhaø maùy ñieän treân treân löôïc ñoà coâng nghieäp .

- Löôïc ñoà caùc trung taâm coâng nghieäp tieâu bieåu ôû VN naêm 2002

 

13

Vai troø, ñaëc ñieåm  phaùt trieån vaø phaân boá dòch vuï

- cô caáu vaø vai troø cuûa dòch vuï trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng .

- Ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá caùc ngaønh dòch vuï ôû nöôùc ta : ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø ñaëc ñieåm phaân boá.

 

 

 

- Phaân tích bieåu ñoà cô caáu GDP cuûa caùc ngaønh dòch vuï

- Phaân loaïi caùc ngaønh dòch vuï

 

14

Giao thoâng vaän taûi vaø böu chính vieãn thoâng

- giao thoâng vaän taûi : yù nghóa söï phaùt trieån

- Böu chính vieãn thoâng

- Phaân tích löôïc ñoà maïng löôùi giao thoâng

- Bieåu ñoà maät ñoä ñieän thoaïi coá ñònh : soá maùy /1000 daân

 

15

Thöông maïi vaø dòch vuï

- Thöông maïi : noäi thöông, ngoaïi thöông

- dòch vuï

- Phaân tích bieåu ñoà 15.1, bieåu ñoà cô caáu giaù trò xuaát khaåu.

- Phaân tích aûnh 15.2, 15.3,15.4, 15.5 vaø 15.7

16

Thöïc haønh : Söï thay ñoåi cô caáu kinh teá

Neâu yù nghóa söï thay ñoåi tyû trong caùc ngaønh

 

Veõ bieåu ñoà mieàn

- Cuõng coá :  Choïn moät soá tranh aûnh, baûng soá lieäu ñeå kieåm tra vieäc name baøi cuûa HS

- Daën doø : Chuaån bò kyõ ñeå tieát tôùi kieåm tra 1 tieát.

RUÙT KINH NGHIEÄP :.......................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Tieát

Baøi

KIEÅM TRA 1 TIEÁT

 

I. Muïc tieâu :

- Kieán thöùc : kieåm tra cuõng coá vaø heä thoáng kieán thöùc cô baûn veà daân cö vaø kinh teá nöôùc ta moät caùch vöõng chaéc ñeå laøm cô sôû ñi saâu vaøo söï phaân hoùa laõnh thoå trong caùc chöông sau

- Kieåm tra caùc kyõ naêng phaân tích bieåu ñoà, baûng soá lieäu

II. Troïng taâm baøi hoïc :  töø baøi 1 ñeán 16

III. Noäi dung kieåm tra

Ñeà

Ñaùp aùn ñieåm

I. Töï luaän : (7 ñieåm)

Caâu 1 : Töï nhieân nöôùc ta coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên naøo aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp ? (2 ñieåm)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Caâu 2 : Qua baûng thoáng keâ soá lieäu veà tæ suaát sinh vaø tæ suaát töû cuûa daân soá nöôùc ta qua caùc thôøi kì sau

 

1960

1970

1979

1985

1995

1999

Tæ suaát sinh 0/00

46.0

34.6

32.5

28.4

32.9

19.9

Tæ suaát töû 0/00

12.0

6.6

7.2

6.9

3.9

5.6

Tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân %

 

 

 

 

 

 

1. Tính tæ leä daân soá taêng töï nhieân trong töøng thôøi kyø, boå sung keát quaû tính vaøo baûng  treân  (1 ñ)

2. Nhaän xeùt veà tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân qua töøng thôøi kyø .

Nguyeân nhaân ? (1 ñ)

 

3. Veõ bieåu ñoà theå hieän tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân cuûa nöôùc ta thôøi kì 1960-1999 (1 ñ)

Caâu 3 : Döïa vaøo löôïc ñoà boå sung kieán thöùc vaøo sô ñoà döôùi ñaây veà vai troø cuûa taøi nguyeân thieân nhieân ñeán söï phaùt ttieån cuûa coâng nghieäp nöôùc ta (2 ñ)

      Caùc loaïi taøi nguyeân                     Caùc ngaønh coâng nghieäp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Traéc nghieäm : Haõy choïn vaø ñaùnh daáu X vaøo maø em choïn laø ñuùng .

Caâu 4 : (1ñ) : Thò tröôøng giöõ vai troø quan troïng ñoái vôùi söï phaùt trieån coâng nghieäp vì

a- Thò tröôøng cung öùng caùc nguoàn nguyeân lieäu cho saûn xuaát coâng nghieäp .

b- Thò tröôøng giuùp tieâu thuï haøng hoùa do coâng nghieäp saûn xuaát ra thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc.

c- Taïo ra söï giao löu haøng hoùa giöõa caùc ngaønh saûn xuaát trong nöôùc.

d- caû 3 vai troø neâu treân. (traû lôøi d)

Caâu 5 : (1ñ) Ngaønh dòch vuï coù cô caáu kinh teá ngaøy caøng phaùt trieån ña daïng khi :

a- Neàn kinh teá môùi böôùc ñaàu phaùt trieån

b- Neàn kinh teá ñang phaùt trieån

c- Neàn kinh teá chöa phaùt trieån

d- Neàn kinh teá töï caáp töï tuùc        (traû lôøi b)

Caâu 6 : (1ñ) haõy saép xeáp caùc cuïm töø döôùi ñaây vaøo coät A hoaëc B theå hieän taøi nguyeân du lòch hay saûn phaåm du lòch nöôùc ta .

Vònh Haï Long, coâng Vieân nöôùc Ñaàm Sen, khu di tích Ñaïi Noäi kinh thaønh Hueá, laøng ngheà Baùt Traøng, Ñoäng Phong Nha-Keû Baøng, khu du lòch taém nöôùc noùng –sinh thaùi Bình Chaâu, phoá coå Hoäi An, du lòch Suoái Tieân, du lòch nghó Döôõng Ñaø Laït.

A. Taøi nguyeân du lòch (taøi nguyeân thieân nhieân vaø di saûn vaên hoùa )

B. Saûn phaåm du lòch

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Daën doø : Chuaån bò xem tröôùc noäi dung baøi 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát

Baøi 17

SÖÏ PHAÂN HOÙA LAÕNH THOÅ

VUØNG TRUNG DU VAØ MIEÀN NUÙI BAÉC BOÄ

 

I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc, HS caàn

- Hieåu ñöôïc yù nghóa vò trí ñòa lyù, moät soá theá maïnh vaø khoù khaên cuûa ñieàu kiân töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân, ñaëc ñieåm daân cö xaõ hoäi cuûa vuøng.

- Hieåu saâu hôn söï khaùc bieät cuûa hai tieåu vuøng Taây Baéc vaø Ñoâng Baéc, ñaùnh giaù trình ñphaùt trieån cuûa hai tieåu vuøng vaø taàm quan troïng cuûa caùc giaûi phaùp baûo veä moâi tröôøng vaø phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi .

- Xaùc ñònh ñöôïc ranh giôùi cuûa vuøng vò trí cuûa moät soá taøi nguyeân quan troïng treân löôïc ñoà .

- Phaân tích giaûi thích ñöôïc moät soá chæ tieâu phaùt trieån daân cö xaõ hoäi .

II. Troïng taâm baøi :

Ñieàu kieän töï nhieân, söï khaùc bieät veà daân cö giöõa hai vuøng Ñoâng Baéc vaø Taây Baéc

III. Phöông tieän daïy hoïc :

- Löôïc ñoà töï nhieân vuøng Trung Du vaø Mieàn nuùi Baéc Boä

- Baûn ñoà ñòa lyù töï nhieân hoaëc baûn ñoà haønh chaùnh Vieät Nam

- Moät soá tranh aûnh veà Trung Du vaø mieàn nuùi Baéc Boä .

IV. Tieán trình leân lôùp

1. Giaùo vieân söûa baøi kieåm tra 1 tieát

2. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : vò trí ñòa lyù vaø giôùi haïn laõnh thoå

- Muïc tieâu : HS bieát ñöôïc vò trí ñòa lyù cuûa vuøng, yù nghóa cuûa vò trí ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi .

+ Kyõ naêng : xaùc ñònh vò trí ñòa lyù laõnh thoå treân baûn ñoà

Hình thöùc hoaït ñoäng : caù nhaân

Yeâu caàu : Quan saùt löôïc ñoà töï nhieân vuøng Trung Du v mieàn nuùi Baéc Boä (keát hôïp H6.1) traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

? Vuøng Trung Du vaø mieàn nuùi Baéc Boä tieáp giaùp vôùi nhöõng nôi naøo ?

? Dieän tích, daân soá ? chieám so vôùi caû nöôùc naêm 2002

? vuøng naøy ñöôïc chia laøm  maáy tieâu vuøng ?

Löu yù : Trung Du vaø mieàn nuùi Baéc Boä goàm caû boä phaän caùc ñaûo, quaàn ñaûo trong vònh Baéc boä ?

? Neâu yù nghóa, vò trí ñòa lyù cuûa vuøng?

(Naèm lieàn keà chí tuyeán Baéc vaø moät soá ñieàu kieän töï nhieân chuû yeáu, taïo ñieàu kieän cho vuøng giao löu kinh teá vaên hoùa vôùi ñoàng baèng Soâng Hoàng vaø vuøng kinh teá troïng ñieåm Baéc Boä.)

Hoaït ñoäng 2 : Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

- Muïc tieâu

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa töï nhieân ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vuøng

+ Kó naêng : phaân tích baûn ñoà baûng thoâng tin ñeå khai thaùc kieán thöùc

- Hình thöùc toå chöùc : hoaït ñoäng nhoùm (hoaëc caëp)

Böôùc 1 : giaùo vieân chuû nhieäm cho HS : döïa vaøo löôïc ñoà H17.1 cho bieát

? Trung Du vaø mieàn nuùi Baéc Boä chòu chi phoái nhieàu nhaát cuûa yeáu toá töï nhieân naøo ?

? Ñòa hình ñaëc tröng ôû phía Taây Baéc laø gì ? Ñoâng Baéc laø gì ?

? vuøng chuyeån tieáp giöõa mieàn Baéc Boä vaø Chaâu thoå Soâng Hoàng laø gì ? cho bieát caûnh quan ñòa hình ñaëc saéc cuûa vuøng naøy ?

Böôùc 2 : Xaùc ñònh vò trí caùc moû : than, saét, thieác, apatít. Caùc nhaø maùy thuûy ñieän ñöôïc xaây döïng treân soâng naøo ?

Böôùc 3 : neâu söï khaùc bieät veà ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân vaø theá maïnh kinh teá giöõa hai tieåu vuøng Ñoâng Baéc vaø Taây Baéc.

Böôùc 4 : Ñaùnh giaù chung veà ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân cuûa vuøng Trung Du vaø mieàn nuùi Baéc Boä (thuaän lôïi vaø khoù khaên) coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa vuøng

GV chuaån xaùc kieán thöùc khi hoïc sinh ñaùnh giaù xong, roài cho HS ghi baøi

Hoaït ñoäng 3 : Ñaëc ñieåm daân cö vaø xaõ hoäi

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : Hs bieát ñöôïc ñaây laø ñòa baøn cö truù cuûa nhieàu daân toäc, daân cö ôû nay veà maët xaõ hoäi coù söï cheânh leäch so vôùi caû nöôùc, ngay trong vuøng daân cö cuõng coù söï cheânh leäch giöõa tieåu vuøng Ñoâng Baéc vaø Taây Baéc .

+ Kó naêng : Khai thaùc thoâng tin töø baûn thng keâ vaø caùc chæ tieâu phaùt trieån cuûa daân cö – xaõ hoäi.

- Hình thöùc toå chöùc : thaûo luaän theo caëp

Böôùc 1 : döïa vaøo baûng soá lieäu 17.2

? Nhaän xeùt veà maät ñoä daân cö cuûa hai tieåu vuøng so vôùi caû nöôùc. So saùnh maät ñoä daân cö ôû hai tieåu vuøng. Giaûi thích .

? Nhaän xeùt veà tæ leä hoä ngheøo vaø GDP/ngöôøi  cuûa hai tieåu vuøng so vôùi caû nöôùc. So saùnh tæ leä hoä ngheøo vaø GDP ôû hai tieåu vuøng giaûi thích.

? Nhaän xeùt veà caùc chæ tieâu : tæ leä ngöôøi lôùn bieát chöõ, tuoåi thoï trung bình, ngöôøi daân thaønh thò cuûa hai tieåu vuøng so vôùi caû nöôùc. Giaûi thích

? Cho bieát nguyeân nhaân söï cheânh leäch daân cö hai tieåu vuøng Ñoâng Baéc vaø Taây Baéc ?

Böôùc 2 : keát luaän : Vuøng naøo phaùt trieån hôn ?

GV chuaån xaùc kieán thöùc vaø giôùi thieäu veà cô caáu, ñòa baøn cö truù cuûa moät soá daân toäc (coù theå cho HS xem tranh aûnh veà caûnh sinh hoaït cuûa caùc daân toäc.

I. Vò trí ñòa lyù vaø giôùi haïn laõnh thoå

Trung du vaø mieàn nuùi Baéc boä laø vuøng laõnh thoå phía Baéc .

- Giaùp Trung Quoác, Laøo, Ñoàng baèng Soâng Hoàng vaø vuøng Baéc Trung Boä .

- Dieän tích 100965 km2 (chieám 30.7%), daân soá 11.5 treäu ngöôøi  (chieám 14.4%) naêm 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

1. Ñieàu kieän töï nhieân : Thuaän lôïi :

- Khí haäu nhieät ñôùi aåm cuûa muøa ñoâng laïnh thích hôïp caùc loaïi caây coâng nghieäp cn nhieät ñôùi, caây oân ñôùi.

- Vuøng coù vò trí giaùp bieån, coù nhieàu ñaûo nhoû thuoäc Vònh Haï Long taïo khaû naêng phaùt trieån kinh teá bieån , nuoâi troàng ñaùnh baét thuûy saûn, du lòch

Khoù khaên :

- Ñòa hình bò chia caét maïnh, thôøi tieán dieãn bieán thaát thöôøng, gaây trôû ngaïi cho giao thoâng vaän taûi, saûn xuaát vaø ñôøi soáng.

2. Taøi nguyeân :

Thuaän lôïi :

- Taøi nguyeân khoaùng saûn, thuûy ñieän phong phuù., ña daïng

- Phaân boá taäp trung

Khoù khaên :

- Khoaùng saûn coù tröõ löôïng nhoû, ñieàu kieän khai thaùc phöùc taïp.

- Naïn chaët phaù röøng böøa baõi daãn ñeán xoùi mn, luõ queùt laøm cho chaát löôïng moâi tröôøng giaûm suùt.

III. Ñaëc ñieåm daân cö xaõ hoäi.

- Trung du vaø mieàn nuùi  Baéc Boä laø ñòa baøn cö truù cuûa nhieàu daân toäc, ñôøi soáng moät boä phaän daân cö vaãn coøn nhieàu khoù khaên nhöng ñang ñöôïc caûi thieän .

- Daân cö coù söï cheânh leäch ôû hai tieåu vuøng Ñoâng Baéc vaø Taây Baéc veà maët xaõ hoäi .

 

 

Cuõng coá :

- Neâu nhöõng theá maïnh veà taøi nguyeân thieân nhieân cuûa vuøng Trung Du vaø mieàn nuùi Baéc Boä ?

- Taïi sao Trung Du Baéc Boä laø ñòa baøn ñoâng daân vaø phaùt trieån cao hôn mieàn nuùi Baéc Boä ?

Daën doø : Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi SGK, chuaån bò baøi 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát

Baøi 18

VUØNG TRUNG DU VAØ MIEÀN NUÙI BAÉC BOÄ(tt)

 

I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc, HS caàn

- Hieåu ñöôïc cô baûn tình hình phaùt trieån kinh teá ôû Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä theo trình töï : coâng nghieäp, noâng nghieäp vaø dòch vuï. Naém ñöôïc moät soá vaán ñeà troïng taâm

Veà kó naêng, naém vöõng phöông phaùp so saùnh giöõa caùc yeáu toá ñòa lyù ; keát hôïp keânh chöõ, keânh hình ñeå phaân tích giaûi thích theo caùc caâu hoûi gôïi yù trong baøi (chöõ in nghieân)

II. Troïng taâm baøi  :

Söï phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp, coâng nghieäp

III. Phöông tieän  daïy hoïc :

- Löôïc ñoà kinh teá vuøng trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä.

- Phieáu hoïc taäp soá 1

Khu vöïc kinh teá

Ngaønh saûn xuaát

Ñòa baøn phaân boá saûn xuaát

Coâng nghieäp

Luyeän kim

Tænh Thaùi Nguyeân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Baøi môùi

1. Kieåm tra baøi cuõ

- Trung du vaø mieàn nuùi Baéc boä coù nhöõng taøi nguyeân thieân nhieân naøo quan troïng cho söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ?

- Vì sao phaùt trieån kinh teá vaø naâng cao ñôøi soáng caùc daân toäc phaûi ñi ñoâi vôùi vieäc baûo veä moâi tröôøng töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân ?

- Taïi sao mieàn Trung du Baéc boä laïi laø ñòa baøn ñoâng daân vaø kinh teá phaùt trieån hôn mieàn nuùi Baéc Boä.

2. Baøi môùi

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : Tình hình phaùt trieån kinh teá

- Muïc tieâu

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc söï phaùt trieån vaø phaân boá moät soá ngaønh kinh teá quan troïng cuûa coâng nghieäp, noâng nghieäp, dòch duï quan trong trong vuøng .

+ kó naêng : Khai thaùc kieán thöùc  qua löôïc ñoà, thoâng tin trong SGK .

- Hình thöùc toå chöùc : hoaït ñoäng nhoùm

- Yeâu caàu : Döïa vaøo löôïc ñoà hình 18.1 trong SGK veà kinh teá vuøng Trung Du vaø mieàn nuùi Baéc boä, boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp soá 1. Sau ñoù giaûi quyeát caùc vaán ñeà sau

? Keå teân caùc trung taâm coâng nghieäp vaø caùc ngaønh coâng nghieäp ôû moãi trung taâm ?

? Giaûi thích veà söï phaân boá caùc ngaønh coâng nghieäp ôû moãi trung taâm Thaùi Nguyeân vaø Vieät Trì ?

? Keå teân caùc nhaø maùy thuûy ñieän cuøng vôùi teân soâng cung caáp nöôùc cho nhaø maùy thuûy ñieän ñoù. Cho bieát teân soâng naøo seõ coù hai nhaø maùy thuûy ñieän vôùi coâng suaát lôùn. Haõy neâu yù nghóa cuûa thuûy ñieän Hoøa Bình

? Keå teân caùc saûn phaåm troàng troït vaø nôi saûn xuaát ra caùc saûn phaåm naøy. Giaûi thích vì sao saûn phaåm chuû yeáu cuûa vuøng laø caây coâng nghieäp laâu naêm vaø caây aên quaû ?

? Nhôø nhöõng ñieàu kieän gì maø caây cheø chieám tæ troïng lôùn veà dieän tích vaø saûn löôïng so vôùi caû nöôùc ?

? Chaên nuoâi cuûa vuøng coù ñaëc ñieåm gì ? con vaät gì ñöôïc nuoâi nhieàu nhaát ? sao traâu vaø gia suùc ñöôïc nuoâi nhieàu trong vuøng vôùi tæ leä cao nhaát caû nöôùc .

? Phaàn lôùn dieän tích röøng thuoäc vuøng röøng naøo ? theá naøo laø vuøng noâng laâm keát hôïp ? taïi sao vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc boä phaùt trieån moâ hình laâm nghieäp naøy ?

Löu yù giaùo vieân coù theå chia vaø giao moãi nhoùm giaûi quyeát moät hay vaøi vaán ñeà neâu treân .

Giaùo vieân cho HS choát yù qua giaûi quyeát vaán ñeà sau : cho bieát theá maïnh kinh teá cuûa vuøng laø caùc ngaønh saûn xuaát naøo ? caùc ngaønh naøy döïa vaøo nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi naøo veà maët töï nhieân, xaõ hoäi ñeå phaùt trieån .

GV boå sung theâm : Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi, vuøng coøn moät soá khoù khaên nhö : thieâu quy hoaïch, chöa chuû ñoäng ñöôïc thò tröôøng ñaõ aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån noâng nghieäp cuûa vuøng.

Quan saùt tieáp löôïc ñoà

? Vuøng trao ñoåi haøng hoùa vôùi vuøng ñoàng baèng Baéc boä, vôùi Trung quoác Laøo qua caùc tuyeán ñöôøng naøo ?

? Keå teân caùc cöûa khaåu cuûa vuøng vôùi caùc nuôùc laân caän. Caùc tuyeán ñöôøng ñeå ñi töøng vuøng ñeán caùc cöûa khaåu naøy. Cho bieát taàm quan troïng cuûa caùc cöûa khaåu naøy ?

? Keå teân caùc ñòa ñieåm du lòch noåi tieáng cuûa vuøng .

Hoaït ñoäng 2 : Caùc trung taâm kinh teá

- Muïc tieâu :

+ kieán thöùc : HS bieát caùc trung taâm kinh teá vuøng .

+ Kó naêng : phaân tích löôïc ñoà xaùc ñònh caùc trung taâm kinh teá

Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : caù nhaân

Yeâu caàu :

? Xaùc ñònh treân löôïc ñoà vò trí caùc trung taâm kinh teá cuûa vuøng .

? Neâu caùc ngaønh coâng nghieäp ñaëc tröng cuûa moãi trung taâm ? Giaûi thích veà söï hình thaønh caùc trung taâm kinh teá naøy ?

GV chuaån xaùc kieán thöùc , Hs ghi baøi

IV, tình hình phaùt trieån kinh teá

1. Coâng nghieäp :

- Nhôø coù nguoàn thuûy naêng phong phuù neân coâng nghieäp naêng löôïng coù ñieàu kieän phaùt trieån maïnh caû veà thuûy ñieän caû laãn nhieät ñieän

- Vôùi nhieàu khoaùng saûn, röøng neân saûn xuaát coâng nghieäp chuû yeáu cuûa vuøng laø khai thaùc khoaùng saûn veà cheá bieán laâm saûn .

2. Coâng nghieäp :

- Luùa vaø ngoâ laø caây löông thöïc chính .

- Caây cheø chieám tyû troïng lôùn veà dieän tích vaø saûn löôïng so vôùi caû nöôùc .

Chaên nuoâi traâu chieám 57.3% so vôùi caû nöôùc (2002)

Ñieàu kieän töï nhieân cuûa vuøng nhieàu ñoài nuùi neân theá maïnh chính trong saûn xuaát noâng nghieäp cuûa vuøng laø troàng caây coâng nghieäp laâu naêm vaø chaên nuoâi gia suùc lôùn .

3. Dòch vuï :

- Heä thoáng ñöôøng saét, ñöôøng oâtoâ, caûng bieån phaùt trieån, laø ñieàu kieän thoâng thöông vôùi ñoàng baèng soâng Hoàng vaø caùc nöôùc laùng gieàng .

- Caùc khu vöïc kinh teá môùi ñöôïc xaây döïng ôû caùc cöûa khaåu seõ thuùc ñaåy giao löu haøng hoùa vaø phaùt trieån du lòch.

- Hoaït ñoäng du lòch trôû thaønh theá maïnh kinh teá cuûa vuøng .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Caùc trung taâm kinh teá :

- Thaùi Nguyeân, Vieät Trì, Haï Long, Laïng Sôn laø nhöõng trung taâm kinh teá quan troïng.

 

Cuõng coá :

- Vì sao khai thaùc khoaùng saûn laø theá maïnh cuûa Ñoâng Baéc, coøn phaùt trieån thuûy ñieän laø cuûa Taây Baéc ?

- Vònh Haï Long, Ñeàn Huøng, Paécpoù, Taân Traøo, SaPa, Tam Ñaûo, Ba Beå : Haõy phaân bieät du lòch nhaân vaên vaø du lòch töï nhieân trong caùc ñòa ñieåm treân .

Daën doø :

-         Laøm baøi taäp 2,3/SGK-69

-         Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát

Baøi 19

THÖÏC HAØNH : ÑOÏC BAÛN ÑOÀ, PHAÂN TÍCH VAØ

ÑAÙNH GIAÙ AÛNH HÖÔÛNG CUÛA TAØI NGUYEÂN

KHOAÙNG SAÛN ÑOÁI VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN COÂNG

NGHIEÄP ÔÛ MIEÀN NUÙI VAØ TRUNG DU BAÉC BOÄ

 

I. Muïc tieâu :

- Naém ñöôïc kó  naêng ñoïc ñöôïc caùc baûn ñoà

- Phaân tích vaø ñaùnh giaù ñöôïc tieàm naêng vaø aûnh höôûng cuûa taøi nguyeân khoaùng saûn ñoái vôùi söï phaùt trieån coâng nghieäp ôû vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä .

- Bieát veõ sô ñoà theå hieän moái quan heä giöõa ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa ngaønh coâng nghieäp khai thaùc, cheá bieán vaø söû duïng taøi nguyeân khoaùng saûn

II. Troïng taâm baøi :

Ñoïc phaân tích baûn ñoà, laäp sô ñoà lieân heä

III. Thieát bò daïy hoïc : Löôïc ñoà Trung du vaø mieàn nuùi Baéc boä

IV. Tieán trình leân lôùp  :

1. Kieåm tra baøi cuõ :

- Vì sao khai thaùc khoaùng saûn laø theá maïnh cuûa Ñoâng baéc , coøn phaùt trieån thuûy ñieän laø theá maïnh cuûa Taây Baéc ?

- Keå teân  caùc taøi nguyeân Du lòch cuûa mieàn nuùi vaø Trung du Baéc boä.

2. Giaûng baøi môùi :

Hoaït ñoäng 1 : Ñoïc baûn ñoà

- Muïc tieâu

Naém kó naêng ñoïc baûn ñoà

Phaân tích vaø ñaùnh giaù ñöôïc tieàm naêng vaø aûnh höôûng cuûa taøi nguyeân khoaùng saûn ñoái vôùi söï phaùt trieån coâng nghieäp cuûa vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc boä.

- Hình thöùc toå chöùc : Hoaït ñoäng nhoùm

Yeâu caàu : Döïa vaøo löôïc ñoà 17.1 vaø 18.1 trong SGK

Xaùc ñònh caùc moû than, saét. Mangan, thieác, boâxit, apatit, ñoàng, chì, keõm ôû caùc ñòa phöông naøo ?

Phaàn lôùn caùc khoaùng saûn phaân boá ôû tieåu vuøng naøo ?

Traû lôøi baèng caùch boå sung vaøo phieáu hoïc taäp sau :

 

Khoaùng saûn

Tieåu vuøng Taây Baéc

Tieåu vuøng Ñoâng Baéc

Than

 

 

Saét

 

 

Thieác

 

 

Boâxit

 

 

Apatit

 

 

Ñoàng

 

 

Chì

 

 

Keõm

 

 

Cho bieát ngaønh coâng nghieäp khai thaùc naøo coù ñieàu kieän phaùt trieån maïnh ? vì sao

(ngaønh coâng nghieäp khai thaùc caùc khoaùng saûn coù tröõ löôïng khaù, vò trí caùc moû thuaän lôïi cho khai thaùc vaø coù nhu caàu lôùn cuûa thò tröôøng thì ngaønh coâng nghieäp coù ñieàu kieän phaùt trieån maïnh. Hoïc sinh caàn keát hôïp xem vò trí caùc moû khoaùng saûn, söï phaân boá caùc trung taâm coâng nghieäp khai thaùc ñeå giaûi thích)

Chöùng minh ngaønh coâng nghieäp luyeän kim ñen ôû Thaùi Nguyeân chuû yeáu söû duïng nguyeân lieäu taïi choå .

(Luyeän kim ñen söû duïng nguoàn nguyeân lieäu laø quaëng saét, mangan, than môõ, naêng löôïng laø than ñaù. Döïa vaøo löôïc ñoà xem vò trí caùc khoaùng saûn naøy gaàn nhau khoâng, thuaän lôïi nhö theá naøo khi phaùt trieån ngaønh luyeän kim)

Cho bieát moû than ñaù taäp trung ôû ñòa phöông naøo ? taïi ñaây than ñaù ñöôïc söû duïng vaøo caùc ngaønh kinh teá naøo ?

GV cuûa moãi nhoùm thaûo luaän traû lôøi 1 trong caùc vaán ñeå ñaõ neâu treân

Hoaït ñoäng 2 : Veõ sô ñoà theå hieän moái quan heä giöõa saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm than theo muïc ñích

- Muïc tieâu : HS nhaän ñöôïc moái quan heä giöõa caùc yeáu toá ñaàu vaøo, saûn xuaát vaø ñaàu ra trong ngaønh than ñaù cuûa vuøng nuùi vaø Trung du Baéc boä töø ñoù thieát laäp sô ñoà moái lieân heä .

- Hình thöùc toå chöùc : caù nhaân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuù thích : ñaùnh daáu caùc soá vaøo caùc oâ cuûa sô ñoà treân theo quy ñònh sao

       Caùc yeáu toá ñaàu vaøo                 Caùc yeáu toá ñaàu ra                Cô sôû saûn xuaát

Daën doø : chuaån bò xem tröôùc baøi 20 cho tieát hoïc sau

 

 

Tieát

Baøi 20

VUØNG ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG HOÀNG

 

I. Muïc tieâu :

- Hoïc sinh phaûi naém ñöôïc ñaëc ñieåm cô baûn veà vuøng ñoàng Baèng Soâng Hoàng, giaûi thích moät soá ñaëc ñieåm cuûa vuøng nhö : ñoâng daân, noâng nghieäp thaâm canh, cô sôû haï taàng kinh teá – xaõ hoäi phaùt trieån .

- Ñoïc löôïc ñoà, keát hôïp kinh chöõ vôùi keânh hình ñeå giaûi thích ñöôïc moät soá öu theá, moät soá nhöôïc ñieåm cuûa vuøng ñoâng daân vaø moät soá giaûi phaùp ñeå phaùt trieån beàn vöõng

II. Troïng taâm baøi :

Ñieàu kieän töï nhieân, daân cö cuûa vuøng

III. Phöông tieän daïy hoïc :

- Löôïc ñoà töï nhieân vuøng ñoàng baèng Soâng Hoàng

- Hoïc sinh mang theo maùy tính boû tuùi

IV. Tieán trình leân lôùp

1. Kieåm tra baøi cuõ (khoâng)

2. Baøi môùi : ñoàng baèng Soâng Hoàng coù taàm quan troïng trong phaân coâng lao ñoäng, coù vò trí thuaän lôïi, ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân lôùn lao theá naøo, giaûi phaùp phaùt trieån beàn vöõng ra sao, ta seõ cuøng tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : xaùc ñònh vò trí giôùi haïn laõnh thoå vuøng

- Muïc tieâu

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc vò trí ñòa lyù cuûa vuøng, yù nghóa cuûa vò trí ñòa lyù ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi .

+ Kó naêng : xaùc ñònh vò trí ñòa lí laõnh thoå treân baûn ñoà

Hình thöùc hoaït ñoäng : caù nhaân

Yeâu caàu : döïa vaøo thoâng tin trong SGk vaø hình 20.1 cho bieùt vò trí cuûa vuøng ñoàng baèng Soâng Hoàng. Nhaän xeùt yù nghóa cuûa vò trí ñòa lí ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ôû ñoàng baèng ?

(vò trí ñòa lí cuûa ñoàng baèng ôû trung taâm cuûa Baéc boä, vöøa giaùp mieàn nuùi vaø Trung du, vöøa giaùp bieån môû ra nhieàu khaû naêng giao löu kinh teá vôùi caùc vuøng trong vaø ngoaøi nöôùc .)

? Cho bieát quy moâ laõnh thoå cuûa vuøng ?

(vuøng naøy coù bao nhieâu tænh vaø thaønh phoá, dieän tích bao nhieâu ? daân soá bao nhieâu ?)

? Xaùc ñònh caùc ñaûo Caùt Baø, Baïch Long Vó treân baûn ñoà

Hoaït ñoäng 2 : Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : HS bieát nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên vaø töï nhieân ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi

? Cho bieát teân vaø sö phaân boá caùc loaïi ñaát ôû ñoàng baèng Soâng Hoàng. Ñaùnh giaù khaû naêng söû duïng caùc loaïi ñaát naøy vaøo saûn xuaát noâng nghieäp ?

? Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû chöông trình ñòa lyù 8 cho bieát ñaëc ñieåm khí haäu ñeán neàn noâng nghieäp cuûa vuøng

? vuøng coù caùc  soâng naøo chaûy qua ? cho bieát yù nghóa cuûa Soâng Hoàng  ñoái vôùi söï phaùt trieån noâng nghieäp vaø ñôøi soáng daân cö ?

? Keå teân vaø neâu söï phaân boá caùc loaïi taøi nguyeân ôû ñoàng baèng (khoaùng saûn vaø taøi nguyeân du lich)

Ñaùnh giaù khaû naêng söû duïng caùc taøi nguyeân naøy vaøo ngaønh kinh teá naøo?

Ñaïi dieän hoïc sinh traû lôøi, giaùo vieân heä thoáng laïi vaø chuaån xaùc kieán thöùc vaø ghi baûng

Hoaït ñoäng 3 : ñaëc ñieåm daân cö xaõ hoäi

- Muïc tieâu:

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc ñaây laø ñòa baøn ñoâng daân, coù söùc mua cao, trình ñoä daân trí cao, cô sôû haï taàng noâng thoân khaù hoaøn thieän .

+ kó naêng : khai thaùc thoâng tin töø baûng thoáng keâ veà caùc chæ tieâu phaùt trieån cuûa daân cö-xaõ hoäi, phaân tích bieåu ñoà maät ñoä daân soá

Hình thöùc toå chöùc : hoaït ñoäng theo caëp

Yeâu caàu : döïa vaøo hình 20.2 cho bieát ñoàng baèng Soâng Hoàng coù maät ñoä daân soá cao gaáp bao nhieâu laàn möùc trung bình cuûa caû nöôùc, trung du vaø mieàn nuùi Baéc boä,Taây Nguyeân

Höôùng daãn hoïc sinh laøm tính ñeå so saùnh maät ñoä daân soá giöùa caùc vuøng

? maät ñoä daân soá cuûa ñoàng baèng Soâng Hoàng coù thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá

? döïa vaøo baûng 20.1 nhaän xeùt veà caùc chæ tieâu veà daân cö cuûa ñoàng baèng so vôùi caû nöôùc

? Tæ leä taêng töï nhieân ? giaûi thích?

? tæ leä thaát nghieäp ñoâ thò vaø thieáu vieäc laøm ôû noâng thoân, nguyeân nhaân?

- chaát löôïng cuoäc soáng (thu nhaäp bình quaân, maët baèng daân trí, tuoåi thoï )

- tæ leä daân thaønh thò ? giaûi thích

? So vôùi vuøng trung Du vaø mieàn nuùi Baéc boä, daân cö ñoàng baèng Soâng Hoàng coù ñaëc ñieåm gì khaùc bieät

? tình hình daân cö ôû ñaây coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa vuøng

I. Vò trí ñòa lyù- giôùi haïn laõnh thoå

- Baéc giaùp : Ñoâng baéc Trung du vaø mieàn nuùi Baéc boä

- Taây giaùp : Taây Baéc

- Nam giaùp : Baéc Trung boä

- Ñoâng giaùp : Vònh Baéc boä

- vuøng coù dieän tích 14.806 km2, daân soá 17.5 trieäu ngöôøi (2002)

- Vò trí vuøng taïo nhieàu khaû naêng giao löu kinh teá vôùi caùc vuøng trong vaø ngoaøi nöôùc .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

a. Ñieàu kieän töï nhieân

- Ñaát phuø sa maøu môõ thích hôïp thaâm canh caây luùa nöôùc

- Khí haäu nhieät ñôùi aåm coù muøa ñoâng laïnh, taïo khaû naêng phaùt trieån caùc vuï caây troàng cn nhieät ñôùi, oân ñôùi vaøo muøa Ñoâng. Phaùt trieån vuï ñoâng thaønh vuï saûn xuaát chính .

b. Taøi nguyeân thieân nhieân

- Khoaùng saûn vôùi nhieàu loaïi coù giaù trò : seùt cao lanh, than naâu, khí töï nhieân

- Taøi nguyeân bieån khaù phong phuù coù giaù trò phaùt trieån caùc ngaønh nuoâi troàng ñaùnh baét thuûy saûn, du lòch

III. Ñaëc ñieåm daân cö – xaõ

- Daân cö ñoâng maät ñoä daân soá cao :1179 ngöôøi /km lao ñoäng doài daøo

- Trình ñoä daân trí cao

Quaù trình ñoâ thò hoùa laâu ñôøi, tæ leä daân thaønh thò cao

- Keát caáu kieán thöùc haï taàng noâng thoân hoaøn thieän

- Khoù khaên : daân soá taäp trung ñoâng ôû noâng thoân, cô caáu kinh teá noâng thoân chuyeån dòch chaäm .

 

3. Cuõng coá : cho hoïc sinh laøm baøi taäp 3/75 SGK

4. Daën doø :

Hoaøn chænh phaàn baøi taäp ôû cuoái baøi

Chuaån bò tröôùc baøi 21

 

Tieát

Baøi 21

VUØNG ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG HOÀNG (tt)

 

I. Muïc tieâu :

- Hieåu bieát ñöôïc tình hình phaùt trieån kinh teá ôû ñoàng baèng Soâng Hoàng : trong cô caáu GDP noâng nghieäp vaãn coøn chieám tæ troïng cao, nhöng coâng nghieäp vaø dòch vuï ñang chuyeån dòch tích cöïc .

- Vuøng kinh teá troïng  ñieåm phía Baéc ñang taùc ñoäng maïnh ñeán saûn xuaát vaø ñôøi soáng nhaân daân, caùc thaønh phoá HN, HP, Nam Ñònh laø 3 trung taâm kinh teá lôùn vaø quan troïng ñoàng baèng Soâng Hoàng.

- Keát hôïp keânh hình vaø keânh chöõ giaûi thích moät soá vaán ñeà böùc xuùc cuûa vuøng

II. Troïng taâm baøi  :

Phaùt trieån vaø phaân boá caùc ngaønh noâng nghieäp, coâng nghieäp

III. Thieát bò  daïy hoïc :

-         Löôïc ñoà kinh teá vuøng ñoàng baèng Soâng Hoàng

-         Phieáu hoïc taäp soá 1

Vuøng kinh teá troïng ñieåm Baéc Boä

Quy moâ laõnh thoå :

Dieän tích :………………………………

Daán soá :………………………………….

Thaønh phoá :…………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

Theá maïnh kinh teá

Coâng nghieäp :………………………

………………………………………………….

Noâng nghieäp :…………………….

…………………………………………………

Dòch vuï :…………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

 

Thuùc ñaåy chuyeån dòch cô caáu kinh teá cuûa :

Vuøng nuùi vaø trung du Baéc boä theo höôùng :…………………..

………………………………………………….

Ñoàng baèng Baéc boä theo höôùng : …………………………………..

…………………………………………………..

 

IV. Tieán trình leân lôùp

Kieåm tra baøi cuõ

Ñieàu kieän ñoàng baèng Soâng Hoàng coù nhöõng thuaän lôïi va økhoù khaên gì cho phaùt trieån kinh teá ?

- Vaán ñeà naøo veà maët daân cö maø ñoàng baèng phaûi giaûi quyeát nhaèm phaùt trieån kinh teá vuøng ?

Phaàn giôùi thieäu baøi trong SGK

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : Tình hình phaùt trieån coâng nghieäp

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc söï phaùt trieån vaø phaân boá moät soá ngaønh kinh teá quan troïng

- Hình thöùc toå chöùc : hoaït ñoäng nhoùm yeâu caàu : döïa vaøo thoâng tin trong SGK vaø hình 21.1 trong SGK.

? Cho bieát söï thay ñoåi veà tæ troïng cuûa 3 khu vöïc kinh teá trong cô caáu kinh teá ôû ñoàng baèng soâng Hoàng töø naêm 1995 ñeán 2002

? nhaän xeùt veà xu höôùng chuyeån dòch cô caáu neàn kinh teá cuûa vuøng .

? Nhaän xeùt söï taêng tröôûng giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp ôû ÑBSH naêm 2000 so vôùi naêm 1995 (98:taêng 1.6 laàn, 99 : taêng 1.8 laàn. 2000 taêng 2.2 laàn

Quan saùt löôïc ñoà 21.2 trong SGK

? Keå teân trung taâm coâng nghieäp lôùn vaø vöøa cuûa ñoàng baèng Soâng Hoàng.

? Cho bieát caùc ngaønh coâng nghieäp cuûa 2 trung taâm Haø Noäi vaø Haûi Phoøng. Giaûi thích söï phaân boá caùc ngaønh coâng nghieäp naøy taïi 2 trung taâm treân

? Söï phaùt trieån coâng nghieäp cuûa vuøng coù nhöõng khoù khaên gì ?

- Bieän phaùp khaéc phuïc nhö theá naøo ?

Hoaït ñoäng 2 : ngaønh noâng nghieäp

- Muïc tieâu :

+ kieán thöùc  : HS bieát ñöôïc söï phaùt trieån vaø phaân boá moät soá ngaønh kinh teá quan troïng cuûa noâng nghieäp vuøng.

+ Kó naêng : Khai thaùc kieán thöùc qua löôïc ñoà, baûng thoáng keâ soá lieäu, thoâng tin trong SGK

- Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : hoaït ñoäng nhoùm.

Yeâu caàu : quan saùt baûng 21.1

? So saùnh naêng suaát luùa cuûa ñoàng baèng Soâng Hoàng so vôùi ÑBSCL vaø caû nöôùc. Giaûi thích

(daân ñng, dieän tích bình quaân ñaát canh taùc thaáp neân neàn noâng nghieäp cuûa vuøng ñi vaøo thaâm canh möùc ñoä cao )

? Vì sao vuï ñoâng trôû thaønh vuï saûn xuaát chính ôû ÑBSH ?

(daân ñoâng nhu caàu löông thöïc lôùn ñoøi hoûi môû roäng thôøi vuï canh taùc. Vì sao coù nhieàu loaïi caây troàng môùi nhö ngoâ ñoâng, khoai taây, su haøo thích hôïp vôùi thôøi tieát muøa ñoâng

Döïa vaøo hình 21.1 cho bieát

? Saûn phaåm noâng nghieäp chuû yeáu cuûa vuøng laø saûn phaåm naøo, nôi saûn xuaát caùc saûn phaåm naøy .

GV giôùi thieäu treân baûng phuï veà chaên nuoâi lôïn phaân theo caùc ñòa phöông naêm 2003

Vuøng

Soá löôïng

(nghìn con)

ÑBSH

6757.6

Baéc Trung boä

3803.4

Taây Nguyeân

1329.8

ÑBSCL

3448.7

Trung Du mieàn nuùi Baéc boä

5335.0

Duyeân haûi Nam Trung Boä

2137.7

Ñoâng Nam Boä

2067.0

? Nhaän xeùt veà ngaønh chaên nuoâi lôïn cuûa vuøng so vôùi caû nöôùc, giaûi thích ?

? Neâu khoù khaên cuûa ÑBSH trong quaù trình phaùt trieån noâng nghieäp

Hoaït ñoäng 3 : dòch vuï

- Muïc tieâu

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc söï phaùt trieån vaø phaân boá moät soá ngaønh kinh teá quan troïng cuûa dòch vuï trong vuøng.

+ Kó naêng : Khai thaùc kieán thöùc qua löôïc ñoà, thoâng tin trong SGK

- Hình thöùc toå chöùc : hoaït ñoäng c nhaân

+ Yeâu caàu : döïa vaøo hình 21.2 vaø thoâng tin SGK cho bieát caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng trong vuøng (ñöôøng boä, ñöôøng saét, ñöôøng haøng khoâng, ñöôøng bieån) thöïc hieän giao löu haøng hoùa cuûa vuøng vôùi caùc vuøng trong nöôùc vaø thò tröôøng theá giôùi ?

? Keå teân caùc trung traâm du lòch lôùn cuûa vuøng, söï phaùt trieån du lòch cuûa vuøng döïa vaøo nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi naøo?

? Cho bieát tình hình phaùt trieån ngaønh dòch vuï böu chính vieãn thoâng cuûa vuøng?

Hoaït ñoäng 4 : Caùc trung taâm kinh teá

- Muïc tieâu

+ Kieán thöùc : HS bieát caùc trung taâm kinh teá

+ Kó naêng : thu thaäp thoâng tin, phaân tích löôïc ñoà

Hình thöùc hoaït ñoäng : caù nhaân

- yeâu caàu : döïa vaøo löôïc ñoà 21.2 v thoâng tin SGK xaùc ñònh caùc trung taâm kinh teá cuûa vuøng ?

Döïa vaøo thoâng tin SGK boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp soá 1

? Cho bieát quy moâ vaø theá maïnh cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm, vai troø cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm ñeán söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá khu vöïc Baéc boä .

I. Tình hình phaùt trieån kinh teá :

- Neàn kinh teá : ñang coù söï chuyeån dòch veà cô caáu theo höôùng giaûm tæ troïng noâng laâm ngö nghieäp, taêng tæ troïng coâng nghieäp

- Saûn phaåm noåi tieáng : maùy coâng cuï, thieát bò maùy moùc, phöông tieän GT, caùc loaïi saûn phaåm tieâu duøng khaùc

- Caùc ngaønh coâng nghieäp taäp trung ôû caùc thaønh phoá : Haø Noäi, Haûi Phoøng.

2. Noâng nghieäp :

a. Troàng troït :

- Troàng luùa coù trình ñoä thaâm canh cao. Naêng suaát luùa cao nhaát nöôùc.

- Caây vuï ñoâng : Ngoâ ñoâng, khoai taây, su haøo ñöôïc chuù yù phaùt trieån ñeå ñöa vuï ñoâng trôû thaønh vuï saûn xuaát chính cuûa vuøng

b. Chaên nuoâi gia suùc:

ñöôïc chuù troïng trong ñoù nuoâi lôïn chieám tæ troïng lôùn  .

3. Dòch vuï :

a. Giao thoâng : ñöôøng boä, ñöôøng saét, ñöôøng thuûy, ñöôøng haøng khoâng vaän chuyeån haøng hoùa phaùt trieån.

b. Du lòch & böu chính vieãn thoâng phaùt trieån. Haø noäi laø trung taâm tö vaán , chuyeån giao coâng ngheä trung taâm taøi chính ngaân haøng lôùn nhaát nöôùc ta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Caùc trung taâm kinh teá vaø vuøng kinh teá troïng ñieåm

- Caùc trung taâm kinh teá : Haø Noäi, Haûi Phoøng, Haûi Döông, Nam Ñònh

- Caùc thaønh phoá thuoäc vuøng kinh teá troïng ñieåm Baéc boä : Haø Noäi, Höng Yeân, Haûi  Phoøng, Quaûng Ninh, Vónh Phuùc…

Vai troø vuøng kinh teá troïng ñieåm Baéc boä thuùc ñaåy cô caáu kinh teá chuyeån dòch theo höôùng coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa. Söû duïng hôïp lyù taøi nguyeân thieân nhieân vaø nguoàn lao ñoäng doài daøo.

 

Cuõng coá :

- Vì sao ÑBSH saûn xuaát noâng nghieäp chuû yeáu baèng thaâm canh, taêng vuï ?

- Vì sao noùi vuï ñoàng laø theá maïnh cuûa vuøng ÑBSH ?

- Vì sao noùi ñoàng baèng Soâng Hoàng coù cô sôû haï taàng – kinh teá hoaøn thieän nhaát caû nöôùc .

Daën doø : Chuaån bò baøi sao vaø hoïc baøi

 

 

 

Tieát

Baøi 22

THÖÏC HAØNH : VEÕ VAØ PHAÂN TÍCH BIEÅU ÑOÀ MOÁI

QUAN HEÄ GIÖÕA DAÂN SOÁ, SAÛN LÖÔÏNG LÖÔNG

THÖÏC VAØ BÌNH QUAÂN THEO  ÑAÀU NGUÔØI

 

I. Muïc tieâu :

1. Hoïc sinh bieát :

- Phaân tích moái quan heä giöõa daân soá , saûn löôïng bình quaàn löông thöïc theo ñaàu ngöôøi ñeå cuõng coá kieán thöùc ñaõ hoïc veà vuøng ÑBSH, moät soá vuøng ñaát chaët ngöôøi ñoâng, maø giaûi phaùp quan troïng laø thaâm canh taêng vuï vaø taêng naêng suaát.

- Suy nghó veà caùc giaûi phaùp beàn vöõng

2. Hoïc sinh laøm :

- Reøn luyeän kyõ naêng veà bieåu ñoà treân cô sôû xöû lyù baûn ñoà soá lieäu.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

- Maùy tính thöôùc keû vaø bieåu ñoà maãu.

- Hình bieåu ñoà khung phoùng to ñeå höôùng daãn hoïc sinh veõ.

III. Baøi môùi :

 Noäi dung :

1. Veõ bieåu ñoà ñöôøng theå hieän toác ñoä taêng daân soá, soá löôïng löông thöïc theo ñaàu ngöôøi ôû ñoàng baèng Soâng Hoàng, höôùng daãn hoïc veõ bieåu ñoà bình thöôøng vôùi 3 ñöôøng bieåu dieån, chuù yù giaù trò cuûa goác toïa ñoä, giaùo vieân höôùng daãn caùc em choïn giaù trò 100%, giaùo vieân treo khung ñoà thò leân baûng höôùng daãn cho caùc em xem caùch veõ 1 ñoà thò . hai ñöôøng ñoà thò coøn laïi ñeå HS töï veõ.

        % 

150

  145

  140

  135 

  130

  125

  120

  115

  110

  105

  100

         1995  

Nhaän xeùt :

- Höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt töø ñoà thò

+ Qua töøng thôøi kì hình thaønh phaùt trieån daân soá nhö theá naøo ?

+ Qua töøng thôøi kì hình thaønh saûn löôïng löông thöïc gia taêng nhö theá naøo ?

+ Qua töøng thôøi kì hình thaønh bình quaân löông thöïc theo ñaàu ngöôøi nhö theá naøo ?

+ Vì sao naêm 2002 bình quaân löông thöïc giaûm, trong khi saûn löôïng luông thöïc vaãn taêng ?

(ñeå ñaûm baûo ñuû löông thöïc thì saûn löôïng löông thöïc haøng naêm phaûi taêng gaáp 4 laàn möùc taêng daân soá)

Keát luaän : Toång saûn löôïng vaø bình quaân löông thöïc phaùt trieån nhanh hôn söï taêng daân soá thì  ñôøi soáng ñöôïc caûi thieän

Hoaït ñoäng 2 : Phaân tích moái quan heä daân soá, saûn löôïng löông thöïc

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : HS nhaän thöùc ñöôïc ñeå ñaûm baûo an ninh löông thöïc caàn chuù yù ñeán vieäc keá hoaïch hoùa daân soá ñi ñoâi vôùi vieäc taêng saûn löôïng löông thöïc .

+ Kó naêng phaân tích bieåu ñoà (hay thoáng keâ soá lieäu ), vaän duïng kieán thöùc hieåu bieát ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà thöïc teá xaõ hoäi .

Hình thöùc toå chöùc : hoaït ñoäng nhoùm

Phaân coâng caùc nhoùm thaûo luaän caùch giaûi quyeát caùc vaán ñeà sau :

1. Nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi vaø khoù khaên trong saûn xuaát löông thöïc ôû ñoàng baèng Soâng Hoàng ?

Gôïi yù : Ñieàu kieän töï nhieân (khí haäu, ñaát troàng, ñòa hình, nguoàn nöôùc), cô sôû vaät chaát kyõ thuaät (thuûy lôïi, gioáng, cô giôùi hoùa noâng nghieäp, coâng nghieäp cheá bieán) coù thuaän lôïi vaø khoù khaên naøo

2. Cho bieát vai troø cuûa vuï ñoâng trong vieäc saûn xuaát löông thöïc ôû ñoàng baèng Soâng Hoàng ?

Gôïi yù : vuï ñoâng goàm caùc caây chòu thôøi tieát laïnh nhö ngoâ ñoâng, khoai taây, su haøo ….

3. AÛnh höôûng  veà vieäc giaûm tæ leä gia taêng daân soá vaø taêng saûn löôïng löông thöïc cuûa vuøng ?

Gôïi yù : Vì bình quaân dieän tích ñaát canh taùc theo ñaàu ngöôøi cuûa vuøng thaáp, khaû naêng taêng saûn löôïng löông thöïc phaûi giaûi quyeát baèng thaâm canh neân khaû naêng naøy coù giôùi haïn, trong khi khaû naêng gia taêng daân soá raát lôùn seõ laøm giaûm möùc bình quaân löông thöïc theo ñaàu ngöôøi

Daën doø : chuaån bò baøi sau vaø hoïc baøi

Phaàn boå sung : .............................................                                                                     

Tieát

Baøi 23

VUØNG KINH TEÁ BAÉC TRUNG BOÄ

 

I. Muïc tieâu :

-  Cuõng coá söï hieåu bieát veà ñaëc ñieåm, vò trí, hình daùng, laõnh thoå, nhöõng ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân, ñaëc ñieåm daân cö vaø xaõ hoäi cuûa vuøng Baéc Trung Boä.

- Thaáy ñöôïc nhöõng khoù khaên do thieân tai, haäu quaû chieán tranh, caùc bieän phaùp caàn khaéc phuïc vaø trieån voïng phaùt trieån cuûa vuøng trong thôøi kì coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc.

- Bieát ñoïc löôïc ñoà, bieåu ñoà vaø khai thaùc kieán thöùc ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi

- Bieát vaän duïng tính töông phaûn khoâng gian laõnh thoå theo höôùng B-N, Ñ-T

- Söu taàm taøi lieäu ñeå laøm baøi taäp

II. Troïng taâm baøi :

Ñieàu kieän töï nhieân daân cö xaõ hoäi cuûa vuøng

III. Thieát bò daïy hoïc :

-         Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam

-         Baûn ñoà vuøng kinh teá Baéc Trung Boä

Phieáu hoïc taäp soá 1 :

Yeáu toá töï nhieân

Ñaëc ñieåm

Giaù trò kinh teá

Thuaän lôïi

Khoù khaên

Ñòa hình

 

 

 

Khí haäu

 

 

 

Soâng ngoøi

 

 

 

Taøi nguyeân khoaùng saûn .

Röøng ôû phía Baéc vaø Nam daõy Hoaønh Sôn

 

 

 

Taøi nguyeân du lòch

 

 

 

Taøi nguyeân bieån

 

 

 

 

IV. Tieán trình leân lôùp

GV giôùi thieäu baøi môùi

 

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : vò trí ñòa lyù, giôùi haïn laõnh thoå

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc vò trí ñòa lí cuûa vuøng, yù nghóa cuûa vò trí ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi

+ Kó naêng : Xaùc ñònh vò trí ñòa lyù laõnh thoå treân baûn ñoà

Hình thöùc hoaït ñoäng : caù nhaân

Yeâu caàu : Döïa vaøo thoâng tin SGK vaø hình 23.1 cho bieát vò trí ñòa lí cuûa Vuøng Baéc Trung Boä, nhaän xeùt yù nghóa cuûa vò trí ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa vuøng ?

(vò  trí vuøng laø caâu noái Baéc Boä vaø phía Nam ñaát nöôùc, laø cöûa ngoõ haønh lang Ñoâng – Taây cuûa tieåu vuøng soâng Meâkong vaø Taây Nguyeân )

? Cho bieát quy moâ laõnh thoå cuûa vuøng ?

(vuøng naøy coù bao nhieâu tænh vaø thaønh phoá.

Hoaït ñoäng 2 : Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : HS bieát nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa töï nhieân ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vuøng.

+ Kó naêng : Phaân tích baûn ñoà khai thaùc kieán thöùc .

- Hình thöùc toå chöùc : hoaëc ñoäng nhoùm (hoaëc caëp)

Yeâu caàu : quan saùt hình 23.1 vaø thoâng tin trong SGK.

Boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp soá 1

Caùc nhoùm laàn löôïc trình baøy keát quaû laøm vieäc, giaùo vieân chuù yù caùc nhoùm boå sung nhau sau ñoù môùi choát yù .

Traû lôøi caùc vaán ñeà sau :

? Vuøng Baéc Trung boä thöôøng bò caùc thieân tai naøo ?

? Nhaän xeùt veà söï phaân boá caùc nguoàn taøi nguyeân khoaùng  saûn  ôû phía Baéc vaø Nam daõy nuùi Hoaønh Sôn. Giaù trò caùc taøi nguyeân naøy coù khaû naêng phaùt trieån ngaønh saûn xuaát naøo ?

? Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa vuøng Baéc trung Boä ñaõ taïo ra theá maïnh kinh teá cho ngaønh kinh teá naøo phaùt trieån ?

Hoaït ñoäng 3 : Ñaëc ñieåm daân cö xaõ hoäi

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc ñaây laø ñòa baøn coù nhieàu daân toäc thieåu soá, ñôøi soáng coøn nhieàu khoù khaên.

+ kó naêng : khai thaùc thoâng tin töø baûn thoáng keâ vaø caùc chæ tieâu phaùt trieån cuûa daân cö xaõ hoäi, phaân tích baûng 23.1.

- Hình thöùc toå chöùc : thaûo luaän theo caëp

Yeâu caàu : Döïa vaøo baûng 23.1 nhaän xeùt veà söï khaùc bieät trong cö truù vaø hoaït ñoäng kinh teá giöõa phía Ñoâng vaø Phía Taây cuûa Baéc trung boä ?  AÛnh höôûng cuûa vaán ñeà cö truù naøy ñeán söï pht trieån kinh teá xaõ hoäi vuøng ?

Quan saùt baûng 23.2 cho bieát :

? Caùc chæ tieâu veà daân cö cuûa ñoàng baèng so vôùi caû nöôùc :

- Maät ñoä daân soá ?

- tæ leä  taêng töï nhieân. Giaûi thích ?

- Tæ l hoä ngheøo ?

- Chaát löôïng cuoäc soáng (thu nhaäp bình quaân, maët baèng daân trí, tuoåi thoï)

- Tæ leä daân thaønh thò, giaûi thích ?

GV choát yù : daân cö trong vuøng coøn nhieàu khoù khaên nhaát laø khu vöïc phía Taây cuûa vuøng. Vaán ñeà caûi thieän cuoäc soáng, giaûm tæ leä hoä ngheøo, naâng cao maët baèng daân trí, nhaát laø ôû khu vöïc phía Taây laø vaán ñeà ñang ñaët ra cho vuøng phaûi giaûi quyeát ñeå thuùc ñaåy kinh teá vuøng phaùt trieån

1. Vò trí ñòa lyù vaø quy moâ laõnh thoå

- Laõnh thoå vuøng laø daõi ñaát heïp ngang, keùo daøi töø daõy töø daõy Tam Ñieäp ôû Phía Baéc tôùi daõy Baïch Maõ phía Nam.

Dieän tích vuøng laø 51.513 km2, daân soá 10.3 trieäu ngöôøi (2002)

Baéc trung boä laø caàu noái giöõa caùc vuøng laõnh thoå phía Baéc vaø phía Nam ñaát nöôùc, giöõa nöôùc ta vôùi Coäng Hoøa nhaân daân chuû nhaân Laøo.

2. Ñieàu kieän töï nhieân :

- Ñòa hình : töø Taây sang Ñoâng caùc tænh trong vuøng ñeàu coù nuùi, goø ñoài, ñoàng baèng, bieån vaø haûi ñaûo. Taïo khaû naêng phaùt trieån nhieàu ngaønh kinh teá.

- khí haäu : mang tính chaát nhieät ñôùi coù muøa ñoâng laïnh, thieân tai baûo luõ thöôøng xaûy ra , gioù phôn khoâ noùng gaây haïn haùn haøng naêm . thôøi tieát trong vuøng gaây nhieàu khoù khaên cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng daân cö .

- Soâng ngoøi : phaàn lôùn ngaén vaø doác thöôøng coù luõ vaøo muøa möa .

- Taøi nguyeân : röøng vaø khoaùng saûn phong phuù, phaàn lôùn taäp trung ôû phía baéc daõy Hoaønh Sôn. Taøi nguyeân bieån ña daïng vôùi nhieàu baõi toâm, caù, caùc ñaûo nhoû, ñaàm phaù, thuaän lôïi cho ngheà nuoâi troàng thuûy saûn nöôùc lôï. Vuøng coù nhieàu taøi nguyeân du lòch thieân nhieân nhö Ñoäng Phong Nha –keû Baøng, nhieàu baõi taém noåi tieáng.

Vuøng coù nhieàu di saûn vaên hoùa, lòch söû laø taøi nguyeân cho du lòch phaùt trieån.

3. Daân cö – xaõ hoäi

Thaønh phaàn daân cö trong vuøng ña daïng vôùi 25 daân toäc cö truù, maät ñoä daân soá thaáp, tæ leä daân thaønh thò thaáp, tæ leä hoä ngheøo cao hôn caû nöôùc , ñôøi soáng coøn nhieàu khoù khaên.

 

 

Cuõng coá : Döïa vaøo löôïc ñoà vuøng Baéc Trung Boä, xaùc ñònh vò trí, giôùi haïn cuûa vuøng vaø neân nhaän xeùt yù nghóa vò trí cuûa vuøng

Döïa vaøo baûng 23.1 cho bieát söï khaùc bieät veà tình hình phaân boá daân cö vaø hoaït ñoäng saûn xuaát ôû vuøng Baéc Trung Boä .

Daën doø : Ñoïc laïi SGK vaø hoïc baøi. Traû lôøi caùc caâu hoûi vaø baøi taäp cuoái baøi

Xem tröôùc noäi dung baøi 24 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi in nghieâng trong baøi .

Tieát

Baøi 24

VUØNG KINH TEÁ BAÉC TRUNG BOÄ (tt)

 

I. Muïc tieâu :

- Hieåu ñöôïc vaø so saùnh caùc vuøng kinh teá trong nöôùc, Baéc trung boä tuy coøn nhieàu khoù khaên nhöng ñang ñöùng tröôùc truyeån voïng lôùn .

- Naém vöõng nhöõng phöông phaùp nghieân cöùu söï töông phaûn laõnh thoå trong nghieân cöùu moät vaán ñeà kinh teá .

- Vaän duïng caùc keânh hình, keânh chöõ ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi khoù .

- Phaân tích caùc baûn soá lieäu cuûa vuøng .

II. Troïng taâm baøi :

Tình hình saûn xuaát vaø phaân boá caùc ngaønh kinh teá .

III. Thieát bò daïy hoïc :

-         Löôïc ñoà kinh teá Nam  Trung boä .

-         Tranh aûnh Thaønh Phoá Hueá, laøng Kim Lieân queâ höông Baùc Hoà.

-         Phieáu hoïc taäp

Khu vöïc

Trung taâm coâng nghieäp, cô sôû khai thaùc khoaùng saûn

Ngaønh coâng nghieäp, khoaùng saûn khai thaùc

Baéc daõy nuùi Hoaønh Sôn

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam daõy nuùi Hoaønh Sôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tieán trình leân lôùp

GV giôùi thieäu baøi môùi trong Saùch giaùo khoa

 

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : Veà ngaønh noâng nghieäp

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc söï phaùt trieån vaø phaân boá moät soá ngaønh kinh teá quan troïng cuûa noâng nghieäp vuøng

+ kó naêng : Khai thaùc kieán thöùc qua löôïc ñoà, thoâng tin trong SGK.

- Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm

yeâu caàu :

? Quan saùt hình 24.1 vaø thoâng tin trong SGK. Nhaän xeùt veà möùc bình quaân löông thöïc theo ñaàu ngöôøi cuûa vuøng so vôùi caû nöôùc ? giaûi thích vì sao saûn xuaát löông thöïc cuûa vuøng ñi vaøo thaâm canh nhöng saûn löôïng löông thöïc vaãn thaáp.

(vuøng coù nhieàu khoù khaên cho saûn xuaát löông thöïc nhö dieän tích ñaát ñoàng baèng ít, coù nhieàu thieân tai veà thôøi tieát)

Quan saùt hình 24.3

? Phaàn lôùn vuøng luùa vaø chaên nuoâi gia suùc , gia caàm ñöôïc phaùt trieån ôû ñaâu ? giaûi thích .

? Vuøng noâng laâm keát hôïp taïi ñaây ñôùi vôùi söï phaùt trieån saûn xuaát vaø baûo veä moâi tröôøng, haïn cheá caùc thieân tai do thôøi tieát .

( Quõy ñaát röøng phong phuù  ñoài goø phía Taây khaù roäng thuaän lôïi chaên nuoâi gia suùc, troàng caây coâng nghieäp vaø phaùt trieån röøng )

? Ñeå phaùt trieån saûn xuaát noâng nghieäp trong vuøng khaéc phuïc khoù khaên do thieân tai gaây ra, nhöõng vuøng ñaõ coù caùc bieän phaùp naøo ?

Hoaït ñoäng 2 : coâng nghieäp, dòch vuï

- Muïc tieâu:

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc söï phaùt trieån vaø phaân boá moät soá ngaønh kinh teá quan troïng cuûa coâng nghieäp, dòch vuï trong vuøng .

+ Kó naêng : Khai thaùc kieán thöùc qua  löôïc ñoà, thoâng tin trong SGK .

- Hình thöùc toå chöùc : Hoaït ñoäng nhoùm

Yeâu caàu : quan saùt hình 24.2 trong SGK

Nhaän xeùt veà tình hình gia taêng giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa vuøng.

(GV höôùng daãn HS xöû lyù soá lieäu, laáy naêm 1995=100%, tính caùc naêm coøn laïi, döïa vaøo soá lieäu ñaõ nhaän xeùt, tính toác ñoä phaùt trieån)

Quan saùt hình 24.3 vaø thoâng tin trong SGK

? Cho bieát ñaëc ñieåm coâng nghieäp vuøng qua vieäc boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp soá 1

? Phaàn lôùn caùc trung taâm coâng nghieäp taäp trung ôû khu vöïc Baéc hay Nam daõy Hoaønh Sôn ? giaûi thích ?

? Theá maïnh saûn xuaát coâng nghieäp  chuû yeáu cuûa vuøng laø ngaønh coâng nghieäp naøo ?

? Keå teân caùc ñieåm du lòch cuûa vuøng. Caùc ñieåm du lòch naøy coù nhöõng taøi nguyeân du lòch naøo ?

? Keå teân caùc cöûa khaåu vaø caùc tuyeán ñöôøng giao löu haøng hoùa cuûa vuøng vôùi Laøo thoâng qua caùc cöûa khaåu treân .

? YÙ nghóa cuûa vieäc trieån khai ñöôøng HCM ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa vuøng.

Hoaït ñoäng 3 : veà caùc trung taâm kinh teá cuûa vuøng.

Döïa vaøo hình 24.3 vaø thoâng tin trong SGK

Xaùc ñònh caùc trung taâm kinh teá cuûa vuøng, caùc ngaønh kinh teá ch yeáu cuûa caùc thaønh phoá naøy .

- Neâu chöùc naêng cuûa caùc trung taâm kinh teá

IV. Tình hình phaùt trieån kinh teá

1. Noâng nghieäp :

- Naêng suaát luùa, bình quaân löông thöïc coù haït theo ñaàu ngöôøi coøn thaáp (naêm 2000 ñaït 333.7 kg/ ngöôøi môùi ñuû aên). Do vuøng coù nhieàu khoù khaên cho saûn xuaát löông thöïc nhö dieän tích ñaát ñoàng baèng ít, coù nhieàu thieân tai veà thôøi tieát.

- Bieän phaùp : thaâm canh trong saûn xuaát löông thöïc. Phaùt trieån caây löông thöïc chaên nuoâi, ngheà röøng, ñaùnh baét nuoâi troàng thuûy saûn.

Trieån khai moâ hình keát hôïp noâng laâm ngö nghieäp xaây döïng hoà chöùa nöôùc, giaûm nheï thieân tai vaø baûo veä moâi tröôøng .

2. Coâng nghieäp :

Coâng nghieäp phaùt trieån maïnh (nhöng vaãn chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng töï nhieân, hieân nay vuøng ñaåy maïnh coâng nghieäp khai khoaùng, vaät lieäu xaây döïng, cheá bieán noâng laâm saûn xuaát khaåu, khai thaùc caùc döï aùn lôùn , caûi thieän keát caáu haï taàng cô sôû .

3. Dòch vuï :

a. Giao thoâng

vuøng coù nhieàu tuyeán giao thoâng : ñöôøng boä , ñöôøng saét, ñöôøng thuûy ñaûm baûo thöïc hieän vai troø trung chuyeån haøng hoùa giöõa hai mieàn Nam Baéc vaø giöõa nöôùc ta vôùi Laøo. Tuyeán ñöôøng Hoà Chí Minh vaø ñöôøng Haàm xuyeân ñeøo Haûi Vaân môû ra nhieàu truyeån voïng cho söï phaùt trieån kinh teá vuøng .

b. Du lòch vaø dòch vuï : cuõng baét ñaàu phaùt trieån nhôø vuøng coù nhieàu taøi nguyeân du lòch thieân nhieân, nhieàu di tích lòch söû, di saûn vaên hoùa daân toäc.

V. Caùc trung taâm kinh teá :

Thanh Hoùa trung taâm coâng nghieäp lôùn phía Baéc.

Vinh : haït nhaân trung taâm coâng nghieäp, du lòch, dòch vuï.

Hueá : trung taâm du lòch (di saûn vaên hoùa theá giôùi )

 

Cuõng coá :

- Neâu nhöõng thaønh töïu vaø khoù khaên trong phaùt trieån kinh teá noâng nghieäp vaø coâng nghieäp cuûa vuøng Trung Baéc boä.

- YÙ nghóa cuûa vieäc trieån khai ñöôøng Hoà Chí Minh ñoái vôùi phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa vuøng.

Daën doø : chuaån bò baøi sau vaø hoïc baøi .

Tieát

Baøi 25

VUØNG DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ

 

I. Muïc tieâu :

- cuõng coá söï hieåu bieát qua caùc baøi hoïc veà vuøng Duyeân Haûi Nam Trung Boä vaø nhòp caàu giöõa Baéc Trung Boä vôùi Ñoâng Nam Boä, giöõa söôøn ñoâng Taây Nguyeân vôùi bieån Ñoâng, nôi coù quaàn ñaûo Hoaøng Sa, tröôøng Sa thuoäc chuû yeáu cuûa ñaát nöôùc.

- Naém vöõng phöông phaùp so saùnh söï töông phaûn laõnh thoå trong nghieân cöùu vuøng duyeân haûi Nam trung Boä.

- Keát hôïp keânh chöõ vaø keânh hình ñeå giaûi quyeát moät soá vaán ñeà cuûa vuøng. Ñoïc löôïc ñoà hieåu ñöôïc vò trí vaø taøi nguyeân thieân nhieân coù thuaän lôïi vaø khoù khaên trong phaùt trieån kinh teá cuûa vuøng

- Nhaän xeùt vaø phaân tích caùc baûng soá lieäu Ñaëc ñieåm daân cö vaø xaõ hoäi cuûa vuøng.

II. Troïng taâm baøi :

Ñaëc ñieåm töï nhieân vaø daân cö xaõ hoäi vuøng

III. Thieát bò daïy hoïc :

-         Löôïc ñoà töï nhieân cuûa vuøng Duyeân haûi Nam trung boä (phoùng to töø SGK)

-         Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam

-         Phieáu hoïc taäp 1

Yeáu toá töï nhieân

Ñaëc ñieåm

Giaù trò kinh teá

 

 

Thuaän lôïi

Khoù khaên

Ñòa hình

 

 

 

Khí haäu

 

 

 

Soâng ngoøi

 

 

 

Taøi nguyeân khoaùng saûn, röøng

 

 

 

Taøi nguyeân du lòch

 

 

 

Taøi nguyeân bieån

 

 

 

IV. Tieán trình leân lôùp

GV giôùi thieäu baøi môùi trong Saùch giaùo khoa

 

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : v vò trí ñòa lyù vaø quy moâ laõnh thoå .

+ Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc vò trí ñòa lyù cuûa vuøng, yù nghóa vò trí ñòa lyù ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi .

+ Kó naêng : xaùc ñònh vò trí ñòa lyù laõnh thoå treân baûn ñoà .

- Hình thöùc hoaït ñoäng : caù nhaân

Yeâu caàu : döïa vaøo thoâng tin SGK vaø hình 25.1 cho bieát vò trí ñòa lí cuûa vuøng Duyeân Haûi Nam Trung boä. Nhaän xeùt yù nghóa cuûa vò trí ñòa lyù ñeán söï phaùt trieån kinh teá –xaõ hoäi cuûa vuøng ?

(vuøng coù vai troø lieân keát vôùi vuøng Taây nguyeân vôùi vuøng bieån, vuøng Ñoâng Nam boä vaø Baéc Trung boä veà maët kinh teá xaõ hoäi, vuøng ñöôïc xem laø cöûa ngoõ ra bieån ñoâng cuûa vuøng Taây nguyeân vaø caàu noái quan heä kinh teá vuøng Taây nguyeân vôùi khu vöïc phía Baéc vaø phía Nam cuûa ñaát nöôùc)

Cho bieát quy moâ laõnh thoå cuûa vuøng ? xaùc ñònh treân ñaûo baøn ñoà quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa, Phuù Quyù, Lyù Sôn

(noùi roõ dieän tích, soá daân vaø soá tænh thaønh phoá )

Hoaït ñoäng 2 : veà ñieàu kieän töï nhieân cuûa Duyeân Haûi Nam Trung boä

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : HS bieát nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa töï nhieân ñeán söï phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi vuøng.

+ kó naêng : Phaân tích baûn ñoà ñeå khai thaùc kieán thöùc .

- Hình thöùc toå chöùc : hoaït ñoäng nhoùm (hoaëc caëp)

Yeâu caàu : quan saùt hình 25.1 vaø thoâng tin trong SGK, boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp soá 1. sau khi boå sung xong haõy traû lôøi caùc vaán ñeà sau :

? Ñòa hình cuûa vuøng coù neùt töông phaûn nhö theá naøo ôû phaân laõnh thoå phía Taây vaø phía Ñoâng ? ñòa hình bôø bieån coù ñaëc ñieåm gì ?

Cho bieát giaù trò kinh teá ñòa hình cuûa vuøng ?

? Maïng löôùi soâng trong vuøng coù ñaëc ñieåm gì, keå teân caùc soâng chính. Ñaùnh giaù giaù trò kinh teá cuûa Soâng.

? Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc vaø caùc nguoàn thoâng tin haõy cho bieát caùc thieân tai xaûy ra haøng naêm trong vuøng . aûnh höôûng thieân tai ñeán kinh teá vuøng nhö theá naøo ?

? Keå teân vaø vò trí phaân boá caùc taøi nguyeân khoaùng saûn, taøi nguyeân du lòch thieân nhieân cuûa vuøng ? ñaùnh giaù giaù trò kinh teá caùc loaïi taøi nguyeân naøy ñeå phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá naøo ?

? Thieân nhieân trong vuøng taïo theá maïnh cho ngaønh kinh teá naøo phaùt trieån ? ñoàng thôøi cuõng taïo ra nhöõng khoù khaên naøo cho hoaït ñoäng kinh teá trong vuøng ?

Hoaït ñoäng 3 : veà maët daân cö

+ Kieán thöùc : HS naém ñöôïc ñaëc ñieåm veà daân cö truù, lao ñoäng, chaát löôïng cuoäc soáng cuûa daân cö vuøng .

+ Kó naêng : khai thaùc thoâng tin töø baûn thoáng keâ veà caùc chæ tieåu phaùt trieån cuûa daân cö- xaõ hoäi , phaân tích baûn 25.1 vaø 25.2

- Hình thöùc toå chöùc : thaûo luaän theo caëp

Yeâu caàu : döïa vaøo baûng 25.1 nhaän xeùt veà söï khaùc bieät trong cö truù vaø hoaït ñoäng kinh teá giöõa phía Ñoâng vaø Phía Taây cuûa Duyeân haûi Nam Trung boä ? aûnh höôûng cuûa vaán ñeà cö truù naøy ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vuøng ?

Quan saùt baûng 25.2 cho bieát :

? Caùc chæ tieâu veà daân cö cuûa vuøng so vôùi caû nöôùc

- Maät ñoä daân soá ?

- tæ l taêng töï nhieân ? giaûi thích

- Tæ leä ngheøo ?

- Chaát löôïng cuoäc soáng (thu nhaäp bình quaân, maët baèng daân trí, tuoåi thoï)

- Tæ leä daân thaønh thò ? giaûi thích

GV choát yù : Daân cö trong vuøng coù söï khaùc bieät veà maät ñoä daân cö, daân toäc vaø hoaït ñoäng , kinh teá giöõa vuøng ñoàng baèng ven bieån vôùi vuøng ñoài nuùi phía Taây.

I. vò trí ñòa lí vaø quy moâ laõnh thoå

Dieän tích : 44.225 km2

Daân soá : 8.4 trieäu ngöôøi naêm (2002)

Vò trí ñòa lí : phía Baéc giaùp Baéc Trung boä, phía Taây giaùp Taây nguyeân, phía Ñoâng giaùp ñoâng Nam boä, phía Nam giaùp bieån

Vò trí vuøng coù vai troø lieân keát vuøng Taây nguyeân vôùi vuøng Ñoâng Nam boä vaø Baéc trung boä veà maët kinh teá – xaõ hoäi, vuøng ñöôïc xem laø cöûa ngoõ ra bieån ñoâng cuûa vuøng Taây Nguyeân vaø caàu noái quan heä kinh teá vuøng Taây nguyeân vôùi khu vöïc Phía Baéc vaø phía Nam cuûa ñaát nöôùc .

II. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân

1. Ñòa hình :

- Phía Taây giaùp nuùi, goø, ñoài.

- Phía Ñoâng laø ñoàng baèng nhoû, heïp, bôø bieån khuùc khuyûu nhieàu vuõng vònh. Ñòa hình taïo nhieàu khaû naêng, vuøng phaùt trieån kinh teá ña daïng

2. Khí haäu : Nhieät ñôùi gioù muøa, coù muøa khoâ keùo daøi, thôøi tieát thöôøng haïn haùn vaøo muøa khoâ, luõ luït trong muøa möa baõo.

3. Soâng : Ngaén vaø doác, thöôøng coù luõ vaøo muøa möa.

4. Khoaùng saûn : thaïch anh, thieác, vaøng, chì, keõm, ñaù quyù, ñaù oáp laùt…

6. Röøng ñang giaûm suùt, dieän tích röøng che phuû coøn 39%, hieän töôïng sa maïc hoùa coù nguy cô môû roäng.

7. Bieån : bôø bieån daøi, nhieàu baõi toâm, caù, baõi taém, ñaûo nhoû thuaän lôïi cho ñaùnh baét, nuoâi troàng thuûy saûn vaø du lòch .

III. Ñaëc ñieåm daân cö-xaõ hoäi

- Daân cö phaân boá khoâng ñeàu

- Phía ñoâng, ñaïi boä phaän ngöôøi kinh, 1 ít ngöôøi chaêm

Maät ñoä daân soá cao 190 ngöôøi/km2, taäp trung ôû caùc thaønh phoá, thò xaõ.

- Phía Taây : Ñaïi boä phaân caùc daân toäc ít ngöôøi. Maät ñoä daân soá thaáp 13 ngöôøi/km2. ñôøi soáng coøn gaëp nhieàu khoù khaên .

 

Cuõng coá :

- Vuøng Duyeân haûi Nam Trung boä coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì trong phaùt trieån kinh teá ?

-  Neâu vaø giaûi thích taàm quan troïng cuûa bieän phaùp haïn cheá quaù trinhg hoang maïc hoùa ôû moät soá ñòa phöông

Daën doø : Chuaån bò baøi sau vaø hoïc baøi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát

Baøi 26

VUØNG DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ (tt)

 

I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc, HS caàn

1. Kieán thöùc :

- Hieåu bieát vuøng Duyeân haûi Nam Trung boä coù tieàm naêng lôùn veà kinh teá bieån

- Thoâng qua vieäc nghieân cöùu cô caáu kinh teá, HS nhaän xeùt ñöôïc söï chuyeån bieán maïnh trong kinh teá vaø xaõ hoäi cuûa vuøng .

- Thaáy ñöôïc vai troø cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm mieàn Trung ñang taùc ñoäng maïnh tôùi söï taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá ôû Duyeân Haûi Nam Trung boä.

2. Kó naêng :

- Tieáp tuïc reøn luyeän kó naêng keát hôïp keânh chöõ vôùi keânh hình ñeå phaân tích vaø giaûi thích moät soá vaán ñeà quan taâm trong ñieàu  kieän cuï theå cuûa Duyeân Haûi Nam Trung boä.

- Ñoïc, xöû lyù soá lieäu vaø phaân tích quan heä khoâng gian – ñaát lieàn – bieån vaø ñaûo Duyeân Haûi Nam Trung boä vôùi Taây Nguyeân .

II. Troïng taâm baøi :

Muïc IX – tình hình phaùt trieån kinh teá

III. Thieát bò daïy hoïc :

-         Löôïc ñoà kinh teá Duyeân Haûi Nam Trung boä

-         Moät soá tranh aûnh

-         Löôïc ñoà  H 6.2 (baøi 6)

IV. Tieán trình leân lôùp

1. Kieåm tra baøi cuõ :

+ Vuøng Duyeân Haûi Nam trung boä coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì trong phaùt trieån kinh teá ?

+ Phaân boá daân cö Duyeân Haûi Nam Trung boä coù nhöõng ñaëc ñieåm gì ? taïi sao phaûi ñaåy maïnh coâng taùc giaûm ngheøo ôû vuøng ñoài nuùi phía Taây.

2. GV giôùi thieäu baøi 26 qua noäi dung môû ñaàu SGK trang 59 SGK

 

Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung ghi baøi

Noäi dung boå sung

Hoaït ñoäng 1 : noâng nghieäp

- Muïc tieâu

+ Kin thöùc : HS bieát ñöôïc söï phaùt trieån vaø phaân boá moät soá ngaønh kinh teá quan troïng cuûa noâng nghieäp vuøng .

+ Kó naêng : khai thaùc kieán thöùc qua löôïc ñoà, baûng thoáng keâ soá lieäu, thoâng tin trong saùch giaùo khoa .

- Hình thöùc toå chöùc : hoaït ñoäng nhoùm

Yeâu caàu : HS döïa vaøo baûng 26.1 SGK ñoïc vaø phaân tích soá lieäu, nhaän xeùt tình hình phaùt trieån ngaønh noâng nghieäp vuøng, giaûi thích ?

? Vì sao chaên nuoâi boø, khai thaùc vaø nuoâi troàng thuûy saûn laø theá maïnh cuûa vuøng ?

? Döïa vaøo thoâng tin trong SGK cho bieát ñaëc ñieåm saûn xuaát löông thöïc cuûa vuøng ? vì sao saûn xuaát löông thöïc ôû ñaây gaëp nhieàu khoù khaên ?

Quan saùt löôïc ñoà 26.1 cho bieát

? vò trí caùc baõi toâm, baõi caù thuoäc caùc ñòa phöông naøo ?

? Giaûi thích vì sao vuøng bieãn Nam Trung boä noåi tieáng ngheà laøm muoái, ñaùnh baét caù vaø nuoâi thuûy saûn ?

(vuøng coù bôø bieån daøi, bôø bieån khuùc khuyûu  nhieàu vuõng vònh thuaän lôïi cho vieäc nuoâi troàng, thieát laäp caùc caûng caù thoâng ra bieån ñoâng roäng lôùn. Ñaïi boä phaän vuøng coù khí haäu khoâ haïn, muøa khoâ keùo daøi, ít cöûa soâng thuaän lôïi cho ngheà laøm muoái)

- Giaùo vieân choát yù : Noâng nghieäp vaãn laø vaán ñeà quan taâm haøng ñaàu, noåi baät nhaát laø chaên nuoâi gia suùc lôùn, ñaùnh baét, nuoâi troàng thuûy saûn => Ñaëc tröng ngö nghieäp phaùt trieån

- Nhöng thieân tai vaãn laø vaán ñeà khoù khaên lôùn trong phaùt trieån noâng nghieäp : khí haäu khoâ haïn, hieän töôïng sa maïc hoùa ôû caùc tænh cöïc Nam cuûa Nam Trung Boä. HS coù neâu moät soá bieän phaùp khaéc phuïc thieân tai .

Hoaït ñoäng 2 : Coâng nghieäp – dòch vuï

- Muïc tieâu :

+ Kieán thöùc : HS Bieát ñöôïc söï phaùt trieån vaø phaân boá moät soá ngaønh kinh teá quan troïng cuûa coâng nghieäp, dòch vuï trong vuøng.

+ Kó naêng : Khai thaùc kieán thöùc qua löôïc ñoà, baûng thoáng keâ soá lieäu, thoâng tin trong SGK

- Hình thöùc toå chöùc : hoaït ñoäng caù nhaân (hay caëp)

Yeâu caàu : Döïa vaøo baûng 6.6 nhaän xeùt veà toác ñoä taêng tröôûng saûn xuaát coâng nghieäp cuûa vuøng Duyeân Haûi Nam Trung boä so vôùi caû nöôùc ?

Gôïi yù : choïn giaù trò naêm 1995 = 100%, tính giaù trò % caùc naêm coøn laïi so vôùi naêm 1995, boå sung keát quaû vaøo baûng soá lieäu ñaõ xöû lyù sau :

 

1995

2000

2002

D. Haûi

100%

 

 

Caû nöôùc

100%

 

 

Döïa vaøo keát quaû soá lieäu ñaõ xöû lyù, nhaän xeùt veà toác ñoä phaùt trieån

Giaùo vieân cung caáp theâm moät soá thaønh töïu chuyeån dòch cô caáu ngaønh CN cuûa vuøng

Cho HS quan saùt h26.1

? Keå teân caùc trung taâm coâng nghieäp, caùc ngaønh saûn xuaát trong moãi trung taâm

? Vuøng coù caùc nhaø maùy dieän naøo ? Giaûi thích

? cho bieát vuøng Duyeân Haûi Nam Trung boä coù moái quan heä giao löu haøng hoùa vôùi vuøng Taây Nguyeân vaø caùc vuøng khaùc trong nöôùc phaûi qua caùc tuyeán ñöôøng naøo ?

? Vuøng quan heä haøng hoùa vôùi caùc nöôùc thuoäc tieåu vuøng soâng Mekong phaûi qua tuyeán ñöôøng naøo ? vai troø cuûa ñöôøng hm ñeøo Haûi Vaân ñeán söï phaùt trieån kinh teá vuøng

? Cho bieát caùc ñòa danh du lòch cuûa vuøng  ? theá maïnh du lòch cuûa vuøng döïa vaøo caùc taøi nguyeân du lòch naøo ?

? Döïa vaøo thoâng tin trong SGK cho bieát teân caùc tænh thaønh phoá thuoäc vuøng kinh teá troïng dieåm mieàn Trung? Vieäc xaây döïng ñöôøng Haàm qua ñeøo Haûi Vaân coù yù nghóa gì ñeán moái quan heä kinh teá lieân vuøng

IV. tình hình phaùt trieån kinh teá

1. Noâng nghieäp :

- Chaên nuoâi boø vaø khai thaùc nuoâi troàng thuûy saûn laø theá maïnh kinh teá vuøng

- Saûn löôïng löông thöïc trong vuøng thaáp, vieäc phaùt trieån caây löông thöïc gaëp nhieàu khoù khaên do dieän tích ñaát heïp, ñaát xaáu, thieáu nöôùc, thôøi tieát coù nhieàu thieân tai .

+ Ngö nghieäp laø theá maïnh cuûa vuøng Duyeân Haûi Nam Trung boä goàm : Nuoâi troàng, ñaùnh baét thuûy saûn, laøm muoái vaø cheá bieán thuûy saûn .

2. Coâng nghieäp :

- Saûn xuaát coâng nghieäp coøn chieám tæ troïng nhoû so vôùi caû nöôùc nhöng toác ñoä taêng tröôûng khaù cao

- Böôùc ñaàu ñaõ coù tieán boä trong söï hình thaønh vaø xaây döïng cô caáu CN.

- CN cô khí, cheá bieán noâng saûn thöïc phaåm khaù phaùt trieån

 

 

 

 

 

3. Dòch vuï :

Dòch vuï du lòch, giao thoâng vaän taûi laø theá maïnh kinh teá cuûa vuøng, taäp trung ôû ba trung taâm thaønh phoá Ñaø Naúng, Quy Nhôn, Nha Trang

Caùc Trung taâm kinh teá troïng ñieåm Mieàn Trung

Vuøng kinh teá troïng ñieåm mieàn Trung ñaõ taùc ñoäng maïnh ñeán söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá coù taàm quan troïng ôû caùc vuøng Duyeân Haûi Nam Trung boä, Baéc Trung boä vaø Taây Nguyeân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuõng coá :

  1. Ñaëc tröng kinh teá hieän nay vuøng Duyeân Haûi Nam Trung boä phaùt trieån theo huôùng naøo ?
  2. Duyeân Haûi Nam Trung boä ñaõ khai thaùc tieàm naêng kinh teá bieån nheá naøo ?
  3. GV höôùng daãn HS veõ bieåu ñoà coät döïa vaøo baûng 26.3 trang 99 SGK – gôïi yù cho HS nhaän xeùt tình hình nuoâi troàng thuûy saûn theo caùc tænh.

Neâu moät soá taàm quan troïng cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm mieàn Trung ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá ôû Baéc Trung Boä, Duyeân Haûi Nam Trung boä vaø Taây Nguyeân ?

Daën doø : Veà nhaø xem laïi baøi 24 vaø baøi 26 chuaån bò thöïc haønh baøi 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát

Baøi 27

THÖÏC HAØNH

KINH TEÁ BIEÅN BAÉC TRUNG BOÄ

VAØ DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ

 

I. Muïc tieâu :

- Cuõng coá söï hieåu bieát veà cô caáu kinh teá bieån ôû caû Hai vuøng Baéc Trung Boä vaø Duyeân haûi Nam Trung Boä, goàm caùc hoaït ñoäng cuûa caùc haûi caûng, nuoâi troàng vaø ñaùnh baét thuûy saûn, ngheà muoái vaø cheá bieán thuûy saûn xuaát khaåu, di lòch dòch vuï bieån

- Tieáp tuïc hoaøn thieän phöông phaùp ñoïc baûn ñoà, phaân tích soá lieäu thoáng keâ.

II. Troïng taâm baøi :

Ñoïc vaø phaân tích xöû lyù thoâng tin ñòa lí veà moät soá khoâng gian laõnh thoå treân löôïc ñoà

III. Thieát bò daïy hoïc :

-         Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân Vieät Nam

-         Löôïc ñoà kinh teá Vieät Nam

IV. Tieán trình leân lôùp

1. Kieåm tra baøi cuõ :

+ Ñaëc tröng kinh t hieän nay cuûa  vuøng Duyeân Haûi Nam trung boä phaùt trieån theo höôùng naøo ?

+ Duyeân Haûi Nam trung boä ñaõ khai thaùc tieàm naêng kinh teá bieån nhö theá naøo ?

2. Baøi môùi : Thöïc haønh

Tieán trình toå chöùc

Hoaït ñoäng 1 : Hoaït ñoäng nhoùm

- Muïc tieâu

- Xaùc ñònh vò trí caùc cô sôû khai thaùc toång hôïp kinh teá bieån cuûa 2 vuøng, nhaän bieát ñaëc ñieåm gioáng vaø khaùc nhau veà tieàm naêng kinh teá moãi vuøng .

- Kó naêng ñoïc vaø phaân tích baûn ñoà löôïc ñoà

Yeâu caàu

1. Döïa vaøo caùc hình 24.3 vaø 26.1 trong SGK. Boå sung kieán thöùc vaøo baûng sau

 

Baéc Trung boä

Duyeân Haûi Nam trung boä

Teân caùc caûng bieån

 

 

Teân ñòa phöông coù baõi caù, baõi bieån

 

 

Teân caùc cô sôû saûn xuaát muoái

 

 

Nhöõng baõi bieån coù giaù trò noåi tieáng du lòch

 

 

2. Qua baûng treân nhaän xeùt veà tieàm naêng phaùt trieån kinh teá bieån ôû Baéc Trung Boä vaø Duyeân Haûi Nam trung boä ?

Gôïi yù :

- Nhaän xeùt chung tieàm naêng phaùt trieån kinh teá bieån ôû caùc ngaønh naøo ôû caû hai vuøng thuoäc Duyeân Haûi mieàn trung. Neâu roõ nhöõng ñaëc ñieåm chung cuûa hai mieàn veà maët töï nhieân : daõy Tröôøng Sôn phía Taây, ñoàng baèng ven bieån heïp höôùng ra bieån phía Ñoâng, khí haäu chòu nhieàu thieân tai cuûa thôøi tieát, tieàm naêng veà du lòch lôùn nhôø coù chieàu  baõi bieån ñeïp, caùc di saûn vaên hoùa. Ngöôøi daân coù truyeàn thoáng ñaùnh baét vaø nuoâi troàng thuûy saûn. Do khai thaùc toång hôïp kinh teá bieån laø ñònh löôïng höôùng chung cho caû hai vuøng thuoäc Duyeân Haûi mieàn Trung.

- Nhaän xeùt rieâng töøng vuøng : do ñòa hình bôû bieån khuùc khuyûu, nhieàu vuõng vònh bieån nöôùc saâu, vò trí vuøng Duyeân Haûi Nam trung boä laø cöûa ngoû thoâng ra bieån cuûa Taây nguyeân, cuûa tieåu vuøng soâng Mekong neân tieàm naêng khai thaùc caûng bieån ôû Duyeân Haûi Nam trung boä lôùn. Vuøng bieån coù nhieàu baõi toâm caù, coù doøng nöôùc troài nn tröõ löôïng thuûy saûn cao. Khí haäu coù muøa khoâ keùo daøi, c nhieàu khu vöïc khí haäu khoâ haïn laøm cho vuøng Duyeân Haûi Nam trung boä coù nhieàu tieàm naêng phaùt trieån ngheà thuûy saûn, ngheà muoái

Hoaït ñoäng 2 : Hoaït ñoäng caù nhaân

Muïc tieâu :

- HS nhaän bieát söï khaùc bieät veà saûn löôïng thuûy saûn 2 vuøng, giaûi thích ñöôïc söï khaùc bieät naøy ?

Kó naêng : xöû lyù vaø nhaän xeùt baûng thoáng keâ soá lieäu

Yeâu caàu : döïa vaøo baûng 27.1 trong SGK

1. So saùnh saûn löôïng thuûy saûn nuoâi troàng vaø khai thaùc cuûa vuøng Baéc Trung Boä vaø Duyeân Haûi Nam trung boä.

Gôïi yù :

Xöû lí soá lieäu cuûa baûng theo caùch sau :

  1. Tính toång saûn löôïng thuyû saûn nuoâi  troàng vaø ñaùnh baét cuûa hai vuøng
  2. Tính tæ troïng % thuûy saûn ôû moãi vuøng so vôùi saûn löôïng chung cuûa hai vuøng
  3. Xöû lí soá lieäu vaø boå sung keát quaû soá lieäu ñaõ xöû lí vaøo baûng döôùi ñaây :

 

Toång saûn löôïng thuûy saûn caû hai vuøng (nghìn taán)

Toång saûn löôïng thuûy saûn cuûa caû 2 vuøng (%)

Baéc Trung Boä (%)

Duyeân Haûi Nam trung boä (%)

Nuoâi troàng

 

100%

 

 

Khai thaùc

 

100%

 

 

Döïa vaøo baûng soá lieäu ñaõ xöù lí nhaän xeùt

Giaûi thích vì sao coù söï cheânh leäch veà saûn löôïng thuûy saûn nuoâi troàng vaø khai thaùc giöõa hai vuøng .

Gôïi yù : Döïa vaøo löôïc ñoà chuù yù veà chieàu daøi ñöôøng bôø bieån, löôïng thuûy saûn coù ôû baõi caù, baõi toâm vuøng nöôùc troài, theàm luïc ñòa heïp, coù caùc doøng haûi löu chaûy ven bôø theo muøa, khaû naêng phaùt trieån caûng caù

Cuõng coá :

Giaùo vieân nhaéc laïi caùch söû lyù soá lieäu theo yeâu caàu veà tæ troïng kinh teá

Daën doø : Xem tröôùc noäi dung baøi 28, traû lôøi caùc caâu hoûi theo löôïc ñoà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát

Baøi 28

VUØNG TAÂY NGUYEÂN

 

I. Muïc tieâu :

1. Kieán thöùc :

- Hoïc sinh naém ñöôïc vò trí cuûa vuøng Taây nguyeân töø ñoù hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa vò trí veà kinh teá, xaõ hoäi an ninh quoác phoøng .

- Vuøng coù tieàm naêng v taøi nguyeân thieân nhieân. Töï nhieân thuaän lôïi

2. Kó naêng :

- Reøn kyõ naêng baûng ñoà nhaän xeùt baûng soá lieäu

II. Troïng taâm baøi :

-         Taây nguyeân coù vò trí quan troïng veà an ninh quoác phoøng ñoàng thôøi coù nhieàu tieàm naêng veà töï nhieân ñeå phaùt trieån kinh teá .

-         Vuøng coù nhieàu daân toäc, coù truyeàn thoáng ñoaøn keát, coù baûn saéc vaên hoùa vöøa ña daïng vöøa coù nhieàu neùt ñaëc thuø rieâng

III. Chuaån bò cuûa thaày vaø troø

1. Chuaån bò cuûa thaày

- Baûn ñoà töï nhieân cuûa vuøng Taây Nguyeân . baûn 28.2 phoùng to

- phieáu hoïc taäp soá 1 :

Yeáu toá töï nhieân

Ñaëc ñieåm

Giaù trò kinh teá

Thuaän lôïi

Khoù khaên

Ñòa hình

 

 

 

Khí haäu

 

 

 

Soâng ngoøi

 

 

 

Taøi nguyeân khoaùng saûn, röøng

 

 

 

Taøi nguyeân du lòch

 

 

 

2. Chuaån bò cuûa troø : Ñoïc vaø chuaån bò phieáu hoïc taäp soá

IV. Tieá