Giáo án GDCD 11 mới giáo án GD công dân 11

  Đánh giá    Viết đánh giá
 623       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
izs7tq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/14/2009 10:27:16 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.85 M
Lần xem
0
Lần tải
623

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Soạn : 20/8/2008
Bài 1 CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Giảng :
Tiết PPCT: 1 Số tiết của bài : 2

I Mục tiêu Học xong bài này học sinh cần :
1 Về kiến thức
* Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sx của cải vật chất đối với đời sống xã hội.
* Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng.
2 Về kỹ năng Phân biệt được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất trong cuộc sống.
3 Về thái độ Biết quý trọng tài sản, của cải của gia đình và xã hội.
II Nội dung
* Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.
* Các yếu tố của quá trình lao động sản xuất : Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động, trong
đó sức lao động là yếu tố quan trọng và quyết định nhất.
III Phương pháp dạy học Đàm thọai + Đặt vấn đề + Thảo luận nhóm
IV Phương tiện dạy học & tài liệu
1 Phương tiện Sơ đồ về các bộ phận hợp thành của từng yếu tố sản xuất
Sơ đồ về mối quan hệ giữa 3 yếu tố của quá trình sản xuất.
2 Tài liệu SGK + SHD.
V Tiến trình dạy học
1 Kiểm tra bài cũ Giới thiệu khái quát môn học
2 Bài mới ( giới thiệu bài mơ
3 Dạy bài mới
Họat động của GV và HS
Nội dung chính của bài học

HĐ1: Đơn vị kiến thức :
vai trò của sản xuất của cải vật chất
GV sử dụng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề kết hợp với thuyết trình, gợi mở
- Mục tiêu: Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với xã hội
* Em hiểu thế nào là của cải vật chất ? Cho
ví dụ những của cải vật chất trong thực tế
mà em thường gặp ?
* Tại sao nói : Sản xuất của cải vật chất là
cơ sở của đời sống xã hội ?
* Sản xuất của cải vật chất có phải là hoạt
động trung tâm của xã hội loài người hay
không ? Vì sao như vậy ?
vậy để sx ra của cải vật chất được thì cần có những yếu tố cơ bản nào trong quá trình sx? Để hiểu được điều đó chúng ta đi nghiên cưú
mục tiếp theo .
HĐ2 Đơn vị kiến thức :
Sức lao động và đối tượng lao động
GV trình bày 2 sơ đồ đã chuẩn bị trên bảng sau đó GV chia HS làm 2 nhóm rồi cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau :
- Mục tiêu:Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng
* Để thực hiện quá trình lao động sản xuất , cần phải có những yếu tố cơ bản nào ?
* Trình bày khái niệm sức lao động, la động?
* Giữa sức lao động và lao động khác nhau như thế nào ?
GV: sưc lao động mới chỉ là khả năng thể chất và tinh thần của mỗi con người, chưa được thực hiện trong thực tiễn. Còn lao động là sự sử dụng sức lao động thực sự trong thực tiễn. Quá trình lao động chỉ có được khi có sự kết hợp giữa sức lao động vôi tư liệu sản xuất
* Nếu chỉ có sức lao động và tư liệu lao động thì đã tạo ra quá trình sx chưa ?
GV giảng cho học sinh hiểu.
* Đối tượng lao động là gì ? Có mấy loại ?
Cho ví dụ minh hoạ.
Vi dụ:
* Mọi đối tượng lao động đều bắt nguồn từ tự nhiên nhưng có phải mọi yếu tố tự nhiên đều là đối tượng lao động không ? Vì sao ?
* Đại diện các nhóm trình bày kết quả
thảo luận.
* GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung
các kiến thức
* GV chốt lại các kiến thức cơ bản
Lưu ý : không phải mọi đôí tượng nào đèu trơ thành đối tượng lao động mà nó chỉ trở thành đoi tượng lao động khi có sư tác động của con người.
HĐ3: Đơn vị kiến thức : Tư liệu lao động
GV sử dụng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề kết hợp với thuyết trình, gợi mở theo các câu hỏi sau :
* Tư liệu lao động là gì ?
* Tư liệu lao động được chia thành mấy loại ?
Nêu nội dung cụ thể ?
* Tư liệu lao động được cấu thành bởi những
yếu tố nào ?
* Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động
thì yếu tố nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?
* Quá trình lao động sản xuất là sự

                                                        Giaùo aùn: GDCD 11                                                                                                            

   Soaïn : 20/8/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Baøi 1        COÂNG   DAÂN   VÔÙI   SÖÏ   PHAÙT   TRIEÅN   KINH   TEÁ

Giaûng :

Tieát PPCT: 1                                Soá tieát cuûa baøi : 2

I  Muïc tieâu                         Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

Veà kieán thöùc

*   Neâu ñöôïc theá naøo laø saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát vaø vai troø cuûa sx cuûa caûi vaät chaát ñoái vôùi ñôøi soáng xaõ hoäi.

*   Neâu ñöôïc caùc yeáu toá cô baûn  cuûa quaù trình saûn xuaát vaø moái quan heä giöõa chuùng.

Veà kyõ naêng     Phaân bieät ñöôïc caùc yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát trong cuoäc soáng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Veà thaùi ñoä       Bieát quyù troïng taøi saûn, cuûa caûi cuûa gia ñình vaø xaõ hoäi.

II Noäi dung

*     Vai troø quyeát ñònh cuûa saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát ñoái vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa xaõ hoäi.

*     Caùc yeáu toá cuûa quaù trình lao ñoäng saûn xuaát : Söùc lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng, tö lieäu lao ñoäng, trong

        ñoù söùc lao ñoäng laø yeáu toá quan troïng vaø quyeát ñònh  nhaát.

III  Phöông phaùp daïy hoïc    Ñaøm thoïai  +  Ñaët vaán ñeà  +  Thaûo luaän nhoùm

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän        Sô ñoà veà caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa töøng yeáu toá saûn xuaát

                               Sô ñoà veà moái quan heä giöõa 3 yeáu toá  cuûa quaù trình saûn xuaát.

2 Taøi lieäu              SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

1   Kieåm tra baøi cuõ   Giôùi thieäu khaùi quaùt  moân hoïc

2    Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi mô

3   Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:       Ñôn vò kieán thöùc :

     vai troø cuûa saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát

GV söû duïng phöông phaùp ñaët vaø giaûi quyeát vaán ñeà keát hôïp vôùi thuyeát trình, gôïi môû

- Muïc tieâu: Neâu ñöôïc theá naøo laø saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát vaø vai troø cuûa saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát ñoái vôùi xaõ hoäi

* Em hieåu theá naøo laø cuûa caûi vaät chaát ? Cho

ví duï nhöõng cuûa caûi vaät chaát trong thöïc teá

maø em thöôøng gaëp ?

* Taïi sao noùi : Saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát laø

cô sôû cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi ?

*  Saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát coù phaûi laø hoaït

ñoäng trung taâm cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi hay

khoâng ? Vì sao nhö vaäy ?

 vaäy ñeå sx ra cuûa caûi vaät chaát ñöôïc thì caàn coù nhöõng yeáu toá cô baûn naøo trong quaù trình sx? Ñeå hieåu ñöôïc ñieàu ñoù chuùng ta ñi nghieân cöuù

muïc tieáp theo .

HÑ2    Ñôn vò kieán thöùc :

   Söùc lao ñoäng vaø ñoái töôïng lao ñoäng

GV trình baøy 2 sô ñoà ñaõ chuaån bò treân baûng sau ñoù GV chia HS laøm 2 nhoùm roài cho caùc em  thaûo luaän theo caùc caâu hoûi sau :

- Muïc tieâu:Neâu ñöôïc caùc yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình saûn xuaát vaø moái quan heä giöõa chuùng

*  Ñeå thöïc hieän quaù trình lao ñoäng saûn xuaát , caàn phaûi coù nhöõng yeáu toá cô baûn naøo ?

*    Trình baøy khaùi nieäm söùc lao ñoäng, la ñoäng?

* Giöõa söùc lao ñoäng vaø lao ñoäng khaùc nhau nhö theá naøo ?

GV: söc lao ñoäng môùi chæ laø khaû naêng theå chaát  vaø tinh thaàn cuûa moãi con ngöôøi, chöa ñöôïc thöïc  hieän trong thöïc tieãn. Coøn lao ñoäng laø söï söû duïng söùc lao ñoäng thöïc söï trong thöïc tieãn. Quaù trình lao ñoäng chæ coù ñöôïc khi coù söï keát hôïp giöõa söùc lao ñoäng voâi tö lieäu saûn xuaát

* Neáu chæ coù söùc lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng thì ñaõ taïo ra quaù trình sx chöa ?

GV giaûng cho hoïc sinh hieåu.

*  Ñoái töôïng lao ñoäng laø gì ? Coù maáy loaïi ?

Cho ví duï minh hoaï.

Vi duï:

*  Moïi ñoái töôïng lao ñoäng ñeàu baét nguoàn töø töï nhieân nhöng coù phaûi moïi yeáu toá töï nhieân ñeàu laø ñoái töôïng lao ñoäng khoâng ? Vì sao ?

*    Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû

thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

caùc kieán thöùc

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

Löu yù : khoâng phaûi moïi ñoâí töôïng naøo ñeøu trô thaønh ñoái töôïng lao ñoäng maø noù chæ trôû thaønh ñoi töôïng lao ñoäng khi coù sö taùc ñoäng cuûa con ngöôøi.

HÑ3:    Ñôn vò kieán thöùc : Tö lieäu lao ñoäng

GV söû duïng phöông phaùp ñaët vaø giaûi quyeát vaán ñeà keát hôïp vôùi thuyeát trình, gôïi môû theo caùc caâu hoûi sau :

* Tö lieäu lao ñoäng laø gì ?

* Tö lieäu lao ñoäng ñöôïc chia thaønh maáy loaïi ?

Neâu noäi dung cuï theå ?

 

* Tö lieäu lao ñoäng ñöôïc caáu thaønh bôûi nhöõng 

    yeáu toá naøo ?

 

* Trong caùc yeáu toá caáu thaønh tö lieäu lao ñoäng

    thì yeáu toá naøo laø quan troïng nhaát ? Vì sao ?

 

 

 

* Quaù trình lao ñoäng saûn xuaát laø söï keát hôïp giöõa caùc yeáu toá naøo ?

 

* Trình ñoä phaùt trieån cuûa tö lieäu saûn xuaát laø söï phaûn aùnh vaán ñeà naøo cuûa con ngöôøi ?

 

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

 

 

I Vai troø cuûa saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát.

 

Saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát laø gì ?

Laø söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi vaøo töï nhieân, bieán ñoåi caùc

yeáu toá cuûa töï nhieân ñeå taïo ra caùc saûn phaåm phuø hôïp vôùi

nhu caàu cuûa mình.

 

2. Vai troø cuûa saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát .

*   Saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát laø cô sôû toàn taïi vaø phaùt trieån

cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi,

   * laøm giaøu tri thöùc tích luyõ kinh nghieäm hoaøn thieän baûn thaân caû veà trí vaø löïc

* Laø tieàn ñeà thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa xaõ hoâïi phaùt trieån

 

 

 

 

II Caùc yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình saûn xuaát.

  Moïi quaù trình saûn xuaát ñeàu laø söï keát hôïp cuûa 3 yeáu toá cô baûn :  Söùc lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng.

Söùc lao ñoäng

 

a. Söùc lao ñoäng : laø toaøn boä nhöõng naêng löïc theå chaát vaø tinh thaàn cuûa con ngöôøi ñöôïc vaän duïng vaøo quaù trình saûn xuaát.

 

b. Lao ñoäng : laø hoaït ñoäng coù muïc ñích , coù yù thöùc cuûa con

ngöôøi laøm bieán ñoåi nhöõng yeáu toá cuûa töï nhieân

cho phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa con ngöôøi.

 

c. söùc lao ñoäng môùi chæ laø khaû naêng cuûa lao ñoäng, coøn lao

  ñoäng laø söï tieâu duøng söùc lao ñoäng trong hieän thöïc

 

 

 

 

 

 

Ñoái töôïng lao ñoäng.

a. Ñoái töôïng lao ñoäng laø nhöõng yeáu toá cuûa töï nhieân maø lao

ñoäng cuûa con ngöôøi taùc ñoäng vaøo nhaèm bieán ñoåi noù cho

phuø hôïp vôùi muïc ñích cuûa con ngöôøi.

b. Coù 2 loaïi ñoái töôïng lao ñoäng :

* Loaïi coù saün trong töï nhieân nhö : Caùc nguoàn taøi nguyeân....

* Loaïi ñaõ traõi qua taùc ñoäng cuûa lao ñoäng, ñöôïc caûi bieán ít

nhieàu nhö : Sôïi ñeå deät vaûi, saét theùp ñeå cheá taïo maùy ....

goïi laø nguyeân lieäu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tö lieäu lao ñoäng

a. Tö lieäu lao ñoäng laø moät vaät hay heä thoáng nhöõng vaät laøm

nhieäm vuï truyeàn daãn söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi leân ñoái

töôïng lao ñoäng, nhaèm bieán ñoåi ñoái töôïng lao ñoäng thaønh

saûn phaåm thoaû maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi.

 

b. Tö lieäu lao ñoäng ñöôïc chia thaønh ba loaïi :

* Coâng cuï lao ñoäng hay coâng cuï saûn xuaát nhö : Caøy, cuoác,

maùy moùc ......

* Heä thoáng bình chöùa cuûa saûn xuaát nhö : oáng, thuøng, hoäp ....

* Keát caáu haï taàng cuûa saûn xuaát nhö : ñöôøng giao thoâng, beán

caûng, saân bay, nhaø ga,.......

c. Trong caùc yeáu toá caáu thaønh tö lieäu lao ñoäng thì coâng cuï

lao ñoäng laø yeáu toá quan troïng nhaát. Noù laø moät trong

nhöõng  caên cöù cô baûn ñeå phaân bieät caùc thôøi ñaïi kinh teá.

 

Löu yù

*  Ñoái töôïng lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng keát hôïp laïi thaønh

tö lieäu saûn xuaát. Vì vaäy, quaù trình lao ñoäng saûn xuaát laø söï

keát hôïp giöõa söùc lao ñoäng vôùi tö lieäu saûn xuaát.

 

*  Trong caùc yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình saûn xuaát, tö lieäu lao ñoäng vaø ñoái töôïng lao ñoäng baét nguoàn töø töï nhieân. Coøn söùc lao ñoäng vôùi tính saùng taïo, giöõ vai troø quyeát ñònh nhaát. Suy ñeán cuøng, trình ñoä phaùt trieån cuûa tö lieäu saûn xuaát laø söï phaûn aùnh söùc lao ñoäng saùng taïo cuûa con ngöôøi.

Vì vaäy caàn phaûi chuù yù boâi döôõng söùc lao ñoäng ( boâi döôõng theå löïc ,trí löïc )

4   Cuûng coá :

Yeâu caàu HS leân baûng veõ sô ñoà veà caùc yeáu toá hôïp thaønh cuûa söùc lao ñoäng, tö lieäu lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng, quaù trình lao ñoäng saûn xuaát: ñoàng thôøi, taát caû caùc HS cuøng tham gia ñaùnh giaù, boå sung vaø phaùt bieåu veà taàm quan troïng cuûa caùc vaán ñeà treân.

Hoïat ñoäng tieáp noái:     Hoïc baøi  vöøa hoïc ; soaïn tröôùc phaàn coøn laïi cuûa baøi :

Phaùt trieån kinh teá vaø yù nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.

IV    Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp :

1. Saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát laø gì ? Taïi sao noùi saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát laø cô sôû cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi ?

2. Veõ sô ñoà veà moái quan heä giöõa ba yeáu toá  cuûa quaù trình saûn xuaát ?

 

 

 

 

 

   Soaïn :  28/8/2008

Baøi 1 :     COÂNG   DAÂN   VÔÙI   SÖÏ   PHAÙT   TRIEÅN  KINH   TEÁ   (tt )

Giaûng :

Tieát PPCT: 2                                Soá tieát cuûa baøi : 2

 

I   Muïc tieâu                         Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

Veà kieán thöùc

*   Neâu ñöôïc theá naøo laø phaùt trieån kinh teá

*   Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.

Veà kyõ naêng  Bieát tham gia xaây döïng kinh teá gia ñình phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân.

Veà thaùi ñoä

*   Tích cöïc tham gia xaây döïng kinh teá gia ñình vaø ñòa phöông.

*   Tích cöïc hoïc taäp ñeå naâng cao chaát löôïng lao ñoäng cuûa baûn thaân goùp phaàn xaây döïng kinh teá ñaát nöôùc.

II   Noäi dung   Phaùt trieån kinh teá vaø yù nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi caù nhaân,  gia ñình vaø xaõ hoäi.

III Phöông phaùp daïy hoïc      Ñaøm thoïai  +  Ñaët vaán ñeà  +  Thaûo luaän nhoùm

IV Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1   Phöông tieän          Sô ñoà veà noäi dung phaùt trieån kinh teá.

2   Taøi lieäu                 SGK + SHD.

Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ

*  Saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát laø gì ? Taïi sao noùi saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát laø cô sôû cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi ?

  2   Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )     

Caùc-Maùc khaúng ñònh : “ Kinh teá laø nhaân toá quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa moïi söï bieán ñoåi cuûa lòch söû

Trong coâng cuoäc ñoåi môùi hoâm nay, HS, thanh nieân - söùc treû cuûa daân toäc - coù vai troø quan troïng nhö theá naøo

vaø phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn thuùc ñaåy nhanh söï phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc ñeå nöôùc ta trôû thaønh nöôùc phaùt

trieån ?

3 Daïy baøi môùi

 

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:     Ñôn vò kieán thöùc 1a ; 1b

Phöông phaùp : gôïi môû – thuyeát trình.

GV trình baøy sô ñoà veà noäi dung cuûa phaùt trieån kinh teá, sau ñoù cho caùc em traû lôøi caùc caâu hoûi

- Muïc tieâu: Neâu ñöôïc theá naøo laø phaùt trieån kinh teá.

* Em hieåu phaùt trieån kinh teá laø gì ?

 

* Theá naøo laø taêng tröôûng kinh teá ? Cho ví duï

 

* Taêng tröôûng kinh teá phaûi döïa treân nhöõng cô

   sôû naøo, phaûi gaén vôùi nhöõng vaán ñeà naøo ?

   Vì sao ? Cho ví duï minh hoaï.

 

 

 

 

 

HÑ2            Ñôn vò kieán thöùc 1c

phöông phaùp   Ñaøm thoaïi - dieãn giaûi

 Gv trình baøy :  Moïi neàn kinh teá ñeàu toàn taïi vaø vaän ñoäng trong moät cô caáu nhaát ñònh.

* Vaäy,  Cô caáu  kinh teá laø gì ?

* Theá naøo laø moät cô caáu kinh teá hôïp lí ?

Cho ví duï minh hoaï.

* Vaäy cô caáu nghaønh kinh teá ñang xaây döïng ôû nöôùc ta laø gì ?

GV: Ñoù laø cô caáu coâng- noâng –dòch vuï

* Theá naøo laø cô caáu kinh teá bieán ñoåi theo

höôùng tieán boä ?

GV giaûngKhaùi nieäm GDP vaø GNP cho caùc em

HÑ3              Ñôn vò kieán thöùc 2

  phöông phaùp     Thaûo luaän nhoùm

- Muïc tieâu: Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi

GV  cho HS theo doõi noäi dung cuûa bieåu ñoà yù nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi, sau ñoù chia lôùp thaønh 4 toå roài cho caùc em thaûo luaän theo caùc caâu hoûi  :

* Haõy neâu yù nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi ?

Laáy caùc ví duï trong thöïc tieãn ñeå minh hoaï.

( toå 1 : thaûo luaän muïc a  : ñoái vôùi caù nhaân )

 

 

 

( toå 2 : thaûo luaän  muïc b : ñoái vôùi gia ñình )

 

 

 

 

 

( toå 3 : thaûo luaän muïc c  : ñoái vôùi xaõ hoäi  )

 

 

 

 

 

 

 

* Em hieåu theá naøo khi ngöôøi ta noùi : Lao ñoäng laø quyeàn vaø nghóa vuï cuûa moãi coâng daân.

( toå 4 )

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

 

III  Phaùt trieån kinh teá vaø yù nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi caù nhaân,  gia ñình vaø xaõ hoäi .

 

 

 

1   Phaùt trieån kinh teá laø gì ?

Laø söï taêng tröôûng kinh teá gaén lieàn vôùi cô caáu kinh teá hôïp lyù, tieán boä vaø coâng baèng xaõ hoäi.

                         a Taêng tröôûng kinh teá laø gì ?

Laø söï taêng leân veà soá löôïng, chaát löôïng saûn phaåm vaø caùc yeáu toá cuûa quaù trình saûn xuaát ra noù.

b  Taêng tröôøng kinh teá phaûi

* Döïa treân cô caáu kinh teá hôïp lí, tieán boä ñeå ñaûm baûo taêng tröôûng kinh teá beàn vöõng.

*  Ñi ñoâi vôùi coâng baèng vaø tieán boä xaõ hoäi, taïo ñieàu kieän cho moïi ngöôøi coù quyeàn bình ñaúng trong ñoùng goùp vaø höôûng thuï keát quaû cuûa taêng tröôûng kinh teá.

* Phuø hôïp vôùi söï bieán ñoåi nhu caàu phaùt trieån toaøn dieän cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi, baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi.

*  Gaén vôùi chính saùch daân soá phuø hôïp.

Cô caáu kinh teá laø gì ?

Cô caáu kinh teá laø toång theå moái quan heä höõu cô, phuï thuoâc vaø quy ñònh laãn nhau caû veà quy moâ vaø trình ñoä giöõa caùc ngaønh kinh teá, caùc thaønh phaàn kinh teá, caùc vuøng kinh teá.

Cô caáu kinh teá hôïp lí laø cô caáu kinh teá phaùt huy ñöôïc moïi tieàm naêng, noäi löïc cuûa toaøn boä neàn kinh teá ; phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi ; gaén vôùi phaân coâng lao ñoäng vaø hôïp taùc quoác teá.

*   Cô caáu kinh teá bieán ñoåi theo höôùng tieán boä laø cô caáu kinh teá coù tæ troïng cuûa caùc ngaønh dòch vuï vaø coâng nghieäp trong toång saûn phaåm quoác daân taêng daàn, tæ troïng cuûa caùc ngaønh noâng nghieäp giaûm daàn

2 yù nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi caù nhaân,  gia ñình vaø xaõ hoäi .

 

 

 

 

 

a  Ñoái vôùi caù nhaân Phaùt trieån kinh teá :

* Taïo ñieàu kieän cho moãi ngöôøi coù vieäc laøm vaø thu nhaäp oån ñònh, cuoäc soáng aám no ; coù ñieàu kieän chaêm soùc söùc khoeû, naâng cao tuoåi thoï

* Ñaùp öùng nhu caàu vaät chaát vaø tinh thaàn ngaøy caøng phong phuù cho con ngöôøi.

* Giuùp con ngöôøi coù ñieàu kieän hoïc taäp, tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, coù ñieàu kieän phaùt trieån toaøn dieän.

b  Ñoái vôùi gia ñìnhPhaùt trieån kinh teá :

*  Laø tieàn ñeà, cô sôû quan troïng ñeå thöïc hieän toát caùc chöùc naêng cuûa gia ñình.

* laø tieàn ñeà ñeå xaây döïng gia ñình vaên hoaù ; ñeå gia ñình thöïc söï laø toå aám haïnh phuùc cuûa moãi ngöôøi, laø teá baøo laønh maïnh cuûa xaõ hoäi.

c  Ñoái vôùi xaõ hoäi : Phaùt trieån kinh teá :

* Laøm taêng thu nhaäp quoác daân vaø phuùc lôïi xaõ hoäi, chaát löôïng cuoäc soáng cuûa coäng ñoàng ñöôïc caûi thieän.

* Taïo ñieàu kieän giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm, giaûm tæ leä thaát nghieäp, giaûm teä naïn xaõ hoäi.

* laø tieàn ñeà vaät chaát ñeå cuûng coá an ninh quoác phoøng, giöõ vöõng cheá ñoä chính trò, taêng cöôøng hieäu löïc quaûn lí cuûa Nhaø nöôùc, cuûng coá nieàm tin cuûa nhaân daân ñoái vôùi Ñaûng.

* Laø ñieàu kieän tieân quyeát ñeå khaéc phuïc söï tuït haäu xa hôn veà kinh teá so vôùi caùc nöôùc tieân tieán treân theá giôùi ; xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp töï chuû, môû roäng quan heä quoác teá, ñònh höôøng xaõ hoäi chuû nghóa.

Toùm laïi :

Tích cöïc tham gia phaùt trieån kinh teá vöøa laø quyeàn lôïi vöøa laø nghóa vuï cuûa coâng daân, goùp phaàn thöïc hieän daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng daân chuû vaên minh.

 

*Nhö vaäy tích cöïc tham gia phat trieån kinh teá vöøa laø quyeàn lôïi vöøa laø nghóa vuï cuûa moãi coâng daân ,goùp phaàn vaøo coâng cuoäc  thöïc hieän daân giaøu nöôùc maïnh xaõ hoäi coâng baèng daân chuû vaên minh .

4   Cuûng coá          Cho HS giaûi baøi taäp  5 ; 6 ; 7  ôû saùch giaùo khoa trang 12

*Keát luaän toaøn baøi : Dan toäc ta laø moït daân toäc anh hung, thoâng minh, saùng taïo vôùi lòch söû haøng nghìn  naêm döng nöôùc vaø giöõ nöôùc. Ngaøy nay ñang ñöùng tröôùc sö thaùch thöc cuûa ñoùi ngheøo laïc haäu. Vì vaäy phaûi taêng cöôøng sx cuûa caûi vaät chaát , phaùt trieån kinh teá ñeå sôùm ñöa ñaát nöôùc thoaùt khoûi ngheøo naøn laïc haäu nham muïc tieâu xaây döïng ñaát nöôùc thheo con ñöôøng  XHCN

Ñoái vôùi hoïc sinh chuùng ta phaûi coá gaéng reøn luyeän trôû thaønh ngöôøi coù ích cho xaõ hoäi.

   Hoïat ñoäng tieáp noái     Hoïc baøi cuõ vaø soaïn tröôùc muïc I cuûa baøi 2 :  Haøng hoaù

IV    Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp

* Em haõy cho bieát söï phaùt trieån kinh teá vaø söï gia taêng daân soá, baûo veä moâi tröôøng coù moái quan heä nhö

                               theá  naøo?

              * Em haõy cho bieát traùch nhieäm cuûa em ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá gia ñình.

 

 

Soaïn 0 5/9/2008

Baøi 2                   HAØNG  HOAÙ   -    TIEÀN  TEÄ    -    THÒ  TRÖÔØNG

Giaûng : 

Tieát PPCT: 3                               Soá tieát cuûa baøi : 3

 

I   Muïc tieâu             Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc    Neâu ñöôïc theá naøo laø haøng hoaù vaø hai thuoäc tính cuûa haøng hoaù.

Veà kyõ naêng     Bieát phaân bieät giaù trò vôùi giaù caû cuûa haøng hoaù.

 Nhaän xeùt tình hình saûn xuaát vaø tieâu thuï moät soá saûn phaåm  haøng hoaù

Veà thaùi ñoä       Coi troïng ñuùng möùc vai troø cuûa haøng hoaù.

II   Noäi dung                         Haøng hoaù

III  Phöông phaùp daïy hoïc   Thuyeát trình, giaûng giaûi keát hôïp vôùi so saùnh, gôïi môû, neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

Phöông tieän  

*   Sô ñoà veà 3 ñieàu kieän ñeå saûn phaåm trôû thaønh haøng hoaù.

*   Sô ñoà veà moái quan heä giöõa giaù trò vaø giaù trò söû duïng

Taøi lieäu         SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ

*  Theá naøo laø phaùt trieån kinh teá ?  Taêng tröôûng kinh teá laø gì ?  Cô caáu kinh teá laø gì ?

*  Phaùt trieån kinh teá coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi moãi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi ?

Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )

Ñeå thích öùng vôùi cuoäc soáng kinh teá thò tröôøng, moãi ngöôøi caàn phaûi hieåu roõ baûn chaát cuûa caùc yeáu toá

caáu thaønh kinh teá thò tröôøng. Vaäy haøng hoaù laø gì ? Tieàn teä laø gì ? Thò tröôøng laø gì ?

Trong tieát hoïc naøy chuùng ta seõ laøm saùng toû caùc noäi  dung veà haøng hoaù.

3 Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:    Duøng cho muïc I

GV cho hoïc sinh nghieân cöùu caù nhaân vaø thaûo luaän lôùp thoâng qua caùc tình huoáng .

- Muïc tieâu: hieåu ñöôïc theá naøo laø haøng hoaù.

-Giaùo vieân neâu tình huoáng:

Coù hai ngöôøi noâng daân cuøng nuoâi gaø:

Ngöôøi thö nhaát : nuoâi gaø ñeå chôø cöôùi vôï cho con seõ ñem moå thòt

Ngöôøi thöù hai: nuoâi gaø ñeå baùn laáy tieàn

GV hoûi :

* Ñieåm khaùc nhau cô baûn veà muïc ñích chaên nuoi cuûa hai ngöôøi noâng daân?

*theo em saûn phaåm laøm ra ñeå baùn goïi laø gì ?

* Em hieåu theá naøo laø haøng hoaù ? Cho ví duï nhöõng haøng hoaù trong thöïc teá maø em thöôøng gaëp.

* Neáu thieáu moät trong 3 ñieàu kieän treân sô ñoà

ñaõ veõ thì saûn phaåm coù trôû thaønh haøng

hoaù ñöôïc khoâng ? Vì sao ?

* Theo em haøng hoaù laø phaïm truø lòch söû

hay laø phaïm truø vónh vieãn ? Vì sao ?

 

* Haøng hoaù coù theå toàn taïi ôû maáy daïng

trong thöïc teá ? Cho ví duï ?

- Haøng hoaù vaït theå: quaàn,aùo, saùch, vôû .

HÑ2  Duøng cho muïc II

Ñaøm thoaïi tim hieåu giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù

- Muïc tieâu: Tìm hieåu giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù.

GV trình baøy sô ñoà ñaõ chuaån bò treân baûng sau ñoù GV cho HS traû lôøi caùc caâu hoûi:

* Em haõy cho bieát caù coù coâng duïng gì?

* Nhöõng coâng duïng ñoù ñöôïc goïi laø gì?

* Giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù laø gì ?

 

* Em haõy cho ví duï veà moät haøng hoaù coù theå coù moät hoaëc moät soá giaù trò söû duïng .

* Giaù trò söû duïng daønh cho thaønh phaàn kinh teá naøo trong trao ñoåi, mua - baùn ?

 

 

 

 

*  Giaù trò cuûa haøng hoaù laø gì ?

 

* Baèng caùch naøo coù theå xaùc ñònh ñöôïc giaù trò

cuûa haøng hoaù ?

 

* Löôïng giaù trò haøng hoaù ñöôïc xaùc ñònh nhö

   theá  naøo ?

* Caên cöù vaøo yeáu toá naøo ñeå ngöôøi ta trao ñoåi haøng hoaù treân thò tröôøng ? ( thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát )

* Giaù trò xaõ hoäi cuûa haøng hoaù ñöôïc tính theo

coâng thöùc naøo ? Giaûi thích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ3:

* GV  duøng sô ñoà tính thoáng nhaát vaø maâu thuaãn giöõa hai thuoäc tính cuûa haøng hoaù. Töø sô ñoà naøy, keát hôïp vôùi laáy ví duï thöïc tieãn ñeå minh hoaï. Töø ñoù, ruùt ra keát luaän. ( phaàn toùm laïi ôû SGK )

 

 

 

 

 

 

 

 

* GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn vaø nhaán

   maïnh phaàn kieán thöùc troïng taâm cuûa baøi.

 

 

I Haøng hoaù.

 

1 Haøng hoaù laø gì ?

 

Laø saûn phaåm cuûa lao ñoäng coù theå thoaû maõn moät nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi thoâng qua trao ñoåi mua - baùn.

 

 

 

 

 

 

 

* Ñieàu kieän ñeå saûn phaåm trôû thaønh haøng hoaù:

                    @Saûn phaåm do lao ñoäng taïo ra.

                    @Coù coâng duïng nhaát ñònh.

                    @ Thoâng qua trao ñoåi mua baùn.

 

Haøng hoaù chæ laø moät phaïm truø cuûa lòch söû, chæ toàn taïi trong neàn kinh teá haøng hoaù, bôûi vì chæ trong ñieàu kieän saûn xuaát haøng hoaù thì saûn phaåm môùi ñöôïc coi laø haøng hoaù.

 

b/ Haøng hoaù coù theå toàn taïi ôû daïng vaät theå ( höõu hình ) hoaëc ôû daïng phi vaät theå ( haøng hoaù dòch vuï )

 

                         2 Hai thuoäc tính cuûa haøng hoaù.

 

Giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù laø gì ?

 

VD: caù ñeå aên, laøm nöôùc maém…

 

Laø coâng duïng cuûa saûn phaåm coù theå thoaû maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi.

 

* Giaù trò söû duïng ñöôïc phaùt hieän daàn vaø ngaøy caøng ña

       daïng, phong phuù cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát vaø khoa hoïc - kó thuaät.

* Giaù trò söû duïng khoâng phaûi daønh cho ngöôøi saûn xuaát ra

haøng hoaù ñoù maø cho ngöôøi mua, cho xaõ hoäi ; vaät mang

giaù trò söû duïng cuõng ñoàng thôøi laø vaät mang giaù trò trao ñoåi.

 

 

  Giaù trò cuûa haøng hoaù laø gì ?

 

* Giaù trò cuûa haøng hoaù ñöôïc bieåu hieän thoâng qua giaù trò trao ñoåi cuûa noù. Giaù trò trao ñoåi laø moät quan heä veà soá löôïng, hay tæ leä trao ñoåi giöõa caùc haøng hoaù coù giaù trò söû duïng khaùc nhau.

VD: 1 con gaø = 5 kg thoùc

       (2giôø)          (2 giôø)

 

* Giaù trò haøng hoaù laø lao ñoäng xaõ hoäi cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù keát tinh trong haøng hoaù. Giaù trò haøng hoaù laø noäi dung, laø cô sôû cuûa giaù trò trao ñoåi.

 

* Thôøi gian lao ñoäng caù bieät laø thôøi gian hao phí ñeå saûn xuaát ra haøng hoaù cuûa töøng ngöôøi. Thôøi gian lao ñoäng caù bieät taïo ra giaù trò caù bieät cuûa haøng hoaù.

 

* Thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát ñeå saûn xuaát haøng hoaù laø thôøi gian caàn thieát cho baát cöù lao ñoäng naøo tieán haønh vôùi moät trình ñoä thaønh thaïo trung bình vaø moät cöôøng ñoä trung bình, trong nhöõng ñieàu kieän trung bình so vôùi hoaøn caûnh xaõ hoäi nhaát ñònh. Thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát taïo ra giaù trò xaõ hoäi cuûa haøng hoaù. Nhö vaäy löôïng giaù trò cuûa haøng hoaù phaûi ñöôïc tính baèng thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát chöù khoâng phaûi ñöôïc tính baèng thôøi gian lao ñoäng caù bieät.

 

Giaù trò xaõ hoäi cuûa haøng hoaù = Chi phí sx + Lôïi nhuaän

 

Toùm laïiHaøng hoaù laø söï thoáng nhaát cuûa hai thuoäc tính : Giaù trò söû duïng vaø giaù trò. Ñoù laø söï thoáng nhaát cuûa hai maët ñoái laäp maø thieáu moät trong hai thuoäc tính thì saûn phaåm khoâng theå trôû thaønh haøng hoaù

 

Cuûng coá      Yeâu caàu HS leân baûng veõ laïi caùc sô ñoà veà :

*    Caùc ñieàu kieän ñeå saûn phaåm trôû thaønh haøng hoaù.

*     Moái quan heä giöõa giaù trò vaø giaù trò trao ñoåi

*     Söï thoáng nhaát vaø maâu thuaãn giöõa hai thuoäc tính cuûa haøng hoaù.

Hoïat ñoäng tieáp noái:     Hoïc baøi vöøa hoïc ; soaïn tröôùc phaàn II cuûa baøi : Tieàn teä.

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp :

 

*   Taïi sao noùi giaù trò cuûa haøng hoaù khoâng do thôøi gian lao ñoäng caù bieät quyeát ñònh, maø do thôøi gian

lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát quyeát ñònh ?

*  Taïi sao noùi giaù caû laø “ meänh leänh “ cuûa thò tröôøng ñoái vôùi moïi ngöôøi saûn xuaát vaø tieâu duøng haøng hoaù ?

 

 

 

   Soaïn :  12/9/2008

Baøi 2                 HAØNG   HOAÙ   -  TIEÀN   TEÄ   -  THÒ   TRÖÔØNG    (tt )

Giaûng : 

Tieát PPCT: 4                               Soá tieát cuûa baøi : 3

I   Muïc tieâu                     Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc

  *     Neâu ñöôïc nguoàn goác, baûn chaát vaø chöùc naêng cuûa tieàn teä

  *     Quy luaät löu thoâng tieàn teä.

2 Veà kyõ naêng    Hieåu vaø vaän duïng ñöôïc quy luaät löu thoâng tieàn teä.

3 Veà thaùi ñoä      Coi troïng ñuùng möùc vai troø cuûa tieàn teä, bieát quyù troïng ñoàng tieàn trong cuoäc soáng.

II   Noäi dung                         Tieàn teä

III  Phöông phaùp daïy hoïc     Thuyeát trình, giaûng giaûi keát hôïp vôùi so saùnh, gôïi môû, neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän    

*  Sô ñoà veà boán hình thaùi cuûa giaù trò daãn ñeán söï ra ñôøi cuûa tieàn teä.

*   Sô ñoà veà coâng thöùc löu thoâng tieàn teä.

2 Taøi lieäu        SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ  

                *  Haøng hoaù laø gì ? Trình baøy noäi dung hai thuoäc tính cuûa haøng hoaù ?

2   Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )    

Trong caùc hình thaùi cuûa giaù trò thì hình thaùi tieàn teä laø coù tính phöùc taïp vaø tröøu töôïng nhaát trong caùc

yeáu toá  caáu thaønh kinh teá thò tröôøng. Vaäy tieàn teä coù nguoàn goác nhö theá naøo ? Baûn chaát, chöùc naêng cuûa tieàn teä ra sao ? Tieàn teä löu thoâng theo quy luaät naøo ? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em hieåu roõ caùc vaán ñeà cuûa tieàn teä.

Daïy baøi môùi

            Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

 

HÑ1:    Duøng cho muïc 1

GV söû duïng phöông phaùp ñaët vaø giaûi quyeát vaán ñeà keát hôïp vôùi thuyeát trình, gôïi môû .

-Muïc tieâu: HS bieát ñöôïc nguoàn goác baûn chaát vaø caùc chöùc naêng tieàn teä.

- GV ñöa ra sô ñoà veà boán hình thaùi giaù trò phaùt trieån töø thaáp ñeán cao daãn ñeán söï ra ñôøi cuûa tieàn teä, sau ñoù yeâu caàu caùc em traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

 *Vaïy khi chöa coù tieàn teä thì ngöôøi ta trao ñoåi  haøng hoaù vôùi nhau theá naøo?

* Em haõy tìm caùc ví duï trong thöïc teá ñeå minh

      hoaï cho caùc hình thaùi giaù trò treân ?

 

*  Tieàn teä xuaát hieän khi naøo ?

 

 

 

 

*  Taïi sao vaøng coù ñöôïc vai troø tieàn teä ?

 

 

 

 

*  Baûn chaát cuûa tieàn teä laø gì ?

 

 

*Em haõy cho bieát  tieàn teä coù caùc chöùc naêng cô baûn naøo?

GV : Yeâu caàu hoïc sinh neâu yù kieán caù nhaân

 • Em haõy cho bieát chöùc naêng ño löôøng giaù trò haøng hoaù cuûa tieàn teä?
 • Em haõy cho bieát chöùc naêng löu thoâng cuûa tieàn teä?
 • Em haõy cho bieát chöùc naêng löu tröõ cuûa tieàn teä?
 • Em haõy cho bieát chöùc naêng thanh toaùn cuûa tieàn teä?
 • Em hay cho bieát chöc naêng cuûa tieàn teä theâ giôùi?

 

V cho HS phaân tích laàn löôït töøng chöùc naêng cuûa tieàn teä vaø laáy nhieàu ví duï trong thöïc teá ñeå minh hoaï cho töøng chöùc naêng.

 

Theo em, naêm chöùc naêng cuûa tieàn teä coù quan heä vôùi nhau khoâng ?

Tieàn teä coù giaù trò nhö theá naøo trong thöïc teá cuoäc soáng cuûa chuùng ta ?

 

 

 

HÑ3:  Duøng cho muïc 3

-Ñaøm thoaïi tìm hieåu quy luaät löu thoâng tieàn teä

-Muïc tieâu: Giuùp HS neâu ñöôïc quy luaät löu thoâng tieàn teä

GV treo sô ñoà quy luaät löu thoâng tieàn teä leân baûng sau ñoù yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi :

*  Löu thoâng tieàn teä ñöôïc quyeát ñònh bôûi ñieàu gì ?

 

 

* Quy luaät löu thoâng tieàn teä ñöôïc theå hieän nhö theá naøo ( Phaân tích vaø chöùng minh coâng thöùc  M = )

 

* Haõy trình baøy noäi dung quy luaät löu thoâng cuûa tieàn teä.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Theá naøo laø laïm phaùt ?

 

* khi laïm phaùt xaûy ra seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng gì ?

 

* Ñeå khoáng cheá laïm phaùt thì moãi ngöôøi chuùng ta neân laøm gì ?

 

* GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn vaø nhaán maïnh phaàn kieán thöùc troïng taâm cuûa baøi.

I Tieàn teä.

 1 Nguoàn goác vaø baûn chaát cuûa tieàn teä.

  a   Nguoàn goác.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieàn teä xuaát hieän laø keát quaû cuûa quaù trình phaùt trieån laâu daøi cuûa saûn xuaát, trao ñoåi haøng hoaù vaø cuûa caùc hình thaùi giaù trò. Coù boán hình thaùi giaù trò phaùt trieån töø thaáp leân cao daãn ñeán söï ra ñôøi cuûa tieàn teä ñoù laø :

  *  Hình thaùi giaù trò giaûn ñôn hay ngaãu nhieân.

  *  Hình thaùi giaù trò ñaày ñuû hay môû roäng.

  *  Hình thaùi giaù trò chung.

  *   Hình thaùi tieàn teä.

 @ Vaøng ñöôïc ñoùng laø vai troø tieàn teä vì:

    + Vang laø haøng hoaù : giaù trò söû duïng vaø giaù trò

    + Coù thuoäc tính töï nhieân: thuaân nhaát, khoâng hö hoûng deã chænh nhoû .

 b. Baûn chaát.

Tieàn teä laø haøng hoaù ñaëc bieät ñöôïc taùch ra laøm vaät ngang giaù chung cho taát caû caùc haøng hoaù, laø söï theå hieän chung cuûa giaù trò ; ñoàng thôøi tieàn teä bieåu hieän moái quan heä giöõa nhöõng ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù. Ñoù laø baûn chaát cuûa tieàn teä.

 

2 Caùc chöùc naêng cuûa tieàn teä

a  Tieàn teä coù naêm chöùc naêng cô baûn sau :

*  Thöôùc ño giaù trò

 

*  Phöông tieän löu thoâng.

 

*  Phöông tieän caát tröõ.

 

*  Phöông tieän thanh toaùn.

 

*  Tieàn teä theá giôùi

 

 

 

 

 

 

 

 

b  Naêm chöùc naêng cuûa tieàn teä coù quan heä maät thieát vôùi nhau. Söï phaùt trieån caùc chöùc naêng cuûa tieàn teä phaûn aùnh söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. Naém ñöôïc nguoàn goác, baûn chaát vaø chöùc naêng cuûa tieàn teä cho ta thaáy tieàn teä laø söï theå hieän chung cuûa giaù trò xaõ hoäi, do ñoù tieàn raát quyù.

 

 

3 Quy luaät löu thoâng tieàn teä

 

* Löu thoâng tieàn teä do löu thoâng haøng hoaù quyeát ñònh.

 

* Noäi dung quy luaät löu thoâng tieàn teä laø xaùc ñònh soá löôïng tieàn teä caàn thieát cho löu thoâng haøng hoaù ôû moãi thôøi kì nhaát ñònh. Quy luaät naøy ñöôïc theå hieän nhö sau :

                  M  =

Trong ñoù:

                   M : Laø soá löôïng tieàn teä caàn thieát cho löu thoâng.

                   P  : Laø möùc giaù caû cuûa ñôn vò haøng hoaù.

                   Q : Laø soá löôïng haøng hoaù ñem ra löu thoâng.

                   V : Laø soá voøng luaân chuyeån trung bình cuûa moät

                         ñôn vò tieàn teä.

Nhö vaäy, löôïng tieàn caàn thieát cho löu thoâng tæ leä thuaän vôùi toång soá giaù caû cuûa haøng hoaù ñem ra löu thoâng ( P . Q ) vaø leä nghòch vôùi voøng luaân chuyeån trung bình cuûa moät ñôn vò tieàn teä (V). Ñaây chính laø quy luaät chung cuûa löu thoâng tieàn teä.

Löu yù :

Tieàn giaáy chæ laø kí hieäu cuûa giaù trò, khoâng coù giaù trò thöïc. Vì vaäy, khi tieàn giaáy ñöa vaøo löu thoâng vöôït quaù soá löôïng caàn thieát seõ daãn ñeán hieän töôïng laïm phaùt. Khi laïm phaùt xaûy ra thì giaù caû cuûa haøng hoaù seõ taêng, söùc mua cuûa tieàn teä giaûm, ñôøi soáng nhaân daân gaëp khoù khaên, caùc coâng cuï quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc keùm hieäu löïc              . Do ñoù ñeå haïn cheá laïm phaùt thì khoâng neân giöõ nhieàu tieàn maët maø neân tích cöïc göûi tieàn tieát kieäm vaøo ngaân haøng, mua traùi phieáu hoaëc taêng cöôøng ñaàu tö tieàn vaøo saûn xuaát - kinh doanh.

4   Cuûng coá :

  *  Trình baøy nguoàn goác ra ñôøi vaø baûn chaát cuûa tieàn teä.

  *   Phaân tích caùc chöùc naêng cuûa tieàn teä. Cho ví duï minh hoaï cho töøng chöùc naêng .

5   Hoïat ñoäng tieáp noái:     Hoïc baøi vöøa hoïc  ;  soaïn tröôùc phaàn III cuûa baøi : Thò tröôøng.

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp : 

              *   Trình baøy noäi dung cuûa quy luaät löu thoâng tieàn teä.

             *   Laïm phaùt coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñoái vôùi ñôøi soáng  kinh teá - xaõ hoäi ?

 

 

 

          Soaïn 19/9/2008

Baøi 2                    HAØNG HOAÙ  -  TIEÀN TEÄ  -  THÒ TRÖÔØNG (tt )

      Giaûng : 

Tieát PPCT: 5                               Soá tieát cuûa baøi : 3

I   Muïc tieâu                 Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

Veà kieán thöùc:

  *     Neâu ñöôïc khaùi nieäm thò tröôøng  vaø caùc chöùc naêng cô baûn cuûa thò tröôøng.

  *    Thaáy ñöôïc vai troø cuûa saûn xuaát haøng hoa ùvaø thò tröôøng ñoái vôùi söï phaùt trieån KTXH ôû nöôùc ta hieän nay 

 

Veà kyõ naêng   Bieát nhaän xeùt tình hình saûn xuaát vaø tieâu thuï moät soá saûn phaåm haøng hoaù ôû ñòa phöông.

Veà thaùi ñoä    Coi troïng ñuùng möùc vai troø cuûa thò tröôøng vaø caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng trong cuoäc soáng.

II    Noäi dung                         Thò tröôøng

III  Phöông phaùp daïy hoïc   Thuyeát trình, giaûng giaûi keát hôïp vôùi so saùnh, gôïi môû, neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän        Sô ñoà veà caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng.

2 Taøi lieäu               SGK + SHD.

Tieán trình daïy hoïc

1   Kieåm tra baøi cuõ  

  *   Trình baøy noäi dung cuûa quy luaät löu thoâng tieàn teä.

  *   Laïm phaùt coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñoái vôùi ñôøi soáng kinh teá - xaõ hoäi ?

2    Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )   

Kinh teá thò tröôøng laø giai ñoaïn phaùt trieån cao cuûa kinh teá haøng hoaù. Ñoù laø moät kieåu toå chöùc kinh teá, trong ñoù

toaøn boä quaù trình saûn xuaát vaø taùi saûn xuaát phaûi gaén chaët vôùi thò tröôøng. Vieäc saûn xuaát ra nhöõng haøng hoaù gì,

caàn coù nhöõng dòch vuï naøo ñeàu xuaát phaùt töø nhu caàu thò tröôøng. Moïi saûn phaåm ñi vaøo saûn xuaát, phaân phoái, trao ñoåi, tieâu duøng phaûi thoâng qua thò tröôøng. Vaäy thò tröôøng laø gì ? Chuùng coù vai troø nhö theá naøo ñoái vôùi saûn xuaát  vaø ñôøi soáng. Tieát hoïc naøy seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ caùc vaán ñeà veà thò tröôøng.

3   Daïy baøi môùi

            Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:    Ñôn vò kieán thöùc 1 : Thò tröôøng laø gì ?

 -GV cho hoïc sinh xem moät soá tranh aûnh veà hoaït ñoäng mua baùn dieãn ra ôû chôï, cöûa haøng, sieâu thò; veà quaûng caùo, tieáp thò; tieàn teä ñöôïc          söû duïng trong mua baùn  haøng hoaù

- Muïc tieâu: hieåu ñöôïc khaùi nieäm thò tröôøng, caùc loaïi thò tröôøng.

Sau phaàn môû baøi GV cho HS traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

* Em bieát ñöôïc gì veà thò tröôøng qua caùc tranh aûnh neâu treân?

* Thò tröôøng laø gì ? caùc chuû theå cuûa thò tröôøng bao goàm caùc thaønh phaàn naøo ?

 

* Thò tröôøng xuaát hieän vaø phaùt trieån nhö theá naøo ? Coù maáy daïng thò tröôøng ? Phaân tích vaø cho ví duï ?

Giaûn ñôn : höõu hình , sô khai gaén vôùi khoâng gian, thôøi gian xaùc ñònh nhö : Chôï, tuï ñieåm mua baùn, cöûa haøng ...

Voâ hình : thò tröôøng hieän ñaïi coù tính chaát moâi giôùi, trung gian nhö : thò tröôøng nhaø ñaát, chaát xaùm ...

 

*  Thò tröôøng ñöôïc caáu thaønh bôûi caùc yeáu toá naøo ? Töø ñoù hình thaønh neân caùc quan heä naøo trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù ?

* GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

 

HÑ2  Ñôn vò kieán thöùc 2 : Caùc chöùc naêng....

   Phöông phaùp  thaûo luaän nhoùm

- Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc caùc chöùc naêng cô baûn cuûa thò tröôøng vaø bieát  vaän duïng caùc chöùc naêng ñoù cuûa thò tröôøng.

-GV treo sô ñoà caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng cho HS quan saùt, sau ñoù chia lôùp thaønh 2 nhoùm roài cho caùc nhoùm thaûo luaän caâu hoûi :

*  Thò tröôøng coù caùc chöùc naêng cô baûn naøo ?

 

* GV cho HS phaân tích laàn löôït töøng chöùc naêng cuûa thò tröôøng thoâng qua phaàn traû lôøi caâu hoûi trong caùc phaàn cuûa baøi hoïc ôû sgk vaø laáy nhieàu ví duï trong thöïc teá ñeå minh hoaï cho töøng chöùc naêng.

 

 

 

 

 

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû thaûo luaän

 

* caùc nhoùm tranh luaän, boå sung kieán thöùc.

 

* GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn vaø nhaán maïnh phaàn kieán thöùc troïng taâm cuûa baøi.

 

-HÑ3:   Ñôn vò kieán thöùc 3 : Söï vaän duïng..... 

     Phöông phaùp  thaûo luaän nhoùm

GV chia lôùp thaønh 2 nhoùm roài cho caùc nhoùm thaûo luaän caâu hoûi :

*  Theo em, trong ñôøi soáng kinh teá - xaõ hoäi ta

    coù caàn thieát phaûi vaän duïng  caùc chöùc naêng

     cuûa thò tröôøng  khoâng ?  Vì sao ?

( ngöôøi saûn xuaát vaän duïng nhö theá naøo ?

   ngöôøi mua vaän duïng nhö theá naøo ?

   Nhaø nöôùc vaän duïng nhö theá naøo ?    )

* Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû thaûo luaän

* caùc nhoùm tranh luaän, boå sung kieán thöùc.

* GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn .

 

III Thò tröôøng.

 

1 Thò tröôøng laø gì ?         

 

* Thò tröôøng laø lónh vöïc trao ñoåi, mua baùn maø ôû ñoù caùc chuû theå kinh teá  taùc ñoäng qua laïi laãn nhau ñeå xaùc ñònh giaù caû vaø soá löôïng haøng hoaù, dòch vuï.( trong ñoù caùc chuû theå kinh teá goàm  ngöôøi baùn, ngöôøi mua, caù nhaân, doanh nghieäp, cô quan, nhaø nöôùc .....tham gia vaøo mua baùn, trao ñoåi treân thò tröôøng ).

 

 

*  Thò tröôøng xuaát hieän vaø phaùt trieån cuøng vôùi söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. Thò tröôøng toàn taïi ôû 2 daïng cô baûn : Giaûn ñôn ( höõu hình) vaø voâ hình.

 

 

*  Caùc nhaân toá cô baûn cuûa thò tröôøng laø : haøng hoaù ; tieàn teä ; ngöôøi mua ; ngöôøi baùn. Töø ñoù hình thaønh caùc quan heä : haøng hoaù - tieàn teä,  mua - baùn, cung - caàu, giaù caû haøng hoaù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caùc chöùc naêng cô baûn cuûa thò tröôøng

 

 

 

a  Chöùc naêng thöïc hieän ( hay thöøa nhaän ) giaù trò söû duïng vaø giaù trò cuûa haøng hoaù.

*  Thò tröôøng laø nôi kieåm tra cuoái cuøng veà chuûng loaïi, hình thöùc, maãu maõ, soá löôïng, chaát löôïng haøng hoaù.

* Treân thò tröôøng, nhöõng haøng hoaù naøo thích hôïp vôùi nhu caàu, thò hieáu cuûa xaõ hoäi thì baùn ñöôïc. nghóa laø nhöõng chi phí lao ñoäng ñeå saûn xuaát ra haøng hoaù ñoù ñöôïc xaõ hoäi chaáp nhaän, giaù trò cuûa haøng hoaù ñöôïc thöïc hieän.

b Chöùc naêng thoâng tin.

* Thiï tröôøng cung caáp cho caùc chuû theå tham gia thò tröôøng nhöõng thoâng tin veà quy moâ cung - caàu, giaù caû, chaát löôïng, cô caáu, chuûng loaïi, ñieàu kieän mua - baùn... caùc haøng hoaù, dòch vuï, töø ñoù giuùp cho ngöôøi baùn ñöa ra caùc quyeát ñònh kòp thôøi nhaèm thu nhieàu lôïi nhuaän ; coøn ngöôøi mua seõ ñieàu chænh vieäc mua sao cho coù lôïi nhaát.

c  Chöùc naêng ñieàu tieát, kích thích hoaëc haïn cheá saûn xuaát vaø tieâu duøng.

* Söï bieán ñoäng cuûa cung - caàu, giaù caû treân thò tröôøng ñaõ ñieàu tieát caùc yeáu toá saûn xuaát töø ngaønh naøy sang ngaønh khaùc, luaân chuyeån haøng hoaù töø nôi naøy sang nôi khaùc.

* khi giaù caû haøng hoaù taêng seõ kích thích saûn xuaát ra haøng hoaù ñoù nhöng laïi haïn cheá ngöôøi tieâu duøng vaø ngöôïc laïi.

 

Vaän duïng caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng

* Hieåu vaø vaän duïng ñöôïc caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng seõ giuùp cho ngöôøi saûn xuaát vaø tieâu duøng giaønh ñöôïc lôïi ích kinh teá lôùn nhaát vaø nhaø nöôùc caàn ban haønh nhöõng chính saùch kinh teá phuø hôïp nhaèm höôùng neàn kinh teá vaøo nhöõng muïc tieâu xaùc ñònh.

 

 

@GV nhaän xeùt keát luaän toaøn baøi : nhö vaäy kinh teá thò tröôøng laø giai ñoaïn phaùt trieån cao cuûa kinh teá haøng hoaù. Ñoù  laø moät kieåu toå chöùc kinh teá. Trong quaù trình saûn xuaát vaø taùi saûn xuaát gaén chaët vôùi thò tröôøng. Vieäc saûn xuaát ra haøng hoaù gì , caàn coù dòch vuï naøo? Ñeàu xuaát phaùt töø nhu caàu thò tröôøng. Moïi saûn phaåm trao ñoåi ñeàu thoâng qua thò tröôøng. Vì vaäy haøng hoaù, tieàn teä laø nhöõng vaán ñeà quan troïng quyeát ñònh  cuûa quùa trình saûn xuaát kinh doanh vaø tieâu duøng. Chung ta caàn hieåu vaø vaän duïng toát ñeå saûn xuaát noùi rieâng va phaùt trieån neànø kinh teá  noùi chung .

4 Cuûng coá

*   Phaân tích caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng. Cho ví duï minh hoaï cho töøng chöùc naêng .

*   Trong ñôøi soáng kinh teá - xaõ hoäi thì caùc chuû theå kinh teá  neân vaän duïng caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng

           nhö theá naøo ?

5 Hoïat ñoäng tieáp noái        Hoïc baøi vöøa hoïc, soaïn tröôùc baøi 3 :

*  Quy luaät giaù trò trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù.  ( Ñôn vò kieán thöùc 1 )

  Chuaån bò :   Cho HS ñoïc tröôùc baøi ôû nhaø.

Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, moãi nhoùm quan saùt thò tröôøng moät maët haøng trong moät soá phieân chôï hoaëc treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng vaø ghi cheùp caùc soá lieäu veà söï leân xuoáng cuûa giaù caû haøng hoùa ; yeâu caàu caùc nhoùm vieát nhaän xeùt ñeå ñoái thoaïi khi giaûng ôû treân lôùp.

IV    Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp    

                   cuûa thò tröôøng ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát vaø tieâu duøng ?

  *   Moãi coâng daân caàn phaûi laøm gì ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay ?

                         * Tích cöïc ñöa tieàn vaøo saûn xuaát kinh doanh.

                         *  Mua traùi phieáu ; göûi tieàn tieát kieäm.

 

 

 

   Soaïn 27/9/2008

Baøi 3    QUY  LUAÄT GIAÙ  TRÒ  TRONG SAÛN  XUAÁT &  LÖU THOÂNG HAØNG HOAÙ

Giaûng : 

Tieát PPCT: 6                               Soá tieát cuûa baøi : 2

I  Muïc tieâu                Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc    Naém ñöôïc  noäi dung cô baûn cuûa quy luaät giaù trò

2 Veà kyõ naêng:  

-  Bieât phaân tích noäi dung vaø taùc ñoäng cuûa quy luaët giaù trò    

-Bieát vaän duïng quy luaät giaù trò ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng kinh teá gaàn guõi trong cuoäc soáng

3 Veà thaùi ñoä       Toân troïng quy luaät giaù trò trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù ôû nöôùc ta.

II  Noäi dung                         Noäi dung cuûa quy luaät giaù trò.

III  Phöông phaùp daïy hoïc     Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà + Dieãn giaûng + Ñaøm thoaïi + Hoaït ñoäng nhoùm

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän   

*  Sô ñoà bieåu hieän noäi dung cuûa quy luaät giaù trò trong saûn xuaát.

*  Sô ñoà bieåu hieän noäi dung cuûa quy luaät giaù trò trong löu thoâng.

2 Taøi lieäu          SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ

*   Phaân tích caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng. Cho ví duï minh hoaï cho töøng chöùc naêng .

*   Trong ñôøi soáng kinh teá - xaõ hoäi thì caùc chuû theå kinh teá  neân vaän duïng caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng

          nhö theá naøo ?                                                    

Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )

Taïi sao trong saûn xuaát coù luùc ngöôøi saûn xuaát laïi thu heïp saûn xuaát, coù laïi môû roäng saûn xuaát, hoaëc khi ñang saûn xuaát maët haøng naøy laïi chuyeån sang maët haøng khaùc ? Taïi sao treân thò tröôøng, haøng hoaù khi thì nhieàu khi thì ít ; khi giaù cao, khi thì giaù thaáp. Nhöõng hieän töôïng noùi treân laø ngaãu nhieân hay do quy luaät naøo chi phoái ? Ñeå giaûi quyeát caùc caâu hoûi treân chuùng ta seõ tìm hieåu khaùi quaùt noäi dung cuûa quy luaät giaù trò trong saûn xuaát  vaø löu thoâng haøng hoaù.

Daïy baøi môùi

            Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:    Ñaøm thoaïi tìm hieåu veà quy luaät giaù trò cuûa haøng hoaù

- Muïc tieâu: Neâu ñöôïc theá naøo laø quy luaät giaù trò cuûa haøng hoaù

Sau phaàn môû baøi GV cho HS traû lôøi caâu hoûi :

 • Giaù trò cuûa haøng hoaù laø gì ? Baèng caùch naøo coù theå xaùc ñònh ñöôïc löôïng giaù trò cuûa haøng hoaù ? 
 • Löôïng giaù trò cuûa haøng hoaù ñöôïc xaùc ñònh nhö theá naøo ?
 • Treân thò tröôøng ngöôøi ta trao  ñoåi haøng hoaù döïa treân thôì gian lao ñoäng XHCT hay thôøi gian LÑCB

 

Saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù phaûi döïa treân cô sôû

  thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát ñeå saûn xuaát ra haøng hoaù . Ñaây cuõng chính laø noäi dung cuûa quy luaät giaù trò.

( neáu coù HS thaéc maéc GV duøng coâng thöùc TGLÑXHCT ñeå traû lôøi theo noäi dung SGV trang 51 )

 

HÑ2 

GV cho HS trình baøy phaàn tìm hieåu giaù caû haøng hoaù cuûa moät soá haøng hoaù maø caùc em ñaõ chuaån bò ôû tieát tröôùc. Sau ñoù, cho HS thaûo luaän

 

* GV cho HS laøm saùng toû ví duï ôû SGK trang 28

 

HÑ3: 

GV treo sô ñoà 1 roài cho caùc em nhaän xeùt.

( ngöôøi thöù nhaát ; thöù hai ; thöù ba )

 

 

 

 

 

   -N göôøi thö nhaát  thöïc hieän ñuùng quy luaät giaù trò.

   -Ngöôøi thöù hai thöc hieän toát yeâu caàu cuûa quy luaät gtri

   -Ngöôøi thöù ba vi phaïm yeâu caàu cuûa quy luaät giaù trò.

 

 

  GV cho HS  traû lôøi caâu hoûi :

* Noäi dung quy luaät giaù trò ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo trong saûn xuaát haøng hoaù?

GV treo sô ñoà 2 roài cho caùc em nhaän xeùt vaø traû lôøi  caâuhoûi :

 

 

       

 

 

 

 

 

 

* Noäi dung quy luaät giaù trò ñöôïc bieåu hieän

      nhö theá naøo trong löu thoâng haøng hoaù?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn vaø nhaán maïnh phaàn kieán thöùc troïng taâm cuûa baøi.

               (phaàn keát luaän )

 

 

 

1. Noäi dung cuûa quy luaät giaù trò.

 

 

a/ Noäi dung cuûa quy luaït giaù trò

 

 •   Saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù

 

       phaûi döïa treân cô sôû thôøi gian lao

 

       ñoäng xaõ hoäi caàn thieát ñeå saûn xuaát

 

      ra haøng hoaù.          

 

 

 

 

 

 

 b/ Bieåu hieän cuûa noäi dung quy luaät giaù trò :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           *   Trong saûn xuaát :

Quy luaät giaù trò yeâu caàu ngöôøi saûn xuaát phaûi baûo ñaûm cho thôøi gian lao ñoäng caù bieät ñeå saûn xuaát ra töøng haøng hoaù phaûi phuø hôïp vôùi vôùi thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát ñeå saûn xuaát ra töøng haøng hoaù ñoù ; Vaø toång thôøi gian lao ñoäng caù bieät ñeå saûn xuaát toång haøng hoaù phaûi phuø hôïp vôùi toång thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát cuûa toång haøng hoaù ñoù.

 

 

 

 

 

 

 

                      *  Trong löu thoâng :

 

+ Ñoái vôùi 1 haøng hoaù :

 

    - Giaù caû cuûa 1 haøng hoaù coù theå baùn cao hoaëc thaáp, nhöng bao giôø cuõng phaûi xoay quanh truïc giaù trò haøng hoaù hay xoay quanh truïc thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát.

 

-  Söï vaän ñoäng cuûa giaù caû xoay quanh truïc giaù trò haøng hoaù chính laø cô cheá hoaït ñoäng cuûa quy luaät giaù trò.

 

Ñoái vôùi toång haøng hoaù vaø treân toaøn xaõ hoäi, thì quy luaät giaù trò yeâu caàu :Toång giaù caû haøng hoaù sau khi baùn phaûi baèng toång giaù trò haøng hoaù ñöôïc taïo ra trong quaù trình saûn xuaát.

 

Keát luaän : Yeâu caàu naøy laø ñieàu kieän ñaûm baûo cho neàn kinh teá haøng hoaù vaän ñoäng vaø phaùt trieån bình thöôøng ( hay caân ñoái )

 

Cuûng coá : Cho HS veõ vaø nhaän xeùt 2 sô ñoà vöøa hoïc roài ruùt ra keát luaän.

 

Hoïat ñoäng tieáp noái:  Hoïc baøi vöøa hoïc,  soaïn tröôùc baøi : Quy luaät giaù trò trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng

                                                                                               hoaù.( Ñôn vò kieán thöùc 2 &3 )

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp : 

 

 • Noäi dung cuûa quy luaät giaù trò ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù ?

 

 

 

  Soaïn : 4/ 10/08

Baøi 3    QUY LUAÄT GIAÙ TRÒ  TRONG SAÛN XUAÁT& LÖU THOÂNG HAØNG HOAÙ (tt)

Giaûng : 

Tieát PPCT: 7                               Soá tieát cuûa baøi : 2

I   Muïc tieâu                  Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc   Neâu ñöôïc  vai troø vaø taùc ñoäng cuûa quy luaät giaù trò trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù.

Veà kyõ naêng    Vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà quy luaät giaù trò ñeå giaûi thích hieän töôïng bieán ñoäng cuûa giaù

                              caû haøng hoaù trong saûn xuaát vaø löu thoâng

3 Veà thaùi ñoä     Toân troïng quy luaät giaù trò trong neàn kinh teá thò tröôøng  ôû nöôùc ta hieän nay.

II   Noäi dung                         Vai troø vaø taùc ñoäng cuûa quy luaät giaù trò.

III  Phöông phaùp daïy hoïc   Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà  + Dieãn giaûng  + Ñaøm thoaïi  + Hoaït ñoäng nhoùm

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu :

1 Phöông tieän :   

*  Baûng 1 : Nhöõng taùc ñoäng  cuûa quy luaät giaù trò. ( SGV trang 53 )

*  Baûng 2 : Vaän duïng quy luaät giaù trò trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. ( SGV trang 53 )

2 Taøi lieäu  SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ 

            * Noäi dung cuûa quy luaät giaù trò ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù ?

 

2        Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )

Vôùi nhöõng noäi dung cuûa quy luaät giaù trò ñöôïc bieåu hieän trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. Quy luaät giaù trò coøn coù nhöõng taùc ñoäng naøo trong quaù trình saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. Ñoàng thôøi vieäc vaän duïng quy luaät naøy nhö theá naøo cho coù lôïi. Ñaây cuõng chính laø noäi dung cô baûn cuûa tieát hoïc.

Daïy baøi môùi

            Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:   

 

Sau phaàn môû baøi GV treo baûng 1 leân roài cho HS traû lôøi caâu hoûi :

 

*  Quy luaät giaù trò  coù nhöõng taùc ñoäng

    nhö theá naøo trong quaù trình saûn xuaát

    vaø löu thoâng haøng hoaù. Em haõy laáy

    caùc ví duï ñeå chöùng minh cho caùc taùc

    ñoäng treân.

*  Nhöõng taùc ñoäng treân coù phaûi hoaøn

    toaøn tích cöïc hay vöøa coù hai maët :

     Tích cöïc vaø tieâu cöïc ?

- Nhöõng taùc ñoäng treân vöøa coù tínhhai maët vöøa   tích cöïc vöøa tieâu cöïc

+ Thoâng qua ñieàu tieát saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù laøm cho ngöôøi saûn xuaát ‘ngöôøi baùn traùnh ñöôïc thua loã phaù saûn thuùc ñaåy saûn xxuaát phaùt trieån. Maët khaùc gaây ra hieän töôïng  laõng phí maùy moùc nguyeân vaät lieäu cuõ khoâng tieâp tuïc söû duïng ñöôïc ngöôøi LÑ bò thaát nghieäp vì ngheà nghieäp hoï khoâng thích öùng vôùi maët haøng môùi.

+ ÖÙng duïng KTCN môùi moät maët laøm cho naêng suaât LÑ taêng leân, thuùc ñaåy KT phaùt trieån , nhöng maêt khaùc gaây ra tình traïng laõng phí maùy moùc thieát bò cuõ ngöôøi lao ñoïng bò thieát bò môùi thay theá khoâng coù coâng aên vieäc laøm neáu khoâng ñaøo taïo môùi ,ñaøo taïo laïi.

+ Taïo ra ñöôïc nhieàu doanh nghiep älaøm aên

Coù laõi, nhieàu nhaø doanh nghieäp gioûi  thuùc ñaåy saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù phaùt trieån. Maët khaùc laøm cho nhieàu ngöôøi SXhaøng hoaù nhoû do coù ñieàu kieän SX keùm thuaän lôïi bò thua loã phaù saûn trôû thaønh ngöôøi ngheøo.*  Trong hai maët tích cöïc vaø tieâu cöïc thì

     maët naøo laø cô baûn, mang tính troäi ?

                 Vì sao ?

*  GV cuøng HS phaân tích ba taùc ñoäng

    theo sô ñoà roài choát laïi phaàn kieán thöùc

    theo baøi ghi.

HÑ2 

  *  Noäi dung vaø taùc ñoäng cuûa quy luaät  giaù trò ñöôïc nhaø nöôùc vaø coâng daân vaän duïng nhö theá naøo ôû nöôùc ta hieän nay ?

 

 

 

*   GV yeâu caàu HS tìm caùc ví duï ñeå

           chöùng minh.

 

 

 

 HÑ3: 

 

* GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn vaø nhaán maïnh phaàn kieán thöùc troïng taâm cuûa baøi.

               (phaàn keát luaän )

 

 

           2.       Nhöõng taùc ñoäng cuûa quy luaät giaù trò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. Vaän duïng quy luaät giaù trò.

 

 

                      Vaän duïng quy luaät giaù trò trong

                 saûn xuaát  vaø löu  thoâng haøng hoaù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nhö vaäy treân cô sôû naêm ñöôïc noäi dung taùc ñoäng cuûa quy luaät giaù trò. Nhaø nöôc vaø nhaân daân ta ñaõ vaän duïng moät cach linh hoaït phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá Vieät  Nam.

 

Cuûng coá :        GV cho HS giaûi caùc baøi taäp 3, 4, 5 ôû saùch giaùo khoa.

Hoïat ñoäng tieáp noái:  Hoïc baøi vöøa hoïc,  soaïn tröôùc baøi : Caïnh tranh trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù.

 

  Chuaån bò : Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, moãi nhoùm quan saùt thò tröôøng moät maët haøng mang tính caïnh tranh vaø

                     maët haøng mang tính ñoäc quyeàn. Töø quan saùt, HS ghi cheùp caùc taùc ñoäng vaø döï kieán nhaän xeùt caùc

                     maët tích cöïc vaø haïn cheá cuûa chuùng, ñeå ñaøm thoaïi khi lôùp hoïc.

 

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp : 

 

*  Trình baøy nhöõng taùc ñoäng cuûa quy luaät giaù trò.

 

*  Theo em, söï vaän duïng quy luaät giaù trò coù lieân quan gì ñeán vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån kinh teá

                       ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa ôû nöôùc ta ?

 

 

 

 

 

 

  Soaïn : 13/10/08

                                                          Kieåm tra 1 tieát

 

Tieát PPCT: 8

 

I. Môc ®Ých yªu cÇu:

 

- HS «n vµ nhí l¹i kiÕn thøc ®· häc qua thêi gian 45 phót.

- HS cã ý thøc tù lËp vµ t­ duy qua ®Ò ra.

- Néi dung kiÕn thøc ®Ò kiÓm tra phï hîp víi nhËn thøc cña HS.

- HS Nghiªm tóc lµm bµi kiÓm tra, kh«ng quay cãp tr¶o ®æi.

II. Néi dung, ph­¬ng ph¸p:

 

1. Néi dung:

- §Ò ®­îc ra trong néi dung SGK tõ bµi 1 ®Õn bµi 7 gåm 2 phÇn: Tr¾c nghiÖm vµ tù luËn vµ cã c©u hái kiÖm nghiÖm liªn hÖ thùc tÕ.

 2. Ph­¬ng ph¸p:

- Ph¸t ®Ò trùc tiÕi cho HS  theo ®Ò ch¨n – lÎ (nÕu GV chuÈn bÞ ®­îc)

III. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:

 

1.      æn ®Þnh tæ chøc;   KiÓm tra sÜ sè líp

2.      Nh¾c nhë vµ phæ quy chÕ giê kiÓm tra HK cho HS.

3.      §äc vµ ghi ®Ò (Ph¸t ®Ò nÕu cã)

 

PHẦN 1: TRC NGHIỆM: Điền đáp án đúng vào bảng sau:

 

CÂU 1

CÂU 2

CÂU 3

CÂU 4

CÂU 5

CÂU 6

CÂU 7

CÂU 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1:Giá tr xã  hội của H được tính bằng:

A,Thời gian lao động cá biệt

B,Chi phí sn xut cộng vi lợi nhuận

C,Giá tr TLSX cộng vi giá tr sc lao động

D,Giá tr TLSX cộng vi lợi nhuận

Câu 2,Tác động ca quy luật giá tr gm có:

A,Điu tiết sn xut và lưu thông H

B,Kích thích LLSX phát trin và tăng năng sut lao động xã hội

C,Phân hoá giàu nghèo

D,C 3 đáp án trên

Câu 3:Cơ s ca sn xut và lưu thông H là:

A,Dựa vào chi phí sản xuất và lưọi nhuận

B,Dựa vào giá trị cá biệt của H

C,Dựa vào thời gian lao động xã hội cn thiết đ sn xut ra H

D,Dựa vào thời gian lao động cá biệt ca tng người sn xut khác nhau

Câu 4: Cạnh tranh có các loại sau:

A,Cạnh tranh giữa người mua vi người mua,giữa người bán vi người bán

B,Cạnh tranh trong một đơn vị kinh tế

C,Cạnh tranh trong nội bộ ngành,cạnh tranh giữa các ngành,trong nước với nưc ngoài.

D,C đáp án A và C.

Câu 5: Tính tích cực ca cạnh tranh th hiện trên nhng mặt sau:

A,Thúc đy tăng trưởng kinh tế,nâng cao năng lực cạnh tranh,ch động hội nhập,khai thác tối đa mọi ngun lực,kích thích LLSX phát trin và nâng cao NSLĐ xã hội.

B,Ch động hội nhập kinh tế quc tế,thúc đy CNH-HĐH đt nưc.

C,Toàn cu hoá nn kinh tế thế gii.

D,Tt c các đáp án trên.

Câu 6: Hàng hoá có hai thuộc tính sau đây:

A,Giá tr cá biệt và giá tr xã hội

B,Giá tr tư liệu sn xut và giá tr tư liệu sinh hoạt

C,Giá tr tư liệu sn xut và giá tr sc lao động

D,Giá tr s dụng và giá tr.

Câu 7: Tin t ra đời là kết qu lâu dài ca sn xut và trao đổi H, được trải qua 4 hình thái giá tr phát trin t thp đến cao:

A,Hình thái giá tr gin đơn hay ngu nhiên.

B,Hình thái giá tr tin t thế gii

C,Hình thái giá tr đy đ hay m rộng, hình thái giá tr chung và hình thái tin t

D, Đáp án A và C

Câu 8:Thị trường là:

A,Lĩnh vực trao đổi mua bán

B,Thị trường là chợ buôn bán t do

C,Th trường là lĩnh vực trao đổi mua bán mà đó các ch th tác động qua lại vi nhau đ xác định giá c và s lượng H,dịch v

D,Th trường là lĩnh vực trao đổi mua bán mà đó th trường hiện đại và th trường gin đơn tác động qua lại ln nhau.

PHN 2:T LUẬN:

Câu hỏi:

Trình bày nội dung cơ bn ca quy luật cung cu thông.Qua đó trình bày vai trò của nó đi vi nn kinh tế?

 

Đ ÁP ÁN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Soaïn : 15/10/08

Baøi 4      CAÏNH  TRANH  TRONG  SAÛN  XUAÁT  VAØ LÖU  THOÂNG HAØNG HOAÙ

Giaûng : 

Tieát PPCT: 9                                Soá tieát cuûa baøi : 1

I   Muïc tieâu                 Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc

  *   Neâu ñöôïc khaùi nieäm caïnh tranh trong saûn xuaát, löu thoâng haøng hoaù vaø nguyeân nhaân daãn ñeán caïnh tranh.

  *   Hieåu muïc ñích cuûa caïnh tranh, caùc loaïi caïnh tranh, tính hai maët cuûa caïnh tranh.

Veà kyõ naêng

  *   Phaân bieät maët tích cöïc vaø maët haïn cheá cuûa caïnh tranh trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù.

  *   Nhaän xeùt ñöôïc vaøi neùt veà tình hình caïnh tranh trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù ôû ñòa phöông.

Veà thaùi ñoä  

  *  UÛng hoä caùc bieåu hieän tích cöïc, pheâ phaùn caùc bieåu hieän tieâu cöïc cuûa caïnh tranh trong saûn xuaát

            vaø löu thoâng haøng hoaù.

II Noäi dung  

   *  Khaùi nieäm caïnh tranh vaø nguyeân nhaân daãn ñeán caïnh tranh.         

   *  Muïc ñích cuûa caïnh tranh vaø caùc loaïi caïnh tranh. Tính hai maët cuûa caïnh tranh.

III Phöông phaùp daïy hoïc Tröïc quan, Giaûi quyeát vaán ñeà,Thuyeát giaûng keát hôïp vôùi ñaøm thoaïi,Thaûo luaän

IV Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu :

1 Phöông tieän  Baûng1: Muïc ñích cuûa caïnh tranh ; (2) Caùc loaïi caïnh tranh ; (3) Tính hai maët cuûa caïnh tranh.      

2 Taøi lieäu             SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ   Saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoaù phaûi döïa treân cô sôû naøo ? Vì sao ?

                                         ( Thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát )

2        Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi ) 

 Quan saùt treân thò tröôøng chuùng ta thöôøng baét gaëp nhöõng hieän töôïng ganh ñua, giaønh giaät hay caïnh tranh         giöõa nhöõng ngöôøi baùn vôùi nhau ; giöõa nhöõng ngöôøi mua vôùi nhau ; giöõa xí nghieäp hoaëc cöûa haøng naøy vôùi xí nghieäp hoaëc cöûa haøng kia ...... Nhöõng hieän töôïng ñoù toát hay xaáu, coù caàn thieát hay khoâng vaø ñöôïc giaûi thích nhö theá naøo ?

Daïy baøi môùi

            Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:    Duøng cho muïc I

Sau phaàn môû baøi GV ñaët caâu hoûi  :

* Em hieåu theá naøo laø caïnh tranh ?

* Noäi dung khaùi nieäm caïnh tranh theå

    hieän ra ôû nhöõng khía caïnh chuû

    yeáu naøo ?

( 3 khía caïnh : Tính chaát, caùc chuû

   theå kinh teá, muïc ñích cuûa caïnh

            tranh )

-GV coù theå ñöa ra ví duï cho hoïc sinh deã hieåu:

    * Hai coâng ty ñeàu may aùo aám muoán baùn ñöôïc nhieàu haøng, taát yeáu giöõa hoï phaûi coù söï ganh ñua ñeå taïo ra maãu maõ ñeïp , giaù reû hôn nhaøm thu huùt ñöôïc nhieàu khaùch haøng veà phía mình nhö vaäy giöõa hai coâng ty naøy coù söï caïnh tranh ñeå thu lôïi nhuaän cho mình

   *Hai coâng ty deàu muoán coù nguyeân lieäu ñeå SX ma treân thò tröôøng laïi khan hieám, giöa ho seõ xuaát hieän söï caïnh tranh trong vieäc mua nguyeân lieäunaøy ñeå giaønh thuaän lôïi cho mình trong SX.

* Coù maáy loaïi caïnh tranh?

* Em hieåu theá naøo laø caïnh tranh

    laønh maïnh, theá naøo laø caïnh tranh

    khoâng laønh maïnh ? Döïa vaøo tieâu

    chí naøo ñeå ta phaân bieät hai loaïi

     caïnh tranh naøy ?

Qua phaàn chuaån bò ôû muïc b GV hoûi :

* Theo em, nguyeân nhaân naøo daãn

   ñeán caïnh tranh ?

*  GV höôùng daãn ñeå HS naém roõ hai

      nguyeân nhaân daãn ñeán caïnh tranh,

      sau ñoù choát laïi kieán thöùc theo

      phaàn noäi dung baøi hoïc.

 

HÑ2: GV treo baûng 1 vaø baûng 2 leân baûng roài cho caùc em thaûo luaän

theo caâu hoûi :

 

* Nhöõng ngöôøi tham gia caïnh tranh nhaèm giaønh laáy nhöõng gì ?

 

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn vaø cho caùc em ghi baøi theo noäi

dung cuûa baûng 1

*  Ñeå  ñaït muïc ñích cuûa caïnh tranh, nhöõng ngöôøi tham gia caïnh tranh thöïc hieän  thoâng qua caùc loaïi caïnh tranh naøo ?

 -GV cho hs neâu ví duï veà caùc loaïi caïnh tranh

 

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn vaø cho caùc em ghi baøi theo noäi

dung cuûa baûng 2.

 

HÑ3: GV treo baûng 3 leân baûng vaø cho caùc em tieáp tuïc thaûo luaän theo nhoùm .

 

* Nhoùm 1,2 : Tìm caùc bieåu hieän vaø cho ví duï minh hoaï veà maët tích cöïc cuûa caïnh tranh

 

* Nhoùm 3, 4 : Tìm caùc bieåu hieän vaø cho ví duï minh hoaï veà maët tieâu cöïc cuûa caïnh tranh.

* Ñaïi dieän 2 nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

* GV nhaän xeùt, keát luaän

             I. Caïnh tranh vaø nguyeân nhaân daãn ñeán caïnh tranh.

1/   Khaùi nieäm caïnh tranh

*  Caïnh tranh laø söï ganh ñua, ñaáu tranh giöõa caùc chuû theå kinh teá  trong saûn xuaát haøng hoaù - kinh doanh nhaèm giaønh nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Coù hai loaïi caïnh tranh :

                              + Laønh maïnh :

          Caïnh tranh ñuùng phaùp luaät, mang tính  nhaân vaên, coù taùc

          duïng kích thích kinh teá thò tröôøng phaùt trieån ñuùng höôùng.

                               + Khoâng laønh maïnh :

           Caïnh tranh vi phaïm phaùp luaät, vi phaïm caùc chuaån möïc

           ñaïo ñöùc, laøm roái loaïn vaø kìm haõm söï phaùt trieån cuûa kinh

           teá thò tröôøng.

 

 

 

2./  Nguyeân nhaân daãn ñeán caïnh tranh

          Coù 2 nguyeân nhaân cô baûn daãn ñeán caïnh tranh ñoù laø :

*  Trong neàn saûn xuaát haøng hoaù, do toàn taïi nhieàu chuû sôû höõu khaùc

     nhau, toàn taïi vôùi tö caùch laø nhöõng ñôn vò kinh teá ñoäc laäp trong

     quaù trình saûn xuaát - kinh doanh neân khoâng theå khoâng caïnh tranh

     vôùi nhau, ñaây laø  nguyeân nhaân thöù 1.

*  Do ñieàu kieän saûn xuaát cuûa moãi chuû theå kinh teá laïi khaùc  nhau, neân chaát  löôïng haøng hoaù vaø chi phí khaùc nhau, keát quaû saûn xuaát

- kd giöõa hoï khoâng gioáng nhau ..... .,  ñaây laø nguyeân nhaân thöù.2.

 

II Muïc ñích caïnh tranh vaø caùc loaïi caïnh tranh.

 

 

 

III. Tinh hai maët cuûa caïnh tranh.

 

 

* Nhö vaäy caïnh tran laø quy luaät kinh teá toøn taïi khaùch quan trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù vöøa coù maët tích cöïc vöa coù maët haïn cheá. Nhöng maët tích cöïc vaãn laø cô baûn maët haïn cheá seõ ñöôïc ñieàu tieát thoâng qua giaùo duïc phaùp luaät vaø caùc  chính saùch KT.

4   Cuûng coá     *  Muïc ñích cuûa caïnh tranh ? Trình baøy tính hai maët cuûa caïnh tranh ?

                        *  Ñeå phaùt huy maët tích cöïc vaø giaûm thieåu maët tieâu cöïc cuûa caïnh tranh, nhaø nöôùc phaûi laøm gì ?

5   Hoïat ñoäng tieáp noái     Hoïc baøi cuõ vaø soaïn tröôùc  baøi : Cung - caàu trong SX vaø löu thoâng haøng hoaù.

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp :  Cho HS veõ laïi caùc baûng noäi dung ñaõ hoïc : Muïc ñích cuûa caïnh tranh.

                                                                   Caùc loaïi caïnh tranh.

                                                          Tính hai maët cuûa caïnh tranh.   

  V. Tieán trình daïy hoïc :

  1. Dieåm danh : SS.

  2. Kieåm tra :

  3.Baøi môùi :

 

 

 

 

 

 

  Soaïn : 27/10/08

Baøi 5     CUNG - CAÀU TRONG SAÛN XUAÁT &  LÖU THOÂNG HAØNG HOAÙ

Giaûng : 

Tieát PPCT: 10                              Soá tieát cuûa baøi : 1

I  Muïc tieâu                       Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc:

  * Neâu ñöôïc  khaùi nieäm cung, caàu.

  * Hieåu ñöôïc moái quan heä cung - caàu, vai troø cuûa quan heä cung - caàu trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù.

  * Neâu ñöôïc söï vaän duïng quan heä cung - caàu.

Veà kyõ naêng   Bieát giaûi thích aûnh höôûng cuûa giaù caû thò tröôøng ñeán cung - caàu cuûa moät loaïi saûn phaåm

                               ôû ñòa phöông.              

3 Veà thaùi ñoä :    Coù yù thöùc tìm hieåu moái quan heä cung - caàu trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù.

II  Noäi dung                 Khaùi nieäm cung - caàu ; Quan heä cung - caàu ; Vaän duïng quan heä cung - caàu

III Phöông phaùp daïy hoïc   Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà  + Dieãn giaûng  + Ñaøm thoaïi  + moâ hình + bieåu ñoà.

IV Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän    

*  Baûng 1 : Noäi dung vaø vai troø cuûa quan heä cung - caàu

*  Baûng 2 : Söï vaän duïng quan heä cung - caàu trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. ( SGV trang 72 )

2 Taøi lieäu      SGK + SHD.

V. Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ 

    * Caïnh tranh laø gì ? muïc ñích cuûa caïnh tranh ? Tính hai maët cuûa caïnh tranh ?      

Baøi môùi : ( giôùi thieäu baøi môùi )

                 Treân  thò tröôøng ta thaáy ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua gaëp nhau vaø coù moái quan heä vôùi nhau.

                  Vaäy moái quan heä ñoù laø gì ?

Daïy baøi môùi :

            Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:   GV : Neâu moät soá ví duï          

 • VD1: chò Hoa caàn mua moät chieác xe maùy ñeå ñi laøm nhöng chöa ñuû tieàn mua.
 • VD2: Töø laâu chò Lan muoán mua chieác xe maùy nhöng hoâm nay môùi ñuû tieàn mua.

* Hai ví duï treân coù ñaëc ñieåm gì gioáng vaø khaùc nhau?

* Em haõy cho bieát caàu coù nhöõng loaïi naøo?

* Em hieåu theá naøo veà khaùi nieäm caàu ?

Theá naøo laø caàu coù khaû naêng thanh toaùn

yeáu toá giaù caû coù quan heä nhö theá naøo vôùi soá löôïng caàu ? (  Chuùng coù quan heä tæ leä nghòch vôùi nhau )

* Em hieåu theá naøo veà khaùi nieäm cung ?

* Soá löôïng cung phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá naøo ? yeáu toá naøo laø trung taâm ?

Soá löôïng cung vaø möùc giaù caû coù quan heä nhö theá naøo vôùi nhau ? ( Chuùng coù quan heä tæ leä thuaän vôùi nhau )

 • Löu  yù : khaùi nieäm cungkhoâng chæ bao goàm khoái löôïng hang hoaù, dòch vuï hieân coù treân thò tröôøng maø coøn bao goàm caû löôïng haøng hoaù dòch vuï chuaån bò ñöa ra thò tröôøng taïi moät thôi ñieåm nhaát ñònh naøo ñoù

   *VD:Ñeå ñaùp öùng nhu caàu teát trung thu, caàn phaûi coù moät löôïng baùnh ñeå phuïc vuï nhu caàu ngöôøi tieâu duøng. Soá löôïng baùnh trung thu naøy goàm soá löôïng baùnh ñang baùn  vaø soá löôïng baùnh trong kho chuaån bò ñöa ra thò tröôøng.

HÑ2

GV treo baûng 1 leân roài cho HS traû lôøi

  caâu hoûi :

Em hieåu theá naøo laø quan heä cung caàu? Cung caàu taùc ñoäng vôi nhau nhö theá naøo trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù ?

 

* Moái quan heä naøy toàn taïi nhö theá naøo? ( khaùch quan, vaø trôû thaønh quy luaät   cung - caàu trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. )

 

*  GV cuøng HS phaân tích ba moái quan

    heä  theo sô ñoà roài choát laïi phaàn kieán

    thöùc theo baøi ghi.

GV treo baûng 2 leân roài cho HS traû lôøi

  caâu hoûi :

*  Haõy trình baøy vai troø  cuûa quan

     heä cung - caàu trong quaù trình saûn

     xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. Em haõy

     laáy caùc ví duï ñeå chöùng minh ?

*  GV cuøng HS phaân tích ba vai troø

    theo sô ñoà roài choát laïi phaàn kieán

    thöùc theo baøi ghi.

 

HÑ3 

 

 

 

*  Noäi dung vaø taùc ñoäng cuûa quy luaät

   cung caàu ñöôïc nhaø nöôùc, ngöôøi saûn

    xuaát - kinh doanh vaø ngöôøi tieâu duøng

    vaän duïng nhö theá naøo ôû nöôùc ta hieän

    nay ?

 

 

 

*   GV yeâu caàu HS tìm caùc ví duï ñeå

           chöùng minh.

 

 

 

 

 

* GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

 

Vaäy ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû trong SX  kinh doanh, tieâu duøng caù nhaân vaø nhaø nöôùc caàn vaän duïng quan heä cung caàu nhö theá naøo ?

I Khaùi nieäm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Caàu : laø khoái löôïng haøng hoaù, dòch vuï maø ngöôøi tieâu duøng caàn

               mua trong moät thôøi kì nhaát ñònh töông öùng vôùi giaù caû vaø

               thu nhaäp xaùc ñònh.

 

 

2 . Cung : laø khoái löôïng haøng hoaù, dòch vuï hieän coù treân thò tröôøng vaø chuaån bò ñöa ra thò tröôøng trong moät thôøi kì nhaátñònh töông öùng vôùi möùc giaù caû, khaû naêng saûn xuaát vaø chi phí saûn xuaát xaùc ñònh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Moái quan heä cung - caàu trong sx vaø löu thoâng haøng hoaù.

 

 

1. Noäi dung cuûa quan heä cung caàu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vai troø cuûa quan heä cung caàu.

 

III  SÖÏ VAÄN DUÏNG QUAN HEÄ CUNG - CAÀU

 

 

 

 

 

 

4 Cuûng coá :        GV cho HS giaûi caùc baøi taäp 3, 4, 5 ôû saùch giaùo khoa.

5 Hoïat ñoäng tieáp noái:  Hoïc baøi vöøa hoïc,  soaïn tröôùc baøi : Coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp :       

    *  Trình baøy nhöõng noäi dung vaø vai troø cuûa quan heä cung - caàu.

    *  Theo em, söï vaän duïng quy luaät  cung - caàu coù lieân quan gì ñeán vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån kinh

               teá ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa ôû nöôùc ta

 

 

 

 

 

 

   Soaïn : 2/11/08

Baøi 6            COÂNG NGHIEÄP HOAÙ, HIEÄN ÑAÏI HOAÙ ÑAÁT NÖÔÙC   

Giaûng : 

Tieát PPCT:11                                Soá tieát cuûa baøi : 2

I  Muïc tieâu                        Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc

* Hieåu ñöôïc theá naøo laø coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù vaø söï caàn thieát phaûi CNH, HÑH ñaát nöôùc.

* Nhaän roõ traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc.

2 Veà kyõ naêng   Bieát xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa baûn thaân trong söï nghieäp CNH, HÑH ñaát nöôùc ôû ñòa phöông.              

3 Veà thaùi ñoä     Tin töôûng, uûng hoä ñöôøng loái chính saùch cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta veà CNH, HÑH ñaát nöôùc.

II Noäi dung     Theá naøo laø coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù vaø söï caàn thieát phaûi CNH, HÑH ñaát nöôùc.

                           Taùc duïng to lôùn vaø toaøn dieän cuûa CNH, HÑH

III Phöông phaùp daïy hoïc   Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà  + Dieãn giaûng  + Ñaøm thoaïi  + moâ hình + bieåu ñoà.

IV Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän    

*  Baûng 1 :  Tính taát yeáu  khaùch quan cuûa CNH,HÑH ñaát nöôùc

*  Baûng 2 :   Taùc duïng to lôùn vaø toaøn dieän cuûa CNH, HÑH      ( SGV trang 72 )

2 Taøi lieäu             SGK + SHD.

V. Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ :

            * Caàu laø gì ?  Cung laø gì ? Moái quan heä giöõa chuùng ?

            * Söï vaän duïng quan heä cung - caàu.

Baøi môùi : ( giôùi thieäu baøi môùi )

                 Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø moät trong nhöõng nhieäm vuï kinh teá cô baûn cuûa thôøi kì quaù ñoä leân

                 chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta hieän nay.Vaäy ñeå hieåu theá naøo laø coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù chuùng ta ñi tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay.

 

Daïy baøi môùi :

            Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà. 

- GV giaûi thích cho hoïc sinh hieåu theá naøo laø coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù.

- GV ñaët vaán ñeà:

* Em hieåu theá naøo laø coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ?

 

* Taïi sao ôû nöôùc ta coâng nghieäp hoaù phaûi gaén lieàn vôùi hieän ñaïi hoaù ?

-Neâu thaønh töïu cuûa cuoäc caùch maïng KHKTlaàn thöù nhaát

- Neâu nhuõng thaønh töïu cuûa caùch maïng KH kyõ thuaät laàn hai

HÑ2

GV treo baûng 1 leân roài cho HS traû lôøi

  caâu hoûi :

*  Vì sao CNH, HÑH ôû nöôùc ta laø moät

     taát yeáu khaùch quan ?

 

*  GV cuøng HS phaân tích ba lyù do theo

     sô ñoà roài choát laïi phaàn kieán thöùc theo

     baøi ghi.

 

*   GV yeâu caàu HS tìm caùc ví duï ñeå

           chöùng minh

-Vieät nam ñi leân CNXH töø moät nöôùc noâng nghieäp laïc haäu, cô sôû vaät –kyõ thuaät laïc haäu thaáp keùm trình ñoä löïc löôïng saûn xuaát chöa phaùt trieån. Thöïc traïng naøy ñaõ ñöa khoaûng caùch  neàn kinh teá nöôùc ta tuït haäu nhieàu so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø trreân theá giôùi. CNH- HÑH laø ñieàu kieän caàn thieát nhaát ñeå ruùt ngaén khoaûng caùch tuït haäu veà kinh teá KTCN giöõa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi.

 

HÑ3

 

GV treo baûng 2 leân roài cho HS traû lôøi

  caâu hoûi :

 

 

 

* Trình baøy taùc duïng to lôùn vaø toaøn dieän cuûa söï nghieäp CNH, HÑH .

 

 

 

 

*  GV cuøng HS phaân tích boán taùc duïng

    theo sô ñoà roài choát laïi phaàn kieán

    thöùc theo baøi ghi.

 

 

 

 

 

 

*   GV yeâu caàu HS tìm caùc ví duï ñeå

           chöùng minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. Khaùi nieäm coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù; tính taát yeáu khaùch quan vaø taùc duïng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc.

1. Khaùi nieäm coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù.  

  Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø quaù trình chuyeån ñoåi caên baûn, toaøn dieän caùc hoaït ñoäng kinh teá vaø quaûn lí kinh teá - xaõ hoäi töø söû duïng lao ñoäng thuû coâng laø chính sang söû duïng moät caùch phoå bieán söùc lao ñoäng cuøng vôùi coâng ngheä, phöông tieän, phöông phaùp tieân tieán, hieän ñaïi nhaèm taïo ra naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao.

 

 

 

 

2. Tính taát yeáu  khaùch quan cuûa CNH,HÑH ñaát nöôùc

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Taùc duïng to lôùn vaø toaøn dieän cuûa CNH, HÑH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Cuûng coá :    *  Em hieåu theá naøo laø coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ?

 

                     *  Taïi sao ôû nöôùc ta coâng nghieäp hoaù phaûi gaén lieàn vôùi hieän ñaïi hoaù ?

 

5 Hoïat ñoäng tieáp noái:  Hoïc baøi vöøa hoïc,  soaïn tröôùc baøi : Coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc.

  ( muïc 3 & 4 )

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp  

 

            *     Vì sao CNH, HÑH ôû nöôùc ta laø moät taát yeáu khaùch quan ?

 

 • Trình baøy taùc duïng to lôùn vaø toaøn dieän cuûa söï nghieäp CNH, HÑH .

 

 

 

 

 

 

 

Soaïn : 9/11/08

Baøi 6                COÂNG  NGHIEÄP HOAÙ, HIEÄN ÑAÏI HOAÙ ÑAÁT NÖÔÙC ( TT )

Giaûng : 

Tieát PPCT: 12                              Soá tieát cuûa baøi : 2

I  Muïc tieâu                         Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc

   *    Neâu ñöôïc noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta.

   *    Nhaän roõ traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc.

2 Veà kyõ naêng  

   *    Bieát xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa baûn thaân trong söï nghieäp CNH, HÑH ñaát nöôùc ôû ñòa phöông.                

3 Veà thaùi ñoä 

   *  Quyeát taâm hoïc taäp, reøn luyeän ñeå trôû thaønh ngöôøi lao ñoäng ñaùp öùng yeâu caàu cuûa söï nghieäp

                            coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc.   

II Noäi dung 

   *  Noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta.

   *  Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc.

III  Phöông phaùp daïy hoïc  Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà +Dieãn giaûng +Ñaøm thoaïi + sô ñoà +Thaûo luaän

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän        Sô ñoà veà noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta.

2 Taøi lieäu               SGK + SHD.

Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ

          *  Vì sao CNH, HÑH ôû nöôùc ta laø moät taát yeáu khaùch quan ?

          * Trình baøy taùc duïng to lôùn vaø toaøn dieän cuûa söï nghieäp CNH, HÑH .

2   Baøi môùi : ( giôùi thieäu baøi môùi )    

    Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù coù vai troø vaø taùc duïng to lôùn trong söï nghieäp phaùt trieån kinh teá ôû

    nöôùc ta. Vaäy, chuùng coù noäi dung cô baûn nhö theá naøo ? Laø HS, chuùng ta caàn phaûi coù traùch nhieäm

    nhö theá naøo ñoái vôùi söï nghieäp naøy ?

3        Daïy baøi môùi :

 

            Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:   Ñaøm thoaïi, laáy ví duï chöùng minh.

Sau phaàn môû baøi GV  treo sô ñoà ñaõ chuaån bò leân baûng roài cho HS traû lôøi caùc caâu hoûi :

 

* Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta

    coù nhöõng noäi dung gì ?                     

 

 

* Ñeå phaùt trieån maïnh meõ LLSX thì caàn phaûi

   thöïc hieän nhöõng vaán ñeà gì ? Cho ví duï ñeå

   chöùng minh.

 

* Em hieåu, theá naøo laø cô caáu kinh teá ?

   Theá naøo laø chuyeån dòch cô caáu kinh teá ?

   Theá naøo laø cô caáu kinh teá hôïp lí, hieän ñaïi

    vaø hieäu quaû? Cho ví duï ñeå chöùng minh.

 

* Taïi sao phaûi cuûng coá vaø taêng cöôøng ñòa vò

   chuû ñaïo cuûa QHSX xaõ hoäi chuû nghóa trong

   neàn kinh teá ? Cho ví duï ñeå chöùng minh.

 

 

* Ba noäi dung cô baûn treân coù moái quan heä vôùi

   nhau nhö theá naøo ?

 

* GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn vaø cho HS

     ghi baøi.

 

HÑ2  Cho HS thaûo luaän theo toå cuûa lôùp

   GV ñöa ra caâu hoûi gôïi yù nhö sau  :

 

* Coâng daân coù traùch nhieäm nhö theá naøo

   ñoái vôùi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù,

    hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc ?

 

 

* Em thaáy mình coù traùch nhieäm gì ñoái

     vôùi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù,

      hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc ?

HÑ3: 

 

*    Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû

                      thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

                    caùc kieán thöùc

 

  *  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

* Löu yù veà vaán ñeà traùch nhieäm cuûa coâng daân

+ caïnh tranh laønh maïnh.

+ Choùng tham o,â tham nhuõng, laõng phí.

+Choáng haøng giaû, buoân laäu.

+ Haøng hoaù chaát löôïng ,an toaøn thöïc phaåm.

 

I  Noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi 

                    hoaù ôû nöôùc ta.

1        Phaùt trieån maïnh meõ löïc löôïng saûn xuaát

  Noäi dung naøy theå hieän thoâng qua vieäc :

*  Thöïc hieän cô khí hoaù neàn saûn xuaát xaõ hoäi, baèng caùch

    chuyeån neàn kinh teá töø choã döïa treân kó thuaät thuû coâng

     sang döïa treân kó thuaät cô khí.

*   AÙp duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc vaø coâng ngheä

    hieän ñaïi vaøo caùc ngaønh cuûa neàn kinh teá quoác daân.

*    Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc trong quaù

     trình CNH, HÑH ñaát nöôùc, thöïc hieän baèng caùch gaén

     CNH, HÑH vôùi phaùt trieån kinh teá tri thöùc.

2  Xaây döïng moät cô caáu kinh teá hôïp lí, hieän ñaïi vaø hieäu

          quaû.

 

3  Cuûng coá vaø taêng cöôøng ñòa vò chuû ñaïo cuûa quan heä saûn  xuaát xaõ hoäi chuû nghóa vaø tieán tôùi xaùc laäp ñòa vò thoáng  trò cuûa quan heä saûn xuaát  xaõ hoäi chuû nghóa trong toaøn  boä neàn kinh teá quoác daân.

 

Toùm laïi, Ba noäi dung cô baûn noùi treân coù moái quan heä maät thieát vôùi nhau. Thöïc chaát cuûa moái quan heä naøy laø moái quan heä bieän chöùng nhaân quaû giöõa löïc löôïng saûn xuaát vaø quan heä saûn xuaát xaõ hoäi chuû nghóa trong quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta.

 

 

 

 

 

II  Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi söï nghieäp

          coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc.

 

1 Coù nhaän thöùc ñuùng ñaén veà tính taát yeáu khaùch quan

    vaø taùc duïng to lôùn cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi

      hoaù ñaát nöôùc.

 

 

2  Trong saûn xuaát kinh doanh caàn löïa choïn ngaønh, maët

      haøng coù khaû naêng caïnh tranh cao, phuø hôïp vôùi nhu

      caàu cuûa thò tröôøng trong nöôùc vaø theá giôùi.

 

2        Tieáp thu vaø öùng duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc -

     coâng  ngheä hieän ñaïi vaøo saûn xuaát ñeå taïo nhieàu 

     saûn phaåm chaát  löôïng cao, giaù thaønh thaáp, coù khaû

     naêng chieám lónh thò  tröôøng nhaèm toái ña hoaù lôïi 

      nhuaän.

 

3        Thöôøng xuyeân hoïc taäp naâng cao trình ñoä vaên hoaù,

khoa hoïc coâng ngheä theo höôùng hieän ñaïi, ñaùp öùng nguoàn lao ñoäng coù kó thuaät cho söï nghieäp gaén coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù gaén vôùi phaùt trieån kinh teá tri thöùc.

 

 

 

 

          *  CNH-HÑH ñaùt nöôùc laø moät trong caùc nhieäm vuï kinh teá trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû nöôùc ta. Chuùng ta caàn xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu cuûa nhieäm vuï trung taâm naøy. Vaän duïng KH hieäu quaû ñoái vôùi thöïc teá Vieät Nam.

 

4   Cuûng coá    GV höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp : 6 ; 8 ; 9 ôû SGK trang 54 vaø 55.

Hoïat ñoäng tieáp noái     Hoïc baøi  vöøa hoïc ; soaïn tröôùc baøi :

   Thöïc hieän neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn vaø taêng cöôøng vai troø quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc.

   Chuaån bò : Chia lôùp thaønh 2 nhoùm.

   Nhoùm 1 : Quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa moät soá thaønh phaàn kinh teá  ( Ghi nhaän xeùt ).

   Nhoùm 2 : Quan saùt söï hoaït ñoäng trong quaûn lí neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn cuûa nhaø nöôùc.

                     ( ghi cheùp soá lieäu vaø nhaän xeùt )

   IV  Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp  

           *  Phaân tích noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta.

           *  Laø hoïc sinh, em thaáy mình coù traùch nhieäm gì ñoái  vôùi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù,

     hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc ?

 

 

 

 

 

  Soaïn : 16/11/08 

Baøi 7                 THÖÏC HIEÄN NEÀN KINH TEÁ NHIEÀU THAØNH PHAÀN VAØ

                   TAÊNG CÖÔØNG VAI TROØ QUAÛN LÍ KINH TEÁ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  

  Giaûng : 

Tieát PPCT: 13                           Soá tieát cuûa baøi : 2

I  Muïc tieâu                        Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc

*    Neâu ñöôïc theá naøo laø thaønh phaàn kinh teá, söï caàn thieát khaùch quan cuûa neàn kinh teá nhieàu thaønh

         phaàn ôû nöôùc ta.

*    Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm cô baûn cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta hieän nay.

Veà kyõ naêng     Phaân bieät ñöôïc caùc thaønh phaàn kinh teá ôû ñòa phöông.       

Veà thaùi ñoä  

*  Tin töôûng uûng hoä ñöôøng loái phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc

*  Tích cöïc tham gia phaùt trieån kinh teá gia ñình, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa gia ñình vaø khaû

           naêng cuûa baûn thaân.

II Noäi dung          Thöïc hieän neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ( Muïc I ôû SGK )

III  Phöông phaùp daïy hoïc  Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà +Dieãn giaûng +Ñaøm thoaïi + sô ñoà +Thaûo luaän  

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän        Sô ñoà khaùi quaùt cô caáu neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta.

2 Taøi lieäu              SGK + SHD.

Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ  

          *  Phaân tích noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta.

          *  Traùch nhieäm cuûa CD vaø HS ñoái vôùi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc ?

2   Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )    

   Treân thò tröôøng hieän nay tình hình cung - caàu haøng hoaù nhieàu, phong phuù vaø ñôøi soáng nhaân daân

   cao hôn so vôùi thôøi kì tröôùc naêm 1986. Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán söï thay ñoåi ñoù ? Phaûi chaêng do

   nöôùc ta ñaõ chuyeån ñoåi moâ hình kinh teá cuõ sang moâ hình kinh teá thò tröôøng laáy neàn kinh teá  nhieàu

   thaønh phaàn laøm cô sôû kinh teá.

Daïy baøi môùi

            Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:

Sau phaàn môû baøi cho HS traû lôøi  caâu hoûi :

 

*  Thaønh phaàn kinh teá laø gì ?

Laø kieåu quan heä kinh teá.

*  Caên cöù vaøo ñaâu ñeå xaùc ñònh thaønh phaàn

    kinh teá ôû nöôùc ta ? Vì sao ?

(  Caên cöù vaøo cheá ñoä sôû höõu veà tö lieäu saûn

    xuaát vì noù gaén vôùi chuû sôû höõu, quy ñònh

    quan heä quaûn lí vaø quan heä phaân phoái

    trong heä thoáng quan heä saûn xuaát ñoái vôùi

     moãi thaønh phaàn kinh teá nhaát ñònh   )

 

*  Taïi sao trong thôøi kì quaù ñoä ñi leân

CNXH ôû nöôùc ta laïi phaûi thöïc hieän neàn

kinh teá nhieàu thaønh phaàn ?

* Neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn coù lôïi ích gì ñoái vôùi neàn kinh teá quuoác daân?

 

* GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn vaø cho HS ghi baøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ2  Cho HS thaûo luaän theo toå cuûa lôùp

GV  treo sô ñoà ñaõ chuaån bò leân baûng roài cho HS traû lôøi caùc caâu hoûi :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kinh teá Nhaø nöôùc laø gì ? vai troø cuûa kinh

teá Nhaø  nöôùc ? Theo em caàn phaûi laøm gì

ñeå taêng cöôøng vai troø quaûn lí kinh teá Nhaø

nöôùc hieän nay ôû nöôùc ta ? Cho ví duï.

 

Nhaø maùy xi maêng Hoaøng Mai, caùc ngaân hang nhaø nöôùc.

 

 

* Kinh teá taäp theå laø gì ? Vai troø vaø moái

quan heä giöõa noù vôùi kinh teá nhaø nöôùc ?

Cho ví duï.

 Hôïp taùc xaõ nuoâi boø, thuyû haûi saûn…

 

 

 

* Trình baøy khaùi nieäm, cô caáu vaø vai troø

cuûa kinh teá tö nhaân ôû nöôùc ta hieän nay ?

 

 

 

 

 

VD: caùc ngeà truyeàn thoáng: moäc, thuû coâng myõ ngheä ,chaên nuoâi boø, lôn ,gaø

 

VD: Moät soá doanh nghieäp treân ñòa baøn.

 

 

 

 

* Kinh teá tö baûn Nhaø nöôùc laø gì ? Cho ví duï.

 

VD: Khu coâng nghieäph  Thaêng  Long , khu coâng nghieäp Hoaø Xaù Nam Ñònh.

 

 

 

* Kinh teá coù voân ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø nhö theá naøo? Laø 100% voán nöôùc ngoaøi SXKD ôû VN.

* VD:

 

 

* Taïi sao trong 5 thaønh phaàn kinh teá, kinh

    teá Nhaø nöôùc laïi giöõ vai troø chuû ñaïo ?

*    Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát

      quaû thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå  sung 

     caùc kieán thöùc

 

 * GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn vaø cho

    HS ghi baøi.

 

HÑ3 

I  Thöïc hieän neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn.

1 Khaùi nieäm

Thaønh phaàn kinh teá laø kieåu quan heä kinh teá döïa treân moät hình thöùc sôû höõu nhaát ñònh veà tö lieäu saûn xuaát.

 

 

2  Tính taát yeáu khaùch quan cuûa söï toàn taïi neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ôû nöôùc ta.

       Thôøi kì quaù ñoä leân CNXH ôû nöôùc ta toàn taïi neàn

   kinh teá nhieàu thaønh phaàn laø taát yeáu khaùch quan vì :

* Veà lí luaän :

Trong TKQÑ leân CNXH cuûa baát cöù nöôùc

  naøo cuõng toàn taïi neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn.

                                     * ÔÛ nöôùc ta,

LLSX trong TKQÑ leân CNXH coøn thaáp

keùm vaø ôû nhieàu trình ñoä khaùc nhau, neân coù

nhieàu hình thöùc sôû höõu veà TLSX khaùc nhau.

Vì vaäy, Ñeå phuø hôïp vôùi lí luaän mang tính phoå bieán noùi treân vaø ñeå QHSX phuø hôïp vôùi trình ñoä phaùt trieån  cuûa LLSX, neàn kinh teá nöôùc ta taát yeáu phaûi toàn taïi nhieàu thaønh phaàn kinh teá.

 *  Neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn coù raát nhieàu lôïi ích:

     + Cho pheùp khai thaùc phaùt huy caùc  nguoàn voán vaø kinh nghieäm cuûa moïi thaønh phaàn kinh teá.

+  Ñaàu tö cho söï nghieäp CNH-HÑH ñaát nöôùc.

+  Xaây döïng vaø phaùt trieån neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN ôû nöôùc ta.

      + Taïo theâm vieäc laøm, nhôø ñoù thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá.

+ Giaûm tæ leä thaát nghieäp goùp phaàn giaûm tieâu cöïc trong xaõ hoäi.

3 Caùc thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta.

Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù X ñaõ xaùc ñònh,

ôû nöôùc ta coù 5 thaønh phaàn kinh teá sau :

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh teá nhaø nöôùc: Döïa treân hình thöùc sôû höõu nhaø nöôùc veà TLSX. Goàm caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc,ngaân saùch ,quyõ döï tröõ,ngaân haøng nhaø nöôùc, heä thoáng baûo hieåm, taøi nguyeân ñaât ñai khoaùng saûn

+ Giöõ vai troø chuû ñaïo , giöõ vò trí then choát, laø löïc löôïng vaät chaát quan troïng, laø coâng cuï ñeå nhaø nöôùcñònh höôùng vaø ñieàu tieát vó moâ neàn kinh teá

-Kinh teá taäp theå: Döïa treân hình thöùc sôû höu taäp theå veà tö lieäu SX.

Goàm nhieàu hình thöùc hôïptaùc ña daïng maø hôïp taùc laø noøng coát

Vai  troø : cuøng vôùi kinh teá nhaø nöôùc hôïp thaønh neàn taûng cuûa quoác daân

- Kinh teá tö nhaân: Döïa treân hình thöùc sôû höõu tö nhaân  veà TLSX vaø söû duïng söùc lao ñoäng laøm thueâ.

+ Coù vai troø quan troïng laø moät ñoäng löïc cuûa cô caáu neàn kinh teá.

* caáu goàm:

           + Kinh teá caù theå tieåu chuû:sôû höõu nhoû veà tö lieäu SX. Toàn taïi döôùi hình thöùc kinh teá hoä gia ñình, toå hôïp SX gia ñình, saûn xuaát thuû coâng ôû caùc laøng ngheà.

           + Kinh teá Tö Baûn tö nhaân: hình thöùc sôû höõu TBTN veà TLSX. Vaø söû duïng lao ñoäng laøm thueâ.

   Goàm caùc doanh nghieäp tö nhaânTBCN ñang SX-KD ôû nhöõng nghanh ngheà maø phaùp luaät khoâng caám.

          + Vai troø : giaû quyeát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng goùp phaàn taêng tröôûng kinh teá.

-Kinh teá tö baûn nhaø nöôùc: Duïa treân hình thöùc sôû höõu hoãn hôïp veà voán giöõa KT nhaø nöôùc vôùi TBTN trong hoaëc ngoaøi nöôùc thoâng qua hôïp taùc lieân doanh.

   + Vai troø: Nhaèm thu huùt voán coâng ngheä, thöông hieäu, hôn nöõa naâng cao söùc caïnh tranh.

 

-Kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi: Ñaây laø hình thöùc sôû höõu voán 100% cuûa nöôùc ngoaøi.

  Hinh thöùc: xí nghieäp, coâng ty coù 100% voán ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi.

  + Vai troø : quy moâ voán lôùn, trình ñoä quaûn lyù vaø coâng ngheä cao, söï ña daïng veà ñoái taùc

  @ Phaùt trieån theo höôùng: SX ñeå xuaát khaåu; Xaây döïng keát caáu haï taàng KT-XH gaén vôùi thu huùt coâng ngheä hieän ñaïi; Taïo nhieàu vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng.

 

     .

 

 

Cuûng coá  

* Taïi sao hình thöùc sôû höõu veà tö lieäu saûn xuaát laïi laø caên cöù ñeå xaùc ñònh thaønh phaàn kinh teá ?

* Taïi sao trong 5 thaønh phaàn kinh teá, kinh teá Nhaø nöôùc laïi giöõ vai troø chuû ñaïo ?

5 Hoïat ñoäng tieáp noái     Hoïc baøi  vöøa hoïc ; soaïn phaàn coøn laïi cuaû baøi :

   Thöïc hieän neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn vaø taêng cöôøng vai troø quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc.

 Chuaån bò : Quan saùt söï hoaït ñoäng trong quaûn lí neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn cuûa nhaø nöôùc.                                               IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp   Baøi taäp 1 vaø 2 ôû sgk trang 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Soaïn : 23/11/07 

Baøi 7           THÖÏC HIEÄN NEÀN KINH TEÁ NHIEÀU THAØNH PHAÀN VAØ

       TAÊNG CÖÔØNG VAI TROØ QUAÛN LÍ KINH TEÁ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  (tt )

Giaûng : 

Tieát PPCT: 14                               Soá tieát cuûa baøi : 2

I  Muïc tieâu                  Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc   Hieåu ñöôïc vai troø quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø nöôùc trong neàn kinh teá nhieàu thaønh

                              phaàn ôû nöôùc ta.

Veà kyõ naêng    Xaùc ñònh ñöôïc traùch nhieäm cuûa moãi coâng daân trong vieäc phaùt trieån neàn kinh teá 

                              nhieàu thaønh phaàn ôû nöôùc ta.

Veà thaùi ñoä

*     Tin töôûng uûng hoä ñöôøng loái phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc

*     Tích cöïc tham gia phaùt trieån kinh teá gia ñình, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa gia ñình vaø khaû naêng

cuûa baûn thaân.

II Noäi dung

              Vai troø quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø nöôùc trong neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ôû nöôùc ta.

III Phöông phaùp daïy hoïc     Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà +Dieãn giaûng +Ñaøm thoaïi + Sô ñoà +Thaûo luaän

IV Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

Phöông tieän        Sô ñoà  : Söï caàn thieát khaùch quan cuûa quaûn lí Nhaø nöôùc veà kinh teá.

                                 Sô ñoà : Noäi dung quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø nöôùc.

Taøi lieäu               SGK + SHD.

Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ

*  Thaønh phaàn kinh teá laø gì ? Caên cöù vaøo ñaâu ñeå xaùc ñònh thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta ?

*  Coâng daân coù traùch nhieäm nhö theá naøo ñoái vôùi vieäc thöïc hieän neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ?

2   Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )

Nöôùc ta ñaõ chuyeån ñoåi moâ hình kinh teá cuõ sang moâ hình kinh teá thò tröôøng laáy neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn laøm cô sôû. Töø ñoù, ñaõ thuùc ñaåy kinh teá nöôùc ta taêng tröôûng ñaùng keå. Vaäy, vai troø quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø nöôùc ta theå hieän trong lónh vöïc naøy nhö theá naøo ?

Daïy baøi môùi

 

 

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

 

HÑ1: Ñaøm thoaïi veà söï caàn thieát phaûi co ù vai troø quaûn lyù kinh teá cuûa nhaø nöôùc

 

- Muïc tieâu:  hieåu ñöôïc söï caàn thieát phaûi coù vai troø quaûn lyù kinh teá cuûa nhaø nöôùc.

  :

*  Taïi sao quaûn lí  Nhaø nöôùc veà kinh teá

     laø söï caàn thieát  khaùch quan ?

* Neáu khoâng coù söï quaûn lyù kinh teá cuûa nhaø nöôùc thì nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc naøo seõ dieãn ra maïnh meõ?

*   GV cho hoïc sinh tranh luaän, boå

     sung  caùc  kieán thöùc.

@ Nhaø nöôùc nhaát thieát phaûi quaûn lyù neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn raát phöùc taïp hieän nay vì:   

@ Neáu khoâng coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc thì nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc nhö: laøm haøng giaû,buoân laäu, troán thueá, taøi nguyeân caïn kieät laïm phaùt….

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

HÑ2  Cho HS thaûo luaän  nhoùm

           GV  treo sô ñoà 2 ñaõ chuaån bò leân baûng roài cho HS traû lôøi  caâu hoûi :

*  Em haõy trình baøy noäi dung quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø nöôùc ta ?

*    Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát 

       quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå

     sung  caùc  kieán thöùc

 

* GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn vaø

   cho HS ghi baøi.

 

HÑ3  Cho HS thaûo luaän theo toå cuûa lôùp

GV ñöa ra caâu hoûi gôïi yù nhö sau  :

 

 

* Theo em  Nhaø nöôùc ta caàn phaûi coù

   caùc giaûi phaùp gì ñeå taêng cöôøng vai troø

   vaø hieäu löïc quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø

   nöôùc hieän nay ?   Cho ví duï.

 

 

*  Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû

    thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå

     sung  caùc kieán thöùc

 

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

 

II  Vai troø quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø nöôùc.

 

1. Söï caàn thieát khaùch quan cuûa quaûn lí Nhaø nöôùc veà kinh teá

     - Do yeâu caàu phaûi thöïc hieän vai troø cuûa chuû sôû höõu nhaø nöôùc veà TLSX ñoái vôùi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc.

      - Do yeâu caàu phaûi phaùt huymaët tích cöïc ,khaéc phuïc maët haïn cheá cuûa cô cheá thò tröôøng.

Do yeâu caàu phaûi giöõ vöõng ñònh höôùng XHCN

 

 

 

 

2. Noäidung quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Taêng cöôøng vai troø vaø hieäu löïc quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø nöôùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Cuûng coá   GV höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp : 9 ; 10 ; 11 ôû SGK trang 64.

 

5 Hoïat ñoäng tieáp noái     Hoïc baøi vöøa hoïc ; soaïn baøi : Chuû nghóa xaõ hoäi.

 

IV  Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp  

 

Haõy cho bieát noäi dung quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø nöôùc vaø taïi sao Nhaø nöôùc laïi coù vai troø ñoù ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Soaïn : 11/12/07

 

Baøi 8                               OÂN TAÄP

Giaûng :

Tieát PPCT: 15                                      Soá tieát cuûa baøi : 1

 

  I. Muïc tieâu : - Hoïc sinh naém vöõng caùc noäi  dung ñaõ hoïc .

   - Hoïc sinh naém vöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc , heä thoáng laïi kieán thöùc ñaõ hoïc ,       

moái lieân heä kieán thöùc ñaõ hoïc .

 - Ñaùnh giaù khaû naêng tieáp thu vaän duïng kieán thu6c1 cuûa hoïc sinh .

 II. Noäi dung :       ( SGK )

  III. Phöông phaùp:   Thaûo luaän , ñaët vaán ñeà .

  IV. Phöông tieän :   SGK & SGV .

  V. Tieán trình daïy hoïc :

  1. Ñieåm danh : SS.

  2. Kieåm tra :

  IV.Noäi dung:

Baøi 1 : COÂNG DAÂN VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ

Caâu 1 : Haõy phaân bieät ñoái töôïng lao ñoäng vôùi tö lieäu lao ñoäng cuûa moät soá ngaønh maø em bieát?
                           - Noâng nghieâïp :      * Ñoái töôïng lao ñoäng :ñoàng luùa.
                                                              * Tö lieäu lao ñoäng : maùy caøy, maùy gaët.
                          - Xaây döïng :                  * Ñoái töôïng lao ñoäng : caùt, xi-maêng.
                                                                * Tö lieäu lao ñoäng :xaø-beng, buùa.

Caâu 2 :  Haõy chæ ra nhöõng ñieàu kieän khaùch quan, chuû quan ñeå ngöôøi coù söùc lao ñoäng thöïc hieän ñöôïc quaù trình lao ñoäng.

 Nhöõng ñieàu kieän khaùch quan, chuû quan ñeå ngöôøi coù söùc lao ñoäng thöïc hieän quaù trình lao ñoäng : moâi tröôøng lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng.
Caâu 4 : Haõy trình baøy nhöõng noäi dung cô baûn cuûa phaùt trieån kinh teá

 Nhöõng noäi dung cô baûn cuûa phaùt trieån kinh teá :

 Söï taêng tröôûng kinh teá.

 Cô caáu kinh teá hôïp lí, tieán boä. 

 Coâng baèng xaõ hoäi.

Caâu 5 : Phaùt trieån kinh teá coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi moãi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi ?

                   YÙ nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi :
- Caù nhaân : coù vieäc laøm vaø thu nhaäp oån ñònh, cuoäc soáng aám no; coù ñieàu kieän chaêm soùc söùc khoeû, naâng cao tuoåi thoï vaø phaùt trieån toaøn dieän.
- Gia ñình : thöïc hieän toát caùc chöùc naêng cuûa gia ñình nhö chöùc naêng kinh teá, chöùc naêng sinh saûn …             - Xaõ hoäi : taêng thu nhaäp quoác daân, giaûm teä naïn xaõ hoäi, cuûng coá an ninh quoác vaø phaùt trieån vaên hoùa giaùo duïc.
Caâu 6 : Vì sao söï phaùt trieån kinh teá phaûi ñaët trong moái quan heä vôùi söï gia taêng daân soá vaø baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi.

-Söï phaùt trieån kinh teá phaûi ñaët trong moái quan heä vôùi söï gia taêng daân soá vaø baûo veä  moät tröôøng sinh thaùi vì :

- Gia taêng daân soá : thieáu löông thöïc, khan hieám cuûa caûi vaät chaát, ñaát chaät   chaát löôïng cuoäc soáng giaûm suùt, phaùt sinh teä naïn xaõ hoäi. - Baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi : neáu khoâng laøm nhö vaäy moãi tröôøng seõ bò oâ nhieãm,khan hieám nguyeân lieäu, nhieân lieäu, khoâng theå saûn xuaát laøm vieäc khoâng phaùt tkinh teá.

Baøi 2 :  HAØNG HOÙA - TIEÀN TEÄ – THÒ TRÖÔØNG

Caâu 1 : Haõy cho bieát nhöõng saûn phaåm tieâu duøng trong gia ñình em laø haøng hoaù hoaëc khoâng phaûi laø haøng hoaù?

                   Saûn phaåm tieâu duøng trong gia ñình :
                              - Laø haøng hoùa : ti vi, ñaàu maùy, tuû laïnh.
                              - Khoâng laø haøng hoaù : côm, thöùc aên. 
Caâu 2 : Haõy neâu moät soá ví duï theå hieän giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù ñöôïc phaùt hieän daàn cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa KHKT

 Moät soá ví duï theå hieän giaù trò söû duïng cuûa haøng hoùa : than ñaù, daàu moû luùc ñaàu laøm chaát ñoát sau ñoù duøng laøm nguyeân lieäu cho moät soá ngaønh coâng nghieäp ñeå cheá bieán ra nhieàu loaïi saûn phaåm.
Caâu 3 : Phaân bieät giaù trò söû duïng vôùi giaù trò cuûa haøng hoaù
                   - Giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù :  laø coâng duïng cuûa vaät phaåm coù theå thoaû maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi.
                    - Giaù trò haøng hoaù : lao ñoäng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù keát tinh trong haøng hoùa.
Caâu 4 : Taïi sao giaù trò haøng hoaù khoâng do thôøi gian lao ñoäng caù bieät quyeát ñònh maø do thôøi gian lao ñoäng XH caàn thieát quyeát ñònh?

                   - Giaù trò haøng hoaù do thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát quyeát ñònh vì noù taïo ra giaù trò xaõ hoäi cuûa haøng hoùa.
Caâu 5 : Trình baøy nguoàn goác ra ñôøi vaø baûn chaát cuûa tieàn teä?
                   - Tieàn teä xuaát hieän laø keát quaû cuûa quaù trình phaùt trieån laâu daøi cuûa saûn xuaát, trao ñoåi haøng hoaù vaø cuûa caùc hình thaùi giaù trò.
                    - Tieàn teä coù 4 hình thaùi :
                              * Giaù trò ñôn giaûn hay ngaãu nhieân.

                             * Giaù trò ñaày ñuû hay môû roäng.
                            * Hình thaùi chung cuûa giaù trò.
                            * Tieàn teä.
Caâu 6 : Phaân tích caùc chöùc naêng cuûa tieàn teä. Em ñaõ vaän duïng ñöôïc nhöõng chöùc naêng naøo cuûa tieàn teä trong ñôøi soáng?

                               Caùc chöùc naêng cuûa tieàn teä :
                             * Thöôùc ño giaù trò.
                             * Phöông tieän löu thoâng.
                             * Phöông tieän caát tröõ.
                             * Phöông tieän thanh  toaùn.
                             * Tieàn teä theá giôùi.
                      ( Phaûi phaân tích töøng chöùc naêng cuûa tieàn teä vaø cho VD cuï theå)

Caâu 7 : Trình baøy noäi dung cuûa quy luaät löu thoâng tieàn teä. Laïm phaùt coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñoái vôùi ñôøi soáng?
              - Noäi dung cuûa quy luaät löu thoâng tieàn teä : quy luaät quy ñònh soá tieàn löu thoâng haønh hoaù ôû moãi thôøi kì nhaát ñònh.

-          AÛnh höôûng cuûa laïm phaùt ñoái vôùi ñôøi soáng : giaù caû haønh hoaù taêng, söùc mua giaûm vaø ñôøi soáng cuûa nhaân daân lao ñoäng khoù khaên.

Caâu 8 : Taïi sao noùi giaù caû laø “meänh leänh” cuûa thò tröôøng ñoái vôùi moïi ngöôøi saûn xuaát vaø löu thoâng haønh hoaù?

                             Giaù caû laø “meänh leänh”  cuûa thò tröôøng  ñoái vôùi  moïi ngöôøi saûn xuaát  vaø  löu thoâng haøng hoaù vì giaù caû ñoùng vai troø  quan troïng, neáu ngöôøi  saûn xuaát vaø vieäc  löu thoâng  haøng hoaù khoâng tuaân theo giaù caû ñaõ ñònh  thò tröôøng khoâng chaáp nhaän.
Caâu 9 : Thò tröôøng laø gì? Em haõy neâu moät soá ví duï veà söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát haønh hoaù vaø thò tröôøng ôû ñòa phöông mình

                               Thò tröôøng laø nôi trao ñoåi, mua baùn maø ôû ñoù caùc chuû theå kinh teá taùc ñoäng laãn nhau ñeå xaùc ñònh giaù caû vaø soá löôïng haøng hoùa dòch vuï.
Caâu 10 :  Haõy neâu moät soá VD veà söï vaän duïng caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng vaø trong quaûn lyù kinh teá cuûa Nhaø nöôùc ta hieän nay

                   Moät soá ví duï veà söï vaän duïng caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng vaø trong quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø nöôùc ta hieän nay :

                a. - Ngöôøi saûn xuaát mang haøng hoùa ra thò tröôøng , haøng hoaù naøo thích hôïp vôùi thò hieáu xaõ hoäi baùn ñöôïc.
                b. - Thò tröôøng thoâng tin giuùp ngöôøi baùn ñöa ra caùc quyeát ñònh kòp thôøi thu lôïi nhuaän.
                c. - Ngöôøi tieâu duøng ñieàu chænh vieäc mua sao cho coù lôïi nhaát.
               d. - Nhaø nöôùc ban haønh nhöõng chính saùch kinh teá phuø hôïp höôùng neàn kinh teá vaøo nhöõng muïc tieâu xaùc ñònh

Caâu 11: Theo em moãi coâng daân caàn phaûi laøm gì ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay?

  Moãi coâng daân caàn phaûi laøm nhöõng vieäc ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay :
                 - Duøng haøng trong nöôùc.
                  - Khoâng mua gian baùn laän.

                 - Khoâng ñeå xaûy ra laïm

                 - Hoïc taäp toát .
                 ( Hoïc sinh coù theå keå theâm nhöõng vieäc laøm khaùc nöõa)
Baøi 3 : QUY LUAÄT GIAÙ TRÒ TRONG SAÛN XUAÁT VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOÙA.

Caâu 1 : Haõy phaân tích noäi dung cuûa quy luaät giaù trò trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù.

                   Noäi dung cuûa quy luaät giaù trò :
                              - Trong saûn xuaát : quy luaät giaù trò yeâu caàu ngöôøi saûn xuaát phaûi ñaûm baûo sao cho thôøi gian lao ñoäng caù bieät phuø hôïp vôùi thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát.
                              - Trong löu thoâng : söï trao ñoåi haøng hoaù phaûi theo nguyeân taéc ngang giaù cho neân giaù caû haøng hoaù luoân xoay quanh truïc thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát.
Caâu 2 : Taïi sao quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng ñieàu tieát saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù ? Haõy neâu moät soá giaûi phaùp vaän duïng taùc ñoäng naøy trong caùc oanh nghieäp saûn xuaát vaø trong caùc cöûa haøng maø em quan saùt ñöôïc.

                         Quy luaät  giaù trò  taùc ñoäng  ñeán ñieàu t tieát saûn xuaát  vaø  löu thoâng haøng hoaù vì coù söï phaân phoái laïi caùc yeáu toá tö  lieäu saûn xuaát naøy sang ngaønh saûn xuaát khaùc, phaân phoái  nguoàn haøng töø nôi naøy sang nôi khaùc … töø nôi coù laõi ít hoaëc khoâng coù laõi sanh nôi coù laõi cao thoâng qua söï bieán ñoäng cuûa giaù caû haøng hoaù treân thò tröôøng. Ví duï : Theo traøo löu thôøi trang quaàn aùo thôøi trang môùi nhaát seõ ñöôïc nhaäp veà nöôùc ta . Ñaàu tieân seõ ñeán vôùi ngöôøi daân thaønh thò – nôi  coù cuoäc soáng  phoàn hoa .  Cho ñeán khi  nhöõng loaïi  quaàn aùo  ñoù ñaõ  trôû neân  loãi thôøi, noù ñöôïc chuyeån veà baùn cho ngöôøi daân noâng thoân.

Caâu 3 : Taïi sao quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng kích thích löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån vaø naêng suaát lao ñoäng taêng leân? Em haõy neâu ví duï veà söï vaän duïng taùc ñoäng naøy ôû moät cô sôû saûn xuaát maø em bieát.

                        Quy luaät giaù trò  laïi coù  taùc ñoäng  kích thích  löïc löôïng  saûn xuaát  phaùt trieån vaø naêng suaát lao ñoäng taêng leân vì :ngöôøi saûn xuaát- kinh doanh muoán khoâng bò phaù saûn,  ñöùng vöõng vaø chieán thaéng treân thöông tröôøng ñeå thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän hoï phaûi tìm caùch caûi tieán kó thuaät, naâng cao tay ngheà ngöôøi lao ñoäng …  Vieäc laøm naøy  luùc ñaàu coøn  leû teû  nhöng veà sau mang tính phoå bieán trong xaõ hoäi. Ví duï : Trong ñieàu kieän ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty baùnh keïo khaùc ra ñôøi vaø coù nhieàu loaïi baùnh keïo môùi , coâng ty Kinh Ñoâ ñaõ nhaäp daây chuyeàn saûn xuaát baùnh keïo ôû nöôùc ngoaøi taïo neân nhieàu loaïi baùnh keïo maãu maõ môùi, ña daïng, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi tieâu duøng.

Caâu 4 : Taïi sao quy luaät giaù trò coù taùc ñoäng phaân hoaù ngöôøi saûn xuaát thaønh ngöôøi giaøu – ngheøo? Theo em, Nhaø nöôùc caàn coù vai troø gì ñeå phaùt huy maët tích cöïc vaø khaéc phuïc maët tieâu cöïc cuûa quy luaät giaù trò?

                    - Quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng phaân hoùa ngöôøi saûn xuaát thaønh giaøu - ngheøo  vì mua baùn haøng hoùa treân thò tröôøng khoâng do thôøi gian lao ñoäng  caù bieät  quyeát ñònh maø do  thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát quyeát ñònh. Trong tröôøng hôïp naøy, moät soá ngöôøi giaøu leân  vaø mua saém theâm tö  lieäu saûn xuaát … moät soá ngöôøi khaùc bò thua loã , bò phaù saûn.

                    - Nhaø nöôùc  vaän duïng  quy luaät  giaù trò  vaøo  vieäc  ñoåi môùi  neàn kinh teá  nöôùc ta  ñoàng thôøi thoâng qua vieäc ban haønh vaø söû duïng phaùp luaät, caùc chính saùch kinh teá, chính saùch xaõ hoäi … khaéc phuïc maët tieâu cöïc cuûa quy luaät giaù trò.

Baøi 4 :  CAÏNH TRANHTRONG SAÛN XUAÁT VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOÙA.

Caâu 1 : Caïnh tranh laø gì? Phaân tích tính taát yeáu khaùch quan, muïc ñích cuûa caïnh tranh trong saûn xuaát vaø löu thoâng haønh hoaù ôû nöôùc ta hieän nay.

                             Caïnh tranh laø söï ganh ñua, söï ñaáu tranh veà kinh teá giöõa caùc chuû theå tham gia saûn xuaát - kinh doanh  vôùi nhau  nhaèm giaønh  nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi  trong saûn xuaát , kinh doanh, tieâu thuï haøng hoaù vaø dòch vuï ñeå thu ñöôïc nhieàu lôïi ích nhaát cho mình.
Caâu 2 : Caïnh tranh coù nhöõng loaïi naøo? Phaân tích söï taùc ñoäng cuûa töøng loaïi caïnh tranh vaø laáy ví duï ñeå minh hoaï.

                   Caïnh tranh coù nhöõng loaïi :
                           - Giöõa ngöôøi baùn vôùi nhau haøng hoùa coù giaù caû giaûm, coù lôïi cho ngöôøi mua.                     - Giöõa ngöôøi baùn vôùi nhau   giaù trò haøng hoùa taêng, coù lôïi cho ngöôøi baùn.
                           - Noäi boä ngaønh  Khoa hoïc kó thuaät phaùt trieån, saûn phaåm reû hôn, ngöôøi mua coù lôïi.
                           - Caùc ngaønh vôùi nhau Xaõ hoäi ngaøy caøng phaùt trieån.
                            - Trong nöôùc  vaø  ngoaøi nöôùc   naâng cao  söùc caïnh  tranh  haøng hoùa,  thuùc ñaåy xuaát  nhaäp khaåu , thöïc hieän chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.

Caâu 3 : Vôùi tö caùch laø moät coâng daân laøm kinh teá, em vaän duïng caùc loaïi caïnh tranh nhö theá naøo ñeå phaùt huy vai troø cuûa noù trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. Taïi sao?

                        Vaän duïng  caùc  loaïi  caïnh tranh  theo  höôùng tích cöïc, khoâng gian doái coù lôïi cho baûn thaân vaø xaõ hoäi.
Caâu 4 : Phaân tích nhöõng haïn cheá cuûa caïnh tranh. Theo em, Nhaø nöôùc caàn laøm gì ñeå phaùt huy vai troø vaø khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa caïnh tranh hieän nay ôû nöôùc ta?

 Haïn cheá vi phaïm phaùp luaät, laøm haøng giaû, baùn haøng quoác caám, duøng thuû ñoaïn phi phaùp, roái loaïn thò tröôøng môû roäng thò tröôøng, naâng cao ñôøi soáng nhaân daân, giaûm thueá, coù bieän phaùp maïnh.

Baøi 5 :     CUNG CAÀU TRONG SAÛN XUAÁT VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOÙA

Caâu 1 : Trình baøy caùc khaùi nieäm cung vaø caàu haøng hoaù.

- Caàu laø khoái löôïng haøng hoùa,dòch vuï maø ngöôøi tieâu duøng caàn mua trong moät thôøi kì töông öùng vôùi giaù caû vaø thu nhaäp xaùc ñònh.

- Cung laø khoái löôïng haøng hoùa,dòch vuï hieän coù treân thò tröôøng hay coù theå ñöa ra thò tröôøng trong  moät thôøi  kì  nhaát ñònh, töông  öùng vôùi giaù caû, khaû  naêng saûn  xuaát vaø chi phí saûn xuaát  xaùc ñònh.
Caâu 2 :  Phaân tích tính khaùch quan vaø quan heä cung caàu trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù

  - Tính khaùch quan cuûa quan heä cung caàu : trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa, treân thò tröôøng , cung vaø caàu  thöôøng xuyeân  taùc ñoäng  vôùi nhau vaø laø  hai boä phaän caáu thaønh moái quan heä cung – caàu , moái quan heä naøy thöôøng xuyeân tieáp dieãn treân thò tröôøng , toàn taïi vaø hoaït ñoäng moät caùch khaùch quan ñoäc laäp vôùi yù chí con ngöôøi.
               - Noäi dung cuûa quan heä cung –caàu : treân thò tröôøng quan heä naøy taùc ñoäng khaù phöùc taïp theo nhöõng chieàu höôùng vaø möùc ñoä khaùc nhau.
Caâu 3 : Phaân tích vai troø cuûa quan heä cung - caàu
               - Coù  cô sôû ñeå giaûi  thích vì sao  giaù caû treân  thò tröôøng vaø  giaù caû  haøng hoaù trong  saûn xuaát khoâng aên khôùp vôùi nhau.

              - Giuùp ngöôøi saûn xuaát naém baét ñöôïc thò tröôøng.

              - Giuùp ngöôøi tieâu duøng löïa choïn haøng hoùa öng yù.
Caâu 4 : Haõy laáy ví duï ñeå minh hoaï veà söï ñieàu tieát cuûa Nhaø nöôùc khi treân thò tröôøng moái quan heä cung – caàu bò roái loaïn laøm aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng cuûa nhaân daân

      Thò  tröôøng  bò roái  loaïn :

     Do nguyeân nhaân  khaùch  quan nhö  naéng haïn, luõ luït … Nhaø nöôùc caàn thoâng qua caùc chính saùch, nhaèm laäp laïi caân ñoái cung – caàu, nhö giaûm thueá, trôï caáp voán, …

      Do coù ngöôøi ñaàu cô tích tröõ haøng hoaù thì Nhaø nöôùc duøng phaùp luaät ñeå tröøng trò nhöõng keû ñaàu cô.
Caâu 5 : Vaän duïng caùc tröôøng hôïp cuûa quan heä cung – caàu nhö theá naøo ñeå coù lôïi khi em laø ngöôøi saûn xuaát kinh doanh vaø khi laø ngöôøi ñi mua haøng.

     - Ngöôøi saûn xuaát – kinh doanh : thu  heïp  saûn xuaát –kinh doanh  maët haøng  treân thò tröôøng khi cung lôùn hôn caàu, giaù baùn thaáp hôn giaù trò vaø ngöôïc laïi.
                    - Ngöôøi tieâu duøng : giaûm nhu caàu mua caùc maët haøng khi cung nhoû hôn caàu vaø giaù caù cao, vaø ngöôïc laïi.

                                      BAØI 6 : COÂNG NGHIEÄP HOAÙ – HIEÄN ÑAÏI HOAÙ

Caâu 1 : Trình baøy khaùi nieäm vaø noäi dung cô baûn cuûa CNH – HÑH ôû nöôùc ta. Taïi sao Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta laïi chuû tröông CNH phaûi gaén lieàn vôùi HÑH.

            1.- Khaùi nieäm : CNH – HÑH laø chuyeån ñoåi cô baûn caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, löu thoâng haøng hoaù, dòch vuï, vaø quaûn lyù töø lao ñoäng thuû coâng thoâ sô sang lao ñoäng tieán tieán hieän ñaïi nhaèm taêng naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao.

            2.- Noäi dung :    a.- Phaùt trieån maïnh meõ löïc löôïng saûn xuaát tröôùc heát baèng vieäc cô khí hoaù neàn saûn xuaát XH treân cô sôû aùp duïng nhöõng thaønh töïu cuûa caùch maïng khoa hoïc – coâng ngheä hieän ñaïi.                        b.- Xaây döïng moät cô caáu kinh teá hôïp lyù, hieän ñaïi vaø hieäu quaû

                                       c.- Cuûng coá vaø taêng cöôøng ñòa vò chuû ñaïo cuûa quan heä saûn xuaát XHCN

            3.- CNH phaûi gaén lieàn vôùi HÑH laø vì : CNH laø bieán ñoåi cô baûn lao ñoäng thuû coâng thaønh lao ñoäng tieân tieán hieän ñaïi, nhöng neáu döøng laïi ôû choå naøy thì CNH khoâng coù giaù trò maø chuùng ta phaûi aùp duïng CNH ñoù vaøo caùc ngaønh saûn xuaát, löu thoâng, dòch vuï, quaûn lyù thì söï CNH ñoù môùi thaät söï ñuùng nghóa vaø ñem laïi lôïi ích cho ñaát nöôùc. Vieäc aùp duïng CNH vaøo caùc maët cuûa ñaát nöôùc ta goïi ñoù laø HÑH, do ñoù CNH phaûi gaén lieàn vôùi HÑH.

Caâu 2 : Taïi sao CNH – HÑH laø nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû nöôùc ta.

              CNHHÑH laø nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä tieán leân CNXH ôû nöôùc ta ñöôïc baét nguoàn töø  tính taát yeáu khaùch quan vaø taùc duïng to lôùn toaøn dieän coù yù nghóa quyeát ñònh cuûa CNH – HÑH :

                   1.- Tính taát yeáu khaùch quan :

                        a.- Do yeâu caàu phaûi xaây döïng cô sôû vaät chaát kyû thuaät cuûa CNXH

                        b.- Do yeâu caàu phaûi ruùt ngaén khoaûng caùch tuït haäu veà kinh teá, kyû thuaät coâng ngheä giöõa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi.

                        c.- Do yeâu caàu phaûi taïo ra naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao ñaûm baûo cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa CNXH.

                   2.- Taùc duïng cuûa CNH – HÑH

                        a.- Taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån LLSX vaø taêng naêng suaát LÑ xaõ hoäi, thuùc ñaåy taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá, giaûi quyeát vieäc laøm taêng thu nhaäp vaø naâng cao ñôøi soáng nhaân daân.

                        b.- Taïo ra LLSX môùi laøm tieàn ñeà cho vieäc cuûng coá quan heä SX- XHCN taêng cöôøng vai troø cuûa Nhaø nöôùc XHCN, taêng cöôøng moái quan heä lieân minh giöõa coâng nhaân, noâng daân trí thöùc.

                        c.- Taïo tieàn ñeà hình thaønh vaø phaùt trieån neàn vaên hoaù môùi XHCN neàn vaên hoaù tieân ti61n ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc.

                        d.- Taïo cô sôû vaät chaát kyû luaät cho vieäc xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp töï chuû gaén vôùi chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, cuûng coá vaø taêng cöôøng quoác phoøng anh ninh.

Caâu 3 : Laø moät coâng daân em phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn vaøo söï nghieäp CNH – HÑH ôû nöôùc ta.

              a.- Nhaän thöùc ñuùng ñaén veà söï caàn thieát khaùch quan vaø taùc duïng to lôùn cuûa CNH – HÑH ñaát nöôùc, moät nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä tieán leân CNXH

              b.- Xaây döïng cho baûn thaân ñoäng cô, quyeát taâm, phöông phaùp hoïc taäp goùp phaàn taïo nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao cho ñaát nöôùc.

              c.- Bieát löïa choïn ngaønh ngheà phuø hôïp vôùi khaû naêng ra söùc hoïc taäp naém baét kyû thuaät coâng ngheä ñeå sau khi ra tröôøng phuïc vuï tröïc tieáp söï nghieäp CNH – HÑH

BAØI 7 : THÖÏC HIEÄN NEÀN KINH TEÁ NHIEÀU THAØNH PHAÀN VAØ TAÊNG CÖÔØNG VAI TROØ QUAÛN LYÙ KINH TEÁ CUÛA NHAØ NÖÔÙC.

Caâu 1 : Trình baøy khaùi nieäm vaø caên cöù xaùc ñònh thaønh phaàn kinh teá

              Khaùi nieäm vaø caên cöù xaùc ñònh thaønh phaàn kinh teá laø : kieåu toå chöùc, quan heä kinh teá döïa treân moät hình thöùc sôû höõu veà TLSX nhaát ñònh.

Caâu 2 : Phaân tích tính taát yeáu khaùch quan vaø lôïi ích cuûa neàn kinh teá toàn taïi nhieàu thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta.

              a.- Tính taát yeáu khaùch quan : Ñeå löïc löôïng saûn xuaát phuø hôïp vôùi quan heä saûn xuaát, neàn kinh teá nöôùc ta taát yeáu toàn taïi nhieàu thaønh phaàn kinh teá.

              b.- .Lôïi ích cuûa neàn KT nhieàu thaønh phaàn

                  * Cho pheùp khai thaùc vaø phaùt huy caùc nguoàn voán vaø kinh nghieäm cuûa moïi thaønh phaàn KT

                   * Taïo theâm nhieàu vieäc laøm nhôø  ño öïgoùp phaàn thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá

                   * Giaûm tæ leä thaát nghieäp , taêng thu nhaäp

                   * Naâng cao ñôøi soáng cho ngöôøi lao ñoäng vaø goùp phaàn giaûm caùc tieâu XH  khaùc.

Caâu 3 : Trình baøy noäi dung vaø vai troø cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta.

              1.- Kinh teá Nhaø nöôùc : Laø thaønh phaàn kinh teá döïa treân sôû höõu Nhaø nöôùc veà TLSX nhö caùc oanh nghieäp Nhaø nöôùc, taøi nguyeân thieân nhieân, voán Nhaø nöôùc goùp phaàn vaøo caùc doanh nghieäp. Neàn kinh teá naøy giöõ vai troø chuû ñaïo laø löïc löôïng vaät chaát quan troïng vaø laø coâng cuï ñeå Nhaø nöôùc ñònh höôùng vaø 9lieàu tieát vó moâ neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ôû nöôùc ta hieän nay.

              2.- Kinh teá taäp theå :Laø thaønh phaàn KT döïa treân hình thöùc sôû höõu taäp theå veà TLSX. KT taäp theå cuøng vôùi KT Nhaø nöôùc hoïp thaønh neàn taûng cuûa cheá ñoä môùi XHCN

              3.- Kinh teá caù theå, tieåu chuû : Laø thaønh phaàn KT döïa treân hình thöùc tö höõu nhoû veà TLSX vaø lao ñoäng cuûa baûn thaân ngöôøi LÑ. KT caù theå, tieåu chuû coù vò trí raát quan troïng trong nhieàu ngaønh ngheà coù ñieàu kieän phaùt huy nhanh vaø hieäu quaû tieàm naêng veà voán, söùc lao ñoäng, tay ngheà cuûa töøng gia ñình cuûa töøng ngöôøi LÑ

              4.- Kinh teá tö baûn tö nhaân : Laø kieåu quan heä KT saûn xuaát kinh doanh döïa treân hình thöùc sôû höõu tö nhaân tö baûn chuû nghóa veà TLSX vaø döïa vaøo LÑ laøm thueâ. Neàn KT naøy coù vai troø ñaùng keå trong vieäc phaùt trieån KT thò tröôøng, giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi LÑ, ñoùng goùp khoâng nhoû vaøo taêng tröôûng KT cuûa ñaát nöôùc.

              5.- Kinh teá tö baûn Nhaø nöôùc : Ñaây laø thaønh phaàn KT döïa treân hình thöùc sôû höõu hoãn hôïp veà voán giöõa KT Nhaø nöôùc vaø tö baûn tö nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc thoâng qua caùc hình thöùc lieân doanh. Daây laø thaønh phaàn KT coù tieàm naêng to lôùn veà voán, coâng ngheä, khaû naêng toå chöùc quaûn lyù

              6.- Kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi : Ñaây laø thaønh phaàn KT coù voán 100% cuûa nöôùc ngoaøi. Thaønh phaàn KT naøy coù quy moâ voán lôùn, coù trình ñoä quaûn lyù vaø trình ñoâ coâng ngheä cao ña daïng veà ñoái taùc… thu huùt nhieàu voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi.

Caâu 4 : Söï toàn taïi neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ñaõ ñaët ra traùch nhieäm gì cho caùc em vôùi tö caùch laø moät coâng daân khi ñang hoïc vaø khi höôùng nghieäp

              Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh :

* Vaän ñoäng boá meï vaø ngöôøi thaân trong gia ñình ñaàu tö voán vaø caùc nguoàn löïc khaùc vaøo saûn xuaát – kinh doanh trong caùc thaønh phaàn kinh teá, caùc ngaønh ngheà vaø maët haøng maø khoâng bò phaùp luaät caám

                   * Chuû ñoäng tìm kieám vieäc laøm ôû caùc ngaønh coù caùc thaønh phaàn kinh teá phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân sau khi toát nghieäp.             

Caâu 5 : Phaân tích vai troø chöùc naêng vaø coâng cuï quaûn lyù kinh teá maø Nhaø nöôùc söû duïng ñeå quaûn lyù neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay

  a.- Vai troø quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc Nhaø nöôùc XHCN coù vai troø quaûn lí kinh teá chuû yeáu sau :

  * Quaûn lí tröïc tieáp caùc doanh nghieäp KT thuoäc khu vöïc KT NN vôùi tö caùch laø ngöôøi chuû sôû höõu.

  * Quaûn lí vaø ñieàu tieát vó moâ neàn KT thò tröôøng ñaûm baûo cho neàn KT thò tröôøng maø nöôùc ta chuû tröông xaây döïng phaùt trieån ñuùng höôùng XHCN.

              b.- Chöùc naêng vaø coâng cuï quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc :

                        @ Chöùc naêng ñònh höôùng phaùt trieån neàn KT:  Muïc tieâu daân giaøu nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng , daân chuû, vaên minh

@ Vaïch haønh lang phaùp lí,traät töï  kó cöông cuûa neàn KT: Thoâng qua phaùp luaät ñöôïc ban haønh,caùc chuù kinh teá , caùc coâng daân döïa vaøo ñoù thöïc hieän caùc hoaït ñoäng, haát laø hoaït ñoäng SX_KD => Cô quan luaät phaùp caên cöù vaøo ñoù ñeå thöïc hieän, kieåm tra vaø xöû lí vieäc thi haønh phaùp luaät.

@ Ñieàu tieát vó moâ neàn KT thò tröôøng : Kinh teá thò tröôøng coù 2 maët cuûa noù  laø tích cöïc vaø haïn cheá, ñoøi hoûi phaûi coù söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc baèng löïc löôïng vaát chaát, chính saùch vaø cô cheá kinh teá thích hôïp.

 @ Chöùc naêng coâng baèng xaõ hoäi :  Nhaø nöôùc thöïc hieän chöùc naêng naøy thoâng qua caùc chính saùch phaân phoái thu nhaäp vaø caùc chính saùch xaõ hoäi khaùc nhaèn phaùt huy nhaân toá con ngöôøi .

Caâu 6 : Taïi sao phaûi taêng cöôøng vai troø vaø naâng cao hieäu löïc quaûn lyù kinh teá cuûa Nhaø nöôùc? Theo em muoán taêng cöôøng caàn coù nhöõng giaûi phaùp naøo?

                  a.- Phaûi taêng cöôøng vai troø vaø naâng cao hieäu löïc quaûn lyù KT cuûa Nhaø nöôùc laø vì : ÔÛ nöôùc ta, ñeå phaùt trieån KT thò tröôøng coù hieäu quaû vaø ñuùng ñònh höôùng XHCN, ñoàng thôøi ñeå phaùt huy vai troø tích cöïc, khaéc phuïc nhöõng maët haïn cheá cuûa KT thò tröôøng, Nhaø nöôùc khoâng theå khoâng ñieàu tieát vaø quaûn lyù neàn KT

                   b.- Giaûi phaùp : 

                        * Ñoåi môùi coâng cuï keá hoaïch hoaù, phaùp luaät, chính saùch vaø cô cheá quaûn lí kinh teá theo höôùng: Ñoàng boä, khuyeán khích vaø thuùc ñaåy SX KD.

                           * Taêng cöôøng löïc löôïng vaät chaát cuûa nhaø nöôùc ñeå ñieàu tieát thò tröôøng

                           * Caûi caùch boä maùy haønh chính NN, cheá ñoä coâng chöùc theo höôùng tinh goïn, coù naêng löïc, trong saïch vaø vöõng maïnh .

                                                              (  Töï traû lôøi )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Soaïn : 14/12/12/07

 

Baøi 8                KIEÅM TRA  HOÏC KYØ I .

                           

Giaûng :

Tieát PPCT: 17                                     Soá tieát cuûa baøi : 1

 

  I. Muïc tieâu :

   Hoïc sinh naém vöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc , heä thoáng laïi kieán thöùc ñaõ hoïc ,       

.  moái lieân heä kieán thöùc ñaõ hoïc .

 _ Ñaùnh giaù khaû naêng tieáp thu vaän duïng kieán thöùc cuûa hoïc sinh .

 

  II. Noäi dung :       ( SGK )

  III. Phöông phaùp:   Thaûo luaän , ñaëc vaán ñeà .

  IV. Phöông tieän :     Saùch giaùo khoa , saùch giaùo vieân . Lôùp 11

.

  V. Tieán trình daïy hoïc :

  1. Ñieåm danh : SS.

  2. Kieåm tra :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HOÏC KYØ II

 

   Soaïn :10/1/2008

Baøi 8                              CHUÛ  NGHÓA  XAÕ  HOÄI

Giaûng :

Tieát PPCT: 18                                      Soá tieát cuûa baøi : 2

I  Muïc tieâu                        Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc

*   Hieåu ñöôïc chuû nghóa xaõ hoäi laø giai ñoaïn ñaàu cuûa xaõ hoäi coäng saûn chuû nghóa.

*   Neâu ñöôïc nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta.

2 Veà kyõ naêng

*  Phaân bieät ñöôïc söï khaùc nhau cô baûn giöõa chuû nghóa xaõ hoäi vôùi caùc cheá ñoä xaõ hoäi tröôùc ñoù ôû Vieät Nam

3 Veà thaùi ñoä       Tin töôûng vaøo thaéng lôïi cuûa chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta.

II Noäi dung

*   Chuû nghóa xaõ hoäi laø giai ñoaïn ñaàu cuûa xaõ hoäi coäng saûn chuû nghóa.

*   Nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta.

III Phöông phaùp daïy hoïc    Ñaøm thoïai  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaïân nhoùm.

IV Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän     *  Tranh, aûnh, baêng hình coù lieân quan ñeán baøi hoïc.

                             *   Ñaàu video, maùy chieáu

                             * Sô ñoà : Lòch söû phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi.

Taøi lieäu           SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ   Giôùi thieäu khaùi quaùt  hoïc phaàn : Coâng daân vôùi caùc vaán ñeà chính trò - xaõ hoäi

2   Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )    

Chuû nghóa xaõ hoäi laø muïc tieâu caùch maïng maø Ñaûng vaø nhaân daân ta ñang ra söùc phaán ñaáu xaây döïng. Hieän nay, nöôùc ta ñang trong thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi. Vaäy, chuû nghóa xaõ hoäi laø gì ? Nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta ñöôïc Ñaûng ta neâu ra nhö theá naøo ?

Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:    Thaûo luaän nhoùm

GV treo sô ñoà lòch söû phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi ( 5 cheá ñoä ) leân baûng.

 

GV toå chöùc cho HS thaûo luaän ôû lôùp theo tuaàn töï caùc caâu hoûi sau :

*  Baèng nhöõng kieán thöùc lòch söû, trieát hoïc, em haõy cho bieát :

 

+ Lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ phaùt trieån tuaàn töï töø thaáp ñeán cao qua nhöõng cheá ñoä xaõ hoäi naøo ?

 

+ Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán söï thay ñoåi cheá ñoä xaõ hoäi naøy baèng cheá ñoä xaõ hoäi khaùc tieán boä hôn ? Yeáu toá naøo ñoùng vai troø quyeát ñònh ?

 

*  Chuû nghóa xaõ hoäi laø gì ?

 

*    Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû

thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

caùc kieán thöùc

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

 

 

HÑ2    Thaûo luaän nhoùm

 

GV trình baøy sô ñoà nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa CNXH ñaõ chuaån bò treân baûng sau ñoù GV  cho caùc em  thaûo luaän.

 

* Xaõ hoäi XHCN maø nhaân daân ta ñang xaây 

                     döïng

          + Do ai laøm chuû ?

          + Coù neàn kinh teá nhö theá naøo ?

          + Coù neàn vaên hoaù nhu theá naøo ?

          + Con ngöôøi, caùc daân toäc sinh soáng vaø

              phaùt trieån nhö theá naøo ?

          +  Coù Nhaø nöôùc nhö theá naøo ?

          + Coù quan heä ra sao vôùi caùc nöôùc ?

 

*    Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû

thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

caùc kieán thöùc

 

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

 

 

 

HÑ3           Phöông phaùp :

     Ñaøm thoaïi, Thuyeát  trình, giaûng giaûi

*    GV cho HS traû lôøi caâu hoûi sau :

 

Nhöõng ñaëc tröng treân cho ta thaáy CNXH maø Ñaûng vaø nhaân daân ta ñang xaây döïng laø moät cheá ñoä ra sao ?

 

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

 

 

 

I CNXH vaø nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa CNXH ôû Vieät Nam

1. Chuû nghóa xaõ hoäi laø giai ñoaïn ñaàu cuûa xaõ hoäi coäng saûn chuû nghó a

 

    CSNT     CHNL       PK      TBCN         X H C S C N

     I             I             I             I            I           I            I

                                                                      CNXH CNCS

 Lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi cho ñeán nay ñaõ vaø ñang traûi qua  5 cheá ñoä xaõ hoäi khaùc nhau, töø xaõ hoäi coù trình ñoä phaùt

trieån thaáp leân xaõ hoäi coù trình ñoä phaùt trieån cao hôn vaø tieán boä hôn. Nguyeân nhaân saâu xa daãn ñeán söï thay ñoåi ñoù laø söï phaùt trieån cuûa kinh teá, trong ñoù söï phaùt trieån cuûa löïc  löôïng saûn xuaát laø yeáu toá quyeát ñònh nhaát.

*  Theo quan ñieåm cuûa chuû nghóa Maùc - Leâ - nin, xaõ hoäi

coäng saûn chuû nghóa phaùt trieån qua hai giai ñoaïn cô baûn töø

thaáp leân cao :

+  Giai ñoaïn ñaàu : goïi laø chuû nghóa xaõ hoäi.   (sgk )

+  Giai ñoaïn sau :  goïi laø chuû nghóa coäng saûn. ( sgk )

 

Toùm laïi,

Xaõ hoäi coäng saûn chuû nghóa coù quaù trình phaùt trieån laâu daøi

qua hai giai ñoaïn cô baûn, trong ñoù chuû nghóa xaõ hoäi laø

giai ñoaïn ñaàu cuûa xaõ hoäi coäng saûn chuû nghóa.

 

 

Nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam

 

Taïi Ñaïi hoäi Ñaûng laàn X ñaõ chæ roõ : Xaõ hoäi xaõ hoäi chuû nghóa maø Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø nhaân daân ta ñang xaây döïng laø moät xaõ hoäi coù  caùc ñaëc tröng cô baûn sau :

 

*   Laø moät xaõ hoäi daân giaøu, nöôùc maïnh, coâng baèng, daân chuû,

        vaên minh ;

 

*   Do nhaân daân laøm chuû ;

 

*   Coù neàn kinh teá phaùt trieån cao, döïa treân löïc löôïng saûn xuaát  hieän ñaïi vaø quan heä saûn xuaát phuø hôïp vôùi trình ñoä phaùt trieån cuûa löïc löôïng  saûn xuaát ;

 

*   Coù neàn vaên hoaù tieán tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc ;

 

*   Con ngöôøi ñöôïc giaûi phoùng khoûi aùp böùc, baát coâng, coù

     cuoäc soáng aám no, töï do, haïnh phuùc, phaùt trieån toaøn dieän ;

 

*   Caùc daân toäc trong coäng ñoàng Vieät Nam bình ñaúng, ñoaøn

         keát, töông trôï vaø giuùp nhau cuøng tieán boä ;

 

*   Coù Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa cuûa nhaân

       daân, do nhaân daân, vì nhaân daân döôùi söï laõnh ñaïo cuûa

        Ñaûng Coäng saûn ;

 

*   Coù quan heä höõu nghò vaø hôïp taùc vôùi nhaân daân caùc nöôùc

     treân theá giôùi.

 

 

Toùm laïi,

Töø caùc ñaëc tröng treân cho ta thaáy, chuû nghóa xaõ hoäi maø Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø nhaân daân ta ñang xaây döïng laø moät xaõ hoäi phaùt trieån öu vieät hôn, toát ñeïp hôn caùc cheá ñoä xaõ hoäi tröôùc ñaây ôû nöôùc ta.

 

 

Cuûng coá

*    Theo em, cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa öu vieät hôn so vôùi caùc cheá ñoä xaõ hoäi tröôùc ñaây ôû nöôùc ta ôû choã naøo ?

   (kinh teá phaùt trieån cao hôn ; nhaân daân lao ñoäng trôû thaønh ngöôøi chuû cuûa ñaát nöôùc ; con ngöôøi phaùt trieån....)

*      Hai giai ñoaïn phaùt trieån cuûa xaõ hoäi coäng saûn chuû nghóa coù gì khaùc nhau ? Vì sao coù söï khaùc nhau ñoù

( Khaùc nhau ôû caùch thöùc phaân phoái saûn phaåm lao ñoäng ñoù laø do trình ñoä phaùt trieån kinh teá )                      

Hoïat ñoäng tieáp noái    Hoïc baøi  vöøa hoïc ; soaïn tröôùc phaàn coøn laïi cuûa baøi :

                                             Quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta.

IV  Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp

*  Chuû nghóa xaõ hoäi laø gì ?

* Xaõ hoäi XHCN maø nhaân daân ta ñang xaây döïng coù caùc ñaëc tröng cô baûn naøo ?

 

   Soaïn :10/1/2008

Baøi  8                           CHUÛ  NGHÓA  XAÕ  HOÄI   ( tt )

Giaûng :

Tieát PPCT: 19                                         Soá tieát cuûa baøi : 2

I  Muïc tieâu                         Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc

*   Hieåu ñöôïc khaùi nieäm theá naøo laø thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta.

*   Neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm  cô baûn cuûa thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta.

Veà kyõ naêng 

*  Phaân bieät ñöôïc söï khaùc nhau cô baûn giöõa chuû nghóa xaõ hoäi vôùi caùc cheá ñoä xaõ hoäi tröôùc ñoù ôû Vieät Nam

3 Veà thaùi ñoä     Coù yù thöùc saün saøng tham gia xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc, baûo veä chuû nghóa xaõ hoäi.

II Noäi dung

*  Theá naøo laø thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta.

*   Nhöõng ñaëc ñieåm  cô baûn cuûa thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta.

III  Phöông phaùp daïy hoïc    Ñaøm thoïai  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaän nhoùm.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän     *  Tranh, aûnh, baêng hình coù lieân quan ñeán baøi hoïc.

                             *   Ñaàu video, maùy chieáu

2 Taøi lieäu            SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ   Chuû nghóa xaõ hoäi laø gì ? Nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta ?

2   Baøi môùi   ( giôùi thieäu baøi môùi )    

 

Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:    Thaûo luaän nhoùm

Sau khi kieåm tra baøi cuõ vaø  phaàn môû baøi  ;

GV toå chöùc cho HS thaûo luaän ôû lôùp theo tuaàn töï caùc caâu hoûi sau :

 

*  Theo em, ngay sau khi hoaøn thaønh cuoäc caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân, ñaát nöôùc thoáng nhaát thì ôû nöôùc ta ñaõ coù chuû nghóa xaõ hoäi chöa ? Taïi sao ?

 

*  Coù maáy hình thöùc quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ?

 

* Em hieåu theá naøo veà quaù ñoä leân chuû nghóa

    xaõ hoäi boû qua cheá ñoä tö baûn chuû nghóa ?

 

*  Nöôùc ta ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi theo hình thöùc quaù ñoä naøo ? Vì sao ?

*    Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû

thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

caùc kieán thöùc

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

 

 

 

HÑ2    Thaûo luaän nhoùm

 

GV trình baøy sô ñoà nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ñaõ chuaån bò treân baûng sau ñoù GV  cho caùc em  thaûo luaän.

 

*  Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta dieãn ra treân nhöõng lónh vöïc naøo ?

 

* Trong thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta coù söï toàn taïi caùi cuõ, caùi laïc haäu khoâng ? Cho ví duï minh hoaï.

 

*  Theo em, neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay coù

     ñaëc ñieåm gì ?         

 

* Trong lónh vöïc vaên hoaù, tö töôûng coù coøn

   toàn taïi nhöõng tö töôûng vaø vaên hoaù laïc haäu

    khoâng ? Cho ví duï minh hoaï.

 

*  Trong lónh vöïc xaõ hoäi coù coøn toàn taïi nhieàu giai caáp vaø taàng lôùp khoâng ? Taïi sao laïi nhö vaäy ? Quan heä giöõa caùc giai caáp theá naøo ?

 

*    Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû

thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

caùc kieán thöùc

 

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

 

HÑ3           Phöông phaùp :

     Ñaøm thoaïi, Thuyeát  trình, giaûng giaûi

*    GV cho HS traû lôøi caâu hoûi sau :

 

Nhöõng ñaëc ñieåm  treân cho ta thaáy thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta laø moät thôøi kì nhö theá naøo ?

 

*  GV choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

 

          II Quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta

2 Tính taát yeáu khaùch quan ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam.

a. Chuû nghóa Maùc - Leâ - nin khaúng ñònh coù hai hình thöùc

quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi     ñoù laø :

*  Quaù ñoä tröïc tieáp töø chuû nghóa tö baûn leân chuû nghóa xaõ hoäi.

*  Quaù ñoä töø xaõ hoäi tieàn tö baûn leân chuû nghóa xaõ hoäi, boû qua

      giai ñoaïn phaùt trieån cheá ñoä tö baûn chuû nghóa.

b. Ñaûng ta khaúng ñònh :

  “ Con ñöôøng ñi leân cuûa nöôùc ta laø söï phaùt trieån quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi boûqua cheá ñoä tö baûn chuû nghóa “

Vì :

+  Chæ coù ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi thì ñaát nöôùc môùi thöïc söï

                            ñoäc laäp.

+  Ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi môùi xoaù boû ñöôïc aùp böùc, boùc loät.

+  Ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi môùi coù cuoäc soáng aám no, töï do, haïnh phuùc moïi ngöôøi coù ñieàu kieän phaùt trieån toaøn dieän.

 

Toùm laïi, Quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta laø hoaøn toaøn ñuùng ñaén, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän lòch söû, phuø hôïp vôùi nguyeän voïng cuûa nhaân daân ta vaø xu theá phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi.

 

 

 

2  Ñaëc ñieåm thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta

* Ñaëc ñieåm noåi baät vaø bao truøm cuûa thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi laø söï toàn taïi ñan xen laãn nhau vaø ñaáu tranh vôùi nhau giöõa nhöõng yeáu toá cuûa xaõ hoäi môùi - xaõ hoäi chuû nghóa ñang ñöôïc xaây döïng - vaø nhöõng taøn dö cuûa xaõ hoäi cuõ treân caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi.

 * ÔÛ nöôùc ta, ñaëc ñieåm naøy ñöôïc bieåu hieän cuï theå nhö sau :

                            + Treân lónh vöïc chính trò :

Vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñoái vôùi  toaøn xaõ hoäi ngaøy caøng ñöôïc taêng cöôøng. Nhaø nöôùc xaõ hoäi xaõ hoäi chuû nghóa ngaøy caøng ñöôïc cuûng coá vaø hoaøn  thieän ñeå trôû thaønh Nhaø nöôùc thöïc söï cuûa nhaân daân, do nhaân daân, vì nhaân daân.

                            + Treân lónh vöïc kinh teá :

Vaãn duy trì söï toàn taïi cuûa 5 thaønh phaàn kinh teá, phaùt trieån  theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, trong ñoù thaønh phaàn kinh teá nhaø nöôùc giöõ vai troø chuû ñaïo

                            + Treân lónh vöïc tö töôûng vaø vaên hoaù :

Coøn toàn taïi nhieàu loaïi, nhieàu khuynh höôùng tö töôûng vaên hoaù khaùc nhau. Beân caïnh nhöõng tö töôûng vaên hoaù xaõ hoäi chuû nghóa, vaãn coøn toàn taïi nhöõng tö töôûng vaø vaên hoaù laïc haäu, thaäm chí phaûn ñoäng.

                             + Treân lónh vöïc xaõ hoäi :

Coøn toàn taïi nhieàu giai caáp vaø taàng lôùp khaùc nhau, trong ñoù, giai caáp coâng nhaân döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn laø haït nhaân ñoaøn keát caùc giai caáp, taàng lôùp trong xaõ hoäi ñeå xaây döïng thaønh coâng chuû nghóa xaõ hoäi.

Vaãn coøn söï cheânh leäch veà ñôøi soáng giöõa caùc vuøng, mieàn cuûa ñaát nöôùc, vaãn coøn söï khaùc bieät giöõa lao ñoäng chaân tay vaø lao ñoäng trí oùc.

 

 Toùm laïi

Nhöõng ñaëc ñieåm  treân cho ta thaáy thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta laø moät thôøi kì, xeùt treân moïi phöông dieän, coøn toàn taïi nhieàu yeáu toá khaùc nhau, thaäm chí ñoái laäp nhau, thaâm nhaäp vaøo nhau, aûnh höôûng laãn nhau. Cuøng vôùi nhöõng böôùc tieán trong quaù trình xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi, caùc thaønh phaàn, caùc nhaân toá mang tính chaát xaõ hoäi chuû nghóa seõ ngaøy caøng phaùt trieån vaø vöôn leân giöõ vò trí chi phoái treân moïi lónh vöïc ñeå ñaûm baûo cho chuû nghóa xaõ hoäi ñöôïc xaây döïng thaønh coâng ôû nöôùc ta.

 

 

Cuûng coá   GV cho HS giaûi baøi taäp 5 vaø 6 ôû SGK sau baøi hoïc.

Hoïat ñoäng tieáp noái     Hoïc baøi  vöøa hoïc ; soaïn tröôùc phaàn 1  cuûa baøi : Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa.

IV  Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp

*  Taïi sao noùi, nöôùc ta  quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi laø taát yeáu khaùch quan ?

*  Em hieåu theá naøo laø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi boû qua cheá ñoä tö baûn chuû nghóa ?

   Soaïn :15/1/2008

Baøi 9 :                    NHAØ  NÖÔÙC  XAÕ  HOÄI  CHUÛ  NGHÓA 

Giaûng :

Tieát PPCT: 20                                         Soá tieát cuûa baøi : 3

I  Muïc tieâu                        Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc    Hieåu ñöôïc nguoàn goác, baûn chaát cuûa Nhaø nöôùc.

2 Veà kyõ naêng      Bieát  phaân bieät ñöôïc nguoàn goác cuûa Nhaø nöôùc vôùi baûn chaát cuûa Nhaø nöôùc

3 Veà thaùi ñoä       Toân troïng, tin töôûng vaøo Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.

II   Noäi dung       Nguoàn goác, baûn chaát cuûa Nhaø nöôùc

III  Phöông phaùp daïy hoïc    Ñaøm thoïai  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaän nhoùm.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän      Tranh, aûnh, baêng hình coù lieân quan ñeán baøi hoïc. Ñaàu video, maùy chieáu

2 Taøi lieäu              SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

1 Kieåm tra baøi cuõ     *  Taïi sao noùi, nöôùc ta  quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi laø taát yeáu khaùch quan ?

                                   *  Em hieåu theá naøo laø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi boû qua cheá ñoä tö baûn chuû nghóa ?

Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )    

Cho ñeán nay, trong lòch söû phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ toàn taïi boán kieåu Nhaø nöôùc : Nhaø nöôùc chieám höõu noâ leä, Nhaø nöôùc phong kieán, Nhaø nöôùc tö baûn, Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa. Trong ñoù, Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa laø Nhaø nöôùc kieåu môùi, khaùc veà chaát so vôùi caùc kieåu Nhaø nöôùc tröôùc ñoù.

Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:    GV cho HS töï nghieân cöùu SGK trong

             thôøi gian 7‘.

HÑ2:          Thaûo luaän nhoùm

GV toå chöùc cho HS thaûo luaän ôû lôùp theo tuaàn töï caùc caâu hoûi sau :

*  Taïi sao trong xaõ hoäi coäng saûn nguyeân thuyû

     chöa coù Nhaø nöôùc ?

*  Ñeán khi naøo thì  nhaø nöôùc ñaàu tieân trong

     lòch söû xuaát hieän ?

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo

       luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Keát luaän nhö phaàn cuoái muïc “ a phaàn

    1 trong SGK

HÑ3 :               Thaûo luaän nhoùm

*  Moät soá nhaø tö töôûng tö saûn cho raèng : Nhaø nöôùc laø cô quan ñieàu hoaø caùc lôïi ích, giai caáp, khoâng phaûi laø coâng cuï thoáng trò giai caáp.

Quan nieäm treân ñuùng hay sai ? Vì sao ?

*  Theo em, baûn chaát cuûa nhaø nöôùc laø gì ?

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo

     luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Keát luaän nhö phaàn cuoái muïc “ b phaàn

    1 trong SGK

 

 

Nguoàn goác, baûn chaát cuûa Nhaø nöôùc

 

1   Nguoàn goác cuûa Nhaø nöôùc

 

Nhaø nöôùc chæ ra ñôøi khi xuaát hieän cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát, khi xaõ hoäi phaân hoaù thaønh caùc giai caáp, maâu thuaãn giöõa caùc giai caáp ngaøy caøng gay gaét ñeán möùc khoâng theå ñieàu hoaø ñöôïc.

 

                          Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc

 

Theo quan ñieåm cuûa Chuû nghóa Maùc - Leâ n in, Nhaø nöôùc laø saûn phaåm cuûa xaõ hoäi coù giai caáp, do ñoù nhaø nöôùc bao giôø cuõng mang baûn chaát giai caáp. Baûn chaát giai caáp cuûa nhaø nöôùc ñöôïc theå hieän :

 

* Nhaø nöôùc laø boä maùy duøng ñeå duy trì söï thoáng trò cuûa

               giai caáp naøy ñoái vôùi giai caáp khaùc.

* Nhaø nöôùc laø boä maùy traán aùp ñaëc bieät cuûa giai caáp

                naøy ñoâí vôùi giai caáp khaùc.

 

Nhö vaäy, xeùt veà maët baûn chaát, Nhaø nöôùc mang baûn chaát giai caáp cuûa giai caáp thoáng trò.

 

4 Cuûng coá     GV cho HS giaûi baøi taäp 1 vaø 2  ôû SGK sau baøi hoïc.

5 Hoïat ñoäng tieáp noái     Hoïc baøi  vöøa hoïc ; soaïn tröôùc phaàn 2 : Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Soaïn :

Baøi 9                    NHAØ NÖÔÙC  XAÕ  HOÄI  CHUÛ  NGHÓA  (tt)

Giaûng :20/1/08

Tieát PPCT:21                                          Soá tieát cuûa baøi : 3

I  Muïc tieâu                                      Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc 

* Hieåu ñöôïc theá naøo laø Nhaø nöôùc phaùp quyeàn ;  Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam.

* Bieát ñöôïc baûn chaát,  chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam .

2 Veà kyõ naêng     Bieát tham gia xaây döïng nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa phuø hôïp vôùi löùa tuoåi vaø

                            ñieàu kieän cuûa baûn thaân.

3 Veà thaùi ñoä      Toân troïng, tin töôûng vaøo Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.

II Noäi dung   

* Theá naøo laø Nhaø nöôùc phaùp quyeàn ; Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam.

* Baûn chaát,  chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam .

III  Phöông phaùp daïy hoïc   Ñaøm thoïai  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaän nhoùm.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

Phöông tieän   

*  Baûng 1 : Khaùi nieäm Nhaø nöôùc phaùp quyeàn.

*  Baûng 2 : Nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam.

Taøi lieäu            SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ     Em haõy trình baøy : nguoàn goác vaø baûn chaát cuûa Nhaø nöôùc.

Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )    

Daïy baøi môùi :

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:   Thaûo luaän nhoùm

GV treo 2 baûng ñaõ keû leân baûng sau ñoù  GV cho HS töï nghieân cöùu  keát hôïp vôùi phaàn baøi hoïc ôû SGK trong thôøi gian 7‘. Sau ñoù traû lôøi caâu hoûi :

* Em hieåu, Nhaø nöôùc phaùp quyeàn laø nhaø nöôùc nhö theá naøo ?

* Theá naøo laø Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät  Nam ?

 

HÑ2:          Thaûo luaän nhoùm

GV toå chöùc cho HS thaûo luaän ôû lôùp theo tuaàn töï caùc caâu hoûi sau :

 

*  Nhaø nöôùc ta mang baûn chaát giai caáp naøo ?

     Taïi sao ?

* Baûn chaát  giai caáp coâng nhaân cuûa Nhaø nöôùc

    ta bieåu hieän ôû nhöõng khía caïnh naøo ?

 

 

* Tính nhaân daân cuûa Nhaø nöôùc ta theå hieän ra

    ôû nhöõng ñieåm naøo ?

 

 

 

 

 

* Tính daân toäc cuûa Nhaø nöôùc ta theå hieän ra ôû

     nhöõng ñieåm naøo ? 

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

 

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

 

HÑ3 :               Thaûo luaän nhoùm

GV höôùng daãn caùc em thaûo luaän theo caâu hoûi gôïi yù nhö sau :

 

*    Nhaø nöôùc ta coù bao nhieâu chöùc naêng cô  

       baûn ? Haõy trình baøy noäi dung caùc chöùc

       naêng cô baûn ñoù ?

 

*  Theo em, hai chöùc naêng treân coù quan heä

     vôùi nhau khoâng ? Vì sao ?

 

*  Vì sao chöùc naêng thöù hai ñoùng vai troø cô

     baûn vaø quyeát ñònh ?

 

*  Hai chöùc naêng cô baûn cuûa nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa khaùc vôùi hai chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc boùc  loät ( nhaø nöôùc chuû noâ, nhaø nöôùc phong kieán, nhaø nöôùc tö saûn )  nhö theá naøo ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

 

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

 

Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam

   1   Theá naøo laø Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa

                                           Vieät Nam

Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam laø nhaø nöôùc phaùp quyeàn cuûa nhaân daân, do nhaân daân, vì nhaân daân, quaûn lí moïi maët cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi baèng phaùp luaät, do Ñaûng coäng saûn laõnh ñaïo.

    2   Baûn chaát cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû

                               nghóa Vieät Nam

a.  Nhaø nöôùc ta mang  baûn chaát  giai caáp coâng nhaân

b.  Baûn chaát  giai caáp coâng nhaân cuûa Nhaø nöôùc ta theå hieän taäp trung nhaát ôû söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn ñoái vôùi nhaø nöôùc nhaèm thöïc hieän lôïi ích, yù chí vaø nguyeän voïng cuûa giai caáp coâng nhaân, cuûa nhaân daân lao ñoäng vaø cuûa caû daân toäc.

Nhö vaäy, baûn chaát giai caáp coâng nhaân cuûa Nhaø nöôùc ta bao haøm caû tính nhaân daân vaø tính daân toäc saâu saéc.

 

* Tính nhaân daân cuûa Nhaø nöôùc ta theå hieän :

   + Nhaø nöôùc ta laø nhaø nöôùc cuûa daân, vì daân, do nhaân

             daân laäp neân vaø nhaân daân tham gia quaûn lí.

   + Nhaø nöôùc theå hieän yù chí, lôïi ích vaø nguyeän voïng cuûa

            nhaân daân, laø coâng cuï chuû yeáu ñeå nhaân daân thöïc hieän

            quyeàn laøm chuû cuûa mình.

 

 

 

 

* Tính daân toäc cuûa Nhaø nöôùc ta ñöôïc theå hieän :

   + Trong toå chöùc vaø thöïc hieän, Nhaø nöôùc ta keá thöøa vaø phaùt

        huy nhöõng truyeàn thoáng , baûn saéc toát ñeïp cuûa daân toäc.

   +  Nhaø nöôùc coù chính saùch daân toäc ñuùng ñaén : Chaêm lo lôïi

       ích, thöïc hieän ñaïi ñoaøn keát daân toäc, ñoaøn keát toaøn daân.

 

Toùm laïi

Nhaø nöôùc ta laø Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa mang baûn chaát giai caáp coâng nhaân, tính nhaân daân roäng raõi vaø tính daân toäc saâu saéc.

 

3.  Chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam

 

Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóaVieät Nam

 coù hai chöùc naêng cô baûn sau ñaây :

 

 

Moät laø, traán aùp söï phaûn khaùng cuûa giai caáp boùc loät vaø caùc theá löïc thuø ñòch ñeå baûo veä Toå quoác, baûo veä nhöõng thaønh quaû cuûa caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa.

 

 

Hai laø, toå chöùc vaø xaây döïng cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa, xaây döïng neàn kinh teá, vaên hoaù xaõ hoäi chuû nghóa vaø con ngöôøi xaõ hoäi chuû nghóa.

 

 

 

* Hai chöùc naêng treân coù moái quan heä höõu cô vaø thoáng nhaát vôùi nhau, trong ñoù chöùc naêng toå chöùc vaø xaây döïng laø caên baûn nhaát vaø giöõ vai troø quyeát ñònh.

 

 

 

 

 

 

Cuûng coá    GV cho HS giaûi baøi taäp 3 vaø 4  ôû SGK sau baøi hoïc.

Hoïat ñoäng tieáp noái    Hoïc baøi  vöøa hoïc ; soaïn tröôùc phaàn 3 :

       Vai troø cuûa  Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam vaø traùch nhieäm cuûa coâng daân

         trong vieäc tham gia xaây döïng Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp 

* Baûn chaát cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam laø gì ?

* Trình baøy caùc chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.

 

 

 

   Soaïn :25/1/2008

Baøi 9 :                     NHAØ NÖÔÙC  XAÕ  HOÄI  CHUÛ  NGHÓA  (tt)

Giaûng :

Tieát PPCT: 22                                         Soá tieát cuûa baøi : 3

I  Muïc tieâu                             Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc    Bieát ñöôïc vai troø cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam vaø traùch  

                             nhieäm

                             cuûa coâng daân trong vieäc tham gia xaây döïng Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû  

                             nghóa.

2 Veà kyõ naêng     Bieát tham gia xaây döïng nhaø nöôùc phuø hôïp vôùi löùa tuoåi vaø ñieàu kieän cuûa baûn thaân.

3 Veà thaùi ñoä      Toân troïng, tin töôûng vaøo Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.

II  Noäi dung             Vai troø cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam

Traùch nhieäm cuûa coâng daân trong vieäc tham gia xaây döïng Nhaø nöôùc phaùp quyeàn  xaõ hoäi chuû nghóa.

III   Phöông phaùp daïy hoïc   Ñaøm thoaïi  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaän nhoùm.

IV   Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

Phöông tieän   Tranh aûnh lieân quan ñeán noäi dung baøi hoïc.

Taøi lieäu             SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ         *  Baûn chaát cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóaVieät Nam laø gì ?

                                        *  Trình baøy caùc chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóaVieät Nam.

2    Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )    

3   Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:   Phöông phaùp thuyeát trình keát hôïp vôùi ñaøm thoaïi.

* Trình baøy vai troø cuûa Nhaø nöôùc ta ?

* Em hieåu, theå cheá hoaù ñöôøng loái chính trò cuûa Ñaûng Coäng saûn laø theá naøo ?

* Em hieåu, theå cheá hoaù quyeàn daân chuû cuûa nhaân daân laø theá naøo ?

* Taïi sao noùi Nhaø nöôùc laø coâng cuï höõu hieäu cuûa Ñaûng, laø coâng cuï chuû yeáu cuûa nhaân daân trong söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veäToå quoác ?

HÑ2:          Thaûo luaän nhoùm

GV toå chöùc cho HS thaûo luaän ôû lôùp theo tuaàn töï caùc caâu hoûi gôïi yù nhö sau :

*  Theo em, moãi coâng daân phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn xaây döïng vaø baûo veä Nhaø nöôùc ta ?

* Em suy nghó gì veà traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc tham gia xaây döïng Nhaø nöôùc ta ?

 

 

 

HÑ3 :              

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

I   Vai troø cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam

1. Theå cheá hoaù vaø toå chöùc thöïc hieän ñöôøng loái chính trò cuûa

     Ñaûng Coäng saûn.

2. Toå chöùc vieäc xaây döïng xaõ hoäi môùi - xaõ hoäi chuû nghóa.

3. Theå cheá hoaù vaø toå chöùc thöïc hieän quyeàn daân chuû chaân

     chính cuûa nhaân daân.

4. Laø coâng cuï höõu hieäu ñeå Ñaûng thöïc hieän vai troø laõnh ñaïo

     ñoái vôùi toaøn xaõ hoäi trong quaù trình xaây döïng xaõ hoäi môùi.

5. Laø coâng cuï chuû yeáu cuûa nhaân daân trong söï nghieäp xaây

     döïng vaø baûo veä Toå quoác.

6. Laø coâng cuï saéc beùn nhaát trong cuoäc ñaáu tranh vôùi moïi aâm

      möu vaø haønh ñoäng ñi ngöôïc laïi lôïi ích cuûa nhaân daân.

 

 

II Traùch nhieäm cuûa coâng daân trong vieäc tham gia xaây döïng Nhaø nöôùc phaùp quyeàn  xaõ hoäi chuû nghóa.

1  Göông maãu thöïc hieän vaø tuyeân truyeàn, vaän ñoäng moïi   ngöôøi thöïc hieän toát ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc.

2  Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng : xaây döïng, cuûng coá,

       baûo veä chính quyeàn ; giöõ gìn traät töï, an toaøn xaõ hoäi.

3 Pheâ phaùn, ñaáu tranh vôùi nhöõng haønh vi vi phaïm phaùp luaät.

4  Thöôøng xuyeân neâu cao tinh thaàn caûnh giaùc tröôùc nhöõng

        aâm möu, thuû ñoaïn choáng phaù cuûa caùc theá löïc thuø ñòch.

 

 

Cuûng coá   GV cho HS giaûi baøi taäp 5 ; 6; 7 ; 8  ôû SGK sau baøi hoïc.

Hoïat ñoäng tieáp noái     Hoïc baøi  vöøa hoïc ; soaïn tröôùc phaàn 1 cuûa baøi : Neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa.

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp 

* Vai troø cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN Vieät Nam laø gì ?

* Laø Hoïc sinh, em thaáy mình coù traùch nhieäm gì trong vieäc tham gia  xaây döïng Nhaø nöôùc ta ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Soaïn :10/2/2008

Baøi10 :      NEÀN  DAÂN  CHUÛ  XAÕ  HOÄI  CHUÛ  NGHÓA 

Giaûng :

Tieát PPCT: 23                                         Soá tieát cuûa baøi : 2

I  Muïc tieâu                              Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc 

* Bieát ñöôïc baûn chaát cuûa neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa.

* Xaây döïng neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam trong lónh vöïc kinh teá, chính trò.

2 Veà kyõ naêng    Bieát thöïc hieän quyeàn laøm chuû trong lónh vöïc kinh teá, chính trò.

3 Veà thaùi ñoä      Pheâ phaùn caùc haønh vi, luaän ñieäu xaáu, choáng laïi neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa.

II Noäi dung

* Baûn chaát cuûa neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa.

* Xaây döïng neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam trong lónh vöïc kinh teá, chính trò.

III  Phöông phaùp daïy hoïc   Ñaøm thoïai  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaän nhoùm.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän     Bieåu ñoà veà noäi dung vaø caùc quyeàn daân chuû cuûa coâng daân trong lónh vöïc kinh teá, chính trò.

2 Taøi lieäu             SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ   

* Vai troø cuûa Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam laø gì ?

* Laø Hoïc sinh, em thaáy mình coù traùch nhieäm gì trong vieäc tham gia  xaây döïng Nhaø nöôùc ta ?

2   Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )   Daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa laø moät trong nhöõng muïc tieâu cuûa caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa maø Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø nhaân daân ta ñang ra söùc xaây döïng. Vaäy daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa  coù baûn chaát nhö theá naøo ? Xaây döïng neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam coù nhöõng noäi dung gì ? 

Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1

 Baûn chaát cuûa neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa.

GV cho HS töï nghieân cöùu  keát hôïp vôùi phaàn baøi hoïc ôû SGK. Sau ñoù thaûo luaän theo caùc caâu hoûi gôïi yù nhö sau :

 

* Neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa mang baûn chaát giai caáp naøo ?

 

* Cô sôû kinh teá vaø cô sôû xaõ hoäi cuûa neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa laø gì ?

 

* Vì sao neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa taát yeáu ñoøi hoûi phaûi do Ñaûng Coäng saûn laõnh ñaïo ?

 

* Daân chuû xaõ hoäi chuû nghóalaø daân chuûcho ai ? Coù phaûi cho moïi giai caáp khoâng ? Vì sao ?

 

* Taïi sao daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa taát yeáu ñoøi hoûi phaûi gaén lieàn vôùi phaùp luaät, kæ luaät, kæ cöông ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

 

HÑ2:     Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû 

                   trong lónh vöïc kinh teá.           

 

GV  cho HS theo doõi noäi dung cuûa bieåu ñoà sau ñoù cho caùc em thaûo luaän ôû lôùp theo tuaàn töï caùc caâu hoûi sau :

 

* Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa trong lónh vöïc kinh teá laø gì ?

 

* Em haõy, trình baøy nhöõng bieåu hieän cuûa daân chuû trong lónh vöïc kinh teá hieän nay maø Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø nhaân daân ta ñang xaây döïng ?

 

* Haõy neâu nhöõng ví duï veà daân chuû trong lónh vöïc kinh teá maø em bieát ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

HÑ3 :   Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû  trong

                   lónh vöïc chính trò           

 

GV höôùng daãn caùc em tieáp tuïc thaûo luaän theo caâu hoûi gôïi yù nhö sau :

 

* Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa trong lónh vöïc chính trò laø gì ?

 

* Em haõy, trình baøy nhöõng bieåu hieän cuûa daân chuû trong lónh vöïc chính trò hieän nay maø Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø nhaân daân ta ñang xaây döïng ?

 

* Haõy neâu nhöõng ví duï veà daân chuû trong lónh vöïc chính trò maø em bieát ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

 

I   Baûn chaát cuûa neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa.

 

1 Daân chuû laø quyeàn löïc cuûa nhaân daân, thuoäc veà nhaân daân.

 

2 Baûn chaát cuûa neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa baét nguoàn töø chính baûn chaát cuûa chuû nghóa xaõ hoäi, ñöôïc theå hieän treân 5 phöông dieän sau :

 

* Neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa mang baûn chaát giai caáp

                                coâng nhaân.

 

*  Neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa coù cô sôû kinh teá laø cheá ñoä

                        coâng höõu veà tö lieäu saûn xuaát.

 

*  Neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa laáy heä tö töôûng

      Maùc-Leâ-nin laøm neàn taûng tinh thaàn cuûa xaõ hoäi.

 

*  Daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa laø neàn daân chuû cuûa nhaân daân

                               lao ñoäng.

 

*  Daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa gaén lieàn vôùi phaùp luaät, kæ luaät,

                              kæ cöông.

 

 

 

 

II Xaây döïng neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam trong lónh vöïc kinh teá, chính trò.

 

1 Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû trong lónh vöïc kinh teá.

 

Noäi dung :

 

Thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa coâng daân ñoái vôùi tö lieäu saûn xuaát, treân cô sôû ñoù laøm chuû quaù trình quaûn lí saûn xuaát vaø phaân phoái saûn phaåm.

 

Bieåu hieän

 

*  Thöïc hieän chính saùch kinh teá nhieàu thaønh phaàn kinh teá.

*  Moïi coâng daân cuõng nhö caùc thaønh phaàn kinh teá ñeàu bình

     ñaúng vaø töï do kinh doanh trong khuoân khoå phaùp luaät.

 

Toùm laïi,Laøm chuû treân lónh vöïc kinh teá laø cô sôû cuûng coá quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân treân moïi lónh vöïc, keå caû lónh vöïc chính trò.

 

2 Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû trong lónh vöïc chính trò.

 

Noäi dung :

Moïi quyeàn löïc thuoäc veà nhaân daân, tröôùc heát laø nhaân daân lao ñoäng.                                  

 

Bieåu hieän

Daân chuû trong lónh vöïc chính trò ñöôïc theå hieän tröôùc heát ôû caùc quyeàn sau ñaây :

 

*  Quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû vaøo caùc cô quan quyeàn löïc nhaø

         nöôùc, caùc toå chöùc chính trò - xaõ hoäi.

 

*  Quyeàn tham gia quaûn lí nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi, tham gia 

     thaûo luaän caùc vaán ñeà chung cuûa Nhaø nöôùc vaø ñòa phöông.

 

*  Quyeàn kieán nghò vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc, bieåu quyeát

      khi Nhaø nöôùc toå chöùc tröng caàu yù daân.

 

*  Quyeàn ñöôïc thoâng tin, töï do ngoân luaän, töï do baùo chí.

 

*  Quyeàn giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc.

 

*  Quyeàn khieáu naïi, toá caùo ...........

 

Cuûng coá           GV cho HS giaûi baøi taäp 1 vaø 2  ôû SGK sau baøi hoïc.

Hoïat ñoäng tieáp noái    Hoïc baøi  vöøa hoïc ; soaïn tröôùc phaàn coøn laïi cuûa baøi.

IV  Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp

   Haõy trình baøy noäi dung cô baûn cuûa daân chuû trong lónh vöïc kinh teá, chính trò ? Cho ví duï minh hoaï.

   Soaïn :15/2/2008

Baøi 10 :      NEÀN  DAÂN  CHUÛ  XAÕ  HOÄI  CHUÛ  NGHÓA (tt)

Giaûng :

Tieát PPCT:24                                          Soá tieát cuûa baøi : 2

I  Muïc tieâu                         Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc 

*   Xaây döïng neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam trong lónh vöïc vaên hoaù, xaõ hoäi.

*   Nhöõng hình thöùc cô baûn cuûa daân chuû.

2 Veà kyõ naêng    Bieát thöïc hieän quyeàn laøm chuû trong lónh vöïc vaên hoaù, xaõ hoäi.

3 Veà thaùi ñoä      Pheâ phaùn caùc haønh vi, luaän ñieäu xaáu, choáng laïi neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa.

II Noäi dung

* Xaây döïng neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam trong lónh vöïc vaên hoaù, xaõ hoäi.

* Nhöõng hình thöùc cô baûn cuûa daân chuû.

III  Phöông phaùp daïy hoïc   Ñaøm thoïai  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaän nhoùm.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

1 Phöông tieän  

*  Bieåu ñoà veà noäi dung vaø caùc quyeàn daân chuû cuûa coâng daân trong lónh vöïc vaên hoaù, xaõ hoäi.

2 Taøi lieäu           SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ   

* Baûn chaát neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa ñöôïc theå hieän treân nhöõng phöông dieän naøo ?

* Neâu noäi dung vaø caùc bieåu hieän cuûa  daân chuû trong lónh vöïc kinh teá ? Trong lónh vöïc xaõ hoäi ?

Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:     Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû 

                   trong lónh vöïc vaên hoaù .           

 

GV  cho HS theo doõi noäi dung cuûa bieåu ñoà sau ñoù cho caùc em thaûo luaän ôû lôùp theo tuaàn töï caùc caâu hoûi sau :

 

* Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa trong lónh vöïc vaên hoaù laø gì ?

 

* Em haõy, trình baøy nhöõng bieåu hieän cuûa daân chuû trong lónh vöïc vaên hoaù hieän nay maø Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø nhaân daân ta ñang xaây döïng ?

 

* Haõy neâu nhöõng ví duï veà daân chuû trong lónh vöïc vaên hoaù  maø em bieát ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

 

 

 

 

 

 

HÑ2 :   Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû 

                   trong lónh vöïc xaõ hoäi.           

GV höôùng daãn caùc em tieáp tuïc thaûo luaän theo caâu hoûi gôïi yù nhö sau :

 

* Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa trong lónh vöïc xaõ hoäi laø gì ?

 

* Em haõy, trình baøy nhöõng bieåu hieän cuûa daân chuû trong lónh vöïc xaõ hoäi hieän nay maø Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø nhaân daân ta ñang xaây döïng ?

 

* Haõy neâu nhöõng ví duï veà daân chuû trong lónh vöïc xaõ hoäi maø em bieát ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn

 

3 : Nhöõng hình thöùc cô baûn cuûa daân chuû.

*   GV neâu khaùi nieäm daân chuû tröïc tieáp vaø

     laáy ví duï minh hoaï. Sau ñoù neâu caâu hoûi

      thaûo luaän :

*   Haõy neâu ví duï veà nhöõng hình thöùc daân chuû

      tröïc tieáp maø em bieát ?

*  GV keát luaän : Daân chuû tröïc tieáp laø hình thöùc daân chuû maø trong ñoù moïi ngöôøi tröïc tieáp tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng chính trò, kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoäi.

*   GV neâu khaùi nieäm daân chuû giaùn tieáp vaø

     laáy ví duï minh hoaï. Sau ñoù neâu caâu hoûi

      thaûo luaän :

*   Haõy neâu ví duï veà nhöõng hình thöùc daân chuû

      giaùn tieáp maø em bieát ?

*  GV keát luaän : Daân chuû giaùn tieáp laø hình thöùc nhaân daân thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa mình, tham gia quaûn lí nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi thoâng qua hoaït ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi ñaïi dieän, cô quan ñaïi dieän cuûa mình.

* Trong thöïc teá ta neân vaän duïng hai hình thöùc daân chuû treân nhö theá naøo cho phuø hôïp ? Vì sao ? ( GV keát laïi nhö phaàn löu yù ôû baøi ghi )

II Xaây döïng neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam

 

3 Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû trong lónh vöïc vaên hoaù.

 

Noäi dung :

 

Thöïc hieän quyeàn laøm chuû vaø bình ñaúng cuûa coâng daân trong lónh vöïc vaên hoaù .

 

Bieåu hieän

Daân chuû trong lónh vöïc vaên hoaù ñöôïc theå hieän tröôùc heát ôû caùc quyeàn sau ñaây :

 

*  Quyeàn ñöôïc tham gia vaøo ñôøi soáng vaên hoaù.

 

*  Quyeàn ñöôïc höôûng caùc lôïi ích töø saùng taïo vaên hoaù, ngheä thuaät cuûa chính mình.

 

*  Quyeàn saùng taùc, pheâ bình vaên hoïc, ngheä thuaät.

 

*  Giaûi phoùng con ngöôøi khoûi nhöõng thieân kieán laïc haäu, loaïi

     boû moïi aùp böùc veà tinh thaàn vaø ñöa vaên hoaù ñeán cho moïi

     ngöôøi.

 

 

 

 

 

3 Noäi dung cô baûn cuûa daân chuû trong lónh vöïc xaõ hoäi.

 

Noäi dung :

 

Ñaûm baûo nhöõng quyeàn xaõ hoäi cuûa coâng daân.        

 

Bieåu hieän

Daân chuû trong lónh vöïc  xaõ hoäi ñöôïc theå hieän tröôùc heát ôû

vieäc ñaûm baûo nhöõng quyeàn xaõ hoäi sau ñaây :

 

*  Quyeàn lao ñoäng ; Quyeàn bình ñaúng nam, nöõ ;

 

*  Quyeàn ñöôïc höôûng an toaøn xaõ hoäi vaø baûo hieåm xaõ hoäi ;

 

*  Quyeàn ñöôïc höôûng cheá ñoä baûo veä söùc khoeû ;

 

*  Quyeàn ñöôïc ñaûm baûo veà maët vaät chaát vaø tinh thaàn khi

      khoâng coøn khaû naêng lao ñoäng ;

 

* Quyeàn bình ñaúng veà nghóa vuï vaø quyeàn lôïi, veà coáng hieán

        vaø höôûng thuï cuûa caùc thaønh vieân trong xaõ hoäi.

 

III     Nhöõng hình thöùc cô baûn cuûa daân chuû.

Daân chuû ñöôïc thöïc hieän thoâng qua hai hình thöùc cô baûn :

 

1. Daân chuû tröïc tieáp laø hình thöùc daân chuû thoâng qua nhöõng quy cheá, thieát cheá ñeå nhaân daân thaûo luaän, bieåu quyeát, tham gia tröïc tieáp quyeát ñònh coâng vieäc cuûa coäng ñoàng, cuûa Nhaø nöôùc.

 

2. Daân chuû giaùn tieáp laø hình thöùc daân chuû thoâng qua nhöõng quy cheá, thieát cheá ñeå nhaân daân baàu ra nhöõng ngöôøi ñaïi dieän, cô quan ñaïi dieän thay maët mình quyeát ñònh caùc coâng vieäc chung cuûa coäng ñoàng, cuûa Nhaø nöôùc.

 

Löu yù

Daân chuû tröïc tieáp vaø daân chuû giaùn tieáp coù moái quan heä maät thieát vôùi nhau. Vì vaäy, caàn phaûi keát hôïp söû duïng toát caû hai hình thöùc daân chuû treân ñeå phaùt huy toái ña hieäu quaû cuûa neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa. Khoâng neân tuyeät ñoái hoaù moät hình thöùc daân chuû vì nhö theá seõ daãn ñeán ñoäc ñoaùn, ñoäc quyeàn hoaëc voâ toå chöùc, voâ chính phuû.

 

 

4   Cuûng coá   GV cho HS giaûi baøi taäp 3 ; 4 ; 5 ; 6  ôû SGK sau baøi hoïc.

5   Hoïat ñoäng tieáp noái     Hoïc baøi  vöøa hoïc ; soaïn tröôùc baøi : Chính saùch daân soá vaø giaûi quyeát vieäc laøm.

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp  

* Em haõy neâu nhöõng noäi dung cô baûn cuûa daân chuû trong lónh vöïc vaên hoaù, xaõ hoäi ?

* Laø HS, em phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn thöïc hieän neáp soáng daân chuû.

 

 

   Soaïn :5/3/2008

Baøi 11               CHÍNH SAÙCH DAÂN SOÁ VAØ GIAÛI QUYEÁT VIEÄC LAØM

Giaûng :

Tieát PPCT:26                                          Soá tieát cuûa baøi : 1

I  Muïc tieâu                              Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc 

* Neâu ñöôïc tình hình daân soá, vieäc laøm vaø muïc tieâu, nhöõng phöông höôùng cô baûn cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc ta ñeå

              giaûi quyeát vaán ñeà daân soá vaø vieäc laøm.

* Hieåu ñöôïc traùch nhieäm cuûa coâng daân trong vieäc thöïc hieän chính saùch daân soá vaø giaûi quyeát vieäc laøm.

2 Veà kyõ naêng 

*  Bieát tham gia tuyeân truyeàn chính saùch daân soá vaø giaûi quyeát vieäc laøm phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình.

*  Bieát ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän chính saùch daân soá cuûa gia ñình, coäng ñoàng daân cö vaø vieäc thöïc hieän chính

             saùch giaûi quyeát vieäc laøm ôû ñòa phöông phuø hôïp vôùi löùa tuoåi.

*  Böôùc ñaàu bieát ñònh höôùng ngheà nghieäp trong töông lai.

3 Veà thaùi ñoä    

* Tin töôûng , uûng hoä chính saùch daân soá vaø giaûi quyeát vieäc laøm ; pheâ phaùn caùc hieän töôïng vi phaïm chính saùch

                                 daân soá ôû nöôùc ta.

* Coù yù thöùc tích cöïc hoïc taäp, reøn luyeän ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa vieäc laøm trong töông lai.

II   Noäi dung   

* Phöông höôùng cô baûn ñeå thöïc hieän chính saùch daân soá vaø giaûi quyeát vieäc laøm.

III  Phöông phaùp daïy hoïc   Ñaøm thoïai  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaän nhoùm.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

Phöông tieän  

*  Baûng 1 : Soá lieäu theå hieän quy moâ, phaân boá, maät ñoä daân soá

*  Sô ñoà veà moái quan heä giöõa gia taêng daân soá vaø chaát löôïng cuoäc soáng. ( SGV trang 130 )

Taøi lieäu     SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ  

* Em haõy neâu nhöõng noäi dung cô baûn cuûa daân chuû trong lónh vöïc vaên hoaù, xaõ hoäi ?

* Daân chuû ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc hình thöùc naøo ? Vaän duïng daân chuû nhö theá naøo laø toát nhaát ? Vì sao?

2   Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )    

  Vaán ñeà daân soá hieän nay treân theá giôùi ñaõ trôû thaønh vaán ñeà toaøn caàu vaø laø söï quan taâm cuûa nhieàu nöôùc treân theá giôùi, nhaát laø nhöõng nöôùc ngheøo, ñang phaùt trieån. ÔÛ nöôùc ta, daân soá taêng nhanh laø moät aùp löïc lôùn ñoái vôùi vaán ñeà giaûi quyeát vieäc laøm. Vaäy chuùng ta nhaän thöùc veà thöïc traïng daân soá vaø vieäc laøm nhö theá naøo vaø ñeà ra muïc tieâu, phöông höôùng cô baûn naøo ñeå giaûi quyeát toát nhöõng vaán ñeà noùi treân ? Nöôùc ta vaãn ñang phaûi ñoái maët vôùi vaán ñeà daân soá taêng nhanh, giaûi quyeát vieäc laøm khoù khaên. Baøi naøy giuùp caùc em hieåu ñöôïc tình hình, muïc tieâu vaø nhöõng phöông höôùng cô baûn ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà treân.

Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:   Thaûo luaän nhoùm

GV giôùi thieäu cho caùc em tìm hieåu khaùi nieäm quy moâ daân soá, cô caáu daân soá, phaân boá daân cö, chaát löôïng daân soá; quan nieäm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta veà vaán ñeà daân soá, sau ñoù GV treo baûng soá lieäu chöùng minh yù quy moâ daân soá, toác ñoä taêng nhanh roài chia lôùp thaønh hai nhoùm thaûo luaän veà tình hình daân soá ôû nöôùc ta theo caùc caâu hoûi gôïi yù nhö sau :

* Vôùi voán hieåu bieát cuûa mình, em coù nhaän xeùt gì veà tình hình daân soá nöôùc ta hieän nay ?

* Daân soá taêng nhanh seõ aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán chaát löôïng cuoäc soáng cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi ?

* Tröôùc tình hình treân,  muïc tieâu cuûa chính saùch daân soá ôû nöôùc ta laø gì ?

* Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, nöôùc ta caàn taäp trung vaøo nhöõng phöông höôùng naøo ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

 

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

HÑ2 :       Ñaøm thoaïi + Tröïc quan

GV neâu moät soá soá lieäu nhö phaàn höôùng daãn ôû SGV sau  ñoù neâu caâu hoûi :

 

* Caùc em coù nhaän xeùt gì veà tình hình vieäc laøm ôû nöôùc ta hieän nay ? Neâu moät vaøi soá lieäu minh hoaï.

 

*  Tröôùc tình hình treân, muïc tieâu cuûa chính saùch giaûi quyeát vieäc laøm ôû nöôùc ta laø gì ?

 

* Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, nöôùc ta caàn taäp trung vaøo nhöõng phöông höôùng naøo ?

 

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

HÑ3 :       Thaûo luaän nhoùm

GV chia lôùp thaønh hai nhoùm thaûo luaän theo caùc caâu hoûi gôïi yù nhö sau :

 

* Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi hai chính saùch noùi treân ?

 

* Em suy nghó nhö theá naøo veà traùch nhieäm cuûa mình ñoái vôùi chính saùch daân soá vaø giaûi quyeát vieäc laøm ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

 

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

I Chính saùch daân soá.

1 Tình hình daân soá nöôùc ta hieän nay :

* Giaûm ñöôïc möùc sinh, nhaän thöùc veà daân soá - keá hoaïch hoaù gia ñình cuûa ngöôøi daân ñöôïc naâng leân.

* Quy moâ daân soá lôùn, toác ñoä taêng coøn nhanh, chaát löôïng daân soá thaáp, maät ñoä daân soá cao vaø phaân boá chöa hôïp lí.

Caûn trôû toác ñoä phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi.

    Gaây khoù khaên lôùn cho vieäc naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng, giaûi quyeát vieäc laøm vaø thu nhaäp, laøm caïn kieät taøi nguyeân, oâ nhieãm moâi tröôøng.

2   Muïc tieâu cuûa chính saùch daân soá : Tieáp tuïc giaûm toác ñoä gia taêng daân soá, sôùm oån ñònhquy moâ, cô caáu daân soá vaø phaân boá daân cö hôïp lí, naâng cao chaát löôïng daân soá nhaèm phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho ñaát nöôùc.

3 Phöông höôùng cô baûn cuûa chính saùch daân soá :

* Taêng cöôøng coâng taùc laõnh ñaïo vaø quaûn lí, toå chöùc toát boä maùy laøm coâng taùc daân soá töø trung öông ñeán cô sôû.

* Laøm toát coâng taùc thoâng tin, tuyeân truyeàn, giaùo duïc vôùi noäi dung thích hôïp, hình thöùc ña daïng nhaèm phoå bieán caùc chuû tröông, bieän phaùp keá hoaïch hoaù gia ñình.

* Naâng cao söï hieåu bieát cuûa ngöôøi daân veà vai troø cuûa gia ñình, bình ñaúng giôùi, söùc khoeû sinh saûn, nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng daân soá veà theå chaát, trí tueä, tinh thaàn.

* Nhaø nöôùc ñaàu tö ñuùng möùc, tranh thuû caùc nguoàn löïc trong vaø ngoaøi nöôùc ; thöïc hieän xaõ hoäi hoaù daân soá, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå moïi gia ñình, caù nhaân töï nguyeän, chuû ñoäng tham gia coâng taùc daân soá.

II Chính saùch giaûi quyeát vieäc laøm.

1  Tình hình vieäc laøm ôû nöôùc ta hieän nay :

Nhaø nöôùc ñaõ taïo ra ñöôïc nhieàu vieäc laøm môùi cho ngöôøi lao ñoäng. Tuy vaäy, tình traïng thieáu vieäc laøm vaãn laø vaán ñeà böùc xuùc ôû caû noâng thoân vaø thaønh thò.

2  Muïc tieâu cuûa chính saùch giaûi quyeát vieäc laøm:

Taäp trung söùc giaûi quyeát vieäc laøm ôû caû thaønh thò vaø noâng thoân, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, môû roäng thò tröôøng lao ñoäng, giaûm tæ leä thaát nghieäp vaø taêng tæ leä ngöôøi lao ñoäng ñaõ qua ñaøo taïo ngheà.

3 Phöông höôùng cô baûn cuûa chính saùch giaûi quyeát vieäc laøm

* Thuùc ñaåy saûn xuaát vaø dòch vuï.

* Khuyeán khích laøm giaøu theo phaùp luaät, töï do haønh ngheà,

    khoâi phuïc caùc ngaønh ngheà truyeàn thoáng, ñaåy maïnh phong

    traøo laäp nghieäp cuûa thanh nieân.

*  Ñaåy maïnh xuaát khaåu lao ñoäng.

* Söû duïng coù hieäu quaû nguoàn voán trong chöông trình muïc

    tieâu quoác gia ñeå giaûi quyeát vieäc laøm.

III Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi chính saùch daân soá vaø giaûi quyeát vieäc laøm.

1 Chaáp haønh chính saùch daân soá, phaùp luaät veà daân soá.

2 Chaáp haønh chính saùch giaûi quyeát vieäc laøm vaø phaùp luaät veà

                     lao ñoäng.

3 Ñoäng vieân ngöôøi thaân trong gia ñình vaø nhöõng ngöôøi khaùc

   cuøng chaáp haønh, ñoàng thôøi ñaáu tranh choáng nhöõng haønh vi

    vi phaïm chính saùch daân soá vaø giaûi quyeát vieäc laøm.

4 Coù yù chí vöôn leân naém baét khoa hoïc kó thuaät tieân tieán,

    ñònh höôùng ngheà nghieäp ñuùng ñaén ñeå tích cöïc, chuû ñoäng

    tìm kieám vieäc laøm, taêng thu nhaäp cho baûn thaân vaø gia

    ñình, goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån chung.

 

Cuûng coá     GV cho HS giaûi baøi taäp 3 vaø 4  ôû SGK sau baøi hoïc.

Hoïat ñoäng tieáp noái   Hoïc baøi  vöøa hoïc ; soaïn tröôùc baøi :  Chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng.

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp  

* Neâu tình hình daân soá nöôùc ta hieän nay vaø taùc ñoäng cuûa noù ñoái vôùi moïi maët cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi.

* Trình baøy phöông höôùng cô baûn nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà daân soá vaø vieäc laøm ôû nöôùc ta hieän nay.

   Soaïn :10/3/2008

Baøi 12           CHÍNH   SAÙCH  TAØI  NGUYEÂN  VAØ  MOÂI  TRÖÔØNG

Giaûng :

Tieát PPCT: 27                                         Soá tieát cuûa baøi : 1

I  Muïc tieâu                            Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc          * Neâu ñöôïc tình hình taøi nguyeân, moâi tröôøng vaø nhöõng phöông höôùng cô baûn nhaèm

                                       baûo veä taøi nguyeân, moâi tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay.

* Hieåu ñöôïc traùch nhieäm cuûa coâng daân trong vieäc thöïc hieän chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng.

2 Veà kyõ naêng   *  Bieát tham gia thöïc hieän vaø tuyeân truyeàn thöïc hieän chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä moâi

                                                      tröôøng phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân.

*  Bieát ñaùnh giaù thaùi doä haønh vi cuûa baûn thaân vaø cuûa ngöôøi khaùc trong vieäc thöïc hieän chính saùch taøi nguyeân

                                                             vaø baûo veä moâi tröôøng

3 Veà thaùi ñoä   

* Toân troïng, tin töôûng, uûng hoä chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng cuûa Nhaø nöôùc.

*  Phaûn ñoái vaø saün saøng ñaáu tranh vôùi caùc haønh vi gaây haïi cho taøi nguyeân, moâi tröôøng.

II Noäi dung    Muïc tieâu vaø Phöông höôùng cô baûn  cuûa chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng.

III  Phöông phaùp daïy hoïc    Ñaøm thoïai  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaän nhoùm.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

Phöông tieän    Tranh, aûnh veà tình hình taøi nguyeân vaø moâi tröôøng ôû nöôùc ta.

Taøi lieäu               SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ  

* Neâu tình hình daân soá nöôùc ta hieän nay vaø taùc ñoäng cuûa noù ñoái vôùi moïi maët cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi.

* Trình baøy phöông höôùng cô baûn nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà daân soá vaø vieäc laøm ôû nöôùc ta hieän nay.

2   Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )    

  Taøi nguyeân, moâi tröôøng coù vai troø raát quan troïng ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moãi ngöôøi vaø söï phaùt trieån cuûa moãi quoác gia. Treân theá giôùi, caïn kieät taøi nguyeân, oâ nhieãm moâi tröôøng ñaõ trôû thaønh vaán ñeà nghieâm troïng. Cöùu laáy Traùi Ñaát laø meänh leänh haønh ñoäng chung cuûa loaøi ngöôøi.

Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:   Thaûo luaän nhoùm

GV cho HS xem moät soá tranh aûnh veà taøi nguyeân vaø moâi tröôøng maø caùc toå ñaõ söu taàm ñöôïc, roài chia lôùp thaønh hai nhoùm thaûo luaän veà tình hình daân soá ôû nöôùc ta theo caùc caâu hoûi gôïi yù nhö sau :

* Hieän nay tình hình taøi nguyeân, moâi tröôøng ôû

        nöôùc ta nhö theá naøo ?

* Thoâng thöôøng ngöôøi ta chia taøi nguyeân ra laøm bao nhieâu loaïi ?  Chia moâi tröôøng ra bao nhieâu loaïi ? Em hieåu gì veà noâi dung cuûa caùc loaïi taøi nguyeân vaø moâi tröôøng maø ngöôøi ta chia ra ?

* Taïi sao noùi taøi nguyeân, moâi tröôøng nöôùc ta phong phuù, thuaän lôïi cho phaùt trieån ñaát nöôùc ?

* Taïi sao beân caïnh nhöõng thuaän lôïi, thöïc traïng taøi nguyeân, moâi tröôøng nöôùc ta laïi laø ñieàu “ ñaùng lo ngaïi ? “

* Nguyeân nhaân chính naøo daãn ñeán thöïc traïng treân ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

 

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

HÑ2 :       Ñaøm thoaïi + Tröïc quan

GV neâu moät soá soá lieäu nhö phaàn höôùng daãn ôû SGV sau  ñoù neâu caâu hoûi :

 

* Ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà treân, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñeà ra  muïc tieâu baûo veä taøi nguyeân, moâi tröôøng nhö theá naøo ?

* Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, chuùng ta caàn phaûi thöïc hieän toát nhöõng phöông höôùng cô baûn naøo ?

* Em suy nghó nhö theá naøo veà vaán ñeà khai thaùc, söû duïng taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng trong ñieàu kieän nöôùc ta coøn ngheøo, ñang thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc ?

 

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

HÑ3 :       Thaûo luaän nhoùm

GV chia lôùp thaønh hai nhoùm thaûo luaän theo caùc caâu hoûi gôïi yù nhö sau :

 

* Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi hai chính saùch noùi treân ?

 

* Em suy nghó nhö theá naøo veà traùch nhieäm cuûa mình ñoái vôùi chính saùch taøi nguyeân vaø moâi tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

 

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

I Tình hình taøi nguyeân, moâi tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay :

Taøi nguyeân: Thoâng thöôøng ngöôøi ta chia ra laøm hai loaïi.

a Taøi nguyeân coù khaû naêng phuïc hoài laø loaïi taøi nguyeân maø trong moät ñieàu kieän moâi tröôøng naøo ñoù noù bò taøn phaù nhöng coù theå phuïc hoài, ñöôïc thay theá sau moät thôøi gian caàn thieát vaø ñieàu kieän moâi tröôøng thích hôïp nhö : nöôùc, khoâng khí, ñaát ......

b Taøi nguyeân khoâng coù khaû naêng phuïc hoài laø loaïi taøi nguyeân do quaù trình vaän ñoäng cuûa Traùi Ñaát vaø tieán hoaù taïo neân. Neáu taøi nguyeân ñoù bò phaù huûy do ñieàu kieän moâi tröôøng khaéc nghieät hoaëc do con ngöôøi taøn phaù thì khoâng theå phuïc hoài ñöôïc nhö : khoaùng saûn, nhieân lieäu khoaùng, caùc thoâng tin di truyeàn )

Moâi tröôøng : Thoâng thöôøng ngöôøi ta chia moâi tröôøng thaønh hai loaïi sau :

a Moâi tröôøng töï nhieân : laø caùc ñieàu kieän töï nhieân bao quanh  sinh vaät, coù aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa sinh vaät.

b Moâi tröôøng sinh thaùi : laø moâi tröôøng töï nhieân khi coù taùc ñoäng cuûa con ngöôøi.

3 Nöôùc ta coù nguoàn taøi nguyeân phong phuù, ña daïng thuaän lôïi cho söï phaùt trieån ñaát nöôùc cuï theå nhö :

* Khoaùng saûn coù daàu moû, saét, boâxít, croâm, thieác, than ....

* Ñaát ñai maøu môõ ; röøng coù dieän tích roäng vaø coù nhieàu loaøi ñoäng , thöïc vaät quyù hieám.

* Bieån roäng lôùn, coù nhieàu haûi saûn quyù, phong caûnh ñeïp.

* Khoâng khí, aùnh saùng vaø nguoàn nöôùc doài daøo.

4 Nhöõng ñieàu ñaùng lo ngaïi hieän nay laø :

a Veà taøi nguyeân : Khoaùng saûn coù nguy cô caïn kieät, dieän tích röøng ñang bò thu heïp, nhieàu loaøi ñoäng, thöïc vaät quyù hieám ñaõ bò xoaù soå hoaëc ñang ñöùng tröôùc nguy cô tuyeät chuûng, chaát löôïng ñaát suy giaûm, ñaát canh taùc bò thu heïp daàn.

b Veà moâi tröôøng : oâ nhieãm nöôùc, khoâng khí vaø ñaát ñaõ xuaát hieän ôû nhieàu nôi, nhieàu vaán ñeà veä sinh moâi tröôøng ñaõ phaùt sinh ôû caû thaønh thò vaø noâng thoân. Moâi tröôøng bieån baét ñaàu bò oâ nhieãm do khai thaùc daâu. Caùc söï coá moâi tröôøng nhö baõo, luït, haïn haùn ngaøy caøng taêng leân.

c Haäu quaû treân do nguyeân nhaân chuû quan laø chính.

2 Muïc tieâu cuûa chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng:

 Söû duïng hôïp lí taøi nguyeân, baûo veä moâi tröôøng, baûo toàn ña daïng sinh hoïc, töøng böôùc naâng cao chaát löôïng moâi tröôøng, goùp phaàn phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi beàn vöõng, naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa nhaân daân.

3 Phöông höôùng cô baûn cuûa chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng

* Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lí cuûa Nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng töø trung öông ñeán ñòa phöông.

* Thöôøng xuyeân giaùo duïc, tuyeân truyeàn, xaây döïng yù thöùc traùch nhieäm baûo veä taøi nguyeân, moâi tröôøng cho moïi ngöôøi.

* Coi troïng nghieân cöùu khoa hoïc vaø coâng ngheä, môû roäng hôïp taùc quoác teá, khu vöïc trong lónh vöïc baûo veä moâi tröôøng.

* Chuû ñoäng phoøng ngöøa, ngaên chaën oâ nhieãm, caûi thieän moâi tröôøng, baûo toàn thieân nhieân.

* Khai thaùc, söû duïng hôïp lí,tieát kieäm taøi nguyeân thieân nhieân.

* AÙp duïng coâng ngheä hieän ñaïi ñeå khai thaùc taøi nguyeân vaø xöû lí chaát thaûi, raùc, buïi, tieáng oàn, nhaát laøôûcaùc thaønh phoá lôùn.

III Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng.

1  Chaáp haønh chính saùch vaø phaùp luaät veà baûo veä taøi nguyeân

                          vaø moâi tröôøng.

2  Tích cöïc tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng baûo veä taøi nguyeân,

        moâi tröôøng ôû ñòa phöông vaø ôû nôi mình hoaït ñoäng.

3  Vaän ñoäng moïi ngöôøi cuøng thöïc hieän, ñoàng thôøi ñaáu tranh

       choáng nhöõng haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà taøi nguyeân

       vaø baûo veä moâi tröôøng.

 

Cuûng coá   GV cho HS giaûi baøi taäp 3 vaø 5  ôû SGK sau baøi hoïc.

                      Em coù nhaän xeùt gì veà tình hình taøi nguyeân, moâi tröôøng ôû ñòa phöông mình.

Hoïat ñoäng tieáp noái     Hoïc baøi vöøa hoïc ; soaïn tröôùc baøi

                                    Chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù.

IV  Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp  

          Trình baøy muïc tieâu vaø phöông höôùng cô baûn  cuûa chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng ôû nöôùc

                                     ta hieän nay .

   Soaïn :20/3/2008

Baøi 13       CHÍNH SAÙCH GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO, KHOA HOÏC VAØ  COÂNG NGHEÄ, VAÊN HOAÙ

Giaûng :

Tieát PPCT:28                                          Soá tieát cuûa baøi : 3

I  Muïc tieâu                                     Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc         

* Neâu ñöôïc nhieäm vuï vaø phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä,

     vaên hoaù ôû nöôùc ta hieän nay.

* Hieåu ñöôïc traùch nhieäm cuûa coâng daân trong vieäc thöïc hieän chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø

   coâng ngheä, chính saùch vaên hoaù cuûa Nhaø nöôùc.

2 Veà kyõ naêng    

* Bieát tham gia tuyeân truyeàn vaø thöïc hieän chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên

    hoaù  phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân.

*  Bieát ñaùnh giaù moät soá hieän töôïng gaàn guõi trong cuoäc soáng lieân quan ñeán chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo,

     khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù.

3 Veà thaùi ñoä    

* Tin töôûng, uûng hoä chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù cuûa Nhaø nöôùc.

*  Coù yù thöùc pheâ phaùn nhöõng vieäc laøm vi phaïm chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä,

     chính saùch vaên hoaù cuûa Nhaø nöôùc.

II  Noäi dung  

Nhieäm vuï vaø phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù.

III  Phöông phaùp daïy hoïc   Ñaøm thoïai  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaän nhoùm.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

Phöông tieän   Tranh aûnh veà tình hình giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù ôû nöôùc ta.

Taøi lieäu          SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ    Trình baøy muïc tieâu vaø phöông höôùng cô baûn  cuûa chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä

                                         moâi tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay .

2   Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )    

  Ngay sau khi giaønh ñöôïc ñoäc laäp, Baùc Hoà noùi : “ Moät daân toäc doát laø moät daân toäc yeáu . Thaät vaäy, muoán ñöa daân toäc ta saùnh vai vôùi caùc nöôùc thì phaûi naâng cao söï hieåu bieát cuûa moïi ngöôøi, phaùt huy nhöõng giaù trò truyeàn thoáng cuûa daân toäc, tieáp thu ñöôïc nhöõng thaønh töïu tieân tieán cuûa khoa hoïc kó thuaät .... Ñoù chæ coù theå laø söï nghieäp cuûa vaên hoaù, giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä. Chuùng ta caàn tìm hieåu chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta nhaèm phaùt trieån nhöõng lónh vöïc treân.

Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:   Thaûo luaän nhoùm (ñôn vò kieán thöùc 1)

* Neâu nhieäm vuï cuûa giaùo duïc vaø ñaøo taïo ?

* Taïi sao Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta xaùc ñònh : Giaùo duïc vaø ñaøo taïo laø quoác saùch haøng ñaàu

& coi ñaàu tö cho giaùo duïc laø ñaàu tö phaùt trieån.

* Trình baøy caùc phöông höôùng cuûa giaùo duïc

              vaø ñaøo taïo ?

* Phaûi laøm theá naøo ñeå naâng cao hieäu quaû

         giaùo duïc vaø ñaøo taïo nhaân taøi ?

* Taïi sao nöôùc ta phaûi taêng nhanh daïy ngheà

   vaø trung hoïc chuyeân nghieäp, phaùt trieån giaùo

    duïc khoâng chính quy ?

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

 

HÑ2 :    Ñôn vò kieán thöùc 2

 

GV cho HS  ñoïc phaàn tö lieäu ôû SGK, sau ñoù cho caùc em thaûo luaän theo caùc caâu hoûi sau :

* GD ÑTä coù nhieäm vuï nhö  theá naøo ?

* Nhieäm vuï ñoù nhaèm muïc ñích gì ?

* Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta nhìn nhaän vai troø cuûa

  GD ÑT nhö theá naøo ?

* Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï treân, GD ÑTä caàn phaùt trieån theo nhöõng phöông höôùng cô baûn naøo ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

HÑ3 :       Thaûo luaän nhoùm

GV cho HS  ñoïc phaàn tö lieäu ôû SGK, sau ñoù cho caùc em thaûo luaän theo caùc caâu hoûi sau :

*Theo em, GD ÑTcoù nhieämvuï nhö theá naøo ?

* Nhieäm vuï ñoù nhaèm muïc ñích gì ?

* Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta nhìn nhaän vai troø cuûa

nhö theá naøo ?

* Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï treân, caàn phaùt trieån

 GD ÑT theo nhöõng phöông höôùng cô baûn naøo ? Giaûi thích taùc duïng cuûa caùc phöông höôùng neâu treân ?

* Coâng daân phaûi coù traùch nhieäm nhö theá naøo vôùi caùc chính saùch treân ?

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

I Chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo.

 

1. Nhieäm vuï cuûa giaùo duïc vaø ñaøo taïo:   3 nhieäm vuï cô baûn :

a  Naâng cao daân trí .                                    

b  Ñaøo taïo nhaân löïc

c  Boài döôõng nhaân taøi               

   Nhaèm : phaùt trieån tieàm naêng trí tueä, cung caáp.                 cho ñaát nöôùc nguoàn lao ñoäng coù chaátlöôïng 

              Giaùo duïc laø quoác saùch haøng ñaàu.

 

 

 

 

 

 

2. Phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo.   *  Naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû giaùo duïc vaø ñaøo taïo .

*  Môû roäng quy moâ giaùo duïc.

*  Öu tieân ñaàu tö cho giaùo duïc

*  Thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi trong giaùo duïc.

*  Xaõ hoäi hoaù söï nghieäp giaùo duïc.

*  Taêng cöôøng hôïp taùc quoác teá veà giaùo duïc vaø ñaøo taïo. 

    Ñaøo taïo con ngöôøi Vieät Nam phaùt trieån toaøn dieän,

        ñaùp öùng yeâu caàu cuûa söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä

         Toå quoác.  

 

 

 

II Chính saùch khoa hoïc vaø coâng ngheä.

   1. Nhieäm vuï cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä

a  Giaûi ñaùp kòp thôøi nhöõng vaán ñeà lí luaän vaø thöïc tieãn do cuoäc

     soáng ñaët ra ;

b  Cung caáp luaän cöù khoa hoïc cho vieäc hoaïch ñònh ñöôøng loái, chuû

     tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ;

c  Ñoåi môùi vaø naâng cao trình ñoä coâng ngheä trong toaøn boä neàn kinh

     teá quoác daân ;

d Naâng cao trình ñoä quaûn lí, hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng khoa hoïc vaø

    coâng ngheä.

 

 

4   Cuûng coá   GV cho HS giaûi baøi taäp 7 vaø 8 ôû SGK sau baøi hoïc.

5   Hoïat ñoäng tieáp noái    Hoïc baøi vöøa hoïc ; soaïn tröôùc baøi :  Chính saùch quoác phoøng vaø an ninh.

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp  

          Trình baøy nhieäm vuï vaø phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát:25 KIEÅM TRA  1 Tieát

Ngaøy 5/3/2008

  I. Muïc tieâu : _ Hoïc sinh naém vöõng caùc quan ñieåm laäp tröôøng trieát hoïc .

   Hoïc sinh naém vöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc , heä thoáng laïi kieán thöùc ñaõ hoïc ,       

.  moái lieân heä kieán thöùc ñaõ hoïc .

 _ Ñaùnh giaù khaû naêng tieáp thu vaän duïng kieán thu6c1 cuûa hoïc sinh .

 _ Döïa treân quan ñieåm lyù luaän chuû nghóa Maùc Leâ Nin Tö töôûng Hoà Chì Minh .

  II. Noäi dung :       ( SGK )

  III. Phöông phaùp: Kieåm tra traéc  nghieäm 40 caâu

  IV. Phöông tieän :   SGK & SGV .

  V. Tieán trình daïy hoïc :

  1. Ñieåm danh : SS.

  2. Kieåm tra : _ Phaùt ñeà xen keû 1,2,3,4 . . . Töø traùi sang phaûi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuûng coá :

5. HÑ tieáp noái: Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp : ,. Chuaån bò baøi môùi

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 INTÖØ ÑAÂY CHO ÑEÁN HEÁT

   Soaïn :20/3/2008

13   CHÍNH SAÙCH GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO, KHOA HOÏC VAØ  COÂNG NGHEÄ, VAÊN HOAÙ ( TT)

Giaûng :

Tieát PPCT:29                                          Soá tieát cuûa baøi : 3

I  Muïc tieâu                                     Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc         

* Neâu ñöôïc nhieäm vuï vaø phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä,

     vaên hoaù ôû nöôùc ta hieän nay.

* Hieåu ñöôïc traùch nhieäm cuûa coâng daân trong vieäc thöïc hieän chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø

   coâng ngheä, chính saùch vaên hoaù cuûa Nhaø nöôùc.

2 Veà kyõ naêng    

* Bieát tham gia tuyeân truyeàn vaø thöïc hieän chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên

    hoaù  phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân.

*  Bieát ñaùnh giaù moät soá hieän töôïng gaàn guõi trong cuoäc soáng lieân quan ñeán chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo,

     khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù.

3 Veà thaùi ñoä    

* Tin töôûng, uûng hoä chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù cuûa Nhaø nöôùc.

*  Coù yù thöùc pheâ phaùn nhöõng vieäc laøm vi phaïm chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä,

     chính saùch vaên hoaù cuûa Nhaø nöôùc.

II  Noäi dung  

Nhieäm vuï vaø phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù.

III  Phöông phaùp daïy hoïc   Ñaøm thoïai  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaän nhoùm.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

Phöông tieän   Tranh aûnh veà tình hình giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù ôû nöôùc ta.

Taøi lieäu          SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ    Trình baøy muïc tieâu vaø phöông höôùng cô baûn  cuûa chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä

                                         moâi tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay .

Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:   Thaûo luaän nhoùm (ñôn vò kieán thöùc 1)

* Neâu nhieäm vuï cuûa giaùo duïc vaø ñaøo taïo ?

* Taïi sao Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta xaùc ñònh : Giaùo duïc vaø ñaøo taïo laø quoác saùch haøng ñaàu

& coi ñaàu tö cho giaùo duïc laø ñaàu tö phaùt trieån.

* Trình baøy caùc phöông höôùng cuûa giaùo duïc

              vaø ñaøo taïo ?

* Phaûi laøm theá naøo ñeå naâng cao hieäu quaû

         giaùo duïc vaø ñaøo taïo nhaân taøi ?

* Taïi sao nöôùc ta phaûi taêng nhanh daïy ngheà

   vaø trung hoïc chuyeân nghieäp, phaùt trieån giaùo

    duïc khoâng chính quy ?

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

 

HÑ2 :    Ñôn vò kieán thöùc 2

 

GV cho HS  ñoïc phaàn tö lieäu ôû SGK, sau ñoù cho caùc em thaûo luaän theo caùc caâu hoûi sau :

* Khoa hoïc vaø coâng ngheä coù nhieäm vuï nhö

      theá naøo ?

* Nhieäm vuï ñoù nhaèm muïc ñích gì ?

* Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta nhìn nhaän vai troø cuûa

    khoa hoïc vaø coâng ngheä nhö theá naøo ?

* Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï treân, khoa hoïc vaø coâng ngheä caàn phaùt trieån theo nhöõng phöông höôùng cô baûn naøo ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

HÑ3 :       Thaûo luaän nhoùm

GV cho HS  ñoïc phaàn tö lieäu ôû SGK, sau ñoù cho caùc em thaûo luaän theo caùc caâu hoûi sau :

*Theo em, vaên hoaù coù nhieämvuï nhö theá naøo ?

* Nhieäm vuï ñoù nhaèm muïc ñích gì ?

* Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta nhìn nhaän vai troø cuûa

    vaên hoaù nhö theá naøo ?

* Theá naøo laø neàn vaên hoaù tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc ?

* Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï treân, caàn phaùt trieån

neàn vaên hoaù theo nhöõng phöông höôùng cô baûn naøo ? Giaûi thích taùc duïng cuûa caùc phöông höôùng neâu treân ?

* Coâng daân phaûi coù traùch nhieäm nhö theá naøo vôùi caùc chính saùch treân ?

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

 

II Chính saùch khoa hoïc vaø coâng ngheä.

   1. Nhieäm vuï cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä

a  Giaûi ñaùp kòp thôøi nhöõng vaán ñeà lí luaän vaø thöïc tieãn do cuoäc

     soáng ñaët ra ;

b  Cung caáp luaän cöù khoa hoïc cho vieäc hoaïch ñònh ñöôøng loái, chuû

     tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ;

c  Ñoåi môùi vaø naâng cao trình ñoä coâng ngheä trong toaøn boä neàn kinh

     teá quoác daân ;

d Naâng cao trình ñoä quaûn lí, hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng khoa hoïc vaø

    coâng ngheä.

 

 

 

 

 

 

 

2. Phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä.

* Ñoåi môùi cô cheá quaûn lí khoa hoïc vaø coâng ngheä nhaèm khai thaùc

       moïi tieàm naêng saùng taïo trong nghieân cöùu khoa hoïc, lí luaän.

* Taïo thò tröôøng cho khoa hoïc vaø coâng ngheä.

* Xaây döïng tieàm löïc khoa hoïc vaø coâng ngheä, taäp trung  nghieân

    cöùu cô baûn ñònh höôùng öùng duïng.  ( khoâng taùch rôøi nghieân cöùu

    vaø öùng duïng )

* Taäp trung vaøo caùc nhieäm vuï troïng taâm, ñaåy maïnh nghieân cöùu

   caùc lónh vöïc khoa hoïc xaõ hoäi, öùng duïng, chuyeån giao coâng ngheä.

 

 

4   Cuûng coá   GV cho HS giaûi baøi taäp 7 vaø 8 ôû SGK sau baøi hoïc.

5   Hoïat ñoäng tieáp noái    Hoïc baøi vöøa hoïc ; soaïn tröôùc baøi :  Chính saùch quoác phoøng vaø an ninh.

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp  

 

          Trình baøy nhieäm vuï vaø phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Soaïn : 20/3/2008

   13   CHÍNH SAÙCH GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO, KHOA HOÏC VAØ  COÂNG NGHEÄ, VAÊN HOAÙ ( TT)

Giaûng :

Tieát PPCT:30                                          Soá tieát cuûa baøi : 3

I  Muïc tieâu                                     Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh caàn :

1 Veà kieán thöùc         

* Neâu ñöôïc nhieäm vuï vaø phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä,

     vaên hoaù ôû nöôùc ta hieän nay.

* Hieåu ñöôïc traùch nhieäm cuûa coâng daân trong vieäc thöïc hieän chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø

   coâng ngheä, chính saùch vaên hoaù cuûa Nhaø nöôùc.

2 Veà kyõ naêng    

* Bieát tham gia tuyeân truyeàn vaø thöïc hieän chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên

    hoaù  phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân.

*  Bieát ñaùnh giaù moät soá hieän töôïng gaàn guõi trong cuoäc soáng lieân quan ñeán chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo,

     khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù.

3 Veà thaùi ñoä    

* Tin töôûng, uûng hoä chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù cuûa Nhaø nöôùc.

*  Coù yù thöùc pheâ phaùn nhöõng vieäc laøm vi phaïm chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä,

     chính saùch vaên hoaù cuûa Nhaø nöôùc.

II  Noäi dung  

Nhieäm vuï vaø phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù.

III  Phöông phaùp daïy hoïc   Ñaøm thoïai  +   Neâu vaán ñeà  + Thuyeát trình, giaûng giaûi + Thaûo luaän nhoùm.

IV  Phöông tieän daïy hoïc & taøi lieäu

Phöông tieän   Tranh aûnh veà tình hình giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù ôû nöôùc ta.

Taøi lieäu          SGK + SHD.

V Tieán trình daïy hoïc

Kieåm tra baøi cuõ    Trình baøy muïc tieâu vaø phöông höôùng cô baûn  cuûa chính saùch taøi nguyeân vaø baûo veä

                                         moâi tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay .

2   Baøi môùi  ( giôùi thieäu baøi môùi )    

  3  Daïy baøi môùi

Hoïat ñoäng cuûa GV vaø HS

Noäi dung chính cuûa baøi hoïc

HÑ1:   Thaûo luaän nhoùm (ñôn vò kieán thöùc 1)

* Taïi sao nöôùc ta phaûi taêng nhanh daïy ngheà

   vaø trung hoïc chuyeân nghieäp, phaùt trieån giaùo

    duïc khoâng chính quy ?

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

 

HÑ2 :    Ñôn vò kieán thöùc 2

 

GV cho HS  ñoïc phaàn tö lieäu ôû SGK, sau ñoù cho caùc em thaûo luaän theo caùc caâu hoûi sau :

* Khoa hoïc vaø coâng ngheä coù nhieäm vuï nhö

      theá naøo ?

* Nhieäm vuï ñoù nhaèm muïc ñích gì ?

* Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta nhìn nhaän vai troø cuûa

    khoa hoïc vaø coâng ngheä nhö theá naøo ?

* Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï treân, khoa hoïc vaø coâng ngheä caàn phaùt trieån theo nhöõng phöông höôùng cô baûn naøo ?

 

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

HÑ3 :       Thaûo luaän nhoùm

GV cho HS  ñoïc phaàn tö lieäu ôû SGK, sau ñoù cho caùc em thaûo luaän theo caùc caâu hoûi sau :

*Theo em, vaên hoaù coù nhieämvuï nhö theá naøo ?

* Nhieäm vuï ñoù nhaèm muïc ñích gì ?

* Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta nhìn nhaän vai troø cuûa

    vaên hoaù nhö theá naøo ?

* Theá naøo laø neàn vaên hoaù tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc ?

* Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï treân, caàn phaùt trieån

neàn vaên hoaù theo nhöõng phöông höôùng cô baûn naøo ? Giaûi thích taùc duïng cuûa caùc phöông höôùng neâu treân ?

* Coâng daân phaûi coù traùch nhieäm nhö theá naøo vôùi caùc chính saùch treân ?

* Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.

 

*   GV cho caùc nhoùm tranh luaän, boå sung

*  GV Choát laïi caùc kieán thöùc cô baûn.

 

.

III Chính saùch vaên hoaù

1 Nhieäm vuï cuûa vaên hoaù.

Xaây döïng neàn vaên hoaù tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc ; xaây döïng con ngöôøi Vieät Nam phaùt trieån toaøn dieän veà chính trò, tö töôûng, trí tueä, ñaïo ñöùc, theå chaát, naêng löïc saùng taïo.   

 2. Phöông höôùng cô baûn ñeå xaây döïng neàn vaên hoaù tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc

* Laøm cho chuû nghóa Maùc - Leâ-nin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh giöõ

     vai troø chuû ñaïo trong ñôøi soáng tinh thaàn cuûa nhaân daân.

* Keá thöøa, phaùt huy nhöõng di saûn vaø truyeàn thoáng vaên hoaù cuûa

      daân toäc.

* Tieáp thu tinh hoa vaên hoaù nhaân loaïi.

* Naâng cao hieåu bieát vaø möùc höôûng thuï vaên hoaù, phaùt huy tieàm

       naêng saùng taïo vaên hoaù cuûa nhaân daân.

IV Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi chính saùch giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä, vaên hoaù.

* Tin töôûng vaø chaáp haønh ñuùng chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng

     vaø Nhaø nöôùc veà caùc chính saùch treân.

* Thöôøng xuyeân naâng cao trình ñoä hoïc vaán, coi troïng vieäc tieáp thu

       tinh hoa vaên hoaù nhaân loaïi

* Ra söùc trau doài phaàm chaát ñaïo ñöùc, chieám lónh kieán thöùc khoa

   hoïc kó thuaät hieän ñaïi ñeå laøm cho ñaát nöôùc ngaøy caøng giaøu maïnh.

* Coù quan heä toát ñeïp vôùi moïi ngöôøi , bieát pheâ phaùn nhöõng thoùi hö,

    taät xaáu trong xaõ hoäi.

 

 

 

4   Cuûng coá   GV cho HS giaûi baøi taäp 7 vaø 8 ôû SGK sau baøi hoïc.

5   Hoïat ñoäng tieáp noái    Hoïc baøi vöøa hoïc ; soaïn tröôùc baøi :  Chính saùch quoác phoøng vaø an ninh.

IV   Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù, baøi taäp  

          Trình baøy nhieäm vuï vaø phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo.

          Trình baøy nhieäm vuï vaø phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä.

          Trình baøy nhieäm vuï vaø phöông höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån vaên hoaù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Soaïn :</