giáo án giáo dục quốc phòng lớp giáo án Giáo dục quốc phòng an ninh

Đăng ngày 12/2/2014 9:53:09 PM | Thể loại: Giáo dục quốc phòng an ninh | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.58 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

- Ngày soạn : 12 / 11 /2014
- Ngày giảng :24 / 11 / 2014
Tiết 10

Bài 3 ( 3 Tiết) TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
( Tiết 3)

PHẦN I : Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Về kiến thức:
- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.
- Nhận biết được cấp bậc, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an
2. Về kỹ năng:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh.
3. Về thái độ:
- Có thái độ học tập tốt, hiểu đúng, đủ nội dung của bài xây dựng ý thức trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh.
II.VẬT CHẤT.
1. Chuẩn bị của học sinh : Bút, vở ghi chép bài đầy đủ.
2. Chuẩn bị của giáo viên : Giáo án, SGK một số tài liệu tham khảo

PHẦN II :THỰC HÀNH GIẢNG BÀI (45 phút)
I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI
1. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số, trang phục.
2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 Phút )
- Cấp bậc, phù hiệu của QĐND Việt Nam?
- Quân hiệu, cấp hiệu của QĐND Việt Nam?
3. Phổ biến ý định bài giảng
- Quân đội nhân dân là lực lượng gì? Do ai lãnh đạo? Ai chỉ huy?
- Công an nhân dân là lực lượng gì? Do ai lãnh đạo? Ai chỉ huy? Tổ chức và hệ thống như thế nào?
Để biết rõ hơn về lực lực lượng CAND chúng ta đi tìm hiểu phần II: Tổ chức và hệ thống trong CAND Việt Nam.
II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
NỘI DUNG - THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP

VẬT CHẤT


II- Tổ chức và hệ thống tổ chức trong CAND
VN ( 40 phút)
1.Tổ chức: (5phút)
- Căn cứ để tổ chức:
+ Lực lượng ANND.


+ Lực lượng CSND.


2. Hệ thống tổ chức: : (5phút)
+ Bộ Công an
+ CA tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.
+ CA huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
+ CA xã, phường, thị trấn
+ Các học viện, nhà trường đào tạo cán bộ sĩ quan công an và hạ sĩ quan chuyên nghiệp công an.
3.Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong CA (23phút)
a) Bộ CA:
- Là cơ quan lãnh đạo, chỉ huy cao nhất.
- Nhiệm vụ:
+ Quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
+ Xây dựng nền an ninh nhân dân và các lực lượng công an.
b) Tổng cục an ninh I:
- Là lực lượng nòng cốt của Công an.
- Nhiệm vụ: điều hành, quản lý công tác an ninh đối ngoại.
c) Tổng cục an ninh II
- Là lực lượng nòng cốt của Công an.
- Nhiệm vụ: điều hành, quản lý công tác an ninh trong nước
d)Tổng cục xây dựng lực lượng
- Là cơ quan đầu ngành về công tác xây dựng hệ thống tổ chức, cán bộ, các lực lượng nghiệp vụ trong Bộ Công an.
d) Tổng cục Kỹ thuật- Hậu cần
- Là cơ quan chiến lược đầu ngành tham mưu giúp Bộ trưởng về công tác hậu cần, kỹ thuật trong toàn ngành.
e )Tổng cục tình báo
- Là cơ quan tình báo đầu ngành giúp Bộ trưởng quản lý, điều hành về công tác tình báo trong cả nước.
f) Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm
- Là cơ quan cảnh sát đầu ngành giúp Bộ trưởng quản lý, điều hành về công tác phòng, chống tội phạm trong và ngoài nước.
g) Tổng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội.
- Có nhiệm vụ quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội.
h) Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
- Là lực lượng quản lý nhà nước về thi hành án phạt tù và hỗ trợ tư pháp.
g) Bộ Tư lệnh cảnh vệ
- Là lực lượng bảo vệ cán bộ cao cấp, cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, chuyên gia nước

Sponsor Documents