Giáo án Hình Học lớp 7

Đăng ngày 8/4/2009 8:25:35 AM | Thể loại: Hình học 7 | Chia sẽ bởi: Bỉnh Trần Công | Lần tải: 3887 | Lần xem: 1956 | Page: 1 | Kích thước: 7.34 M | Loại file: doc

TiÕt 1

Hai gãc ®èi ®Ønh

 

Ngµy so¹n :                         Ngµy d¹y :

A.Môc tiªu

 • HS gi¶i thÝch ®­îc thÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh.
 • Nªu ®­îc tÝnh chÊt : hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau.
 • HS vÏ ®­îc gãc ®èi ®Ønh víi 1 gãc cho tr­íc.
 • NhËn biÕt ®­îc c¸c gãc ®èi ®Ønh trong h×nh .
 • B­íc ®Çu tËp suy luËn.

B.ChuÈn bÞ : SGK, th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc , b¶ng phô.

C.TiÕn tr×nh d¹y häc

I.æn ®Þnh líp (1p)

II.KiÓm tra bµi cò

III.Bµi gi¶ng

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Giíi thiÖu ch­¬ng I H×nh häc 7(4p)

GV nªu néi dung chÝnh cña ch­¬ng

1.ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh (15p)

Cho HS quan s¸t h×nh vÏ 2 gãc ®èi ®Ønh vµ 2 gãc kh«ng ®èi ®Ønh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H·y cho biÕt quan hÖ vÒ ®Ønh , vÒ c¹nh cña 2 gãc ¤1 vµ ¤2; cña ; cña ¢ vµ ?

 

 

 

Ta nãi ¤1 vµ ¤2 lµ 2 gãc ®èi ®Ønh; ; ¢ vµ lµ c¸c gãc kh«ng ®èi ®Ønh.

VËy thÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh?

§Þnh nghÜa (SGK)

Yªu cÇu HS lµm ?1 trong SGK

 

 

 

VËy 2 ®­êng th¼ng c¾t nhau cho ta bao nhiªu cÆp gãc ®èi ®Ønh ?

T¹i sao c¸c gãc M;A,B kh«ng lµ 2 gãc ®èi ®Ønh?

 

Cho gãc xOy, h·y vÏ gãc ®èi ®Ønh cña nã ?

 

 

 

 

 

 

 

Trong h×nh võa vÏ h·y ®äc tªn c¸c gÆp gãc ®èi ®Ønh?

VÏ 2 ®­êng th¼ng c¾t nhau? Ghi tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh t¹o thµnh?

 

2.TÝnh chÊt cña 2 gãc ®èi ®Ønh(15p)

Quan s¸t c¸c gãc ¤1234: h·y ­íc l­îng b»ng m¾t vµ so s¸nh ®é lín cña chóng?

H·y dïng th­íc kiÓm tra l¹i ?

Dùa vµo tÝnh chÊt 2 gãc kÒ bï h·y gi¶i thÝch b»ng suy luËn t¹i sao ¤12; ¤3= ¤4?

      ¤12=?; ¤2 + ¤3 =?

Tõ ®ã suy ra ®iÒu g× ?

Nh­ vËy b»ng suy luËn ta chøng tá ®­îc ¤12; ¤3= ¤4?

Hay: 2 gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau.

 

 

Quan s¸t h×nh vÏ vµ nhËn xÐt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤1 vµ ¤2: ®Ønh chung; c¹nh lµ c¸c tia ®èi nhau .

: §Ønh chung, c¸c c¹nh kh«ng lµ 2 tia ®èi nhau.

¢ vµ : ®Ønh kh¸c nhau, c¹nh lµ c¸c tia kh«ng ®èi nhau.

 

 

Nªu ®Þnh nghÜa nh­ SGK

¤3 vµ ¤4 còng lµ 2 gãc ®èi ®Ønh v× còng cã ®Ønh chung vµ c¸c c¹nh gãc nµy lµ tia ®èi cña c¹nh gãc kia.

Cho ta 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh

 

V× chóng kh«ng tho¶ m·n c¶ 2 ®iÒu kiÖn cña ®Þnh nghÜa.

Lªn b¶ng vÏ h×nh; c¶ líp vÏ vµo vë.

 

-         vÏ tia ®èi cña Ox vµ tia ®èi cña Oy

-         §äc tªn gãc

 

 

 

vÏ h×nh vµ kÝ hiÖu :

 

 

 

 

¤12; ¤3= ¤4

 

Dïng th­íc kiÓm tra vµ nªu kÕt qu¶

 

 

¤12=1800 (1) v× 2 gãc kÒ bï

¤2 + ¤3 =1800 (2) v×2 gãc kÒ bï

Tõ (1) vµ (2) suy ra : ¤12;

T­¬ng tù ¤3= ¤4.

 

 

 

Ta cã : 2 gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau; vËy 2 gãc b»ng nhau th× cã ®èi ®Ønh kh«ng ?

Lµm bµi tËp 1(tr 82-sgk)

 

 

 

 

 

 

Ch­a ch¾c , v× cã thÓ chóng kh«ng chung ®Ønh hoÆc c¹nh kh«ng ®èi nhau.

§øng t¹i chç tr¶ lêi:

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Cñng cè(8p)

Bµi 2(sgk)  §øng t¹i chç tr¶ lêi:

a)Hai gãc cã mçi c¹nh cña gãc nµy lµ tia ®èi cña mét c¹nh gãc kia lµ 2 gãc ®èi ®Ønh.

b)Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau t¹o ra 2 cÆo gãc ®èi ®Ønh.

V.H­íng dÉn vÒ nhµ(2p)

-         Häc thuéc ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt 2 gãc ®èi ®Ønh.

-         vÏ gãc ®èi ®Ønh cña 1 gãc cho tr­íc.

-         Lµm bµi tËp 3,4,5(sgk) ; 1,2,3(sbt-73,74).

TiÕt 2

LuyÖn tËp

 

Ngµy so¹n :                            Ngµy d¹y :

A. Môc tiªu

- HS n¾m ch¾c ®­îc ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt 2 gãc ®èi ®Ønh: hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau.

- HS vÏ ®­îc gãc ®èi ®Ønh víi 1 gãc cho tr­íc.

- NhËn biÕt ®­îc c¸c gãc ®èi ®Ønh trong h×nh .

- B­íc ®Çu tËp suy luËn.

B. ChuÈn bÞ : SGK, th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc , b¶ng phô.

C.TiÕn tr×nh d¹y häc

I. æn ®Þnh líp (1p)

II. KiÓm tra bµi cò , ch÷a bµi tËp (9p)

Gäi 3 HS lªn kiÓm tra:

HS1: nªu ®Þnh nghÜa 2 gãc ®èi ®Ønh , vÏ h×nh vµ ®Æt tªn c¸c gãc ?

HS2: Nªu tÝnh chÊt  vµ tr×nh bµy suy luËn chøng tá ®iÒu ®ã?

HS3: ch÷a bµi tËp 5(sgk)

 

 

NhËn xÐt cho ®iÓm

3 HS lªn b¶ng :

HS1:

HS2:

HS3: a)

b)vÏ tia ®èi BC” cña BC , tÝnh ®­îc .

  c) vÏ tia ®èi BA’ cña BA vµ tÝnh ®­îc

III. LuyÖn tËp(28p)

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Bµi 6(tr83sgk)

Yªu cÇu HS ®äc  ®Ò bµi vµ nªu c¸ch vÏ h×nh ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dùa vµo h×nh vÏ h·y tãm t¾t ®Ò bµi ?

 

H·y tÝnh ¤3 theo ¤1 ?

TÝnh ¤2 theo ¤1 ?

TÝnh ¤4 theo ¤2 ?

 

 

 

Bµi 7(sgk)

Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ài 8(sgk)

Gäi 2 HS lªn vÏ h×nh :

 

 

Nh×n vµo h×nh vÏ , em cã nhËn xÐt g× ?

 

 

Bµi 9(sgk)

Muèn vÏ gãc vu«ng ta lµm thÕ nµo ?

 

Hai gãc vu«ng kh«ng ®èi ®Ønh lµ 2 gãc vu«ng nµo ?

ChØ ra  c¸c cÆp nh­ vËy n÷a?

 

 

NÕu  2 ®­êng th¼ng c¾t nhau t¹o thµnh 1 gãc vu«ng th× c¸c gãc cßn l¹i còng vu«ng.

Hüa tr×nh bµy suy luËn chøng tá ®iÒu trªn ?

 

 

Bài 10(sgk)

Yªu cÇu HS thùc hµnh theo nhãm

1 HS ®äc ®Ò bµi

C¸ch vÏ:

-         vÏ gãc xOy = 470.

-         VÏ tia ®èi cña 2 tia Ox vµ Oy.

-         Gãc x’Oy’ lµ gãc ®èi ®Ønh víi xOy vµ b»ng 470.

VÏ h×nh :

 

 

 

 

 

 

1 HS lªn b¶ng tãm t¾t:

 

          Cho   xx’ c¾t yy’ t¹i O

              ¤1= 470

 

            T×m    ¤2, ¤3, ¤4 ?

 

Gi¶i : ¤1= ¤3 = 470 (v× 2 gãc ®èi ®Ønh )

¤1+ ¤2= 1800 (v× 2 gãc kÒ bï )

Suy ra ¤2 = 1800 – 470 = 1330

¤4 = ¤2= 1330 (v× 2 gãc ®èi ®Ønh)

 

Lµm viÖc theo nhãm råi tr×nh bµy kÕt qu¶ sau 3phót:

 

 

 

 

 

 

 

 

C¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh lµ :

2 HS lªn vÏ h×nh :

 

 

 

 

 

 

 

2 gãc b»ng nhau ch­a ch¾c ®· ®èi ®Ønh

 

Nªu c¸ch vÏ (dïng ªke)

TiÕp tôc vÏ h×nh theo ®Çu bµi:

 

GÊp tia mµu ®á trïng tia mµu xanh ta cã 2 gãc ®èi ®Ønh.

IV.cñng cè (5p)

 • Yªu cÇu HS nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa 2 gãc ®èi ®Ønh vµ tÝnh chÊt .
 • Lµm nhanh bµi 7 tr74 sbt

KÕt qu¶ : a) ®óng   b) sai

V.H­íng dÉn vÒ nhµ (2p)

 • Lµm l¹i bµi 7(sgk) Bµi tËp : 4,5,6 (sbt-74), §äc tr­íc bµi míi
 •  

TiÕt 3

Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc

 

Ngµy so¹n :                       Ngµy d¹y :

A. Môc tiªu

Qua bµi nµy , HS :

- Gi¶i thÝch ®­îc thÕ nµo lµ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc nhau.

- C«ng nhËn tÝnh chÊt : cã duy nhÊt 1 ®­êng th¼ng b ®i qua A vµ vu«ng gãc ®­êng th¼ng a.

- HiÓu thÕ nµo lµ ®­êng trung trùc cña 1 ®o¹n th¼ng.

- BiÕt vÏ ®­êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm cho tr­íc vµ vu«ng gãc víi 1 ®­êng th¼ng cho tr­íc.

- BiÕt vÏ ®­êng trung trùc cña 1 ®o¹n th¼ng.

- B­íc ®Çu tËp suy luËn.

B. ChuÈn bÞ :SGK, ªke , giÊy rêi.

C. TiÕn tr×nh d¹y häc

I. æn ®Þnh líp (1p)

II. KiÓm tra bµi cò (5p)

Gäi 1 HS lªn b¶ng tr¶ lêi : +ThÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh? , TÝnh chÊt 2 gãc ®èi ®Ønh

  + VÏ gãc ®èi ®Ønh cña gãc 900

III. Bµi gi¶ng

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

1.ThÕ nµo lµ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc (10)

Cho c¶ líp lµm ?1

Dïng bót vÏ theo nÕp gÊp , quan s¸t c¸c gãc t¹o thµnh bëi 2 nÕp gÊp ?

 

 

 

 

?2

vÏ 2 ®­êng th¼ng xx’ vµ yy’ c¾t nhau t¹i O , gãc xOy = 900. Gi¶i thÝch t¹i sao c¸c gãc ®Òu vu«ng ? (dùa vµo bµi tËp 9)

 

 

Ta nãi 2 ®­êng th¼ng xx’ vµ yy’ vu«ng gãc nhau. VËy thÕ nµo lµ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc?

Ta kÝ hiÖu nh­ sau :

            

Nªu c¸ch diÔn ®¹t nh­ SGK trang 84.

 

 

2.VÏ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc(12p)

Muèn vÏ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc nhau ta lµm thÕ nµo ?

Ngoµi ra cßn c¸ch vÏ nµo kh¸c ?

Yªu cÇu 2 HS lªn lµm ?3,?4 c¶ líp lµm vµo vë.

§iÓm O n»m ë ®©u?

Víi mçi ®iÓm O th× cã mÊy ®­êng th¼ng ®i qua O vµ vu«ng gãc ®­êng th¼ng a cho tr­íc ?

Ta thõa nhËn tÝnh chÊt sau :

TÝnh chÊt (sgk)

Bµi tËp :

 1. §iÒn vµo chç trèng :

-         Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau lµ 2 ®­êng th¼ng …

-         Cho ®­êng th¼ng a vµ ®iÓm M , cã mét vµ chØ mét ®­êng th¼ng b ®i qua M vµ …

3. §­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng (10)

V Ï ®o¹n th¼ng AB, trung ®iÓm I cña nã; vÏ ®­êng th¼ng d ®i qua I vµ vu«ng gãc AB?

Gäi 2 HS lªn vÏ.

 

 

Ta nãi d lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB.

VËy thÕ nµo lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB?

§Þnh nghÜa (sgk)

Chó ý 2 ®iÒu kiÖn : ®i qua trung ®iÓm vµ vu«ng gãc.

Ta nãi A vµ B ®èi xøng nhau qua d nÕu d lµ trung trùc cña AB.

Muèn vÏ ®­êng trung trùc vña 1 ®o¹n th¼ng ta lµm thÕ nµo ?

Cho CD = 3cm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña CD?

 

 

 

 

Lµm nh­ h×nh 3a,3b

 

Thu ®­îc h×nh vÏ :

 

 

 

 

 

 

NhËn xÐt : c¸c gãc ®Òu vu«ng

 

Lµ 2 ®­êng th¼ng c¾t nhau vµ t¹o thµnh 1 gãc vu«ng.(hay 4 gãc vu«ng).

 

 

Lµm nh­ BT9

 

 

 

Lµm ?4 theo nhãm

§iÓm O cã thÓ n»m trªn ®­êng th¼ng a hoÆc n»m ngoµi ®­êng th¼ng a.

Quan s¸t h×nh 5,6 vµ vÏ theo

ChØ cã duy nhÊt 1 ®­êng th¼ng ®i qua O vµ vu«ng gãc a.

 

 

Lµm bµi :

1.§iÒn thªm vµo :

     -  c¾t nhau vµ t¹o thµnh 1 gãc vu«ng

 

-         vu«ng gãc a

 

 

 

 

 

 

2 HS vÏ trªn b¶ng , c¶ líp vÏ vµo vë:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lµ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi AB t¹i trung ®iÓm cña nã.

§äc l¹i ®Þnh nghÜa.

Nh¾c l¹i .

Ta dung th­íc vµ ªke ®Ó vÏ.

 

VÏ vµo vë , 1 HS lªn b¶ng vÏ.

 

 

 

 

 

+ vÏ CD = 3cm

+ x¸c ®Þnh I trªn CD sao cho CI =1,5cm

+Qua I vÏ d vu«ng gãc CD.

 

IV. cñng cè (5p)

Hoc sinh lµm bµi tËp 11, 12(sgk)

V.H­íng dÉn vÒ nhµ (2p)

-         Häc thuéc lßng ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt.

-         LuyÖn vÏ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc vµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng.

-         Lµm bµi tËp 13,14,15,16 (sgk-86,87)

-         Bµi 10,11(sbt)

TiÕt 4

LuyÖn tËp

 

Ngµy so¹n :                             Ngµy d¹y :

A. Môc tiªu

 • Gi¶i thÝch ®­îc thÕ nµo lµ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau.
 • BiÕt vÏ ®­êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm cho tr­íc vµ vu«ng gãc 1 ®­êng th¼ng cho tr­íc.
 • BiÕt vÏ ®­êng trung trùc cña ®¹on th¼ng.
 • Sö dông thµnh th¹o th­íc , ªke.
 • B­íc ®Çu tËp suy luËn.

B. ChuÈn bÞ

SGK, th­íc th¼ng , ªke, giÊy rêi, b¶ng phô

C. TiÕn tr×nh d¹y häc

I. æn ®Þnh líp(1p)

II. KiÓm tra bµi cò (10p) Gäi 2 HS lªn b¶ng kiÓm tra:

-         ThÕ nµo lµ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc , vÏ h×nh .

-         ThÕ nµo lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng, vÏ ®­êng trung trùc cña AB = 4cm?

III. LuyÖn tËp (28p)

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Bµi tËp 15(sgk)

 

 

 

Bài 17(sgk)

Yªu cÇu 3 HS lªn b¶ng kiÓm tra, c¶ líp cïng lµm.

 

 

 

 

Bµi 18(sgk)

Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 19(sgk)

Lµm theo nhãm

 

 

 

Bµi 20(sgk)

Chó ý cã 2 vÞ trÝ cña 3 ®iÓm A,B,C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NhËn xÐt quan hÖ gi÷a d1 vµ d2?

 

 

Lµm nh­ h×nh 8(sgk)

zt vu«ng gãc xy t¹i O.

cã 4 gãc vu«ng lµ :

 

3 HS lªn kiÓm tra:

H×nh a:

H×nh b:

H×nh c:

 

 

1 HS lµm :

+dïng th­íc ®o gãc vÏ .

+LÊy A bÊt k× trong gãc xOy

+Dïng ªke vÏ d1®i qua A vµ vu«ng gãc Ox.

+ Dïng ªke vÏ d2®i qua A vµ vu«ng gãc Oy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 19:

 

 

 

Nªu ®­îc 3 c¸ch vÏ

Bµi 20:

a) A,B,C th¼ng hµng

 

 

 

 

 

 

 

b) A,B,C kh«ng th¼ng hµng

 

 

 

 

 

 

d1 vµ d2 song song khi A,B,C th¼ng hµng, c¾t nhau khi A,B,C kh«ng th¼ng hµng.

2 HS nh¾c l¹i.

IV.cñng cè (5p)

Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng ?

C©u nµo ®óng , c©u nµo sai

a) ®­êng th¼ng ®i qua trung ®iÓm 1 ®o¹n th¼ng lµ ®­êng trung trùc ®o¹n th¼ng ®ã.

b) ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng lµ ®­êng trung trùc ®o¹n th¼ng ®ã.

c) ®­êng th¼ng ®i qua trung ®iÓm vµ vu«ng gãc ®o¹n th¼ng lµ ®­êng trung trùc ®o¹n th¼ng.

d) 2 mót ®o¹n th¼ng ®èi xøng nhau qua trung trùc ®o¹n th¼ng.

2 HS nh¾c l¹i .

 

 

a)     Sai

b)    Sai

c)     §óng

d)    §óng

 

 

V.H­íng dÉn vÒ nhµ (2p)

 • Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a
 • Lµm bµi tËp : 10,11,12,13,14,15(sgk-75)
 • §äc tr­íc bµi : c¸c gãc t¹o bíi 1 ®­êng th¼ng c¾t 2 ®­êng th¼ng .

 

 

 

 

 

 

TiÕt 5

C¸c gãc t¹o bëi mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng

 

Ngµy so¹n :                       Ngµy d¹y :

A. Môc tiªu

 • Häc sinh hiÓu ®­îc nh÷ng tÝnh chÊt sau :

  + Cho 2 ®­êng th¼ng vµ mét c¸t tuyÕn . NÕu cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× :

*cÆp gãc so le trong cßn l¹i b»ng nhau. Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau, Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau.

  +Häc sinh nhËn biÕt ®­îc : CÆp gãc so le trong, cÆp gãc ®ång vÞ. cÆp gãc trong cïng phÝa.

 • B­íc ®Çu tËp suy luËn.

B. ChuÈn bÞ : th­íc th¼ng , th­íc ®o gãc , b¶ng phô.

C.TiÕn tr×nh d¹y häc

I. æn ®Þnh líp (1p)

II. KiÓm tra bµi cò: Nªu tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh

III. Bµi gi¶ng

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

1.Gãc so le trong , gãc ®ång vÞ(17p)

Gäi 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh :

  +vÏ 2 ®­êng th¼ng ph©n biÖt a,b.

  +vÏ ®­êng th¼ng c c¾t a,b t¹i A,B.

  + cho biÕt cã bao nhiªu gãc ®Ønh A, ®Ønh B.

 

 

 

 

§¸nh sè gãc vµ giíi thiÖu gãc so le trong , gãc ®ång vÞ .

Hai gãc so le trong lµ :

Bèn cÆp gãc ®ång vÞ lµ :

Gi¶i thÝch thªm vÒ thuËt ng÷ “so le trong “ vµ “®ång vÞ” cho HS hiÓu thªm.

Cho c¶ líp lµm ?1

Gäi 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh , viÕt tªn c¸c gãc so le trong, ®ång vÞ .

 

Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 21(sgk)

®iÒn vµo chç trèng dùa theo h×nh vÏ:

 

 

 

 

 

 

 

2.TÝnh chÊt(15p)

Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 13, ®äc h×nh 13.

Yªu cÇu HS lµm ?2

C©ub: tÝnh ¢2 ; so s¸nh ¢2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÕu ®­êng th¼ng c c¾t 2 ®­êng th¼ng a,b vµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã 1 cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× c¸c gãc so le trong cßn l¹i, c¸c gãc ®ång vÞ nh­ thÕ nµo ?

®ã chÝnh lµ tÝnh chÊt c¸c gãc t¹o bíi 1 ®­êng th¼ng c¾t 2 ®­êng th¼ng .

TÝnh chÊt (sgk)

 

1HS lªn b¶ng vÏ h×nh , c¶ líp vÏ vµo vë:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cã 4 gãc ®Ønh A vµ 4 gãc ®Ønh B.

Nghe gi¶ng

 

 

 

 

Lµm ?1

 

 

 

 

a)

b)

c)

d)

 

 

quan s¸t h×nh 13

Lµm ?2

 

 

 

 

 

 

 

C¸c gãc so le trong cßn l¹i b»ng nhau; c¸c gãc ®ång vÞ b»ng nhau.

Nh¾c l¹i tÝnh chÊt.

 

IV.Cñng cè (10p)

Lµm bµi tËp 22(sgk)

Yªu cÇu HS ®iÒn tiÕp sè ®o c¸c gãc cßn l¹i.

§äc tªn c¸c gãc so le , ®ång vÞ trong h×nh?

Ta gäi c¸c gãc lµ cÆp gãc trong cïng phÝa.

H·y t×m cÆp gãc kh¸c t­¬ng tù ?

H·y cho biÕt quan hÖ gi÷a 2 gãc trong cïng phÝa?

Nh­ vËy nÕu 2 gãc so le trong b»ng nhau th× tæng 2 gãc trong cïng phÝa b»ng 1800 hay chóng bï nhau.

Yªu cÇu HS kÕt hîp tÝnh chÊt vµ kÕt qu¶ nµy thµnh 1 tÝnh chÊt chung.

Lµm bµi 22:

¢42=;

§äc tªn c¸c gãc so le trong , ®ång vÞ.

CÆp còng lµ cÆp gãc trong cïng phÝa

HS nªu tÝnh chÊt

 

V.H­íng dÉn vÒ nhµ(2p)

 • Bµi tËp : 23(sgk), 16,17,18,19,20(sbt)
 • §äc tr­íc bµi 2 ®­êng th¼ng song song, «n l¹i ®Þnh nghÜa 2 ®­êng th¼ng song song, vÞ trÝ 2 ®­êng th¼ng (líp 6).

 

 

 

 

 

TiÕt 6

Hai ®­êng th¼ng song song

 

Ngµy so¹n :                         Ngµy d¹y :

A. Môc tiªu

- ¤n l¹i thÕ nµo lµ 2 ®­êng th¼ng song song(líp 6)

- C«ng nhËn dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®­êng th¼ng song song.

- BiÕt vÏ ®­êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm n»m ngoµi 1 ®­êng th¼ng cho tr­íc vµ song song víi ®­êng th¼ng Êy.

- BiÕt sö dông ª ke vµ th­íc th¼ng hoÆc chØ dïng ªke ®Ó vÏ 2 ®­êng th¼ng song song.

B. ChuÈn bÞ: SGK,ªke, b¶ng phô.

C. TiÕn tr×nh d¹y häc

I. æn ®Þnh líp (1p)

II. KiÓm tra bµi cò (7p)

HS1: nªu tÝnh chÊt c¸c gãc t¹o bëi 1 ®­êng th¼ng c¾t 2 ®­êng th¼ng ?

HS2: Nªu ®Þnh nghÜa 2 ®­êng th¼ng song song ë líp 6 vµ c¸ch vÏ?

III.Bµi gi¶ng

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

1.Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6(5p)

Yªu cÇu HS ®äc SGK(tr90)

Cho 2 ®­êng th¼ng a,b muèn biÕt a cã song song b kh«ng ta lµm thÕ nµo?

 

 

 

 

C¸ch lµm trªn rÊt khã thùc hiÖn vµ ch­a ch¾c ®· chÝnh x¸c. VËy cã c¸ch nµo dÔ h¬n kh«ng?

2.DÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®­êng th¼ng song song(14p)

Cho c¶ líp lµm ?1 trong sgk

§o¸n xem 2 ®­êng th¼ng nµo song song ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thö dïng th­íc kiÓm tra l¹i xem?

NhËn xÐt c¸c gãc cho trong h×nh ?

Nh­ vËy theo bµi to¸n trªn th× nÕu 1 ®­êng th¼ng c¾t 2 ®­êng th¼ng kh¸c t¹o thµnh 1 cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× chóng song song nhau.

§ã chÝnh lµ dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®­êng th¼ng song song.

Ta thõa nhËn tÝnh chÊt sau:

TÝnh chÊt (sgk)

Hai ®­êng th¼ng a,b song song nhau kÝ hiÖu lµ :

     a//b

H·y nªu c¸c c¸ch diÔn ®¹t ®­êng th¼ng a song song ®­êng th¼ng b?

 

 

Trë l¹i h×nh vÏ ban ®Çu , h·y dïng dông cô ®Ó kiÓm tra  xem a cã song song b kh«ng?

(h­íng dÉn : kÎ ®­êng th¼ng c c¾t a,b t¹i A,B. §o cÆp gãc so le trong)

Muèn vÏ 2 ®­êng th¼ng song song ta lµm thÕ nµo ?

3. VÏ 2 ®­êng th¼ng song song(12p)

Yªu cÇu HS lµm ?2, h×nh 18,19.

Nªu tr×nh tù vÏ b»ng lêi?

 

 

Giíi thiÖu hai ®o¹n th¼ng song song, 2 tia song song :

NÕu 2 ®­êng th¼ng song song th× ta nãi mèi ®o¹n th¼ng (mçi tia) cña ®­êng th¼ng nµy song song mçi ®¹on th¼ng (mçi tia) cña ®­êng th¼ng kia.

 

 

NÕu xy//x’y’ th× : AB//CD; Ax//Cx’; Ay//Dy’,…

 

§äc SGK

Ta cã thÓ ­íc l­îng b»ng m¾t : nÕu a kh«ng c¾t b th× chóng song song.

Cã thÓ kÐo dµi m·i 2 ®­êng th¼ng mµ chóng kh«ng c¾t nhau th× chóng song song.

 

 

 

 

 

 

 

Lµm ?1

a)     a song song b

b)    d kh«ng song song e

c)     m song song n

 

 

 

 

Dïng th­íc kiÓm tra l¹i vµ kÕt qu¶ nh­ trªn

a)     2 gãc so le trong b»ng nhau

b)    2 gãc so le trong kh«ng b»ng nhau

c)     2 gãc so le trong b»ng nhau

 

 

 

 

HS ®äc l¹i tÝnh chÊt

+®­êng th¼ng a song song ®­êng th¼ng b

+®­êng th¼ng b song song ®­êng th¼ng a

+2 ®­êng th¼ng a vµ b song song nhau.

+ a vµ b kh«ng cã ®iÓm chung.

 

 

Lµm theo GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lµm ?2 theo nhãm

+Dïng gãc nhän ªke vÏ ®­êng th¼ng c t¹o víi a gãc ®ã.

+Lµm nh­ vËy víi ®­êng th¼ng b

+ ta cã a//b (theo dÊu hiÖu)

1 HS lµm b»ng ªke vµ th­íc th¼ng trªn b¶ng;c¶ líp lµm vµo vë.

 

 

 

IV.Cñng cè (5p)

Lµm bµi tËp 24(sgk)

ThÕ nµo lµ 2 ®­êng th¼ng song song . Trong c¸c c©u sau , c©u nµo ®óng, c©u nµo sai?

- Hai ®o¹n th¼ng song song lµ 2 ®o¹n th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung

- Hai ®o¹n th¼ng song song lµ 2 ®o¹n th¼ng n»m trªn 2 ®­êng th¼ng song song

Nh¾c l¹i dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®­êng th¼ng song song.

Nªu ®Þnh nghÜa

 

a)     Sai v× 2 ®­êng th¼ng chøa chóng cã thÕ c¾t nhau

b)    §óng

 

Nªu dÊu hiÖu

 

V.H­íng dÉn vÒ nhµ(2p)

 • Häc thuéc dÊu hiÖu 2 ®­êng th¼ng song song.
 • Bµi tËp : 25,26(sgk-91)
 • Bµi tËp : 21,23,24(tr77-sbt)

TiÕt 7

LuyÖn tËp

 

Ngµy so¹n :                         Ngµy d¹y :

A.Môc tiªu

 • Thuéc vµ n¾m ch¾c dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®­êng th¼ng song song.
 • BiÕt vÏ thµnh th¹o ®­êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm n»m ngoµi 1 ®­êng th¼ng cho tr­íc vµ song song víi ®­êng th¼ng ®ã.
 • Sö dông thµnh th¹o ªke vµ th­íc th¼ng hoÆc chØ ªke ®Ó vÏ 2 ®­êng th¼ng song song.

B.ChuÈn bÞ : th­íc th¼ng , ªke , SGK.

C.TiÕn tr×nh d¹y häc

I.æn ®Þnh líp (1p)

II.KiÓm tra bµi cò (7p)

HS1: nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®­êng th¼ng song song ?

HS2: Nªu c¸ch vÏ 2 ®­êng th¼ng song song ?

III.LuyÖn tËp(35p)

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Bµi 26(sgk)

Yªu cÇu 1 HS ®äc ®Ò bµi , 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh ,tr¶ lêi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäi 1 HS nhËn xÐt bµi

Muèn vÏ gãc 1200 ta vÏ thÕ nµo ?

H·y thùc hiÖn ?

 

Bµi 27(sgk)

Cho c¶ líp ®äc ®Ò bµi

Gäi 2 HS nh¾c l¹i.

Bµi to¸n cho g× ? hái g× ?

 

Muèn vÏ AD//BC ta lµm thÕ nµo ?

Muèn cã AD = BC ta lµm thÕ nµo ?

Gäi HS lªn b¶ng vÏ h×nh ?

Cã thÓ vÏ ®­îc mÊy ®o¹n AD//BC vµ AD = BC ?

 

 

Nªu c¸ch vÏ D’?

 

Bµi 28(sgk)

Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi , ho¹t ®éng nhãm nªu c¸ch vÏ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 29(sgk)

Bµi to¸n cho g× ? hái g×?

 

 

Gäi 1 HS lªn vÏ h×nh

 

 

 

Lµm bµi 26:

§äc ®Ò bµi .

VÏ h×nh vµ tr¶ lêi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ax vµ By song song nhau v× ®­êng th¼ng AB c¾t Ax vµ By t¹o thµnh 2 gãc so sle trong b»ng nhau(dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®­êng th¼ng song song)

Cã thÓ dïng th­íc ®o gãc hoÆc ªke cã gãc 600

vÏ 2 lÇn gãc 600 ®­îc gãc 1200.

1 HS lµm bµi 26 theo c¸ch vÏ kh¸c.

 

§äc ®Ò bµi :

 

Cho tam gi¸c ABC , qua A vÏ AD//BC vµ AD = BC.

VÏ qua A ®­êng th¼ng song song BC

LÊy D sao cho AD = BC

 

VÏ ®­îc 2 ®o¹n nh­ vËy.

D’ ®èi xøng D qua A

 

 

 

§äc ®Ò bµi

 

 

 

 

 

 

 

+vÏ ®­êng th¼ng xx’

+Trªn xx’ lÊy ®iÓm A bÊt k×

+Dïng ªke vÏ ®­êng th¼ng c qua A t¹o víi Ax gãc 600.

+Trªn c lÊy B bÊt k× (kh¸c A)

+Dïng ªke vÏ vµ so le trong víi

+VÏ tia ®èi By cña By’ ta ®­îc yy’//xx’

Cã thÓ vÏ 2 gãc ë vÞ trÝ ®ång vÞ.

 

 

Cho gãc nhän xOy vµ ®iÓm O’. Yªu cÇu vÏ gãc nhän x’O’y’ cã O’x’//Ox , O’y’//Oy; so s¸nh 2 gãc.

1HS lªn vÏ h×nh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So s¸nh 2 gãc : b»ng nhau.

 

IV.H­íng dÉn vÒ nhµ (2p)

 • Bµi tËp : 30(sgk) , 24,25,26(sbt-78)
 • Kh¼ng ®Þnh b»ng suy luËn kÕt qu¶ bµi 29.

 

 

 

 

 

TiÕt 8

Tiªn ®Ò ¬clit vÒ ®­êng th¼ng song song

 

                           Ngµy so¹n :                          Ngµy d¹y :

A. Môc tiªu

- HiÓu ®­îc tiÖn ®Ò ¬clit lµ c«ng nhËn tÝnh duy nhÊt cña ®­êng th¼ng b ®i qua M ( kh«ng thuéc a) vµ song song a.

- HiÓu r»ng nhê tiªn ®Ò ¬clit míi cã tÝnh chÊt cña 2 ®­êng th¼ng song song:”nÕu 2 ®­êng th¼ng song song th× c¸c gãc so le trong (®ång vÞ ) b»ng nhau”.

- KÜ n¨ng : cho biÕt 2 ®­êng th¼ng song song vµ 1 c¸t tuyÕn. Cho biÕt sè ®o cña 1 gãc , biÕt c¸ch tÝnh sè ®o c¸c gãc cßn l¹i.

B. ChuÈn bÞ : SGK, th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, b¶ng phô

C. TiÕn tr×nh d¹y häc

I.æn ®Þnh líp(1p)

II.KiÓm tra bµi cò : Nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song

III.Bµi gi¶ng

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

1.T×m hiÓu tiªn ®Ò ¬clit(14p)

Yªu cÇu HS lµm nh¸p bµi to¸n sau :

Cho ®iÓm M kh«ng thuéc ®­êng th¼ng a.VÏ ®­êng th¼ng b ®i qua M vµ b//a ?

Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm.

 

 

 

 

Gäi tiÕp 1 HS lªn lµm l¹i.(cã thÓ theo c¸ch kh¸c)

Cã nhËn xÐt g× vÒ 2 ®­êng th¼ng mµ 2 b¹n vÏ ?

Nh­ vËy liÖu cã bao nhiªu ®­êng th¼ng ®i qua M vµ song song a?

B»ng kinh nghiÖm thùc tÕ ng­êi ta nhËn thÊy : Qua ®iÓm M n»m ngoµi ®­êng th¼ng a chØ cã mét ®­êng th¼ng song song víi a. §ã chÝnh lµ tiªn ®Ò ¥clit

Tiªn ®Ò ¥clit(sgk)

 

 

 

 

 

Cho HS ®äc phÇn “cã thÓ em ch­a biÕt “

VËy 2 ®­êng th¼ng song song cã tÝnh chÊt g× ?

2.TÝnh chÊt cña 2 ®­êng th¼ng song song(15p)

Cho HS lµm ? trong SGK

Gäi 3 HS lÇn l­ît lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua bµi to¸n trªn ta cã nhËn xÐt g× ?

 

KiÓm tra thªm gãc trong cïng phÝa ?

 

§ã chÝnh lµ tÝnh chÊt 2 ®­êng th¼ng song song

TÝnh chÊt (sgk)

Bµi tËp 30(sbt)

 

 

 

 

 

 

C¶ líp lµm bµi :

 

 

 

 

 

 

 

2 ®­êng th¼ng trïng nhau.

 

 

 

 

 

 

§äc l¹i tiªn ®Ò

 

 

 

 

 

 

®äc bµi

 

 

 

Lµm ?

HS1: a)

HS2: b),c)

HS3: d)Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau

 

NÕu 1 ®­êng th¼ng c¾t 2 ®­êng th¼ng song th× :

+ c¸c cÆp gãc so le trong b»ng nhau

+c¸c cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau

+c¸c gãc trong cïng phÝa bï nha.

 

§äc l¹i tÝnh chÊt

Lµm bµi :

 

Gi¶i

a)

b)Gi¶ sö .Qua A vÏ tia AP sao cho suy ra AP//b v× cã 2 gãc sole trong b»ng nhau.

Qua A võa cã a//b võa cã AP//b ®iÒu nµy tr¸i tiªn ®Ò ¥clit.

VËy AP vµ a chØ lµ mét hay :

IV.Cñng cè(13p)

Bµi tËp 34(sgk)

Yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tãm t¾t:

     

      Cho  a//b ; AB c¾t a t¹i A, AB c¾t b t¹i B

                      ¢4= 370

 

      Hái a) ,b) so s¸nh ¢1 

            c)

Gi¶i :

Cã a//b

a)theo tÝnh chÊt 2 ®­êng th¼ng songsongta cã :(cÆp gãc so le trong)

b)Cã ¢4 vµ ¢1 lµ 2 gãc kÒ bï , suy ra ¢1=1800 - ¢4 =1800-370 = 1430.

¢1 = =1430(®ång vÞ)

c)   ; (®èi ®Ønh)

 

V.H­íng dÉn vÒ nhµ(2p)

 • Bµi tËp : 31,35(sgk); 27,28,29(sbt-78,79)
 • Lµm l¹i bµi 34 vµ vë
 • Gîi ý bµi 31: kÎ c¸t tuyÕn , kiÓm tra gãc so le(®ång vÞ)

 

 

 

 

 

 

TiÕt 9

LuyÖn tËp, kiÓm tra 15 phót

 

Ngµy so¹n :                        Ngµy d¹y :

A. Môc tiªu

 • Cho 2 ®­êng th¼ng song song vµ 1 c¸t tuyÕn, biÕt 1 gãc, tÝnh c¸c gãc cßn l¹i.
 • VËn dông tiªn ®Ò ¥clit ®Ó gi¶i bµi bËp.
 • B­íc ®Çu biÕt dïng suy luËn ®Ó tr×nh bµy bµi to¸n.

B. ChuÈn bÞ :

             SGK, th­íc ®o gãc , th­íc th¼ng.

C.TiÕn tr×nh d¹y häc

I. æn ®Þnh líp (1p)

II. KiÓm tra bµi cò (4p)

Ph¸t biÓu tiªn ®Ò ¥clit ?

NÕu qua 1 ®iÓm cã 2 ®­êng th¼ng cïng song song 1 ®­êng th¼ng th× sao?

III.LuyÖn tËp(22p)

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Cho HS lµm bµi tËp 35(sgk)

 

 

 

 

 

Bµi 36(sgk)

Cho h×nh vÏ .BiÕt a//b vµ c c¾t a t¹ A c¾t b t¹i B.H·y ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau:

a) ¢1= …(v× lµ cÆp gãc so le trong)

b) ¢2= …(v× lµ cÆp gãc ®ång vÞ)

c)(v×…)

d) (v×…)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 29(sbt)

Gäi 1 HS lªn b¶ng vÏ  h×nh.

 

 

 

 

 

 

Bµi 38(sgk)

Yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm:nöa líp lµm mét bªn khung.

 

Bµi tËp 35(sgk)

 

Theo tiªn ®Ò ¬clit : qua A ta chØ vÏ ®­îc 1 ®­êng th¼ng a song song BC vµ qua B chØ vÏ ®­îc 1 ®­êng th¼ng b song song AC.

 

Bµi 36(sgk)

 

a) ¢1= v× lµ cÆp gãc so le trong)

b) ¢2= v× lµ cÆp gãc ®ång vÞ)

c)(v× lµ 2 gãc trong cïng phÝa)

d) (v× lµ 2 gãc cïng b»ng 2 gãc b»ng nhau)

 

 

 

 

 

Bµi 29(sbt)

 

 

 

 

a)     c cã c¾t b

b)    NÕu c kh«ng c¾t b th× c // b. Khi ®ã qua A cã 2 ®­êng th¼ng cïng song song a .®iÒu nµy tr¸i víi tiªn ®Ò ¥clit.

 

 

Bµi 38(sgk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhãm 1,2:

* d//d’ th× :

* NÕu 1 ®­êng th¼ng c¾t 2 ®­êng th¼ng song song th× :

a) Hai gãc so le trong b»ng nhau

b) Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau.

c) Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau.

Nhãm 3,4 ng­îc l¹i .

IV.KiÓm tra 15phót:

C©u1: thÕ nµo lµ 2 ®­êng th¼ng song song.

C©u 2: trong c¸c c©u sau, c©u nµo ®óng , c©u nµo sai:

a)     Hai ®­êng th¼ng song song lµ 2 ®­êng th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung.

b)    NÕu ®­êng th¼ng c c¾t 2 ®­êng th¼ng a, b mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã 1 cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× a//b.

c)     NÕu ®­êng th¼ng c c¾t 2 ®­êng th¼ng a, b mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã 1 cÆp gãc ®ång vÞ  b»ng nhau th× a//b.

d)    Cho ®iÓm M n»m ngoµi ®­êng th¼ng a.§­êng th¼ng ®i qua M vµ song song víi ®­êng th¼ng a lµ duy nhÊt.

e)     Cã duy nhÊt 1 ®­êng th¼ng song song víi 1 ®­êng th¼ng cho tr­íc.

 

C©u 3: biÕt a//b. Nªu tªn c¸c cÆp gãc b»ng nhau trong h×nh vÏ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.H­íng dÉn vÒ nhµ (3p)

 • Lµm bµi tËp 39(sgk-95) cã suy luËn .bµi 30(sbt)
 • Bt bæ sung: cho 2 ®­êng th¼ng a,c vµ . Cho biÕt quan hÖ gi÷a a vµ b?

 

**********************************

 

 

 

TiÕt 10

Tõ vu«ng gãc ®Õn song song

 

          Ngµy so¹n :06/10/2008             Ngµy d¹y :08/10/2008

A. Môc tiªu

- BiÕt quan hÖ gi÷a 2 ®­êng th¼ng cïng vu«ng gãc hay song song víi ®. th¼ng thø ba

- BiÕt ph¸t biÓu g·y gän mét mÖnh ®Ò to¸n häc.

- TËp suy luËn.

B. ChuÈn bÞ :

             SGK,th­íc th¼ng, ªke, b¶ng phô.

C.TiÕn tr×nh d¹y häc

I. æn ®Þnh líp(1p)

II.KiÓm tra bµi cò (9p)

HS1: nªu dÊu hiÖu 2 ®­êng th¼ng song song ?

VÏ ®­êng th¼ng c ®i qua M ë ngoµi a vµ vu«ng gãc víi a?

HS2: nªu tiªn ®Ò ¬clit.Dïng ªke vÏ ®­êng th¼ng d ®i qua M vµ vu«ng gãc víi c?

H·y cho biÕt quan hÖ gi÷a c vµ a ?

(c//a v× d t¹o ra 2 gãc sole trong b»ng nhau)

 

 

 

III.Bµi gi¶ng

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

 

GV Cho HS quan s¸t h×nh 27 trong SGK , tr¶ lêi ?1

 

 

 

 

GV yªu cÇu c¶ líp vÏ h×nh 27 vµo vì, 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh

 

? Nªu quan hÖ gi÷a 2 ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc ®­êng th¼ng thø 3 ?

 

TÝnh chÊt (sgk)

Ta cã thÓ kÝ hiÖu nh­ sau :

          c

 

                     b

 

H·y dïng suy luËn ®Ó chøng tá ®iÒu ®ã?

 

 

 

Cho a//b , c.Theo em quan hÖ gi÷a c vµ b nh­ thÕ nµo ?

H·y dïng suy luËn ®Ó chøng tá ®iÒu ®ã?

LiÖu c cã c¾t b ®­îc kh«ng?

NÕu c c¾t b th× gãc t¹o thµnh b»ng bao nhiªu?

 

Nªu nhËn xÐt tõ bµi to¸n ?

Nh­ vËy 1 ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi 1 trong 2 ®­êng th¼ng song song th× sao ?

TÝnh chÊt 2(sgk)

   

H·y so s¸nh 2 tÝnh chÊt ?

Bµi tËp 40:

®iÒn vµo (…)

a)     nÕu th×…

b)    NÕu a//b vµ th× …

 

 

Cho c¶ líp nghiªn cøu môc 2(sgk) ,sau ®ã lµm ?2

 

 

 

 

 

 

TÝnh chÊt (sgk)

Ta nãi 3 ®­êng th¼ng d,d’,d” song song víi nhau tõng ®oi mét lµ 3 ®­êng th¼ng song song

KÝ hiÖu : d//d’//d”

Bµi tËp 41(sgk)

 

1.Quan hÖ gi÷a tÝnh vu«ng gãc vµ tÝnh song song(16p)

 

?1:

HS ho¹t ®éng c¸ thÓ

a) a cã song song víi b

b) v× c c¾t a vµ b t¹o thµnh cÆp gãc so le trong b»ng nhau nªn a//b                       c

HS vÏ h×nh         a

 

                      b

 

HS: Hai ®t ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®t thø ba th× chóng song song víi nhau

 

 

 

 

 

 

 

c c¾t b v× nÕu c kh«ng c¾t b th× c//b , tr¸i tiªn ®Ò ¬clit.

c c¾t b th× gãc t¹o thµnh lµ 900 (v×  2 gãc so le trong)

VËy : c

 

Th× nã vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng cßn l¹i.

 

Nh¾c l¹i tÝnh chÊt

 

TÝnh chÊt 2(sgk)

 

2 tÝnh chÊt ng­îc nhau

 

a)     a//b

b)   

 

 

2.Ba ®­êng th¼ng song song(10p)

 

?2:

 

 

Lµm bµi theo nhãm:

 

 

Nªu tÝnh chÊt nh­ SGK

Bµi 41:

NÕu a//b vµ a//c th× b//c

 

IV.Cñng cè (7p)

a)     dïng ªke vÏ a,b cïng vu«ng gãc c.

b)    T¹i sao a//b?

c)     VÏ d c¾t a,b t¹i C,D.§¸nh dÊu c¸c gãc ®Ønh A,B råi ®äc tªn c¸c cÆp gãc b»ng nhau, gi¶i thÝch?

         Nh¾c l¹i 3 tÝnh chÊt ?

 

Lµm bµi :

b)a//b v× cïng vu«ng

gãc c

c)chØ ra c¸c cÆp gãc

so le trong b»ng nhau,

®ång vÞ b»ng nhau.

 

 

V.H­íng dÉn vÒ nhµ(2p): Bµi tËp : 42,43,44(sgk-98); 33,34(sbt-80)

TiÕt 11

LuyÖn tËp

 

Ngµy so¹n : 06/10/2008          Ngµy d¹y :10/10/2008

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m v÷ng quan hÖ gi÷a 2 ®­êng th¼ng cïng vu«ng gãc hoÆc cïng song song víi 1 ®­êng th¼ng thø ba.

- RÌn kü n¨ng ph¸t biÓu g·y gän 1 mÖnh ®Ò to¸n häc

- B­íc ®Çu tËp suy luËn.

B. ChuÈn bÞ: - Th­íc th¼ng, ªke

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu tÝnh chÊt quan hÖ gi÷a tÝnh vu«ng gãc víi tÝnh song song. Ghi b»ng kÝ hiÖu.

III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm c¸c bµi tËp 42; 43; 44 tr98- SGK

- Chia líp thµnh 3 nhãm:

+ Nhãm 2: lµm bµi tËp 43

+ Nhãm 3 lµm bµi tËp 44

 

 

 

 

 

- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy

- Líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 45

- Gäi häc sinh ®äc vµ tãm t¾t bµi to¸n

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn gäi häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK.

 

- C¶ líp suy nghÜ tr¶ lêi

- 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 46

- Yªu cÇu th¶o luËn theo nhãm

- Häc sinh ®äc vµ tãm t¾t bµi to¸n

- §¹i diÖn nhãm lªn lµm

- Líp nhËn xÐt

 

? Ph¸t biÓu bµi to¸n thµnh lêi

 

- Cho ®­êng th¼ng aAB

                               bAB

®­êng th¼ng CD c¾t ®­êng th¼ng a t¹i D c¾t b t¹i C vµ t¹o víi a 1 gãc 1200. Hái a cã song song víi b kh«ng. TÝnh

 

 Bµi tËp 42 (tr98-SGK)

+ Nhãm 1: lµm bµi tËp 42

a)

       

b) a // b v× a vµ b cïng vu«ng gãc víi c

c) 2 ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi 1 ®­êng th¼ng th× song song víi nhau.

Bµi tËp 43 (tr98-SGK)

+ Nhãm 2: lµm bµi tËp 43

a)        

b) c b v× b // a vµ ac

c) Ph¸t biÓu: nÕu 1 ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi 1 trong 2 ®­êng th¼ng song song th× nã còng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng kia.

Bµi tËp 44 (tr98-SGK)

+ Nhãm 3 lµm bµi tËp 44

a)

       

b) c // a v× c // b vµ b // a

c) 2 ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng song song víi ®­êng th¼ng thø 3 th× chóng song song víi nhau

Bµi tËp 45 (tr98-SGK)

 

Cho

d', d'' ph©n biÖt

d'//d; d''//d

Suy ra

 

d'//d''

a)    

b) NÕu d' c¾t d'' t¹i M Md v× Md' vµ d'//d.

- Qua M n»m ngoµi d võa cã d'//d, võa cã d''//d tr¸i víi tiªn ®Ò ¥-clit v× theo tiªn ®Ò chØ cã 1 ®­êng th¼ng qua M vµ song song víi d

- §Ó kh«ng tr¸i víi tiªn ®Ò ¥-clit th× d' vµ d'' kh«ng thÓ c¾t nhau d'//d''

 

Bµi tËp 46 (tr98-SGK)     

       Gi¶i:

a) a//b v×

b) Ta cã là 2 gãc trong cïng FÝa

mµ a//b

  

IV. Cñng cè: (7')

* Muèn kiÓm tra xem 2 ®­êng th¼ng a vµ b cã song song víi nhau hay kh«ng:

- ta vÏ 1 ®­êng th¼ng bÊt k× ®i qua a vµ b, råi ®o xem 1 cÆp gãc so le trong cã b»ng nhau kh«ng, nÕu b»ng nhau th× a//b.

- HoÆc cã thÓ kiÓm tra 1 cÆp gãc ®ång vÞ, cÆp gãc trong cïng phÝa cã bï nhau kh«ng, nÕu bï nhau th× a//b.

V. H­íng dÉn häc ë nhµ: (2')

- Häc thuéc tÝnh chÊt quan hÖ gi÷a vu«ng gãc vµ song song

- Lµm bµi tËp 47; 48 (tr98; 99 - SGK), Lµm bµi tËp 35; 36; 37; 38 (tr80-SBT)

  TiÕt 12

 ®Þnh lÝ

 

Ngµy so¹n :08/10/08                  Ngµy d¹y :15/10/08

A. Môc tiªu:

- Häc sinh biÕt cÊu tróc cña mét ®Þnh lÝ (Gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn)

- BiÕt thÕ nµo lµ chøng minh ®Þnh lÝ, biÕt ®­a ®Þh lÝ vÒ d¹ng ''NÕu.... th×...''

- Lµm quen víi mÖnh ®Ò l«gÝc:  pq

B. ChuÈn bÞ: Th­íc kÎ, b¶ng phô

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu néi dung tiªn ®Ò ¥-clit. VÏ h×nh minh ho¹.

III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®äng cña trß

-  Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc phÇn ®Þnh lÝ tr99-SGK

 

GV hái: thÕ nµo lµ mét ®Þnh lÝ .

 

GV Yªu cÇu häc sinh lµm ?1  sgk

 

Nh¾c l¹i ®Þnh lÝ ''2 gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau''

? VÏ h×nh, ghi b»ng kÝ hiÖu

 

 

 

GV Theo em trong ®Þnh lÝ trªn, ®· cho ta ®iÒu g×.

gäi lµ gi¶ thiÕt

GV: §iÒu ph¶i suy ra.

Gi¸o viªn chèt: VËy trong mét ®Þnh lÝ , ®iÒu ®· cho lµ gi¶ thiÕt, ®iÒu suy ra lµ kÕt luËn.

GV: Mçi ®Þnh lÝ gåm mÊy phÇn lµ nh÷ng phÇn nµo.

 

Gi¸o viªn: gi¶ thiÕt viÕt t¾t lµ GT, kÕt luËn viÕt t¾t lµ KL

 

GV: Mçi ®Þnh lÝ ®Òu cã thÓ ph¸t biÓu d­íi d¹ng ''nÕu... th× ...''

GV: Ph¸t biÓu tÝnh chÊt 2 gãc ®èi ®Ønh d­íi d¹ng ''nÕu... th× ...''

 

GV: Ghi GTvµ KL d­íi d¹ng kÝ hiÖu

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

GV cho HS  døng t¹i chæ tr¶ lêi c©u a

b) GV gäi HS lªn lµm c©u b

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Gi¸o viªn trë l¹i h×nh vÏ 2 gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau

GV §Ó cã ¤1 = ¤2 ë ®Þnh lÝ nµy ta suy luËn nh­ thÕ nµo

 

GV: Qu¸ tr×nh suy luËn ®i tõ GT ®Õn KL gäi lµ chøng minh ®Þnh lÝ 

 

 

VÝ dô: (SGK)

- Yªu cÇu häc sinh ®äc vÝ dô , ghi GT, KL

 

? Tia pg cña mét gãc lµ g×.

 

? Om lµ tia ph©n gi¸c ta cã ®iÒu g×.

? On lµ ph©n gi¸c cña ta cã ®iÒu g×.

 

? T¹i sao .

 

? TÝnh =?

 

? TÝnh = ?

H·y tr×nh bµy chøng minh?

- Trªn ®©y ta ®· chøng minh 1 ®Þnh lÝ, vËy ®Ó chøng minh 1 ®Þnh lÝ ta ph¶i lµm nh÷ng g×.

CM:

Tõ (1) vµ (2) ta cã:

1. §Þnh lÝ (17')

HS: §Þnh lÝ lµ 1 kh¼ng ®Þnh ®­îc coi lµ ®óng kh«ng ph¶i b»ng ®o trùc tiÕp mµ b»ng suy luËn.

 

?1

 

* §Þnh lÝ: ''2 gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau''

      

 

HS: - Trong ®Þnh lÝ ®· cho ta ¤1 vµ ¤2  lµ ®èi ®Ønh

HS: - §iÒu suy ra: ¤1 = ¤2 gäi lµ kÕt luËn.

 

Mçi ®Þnh lÝ gåm 2 phÇn:

a) Gi¶ thiÕt: lµ nh÷ng ®iÒu ®· cho biÕt tr­íc

b) KÕt luËn: Nh÷ng ®iÒu cÇn suy ra

 

HS: NÕu 2 gãc ®èi ®Ønh th× 2 gãc Êy b»ng nhau

 

GT

¤1, ¤2 ®èi ®Ønh

KL

¤1 = ¤2

 

?2

- Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm

HS1

a) GT: 2 ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng // víi ®­êng th¼ng thø 3

KL: chóng // víi nhau

HS2

 

 

 

GT

a//c; b//c

KL

a//b

 

 

 

2. Chøng minh ®Þnh lÝ (12p)

HS

  ¤1 + ¤3 = 1800

   ¤2 + ¤3­ = 1800

=> ¤1 + ¤3 = ¤2 + ¤3­

=> ¤1 = ¤2

 

 

VÝ dô: (SGK)

 

GT

lµ 2 gãc kÒ bï

Om lµ tia ph©n gi¸c

On lµ tia ph©n gi¸c

KL

 

 

 

 

 

 

HS: - Lµ tia n»m gi÷a 2 c¹nh cña gãc vµ chia gãc ®ã ra thµnh 2 phÇn b»ng nhau

- V× Oz n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oy

 

Om lµ tia ph©n gi¸c

(1)

V× On lµ tia ph©n gi¸c

(2)

 

 

IV. Cñng cè: (6')

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô bµi tËp 49, 50 (tr101-SGK)

BT 49:

a) GT: 1 ®­êng th¼ng c¾t 2 ®­êng th¼ng cã 1 cÆp gãc so le trong b»ng nhau

KL: 2 ®­êng th¼ng //

b) GT: 1 ®­êng th¼ng c¾t 2 ®­êng th¼ng //

KL: 2 gãc so le trong b»ng nhau

BT 50:

a) (...)  th× chóng ®èi nhau

b)

GT

ac ; bc

KL

a//b

 

 

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ: (2')

- Häc kü bµi, ph©n biÖt ®­îc GT, KL cña ®Þnh lÝ, n¾m ®­îc c¸ch chøng minh 1 ®Þnh lÝ

- Lµm c¸c bµi tËp 50; 51; 52 (tr101; 102-SGK)- Lµm bµi tËp 41; 42 -SBT

 

 

TiÕt 13

LuyÖn tËp

 

Ngµy so¹n :13/10/08                      Ngµy d¹y :17/10/08

A.Môc tiªu

 • Häc sinh biÕt diÕn ®¹t ®Þnh lÝ d­íi d¹ng”NÕu ..th×…”.
 • BiÕt minh ho¹ 1 ®Þnh lÝ trªn h×nh vÏ vµ viÕt GT,KL b»ng kÝ hiÖu.
 • B­íc ®Çu biÕt chøng minh.

B.ChuÈn bÞ : SGK, th­íc kÎ ,ªke, b¶ng phô

C.TiÕn tr×nh d¹y häc

I.æn ®Þnh líp(1p)

II.KiÓm tra bµi cò(7p)

HS1: ThÕ nµo lµ ®Þnh lÝ?®Þnh lÝ cã mÊy phÇn ?GT,KL lµ g× ?

Ch÷a bµi tËp 50(sgk)

HS2: ThÕ nµo lµ chøng minh ®Þnh lÝ ?Minh ho¹ ®Þnh lÝ “2 gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau” b»ng h×nh vÏ, ghi GT,KL?

III.LuyÖn tËp(30p)

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Yªu cÇu HS lµm bµi tËp sau:

Ghi GT,KL vÏ h×nh c¸c ®Þnh lÝ sau:

a)     Kho¶ng c¸ch tõ trung ®iÓm ®o¹n th¼ng ®Õn mçi ®Çu ®o¹n th¼ng b»ng nöa ®é dµi ®o¹n th¼ng ®ã.

b)    Hai tia ph©n gi¸c cña 2 gãc kÒ bï t¹o thµnh 1 gãc vu«ng

c)     Tia ph©n gi¸c cña 1 gãc t¹o víi 2 c¹nh cña gãc hai gãc cã sè ®o b»ng nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph¸t biÓu c¸c ®Þnh lÝ trªn d­íi d¹ng “NÕu …th×…” ?

Bµi 53(sgk)

Gäi 2 HS ®äc to ®Ò bµi

Gäi 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh , lµm c©u a,b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yªu cÇu HS lµm tiÕp c©u c

Yªu cÇu HS lµm tiÕp c©u d

 

 

 

Bài 44:

Yªu cÇu HS lªn b¶ng vÏ h×nh , ghi GT,KL

 

 

 

 

 

 

 

 

Gîi ý :

Gäi E lµ giao ®iÓm cña Oy vµ Ox’

3 HS lªn b¶ng lµm bµi :

a)

 

 

                       GT     M lµ trung ®iÓm AB

 

                       KL     MA = MB = 1/2AB

b)

 

 

 

 

 

 

 

   GT      xOz vµ zOy lµ 2 gãc kÒ bï

               Om vµ On lµ ph©n gi¸c

 

   KL        gãc mOn =900

c)

 

 

 

 

 

     

        GT        Oz lµ tia ph©n gi¸c gãc xOy

 

         KL      

 

3 HS ph¸t biÓu.

 

 

Bµi 53:

 

a)

 

 

b)

           xx’ c¾t yy’ t¹i O

GT     

 

KL       =900

 

c) ®iÒn vào :

–V× 2 gãc kÒ bï

- Theo GT vµ c¨n cø vµo (1)

- C¨n cø vµo (2)

- V× 2 gãc ®èi ®Ønh

- C¨n cø vµo (3)

d)Cã

 

Bài 44:

GT    xOy vµ x’Oy’ nhän

         Ox//Ox’ ; Oy//Oy’

 

KL   

 

Chøng minh:

E lµ giao ®iÓm cña Oy vµ O’x’.

Ta cã :

IV.cñng cè(5p)

§Þnh lÝ lµ g× ? nªu c¸c b­íc chøng minh ®Þnh lÝ?

 

1 HS tr¶ lêi

 

V.H­íng dÉn vÒ nhµ (2p)

 • Lµm c¸c c©u hái «n tËp ch­¬ng I
 • Bµi tËp : 54,55,57(sgk); 43,45(sbt)

TiÕt 14

«n tËp ch­¬ng I

 

Ngµy so¹n :21/10/08       Ngµy d¹y :22/10/08

A.Môc tiªu

 • HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ ®­êng th¼ng vu«ng gãc, ®­êng th¼ng song song.
 • Sö dông thµnh th¹o c¸c dông cô ®Ó vÏ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc, 2 ®­êng th¼ng song song.
 • BiÕt c¸ch kiÓm tra xem 2 ®­êng th¼ng cho tr­íc cã vu«ng gãc hay song song kh«ng?
 • B­íc ®Çu tËp suy luËn , vËn dông tÝnh chÊt cña c¸c ®­êng th¼ng vu«ng gãc, song song.

B.ChuÈn bÞ : SGK, dông cô ®o,vÏ, b¶ng phô

C.TiÕn tr×nh d¹y häc

I.æn ®Þnh líp(1p)

II.KiÓm tra bµi cò

III.¤n tËp

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

I.¤n lÝ thuyÕt(20p)

Yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:

a)     ThÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh, nªu tÝnh chÊt, vÏ h×nh?

b)    ThÕ nµo lµ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc, ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng.

c)     DÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®­êng th¼ng song song

d)    Quan hÖ 3 ®­êng th¼ng song song.

e)     Quan hÖ gi÷a vu«ng gãc vµ song song.

f)      Tiªn ®Ò ¬clit.

GV yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái minh häa b»ng h×nh vÏ bªn

 

 

 

Trong c¸c c©u sau, c©u nµo ®óng , c©u nµo sai:

a) Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau.

b) Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh.

c) Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc th× c¾t nhau.

d) Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau th× vu«ng gãc

e) §­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng lµ ®­êng ®i qua trung ®iÓm ®o¹n th¼ng ®ã.

f)®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng th× vu«ng gãc ®o¹n th¼ng ®ã.

g) §­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng lµ ®­êng ®i qua trung ®iÓm ®o¹n th¼ng ®ã vµ vu«ng gãc ®o¹n th¼ng ®ã.

h) NÕu ®­êng th¼ng c c¾t 2 ®­êng th¼ng a,b th× 2 gãc so le trong b»ng nhau.

II.Bµi tËp(22p)

Bµi 54(sgk)

Yªu cÇu HS ®äc kÕt qu¶?

 

 

 

Bµi 55(sgk)

VÏ h×nh 38 lªn b¶ng , gäi 2 HS lµm c©u a,b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 56(sgk)

VÏ trung trùc cña AB=28mm?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 HS lÇn l­ît tr¶ lêi c¸c c©u hái trªn

 

 

 

 

 

a)     §

b)    S

c)     §

d)    S

e)     S

f)      §

g)    §

h)    S

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 54:

5 cÆp ®­êng th¼ng vu«ng gãc lµ :

d1 vµ d8; d1 vµ d2; d3 vµ d5; d3 vµ d4; d3 vµ d7;

4 cÆp ®­êng th¼ng song song lµ :

d2 vµ d8; d4 vµ d5; d4 vµ d7; d5 vµ d7;

 

2 HS lªn b¶ng lµm bµi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 HS nªu c¸ch vÏ:

+VÏ AB=28mm

+x¸c ®Þnh trung ®iÓm I cña AB.

+VÏ ®­êng th¼ng d ®i qua I vµ vu«ng gãc AB.

D lµ ®­êng trung trùc AB.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.H­íng dÉn vÒ nhµ (2p)

 • Bµi tËp : 57,58,59(sgk-104)
 • Bµi tËp : 47,48(sbt)
 • Häc thuénc 10 c©u hái «n tËp ch­¬ng

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt 15

«n tËp ch­¬ng I(tiÕp)

 

Ngµy so¹n :21/10/08       Ngµy d¹y :22/10/08

A.Môc tiªu

 • TiÕp tôc cñng cè kiÕn thøc vÒ ®­êng th¼ng vu«ng gãc , song song.
 • Sö dông thµnh th¹o dông cô vÏ h×nh . BiÕt diÔn ®¹t h×nh vÏ cho tr­íc b»ng lêi.
 • B­íc ®Çu tËp suy luËn , vËn dông tÝnh chÊt cña c¸c ®­êng th¼ng vu«ng gãc , song song ®Ó tÝnh to¸n , chøng minh.

B.ChuÈn bÞ : SGK, th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc.

C.TiÕn tr×nh d¹y häc

I.æn ®Þnh líp (1p)

II.KiÓm tra bµi cò(5p)

HS1:

Ph¸t biÓu , ghi GT,KL c¸c ®Þnh lÝ vÒ quan hÖ vu«ng gãc-song song?

a)                  b)

III.LuyÖn tËp(37p)

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Bµi 57(sgk)

TÝnh sè ®o cña ¤?

 

 

 

 

 

 

 

Gîi ý : §Æt tªn c¸c ®Ønh lµ A,B. ¢1= 380, . vÏ tia Om//a//b.

Bµi 59(sgk)

Yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm

Cho h×nh vÏ. d//d’//d’’ , ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 48(sbt)

Yªu cÇu HS vÏ h×nh , ghi GT,KL lµm bµi:

 

 

H­íng dÉn HS  ph©n tÝch :

                

 

 

 

 

 

Yªu cÇu HS nh×n vµo s¬ ®å tr×nh bµy bµi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV cïng HS nh¾c l¹i toµn bé c¸c ®Þnh lÝ ®· häc vÒ ®­êng th¼ng song song , vu«ng gãc, quan hÖ vu«ng gãc – song song

 

Lµm bµi :

 

 

 

 

Hot động nhóm:

§¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy

Líp nhËn xÐt

 

 

 

 

Lµm bµi :

 

 

 

 

 

 

 

 

GT  

 

KL   Ax//Cy

 

Chøng minh theo s¬ ®å.

KÎ tia Bz//Cy

 

IV.H­íng dÉn vÒ nhµ(2p)

 • ¤n tËp l¹i toµn bé ch­¬ng I
 • Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a
 • TiÕt sau kiÓm tra ch­¬ng I

 

***********************

 

 

 

 

 

 

 

KiÓm tra ch­¬ng I (45phót)

TiÕt 16

Ngµy so¹n :27/10/08      Ngµy d¹y : 29/10/08

A.Môc tiªu

 • KiÓm tra sù hiÓu bµi cña HS.
 • BiÕt diÔn ®¹t c¸c tÝnh chÊt th«ng qua h×nh vÏ.
 • BiÕt vÏ h×nh theo tr×nh tù b»ng lêi.
 • BiÕt vËn dông c¸c ®Þnh lÝ ®Ó suy luËn , tÝnh to¸n sè ®o c¸c gãc.

B.ChuÈn bÞ : in ®Ò cho HS

C.§Ò bµi :

Bµi 1(1®) §iÒn dÊu x vµo « trèng mµ em chän.

C©u

Néi dung

§óng

Sai

1

Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø 3 th× song song nhau.

 

 

2

Hai ®­êng th¼ng song song lµ 2 ®­êng th¼ng ph©n biÖt kh«ng c¾t nhau.

 

 

3

Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau th× vu«ng gãc

 

 

4

NÕu 2 ®­êng th¼ng a,b c¾t ®­êng th¼ng c mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc trong cïng phÝa bï nhau th× a//b.

 

 

Bµi 2(3®)

a)     Ph¸t biÓu c¸c ®Þnh lÝ ®­îc diÔn t¶ bëi h×nh vÏ sau:

b)    ViÕt GT,KL c¸c ®Þnh lÝ trªn.

 

 

 

 

Bµi 3(2®)

Cho ®o¹n th¼ng AB = 5cm. VÏ ®­êng trung trùc cña AB.Nãi râ c¸ch vÏ.

Bµi 4(4®)

Cho h×nh vÏ. BiÕt a//b, ¢ = 300, . TÝnh sè ®o ? Nªu râ t¹i sao tÝnh ®­îc nh­ vËy.

 

 

 

 

 

 

D.§¸p ¸n biÓu ®iÓm

 

C©u 1:Mçi ý 0,5®

1.§  ; 2.§   ; 3.S   ; 4.§

C©u 2: 2 ®Þnh lÝ

Mçi ®Þnh lÝ 1,5®

 

C©u 3.VÏ ®óng : 1®

          Nãi c¸ch vÏ : 1®

C©u 4: kÎ tia Cz //a//b råi tÝnh ®­îc ¤ = 300+450=750 : 3®

Gi¶i thÝch chÝnh x¸c : 1®

 

 

TiÕt: 17 Ngµy so¹n: 27/10/08   Ngµy d¹y:29/10/08                                      

Ch­¬ng II: Tam gi¸c

 

§1: Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n½m ®­îc ®Þnh lÝ vÒ tæng ba gãc cña mét tam gi¸c

- BiÕt vËn dông ®Þnh lÝ cho trong bµi ®Ó tÝnh sè ®o c¸c gãc cña mét tam gi¸c

- Cã ý thøc vËn dông c¸c kiÕn thøc ®­îc häc vµo gi¶i bµi to¸n, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh

B. ChuÈn bÞ:

- Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, tÊm b×a h×nh tam gi¸c vµ kÐo c¾t giÊy.

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (')

III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy, trß

Ghi b¶ng

 

 

- Yªu cÇu c¶ líp lµm ?1

- C¶ líp lµm bµi trong 5'

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm vµ rót ra nhËn xÐt

 

 

 

-  Gi¸o viªn lÊy 1 sè kÕt qu¶ cña c¸c em häc sinh kh¸c.

? Em nµo cã chung nhËn xÐt gi¬ tay

- NÕu cã häc sinh cã nhËn xÐt kh¸c, gi¸o viªn ®Ó l¹i sau?2

 

 

 

-  Gi¸o viªn sö dông tÊm b×a lín h×nh tam gi¸c lÇn l­ît tiÕn hµnh nh­ SGK

- C¶ líp cïng sö dông tÊm b×a ®· chuÈn bÞ c¾t ghÐp nh­ SGK  vµ gi¸o viªn h­íng dÉn.

? H·y nªu dù ®o¸n vÒ tæng 3 gãc cña mét tam gi¸c

- 1 häc sinh ®øng t¹i chç nhËn xÐt

-  Gi¸o viªn chèt l¹i b»ng c¸ch ®o, hay gÊp h×nh chóng ta ®Òu cã nhËn xÐt: tæng 3 gãc cña tam gi¸c b»ng 1800 , ®ã lµ mét ®Þnh lÝ quan träng.

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh vÏ h×nh ghi GT, KL cña ®Þnh lÝ

- 1 em lªn b¶ng vÏ h×nh ghi GT, KL

? B»ng lËp luËn em nµo cã thÓ chøng minh ®­îc ®Þnh lÝ trªn.

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi (nÕu kh«ng cã häc sinh nµo tr¶ lêi ®­îc th× gi¸o viªn h­íng dÉn)

-  Gi¸o viªn h­íng dÉn kÎ xy // BC

? ChØ ra c¸c gãc b»ng nhau trªn h×nh

- Häc sinh: , (so le trong )

? Tæng b»ng 3 gãc nµo trªn h×nh vÏ.

- Häc sinh:

- Häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

1. Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c  (26')

?1

                       

* NhËn xÐt:

                  

?2

            

 

 

* §Þnh lÝ: Tæng ba gãc cña 1 tam gi¸c b»ng 1800 .

 

                 

Chøng minh:

- Qua A kÎ xy // BC

Ta cã (2 gãc so le trong) (1)

          (2 gãc so le trong ) (2)

Tõ (1) vµ (2) ta cã:

    (®pcm)

 

IV. Cñng cè: (16')

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 1,2 (tr108-SGK)

Bµi tËp 1:

Cho häc sinh suy nghÜ 3' sau ®ã gäi häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.

H 47:             H 48:

H 49:

H 50:

H 51:

 

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N½m v÷ng tÝnh chÊt tæng 3 gãc trong mét tam gi¸c

- Lµm bµi tËp 3; 5 tr108-SGK

- Bµi tËp 1; 2; 9 (tr98-SBT)

- §äc tr­íc môc 2, 3 (tr107-SGK)

      

 

 

 

 

 

 

         

TiÕt 18        Ngµy so¹n: 30/10/2008          Ngµy d¹y:  6/11/ 2008

 

§1: Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c (tiÕp)

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m ®­îc ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt vÒ gãc cña tam gi¸c vu«ng, ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt vÒ gãc ngoµi cña tam gi¸c

- BiÕt vËn dông ®Þnh nghÜa, ®Þnh lÝ trong bµi ®Ó tÝnh sè ®o gãc cña tam gi¸c, gi¶i mét sè bµi tËp.

- Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, kh¶ n¨ng suy luËn cña häc sinh.

B. ChuÈn bÞ:

- Th­íc th¼ng, ªke, th­íc ®o gãc

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô yªu cÇu häc sinh tÝnh sè ®o x, y, z trong h×nh vÏ sau:

 

 

 

 

 

 

III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

Ho¹t ®éng cña thÇy, trß

Ghi b¶ng

 

- Qua viÖc kiÓm tra bµi cò gi¸o viªn giíi thiÖu tam gi¸c vu«ng.

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Þnh nghÜa trong SGK

? VÏ tam gi¸c vu«ng.

- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh, c¶ líp vÏ vµo vë

-  Gi¸o viªn nªu ra c¸c c¹nh.

- Häc sinh chó ý theo dâi.

? VÏ , chØ râ c¹nh gãc vu«ng, c¹nh huyÒn.

- C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 häc sinh lªn b¶ng lµm.

? H·y tÝnh .

- Häc sinh th¶o luËn nhãm, ®¹i diÖn nhãm lªn b¶ng lµm, c¶ líp nhËn xÐt.

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?3

 

 

? Hai gãc cã tæng sè ®o b»ng lµ 2 gãc nh­ thÕ nµo .

- Häc sinh: 2 gãc phô nhau

? Rót ra nhËn xÐt.

- Häc sinh: Trong tam gi¸c vu«ng 2 gãc nhän phô nhau

-  Gi¸o viªn chèt l¹i vµ ghi b¶ng

- Häc sinh nh¾c l¹i

- Yªu cÇu häc sinh vÏ h×nh, ghi GT, KL

 

 

 

-  Gi¸o viªn vÏ h×nh vµ chØ ra gãc ngoµi cña tam gi¸c

- Häc sinh chó ý lµm theo.

 

? cã vÞ trÝ nh­ thÕ nµo ®èi víi cña

- Häc sinh: lµ 2 gãc kÒ bï

? Gãc ngoµi cña tam gi¸c lµ gãc nh­ thÕ nµo.

- Häc sinh suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi c©u hái.

? VÏ gãc ngoµi t¹i ®Ønh B, ®Ønh A cña tam gi¸c ABC.

- Häc sinh vÏ ra phiÕu häc tËp, 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh. gi¸o viªn lÊy mét vµi kÕt qu¶ cña häc sinh .

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô néi dung ?4 vµ ph¸t phiÕu häc tËp .

- Häc sinh th¶o luËn nhãm, ®¹i diÖn nhãm lªn ph¸t biÓu.

? Rót ra nhËn xÐt.

? Ghi GT, KL cña ®Þnh lÝ

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm

? Dïng th­íc ®o h·y so s¸nh

víi Â

- Häc sinh: >Â, >

? Rót ra kÕt luËn.

- Häc sinh ph¸t biÓu.

? Em h·y suy luËn ®Ó cã >Â

- Häc sinh:V× = , >0 >Â

2. ¸p dông vµo tam gi¸c vu«ng  (10')

* §Þnh nghÜa: SGK

               

 

 

 

 

 

vu«ng t¹i A (¢1 = 900)

AB; AC gäi lµ c¹nh gãc vu«ng

BC (c¹nh ®èi diÖn víi gãc vu«ng) gäi lµ c¹nh huyÒn.

 

 

 

 

?3

Theo ®Þnh lÝ tæng 3 gãc cña tam gi¸c ta cã:

          

 

 

 

* §Þnh lÝ: Trong tam gi¸c vu«ng 2 gãc nhän phô nhau

GT

vu«ng t¹i A

KL

 

3. Gãc ngoµi cña tam gi¸c  (15')

      

 

 

 

 

- lµ gãc ngoµi t¹i ®Ønh C cña

 

* §Þnh nghÜa: SGK

 

 

 

?4

 

* §Þnh lÝ: SGK

GT

, lµ gãc ngoµi

KL

=

 

- Gãc ngoµi cña tam gi¸c lín h¬n gãc trong kh«ng kÒ víi nã.

IV. Cñng cè: (10')

- Yªu cÇu lµm bµi tËp 3(tr108-SGK) - häc sinh th¶o luËn nhãm ®Ó lµm bµi tËp

 

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã néi dung nh­ sau:

a) ChØ ra c¸c tam gi¸c vu«ng

b) TÝnh sè ®o x, y cña c¸c gãc.

 

 

 

 

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N½m v÷ng c¸c ®Þnh nghÜa , ®Þnh lÝ ®· häc, chøng minh ®­îc c¸c ®Þnh lÝ ®ã.

- Lµm c¸c bµi 6,7,8,9 (tr109-SGK)

- Lµm bµi tËp 3, 5, 6 (tr98-SBT)

HD 9:

TiÕt 19                 Ngµy so¹n:  2/11/2008          Ngµy d¹y: 05/11/20058

                                                                                     

LuyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Th«ng qua bµi tËp nh»m kh¾c s©u cho häc sinh vÒ tæng c¸c gãc cña tam gi¸c, tÝnh chÊt 2 gãc nhän cña tam gi¸c vu«ng, ®Þnh lÝ gãc ngoµi cña tam gi¸c.

- RÌn kÜ n¨ng tÝnh sè ®o c¸c gãc.

- RÌn kÜ n¨ng suy luËn

B. ChuÈn bÞ:

- Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, ª ke

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (8')

- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ 2 gãc nhän trong tam gi¸c vu«ng, vÏ h×nh ghi GT, KL vµ chøng minh ®Þnh lÝ.

- Häc sinh 2: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ gãc ngoµi cña tam gi¸c, vÏ h×nh ghi GT, KL vµ chøng minh ®Þnh lÝ.

III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

 

Ho¹t ®éng cña thµy, trß

Ghi b¶ng

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh tÝnh x, y t¹i h×nh 57, 58

? TÝnh = ?

? TÝnh

- Häc sinh th¶o luËn theo nhãm

- §¹i diÖn 2 nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

? Cßn c¸ch nµo n÷a kh«ng.

- HS: Ta cã v× tam gi¸c MNI vu«ng, mµ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho häc sinh ®äc ®Ò to¸n

? VÏ h×nh ghi GT, KL

- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh ghi GT, KL

 

 

 

 

 

 

 

 

? ThÕ nµo lµ 2 gãc phô nhau

- Häc sinh tr¶ lêi

? VËy trªn h×nh vÏ ®©u lµ 2 gãc phô nhau

? C¸c gãc nhän nµo b»ng nhau ? V× sao

- 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i

Bµi tËp 6 (tr109-SGK)

    

                         H×nh 57

XÐt MNP vu«ng t¹i M

(Theo ®Þnh lÝ 2 gãc nhän cña tam gi¸c vu«ng)

XÐt MIP vu«ng t¹i I

                 

XÐt tam gi¸c AHE vu«ng t¹i H:

XÐt tam gi¸c BKE vu«ng t¹i K:

(®Þnh lÝ)

 

 Bµi tËp 7(tr109-SGK)

        

GT

Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A

KL

a, C¸c gãc phô nhau

b, C¸c gãc nhän b»ng nhau

a) C¸c gãc phô nhau lµ:

b) C¸c gãc nhän b»ng nhau

(v× cïng phô víi )

(v× cïng phô víi )

 

IV. Cñng cè: (2')

- Nh¾c l¹i ®Þnh lÝ 2 gãc nhän cña tam gi¸c vu«ng vµ gãc ngoµi cña tam gi¸c.

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 8, 9(tr109-SGK)

- Lµm bµi tËp 14, 15, 16, 17, 18 (tr99+100-SBT)

HD8: Dùa vµo dÊu hiÖu : Mét ®­êng th¼ng c c¾t 2 ®­êng th¼ng a vµ b t¹o thµnh 1 cÆp gãc so le trong (®ång vÞ) b»ng nhau th× a song song b

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngµy so¹n:  10 /11/ 2008 

TiÕt 20                                                                                Ngµy d¹y:   12/11/ 2008

 

 hai tam gi¸c b»ng nhau

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh hiÓu ®­îc ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau, biÕt viÕt kÝ hiÖu vÒ sù b»ng nhau cña 2 tam gi¸c theo qui ­íc viÕt tªn c¸c ®Ønh t­¬ng øng theo cïng mét thø tù.

- BiÕt sö dông ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau, c¸c gãc b»ng nhau

- RÌn luyÖn kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n, nhËn xÐt.

B. ChuÈn bÞ:

- Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, b¶ng phô 2 tam gi¸c cña h×nh 60

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô h×nh vÏ 60

- Häc sinh 1: Dïng th­íc cã chia ®é vµ th­íc ®o gãc ®o c¸c c¹nh vµ c¸c gãc cña tam gi¸c ABC

- Häc sinh 2: Dïng th­íc cã chia ®é vµ th­íc ®o gãc ®o c¸c c¹nh vµ c¸c gãc cña tam gi¸c A'B'C'

III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy, trß

Ghi b¶ng

-  Gi¸o viªn quay trë l¹i bµi kiÓm tra: 2 tam gi¸c ABC vµ A'B'C' nh­ vËy gäi lµ 2 tam gi¸c b»ng nhau.

? Tam gi¸c ABC vµ A'B'C' cã mÊy yÕu tè b»ng nhau.MÊy yÕu tè vÒ c¹nh, gãc.

-Häc sinh: , A'B'C' cã 6 yÕu tè b»ng nhau, 3 yÕu tè vÒ c¹nh vµ 3 yÕu tè vÒ gãc.

-  Gi¸o viªn ghi b¶ng, häc sinh ghi bµi.

 

 

 

-  Gi¸o viªn giíi thiÖu ®Ønh t­¬ng øng víi ®Ønh A lµ A'.

? T×m c¸c ®Ønh t­¬ng øng víi ®Ønh B, C

- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

 

-  Gi¸o viªn giíi thiÖu gãc t­¬ng øng víi .

? T×m c¸c gãc t­¬ng øng víi gãc B vµ gãc C

- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

 

- T­¬ng tù víi c¸c c¹nh t­¬ng øng.

 

? Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ 2 tam gi¸c nh­ thÕ nµo .

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi (2 häc sinh ph¸t biÓu)

- Ngoµi viÖc dïng lêi ®Ó ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c ta cÇn dïng kÝ hiÖu ®Ó chØ sù b»ng nhau cña 2 tam gi¸c

- Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu phÇn 2

? Nªu qui ­íc khi kÝ hiÖu sù b»ng nhau cña 2 tam gi¸c

- Häc sinh: C¸c ®Ønh t­¬ng øng ®­îc viÕt theo cïng thø tù

-  Gi¸o viªn chèt l¹i vµ ghi b¶ng.

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

- C¶ líp lµm bµi

- 1 häc sinh ®øng t¹i chç lµm c©u a, b

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm c©u c

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhßm ?3

- C¸c nhãm th¶o luËn

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy

- Líp nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

1. §Þnh nghÜa (8')

 

 

  A'B'C' cã:

AB = A'B', AC = A'C', BC = B'C'

  vµ  A'B'C' lµ 2 tam gi¸c b»ng nhau

 

 

- Hai ®Ønh A vµ A', B vµ B', C vµ C' gäi lµ ®Ønh t­¬ng øng

 

 

- Hai gãc , gäi lµ 2 gãc t­¬ng øng.

- Hai c¹nh AB vµ A'B'; BC vµ B'C'; AC vµ A'C' gäi lµ 2 c¹nh t­¬ng øng.

 

 

* §Þnh nghÜa

 

2. KÝ hiÖu (18')

 

 

 

 

 

 

 

  =  A'B'C' nÕu:

?2

a) = MNP

b) §Ønh t­¬ng øng víi ®Ønh A lµ M

Gãc t­¬ng øng víi gãc N lµ gãc B

C¹nh t­¬ng øng víi c¹nh AC lµ MP

c) = MPN

AC = MP; 

?3

Gãc D t­¬ng øng víi gãc A

C¹nh BC t­¬ng øng víi c¹nh Ì

xÐt ABC theo ®Þnh lÝ tæng 3 gãc cña tam gi¸c

     BC = EF = 3 (cm)

IV. Cñng cè: (9')

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô bµi tËp 10 (tr111-SGK)

- Häc sinh lªn b¶ng lµm

Bµi tËp 10:

ABC = IMN cã

QRP = RQH cã  

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N½m v÷ng ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau, biÕt ghi b»ng kÝ hiÖu mét c¸ch chÝnh x¸c.

- Lµm bµi tËp 11, 12, 13, 14 (tr112-SGK)

- Lµm bµi tËp 19, 20, 21 (SBT)

   

                                                                                            Ngµy so¹n: 10/11/2008 

 TiÕt 21                                                                               Ngµy d¹y: 12/11/2008

 

 LuyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng ¸p dông ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau ®Ó nhËn biÕt ra hai tam gi¸c b»ng nhau

- Tõ 2 tam gi¸c b»ng nhau chØ ra c¸c gãc b»ng nhau, c¸c c¹nh b»ng nhau

- Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c trong vÏ h×nh, ghi kÝ hiÖu tam gi¸c b»ng nhau

B. ChuÈn bÞ:

- Th­íc th¼ng, com pa.

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (10')

- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau, ghi b»ng kÝ hiÖu.

- Häc sinh 2: Lµm bµi tËp 11(tr112-SGK)

III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

 

Ho¹t ®éng cña thµy, trß

Ghi b¶ng

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 12

- Häc sinh ®äc ®Ò bµi

? ViÕt c¸c c¹nh t­¬ng øng, so s¸nh c¸c c¹nh t­¬ng øng ®ã.

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm

? ViÕt c¸c gãc t­¬ng øng.

- C¶ líp lµm bµi vµ nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 13

- C¶ líp th¶o luËn nhãm

- §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy.

- Nhãm kh¸c nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

? Cã nhËn xÐt g× vÒ chu vi cña hai tam gi¸c b»ng nhau

- Häc sinh: NÕu 2 tam gi¸c b»ng nhau th× chu vi cña chóng b»ng nhau.

? §äc ®Ò bµi to¸n.

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 häc sinh ®äc ®Ò bµi.

? Bµi to¸n yªu cÇu lµm g×.

- Häc sinh: ViÕt kÝ hiÖu 2 tam gi¸c b»ng nhau

? §Ó viÕt kÝ hiÖu 2 tam gi¸c b»ng nhau ta ph¶i xÐt c¸c ®iÒu kiÖn nµo.

- XÐt c¸c c¹nh t­¬ng øng, c¸c gãc t­¬ng øng.

? T×m c¸c ®Ønh t­¬ng øng cña hai tam gi¸c.

Bµi tËp 12 (tr112-SGK)

ABC = HID

(theo ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau)

Mµ AB = 2cm; BC = 4cm;

HIK = 2cm, IK = 4cm,

 

Bµi tËp 13 (tr112-SGK)

ABC = DEF

ABC cã:

AB = 4cm, BC = 6cm, AC = 5cm

DEF cã: DE = 4cm, EF =6cm, DF = 5cm

Chu vi cña ABC lµ

AB + BC + AC = 4 + 6 + 5 = 15cm

Chu vi cña DEF lµ

DE + EF + DF = 4 + 6 + 5 =15cm

 

 

 

Bµi tËp 14 (tr112-SGK)

 

C¸c ®Ønh t­¬ng øng cña hai tam gi¸c lµ:

+ §Ønh A t­¬ng øng víi ®Ønh K

+ §Ønh B t­¬ng øng víi ®Ønh I

+ §Ønh C t­¬ng øng víi ®Ønh H

VËy ABC = KIH

IV. Cñng cè: (5')

- Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ 2 tam gi¸c cã c¸c c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau, c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau vµ ng­îc l¹i.

- Khi viÕt kÝ hiÖu 2 tam gi¸c b»ng nhau ta cÇn ph¶i chó ý c¸c ®Ønh cña 2 tam gi¸c ph¶i t­¬ng øng víi nhau.

- §Ó kiÓm tra xem 2 tam gi¸c b»ng nhau ta ph¶i kiÓm tra 6 yÕu tè: 3 yÕu tè vÒ c¹nh (b»ng nhau), vµ 3 yÕu tè vÒ gãc (b»ng nhau)

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n kÜ vÒ ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau

- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.

- Lµm c¸c bµi tËp 22, 23, 24, 25, 26 (tr100, 101-SBT)

- §äc tr­íc §3

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ngµy so¹n: 13/11/2008 

 TiÕt 22                                                                              Ngµy d¹y: 15/11/2008

 

 

tr­êng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña tam gi¸c

c¹nh-c¹nh-c¹nh

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m ®­îc tr­êng hîp b»ng nhau c¹nh - c¹nh - c¹nh cña 2 tam gi¸c

- BiÕt c¸ch vÏ mét tam gi¸c biÕt 3 c¹nh cña nã. BiÕt sö dông tr­êng hîp b»ng nhau c¹nh - c¹nh - c¹nh ®Ó chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau, tõ ®ã suy ra c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông dông cô, rÌn tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c trong h×nh vÏ. BiÕt tr×nh bµy bµi to¸n chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau

B. ChuÈn bÞ:

- Th­íc th¼ng, com pa, th­íc ®o gãc

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (')

III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy, trß

Ghi b¶ng

- Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi to¸n.

- Nghiªn cøu SGK

- 1 häc sinh ®øng t¹i chç nªu c¸ch vÏ.

- C¶ líp vÏ h×nh vµo vë.

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

 

 

- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm ?1

- C¶ líp lµm bµi

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm.

? §o vµ so s¸nh c¸c gãc:

, ,. Em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 tam gi¸c nµy.

- C¶ líp lµm viÖc theo nhãm, 2 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.

 

? Qua 2 bµi to¸n trªn em cã thÓ ®­a ra dù ®o¸n nh­ thÕ nµo.

- Häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn.

- Gi¸o viªn chèt.
- 2 häc sinh nh¾c l¹i tc.

- Gi¸o viªn ®­a lªn mµn h×nh:

NÕu ABC vµ A'B'C' cã: AB = A'B', BC = B'C', AC = A'C'  th× kÕt luËn g× vÒ 2 tam gi¸c nµy.

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi.

 

- GV giíi thiÖu tr­êng hîp b»ng nhau c¹nh-c¹nh-c¹nh cña hai tg.

- GV yªu cÇu lµm viÖc theo nhãm ?2

- C¸c nhãm  th¶o luËn

 

 

 

 

1. VÏ tam gi¸c biÕt ba c¹nh (10')

     

- VÏ 1 trong 3 c¹nh ®· cho, ch¼ng h¹n vÏ BC = 4cm.

- Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng vÏ 2 cung trßn t©m B vµ C.

- Hai cung c¾t nhau t¹i A

- VÏ ®o¹n th¼ng AB vµ AC ta ®­îc ABC

2. Tr­êng hîp b»ng nhau c¹nh-c¹nh-c¹nh  (10')

?1

     

ABC = A'B'C' v× cã 3 c¹nh b»ng nhau vµ 3 gãc b»ng nhau

 

 

 

* TÝnh chÊt: (SGK)

 

 

 

 

 

- NÕu ABC vµ A'B'C' cã:  AB = A'B', BC = B'C', AC = A'C'  th× ABC = A'B'C'

 

?2

ACD vµ BCD cã:

AC = BC (gt)

AD = BD (gt)

CD lµ c¹nh chung

ACD = BCD (c.c.c)

(theo ®Þnh nghÜa 2 tam gi¸c b»ng nhau)

 

IV. Cñng cè: (5')

- Yªu cÇu häc sinh lµm  bµi tËp 15, 16, 1 (tr114- SGK)

BT 15: häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

BT 16: gi¸o viªn ®­a bµi 16 lªn m¸y chiÕu, 1 häc sinh ®äc bµi vµ lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm bµi vµo vë.

                         

BT 17:

+ H×nh 68: ABC vµ ABD cã: AB chung, AC = AD (gt), BC = BD (gt)

ABC = ABD

+ H×nh 69: MPQ vµ QMN cã: MQ = QN (gt), PQ = MN (gt), MQ chung

MPQ = QMN (c.c.c)

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- VÏ l¹i c¸c tam gi¸c trong bµi häc

- HiÓu ®­îc chÝnh x¸c tr­êng hîp b»ng nhau c¹nh-c¹nh-c¹nh

- Lµm bµi tËp 18, 19 (114-SGK)

- Lµm bµi tËp 27, 28, 29, 30 ( SBT )

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ngµy so¹n: 13/11/2008

 TiÕt 23.                                                                                              Ngµy d¹y: 15/11/2008.

LuyÖn tËp

A. Môc tiªu:

- Kh¾c s©u cho häc sinh kiÕn thøc tr­êng hîp b»ng nhau cña 2 tam gi¸c: c.c.c qua rÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp.

- RÌn kÜ n¨ng chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau ®Ó chØ ra 2 gãc b»ng nhau. RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, suy luËn, kÜ n¨ng vÏ tia ph©n gi¸c cña gãc b»ng th­­íc vµ compa.

B. ChuÈn bÞ:

- Th­­íc th¼ng, com pa, th­­íc ®o gãc, giÊy trong lêi gi¶i bµi tËp 18(tr114-SGK), phÇn chó ý trang 115.

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- HS 1: Nªu tÝnh chÊt 2 tam gi¸c b»ng nhau theo tr­­êng hîp c¹nh-c¹nh-c¹nh, ghi b»ng kÝ hiÖu

- HS 2: VÏ tam gi¸c ABC biÕt AB = 4cm; AC = 3cm; BC = 6cm, sau ®ã ®o c¸c gãc cña tam gi¸c.

III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

 

Ho¹t ®éng cña thµy, trß

Ghi b¶ng

- GV yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm.

- C¶ líp lµm viÖc.

- C¸c nhãm lÇn l­ît b¸o c¸o kÕt qu¶.

 

- §­Æt lêi gi¶i lªn m¸y chiÕu, häc sinh quan s¸t.

 

 

- Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi to¸n.

- GV h­íng dÉn häc sinh vÏ h×nh:

+ VÏ ®o¹n th¼ng DE

+ VÏ cung trong t©m D vµ t©m E sao cho 2 cung trßn c¾t nhau t¹i 2 ®iÓm A vµ C.

? Ghi GT, KL cña bµi to¸n.

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 häc sinh lªn b¶ng ghi GT, KL.

 

 

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm c©u a, c¶ líp lµm bµi vµo vë.

- §Ó chøng minh ta ®i chøng minh 2 tam gi¸c chøa 2 gãc ®ã b»ng nhau. ®è lµ 2 tam gi¸c nµo.

- HS: ADE vµ BDE.

 

 

- Yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu SGK bµi tËp 20

- HS nghiªn cøu trong SGK kho¶ng 3' sau ®ã vÏ h×nh vµo vë.

- 2 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh.

- GV ®­a lªn m¸y chiÕu phÇn chó ý trang 115 - SGK

- Hs ghi nhí phÇn chó ý

? §¸nh dÊu nh÷ng ®o¹n th¼ng b»ng nhau

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm.

? §Ó chøng minh OC lµ tia ph©n gi¸c ta ph¶i chøng minh ®iÒu g×.

- Chøng minh .

? §Ó chøng minh ta ®i chøng minh 2 tam gi¸c chøa 2 gãc ®ã b»ng nhau. §ã lµ 2 tam gi¸c nµo.

- OBC vµ OAC.

 

 

 

 

 

 

- GV ®­a phÇn chó ý lªn m¸y chiÕu.

- 3 häc sinh nh¾c l¹i c¸ch lµm bµi to¸n 20.

BT 18 (tr114-SGK)

 

GT

ADE vµ ANB

cã MA = MB; NA = NB

KL

- S¾p xÕp: d, b, a, c

 

BT 19 (tr114-SGK)

           

GT

ADE vµ BDE cã AD = BD; AE = EB

KL

a) ADE = BDE

b)

Bµi gi¶i

a) XÐt ADE vµ BDE cã: AD = BD; AE = EB (gt) DE chung

ADE =BDE (c.c.c)

b) Theo c©u a: ADE = BDE

(2 gãc t­¬ng øng)

 

BT 20 (tr115-SGK)

    

 

 

 

 

 

 

- XÐt OBC vµ OAC cã:

OBC = OAC (c.c.c)

(2 gãc t­¬ng øng)

Ox lµ tia ph©n gi¸c cña gãc XOY

* Chó ý:

IV. Cñng cè: (5')

?  Khi nµo ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh 2 tam gi¸c b»ng nhau

? Cã 2 tam gi¸c b»ng nhau th× ta cã thÓ suy ra nh÷ng yÕu tè nµo trong 2 tam gi¸c ®ã b»ng nhau ?

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm l¹i c¸c bµi tËp trªn, lµm  tiÕp c¸c bµi 21, 22,23 (tr115-SGK)

- Lµm bµi tËp 32, 33, 34 (tr102-SBT)

- ¤n l¹i tÝnh chÊt cña tia ph©n gi¸c.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ngµy so¹n: 17/11/2005. 

TiÕt 24                                                                                              Ngµy d¹y: 19/11/2005.

 

LuyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- TiÕp tôc luyÖn tËp bµi tËp chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau tr­­êng hîp c¹nh-c¹nh-c¹nh

- HS hiÓu vµ biÕt vÏ 1 gãc b»ng 1 gãc cho tr­íc dïng th­íc vµ com pa

- KiÓm tra l¹i viÖc tiÕp thu kiÕn thøc vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ h×nh, chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau

B. ChuÈn bÞ:

- Th­íc th¼ng, com pa.

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5')

- HS1: ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa  2 tam gi¸c b»ng nhau, tr­­êng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña 2 tam gi¸c.

- HS2: Khi nµo ta cã thÓ kÕt luËn ABC= A'B'C' theo tr­êng hîp c¹nh-c¹nh-c¹nh?

III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

 

 

Ho¹t ®éng cña thµy, trß

Ghi b¶ng

- Yªu cÇu häc sinh ®äc, nghiªn cøu ®Çu bµi kho¶ng 2'.

? Nªu c¸c b­­íc vÏ.

- HS:

+ VÏ gãc XOY vµ tia Am

+ VÏ cung trong (O, r) c¾t Ox t¹i B, c¾t Oy t¹i C.

+ VÏ cung trßn (A, r) c¾t Am t¹i D.

+ VÏ tia AE ta ®­îc .

? V× sao .

 

 

 

 

- GV ®­­a ra chó ý trong SGK.

- 2 häc sinh nh¾c l¹i bµi to¸n trªn.

 

 

 

 

- HS ®äc ®Ò bµi.

- C¶ líp vÏ h×nh vµo vë.

- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh.

 

 

 

 

? Nªu c¸ch chøng minh?

- HS:  chøng minh .

- HS th¶o luËn nhãm, ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.

BT 22 (tr115-SGK)

XÐt OBC vµ AED cã:

OB = AE (v× = r)

OC = AD (v× = r)

BC = ED (theo c¸ch vÏ)

OBC = AED (c.c.c)

HAY

* Chó ý:

 

BT 23 (tr116-SGK)

                

GT

AB = 4cm

(A; 2cm) vµ (B; 3cm) c¾t nhau t¹i C vµ D

KL

AB lµ tia ph©n gi¸c gãc CAD

Bµi gi¶i

XÐt ACB vµ ADB cã:

AC = AD (= 2cm)

BC = BD (= 3cm)

AB lµ c¹nh chung

ACB = ADB (c.c.c)

AB lµ tia ph©n gi¸c cña gãc CAD

IV. KiÓm tra 15'

C©u 1: (4®) Cho ABC = DEF. BiÕt . TÝnh c¸c gãc cßn l¹i cña mçi tam gi¸c.

C©u 2: (6®) Cho h×nh vÏ, chøng minh

* §¸p ¸n:

C©u 1

- TÝnh mçi gãc ®­îc 1 ®iÓm.

ABC = DEF , mµ

XÐt ABC cã:

C©u 2

XÐt ACD vµ BDC    (1®)

cã AC = BD (gt)

AD = BC (gt)

DC chung

ACD = BDC    (c.c.c)   (3®)

     (2®)

V. H­­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n l¹i c¸ch vÔ tia ph©n gi¸c cña gãc, tËp vÏ gãc b»ng mét gãc cho tr­íc

- Lµm c¸c bµi tËp 33 35 (sbt)

     

 

 

                Ngµy so¹n:17/11/2008

TiÕt: 25.                         Ngµy d¹y:19/11/2008 

 tr­êng hîp b»ng nhau thø hai cña tam gi¸c

c¹nh – gãc - c¹nh

A. Môc tiªu:

- HS n¾m ®­îc tr­êng hîp b»ng nhau c¹nh – gãc - c¹nh cña 2 tam gi¸c, biÕt c¸ch vÏ tam gi¸c biÕt 2 c¹nh vµ gãc xen gi÷a.

- BiÕt vËn dông tr­êng hîp b»ng nhau cña hai tam gi¸c c¹nh – gãc - c¹nh ®Ó chøng minh hai tam gi¸c b»ng nhau, tõ ®ã suy ra c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau, c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau

- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, ph©n tÝch, tr×nh bµy chøng minh bµi to¸n h×nh.

B. ChuÈn bÞ:

- GV: Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, b¶ng phô ghi bµi 25.

- HS: §å dïng häc tËp

C. TiÕn tr×nh d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (3')

            ? ph¸t biÓu tr­êng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña 2 tam gi¸c.

III.Bµi míi (27’)

GV-HS

Ghi b¶ng

 

 

- HS ®äc bµi to¸n

- C¶ líp nghiªn cøu c¸ch vÏ trong SGK  (2')

- 1 häc sinh lªn bang vÏ vµ nªu c¸ch vÏ

- GV y/c häc sinh nh¾c l¹i c¸ch vÏ.

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: giíi thiÖu lµ gãc xen gi÷a 2 c¹nh AB vµ BC

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1

- HS ®äc ®Ò bµi

- C¶ líp vÏ h×nh vµo vë, 1 häc sinh lªn b¶ng lµm.

? §o AC = ?; A'C' = ?  NhËn xÐt ?

- 1 häc sinh tr¶ lêi (AC = A'C')

? ABC vµ A'B'C' cã nh÷ng cÆp c¹nh nµo b»ng nhau.

- HS: AB = A'B'; BC = B'C'; AC = A'C'

? Rót ra nhËn xÐt g× vÒ 2 trªn.

- HS: ABC = A'B'C'

- GV ®­a tÝnh chÊt lªn m¸y chiÕu

? 2 häc sinh nh¾c l¹i tÝnh chÊt

 

 

 

 

 

- KÝ hiÖu tr­êng hîp b»ng nhau: (c. g. c)

 

 

? Y/c lµm ?2

? H×nh vÏ cho biÕt nh÷ng ®iÒu g×?

HS: BC = DC;

? Hai tam gi¸c trªn cßn cã ®Æc ®iÓm g×?

HS: AC chung

- Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy

 

- Y/c HS lµm ?3

? T¹i sao ABC  = DEF

 

- GV: giíi thiÖu hÖ qu¶

 

Tõ bµi to¸n trªn h·y ph¸t biÓu tr­êng hîp b»ng nhau c¹nh-gãc-c¹nh ¸p dông vµo tam gi¸c vu«ng.

- HS ph¸t biÓu

- 3 häc sinh nh¾c l¹i

1. VÏ tam gi¸c biÕt hai c¹nh vµ gãc xen gi÷a (8')

* Bµi to¸n    

 

 

 

 

 

 

 

 

- VÏ

- Trªn tia Bx lÊy ®iÓm A: BA = 2cm

- Trªn tia By lÊy ®iÓm C: BC = 3cm

- VÏ ®o¹n AC ta ®­îc ABC

 

2. Tr­êng hîp b»ng nhau c¹nh-gãc-c¹nh (14')

?1

 

 

 

 

 

 

 

* TÝnh chÊt: (sgk)

 

GT

ABC vµ A'B'C'; AB = A'B'; ; BC = B'C'

 

KL

ABC = A'B'C'

 

- KÝ hiÖu (c. g. c)

?2

 

 

XÐt ABC vµ ADC cã:

          AC chung

CD = CB (gt)

(gt)

 

3. HÖ qu¶  (5')

HÖ qu¶: lµ mét ®Þnh lý ®­îc suy ra trùc tiÕp tõ mét ®Þnh lý hoÆc mét tÝnh chÊt ®­îc thõa nhËn.

 

?3

 

 

 

XÐtABC  vµ DEF cã:

       AB = DE (gt) 

       = 1v

        AC = DF (gt)

ABC  = DEF (c.g.c)

* HÖ qu¶: SGK

IV. Cñng cè: (12')

- GV ®­a b¶ng phô bµi 25 lªn b¶ng

BT 25 (tr18 - SGK)

 

 

 

 

                                H. 82                                   H. 83

 

                                                                                                                       H. 84

H.82: ABD = AED (c.g.c) v× AB = AE (gt); (gt); c¹nh AD chung

H.83: GHK = KIG (c.g.c) v× (gt); IK = HG (gt); GK chung

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- VÏ l¹i tam gi¸c ë phÇn 1 vµ ?1

- N¾m ch¾c tÝnh chÊt 2 tam gi¸c b»ng nhau theo tr­êng hîp c¹nh-gãc-c¹nh  vµ hÖ qu¶.

- Lµm bµi tËp 24, 26, 27, 28 (tr118, 119 -sgk); bµi tËp 36; 37; 38 – SBT.

 

                                                                      Ngµy so¹n:24/11/2008

TiÕt: 26.                    Ngµy d¹y: 26/11/2008

LuyÖn tËp 1

A. Môc tiªu:

- Cñng cè kiÕn thøc cho häc sinh vÒ tr­êng hîp b»ng nhau c¹nh - gãc - c¹nh .

- RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt 2 tam gi¸c b»ng nhau theo tr­êng hîp c¹nh-gãc-c¹nh, kÜ n¨ng vÏ h×nh, tr×nh bµy lêi gi¶i bµi tËp h×nh.

B. ChuÈn bÞ:

- GV: B¶ng phô, th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, compa.

- HS: Th­íc th¼ng, com pa, th­íc ®o ®é.

C. TiÕn tr×nh d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

? HS 1: ph¸t biÓu tÝnh chÊt 2 tam gi¸c b»ng nhau theo tr­êng hîp c¹nh - gãc - c¹nh vµ hÖ qu¶ cña chóng.

         Lµm bµi tËp 24 (tr118 - SGK)

III. LuyÖn tËp: (30’)

 

GV-HS

Ghi b¶ng

 

- GV ®­a néi dung bµi tËp 27 lªn b¶ng phô

- GV: Y/ c HS xÐt tõng h×nh xem ®Ò bµi ®· cho nh÷ng yÕu tè nµo cña hai tam gi¸c b»ng nhau.

? Nªu thªm ®iÒu kiÖn ®Ó hai tam gi¸c trong mçi h×nh b»ng nhau theo tr­êng hîp (c.g.c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nghiªn cøu ®Ò bµi

- Yªu cÇu häc sinh lµm viÖc theo nhãm

- C¸c nhãm tiÕn hµnh th¶o luËn vµ lµm bµi ra giÊy

- GV thu 3 bµi lµm cña 3 nhãm

- C¶ líp nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ®äc ®Ò bµi, c¶ líp theo dâi

- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh, c¶ líp lµm vµo vë.

 

 

 

 

? VÏ h×nh ghi GT, KL cña bµi to¸n.

- HS: vÏ h×nh, ghi GT-KL

 

? Quan s¸t h×nh vÏ em cho biÕt ABC vµ ADF cã nh÷ng yÕu tè nµo b»ng nhau.

- HS: AB = AD; AE = AC; chung

? ABC vµ ADF b»ng nhau theo tr­êng hîp nµo.

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm bµi vµo vë.

Bµi 27 (SGK-119) (10’)

 

 

 

 

 

        H. 86                                 H. 87

 

 

 

 

                                 H. 88

a) ABC = ADC

®· cã: AB = AD; AC chung

thªm:

b) AMB = EMC

®· cã: BM = CM;

thªm: MA = ME

c) CAB = DBA

®· cã: AB chung;

thªm: AC = BD

 

Bµi 28 (SGK-120) (8’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKE cã

( theo ®l tæng 3 gãc cña tam gi¸c)

      XÐt ABC vµ KDE cã:

         AB = KD (gt)

        

         BC = DE (gt)

ABC = KDE (c.g.c)

 

Bµi 29 (SGK-120) (12’)

                                    E

 

 

 

 

 

 

 

 

GT

; BAx; DAy; AB = AD

EBx; CAy; AE = AC

KL

ABC = ADE

Bµi gi¶i

XÐt ABC vµ ADE cã:

                              AB = AD (gt)

                              chung

ABC = ADE (c.g.c)

IV. Cñng cè: (5')

- §Ó chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau ta cã c¸c c¸ch:

+ chøng minh 3 cÆp c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau (c.c.c)

+ chøng minh 2 cÆp c¹nh vµ 1 gãc xen gi÷a b»ng nhau (c.g.c)

- Hai tam gi¸c b»ng nhau th× c¸c cÆp c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau, c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc kÜ, n½m v÷ng tÝnh chÊt b»ng nhau cña 2 tam gi¸c tr­êng hîp c¹nh-gãc-c¹nh

- Lµm c¸c bµi tËp 40, 42, 43 - SBT , bµi tËp 30, 31, 32 (tr120 - SGK)

                   Ngµy so¹n:24/11/2008

TiÕt: 27.         Ngµy d¹y: 26/11/2008

  luyÖn tËp 2

A. Môc tiªu:

- Cñng cè hai tr­êng hîp b»ng nhau cña hai tam gi¸c: C¹nh-c¹nh-c¹nh vµ C¹nh- gãc c¹nh.

- RÌn kÜ n¨ng ¸p dông tr­êng hîp b»ng nhau c.g.c  ®Ó chØ ra hai tam gi¸c b»ng nhau tõ ®ã chØ ra 2 c¹nh, 2 gãc t­¬ng øng b»ng nhau

- RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh chøng minh.

B. ChuÈn bÞ:

GV: Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, com pa, ªke, b¶ng phô

HS: Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, com pa, ªke

C. TiÕn tr×nh d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5')

- HS 1: ph¸t biÓu tr­êng hîp b»ng nhau c.c.c vµ c.g.c cña hai tam gi¸c

- GV kiÓm tra qu¸ tr×nh lµm bµi tËp cña 5 häc sinh

III. LuyÖn tËp:   ( 34’)

 

GV - HS

Ghi b¶ng

- GV yªu cÇu häc sinh ®äc kÜ ®Çu bµi

 

 

 

 

 

 

- HS ghi GT, KL

? T¹i sao kh«ng thÓ ¸p dông tr­êng hîp c¹nh-gãc-c¹nh ®Ó kÕt luËn ABC = A'BC

- HS suy nghÜ.

? Hai tam gi¸c b»ng nhau theo tr­êng hîp c.g.c th× cÆp gãc b»ng nhau cã ®Æc ®iÓm g×?

HS: Lµ cÆp gãc xen gi÷a hai cÆp c¹nh b»ng nhau

? Hai tam gi¸c trªn cã nh÷ng cÆp c¹nh nµo b»ng nhau

HS: CA = CA’ vµ BC chung

? Gãc xen gi÷a hai cÆp c¹nh nµy cã b»ng nhau kh«ng

- HS:

 

? Mét ®­êng th¼ng lµ trung trùc cña AB  th× nã tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn nµo.

- HS: + §i qua trung ®iÓm cña AB

         + Vu«ng gãc víi AB t¹i trung ®iÓm

? Yªu cÇu häc sinh vÏ h×nh

   1. VÏ trung trùc cña AB

  2. LÊy M thuéc trung trùc

     (TH1: M I, TH2: M I)

? vÏ h×nh ghi GT, KL

HD:    MA = MB

                 

       MAI = MBI

                 

IA = IB, ,    MI chung

                                 

    GT            GT            

 

- GV: dùa vµo h×nh vÏ h·y ghi GT, KL cña bµi to¸n.

- HS ghi GT, KL

? Dù ®o¸n c¸c tia ph©n gi¸c cã trªn h×nh vÏ?

- HS: BH lµ ph©n gi¸c gãc ABK

CH lµ ph©n gi¸c gãc ACK

? BH lµ ph©n gi¸c th× cÇn chøng minh hai gãc nµo b»ng nhau

- HS:

? VËy th× ph¶i chøng minh 2 tam gi¸c nµo b»ng nhau

- HS: ABH = KBH

?dùa vµo phÇn ph©n tÝch ®Ó chøng minh.

- HS lªn b¶ng tr×nh bµy.

? Yªu cÇu hs nhËn xÐt, bæ sung.

-Häc sinh nhËn xÐt, bæ sung.

? t­¬ng tù chøng minh CH lµ tia ph©n gi¸c cña gãc ACK

- HS tù lµm bµi vµo vë.

- Gv chèt bµi.

 

Bµi  30 (SGK-120)  (10')

        

GT

ABC vµA'BC

BC = 3cm, CA = CA' = 2cm

KL

ABC A'BC

  CM:

Gãc ABC kh«ng xen gi÷a AC, BC, kh«ng xen gi÷a BC, CA'

Do ®ã kh«ng thÓ sö dông tr­êng hîp c¹nh-gãc-c¹nh ®Ó kÕt luËn ABC = A'BC ®­îc

 

 

 

Bµi 31(SGK-120) (12')

 

GT

IA = IB, d AB  t¹i I

M d

KL

So s¸nh MA , MB

 

             CM:

 

*TH1: M I AM = MB

 

*TH2: M I:

 

XÐt AIM, BIM cã:

      AI = IB (gt)

    (gt)

      MI chung

AIM = BIM (c.g.c)

AM = BM

 

Bµi  32 (SGK-120)(12’).

 

GT

AH = HK, AK BC

KL

T×m c¸c tia ph©n gi¸c

CM

 

* XÐt ABH vµKBH

     =900

       AH = HK    (gt),

     BH lµ c¹nh chung

=> ABH =KBH    (c.g.c)

Do ®ã    (2 gãc t­¬ng øng).

BH lµ ph©n gi¸c cña .

 

 

 

 

* T­¬ng tù ta cã : CH lµ tia ph©n gi¸c cña gãc ACK.

 

IV. Cñng cè: (3')

- C¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c.

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 30, 35, 37, 39 (SBT)

- N¾m ch¾c tÝnh chÊt 2 tam gi¸c b»ng nhau.

        

*************************************************

 

 

 

 

 

 

                 Ngµy so¹n:29/11/2008

TiÕt: 28.                Ngµy d¹y:  01/12/2008

       

tr­­êng hîp b»ng nhau thø ba cña tam gi¸c

gãc-c¹nh-gãc

A. Môc tiªu:

- HS n¾m ®­­îc tr­­êng hîp b»ng nhau g.c.g cña hai tam gi¸c, biÕt vËn dông tr­­êng hîp gãc-c¹nh-gãc ®Ó suy ra  hai tr­êng hîp b»ng nhau cña hai tam gi¸c vu«ng.

- BiÕt vÏ 1 tam gi¸c biÕt 1 c¹nh vµ 2 gãc kÒ víi c¹nh ®ã.

- B­­íc ®Çu sö dông tr­­êng hîp b»ng nhau gãc-c¹nh-gãc suy ra c¸c c¹nh t­­¬ng øng, c¸c gãc t­­¬ng øng b»ng nhau.

B. ChuÈn bÞ:

- GV: Th­­íc th¼ng, com pa, th­íc ®o gãc, b¶ng phô.

- HS: Th­­íc th¼ng, com pa, th­íc ®o gãc.

C. TiÕn tr×nh d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5')

- HS 1: ph¸t biÓu tr­­êng hîp b»ng nhau thø nhÊt c¹nh-c¹nh-c¹nh vµ tr­­êng hîp b»ng nhau thø 2 c¹nh-gãc-c¹nh cña hai tam gi¸c.

III. Bµi míi: (30’)

GV-HS

Ghi b¶ng

 

BT 1: VÏ ABC biÕt BC = 4 cm, ,

? H·y nªu c¸ch vÏ.

- HS: + VÏ BC = 4 cm

         + Trªn nöa mÆt ph¼ng bê BC vÏ

             ;

         + Bx c¾t Cy t¹i A ABC

? Y/c 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ.

- GV: Khi ta nãi mét c¹nh vµ 2 gãc kÒ th× ta hiÓu 2 gãc nµy ë vÞ trÝ kÒ c¹nh ®ã.

? T×m 2 gãc kÒ c¹nh AC

- HS: Gãc A vµ gãc C

- GV treo b¶ng phô:

BT 2: a) VÏ A'B'C' biÕt B'C' = 4 cm ,

b) KiÓm nghiÖm: AB = A'B'

c) So s¸nh ABC, A'B'C'

BC B'C', , AB A'B'

KÕt luËn g× vÒ ABC vµ A'B'C'

- GV: B»ng c¸ch ®o vµ dùa vµo bµi to¸n 2 ta kl 2 tam gi¸c ®ã b»ng nhau theo tr­êng hîp kh¸c môc 2

- Treo b¶ng phô:

? H·y xÐt ABC, A'B'C' vµ cho biÕt

, BC B'C',

- HS dùa vµo 2 bµi to¸n trªn ®Ó tr¶ lêi.

- GV: NÕu ABC, A'B'C' tho¶ m·n 3 ®iÒu kiÖn ®ã th× ta thõa nhËn 2 tam gi¸c ®ã b»ng nhau

? H·y ph¸t biÓu tÝnh chÊt thõa nhËn ®ã.

- HS: NÕu 1 c¹nh vµ 2 gãc kÒ cña tam gi¸c nµy b»ng 1 c¹nh vµ 2 gãc kÒ cña tam gi¸c kia th× 2 tam gi¸c b»ng nhau.

- Treo b¶ng phô:

a) NÕu MN = HI, ®Ó MNE = HIK  th× ta cÇn ph¶i thªm cã ®iÒu kiÖn g×.(theo tr­­êng hîp 3)

-HS:

b) ABC vµ MIK cã:

         

           BC = 3 cm, IK = 3 cm

         

Hai tam gi¸c trªn cã b»ng nhau kh«ng?

-HS: - Kh«ng

- GV chèt: ®Ó 2 b»ng nhau theo tr­­êng hîp gãc-c¹nh-gãc cÇn l­u ý hai cÆp gãc b»ng nhau ph¶i kÒ hai cÆp c¹nh b»ng nhau.

- Treo b¶ng phô ?2, th«ng b¸o nhiÖm vô, ph¸t phiÕu häc tËp.

- HS lµm viÖc theo nhãm.

- ®¹i diÖn 1 nhãm lªn ®iÒn b¶ng.

- GV tæ chøc thèng nhÊt kÕt qu¶.

? quan s¸t h×nh 96. hai tam gi¸c vu«ng lu«n cã s½n §K nµo

- HS: hai gãc vu«ng b»ng nhau.

? VËy ®Ó 2 tam gi¸c vu«ng b»ng nhau th× ta chØ cÇn ®k g×?

- HS: 1 c¹nh gãc vu«ng vµ 1 gãc nhän kÒ c¹nh Êy cña tam gi¸c vu«ng nµy b»ng ... 2 tam gi¸c vu«ng b»ng nhau.

§ã lµ néi dung hÖ qu¶ 1.

- HS ph¸t biÓu l¹i HQ 1.

- Treo b¶ng phô h×nh 97

? H×nh vÏ cho ®iÒu g×.

?Dù ®o¸n ABC, DEF.

GV h­êng dÉn hs CM bµi to¸n

1. VÏ tam gi¸c biÕt 1 c¹nh vµ 2 gãc kÒ (8’)

a) Bµi to¸n 1 : SGK

 

 

 

 

        600                  400               600                  400

 

 

 

 

b) Chó ý: Gãc B, gãc C lµ 2 gãc kÒ c¹nh BC

 

 

 

Bµi to¸n 2:

 

a) AB = A'B'

 

b) BC = B'C', = , AB = A'B'

=> ABC = A'B'C' (c.g.c)

 

2. Tr­­êng hîp b»ng nhau gãc-c¹nh-gãc

                                                     (8’)

* NÕu ABC vµ A'B'C' cã:

     = , BC = B'C',

   th× ABC = A'B'C'

 

 

 

* TÝnh chÊt: (SGK).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H×nh 94: ABD = CDB (g.c.g)

H×nh 95: EFO = GHO (g.c.g)

H×nh 96: ABC = EDF (g.c.g)

 

 

 

 

 

3. HÖ qu¶   (14’)

a) HÖ qu¶ 1: SGK

ABC, ; HIK,

AB = HI, ABC = HIK

b) Bµi to¸n

GT

ABC:

 DEF:

BC = EF,

KL

ABC = DEF

 CM:

* HÖ qu¶2: SGK

IV. Cñng cè: (7’)

- Ph¸t biÓu tr­êng hîp b»ng nhau c¹nh-gãc-c¹nh

- Ph¸t biÓu 2 hÖ qu¶ cña tr­êng hîp nµy.

? lµm bµi tËp 33, 34a (SGK-123)

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc kÜ bµi

- Lµm bµi tËp 34; 35;36; 37; 38 ( SGK-123)

TiÕt: 29.                          Ngµy so¹n:10/12/2008

                           Ngµy d¹y:  12/12/2008

  luyÖn tËp

A. Môc tiªu:

- ¤n luyÖn tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c gãc-c¹nh-gãc

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng tr×nh bµy.

B. ChuÈn bÞ:

- GV: th­íc th¼ng, eke, b¶ng phô ghi néi dung bµi tËp  bµi tËp 37, 39 (SGK-123)

- HS: th­íc th¼ng, eke, th­íc ®o gãc.

C. TiÕn tr×nh d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (4')

- HS1: ph¸t biÓu tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c c¹nh-c¹nh-c¹nh, c¹nh-gãc-c¹nh, gãc-c¹nh-gãc

-GV: kiÓm tra vë bµi tËp cña HS.

III.LuyÖn tËp:  (32’)

 

GV-HS

Ghi b¶ng

 

? Y/c häc sinh vÏ h×nh bµi tËp 36 vµo vë

 

 

 

- HS vÏ h×nh vµ ghi GT, KL

? §Ó chøng minh AC = BD ta ph¶i chøng minh ®iÒu g×.

- HS:                    AC = BD

           OAC = OBD (g.c.g)

, OA = OB, ¤ chung

? H·y dùa vµo ph©n tÝch trªn ®Ó chøng minh.

- 1 häc sinh lªn b¶ng chøng minh.

 

 

- GV treo b¶ng phô h×nh 101, 102, 103 trang 123 SGK

- HS th¶o luËn nhãm lµm h×nh 101.

- C¸c nhãm tr×nh bµy lêi gi¶i

- C¸c nhãm kh¸c kiÓm tra chÐo nhau

- C¸c h×nh 102, 103 häc sinh tù söa

 

 

 

- GV vÏ h×nh 104, cho HS ®äc bµi tËp 138

- HS vÏ h×nh ghi GT, KL

? §Ó chøng minh hai c¹nh b»ng nhau ta ph¶i chøng minh ®iÒu g×?

-HS: chøng minh hai tam gi¸c b»ng nhau.

? ta ®· cã tam gi¸c ®ã ch­a. Muèn cã c¸c tam gi¸c ta cÇn lµm g×

- HS: vÏ thªm h×nh: nèi A,D

? lËp s¬ ®å ng­îc.

- HS: ABD = DCA (g.c.g)

AD chung, ,

                                              

             SLT do AB // CD ; SLT do AC // BD

                                              

                         GT                   GT

? Dùa vµo ph©n tÝch h·y chøng minh.

Bµi 36(SGK-123) (8')

 

GT

OA = OB

KL

AC = BD

 

                CM:

 

XÐt OBD  vµ OAC Cã:

OA = OB

¤ chung

OAC = OBD (g.c.g)

BD = AC

 

 

Bµi 37 ( SGK-123) (12').

* H×nh 101:

DEF:

      => 

ABC = FDE (g.c.g) v×

          

Bµi 138 (SGK-124) (12')

 

GT

AB // CD

AC // BD

KL

AB = CD

AC = BD

 

              CM:

Nèi A víi D.

XÐt ABD vµ DCA cã:

      (hai gãc so le trong)

      AD lµ c¹nh chung

      (hai gãc so le trong)

ABD = DCA (g.c.g)

AB = CD, BD = AC

 

IV. Cñng cè: (6')

- Ph¸t biÓu tr­êng hîp gãc-c¹nh-gãc

- GV ®­a h×nh vÏ bµi 39 (SGK-124) vµ h­íng dÉn HS lµm bµi vÒ nhµ.

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 39, 40, 41, 42 (SGK-124)

- Häc thuéc ®Þh lÝ, hÖ qu¶ cña tr­êng hîp gãc-c¹nh-gãc

HD40: So s¸nh BE, CF th× dÉn ®Õn xem xÐt hai tam gi¸c chøa hai c¹nh ®ã cã b»ng nhau kh«ng?

 

                            *******************************************

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ngµy so¹n: 17/12/2008  

TiÕt: 30.                 Ngµy d¹y:   19/12/2008 

 

«n tËp häc kú I(t1)

A. Môc tiªu:

- ¤n tËp mét c¸ch hÖ thèng kiÕn thøc k× I vÒ kh¸i niÖm, ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt: Hai gãc ®èi ®Ønh, ®­êng th¼ng song song, ®­êng th¼ng vu«ng gãc, tæng c¸c gãc cña mét tam gi¸c.Hai tam gi¸c b»ng nhau.

- LuyÖn kü n¨ng vÏ h×nh, ghi GT, KL, b­íc ®Çu suy luËn cã c¨n cø cña häc sinh

B. ChuÈn bÞ:

     - GV: Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, com pa, ªke, b¶ng phô.

     - HS: Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, com pa, ªke.

C. TiÕn tr×nh d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  KÕt hîp trong phÇn «n tËp.

III. ¤n tËp:

 

GV-HS

Ghi b¶ng

 

? ThÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh, vÏ h×nh, nªu tÝnh chÊt.

- HS: nªu ®/n, t/c.

 

? ThÕ nµo lµ hai ®­êng th¼ng song song, t/c hai ®­êng th¼ng song song, nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song.

- HS: Hai ®­êng th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung gäi lµ hai ®­êng th¼ng song song.

-HS: tr¶ lêi t/c, dÊu hiÖu.

? ph¸t biÓu tiªn ®Ò ¥clÝt

 

- Gi¸o viªn treo b¶ng phô vÏ h×nh, yªu cÇu häc sinh ®iÒn tÝnh chÊt.

a. Tæng ba gãc cña ABC.

b. Gãc ngoµi cña ABC

c. Hai tam gi¸c b»ng nhau ABC vµ A'B'C'

- Häc sinh vÏ h×nh nªu tÝnh chÊt

- Häc sinh nªu ®Þnh nghÜa:

- B¶ng phô: Bµi tËp

a. VÏ ABC

- Qua A vÏ  AH BC (H thuéc BC), Tõ H  vÏ KH AC (K thuéc AC)

- Qua K vÏ ®­êng th¼ng song song víi BC c¾t AB t¹i E.

b. ChØ ra 1 cÆp gãc so le trong b»ng nhau, 1 cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau, mét cÆp gãc ®èi ®Ønh b»ng nhau.

c. Chøng minh r»ng: AH EK

d. Qua A vÏ ®­êng th¼ng m AH,

CMR: m // EK

 

 

 

- HS: tr¶ lêi miÖng a,b.

 

 

? 2 HS lªn b¶ng chøng minh c,d.

A. LÝ thuyÕt   (20’)

1. Hai gãc ®èi ®Ønh

- t/c: ¤1 = ¤4 ; ¤2 = ¤3

 

 

2. Hai ®­êng th¼ng song song

a. §Þnh nghÜa

b. TÝnh chÊt

c. DÊu hiÖu

* Tiªn ®Ò ¥clit.

 

 

3. Tæng ba gãc cña tam gi¸c

 

 

 

4. Hai tam gi¸c b»ng nhau

 

 

B. LuyÖn tËp (20')

    

GT

ABC: AH BC, HK BC

KE // BC, Am AH

KL

a) vÏ h×nh

b) ChØ ra 1 sè cÆp gãc b»ng nhau

c) AH EK

d) m // EK.

Gi¶i:

b) (hai gãc ®ång vÞ)

(hai gãc ®èi ®Ønh)

  (hai gãc so le trong)

c) V× AH BC mµ BC // EK AH EK

d) V× m AH mµ BC AH m // BC, mµ BC // EK m // EK.

 

 

IV. Cñng cè:  (3’)

     ? nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc ®· «n tËp.

IV. H­íng dÉn vÒ nhµ (2’)

- Häc thuéc ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt ®· häc k× I

- Lµm c¸c bµi tËp 45, 47 ( SBT - 103), bµi tËp  47, 48, 49 ( SBT - 82, 83)

- TiÕt sau «n tËp (luyÖn gi¶i bµi tËp)

 

 

 

       ********************************************

                         

         Ngµy so¹n:24/12/2008

TiÕt: 31.                 Ngµy d¹y: 26/12/2008

 

«n tËp häc kú I (t2)

A. Môc tiªu:

      - ¤n tËp c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña hai tam gi¸c.

      - RÌn t­ duy suy luËn vµ c¸ch tr×nh bµy lêi gi¶i bµi tËp h×nh

B. ChuÈn bÞ:

    - GV: Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, com pa, ªke, b¶ng phô.

    - HS:  Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, com pa, ªke.

C. TiÕn tr×nh d¹y häc

I. Tæ chøc líp: (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (4')

       1. Ph¸t biÓu dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song.

       2. Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ tæng ba gãc cña mét tam gi¸c, ®Þnh lÝ vÒ gãc ngoµi cña tam gi¸c.

III.¤n tËp: (35’)

GV-HS

Ghi b¶ng

? ph¸t biÓu c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña hai tam gi¸c.

-HS: tr¶ lêi

- Bµi tËp: Cho ABC, AB = AC, M lµ trung ®iÓm cña BC. Trªn tia ®èi cña tia MA lÊy ®iÓm D sao cho AM = MD

a) CMR: ABM = DCM

b) CMR: AB // DC

c) CMR: AM BC

- Yªu cÇu häc sinh ®äc kÜ ®Çu bµi.

- Yªu cÇu 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh.

- 1 häc sinh ghi GT, KL

? Dù ®o¸n hai tam gi¸c cã thÓ b»ng nhau theo tr­êng hîp nµo ? Nªu c¸ch chøng minh.

- PT:

                    ABM = DCM

                                

      AM = MD , , BM = BC

                                                 

            GT             ®èi ®Ønh            GT

- Yªu cÇu 1 häc sinh chøng minh phÇn a.

? Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó AB // DC.

- Häc sinh: cã c¸c cÆp gãc ë vÞ trÝ ®Æc biÖt: so le trong (®ång vÞ) b»ng nhau, trong cïng phÝa bï nhau.

? CM

? lµm c)

Bµi tËp        

GT

ABC, AB = AC

MB = MC

MA = MD

KL

a) ABM = DCM

b) AB // DC

c) AM BC

 

 

Chøng minh:

 

 

a) XÐt ABM vµ DCM cã:

        AM = MD (GT)

      (®èi ®Ønh)

       BM = MC (GT)

ABM = DCM (c.g.c)

 

 

b) ABM = DCM ( chøng minh trªn)

, Mµ 2 gãc nµy ë vÞ trÝ so le trong AB // CD.

 

 

c) XÐt ABM vµ ACM cã

       AB = AC (GT)

       BM = MC (GT)

       AM chung

ABM = ACM (c.c.c)

, mµ

AM BC

IV. Cñng cè: (3')

- C¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n kÜ lÝ thuyÕt, chuÈn bÞ c¸c bµi tËp ®· «n.

 

      ***************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn: 18.                           Ngµy so¹n:    

TiÕt: 32.                           Ngµy d¹y:

Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú

A/ Môc tiªu:

-Hs hiÓu vµ n¾m ®­­îc ®¸p ¸n ®óng cña bµi kiÓm tra häc kú.

-ThÊy ®­îc chç sai cña m×nh m¾c ph¶i trong bµi kiÓm tra vµ kh¾c phôc sai lÇm ®ã.

-Cñng cè vµ kh¾c s©u cho hs c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng liªn quan ®Õn bµi kiÓm tra häc kú.

B/ ChuÈn bÞ:

        -GV: §¸p ¸n bµi kiÓm tra häc kú.

        -HS: ChuÈn bÞ ®Ò vµ lµm l¹i bµi kiÓm tra tr­íc khi lªn líp.

C/ TiÕn tr×nh d¹y häc

I/ Tæ chøc: (1)

II/ KTBC: kh«ng

III/ Tr¶ bµi:  (40’)

 

GV-HS

Ghi b¶ng

 

 

 

 

 

 

? 1 HS ®äc ®Ò.

? vÏ h×nh , ghi GT-KL  (10’)

?  1 HS lªn b¶ng chøng minh a) c¸c HS kh¸c tù lµm .

? nhËn xÐt, bæ sung.

- GV ch÷a.

? tù ®¸nh gi¸ bµi cña m×nh dùa theo ®¸p ¸n.

 

?  1 HS lªn b¶ng chøng minh b) c¸c HS kh¸c tù lµm .

? nhËn xÐt, bæ sung.

- GV ch÷a.

? tù ®¸nh gi¸ bµi cña m×nh dùa theo ®¸p ¸n.

 

?  1 HS lªn b¶ng chøng minh c) c¸c HS kh¸c tù lµm .

? nhËn xÐt, bæ sung.

- GV ch÷a.

? tù ®¸nh gi¸ bµi cña m×nh dùa theo ®¸p ¸n.

 

? ®¸nh gi¸ bµi cña m×nh.

 

Bµi tËp:   

Cho  DEF  ( DE = DF), N lµ trung ®iÓm cña EF.

a)     Chøng minh r»ng: DNE = DNF .

b)    Chøng minh r»ng: DN EF.

c)     KÎ NP DE, NQDF.  Chøng minh r»ng: NP = NQ.

 

Chøng minh:

 

a) XÐt DNE vµ DNF cã:

          DE = DF

          NE = NF

          DN chung

  => DNE  = DNF (c.c.c)                  

b) V× DNE  = DNF =>

=>

=>  DN EF                                                              

c) V× DNE  = DNF  =>

    XÐt PNE vµ QNF cã:

             

              NE = NF

     = 900

  => PNE = QNF   (g.c.g)                                    

 

 

 

IV/ Cñng cè:( 3’).

-Gv tæng kÕt kiÕn thøc cña phÇn h×nh häc ®· lµm.

-Chó ý c¸c kiÒn thøc vÒ tam gi¸c rÊt quan träng trong chøng minh h×nh häc.

V/ H­íng dÉn: (2).

-TiÕp tôc chuÈn bÞ bµi tËp luyÖn tËp vÒ c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña hai tam gi¸c.

- Lµm bµi 43, 44, 45 (SGK-125).

 

                               **************************************