giao an GDCD 12 giáo án Giáo án khác

Đăng ngày 9/10/2014 9:02:07 PM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


Lớp
12C1
12C2
12C3
12C4

Ngày dạy

Ngày soạn: 10/10/2013
Tuần:12 tiết: 12
Bài 5
QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

1. MỤC TIÊU.
- Về kiến thức
+ Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo.
+ Hiểu được chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
- Về kỹ năng
+ Phân biệt được những việc làm đúng và sai trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
+ Biết xử sự phù hợp với qui định của PL về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
- Về thái độ
Ủng hộ chính sách của Đảng và PL của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
2. CHUẨN BỊ CỦA GV& HỌC SINH.
- Phương tiện

- SGK, SGV 12, Tình huống GDCD 12, Bài tập trắc nghiệm GDCD 12.
- Thiết bị
+Tranh , ảnh, một số luật, bộ luật, pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, sơ đồ có liên quan nội dung bài học.
3. PHƯƠNG PHÁP.
Thảo luận, nêu vấn đề, phương pháp thuyết trình, đàm thoại
4. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY-GIÁO DỤC.
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ
a. Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh? Nêu ví dụ.
b. Nội dung của bình đẳng trong kinh doanh?
3. Giảng bài mới
Đặt vấn đề: Đãng ta ngay từ khi ra đời đã xác định vấn đề dân tộc là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt. Để đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, đãng và Nhà nước ta đã có những chính sách như thế nào về dân tộc ?
Hoạt động của Thầy-Trò
Nội dung cần đạt

Hoạt động 1
- GV: Đưa câu hỏi, HS phân tích, tìm ví dụ chứng tỏ VN không phân biệt đối xử giữa các dân tộc:
* Trong câu: Đại gia đình các dt VN thống nhất hiện có 54 dt anh em, vì sao lại nó “Đại gia đình các dt VN” và “54 dt anh em”?
* Vì sao khi đô hộ nước ta thực dân Pháp lại thực hiện cs chia để trị?
GV: Ngày nay trên đường phố Hà nội, tp HCM đều có các phố mang tên các vị anh hùng người dt thiểu số như Hoàng Văn Thụ, Tôn Đản, N,Trang Long. Điều đó có ý nghĩa gì?
HS: Suy nghỉ trả lời.
GV: Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc?
HS: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là: các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, không phân biệt
- GV: N/ xét, bổ xung, KL.
Hoạt động 2
Thảo luận nhóm

GV: Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc VN về chính trị?
HS: Quyền công dân tham gia quản lí nhà nước và xh, tham gia bộ máy nhà nước, thảo luận..
GV: Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc VN về kinh tế?
HS: Thể hiện ở chính sách KT của Nhà nước không phân biệt giữa các dt; Nhà nước luôn quan tâm đấu tư phát triển KT đối với tất cả các vùng, đặc …
GV: Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc VN về văn hoá, giáo dục?
HS: Các dt có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình; phong tục, tập quán, truyền thống vh được bảo tồn, giữ gìn, khôi phục, phát huy, phát triển là cơ sở củng cố sự đoàn kết….
GV: N/ xét, bổ xung, kết luận.
Hoạt động 3
Thảo luận nhóm
GV: Ở nước ta có sự chênh lệch khá lớn về trình độ phát triển KT-XH giữa các dân tộc. Em hãy nêu vd chứng minh?
HS: Nêu ví dụ.
GV: Các chính sách của Nhà nước về đầu tư phát triển KT-XH đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc có ý nghĩa như thế nào trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
HS: Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. Không có bình đẳng thì không có đoàn kết thực sự….
GV: Mục đích của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa

Sponsor Documents